"Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 32 бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 309 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 31 тамызда № 7887 тіркелді

      «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабы 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 32 бұйрығына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7445 болып тіркелген, 2012 жылғы 26 мамырдағы «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған, № 269-273 (27347):
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі ережеде:
      65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «65. Жекеше нотариустың мөрі осы Ережелерге 16-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жекеше нотариус мөрінің эскизіне сәйкес дайындалады.»;
      Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда 16-1 қосымшамен толықтырылсын;
      2. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің 1999 жылғы 24 ақпанда бекітілген № 16 «Жекеше нотариустың мөрі туралы» бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 702 болып тіркелген).
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің төрағасына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Б. Имашев

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2012 жылғы 31 тамыздағы
№ 309 бұйрығына   
қосымша       

Нотариаттық іс жүргізу
жөніндегі ережеге 
16-1 қосымша    

Жекеше нотариустың
мөрінің эскизі
(қағаз нұсқасын қара)

      

Жекеше нотариустың
жеке мөрінің сипаттамасы

      1. Жекеше нотариустың мөрі (бұдан әрі – мөр) арнайы құралда дайындалады, оны дайындауға қойылатын барлық талаптарға сәйкес келуі және жоғары сапалы дайындалуымен, жасандылықтан қорғалуымен, ұзақ мерзімділігімен және бояғыштарға төзімділігімен сипатталуы тиіс.
      2. Мөрдің диаметрі 44 миллиметр болуы тиіс (бұдан әрі - мм).
      3. Жекеше нотариустың мөрінің мәтіні «жекеше нотариус», нотариустың тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ лицензияның нөмірі мен берген күні деген сөздерден тұрады. Жекеше нотариустың мөріндегі барлық жазбалардың мазмұны мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады.
      4. Мөрдің мәтінінде үш жиек және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленуі тиіс.
      5. Бірінші жиек 3 мм қалыңдықпен шеңберлі шағын қаріптермен жасалады және «Қазақстан Республикасы» деген сөздерден тұрады.
      6. Екінші жиек желісінің қалыңдығы 5 мм-ді құрайды. Екінші жиектің ішінде мынадай мазмұндағы мәтін орналасуы тиіс: "№ 0000 Лицензияны ________ жылы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген".
      7. Үшінші жиектің қалыңдығы 2,5 мм құрайды, үшінші жиектің ішіндегі мәтін «жекеше нотариус», сондай-ақ жекеше нотариустың тегі, аты, әкесінің аты деген сөздер тұруы тиіс.
      8. «Қазақстан Республикасы» жазуының беті қара бояумен толтырылуы тиіс.
      9. Бояу нүктелерінің нысаны әртүрлі: шеңбер, эллипс, шаршы және т.б. түрде болуы мүмкін.
      10. Мөрдің ортасында диаметрі 24 мм Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының айналы бейнесі орналасады.

О внесении изменения и дополнения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32 "Об утверждении Правил по нотариальному делопроизводству"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 309. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2012 года № 7887

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О нотариате», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32 «Об утверждении Правил по нотариальному делопроизводству» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7445, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 26 мая 2012 года, № 154-156 (26973-26975) следующие изменение и дополнение:
      в Правилах по нотариальному делопроизводству, утвержденных указанным приказом:
      пункт 65 изложить в следующей редакции:
      «65. Печать частного нотариуса изготавливается в соответствие с эскизом печати частного нотариуса, по форме согласно приложению 16-1 к настоящим Правилам.»;
      дополнить приложением 16-1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
      2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Республики Казахстан «О печати частного нотариуса», утвержденного 24 февраля 1999 года № 16 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 702).
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    Б. Имашев

Приложение        
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан    
от 31 августа 2012 года № 309

Приложение 16-1    
к Правилам по нотариальному
делопроизводству   

Эскиз печати частного нотариуса
 
 

Описание печати частного нотариуса

      1. Печать частного нотариуса (далее - печать) изготавливается на специальном оборудовании, должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ее изготовлению и характеризоваться высоким качеством изготовления, защищенностью от подделок, долговечностью и стойкостью к красителям.
      2. Диаметр печати должен быть 44 миллиметров (далее - мм).
      3. Текст печати частного нотариуса состоит из слов «частный нотариус», фамилии, имени, отчества нотариуса, а также номер и дата выдачи лицензии. Содержание всех надписей в печати частного нотариуса производится на государственном и русском языках.
      4. В тексте печати должны быть изображены три ободка и Государственный Герб Республики Казахстан.
      5. Первый ободок толщиной 3 мм создается круговым микрошрифтом и состоит из слов «Қазақстан Республикасы».
      6. Толщина линии второго ободка составляет 5 мм. Внутри второго ободка должен располагаться текст, следующего содержания «Лицензия № 0000000 выдана ________ года Министерством юстиции Республики Казахстан».
      7. Толщина третьего ободка составляет 2,5 мм, внутри третьего ободка текст должен состоять из слов «частный нотариус», а также из фамилии, имени, отчества частного нотариуса.
      8. Контуры надписи «Қазақстан Республикасы» должны заполняться черным растром.
      9. Форма растровых точек может быть различной: круглой, элиптической, квадратной и т.д.
      10. В центре печати располагается зеркальное изображение Государственного Герба Республики Казахстан диаметром 24 мм.