"Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 24 қарашадағы N 02-01-02/206 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2009 жылғы 3 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5961 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 11.02.2016 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ереженің 17-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2290 тіркелген, 2003 жылғы 23 мамырда N 123-124 "Егемен Қазақстан" жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      жоғарыда аталған бұйрыққа қосымша осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                         Қ. Нұрпейісов

Қазақстан Республикасы  
Мемлекеттік қызмет істері
агенттігі Төрағасының   
2009 жылғы 24 қарашадағы
N 02-01-02/206 бұйрығына
қосымша         

Қазақстан Республикасы  
Мемлекеттік қызмет істері
агенттігі Төрағасының   
2003 жылғы 29 сәуірдегі 
N 02-01-02/59 бұйрығына 
қосымшы        

нысан

ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

                                                         _________
                                                        |         |
                                                        |   фото  |
                                                        |   сурет |
      _____________________________________________     |         |
               (тегі, аты, әкесінің аты,                |   3х4   |
                 фамилия, имя, отчество)                |         |
                                                        |_________|
      _____________________________________________
              (жұмыс орны, кызметі, санаты
           место работы, должность, категория)

Туған жері/
Место рождения


Туған кезі (күні, айы, жылы)/
Дата рождения (число. месяц, год)


Ұлты/ Национальность


Оқу орнының толық атауы/
Полное наименование учебного заведения


Оқу орнына түскен және оны бітірген жылы/
Дата поступления и окончания учебного заведения


Дипломы бойынша біліктілігі/ Квалификация по диплому


Тіл білу деңгейі/
Уровень владения языками


Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/ Ученая степень, ученое звание


Наградалары, құрметті атақтары, көтермелеулері/ Награды, почетные звания, поощрения


Дипломатиялық дәрежесі/ Дипломатический ранг


Әскери атағы, сыныптық шені/ Воинское звание, классный чин


Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазалар берілгені туралы мәлімет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения


Арнайы тексеру нәтижелері/
Результаты специальной проверки


Аттестацияның күні және нәтижелері/
Дата и результаты аттестации


Мемлекеттік қызметшінің ант берген күні/
Дата принесения присяги государственным служащим


ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/
Дата

Жұмыс орны, қызметі, ұйымның орналасқан жері/
Место работы, должность, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольненияКадр қызметінің басшысы:
Руководитель кадровой службы: _______________________________________
                                    (тегі, аты, әкесінің аты/
                                      фамилия, имя, отчество)

Қолы ____________          Датасы "___" _____________________ ж./ г.
Подпись                    Дата

М.О.
М.П.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 2009 года № 02-01-02/206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2009 года № 5961. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 11 февраля 2016 года № 31

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 11.02.2016 № 31 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2290, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 23 мая 2003 года № 150-151) следующее изменение:
      приложение к вышеназванному приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель                               К. Нурпеисов

Приложение             
к приказу Председателя Агентства  
Республики Казахстан по делам    
государственной службы       
от 24 ноября 2009 года № 02-01-02/206

Приложение            
к приказу Председателя Агентства 
Республики Казахстан по делам   
государственной службы     
от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59

      форма

                              ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМ

                             ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

                                                       __________
                                                      |          |
               ___________________________________    |   Фото   |
                    (тегi, аты, әкесінің аты,         |   3x4    |
                      фамилия, имя, отчество)         |          |
                 _________________________________    |          |
                   (жұмыс орны, қызметi, санаты       |          |
                место работы, должность, категория)   |__________|

Туған жері/
Место рождения


Туған кезі (күні,
айы, жылы)/
Дата рождения
(число, месяц,
год)


Ұлты/
Национальность


Оқу орнының толық
атауы/
Полное
наименование
учебного
заведения


Оқу орнына түскен
және оны бiтiрген
жылы/
Дата поступления
и окончания
учебного
заведения


Дипломы бойынша
біліктілігі/
Квалификация по
диплому


Тiл бiлу деңгейі/
Уровень владения
языками


Ғылыми дәрежесі,
ғылыми атағы/
Ученая степень,
ученое звание


Наградалары,
құрметті атақтары,
көтермелеулері/
Награды, почетные
звания, поощрения


Дипломатиялық
дәрежесі/
Дипломатический
ранг


Әскери атағы,
сыныптық шені/
Воинское звание,
классный чин


Сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық
жасағаны үшін
тәртіптік жазалар
берілгені туралы
мәлімет/
Сведения о
дисциплинарных
взысканиях за
совершение
коррупционного
правонарушения


Арнайы тексеру
нәтижелері/
Результаты
специальной
проверки


Аттестацияның
күні және
нәтижелері/
Дата и результаты
аттестации


Мемлекеттік
қызметшінің ант
берген күні/
Дата принесения
присяги
государственным
служащим


ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/
Дата

Жұмыс орны, қызметi, ұйымның
орналасқан жерi/
Место работы, должность,
местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольненияКадр қызметінің басшысы:  ____________________________________________
Руководитель кадровой службы: (тегi, аты, әкесінің аты/ фамилия, имя, отчество)

Қолы    __________________     Датасы "_____" __________________ ж./г.
Подпись                        Дата

М.О.
М.П.