"Мемлекеттік Қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі № 02-01-02/59 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 25 тамыздағы № 02-01-02/176 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 25 тамызда № 7139 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 11.02.2016 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы № 357 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы
ереженің 17-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі № 02-01-02/59 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2290
тіркелген, 2003 жылғы 23 мамырда № 123-124 «Егемен Қазақстан»
газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      жоғарыда аталған бұйрыққа қосымша осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
      2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Мемлекеттік қызметті кадрлық қамтамасыз ету департаменті
(Өтешев М.Ы.) заңнамада бекітілген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және
кейіннен оның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                     А. Байменов

Қазақстан Республикасы  
Мемлекеттік қызмет істері
агенттігі Төрағасының  
2011 жылғы 25 тамыздағы 
№ 02-01-02/176 бұйрығына 
қосымша         

Қазақстан Республикасы  
Мемлекеттік қызмет істері
агенттігі Төрағасының  
2003 жылғы 29 сәуірдегі 
№ 02-01-02/59 бұйрығына 
қосымша         

үлгі

ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

                         I.ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР             _________
                            ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ              |         |
                                                        |   фото  |
       ____________________________________________     |         |
               (тегі, аты, әкесінің аты,                |   3х4   |
                 фамилия, имя, отчество)                |         |
                                                        |_________|
      _____________________________________________
              (жұмыс орны, кызметі, санаты
           место работы, должность, категория)

Туған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)


Туған жерi/
Место рождения


Ұлты/
Национальность


Бiлiмi/
образование


Оқу орнын бiтiрген жылы және оның
атауы/
Год окончания и наименование
учебного заведения


Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности


Шетел тiлдерiн және ТМД халықтарының тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов СНГ


Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание


Мемлекеттiк наградалары, құрметтi
атақтары/
Государственные награды, почетные
звания


Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг


Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин


Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар
берiлгенi туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения


Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной
проверки


Аттестацияның күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации


Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим


Қайта даярлау курстарын, біліктілікті арттыру семинарларын өту күні
Дата прохождения курсов переподготовки, семинаров повышения квалификации
Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн:
- сонғы 12 айдың ішінде орындалған (салынған күні);
- осы уақытқа дейін орындалмаған әкімшілік жаза берiлгенi туралы мәлiмет/
Сведения о наложении за совершение коррупционного правонарушения административного взыскания, которое:
- исполнено в течение последних 12 месяцев (дата наложения)
- не исполнено до настоящего времени
II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадр қызметiнiң басшысы: ____________________________________________
Руководитель кадровой службы:      (тегi, аты, әкесiнiң аты/
                                    фамилия, имя, отчество)

Қолы __________________ Датасы "_____" __________________ ж./г.
Подпись                 Дата

III. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ /ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

(басқа лауазымға ауысқан жағдайда мемлекеттік қызметшінің басшысымен толтырылады/
заполняется руководителем государственного служащего в случаях перевода государственного служащего на другую должность)

Функционалдық міндеттер/ Функциональные обязанности ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мінездеме/Характеристика

Балдар/ Баллы

Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыруға қабілеті*
Лидерские качества и способность организовать работу


Жауапкершілік және орындаушылық
Ответственность и исполнительность


Еңбек тәртібін, қызмет этикасы нормаларын, мемлекеттік органның ішкі тәртібін сақтау
Соблюдение трудовой дисциплины, норм служебной этики, внутреннего распорядка государственного органа


Мемлекеттік тілді меңгеру
Знание государственного языка


Бастамашылық
Инициативность


Адамдармен қарым-қатынас және командада жұмыс жасау
Коммуникативность и работа в команде


Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын басқа да мәліметтер:
Другие сведения, характеризующие госслужащего:


      * басшы лауазымдағы адамдар үшін / для лиц, занимающих руководящие должности

      Мемлекеттік қызметшінің басшысы/ Руководитель государственного служащего:

Т.А.Ә./ Ф.И.О._______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Лауазым/Должность____________________________________________________
Қолы/ Подпись________________________________________________________
Датасы/Дата__________________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды/С характеристикой ознакомлен (а):
Т.А.Ә/ Ф.И.О.________________________________________________________
Қолы/Подпись_________________________________________________________
Датасы/Дата__________________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме/В случае несогласия с характеристикой обоснование:_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кадр қызметiнiң басшысы:
Руководитель кадровой службы: _______________________________________
                                     (тегi, аты, әкесiнiң аты/
                                      фамилия, имя, отчество)

М.О.
М.П.

      Ескертпе: үшінші бөлім одан ауысатын мемлекеттік органмен толтырылады
      Примечание: трети раздел заполняется государственным органом, из которого осуществляется перевод государственного служащего

Қызметтік тізімге Қосымша

Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін толтыру бойынша әдістемелік ұсынымдар

      1. Осы Әдістемелік ұсынымдар мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін толтыру бойынша ортақ талаптарды белгілейді және ұсынымдық сипатта болады.
      2. Қызмет тізімінің үлгісі Қазақстан Республикасының 1999 жылғы
23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы» № 453 Заңының 8-бабының 10-тармағына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы № 357 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ереженің 17-тармағына сәйкес әзірленді. Осы үлгіні
енгізудің негізгі міндеті мемлекеттік қызметші туралы мәліметтерді
тіркеу болып табылады.
      3. Қызмет тізімінің әрбір беті мемлекеттік органның мөрімен куәландырылады.
      4. Қызмет тізімі мынадай бөлімдерден тұрады:
      I бөлім. Жеке деректер, онда мемлекеттік қызметшінің негізгі төлқұжат деректері, білім туралы және басқа да деректері көрсетіледі. Тегі, аты, әкесінің аты деген баған жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкестікпен толтырылады. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазалар берілгені туралы мәліметтер деген бағанда құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдары хатының күні мен нөмірі және жазаға тартылғандығы әлде тартылмағандығы туралы деректер көрсетіледі.
      II бөлім. Қабылданған және босатылған уақыты деген бағандарда еңбек жолы толық көрсетіледі (күні, айы, жылы). Келесі бағандарда лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жері көрсетіледі.
       I және II бөлімдерді толтыру кезінде барлық бағандар толтырылады.
      III бөлім. Мемлекеттік қызметшіге мінездеме мемлекеттік қызметші басқа лауазымға ауысу тәртібімен орналасу жағдайында әзірленеді. Мінездемені ол осыған дейін жұмыс істеген мемлекеттік органның басшы толтырады.
      Фунционалдық міндеттер мемлекеттік органның басшысы бекіткен
біліктілік талаптарына сәйкес толтырылады.
      Кестеде мемлекеттік қызметшінің басшысы оның қызметіне мінездеме береді. Мемлекеттік қызметшінің қызметі 4 баллдық шкаламен бағаланады: 5 - өте жақсы, 4 – жақсы, 3 – қанағаттанарлық, 2 – қанағаттанарлықсыз.
      Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыру қабілеті
      5 – қойылған міндеттермен өз бетімен және тиімді жұмыс істей алады. Функционалдық қызмет саласын жетілдіру мен дамытуға қызметкерлерді үнемі бағыттап отырады. Балама әрекет нұсқалары белгісіз не күмәнді болған жағдайларда белгіленген қалыптан тыс басқарушы шешімдерді қабылдауға қабілетті.
      4 – жүктелген міндеттерді сапалы орындайды, ағымдағы қызметтің тиімділігін арттыруға қызметкерлерді үнемі бағыт отырады. Күрделі жағдайларда уақтылы шешім қабылдауға, жауапкершілікті өзіне алуға қабілетті.
      3 – жұмысты ұйымдастыруы жүктелген фунционалдық міндеттерді, тапсырмалар мен іс-шараларды толық және уақтылы орындауына барлық кезде мүмкіндік бермейді. Жұмыстағы кемшіліктерді баяу түзетеді. Мәселелерді шешу кезінде жиі уақыты жетпей қалады.
      2 – жұмысында елеулі қателіктер орын алады, мәселелерді шешу бойынша дағдылары жеткіліксіз, күрделі жағдайлар туындаған жағдайда дұрыс шешім қабылдауға және жауапкершілікті алуға қабілетсіз.
      Жауапкершілігі мен орындаушылығы
