Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалардың үлгілік жарғыларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 106 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 наурызда № 10563 тіркелді.

      "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес акционерлiк қоғамның үлгі жарғысы;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктің үлгі жарғысы;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктің үлгі жарғысы;

      4) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес сенiм серiктестiктің үлгі жарғысы;

      5) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес толық серiктестiктің үлгі жарғысы;

      6) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес өндiрiстiк кооперативтің үлгі жарғысы бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді және оны заңнамада белгіленген тәртіппен ресми жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары Б.Ж. Әбдірайымға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Әділет министрі

Б. Имашев


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
1-қосымша

Акционерлік қоғамның
үлгілік жарғысы
1-тарау. Жалпы ереже

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ____________________________________________________________

      (атауы - өтініште көрсетіледі)

      акционерлік қоғамның (бұдан әрі - қоғам) осы жарғысы оның атауын, тұрғылықты орнын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату жағдайын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды.

      2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

      3. Қоғамның өз атауы бар бланкілері өз қызметін атқару үшін қажетті басқа да реквизиттері болады.

      4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексін, "Акционерлік қоғам туралы" Заңы (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

      5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2-тарау. Қоғамның атқарушы органының атауы мен оның тұрғылықты жері

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Қоғамның толық атауы:

      1) мемлекеттік тілде __________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тілінде _______________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Қоғамның қысқартылған атауы: _______________________________

      1) мемлекеттік тілде___________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тілінде________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері

      _______________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі ______________________

      (өтініште көрсетіледі)

3-тарау. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Қоғам акционерінің:

      1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртiппен қоғамды басқаруға қатысуға;

      1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;

      2) дивидендтер алуға;

      3) қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде акционерлердiң жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртiппен қоғамның қаржылық есептiлiгiмен танысуға;

      4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

      5) қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға;

      6) қоғамның органдары қабылдаған шешiмге сот тәртiбiмен дау айтуға;

      7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

      8) қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға;

      9) қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

      11) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

      қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

      егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

      Ескерту. Бұйрық 10-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Ірі акционердің, сондай-ақ:

      1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

      2) алып тасталды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен;

      3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

      4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

      12-1. 10-тармақтың 1-1) тармақшасында көзделген талаптарды жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті.

      Ескерту. Бұйрық 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Қоғамның акционері:

      1) акцияларды төлеуге;

      2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

      3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

      4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мыналар:

      1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);

      2) басқару органы - директорлар кеңесі;

      3) атқарушы орган - алқалы орган немесе атауы қоғамның жарғысында белгіленетін атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға қоғам органдары болып табылады.

      15. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Қазақстан Республикасының заңнамаларында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады.

      Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы жиналыс өткен сәттен бастап аяқталады.

      Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің құзыретін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы.

      Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыретін оның бастамасымен уақытынан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

      Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің құзыреті аталған хабарламаны директорлар кеңесі атған сәттен бастап тоқтатылады.

      Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті тоқтатылған жағдайда, директор кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған, кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған дректорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады.

      16. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамы мен құзыретін, оның директоры мен мүшелерін (атқарушы органды жеке дара атқарушы тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату тәртібін анықтайды.

5-тарау. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

      1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясында бекіту;

      2) корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту;

      3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

      4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау;

      5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

      6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

      7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

      8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

      9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

      10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

      11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

      12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

      13) заңда көзделген жағдайлар пайда болған кезде қоғамның жай жән артышылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

      14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

      15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

      16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат жариялау туралы шешім қабылдау;

      17) қоғам оларды Заңға сәйкес сатып алған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

      18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

      19) акционерлерге, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында айқындалмаса, қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

      20) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

      21) шешім қабылдау Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер;

      22) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Осы тармақтың 1), 4), және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерi қоғамның дауыс беретiн акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендiру қорын қайта құру нәтижесiнде құрылған қоғамда – қоғамның жиналыста өкiлдiк еткен дауыс беретiн акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

      19. Егер Заңда және қоғамның жарғысында өзгеше белгiленбесе, акционерлердiң жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешiмдерi қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретiн акцияларының жалпы санының жай көпшiлiк даусымен қабылданады.

6-тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

      1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

      2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

      3) жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;

      4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

      5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

      6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

      7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

      8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

      9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

      10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

      11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

      12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

      13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

      14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

      15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

      16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

      17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

      18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

      19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

      20) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

      Тiзбесi осы жарғының 20-тармақшасында белгiленген мәселелердi атқарушы органның шешуiне беруге болмайды.

7-тарау. Атқарушы органның құзыреті

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның қызметін атқарушы жеке-дара тұлға жүзеге асырады.

      Атқарушы орган қоғамның Қазақстан Республикасының Заңымен өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

      22. Атқарушы органның басшысы:

      1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

      2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

      4) қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

      5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

      6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

      7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8-тарау. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

      24. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

      1) директорлар кеңесінің;

      2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

      Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

      Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

      25. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

      1) атқарушы орган;

      2) онымен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;

      3) директорлар кеңесі;

      4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

      Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

      26. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

      Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

      27. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары

      ____________________________________________________________________,

      (өтініште көрсетіледі)

      үәкілетті органның (бағалы қағаздар нарығында реттеуді және бақылауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган) нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сай бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

      28. Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

      29. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

      30. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешім вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.

      31. Қоғамның директорлар кеңесі әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие ____ (өтініште көрсетіледі) директорлар кеңесінің мүшесінен және оның директорынан тұрады. Директорлар кеңесінің________мүшелері тәуелсіз директорлар болып табылады (өтініште көрсетіледі).

      32. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санының жартысынан кем болмауы болуы тиіс.

      Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің жиылысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

      33. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық жиылысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

      34. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша директорлар кеңесінің шешімі сырттай қабылдануы мүмкін.

      35. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның функцияларын іске асыратын тұлға жеке-дара жүзеге асырады.

      Атқарушы орган қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

      Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

      36. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері "алтын акция" иесімен келісілуі тиіс.

      37. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарма мүшелері бола алады.

      Басқарма _________ мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі).

      38. Басқарма отырысы қажеттігіне байланысты шақырылады, алайда жылына кемінде бір рет болуы тиіс. Шешім басқарма мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қояды.

      39. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

      40. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ол құрылған жағдайда, ішкі аудит қызметі ___ мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі).

      Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

      41. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

9-тарау. Қоғамның акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      42. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын туралы есепті осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

      43. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

      44. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті.

10-тарау. Қоғамның ақпарат беру тәртібі

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      45. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлерінің назарына жеткізеді.

      Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсымен қатар қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қосымша пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары __________ (өтініште көрсетіледі).

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      46. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

      47. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

      Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

11-тарау. Қоғамның мүлкі

      Ескерту. 11-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      48. Қоғамның мүлкі:

      1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік;

      2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа да мүліктер есебінен құралады.

12-тарау. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру талаптары

      Ескерту. 12-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      49. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

      50. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

      Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылады. (керегінің астын сыз)

      51. Қоғамның артықшылықты акциялары меншік иелеріне - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген ______ (өтініште көрсетіледі) мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқық береді.

      Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі________ (өтініште көрсетіледі).

      52. Артықшылықты акция акционерге мынадай:

      1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептелген;

      2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қараған;

      3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараған;

      4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

      53. Акцияларды шығару, орналастыру шарттары, сондай-ақ қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

      54. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

      55. Қоғам қосымша қаражаттар тарту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы

      Облигацияларды шығару, орналастыру шарттары, олармен сыйлық - ақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және облигацияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

13-тарау. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

      Ескерту. 13-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      56. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның қарауында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады.

      Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындыс бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу тиімділігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

      Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін қоғам органының шешімі талап етілмейді.

      Орналастырылмаған немесе қоғамның өзi сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешiм қабылдаса, дивидендтер есептелмейдi және төленбейдi.

      57. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

      1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

      2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай келсе не аталған белгiлер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесiнде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.

14-тарау. Қоғамды қайта құру және тарату

      Ескерту. 14-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      58. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

      59. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзгеде нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

15-тарау. Қорытынды ережелер

      Ескерту. 15-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      60. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

      61. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен, оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды.

      Құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) қолдары

      (жарғыны құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшы) бекіткен кезде) немесе уәкілетті тұлғаның қолы

      (жарғыны акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) бекіткен кезде)

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
2-қосымша

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң
үлгілік жарғысы
1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1._____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi (бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

      2. Серiктестiк мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді, дербес балансы, банкте шоттары, өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

      3. Серiктестiктiң өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де реквизиттері болады.

      4. Серiктестiк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершілігі бар серiктестiктер туралы" Заңы (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

      5. Серiктестiк басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және серiктестiктің тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

2-тарау. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Серiктестiктiң фирмалық атауы:

      1) мемлекеттiк тiлде: _________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тiлiнде _______________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Серiктестiктiң орналасқан жерi және мекенжайы: _____________

      _______________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:___________________

      (өтініште көрсетіледі)

      10. Негізгі қызмет түрі _______________________________________

      11. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.

      Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады.

3-тарау. Серіктестік қатысушыларының тізбесі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Серіктестікке қатысушылардың (серіктестікке қатысушыларының тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын серіктестіктерді қоспағанда) олардың атауы, орналасқан жері, мекен-жайы, банк реквизиттері (eгep құрылтайшы заңды тұлға болса) немесе аты-жөні, тұратын жері және жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (eгep құрылтайшы жеке тұлға болса) көрсетілген тізбесі:

      ________________________________________________________________________";

      (өтініште көрсетіледі)

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Серіктестік қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Серiктестiктiң қатысушылары:

      1) серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға;

      2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

      3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға; 4) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

      5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға;

      6) Заңымен немесе серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

      14. Серiктестiктiң қатысушылары:

      1) құрылтай шартының талаптарын орындауға;

      2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

      3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

      4) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда осы жарғының 12-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ орталық депозитарийге жазбаша хабарлауға міндетті.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген басқа да міндеттерді атқаруға мүмкін.

5-тарау. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі және құзыреті

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Серіктестіктің органдары мыналар:

      1) серіктестіктің жоғары органы – оған қатысушылардың жалпы жиналысы (жалпы жиналыс);

      2) серіктестіктің атқарушы органы (алқалы және (немесе) жеке-дара) болып табылады.

      Серіктестіктің қатысушылары байқаушы (байқаушы кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясын (тексерушіні) органдар құру туралы шешім қабылдай алады.

      Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді жалғыз қатысушы жеке - дара қабылдайды және олар жазбаша ресімделеді.

      17. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне:

      1) серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;

      2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін немесе атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау;

      3) серіктестіктің бақылаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

      4) қаржылық есептемені бекіту және оның таза табысын бөлу;

      4-1) аудит жүргізу Заңның 59-бабына сәйкес міндетті болып табылатын, серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

      5) оларды бекіту серіктестіктің жарғысында серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа; серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;

      6) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;

      7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;

      8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

      9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару;

      10) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім шығару;

      11) серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу туралы шешім шығару;

      12) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту;

      13) жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен оның нәтижесінде серіктестік құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару жатады.

      Осы тармақтың 1), 7), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ серіктестік жарғысында белгіленген басқа да мәселелер бойынша шешімдер, серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары мен оған өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік даусымен қабылданады.

      Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді.

      Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушылар мен оған өкілдік алғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

      Жалпы жиналыс серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға алуға құқылы.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Атқарушы орган директор және (немесе) қатысушылардың жалпы жиналысына есеп беретің және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыратын дирекция болып табылады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңдарына сәйкес реттеледi.

      Дирекция_________мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі). Дирекцияны директор басқарады.

      19. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

      Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатпайтын, заңға сәйкес атқарушы органға берілген оның өкілеттіктері де жатады.

      20. Серiктестiк директорының өкiлеттiктерi:

      1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      2) серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім арту құқығымен сенімхаттар береді;

      3) серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу және тәртіптік жазалар шараларын қолданады;

      4) қатысушылардың жалпы жиналысының немесе байқаушы органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы берген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      21. Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін байқаушы кеңес құрылуы мүмкін.

      Серіктестіктің байқаушы кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдауының тәртібі жалпы жиналыс қабылдаған ережелерде және өзге құжаттарда белгіленеді.

      22. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылардың ішінен немесе олардың өкілдерінен тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші сайлануы мүмкін.

      Серіктестіктің тексеру комиссиясы немесе жеке - дара тексеруші жалпы жиналыспен бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

      Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

      Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

6-тарау. Серіктестіктің таза табысын оның қатысушылары арасында бөлу

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. Серіктестікке қатысушылар арасында серіктестіктің бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған серіктестікке қатысушылардың кезекті жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

      Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін серіктестікке қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.

      24. Серіктестіктің жалпы жиналысы табысты қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір қатысушы бөлінетін табыстың серіктестік жарғылық капиталындағы өз үлесіне сәйкес бөлігін алуға құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға тиіс.

7-тарау. Серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Серіктестіктің өзінің қатысушыларының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

      25-1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органы серіктестіктің барлық қатысушыларына:

      1) сотта корпоративтік дау жөніндегі істің қозғалғаны туралы;

      2) серіктестікке қатысушының лажсыз жағдайды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасағаны туралы ақпарат беруге міндетті.

      Ескерту. Бұйрық 25-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша өтінішінің негізінде серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты қатысушылардың (қатысушының) шешімімен белгіленген мерзімде беруге міндетті.

      27. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың шешімімен және үлесті иелену туралы алдын-ала жасалған келісім шартпен белгіленеді.

      28. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдың атауы_____________________.

8-тарау. Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталының мөлшері

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралады.

      Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

      30. Мемлекеттік тіркеу кезінде серiктестiктiң жарғылық

      капиталы__________________________________________ теңгенi құрайды.

      (өтініште көрсетіледі)

9-тарау. Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      31. Серiктестiктiң жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының Заңдарымен көзделген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

      32. Серiктестiктiң қайта ұйымдастырылу немесе таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

10-тарау. Қорытынды ереже

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Серiктестiк өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

      34. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысу үшiн рұқсат алу қажет болатын заңды тұлғаның қызмет саласында құқық қабiлеттiлiгi осындай рұқсатты алған кезден бастап пайда болады және ол алып қойылған, қолданыс мерзiмi өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

      Серiктестiктiң құрылтайшылары:

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
3-қосымша

Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктiң
үлгілік жарғысы
1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiгi (бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

      2. Серiктестiк мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді, дербес балансы, банкте шоттары, өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

      3. Серiктестiктiң өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де реквизиттері болады.

      4. Серiктестiк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершілігі бар серiктестiктер туралы" Заңымен (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғына басшылыққа алады.

      5. Серiктестiк басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және серiктестiктің тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

2-тарау. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Серiктестiктiң фирмалық атауы:

      1) мемлекеттiк тiлде:__________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тiлiнде________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Серiктестiктiң орналасқан жерi және мекенжайы:______________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:___________________

      (өтініште көрсетіледі)

      10. Негізгі қызмет түрі________________________________________

      11. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.

      Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады.

3-тарау. Серіктестік қатысушыларының тізбесі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Серіктестікке қатысушылардың (серіктестікке қатысушыларының тізілімін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын серіктестіктерді қоспағанда) олардың атауы, орналасқан жері, мекен-жайы, банк реквизиттері (eгep құрылтайшы заңды тұлға болса) немесе аты-жөні, тұратын жері және жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (eгep құрылтайшы жеке тұлға болса) көрсетілген тізбесі:

      ________________________________________________________________________";

      (өтініште көрсетіледі)

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Серіктестік қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Серiктестiктiң қатысушылары:

      1) серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға;

      2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

      3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға;

      4) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

      5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға құқылы;

      6) Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласуға құқылы.

      14. Серiктестiк қатысушылары:

      1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға;

      2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

      3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

      4) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда осы жарғының 12-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ орталық депозитарийге жазбаша хабарлауға міндетті.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген басқа да міндеттерді атқарады.

5-тарау. Серіктестік органдарын қалыптастыру тәртібі және құзыреті

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Серіктестіктің органдары мыналар:

      1) серіктестіктің жоғары органы – оған қатысушылардың жалпы жиналысы (жалпы жиналыс);

      2) серіктестіктің атқарушы органы (алқалы және (немесе) жеке-дара) болып табылады.

      Серіктестіктің қатысушылары байқаушы (байқаушы кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясын (тексерушіні) органдарын құру туралы шешім қабылдай алады.

      Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді жалғыз қатысушы жеке-дара қабылдайды және олар жазбаша ресімделеді.

      17. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне:

      1) серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;

      2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін немесе атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау;

      3) серіктестіктің бақылаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту;

      4) қаржылық есептемесін бекіту және оның таза табысын бөлу;

      4-1) аудит жүргізу Заңның 59-бабына сәйкес міндетті болып табылатын, серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау;

      5) оларды бекіту серіктестіктің жарғысында серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа; серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту;

      6) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

      7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

      8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

      9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

      10) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім;

      11) серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу туралы шешім;

      12) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту;

      13) жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен оның нәтижесінде серіктестік құны жауапкершілігі шектеулі серіктестік активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелер жасасуды мақұлдау туралы шешім шығару жатады.

      Осы тармақтың 1), 7), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ серіктестік жарғысында белгіленген басқа да мәселелер бойынша шешімдер, серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары мен оған өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік даусымен қабылданады.

      Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді.

      Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушылар мен оған өкілдік алғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

      Жалпы жиналыс серіктестік қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға алуға құқылы.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Атқарушы орган директор және (немесе) олар қатысушылардың жалпы жиналысына есеп беретін және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыратын дирекция болып табылады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңдарына сәйкес реттеледi.

