Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 62 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 сәуірде № 7507 тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы"

      1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелеріне банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелерді жасау ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 234 қаулысының (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2009 жылғы 9 ақпанда № 5537 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Г. Марченко

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 62 қаулысымен бекітілген

Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау қағидалары

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қағидалар "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау тәртібін айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған облигациялармен мәмілелер жасау туралы шешімді банктің немесе банк холдингінің директорлар кеңесі (немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында банк холдингі құрылған жағдайда байқау кеңесі) ішкі құжаттарға сәйкес қабылдайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Банктің директорлар кеңесінің шешіміне облигацияларды сатып алғаннан кейінгі өтімділікті жоғалту тәуекелі мен пайыздық тәуекел бойынша банктің позициясын бағалау, сондай-ақ банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі саясат пен рәсімдердің басқа да талаптарының сақталуы көрсетілетін тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің қорытындысы қоса беріледі.

      3. Банк холдингінің директорлар кеңесінің (немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында банк холдингі құрылған жағдайда байқау кеңесінің) шешіміне инвестицияларға байланысты тәуекел бойынша банк холдингінің позициясын бағалау, сондай-ақ жүргізілген инвестициялардың банк конгломератының Заңның 42-бабының 3-тармағында көзделген пруденциалдық нормативтерді сақтауына әсері көрсетілетін тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің қорытындысы қоса беріледі.

      4. Облигацияларды иемдену жөніндегі мәмілелер облигацияларды сатып алу күнінде қалыптасқан әділ нарықтық бағасы бойынша жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 69 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыcымен.

      5. Банк немесе банк холдингі сатып алған меншікті облигациялар және банк немесе банк холдингі міндеттемелеріне кепілдік берген осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдарының облигациялары туралы ақпарат (бұдан әрі - ақпарат) банктің немесе банк холдингінің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша қағаз тасымалдағышта жасалады, банктің немесе банк холдингінің бірінші басшысы немесе ақпарат қол қоюға уәкілетті адам, банктің немесе банк холдингінің бас бухгалтері қол қояды және банкте немесе банк холдингінде осы ақпарат жасалған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде сақталады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 195 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 23 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Об утверждении Правил совершения, банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 2 апреля 2012 года № 7507.

      Сноска. В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом.

      Сноска. В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 234 "Об утверждении Правил совершения сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5537).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко

 
  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 62

Правила
совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними
организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским
холдингом

      Сноска. В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон) и определяют порядок совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом.

      Сноска. В преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      1. Решение о совершении банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом, принимается советом директоров банка или банковского холдинга (или наблюдательным советом в случае создания банковского холдинга в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) в соответствии с внутренними документами. В решении указывается цена и объем приобретения облигаций.

      Сноска. В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. К решению совета директоров банка прилагается заключение подразделения по управлению рисками, в котором указывается оценка позиции банка по риску потери ликвидности и процентному риску после приобретения облигаций, а также соблюдение других требований внутренней политики и процедур, утвержденных советом директоров банка.

      3. К решению совета директоров банковского холдинга (или наблюдательного совета в случае создания банковского холдинга в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) прилагается заключение подразделения по управлению рисками, в котором указывается оценка позиции банковского холдинга по риску, связанному с инвестициями, а также влияние произведенных инвестиций на соблюдение банковским конгломератом пруденциальных нормативов, предусмотренных пунктом 3 статьи 42 Закона.

      4. Сделки по приобретению облигаций осуществляются по справедливой рыночной цене, сложившейся на дату приобретения облигаций.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2013 № 69 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Информация о приобретенных банком или банковским холдингом собственных облигациях и облигациях дочерних организаций данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом (далее – информация) составляется на бумажном носителе по форме, установленной внутренними документами банка или банковского холдинга, подписывается первым руководителем банка или банковского холдинга или лицом, уполномоченным на подписание информации, главным бухгалтером банка или банковского холдинга и хранится в банке или банковском холдинге в течение 5 (пяти) лет со дня составления данной информации.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 195 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).
      6. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 23 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).