      5 – жұмысты сапалы, негізінен қатесіз орындайды, орындаған жұмысының мазмұнына сай ақпаратты сауатты баяндай алады. Қарауындағы уақыт пен ресурстарды пайдалана отырып, басым мақсаттарды белгілей алады.
      4 – жұмыс сапасы қойылатын талаптарға сай келеді, қателіктер сирек кездеседі. Өз жұмысын жоспарлай және жұмыс уақытын тиімді пайдалана алады.
      3 – қателіктер жиі кездеседі, жұмысының нәтижелері тексеру мен түзетуді қажет етеді. Өз жұмысын жоспарлауда және жұмыс уақытын пайдалануда қиындықтар орын алуы мүмкін.
      2 – жұмыс сапасы төмен, жұмыс нәтижелері үнемі елеулі түрде қайта қаралады. Жұмысын жоспарлай алмайды.
      Еңбек тәртібін, қызметтік әдеп нормаларын, мемлекеттік органның ішкі тәртібін сақтауы
      5 – жауапкершілік, өзін-өзі ұйымдастыру мен өзінің тәртібін сақтау дәрежесі жоғары.
      4 – еңбек және атқару тәртібі талаптарын сақтайды, тапсырылған барлық жұмысты адал орындауға тырысады.
       3 – еңбек және атқару тәртібінің бұзылуына жол береді, тапсырылған жұмысты орындауға ерекше зейін салып қарамайды.
      2 – ішкі тәртіп пен регламентті жиі бұзады, жұмыста жауапсыздыққа және немқұрайлыққа жол береді.
      Мемлекеттік тілді білуі
      5 – еркін жазады және оқиды. Сөздік қоры мол. Айтылған сөздерді түсінеді және ақпаратты дұрыс қабылдайды. Адамдармен қиналмай сөйлесе алады.
      4 – сөйлем құрудың қарапайым құрылымдарын пайдалана отырып, адамдармен сөйлескенде жеңіл түсініседі. Адамдар оның айтқанын түсінеді. Сөздік қоры шектеулі, бірақ ол сөздік қорын тікелей қарым-қатынас үрдісінде толықтыра алады.
      3 – кейбір сөздері ғана түсінеді, кез келген тақырып бойынша әңгімелесуге қиналады. Сөйлегенде көптеген қателіктерге жол береді.
      2 – мемлекеттік тілді мүлдем білмейді.
      Бастамашылдығы
      5 – өз жұмысында бастамашыл және өзіне қосымша жүктемелерді алады, мәселелерді шешудің жаңа тәжірибелерін, әдістерін зерделейді және қолданады. Күрделі жағдайларда олардың шешімдерін таба алады.
       4 – қосымша тапсырмалар мен міндеттемелерді орындауға дайын, өз жұмысын бағалайды және оны жақсартуға тырысады. Ағымдағы жұмыс мәселелерін өз бетінше шеше алады.
      3 – бастамашылық көрсетпейді, қосымша тапсырмаларды орындауға тырыспайды, көп жағдайларда мәселелерді басқалардың шешуін күтеді. Қарапайым тапсырмаларды ғана өз бетінше орындай алады.
      2 – жұмысқа мүдделілік танытпайды, енжар, басшының нұсқауынсыз әрекет ете алмайды.
      Икемділігі мен командадағы жұмысы
      5 – басқа қызметкерлермен ынтымақтаса отырып, тиімді жұмыс істейді, өз білімімен және тәжірибесімен бөліседі.
      4 – өз қызметін басқалармен үйлестіре алады, іскерлік ынтымақтастыққа дайындығын көрсете біледі, қажет болған жағдайда әріптестеріне көмектеседі.
      3 – тек өзінің функциялары мен міндеттеріне баса назар аударады, іскерлік ынтымақтастықтан жалтаруы мүмкін, команданы қолдауға ынта білдірмейді.
      2 – басқа қызметкерлермен ынтымақтастыққа ұмтылмайды, командалық жұмысқа қатысудан бас тартады.
      Қажет болған жағдайларда мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын қосымша мәліметтер көрсетіледі. Бұл деректер еркін нысанда, бағалау баллынсыз көрсетіледі.
      5. Мемлекеттік қызметші мінездемемен бір жұмыс күні ішінде таныстырылуы тиіс. Мінездемемен келіспеген жағдайда мемлекеттік қызметші келіспеу себебінің жазбаша негіздемелерін келтіруге құқылы.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 25 августа 2011 года № 02-01-02/176. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2011 года № 7139. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 11 февраля 2016 года № 31