      Дирекция___________ мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі). Дирекцияны директор басқарады.

      19. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

      Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатпайтын, атқарушы органға берілген оның өкілеттіктері де жатады.

      20. Серiктестiк директорының өкiлеттiктерi:

      1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      2) серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім арту құқығымен сенімхаттар береді;

      3) серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу және тәртіптік жаза шараларын қолданады;

      4) қатысушылардың жалпы жиналысының немесе байқаушы органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы берген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      21. Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін байқаушы кеңес құрылуы мүмкін.

      Серіктестіктің байқаушы кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдауының тәртібі жалпы жиналыс қабылдаған ережелерде және өзге құжаттарда белгіленеді.

      22. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылардың ішінен немесе олардың өкілдерінен тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші сайлануы мүмкін.

      Серіктестіктің тексеру комиссиясы немесе жеке-дара тексеруші жалпы жиналыс бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

      Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

      Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

6-тарау. Серіктестіктің таза табысын оның қатысушылары арасында бөлу

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. Серіктестікке қатысушылар арасында серіктестіктің бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған серіктестікке қатысушылардың кезекті жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

      Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін серіктестікке қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.

      24. Серіктестіктің жалпы жиналысы табысты қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір қатысушы бөлінетін табыстың серіктестік жарғылық капиталындағы өз үлесіне сәйкес бөлігін алуға құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға тиіс.

7-тарау. Серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Серіктестіктің өзінің қатысушыларының талабына бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

      25-1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атқарушы органы серіктестіктің барлық қатысушыларына:

      1) сотта корпоративтік дау жөніндегі істің қозғалғаны туралы;

      2) серіктестікке қатысушының лажсыз жағдайды шешудің кез келген тәртібіне бастамашылық жасағаны туралы ақпарат беруге міндетті.

      Ескерту. Бұйрық 25-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша өтінішінің негізінде серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты қатысушылардың (қатысушының) шешімімен белгіленген мерзімде береді.

      27. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың (қатысушыың) шешімімен және үлесті иелену туралы алдын-ала жасалған келісім шартпен белгіленеді.

      28. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы____________________.

8-тарау. Серіктестіктің мүлкі және жарғылық капиталының мөлшері

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралады.

      Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

      30. Мемлекеттік тіркеу кезінде серiктестiктiң жарғылық

      капиталы _________________________________ теңгенi құрайды.

      (өтініште көрсетіледі)

      31. Қатысушылары серiктестiк мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң жарғылық капиталға салымдарымен, ал бұл сомалар жеткiлiксiз болған жағдайда өздерiне тиесiлi мүлiкпен оған өздерi еселенген мөлшерде енгiзген салымдар арқылы жауап береді.

      32. Қатысушылар жауапкершiлiгiнiң шектi мөлшерi _____________ (өтініште көрсетіледі) олардың жарғылық капиталға салымымен көзделедi.

9-тарау. Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Серiктестiк оның қатысушылары жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

      34. Серiктестiктiң қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы негіздері Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

10-тарау. Қорытынды ереже

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35. Серiктестiк өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

      36. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысу үшiн рұқсат алу қажет болатын қызмет саласында заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi осындай рұқсатты алған кезден бастап пайда болады және ол алып қойылған, қолданыс мерзiмi өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

      Серiктестiктiң құрылтайшылары:

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
4-қосымша

Сенім серіктестігінің
үлгілік жарғысы
1. Жалпы ережелер

      1. ____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      сенім серiктестiгi (бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

      2. Серiктестiк мемлекеттік тіркелген өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын алады, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атынан мәмiлелер жасауға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

      3. Серiктестiктiң өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де деректемелері болады.

      4. Серiктестiк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, "Шаруашылық серiктестiктері туралы" Заңын (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғына басшылыққа алады.

      5. Серiктестiк басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың құрылтайшылары болуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және серiктестiктің тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

      7. Серiктестiктiң фирмалық атауы:

      1) мемлекеттiк тiлде:__________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тiлiнде________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Серiктестiктiң орналасқан жерi және мекенжайы:______________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:___________________

      (өтініште көрсетіледі)

      10. Негізгі қызмет түрі _______________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      11. Серiктестiк заң актiлермен және құрылтай шартында тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.

      Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады.

3. Серiктестiктiң толық серіктестіктері мен салымшыларының тізімі

      12. Толық серіктестіктерінің тізімі:___________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      13. Салымшыларының тізімі: ____________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

4. Серiктестiктің толық серіктестіктерінің құқықтары мен мiндеттерi

      14. Серiктестiктiң толық серіктестіктерінің:

      1) Заңмен және серiктестiктiң құрылтай құжаттарында белгiленген тәртiп бойынша толық серiктестiктi басқаруға қатысуға, соның iшiнде серiктестiк алған пайданы бөлуге қатысуға;

      2) серiктестiктiң қызметi туралы толық ақпарат алуға, сонымен қатар бухгалтерлік және серіктестіктің өзге де құжаттамасымен танысуға;

      3) егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмеген болса, толық серiктестiктiң мүлкiндегi өз үлесiнiң мөлшерiне қарай оның қызметiнен пайда алуға;

      4) белгіленген тәртіп бойынша серіктестіктен шығуға;

      5) серiктестiк таратылған жағдайда серiктестiктiң кредиторлармен есеп айырысқаннан кейiн қалған мүлкiндегi немесе оның құнындағы өзiнiң үлесiне сәйкес толық серiктестiк мүлкiнiң бiр бөлiгiн алуға құқығы бар;

      6) Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласуға құқығы бар.

      Толық серiктестiктердің Заңда, басқа заң актiлерiнде және серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкiн.

      15. Толық серiктестiктері:

      1) серіктестіктің құрылтай құжаттарын сақтауға;

      2) серiктестiктiң қызметiне құрылтай құжаттарында белгiленген тәртiп бойынша қатысуға, соның iшiнде серiктестiктiң атынан iс жүргiзуге немесе қызметiн жүзеге асыруда оған көмек көрсетуге;

      3) серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен, тәсiлмен және мөлшерде салым салуға;

      4) өз атынан және өз мүддесi үшiн серiктестiк қызметiнiң мәнi болып табылатын iстермен бiртектес мәмiлелер жасаудан бас тартуға;

      5) серiктестiк құпия деп жариялаған мәлiметтердi жарияламауға мiндеттi;

      Толық серіктестіктер Заңда және басқа заң актiлерi мен құрылтай құжаттарында көзделген басқа да мiндеттерді атқара алады.

5. Серіктестік салымшыларының құқықтары мен міндеттері

      16. Серіктестіктің салымшылары:

      1) құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп бойынша серiктестiк пайдасының мүлiктегi және жарғылық капиталдағы олардың үлесiне бара-бар мөлшерде бiр бөлiгiн алуға;

      2) серiктестiктiң жылдың есебiмен және баланстарымен танысуға, сондай-ақ олардың дұрыс жасалуын тексеру мүмкiндiгiн қамтамасыз етудi талап етуге;

      3) өзінің мүлiктегi үлесiн немесе оның бiр бөлiгiн осы Заңда және серiктестiк құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп бойынша басқа салымшыға немесе үшiншi тұлғаға беруге;

      4) Заңда және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп бойынша серiктестiктен шығуға;

      5) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға;

      6) Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдерін сот тәртібімен дауласуға құқығы бар.

      Сенiм серiктестiгi салымшыларының Заңда, басқа да заң актiлерiнде және серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтары болуы мүмкiн.

      17. Серіктестіктің салымшыларының:

      1) серіктестіктің құрылтай құжаттарының шарттарын сақтауға;

      2) серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көзделген тәртiппен тәсiлмен және мөлшерде салымдар салуға;

      3) серiктестiктiң құрылтай құжаттарында көрсетiлген жағдайларда серiктестiң өз қызметiн жүзеге асыруына жәрдемдесуге, соның iшiнде серiктестiкке қызмет көрсетуге;

      4) серіктестіктің атқарушы органына жеке тұлғалар үшін - тұрғылықты жерінің және жеке басын куәландыратын құжат деректерінің, заңды тұлғалар үшін атауының және орналасқан жерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

      Серіктестік салымшылары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттерді ала алады.

6. Серіктестіктің басқару органдары және органдардың құзыреті

      18. Серіктестіктің ісін басқаруды толық серіктестер жүзеге асырады.

      19. Серіктестіктің жоғары органы оның толық серіктерінің жалпы жиналысы болып табылады. Серіктестіктің ішкі мәселелері жөніндегі, сондай-ақ басқару органдарын құру тәртібі мен оның құзыреті туралы шешімдер оның барлық толық серіктерінің ортақ келісімі бойынша қабылданады.

