Банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелерді жасау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 234 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 09 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5537 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 62 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса берілген Банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелерді жасау ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттік Төрайымының Қызметі ( А.Ә. Кенже ) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

  Төрайым                                             Е. Бахмутова 

                                          Қазақстан Республикасы
                                          Қаржы нарығын және қаржы
                                       ұйымдарын реттеу мен қадағалау
                                           агенттігі Басқармасының
                                         2008 жылғы 29 желтоқсандағы
                                          N 234 қаулысымен бекітілді

Банкті ң меншікті облигацияларымен ж ә не міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банкті ң еншілес ұ йымдары шы ғ ар ғ ан облигациялармен м ә мілелерді жасау ережесі

      Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк
қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына , "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және
қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді және банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелерді жасау тәртібін айқындайды.
      1.Банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигацияларымен мәмілелер жасау туралы шешімді банктің директорлар кеңесі қаржы құралдарын сатып алу/сату операцияларын және баға тәуекелін басқарудың ішкі саясатына сәйкес қабылдайды. Шешімде облигациялардың сатып алу бағасы мен көлемі көрсетіледі.
      Банктің директорлар кеңесінің шешіміне тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесінің облигацияларды сатып алғаннан кейінгі өтімділікті жоғалту тәуекелі мен пайыздық тәуекелі бойынша банк позициясын бағалауы, сондай-ақ директорлар кеңесімен бекітілген банктің ішкі саясаты мен рәсімдерінің басқа талаптарын сақтауы көрсетілетін қорытынды қоса беріледі.
      2. Облигацияларды сатып алу мәмілелері облигацияларды сатып алу күнінде қалыптасқан әділетті нарықтық бағамен жүзеге асады.
      3. Сатып алынған банктің меншікті облигациялары және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигациялары туралы есеп (бұдан әрі – есеп), екі қағаз тасымалдағыштағы нұсқада банктің ішкі құжаттарында белгіленген үлгіде жасалады және банктің бірінші басшысы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға, банктің бас бухгалтері қол қойып, мөрмен расталады.
      4. Банк жасалған есептің бір нұсқасын қағаз тасымалдағышта облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілені жасаған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға тапсырады. Есептің екінші нұсқасы осы есепті жасаған күннен бастап 5 жыл бойы банкте сақталады.

Об утверждении Правил совершения сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 234. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 февраля 2009 года № 5537. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

      В целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Утвердить прилагаемые Правила совершения сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее  постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Кожахметова К.Б.

      Председатель                               Е. Бахмутова

Утверждены            
постановлением Правления    
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций 
от 29 декабря 2008 года № 234 

Правила
совершения сделок с собственными облигациями банка
и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного
банка, обязательства по которым гарантированы банком

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок совершения сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком.
      1. Решение о совершении сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком, принимается советом директоров банка в соответствии с внутренней политикой управления операциями по купле/продаже финансовых инструментов и ценового риска. В решении указывается цена и объем приобретения облигаций.
      К решению совета директоров банка прилагается заключение подразделения по управлению рисками, в котором указывается оценка позиции банка по риску потери ликвидности и процентному риску после приобретения облигаций, а также соблюдение других требований внутренней политики и процедур, утвержденных советом директоров банка.
      2. Сделки по приобретению облигаций осуществляются по справедливой рыночной цене, сложившейся на дату приобретения облигаций.
      3. Отчет о приобретенных собственных облигациях банка и облигациях дочерних организаций данного банка, обязательства по которым гарантированы банком (далее - отчет), составляется в двух экземплярах на бумажном носителе по форме, установленной внутренними документами банка, и подписывается первым руководителем банка или лицом, уполномоченным на подписание отчета, главным бухгалтером банка, и заверяются печатью банка.
      4. Один из составленных экземпляров отчета банк представляет в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, на бумажном носителе, в срок не более месяца со дня осуществления сделки по приобретению облигаций. Второй экземпляр отчета хранится в банке в течение 5 лет, со дня составления данного отчета.