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 11.02.2016 № 31 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2290, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 23 мая 2003 года № 150-151) следующее изменение:
      приложение к вышеназванному приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту кадрового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
(Утешев М.И.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации в установленном законодательством порядке.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель                               А. Байменов

Приложение                            
к приказу Председателя Агентства      
Республики Казахстан                  
по делам государственной службы       
от 25 августа 2011 года № 02-01-02/176

Приложение                            
к приказу Председателя Агентства      
Республики Казахстан по делам         
государственной службы                
от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59  

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

______________________
______________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты
фамилия, имя, отчество)

_____________________________
(жұмыс орны, қызметi, санаты
место работы, должность, категория)


фото
3х4


Туған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)


Туған жерi/
Место рождения


Ұлты/
Национальность


Бiлiмi/
образование


Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного
заведения


Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности


Шетел тiлдерiн және ТМД халықтарының
тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками
народов СНГ


Ғылыми дәрежесi,
ғылыми атағы/
Ученая степень,
ученое звание


Мемлекеттiк наградалары, құрметтi
атақтары/
Государственные награды, почетные звания


Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг


Әскери, арнайы
атақтары, сыныптық
шенi/
Воинское,
специальное
звание, классный
чин


Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар
берiлгенi туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за
совершение коррупционного правонарушения


Арнайы тексеру
нәтижелерi/
Результаты
специальной
проверки


Аттестацияның күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации


Мемлекеттiк
қызметшiнiң ант
берген күнi/
Дата принесения
присяги
государственным
служащим


Қайта даярлау курстарын, біліктілікті арттыру
семинарларын өту күні
Дата прохождения курсов переподготовки, семинаров
повышения квалификации


Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшiн:
   - сонғы 12 айдың ішінде орындалған (салынған күні);
   - осы уақытқа дейін орындалмаған әкімшілік жаза
берiлгенi туралы мәлiмет/

Сведения о наложении за совершение коррупционного
правонарушения административного взыскания, которое:
   - исполнено в течение последних 12 месяцев
(дата наложения)
   - не исполнено до настоящего времени


      М.О.
      М.П.

                              II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
                           ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/
Дата

Қызметi, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольнения


Кадр қызметiнiң басшысы: _______________________________________________
Руководитель кадровой службы: (тегi, аты, әкесiнiң аты / фамилия, имя, отчество)

Қолы __________________ Датасы "___" ______________ ж./г.
Подпись                 Дата

      М.О.
      М.П.

                  III. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ МІНЕЗДЕМЕ/
              ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

                      (басқа лауазымға ауысқан жағдайда
               мемлекеттік қызметшінің басшысымен толтырылады/
            заполняется руководителем государственного служащего
                в случаях перевода государственного служащего
                              на другую должность)

Функционалдық міндеттер/ Функциональные обязанности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мінездеме/Характеристика

Балдар/Баллы

Көшбасшылық қасиеттері және жұмысты ұйымдастыруға қабілеті*
Лидерские качества и способность организовать работу


Жауапкершілік және орындаушылық
Ответственность и исполнительность


Еңбек тәртібін, қызмет этикасы нормаларын, мемлекеттік органның
ішкі тәртібін сақтау
Соблюдение трудовой дисциплины, норм служебной этики, внутреннего
распорядка государственного органа


Мемлекеттік тілді менгеру
Знание государственного языка


Бастамашылық
Инициативность


Адамдармен қарым-қатынас және командада жұмыс жасау
Коммуникативность и работа в команде


Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын баска да мәліметтер:
Другие сведения, характеризующие госслужащего:


* басшы лауазымдағы адамдар үшін / для лиц, занимающих руководящие должности

Мемлекеттік қызметшінің басшысы / Руководитель государственного служащего:

Т.А.Ә./ Ф.И.О. _____________________________________________________
____________________________________________________________________

Лауазым / Должность _________________________________________________
Қолы / Подпись ______________________________________________________
Датасы / Дата _______________________________________________________

Мінездемемен таныстырылды / С характеристикой ознакомлен (а):

Т.А.Ә / Ф.И.О. ______________________________________________________
Қолы / Подпись ______________________________________________________
Датасы / Дата _______________________________________________________

Мінездемемен келіспеген жағдайда негіздеме / В случае несогласия с
характеристикой обоснование: _______________________________________

Кадр қызметiнiң басшысы: ___________________________________________
Руководитель кадровой службы: (тегi, аты, әкесiнiң аты / фамилия, имя, отчество)

      М.О.
      М.П.

Ескертпе: үшінші бөлім одан ауысатын мемлекеттік органмен толтырылады
Примечание: трети раздел заполняется государственным органом, из которого
осуществляется перевод государственного служащего

Приложение              
к Послужному списку     

Методические рекомендации
по заполнению формы послужного списка государственного служащего