      20. Салымшылардың серіктестіктің ісін басқаруға қатысуға, сондай-ақ сенімхатсыз оны білдіруге құқығы жоқ. Серіктестік салымшыларының толық серіктердің серіктестіктің ісін басқару жөніндегі іс-әрекеттерін даулауға құқығы жоқ.

      21. Серiктестiктiң iсiн жүргiзу тапсырылған толық серiктестiк органдары қатысушылардың талап етуi бойынша олардың бәрiне өз қызметi жайында толық ақпарат берiп отыруға мiндеттi.

      22. Толық серіктердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

      1) серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;

      2) серіктестіктің атқарушы, байқаушы және бақылау органдарын құру және оларды кері шақырту;

      3) серіктестіктің жылдық есептері мен бухгалтерлік теңгерімдерін бекіту;

      4) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім.

      Көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Әрбір қатысушына бір дауысы болады.

      23. Жалпы жиналыс атқарушы органның құзыретіне жатқызылған мәселелерді өз қарауына қабылдауға құқылы.

      24. Серіктестіктің атқарушы органы директор және (немесе) дирекция болып табылады, олар қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сәйкес келісім-шарт негізінде реттеледі.

      Дирекция _____________ (өтініште көрсетіледі) мүшеден тұрады. Дирекцияның басшысы-директор.

      25. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

      26. Серіктестік директорының өкілеттіктері:

      1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      2) серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімат, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;

      3) серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлық беру мәселесін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;

      4) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне немесе байқаушы органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында берілген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      27. Байқаушы кеңес құрылған жағдайда жалпы жиналыс оның айрықша құзыретін белгілейді, оған мынадай мәселелер кіреді:

      1. ____________________________________________________________

      2. ____________________________________________________________

      3. ____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      28. Байқаушы кеңес ______ мүшеден (өтініште көрсетіледі) тұрады.

      Байқаушы кеңес қарайтын мәселелер бойынша шешімдер байқаушы кеңес мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

      29. Атқарушылық органның қызметіне бақылау үшін жалпы жиналыс қатысушылары тексеру комиссиясын құруға құқылы.

      Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

7. Серіктестіктің табысы мен шығындарын бөлу

      30. Серіктестіктің пайдасы және залалы, егер құрылтай шартында немесе қатысушылардың келісімінде өзгеше көзделмесе, қатысушылар арасында серіктестіктің жарғылық қорындағы олардың салымдарының мөлшерімен барабар бөлінеді.

      31. Толық серіктестікке қандай да бір қатысушыны пайданы бөлуге және залалды жабуға қатысудан шеттететін келісімдер жарамсыз болып табылады.

8. Серіктестікке қатысушыларға, үлестерді сатып алушыларға
құжаттарды және серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды
ұсыну мерзімі және тәртібі

      32. Серіктестік өз қатысушыларының талап етуі бойынша оған қатысушылардың мүдделерін қозғайтын серіктестік қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

      33. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша сұрауына қатысушылардың (қатысушының) белгіленген шешімімен серіктестік қызметі туралы ақпаратты мерзімінде ұсынады.

      34. Үлесті сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты берудің тәртібі және көлемі қатысушылардың (қатысушының) шешімімен және үлесті сатып алу туралы алдын ала жасалған шартта белгіленеді.

      35. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы_________________.

9. Серiктестіктiң мүлкi және жарғылық капиталының мөлшері

      36. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралады.

      Серіктестіктің мүлкі оның теңгерімінде есептеледі.

      37. Серiктестiктiң жарғылық капиталы__________ теңгенi құрайды.

      (өтініште көрсетіледі)

      38. Толық серіктестіктер барлық өзінің мүліктеріне серіктестік міндеттері бойынша Заңмен белгіленген тәртіпте ортақ қосымша жауап береді.

      39. Салымшылар серіктестіктің міндеттемелері бойынша серіктестіктің жарғылық капиталына өздері салған салымдар сомасы шегінде жауап береді.

10. Серіктестікті қайта ұйымдастыру мен тарату

      40. Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының шешімен немесе Қазақстан Республикасының Заңдарымен көзделген басқа да

      негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

      41. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

11. Қорытынды ереже

      42. Серiктестiк өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының Заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

      43. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысу үшiн рұқсат алу қажет болатын қызмет саласында заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi рұқсатты алған кезден бастап туындайды және ол алып қойылған, қолданыс мерзiмi өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

      Серiктестiктiң құрылтайшылары:

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

      ___________________________ ____________________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
5-қосымша

Толық серіктестіктің
үлгілік жарғысы
1. Жалпы ережелер

      1. ____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      толық серiктестiгi (бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

      2. Серiктестiк мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын алады, дербес теңгерімі, банктерде шоттары болады, өз атынан мәмiлелер жасауға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды сатып алуға, мiндет алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

      3. Серiктестiктiң өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де деректемел болады.

      4. Серiктестiк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, "Шаруашылық серiктестiктері туралы" Заңын (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғына басшылыққа алады.

      5. Серiктестiк басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың құрылтайшылары болуға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және олар туралы Ереженің негізінде серiктестiктің тапсырмасына сәйкес филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

2. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

      7. Серiктестiктiң фирмалық атауы:

      1) мемлекеттiк тiлде:__________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      2) орыс тiлiнде________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Серiктестiктiң орналасқан жерi және мекенжайы:______________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:___________________

      (өтініште көрсетіледі)

      10. Негізгі қызмет түрі _______________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      11. Серiктестiк заңнамалық актiлерде және құрылтай шартында тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.

      Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады.

3. Серіктестік қатысушыларының тізбесі

      12. Серіктестік қатысушыларының тізбесі

      _____________________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

4. Серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

      13. Серiктестiктiң қатысушыларының:

      1) Заңда және серіктестіктің құрылтай құжаттарында белгіленген тәртіпте толық серiктестiкті басқаруға қатысуға, оның ішінде толық серіктестік алған пайданы бөлуге қатысуға;

      2) толық серiктестiктiң қызметi туралы толық ақпарат алуға, оның ішінде серiктестiктiң бухгалтерлік және серіктестіктің өзге де құжаттамасымен танысуға;

      3) егер құрылтай құжаттарында басқа қарастырылмаса, серіктестік мүлкіндегі олардың үлесінің мөлшеріне қатысты серіктестіктің қызметінен пайда алуға;

      4) толық серіктестіктен белгіленген тәртіпте шығуға;

      5) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін алуға;

      6) Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген өз құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласуға құқығы бар.

      14. Толық серiктестiктер қатысушыларының Заңда, басқа заңнамалық актілерде және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа міндеттерге құқығы бар.

      15. Толық серiктестiк қатысушылары:

      1) толық серіктестіктің құрылтай құжаттарының шарттарын сақтауға;

      2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте серіктестіктің қызметіне қатысуға, оның ішінде серіктестік атынан істі жүргізуге немесе оған қызметті іске асыруға қолдау көрсетуге;

      3) толық серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, тәсілмен және мөлшерде салымдар салуға;

      4) өз атынан және серіктестік қызметінің мәнін құрайтын бір тектес мәмілелердегі өздерінің мүдделерінен бас тартуға;

      5) толық серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

      6) серіктестіктің атқарушы органына тұрғылықты жердің және жеке басын куәландыратын құжат деректерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

      16. Толық серіктестіктің қатысушылары Заңда, басқа заңнамалық актілерде және серіктестіктің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттерді атқаруы мүмкін.

5. Серіктестіктің басқару органдары және органдарының құзіреті

      17. Серіктестіктің органдары:

      1) жоғары органы - оның қатысушыларының жалпы жиналысы (жалпы жиналыс);

      2) атқарушы органы - (жеке дара немесе алқалы) болып табылады.

      Серіктестіктің құрылтайшылары серіктестіктің қадағалау (қадағалау кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясы, тексеруші) органдарын құру туралы шешім қабылдауы мүмкін.

      18. Серіктестіктің қызметін жүргізу жүктелген серіктестіктің органдары қатысушыларға олардың талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы толық ақпарат беруге міндетті.

      19. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

      1) серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ішінде оның жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;

      2) серіктестіктің атқарушы, байқаушы және бақылау органдарын құру және оларды кері шақырту;

      3) серіктестіктің жылдық есептері мен бухгалтерлік теңгерімдерін бекіту, оның таза табысын бөлу;

      4) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім.

      Көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Серіктестікке әрбір қатысушының бір дауысы болады. Жалпы жиналыс серіктестістіктің қызметіне байланысты кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

      20. Серіктестіктің атқарушы органы директор және (немесе) дирекция болып табылады, олар қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сәйкес реттеледі.

      Дирекция ______________ мүшеден (өтініште көрсетіледі) тұрады. Дирекцияны директор басқарады.

      21. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын серіктестіктің қызметін қамтамасыз ететің барлық мәселелер жатады.

