Республикалық бағалаушылар палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізу және осы тізілімде қамтылған ақпаратты мүдделі тұлғаларға беру туралы ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2010 жылғы 9 сәуірдегі № 109 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 13 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6168 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 502 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 03.05.2018 № 502 (13.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 13-3-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Республикалық бағалаушылар палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізу және осы тізілімде қамтылған ақпаратты мүдделі тұлғаларға беру туралы ережесі бекітілсін.

      2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

      3. Осы бұйрық оны алғаш рет ресми жарияланған күннен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Р. Түсіпбеков


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2010 жылғы 9 сәуірдегі
№ 109 бұйрығымен бекітілген

Республикалық бағалаушылар палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізу және осы тізілімде қамтылған ақпаратты мүдделі тұлғаларға беру туралы ережесі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңның 13-3-бабына сәйкес әзірленді.

      2. Ереже Республикалық бағалаушылар палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізу (бұдан әрі - Тізілім) және осы тізілімде қамтылған ақпаратты мүдделі тұлғаларға беру туралы тәртібін белгілейді.

      3. Бағалаушылар палатасы (бұдан әрі - Палата) туралы мәліметтер оның Республикалық Палата мүшелеріне қабылдау күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде Тізілімге енгізіледі.

      4. Палата Республикалық бағалаушылар палатасының шешімі бойынша Тізілімнен шығарылады.

      5. Республикалық бағалаушылар палатасы палата мүшелігін тоқтату туралы шешімін қабылдаған күннен кейін келесі күнінен кешіктірмей, шешім қабылдау туралы хаттаманы интернет-қорда орналастырады, тізілімге сәйкес жазбаларды енгізеді және шығару туралы қабылданған шешімге қатысты Палата мүшесін жазбаша хабардар етеді.

2. Бағалаушылар Тізілімін жүргізу тәртібі

      6. Жазбалар Республикалық бағалаушылар палатасы мүшесінің жеке ісінде бар барлық құрылтай құжаттарының көшірмелерін және Палата мүшелерінің Тізіліміндегі, осы ережелерге сәйкес ұсынылатын, ақпараттарды қамтыған құжаттарға сәйкес Тізілімге енгізіледі.

      7. Тізілім келесі мәліметтерді қамтиды:

      1) жазбаның тіркеу нөмірі;

      2) палатаны Республикалық палата мүшелеріне қабылдау күні;

      3) палатаны Тізілімге енгізу күні;

      4) Палатаның толық және қысқартылған атауы;

      5) байланыс жасау үшін арналған ақпарат (Палата орналасқан жердің заңды мекен-жайы, байланыс телефоны, электронды поштаның мекенжайы);

      6) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер;

      7) Палата мүшелерінің – жеке және заңды тұлғалардың саны;

      8) Палата мүшелерінен шығару туралы мәліметтер, соның ішінде шешім қабылдау күні мен ол шешімнің негізі.

3. Тізілімде қамтылған мәліметтерді беру тәртібі

      8. Тізілімде қамтылған ақпарат мүдделі тұлғалардың сұранысы бойынша беріледі.

      Палата Тізілімінде қамтылған заңды және жеке тұлғалардың тізімі Республикалық бағалаушылар палатасының интернет-қорында орналастырылады.

      9. Тізілімде қамтылған мәліметтер барлығына қолжетімді болып табылады.

      10. Тізілімде қамтылған Республикалық Палата мүшесі туралы мәліметтер бағалаушылар Тізілімінің үзінді-көшірмесі ретінде беріледі.

      11. Тізілімнен үзінді-көшірмелерді беру үзінді-көшірмелер есеп журналында көрсетіледі және сәйкес жазбаша сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынылады.

Об утверждении Правил ведения реестра членов Республиканской палаты оценщиков и предоставления информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 9 апреля 2010 года № 109. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2010 года № 6168. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 502 (вводится в действие с 13.07.2018)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 03.05.2018 № 502 (вводится в действие с 13.07.2018).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

      В соответствии со статьей 13-3 Закона Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра членов Республиканской палаты оценщиков и предоставления информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам.

      2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-министра юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Министр

Р. Тусупбеков


  Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 9 апреля 2010 года № 109

Правила ведения реестра членов Республиканской палаты оценщиков
и предоставления информации, содержащейся в этом реестре,
заинтересованным лицам
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 13-3 Закона Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

      2. Правила определяют порядок ведения реестра членов Республиканской палаты оценщиков (далее - Реестр) и предоставления информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам.

      3. Сведения о палате оценщиков (далее - Палата) вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней со дня ее принятия в члены Республиканской палаты.

      4. Палата исключается из Реестра на основании решения Республиканской палаты оценщиков.

      5. Республиканская палата оценщиков не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прекращении членства в палате, размещает протокол решения на своем интернет-ресурсе, вносит в реестр соответствующую запись и письменно уведомляет члена Палаты, в отношении которого принято решение об исключении.

2. Порядок ведения Реестра оценщиков

      6. Записи в Реестр вносятся в соответствии с документами, имеющимися в деле члена Республиканской палаты оценщиков, содержащем копии всех учредительных документов и информацию из Реестра членов Палат, предоставляемую в соответствии с настоящими Правилами.

      7. Реестр содержит следующие сведения:

      1) регистрационный номер записи;

      2) дату принятия палаты в члены Республиканской палаты;

      3) дату включения палаты в Реестр;

      4) полное и сокращенное наименование Палаты;

      5) информацию, предназначенную для установления контакта (юридический адрес местонахождения Палаты, контактный телефон, адрес электронной почты);

      6) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      7) численность членов Палаты - физических и юридических лиц;

      8) сведения об исключении из членов Палаты, в том числе дату принятия решения об исключении и основание для этого решения.

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре

      8. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

      Перечень юридических и физических лиц, содержащихся в реестре палаты, размещается на интернет-ресурсе Республиканской палаты оценщиков.

      9. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются общедоступными.

      10. Содержащиеся в Реестре сведения о члене Республиканской палаты предоставляются в виде выписки из Реестра оценщиков.

      11. Выдача выписок из Реестра отражается в журнале учета выписок и предоставляется в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса.