Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 30 мамырдағы № 52 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 20 шілдеде № 7080 тіркелді

      Қолданушылардың назарына!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру мәселелері бойынша осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе (бұдан әрі - Тізбе) бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
      2. Осы қаулы Тізбенің 1-тармағының 2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін алтыншы, жетінші, жиырма үшінші, жиырма алтыншы және қырық алтыншы абзацтарын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      3. 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін «ЖСН (БСН)», «БСН» деген аббревиатуралар «СТН» деген аббревиатура болып, «Жеке сәйкестендіру нөмірі», «жеке сәйкестендіру нөмірін» деген сөздер «Әлеуметтік жеке код», «әлеуметтік жеке кодты» деген сөздер болып, «клиенттің сәйкестендіру нөмірі», «бизнес - сәйкестендіру нөмірі» деген сөздер «салық төлеушінің тіркеу нөмірі» деген сөздер болып саналсын.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                 Г. Марченко

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтік
      қорғау министрлігі
      Министр ______Г. Әбдіқалықова
      2011 жылғы 23 маусым

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігі
      Министр _______Б. Жәмішев
      2011 жылғы 15 маусым

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 30 мамырдағы 
№ 52 қаулысына   
қосымша       

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір
қаулыларына ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру
мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулардың тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 212 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 30 мамырдағы
№ 52 қаулысына   
1-қосымша      

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 30 мамырдағы
№ 52 қаулысына   
2-қосымша      

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 52. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 июля 2011 года № 7080

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег по перечню согласно приложению к настоящему постановлению (далее - Перечень).
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования, за исключением абзацев шестого, седьмого, двадцать третьего, двадцать шестого и сорок шестого пункта 1 Перечня, которые вводятся с 1 сентября 2011 года.
      3. До 1 января 2012 года аббревиатуры "ИИН (БИН)", "БИН" считать аббревиатурой "РНН", слова "Индивидуальный идентификационный номер", "индивидуального идентификационного номера" считать словами "Социальный индивидуальный код", "социального индивидуального кода", слова "идентификационный номер клиента", "бизнес–идентификационный номер" считать словами "регистрационный номер налогоплательщика".

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

      "СОГЛАСОВАНО"
      Министерство труда и социальной
      защиты населения
      Республики Казахстан
      Министр Г. Абдыкаликова
      23 июня 2011 года

      "СОГЛАСОВАНО"
      Министерство финансов
      Республики Казахстан
      Министр Б. Жамишев
      15 июня 2011 года

Приложение       
к постановлению Правления
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 мая 2011 года № 52

Перечень изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые
постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
по вопросам осуществления платежей и переводов денег

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1        
к постановлению Правления  
Национального Банка    
Республики Казахстан    
от 30 мая 2011 года № 52   

"Приложение 1-1     
к Правилам использования  
платежных документов   
и осуществления безналичных
платежей и переводов   
денег на территории   
Республики Казахстан   

Поступило в банк - получатель

                      Платежное поручение
                 на уплату платежей в бюджет
                          № __________
                 "____" _______________ года
                         (дата выписки)

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2       
к постановлению Правления 
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 30 мая 2011 года № 52 

"Приложение 5         
к Правилам осуществления   
безналичных платежей     
и переводов денег на территории
Республики Казахстан     
без открытия банковского счета

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).