      22. Серіктестік директорының өкілеттіктері:

      1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      2) серіктестіктің өкілі болу құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;

      3) серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселесін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;

      4) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне немесе байқаушы органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында берілген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      23. Байқаушы кеңес құрылған жағдайда жалпы жиналыс оның айрықша құзыретін белгілейді, оған мынадай мәселелер кіреді:

      1. ___________________________________________________________

      2. ___________________________________________________________

      3. ___________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      24. Байқаушы кеңес ____________ мүшеден (өтініште көрсетіледі) тұрады.

      Байқаушы кеңес қарайтын мәселелер бойынша шешімдер байқаушы кеңес мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

      25. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін қатысушылардың жалпы жиналысы тексеру комиссиясын құруға құқылы.

      Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

6. Серіктестіктің пайдасы мен залалын бөлу

      26. Серіктестіктің пайдасы және залалы қатысушылар арасында, егер құрылтай шартында немесе қатысушылардың келісімінде өзгеше көзделмесе, серіктестіктің жарғылық қорындағы олардың салымдарының мөлшеріне барабар бөлінеді.

      27. Пайданы бөлуге және залалды жабуға қатысудан толық серіктестікке қандай да бір қатысушыны шеттететін келісімдер жарамсыз болып табылады.

7. Серіктестікке қатысушыларға, үлестерді сатып
алушыларға құжаттарды және серіктестіктің қызметі
туралы ақпарат беру тәртібі

      28. Серіктестік өзінің қатысушыларының талабы бойынша оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын серіктестік қызметі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

      29. Серіктестіктің атқарушы органы қатысушылардың (қатысушының) сұрауы негізінде қатысушылардың (қатысушының) шешімімен белгіленген мерзімде серіктестіктің қызметі туралы ақпарат береді.

      30. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың шешімімен және үлесті иелену туралы алдын-ала жасалған келісім шартпен белгіленеді.

      31. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы__________________.

8. Серіктестіктің мүлкі мен жарғылық капиталының мөлшері

      32. Серіктестіктің мүлкі құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары серіктестіктің кірістері және заңнамалық актілерде тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыпытастырады. Серіктестіктің мүлігі оның теңгерімімен есептеледі.

      33. Серіктестіктің мемлекеттік тіркеу кезіндегі жарғылық

      капиталын _________________________теңгені құрайды.

      (өтініште көрсетіледі)

9. Серіктестікті қайта құру және тарату

      34. Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының шешімен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

      35. Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңмен және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

10. Қорытынды ережелері

      36. Серіктестік өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

      37. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Заңды тұлғаның айналысу үшiн рұқсат алу қажет болатын қызмет саласында құқық қабiлеттiлiгi рұқсатты алған кезден бастап туындайды және ол алып қойылған, қолданыс мерзiмi өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

      Серіктестіктің қатысушылары:_________________________________________

      _____________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 106 бұйрығына
6-қосымша

Өндірістік кооперативтің
үлгілік жарғысы
1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. ____________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      өндірістік кооперативтік (бұдан әрi - кооператив) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

      2. Кооператив мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын алады, дербес теңгерімі, банктерде шоттары болады, өз атауы жазылған бланкілері бар.

      3. Кооператив өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, "Өндірістік кооперативті туралы" Заңын (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

      4. Кооператив басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың құрылтайшылары болуға құқылы.

      5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және қоғамның тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

2-тарау. Кооперативтің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Кооперативтің атауы:________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      7. Кооперативтің орналасқан жерi:______________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      8. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:___________________

      (өтініште көрсетіледі)

      9. Кооператив жеке кәсіпкерлік үшін заңнамалық актiлерде тыйым салынбаған кәсіпкерлік қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асырұға құқылы.

      Мемлекеттік лицензия қолданылатын қызметті кооператив лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

3-тарау. Кооператив қатысушыларының тізбесі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Кооператив құрылтайшылары (бұдан әрі - қатысушылар) мыналар болып табылады:

      _____________________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

4-тарау. Кооператив мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Кооператив мүшесінің:

      1) Заңда және кооперативтің құрылтай құжаттары белгіленген тәртібінде кооператив істерін басқаруға, сондай-ақ кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының жұмысына бір дауыс құқығымен қатысуға;

      2) кооперативтің басқару органдарына сайлауға және сайлануға, кооператив қызметін жақсарту, оның органдары мен лауазымды тұлғаларының жұмысындағы кемшіліктерді жою туралы ұсыныстар енгізуге;

      3) кооперативтің қызметі туралы толық ақпарат алуға, оның ішінде кооперативтің бухгалтерлік және басқа құжаттамаларымен танысуға;

      4) кооператив алған таза табысты бөлуге қатысуға;

      5) егер құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, кооператив қызметіне өз еңбегімен қатысуына сәйкес оның мүшелері арасында бөлінуге тиісті таза табыстан үлесін алуға;

      6) кооперативтегі өз еңбегі үшін жалақы нысанында немесе кооператив белгілеген өзге де нысанда ақы алуға;

      7) кооператив өзінің мүшелері үшін көздейтін жеңілдіктер мен артықшылықтарды, оның ішінде өздері өндірген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) бірінші кезекте алуға, кооператив мүлкін тұтынуға, кооперативтен әлеуметтік көмек алуға қатысты бөлігінде пайдалануға;

      8) демалуға, сондай-ақ жыл сайынғы төленетін еңбек демалысын алуға;

      9) әлеуметтік қамсыздандыруға;

      10) белгіленген тәртіппен кооперативтен шығуға құқығы бар.

      12. Кооператив мүшесінің заңнамада, басқа заңнамалық актілерде және кооперативтің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

      12-1. Өндірістік кооператив мүшесі үшін Заңмен және басқа да заң актілерінде көзделген құқықтардан бас тартудың немесе оларды шектеудің, соның ішінде кооператив мүшелерінің келісімі бойынша, маңызсыз.

      Ескерту. Бұйрық 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Кооперативтің мүшесі:

      1) кооперативтің құрылтай құжаттарында көзделген талаптарды сақтауға;

      2) жалпы жиналыстың, кооперативтің сайланбалы басқару органдарының өз құзыретіне сәйкес қабылдаған шешімдерін орындауға;

      3) кооперативтің құрылтай құжаттарында көзделген тәртіппен, тәсілмен және мөлшерде кооператив мүлкіне мүліктік жарналар енгізуге;

      4) кооператив қызметіне жеке еңбегімен қатысуды жүзеге асыруға;

      5) кооператив міндеттемелері бойынша Заңда көзделген мөлшерде және тәртіппен қосымша (субсидиялық) жауапты болуға;

      6) өндірістік және еңбек тәртібін, еңбекті қорғау ережелері мен қауіпсіздік техникасын сақтауға;

      7) кооператив өзінің коммерциялық құпиясы деп жариялаған мәліметтерді таратпауға міндетті.

      14. Кооператив мүшесінің заңнамада, басқа заңнамалық актілерде және кооперативтің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да міндеттері болуы мүмкін.

5-тарау. Кооперативке мүшелік

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Кооператив мүшелері кемінде екі адам болуға тиіс.

      16. 16 жасқа толған, кооператив мүшесі болуға ниет білдірген және оның қызметіне өз еңбегімен қатысуға қабілеті бар кез келген жеке адам кооператив мүшесі бола алады.

      Кәмелетке толмағандар кооперативке мүшелікке өткен кезде олардың ата-аналарының, асырап алушыларының немесе қамқоршыларының келісімі талап етіледі.

      17. Кооператив мүшесі төрағаға шығуынан кемінде екі апта бұрын бұл туралы жазбаша ескерте отырып, өз қалауынша одан шығуға құқылы.

      18. Кооператив мүшесі жалпы жиналыстың шешімі бойынша одан:

      жарғымен өзіне жүктелген міндеттерді жүйелі түрде орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда;

      осыған ұқсас кооперативке мүше болуына байланысты шығарылуы мүмкін.

      19. Кооперативке мүшелік:

      кооператив мүшесі қайтыс болғанда, оны қайтыс болды деп хабарлағанда, ол хабар-ошарсыз жоғалған деп танылған;

      кооператив мүшесі өз пайын белгіленген тәртіппен басқа адамға берген;

      кредит беруші (кредит берушілер) кооператив мүшесінің пайын өндіріп алуды өтінген жағдайларда тоқтатылады.

      кооператив мүшесi өндiрiстiк кооперативтiң қызметiне жеке еңбегiмен қатысудан бас тартқан жағдайда тоқтатылады.

      20. Кооператив мүшесі қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлері кооперативке мүшелікке қабылдана алады. Мұрагерлер кооперативке мүшелікке өтуден бас тартқан жағдайда оларға қайтыс болған кооператив мүшесінің мүліктегі үлесі қайтыс болған мүшенің пайына барабар мөлшерде төленеді.

      21. Кооператив мүшесі өз пайын кооперативтің басқа мүшесіне сатуға немесе өзге де жолмен беруге құқылы. Пайды үшінші тұлғаларға беруге кооперативтің қалған мүшелері келісім бергенде ғана жол беріледі.

6-тарау. Кооператив органдарын қалыптастыру тәртібі және құзыреті

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Кооператив органдары:

      1) жоғары орган - оның мүшелерінің жалпы жиналысы.

      2) кооперативтің атқарушылық органы (басқарма және (немесе) оның төрағасы) болып табылады.

      23. Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

      1) кооперативтің жарғысын өзгерту;

      2) кооператив қызметінің негізгі бағыттарын айқындау;

      3) атқарушы орган, тексеруші органдар мен байқаушы кеңесін құру және олардың мүшелерін кері шақырып алу;

      4) кооперативтің қорлары мен резервтерінің түрлері мен мөлшерін және оларды пайдалану бағыттарын белгілеу;

      5) кооперативтің ішкі еңбек тәртібінің ережелерін, кооперативтің лауазымды адамдарына, оның мүшелеріне және қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы ережелерді және кооперативтің басқа да актілерін қабылдау мен өзгерту;

      6) кооперативтің филиалдары мен өкілдіктерін құру, шаруашылық серіктестіктерді құру және оларға қатысушы ретінде кіру;

      7) қосымша пай жарналарын енгізу туралы мәселені шешу;

      8) кооперативтің мүшелігіне қабылдау және одан шығару;

      9) кооперативтің жылдық есептері мен бухгалтерлік теңгерімдерін бекіту, оның пайдасы мен залалын бөлу;

      10) кооперативті қайта ұйымдастыру мен тарату туралы мәселені шешу;

      11) ревизиялық комиссияның (ревизордың) есебін бекіту;

      12) кооператив басқармасының (кооператив төрағасының) есебін тыңдау.

      Ескерту. 23-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Егер жалпы жиналысқа кооператив мүшелерінің немесе олар сенім артқан адамдардың жартысынан артығы қатысса, ол заңды деп есептеледі.

      25. Жарғының 23-тармағының 1),7) 8) және 10) тармақтарында қарастырылған мәселелер бойынша шешім, егер оған кооперативтің барлық мүшелерінің кемінде екіден үші дауыс берсе қабылданған болып есептеледі.

      Кооперативті шаруашылық серіктестік етіп қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру бірауыздан қабылданған шешімнің негізінде жүргізіледі.

      26. Жалпы жиналыс шешім қабылдаған кезде кооперативтің әрбір мүшесінің өз пайының мөлшеріне қарамастан бір дауысы болады.

      27. Жалпы жиналыс кооператив қызметімен байланысты кез келген мәселелерді қарауға қабылдауға құқылы.

      28. Басқарма және (немесе) оның төрағасы кооперативтің атқарушы органы болып табылады.

      29. Кооператив басқармасын басқарма мүшелерінің арасынан жалпы жиналыс сайлайтын басқарма төрағасы басқарады.

      30. Кооператив басқармасының мүшелері (кооператив төрағасы) кооператив мүшелерінің жалпы жиналысында кооператив мүшелерінің арасынан ______________мерзімге (өтініште көрсетіледі) сайланады.

      Кооператив басқармасы (төрағасы) кооперативтің қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады және мұндай қызметке байланысты, кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелерді шешеді.

      Кооператив басқармасы (төрағасы) жалпы жиналыстың алдында есеп береді.

      Басқарма (төраға) өкілеттіктері:

      1) кооперативтің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

      2) заңнамада көзделген шекте кооперативтің мүлкіне билік етеді;

      3) кооперативтің атынан, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді;

      4) банктерде және басқа да кредиттік ұйымдарда кооперативтің шоттарын ашады;

      5) жалдамалы қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;

      6) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне немесе басқарманың басқа органдардың құзыретіне жатқызылмаған, өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      31. Кооперативтің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін жалпы жиналыс тексеру комиссиясын құруға құқылы.

      Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

7-тарау. Кооперативтің таза табысы мен шығындарын бөлу тәртібі

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. Кооперативтің таза табыстары бір жылғы қорытынды бойынша айқындалады. Салық және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалған таза табыс кооперативтің толық билігінде қалады және оның мүшелерінің жалпы жиналысымен кооперативтің құрылтай құжаттарында көзделген мақсаттарға бөлінеді.

      33. Жалпы жиналыспен белгіленген таза табыс мөлшерінде егер кооператив жарғысымен өзгедей көзделмесе, кооператив мүшелерінің арасында олардың еңбекпен қатысуына сәйкес бөлінеді.

      34. Кооператив мүшелерінің қайсыбірін таза табысты бөлуге қатысудан және шығынды өтеуден шеттететін кооператив мүшелерінің келісімдері немесе оның құрылтай құжаттарының ережелері маңызсыз болып танылады.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35. Оның мүлкімен жабылмайтын кооператив шығындары Заңға сәйкес оның мүшелері арасында бөлінеді.

8-тарау. Кооперативтің мүлкі

      Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      36. Кооперативтің жарғылық капиталы бар болған жағдайда _______

      __________________________________________________ теңгені құрайды.

      (өтініште көрсетіледі)

      37. Кооперативтің мүлкін қалыптастыру көздері мыналар:

      1) кооператив мүшелерінің мүліктік жарналары;

      2) кооперативтің қызметінен алынған кірістер;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге көздер болып табылады.

      38. Кооперативтің меншігіндегі мүлік оның мүшелерінің пайларына бөлінеді. Пай кооператив мүшесінің кооператив мүлкіндегі үлесі болып табылады.

      Кооператив мүшелерінің мүліктегі үлестері пайыз түрінде есептеледі.

      39. Кооператив таратылған немесе одан кооператив мүшесі шыққан жағдайда кооператив мүшесінің кооператив мүлкіндегі өз үлесін өз пайына барабар мөлшерде бөліп алуға құқығы бар.

      40. Мүліктік жарналар кооперативтің бастапқы капиталын қалыптастырады және олар оны құру және оның қызметін ұйымдастыру жөніндегі шығыстарды жабуға арналған.

      41. Кооператив мүшелерінің мүліктік жарналары __________ _____

      ____________________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      42. Кооперативтің әрбір мүшесі пайының мөлшері туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

      43. Кооператив мүшелерінің мүліктік жарнасының құрамы, оны

      енгізу тәртібі, тәсілдері мен мерзімдері: ___________________________

      (өтініште кәрсетіледі)

      44. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша қосымша мүліктік жарналар енгізу көзделуі мүмкін.

      45. Кооперативтің әрбір мүшесіне оның кіру мүліктік жарнасының түрі мен мөлшерін куәландыратын құжат беріледі.

      46. Мүлікті кооператив мүшесі кооперативке өзінің жарнасы ретінде тек пайдалануға берген жағдайда жарнаның мөлшері кооператив мүшелерінің келісімімен белгіленген кезеңге есептелген осы мүлікті пайдаланғаны үшін жалдау ақысына сүйене отырып айқындалады.

9-тарау. Өндірістік кооператив мүшелерінің кооператив міндеттемелері бойынша жауапкершілігі

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      47. Кооператив мүшелерiнiң кооператив мiндеттемелерi бойынша қосымша (субсидиярлық) жауапкершiлiгi болады.

      48. Кооператив құрылғаннан кейiн оған кiрген кооператив мүшесi пайдың берiлуi немесе пайға мұрагерлiк ету тәртiбiмен өзi кооперативке кiргенге дейiн пайда болған мiндеттемелер бойынша да басқа мүшелермен бiрдей жауап бередi.

      49. Кооператив құрылғаннан кейiн кiрген кооператив мүшесi өзi кооперативке кiргеннен кейiн пайда болған мiндеттемелер бойынша жауап бередi.

      50. Кооперативтен пайын басқа мүшеге немесе үшiншi бiр тұлғаға беру тәртiбiмен шыққан оның мүшесi, кредит берушi (кредит берушiлер) оның үлесiнен айып өндiрiп алған жағдайда, сондай-ақ қайтыс болған мүшенiң кооператив мүшелiгiне қабылдаудан бас тартылған мұрагерi кооператив мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

      51. Кооператив мүшесiнiң кооператив мiндеттемелерi бойынша қосымша (субсидиярлық) жауапкершiлiгiнiң шектi мөлшерi құрылтай құжаттарында белгiленедi, бiрақ ол кооператив мүшесiнiң пайы құнының мөлшерiнен төмен болмауға тиiс. Кооператив мүшелерi арасында жауапкершiлiктi бөлу олардың пайларының мөлшерiне сәйкес жүргiзiледi.

10-тарау. Кооператив мүшелерінің оның қызметіне еңбегімен қатысуы

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      52. Кооперативтің әрбір мүшесі кооператив қызметіне жеке еңбегімен қатысуға тиіс.

      53. Кооператив мүшесінің жеке еңбекпен қатысуының сипаты мен тәртібін жалпы жиналыс белгілейді және жалпы жиналыстың хаттамасымен ресімделеді.

      54. Кооператив мүшесі кооперативтің қызметіне жеке еңбегімен қатысу жөніндегі міндеттерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылады, сондай-ақ жалпы жиналыстың шешімі бойынша кооперативтен шығарылуы мүмкін.