      1. Настоящие Методические рекомендации определяют единые требования по заполнению формы послужного списка государственного служащего и носят рекомендательный характер.
      2. Форма послужного списка разработана в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной службе" от 23 июля 1999 года № 453 и в соответствии с пунктом 17 Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357. Основной задачей введения данной формы является учет сведений о государственном служащем.
      3. Каждый лист послужного списка заверяется печатью государственного органа.
      4. Послужной список содержит следующие разделы:
      Раздел I. Личные данные, в котором отражены основные паспортные данные государственного служащего, данные об образовании и иные данные. Графа Фамилия, имя, отчество заполняется полностью в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В графе Сведения о наложении за совершение коррупционного правонарушения административного взыскания указываются дата и номер письма органов по правовой статистике и специальным учетам и данные о наличии или отсутствии взысканий.
      Раздел II. Трудовая деятельность в графах дата приема и увольнения указываются полностью (день, месяц, год). В следующих графах указываются должность, место работы, местонахождение организации.
      При заполнении разделов I и II заполняются все графы.
      Раздел III. Характеристика на государственного служащего предусмотрена для государственных служащих, претендующих на другую должность в порядке перевода. Характеристика заполняется руководителем государственного служащего в государственном органе, из которого он переводится.
      Функциональные обязанности заполняются в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными руководителем государственного органа.
      В таблице руководителем государственного служащего дается характеристика его деятельности. Деятельность государственного служащего оценивается по 4-х балльной шкале: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно.
      Лидерские качества и способность организовать работу
      5 – может самостоятельно и эффективно работать над поставленными задачами. Постоянно нацеливает сотрудников на совершенствование и развитие сферы функциональной деятельности. Способен принимать нестандартные управленческие решения в условиях, когда альтернативные варианты действий не ясны или сомнительны.
      4 – выполняет возложенные задачи с хорошим качеством, постоянно нацеливает работников на эффективность текущей деятельности. Способен своевременно принимать решения в критической ситуации, брать ответственность на себя.
      3 – организация работы не всегда позволяет обеспечить полноту и своевременность исполнения возложенных функциональных задач, поручений и мероприятий. Недостатки в работе устраняются медленно. При решении проблем часто испытывает дефицит времени.
      2 – имеются существенные упущения в работе, недостаточные навыки решения проблем, при возникновении сложных ситуаций не способен принять правильное решение и ответственность.
      Ответственность и исполнительность
      5 – выполняет работу качественно, практически без ошибок, умеет грамотно излагать информацию по содержанию выполняемой работы. Умеет ставить приоритетные цели, используя имеющиеся в распоряжении время и ресурсы.
      4 – качество работы соответствует предъявляемым требованиям, ошибки встречаются редко. Умеет планировать свою работу и эффективно использовать свое рабочее время.
      3 – часто встречаются ошибки, результаты работы требуют проверки и исправлений. Имеются затруднения в планировании своей работы и использовании рабочего времени.
      2 – низкое качество работы, результаты работы должны постоянно существенно переделываться. Не умеет организовать свою работу.
      Соблюдение трудовой дисциплины, норм служебной этики, внутреннего распорядка государственного органа
      5 – высокая степень ответственности, самоорганизации и самодисциплины.
      4 – следует требованиям трудовой и исполнительской дисциплины, старается все сделать добросовестно.
      3 – допускает нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, к выполнению порученной работы относится без особого старания.
      2 – часто нарушает внутренние правила и регламенты, проявляет безответственность и равнодушие к работе.
      Знание государственного языка
      5 – легко пишет и читает. Имеет большой словарный запас. Понимает устную речь и правильно воспринимает информацию. Может эффективно общаться.
      4 – сравнительно легко изъясняется, используя простые структуры построения предложений. Его понимают. Словарный запас ограничен, но уже может его пополнять непосредственно в процессе общения.
      3 – понимает ограниченный набор фраз, очень сложно общаться по любой тематике. Допускает множество ошибок в разговорной речи.
      2 – совсем не знает языка.
      Инициативность
      5 – инициативен в своей работе и берет на себя дополнительную нагрузку, изучает и применяет новый опыт, методы решения вопросов. Умеет находить решение в сложных ситуациях.
      4 – готов к выполнению дополнительных поручений и обязанностей, оценивает свою работу и пытается сделать ее лучше. Умеет самостоятельно решать вопросы текущей работы.
      3 – слабо выражена инициативность, не стремится выполнять дополнительные поручения, в основном ожидает решения проблем другими. Самостоятельно справляется только с простыми заданиями.
      2 – не проявляет заинтересованности к работе, пассивен, не может действовать без указаний руководителя.
      Коммуникативность и работа в команде
      5 – эффективно работает во взаимодействии с другими сотрудниками, делится своими знаниями и опытом.
      4 – умеет координировать свою деятельность с другими, проявляет готовность к деловому сотрудничеству, при необходимости помогает коллегам.
      3 – сосредотачивается только на своих функциях и обязанностях, может уклоняться от необходимого делового сотрудничества, неохотно оказывает поддержку команде.
      2 – не стремится к сотрудничеству с другими сотрудниками, отказывается от участия в командной работе.
      В случае необходимости указываются дополнительные сведения, характеризующие государственного служащего. Данные сведения даются в произвольной форме, без баллов.
      5. Государственный служащий в течение одного рабочего дня должен быть ознакомлен с характеристикой. В случае несогласия государственный служащий вправе привести письменные обоснования причин несогласия с данной характеристикой.