11-тарау. Кооператив пен оның мүшелері, атқарушы органы мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар

      Ескерту. 11-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      55.____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (өтініште көрсетіледі)

12-тарау. Кооперативті қайта ұйымдастыру және тарату

      Ескерту. 12-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      56. Кооператив оның қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

      57. Кооперативті қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

13-тарау. Қорытынды ережелері

      Ескерту. 13-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2020 № 436 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      58. Кооператив өз қызметінде осы жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері басшылыққа алады.

      59. Кооперативтің құқықтық қабілетілігі мемлекеттік тіркелген сәттен бастап пайда болады және тарату аяқталған сәтте тоқтатылады. Заңды тұлғаның құқықтық қабілетілігі арнайы рұқсат алу арқылы жүзеге асыратын қызметке аталған рұқсатты алған сәттен басталады, аталған рұқсатты алып қойған сәттен бастап немесе мерзімінің өтуіне және заңнамалық тәртіпте жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

      Кооператив директоры:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2015 года № 10563.

      В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) типовой устав акционерного общества согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) типовой устав товарищества с ограниченной ответственностью согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) типовой устав товарищества с дополнительной ответственностью согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) типовой устав коммандитного товарищества согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      5) типовой устав полного товарищества согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      6) типовой устав производственного кооператива согласно приложению 6 к настоящему приказу.

      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа и его официальное опубликование в порядке, установленном законодательством.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра юстиции Республики Казахстан Әбдірайым Б.Ж.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр юстиции


Республики Казахстан

Б. Имашев


  Приложение 1
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
акционерного общества

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящий Устав акционерного общества ______________________

      _____________________________________________________________________

      (наименование указывается в заявлении)

      (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

      3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

      4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

      6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

Глава 2. Наименование и место нахождения исполнительного органа общества

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Полное наименование общества:

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ___________________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Сокращенное наименование общества: _________________________

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ___________________________________________

      (указывается в заявлении)

      9. Местонахождение исполнительного органа общества

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      Статус субъекта частного предпринимательства __________________

      (указывается в заявлении)

Глава 3. Права и обязанности акционеров общества

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Акционер общества имеет право:

      1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;

      1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

      2) получать дивиденды;

      3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;

      4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

      5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

      6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

      7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

      8) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

      9) на часть имущества при ликвидации общества;

      10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

      11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

      установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

      если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.

      Сноска. Типовой устав дополнен пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Крупный акционер также имеет право:

      1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

      2) исключен приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) требовать созыва заседания совета директоров;

      4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

      Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

      12-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 10 обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.

      Сноска. Типовой устав дополнен пунктом 12-1 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Акционер общества обязан:

      1) оплатить акции;

      2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;

      3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

      4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Органы общества и порядок их образования

      Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Органами общества являются:

      1) высший орган - общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

      2) орган управления - совет директоров;

      3) исполнительный орган - правление или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа (исполнительный директор).

      15. На первом общем собрании акционеров избирается совет директоров общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

      Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

      Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

      Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

      Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

      В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

      16. Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

Глава 5. Компетенция общего собрания акционеров

      Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

      1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

      2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;

      3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

      4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

      5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

      6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

      7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

      8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

      9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

      10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

      11) утверждение годовой финансовой отчетности;

      12) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

      13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом;

      14) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;

      15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

      16) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

      17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;

      18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

      19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

      20) введение и аннулирование "золотой акции";

      21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

      22) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

      Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а в обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций общества, представленных на собрании.

      19. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и уставом общества не установлено иное.

Глава 6. Компетенция совета директоров

      Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

      1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

      2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

      3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

      4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

      5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

      6) утверждение положений о комитетах совета директоров;

      7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;

      8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

      9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

      10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

      11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

      12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

      13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

      14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

      15) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

      16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

      17) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

      18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

      19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

      20) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

      Вопросы, перечень которых установлен пунктом 20 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Глава 7. Компетенция исполнительного органа

      Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - правлением или лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа (исполнительным директором).

      Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

      22. Руководитель исполнительного органа:

      1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

      2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

      3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

      4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

      5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

      6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

      7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Глава 8. Порядок организации деятельности органов общества

      Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

      24. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

      1) совета директоров;

      2) крупного акционера.

      Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

      Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

      25. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

      1) исполнительным органом;

      2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

      3) советом директоров;

      4) ликвидационной комиссией общества.

      Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.

      26. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

      Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

      27. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в средствах массовой информации

      ___________________________________________________________________,

      (указывается в заявлении)

      соответствующие требованиям установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа (государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

      28. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.

      29. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

      30. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

      31. Совет директоров общества состоит из ____ (указывается в заявлении) членов совета директоров и его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. ___________ членов совета директоров являются независимыми директорами (указывается в заявлении).

      32. Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.

      При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

      33. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

      34. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

      35. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - правлением или лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа (исполнительным директором).

      Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

      Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

      36. Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

      37. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

      Правление состоит из __________ членов (указывается в заявлении).

      38. Заседания правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.

      39. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров и не может быть избран председателем совета директоров.

      40. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. В случае ее создания, служба внутреннего аудита общества состоит из _______ членов (указывается в заявлении).

      Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

      41. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Глава 9. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилиированных лицах

      Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      42. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

      43. Сведения об аффилиированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

      44. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Глава 10. Порядок предоставления информации обществом

      Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      45. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

      Средства массовой информации, которые могут быть дополнительно использованы для публикации информации о деятельности общества наряду с интернет-ресурсом депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), ___________ (указывается в заявлении).

      Сноска. Пункт 45 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      46. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

      47. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

      Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом, и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Глава 11. Имущество общества

      Сноска. Заголовок главы 11 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      48. Имущество общества формируется за счет:

      1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

      2) доходов, полученных в результате его деятельности;

      3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Глава 12. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

      Сноска. Заголовок главы 12 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      49. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

      50. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года/квартала/полугодия (нужное подчеркнуть).

      51. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

      преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере ______________ (указывается в заявлении) (гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции в фиксированном выражении или с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений); на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям _______________ (указывается в заявлении).

      52. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

      1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

      2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

      3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

      4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

      53. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

      54. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

      55. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

Глава 13. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

      Сноска. Заголовок главы 13 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      56. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

      Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

      Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

      Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

      57. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

      1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

      2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Глава 14. Реорганизация и ликвидация общества

      Сноска. Заголовок главы 14 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      58. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      59. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 15. Заключительные положения

      Сноска. Заголовок главы 15 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      60. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      61. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Подписи учредителей (единственного учредителя)

      (при утверждении устава учредительным

      собранием (единственным учредителем)

      или подпись уполномоченного лица

      (при утверждении устава общим собранием

      акционеров (единственным акционером)

  Приложение 2
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
товарищества с ограниченной ответственностью

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Товарищество с ограниченной ответственностью _______________ _____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

      2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

      3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

      4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

      6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Фирменное наименование товарищества: _______________________

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ________________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Местонахождение и адрес товарищества _______________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      9. Статус субъекта частного предпринимательства _______________

      (указывается в заявлении)

      10. Основные виды деятельности ________________________________

      _____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

      Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 3. Перечень участников товарищества

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется центральным депозитарием) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо):

      __________________________________________________________________________
                              (указывается в заявлении)

      Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Права и обязанности участников товарищества

      Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Участники товарищества вправе:

      1) участвовать в управлении делами товарищества;

      2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

      3) получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

      4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

      5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;

      6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

      14. Участники товарищества обязаны:

      1) соблюдать требования учредительного договора;

      2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

      3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

      4) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего устава.

      Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

      Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Органами товарищества являются:

      1) высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);

      2) исполнительный орган товарищества (единоличный или коллегиальный).

      Учредителями товарищества может быть принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества.

      В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

      17. К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

      1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

      2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

      3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

      4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

      4-1) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности товарищества, для которого проведение аудита в соответствии со статьей 59 Закона является обязательным;

      5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

      6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

      7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

      8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

      9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

      10) решение о залоге всего имущества товарищества;

      11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

      12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

      13) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

      Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

      При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта, участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

      Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

      Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

      Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

      Дирекция состоит из _______ членов (указывается в заявлении). Во главе дирекции стоит директор.

      19. К компетенции дирекции относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

      К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

      20. Полномочия директора товарищества:

      1) без доверенности действует от имени товарищества;

      2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

      3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

      4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

      21. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет.

      Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим собранием.

      22. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

      Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

      Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

      Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

Глава 6. Распределение чистого дохода товарищества между его Участниками

      Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

      Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

      24. В случае, если общим собранием товарищества принимаются решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

Глава 7. Порядок представления участникам товарищества, приобретателям долей информации о деятельности товарищества

      Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества.

      25-1. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью обязан информировать всех участников товарищества:

      1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

      2) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

      Сноска. Типовой устав дополнен пунктом 25-1 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

      27. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

      28. Наименование средства массовой информации____________, используемого для публикации информации о деятельности товарищества.

Глава 8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

      Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      29. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

      Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.

      30. На момент государственной регистрации уставный капитал

      товарищества составляет ____________________________________ тенге.

      (указывается в заявлении)

Глава 9. Реорганизация и ликвидация товарищества

      Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      31. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      32. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

      Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      34. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Участники товарищества:

      __________________________ ________________________

      __________________________ ________________________

  Приложение 3
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
товарищества с дополнительной ответственностью

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Товарищество с дополнительной ответственностью _____________

      _____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

      2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

      3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

      4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

      6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании положения о них.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес Товарищества

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Фирменное наименование товарищества: _______________________

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ___________________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Местонахождение и адрес товарищества _______________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      9. Статус субъекта частного предпринимательства _______________

      (указывается в заявлении)

      10. Основные виды деятельности ________________________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

      Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Глава 3. Перечень участников товарищества

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется центральным депозитарием) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо):

      __________________________________________________________________________
                              (указывается в заявлении)

      Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Права и обязанности участников товарищества

      Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Участники товарищества вправе:

      1) участвовать в управлении делами товарищества;

      2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

      3) получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

      4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

      5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;

      6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

      14. Участники товарищества обязаны:

      1) соблюдать требования учредительного договора;

      2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

      3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

      4) письменно извещать исполнительный орган, а также центральный депозитарий в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего устава.

      Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

      Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Органами товарищества являются:

      1) высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);

      2) исполнительный орган товарищества (единоличный или коллегиальный).

      Учредителями товарищества может быть принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества.

      В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

      17. К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

      1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;

      2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

      3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

      4) утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

      4-1) определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности товарищества, для которого проведение аудита в соответствии со статьей 59 Закона является обязательным;

      5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

      6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;

      7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;

      8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

      9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;

      10) решение о залоге всего имущества товарищества;

      11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

      12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

      13) решение об одобрении заключения товариществом с ограниченной ответственностью сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.

      Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества.

      При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта, участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается.

      Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

      Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

      Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

      Дирекция состоит из _______ членов (указывается в заявлении). Во главе дирекции стоит директор.

      19. К компетенции дирекции относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

      К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

      20. Полномочия директора товарищества:

      1) без доверенности действует от имени товарищества;

      2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

      3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

      4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

      21. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет.

      Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим собранием.

      22. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

      Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

      Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

      Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

Глава 6. Распределение чистого дохода товарищества между его Участниками

      Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

      Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

      24. В случае, если общим собранием товарищества принимаются решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

Глава 7. Порядок представления участникам товарищества, приобретателям долей информации о деятельности товарищества

      Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества.

      25-1. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью обязан информировать всех участников товарищества:

      1) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

      2) об инициировании участником товарищества любого порядка разрешения безвыходной ситуации.

      Сноска. Типовой устав дополнен пунктом 25-1 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

      27. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

      28. Наименование средства массовой информации ____________, используемого для публикации информации о деятельности товарищества.

Глава 8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

      Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      29. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

      Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.

      30. На момент государственной регистрации уставный капитал

      товарищества составляет ____________________________________ тенге.

      (указывается в заявлении)

      31. Участники товарищества отвечают по его обязательствам своими вкладами в уставной капитал, а при недостаточности этих сумм - дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам.

      32. Предельный размер ответственности участников кратен ___________ их вкладам в уставный капитал (указывается в заявлении).

Глава 9. Реорганизация и ликвидация товарищества

      Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      34. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

      Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      35. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      36. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Участники товарищества:

      __________________________ ________________________

      __________________________ ________________________

  Приложение 4
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
коммандитного товарищества
1. Общие положения

      1. Коммандитное товарищество __________________________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

      2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

      3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

      4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "О хозяйственных товариществах" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть учредителем иных юридических лиц.

      6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес
товарищества

      7. Фирменное наименование товарищества: _______________________

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ___________________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Местонахождение и адрес товарищества _______________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      9. Статус субъекта частного предпринимательства _______________

      (указывается в заявлении)

      10. Основные виды деятельности ________________________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

      Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

3. Перечень полных товарищей и вкладчиков товарищества

      12. Перечень полных товарищей: ________________________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      13. Перечень вкладчиков: ______________________________________

      _____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

4. Права и обязанности полных товарищей товарищества

      14. Полные товарищи товарищества вправе:

      1) участвовать в управлении товариществом в порядке, определенном Законом и учредительными документами товарищества, в том числе принимать участие в распределении полученной товариществом прибыли;

      2) получать полную информацию о деятельности товарищества, в том числе знакомиться с бухгалтерской и другой документацией товарищества;

      3) получать прибыль от деятельности товарищества в зависимости от размера их долей в имуществе товарищества, если иное не предусмотрено учредительными документами;

      4) выйти в установленном порядке из товарищества;

      5) получить в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующее их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

      6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

      Полные товарищи могут иметь и другие права, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами товарищества.

      15. Полные товарищи обязаны:

      1) соблюдать учредительные документы товарищества;

      2) участвовать в деятельности товарищества в порядке, определенном учредительными документами, в том числе вести дела от имени товарищества или оказывать ему содействие в осуществлении деятельности;

      3) вносить вклады в порядке, способом и размере, предусмотренном учредительными документами товарищества;

      4) воздерживаться от совершения от своего имени и в своих интересах сделок, однородных тем, которые составляют предмет деятельности товарищества;

      5) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

      6) письменно извещать исполнительный орган товарищества об изменении места жительства и данных документа, удостоверяющего личность.

      Полные товарищи могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

5. Права и обязанности вкладчиков товарищества

      16. Вкладчики товарищества имеют право:

      1) получать часть прибыли товарищества пропорционально их доле в имуществе и уставном фонде в порядке, предусмотренном учредительными документами;

      2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества, а также требовать обеспечения возможности проверки правильности их составления;

      3) передать свою долю в имуществе или ее часть другому вкладчику или третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и учредительными документами товарищества;

      4) выйти из товарищества в порядке, предусмотренном Законом и учредительными документами товарищества;

      5) получать информацию о деятельности товарищества;

      6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

      Вкладчики товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами товарищества.

      17. Вкладчики товарищества обязаны:

      1) соблюдать условия учредительных документов товарищества;

      2) вносить вклады в порядке, способом и размере, предусмотренными учредительными документами товарищества;

      3) в случаях, указанных в учредительных документах товарищества, оказывать товариществу содействие в осуществлении им своей деятельности, в том числе оказывать услуги товариществу;

      4) письменно извещать исполнительный орган товарищества об изменении места жительства и данных документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, либо наименования и места нахождения - для юридических лиц.

      Вкладчики товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами товарищества.

6. Органы управления и компетенция органов товарищества

      18. Управление делами товарищества осуществляется полными товарищами.

      19. Высшим органом товарищества является общее собрание его полных товарищей. Решения по внутренним вопросам товарищества, а также о порядке образования и компетенции органов управления принимаются по общему соглашению всех его полных товарищей.

      20. Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами товарищества, а также выступать от его имени иначе как по доверенности. Вкладчики товарищества не вправе оспаривать действий полных товарищей по управлению делами товарищества.

      21. Органы товарищества, которым поручено ведение дел товарищества, обязаны представлять всем полным товарищам по их требованию полную информацию о своей деятельности.

      22. К исключительной компетенции общего собрания полных товарищей относятся:

      1) изменение устава товарищества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

      2) образование и отзыв исполнительных, наблюдательных и контрольных органов товарищества;

      3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов товарищества;

      4) решение о реорганизации или ликвидации товарищества.

      Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов участников. Каждый участник имеет один голос.

      23. Общее собрание вправе принимать на свое рассмотрение вопросы, относящиеся к компетенции исполнительного органа.

      24. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством на контрактной основе.

      Дирекция состоит из _______ членов (указывается в заявлении). Во главе дирекции стоит директор.

      25. К компетенции дирекции относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

      26. Полномочия директора товарищества:

      1) без доверенности действует от имени товарищества;

      2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

      3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

      4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

      27. В случае образования наблюдательного совета общее собрание определяет его исключительную компетенцию, в которую входят следующие вопросы:

      1. __________________________________________________________

      2. __________________________________________________________

      3. __________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      28. Наблюдательный совет состоит из ____ членов (указывается в заявлении).

      Решения по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета.

      29. Для контроля за деятельностью исполнительного органа общее собрание участников вправе образовать ревизионную комиссию.

      Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутренюю деятельность.

7. Распределение прибыли и убытков товарищества

      30. Прибыль и убытки товарищества распределяются между участниками пропорционально размеру их вкладов в уставный фонд товарищества, если иное не установлено учредительным договор или соглашением участников.

      31. Соглашения, устраняющие от участия в распределении прибыли и покрытии убытков кого-либо из участников товарищества, являются недействительными.

8. Порядок и сроки представления документов и информации
участникам товарищества, приобретателям долей о деятельности
товарищества

      32. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его участников.

      33. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

      34. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

      35. Наименование средства массовой информации____________, используемого для публикации информации о деятельности товарищества.

9. Имущество и размер уставного капитала товарищества

      36. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

      Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.

      37. Уставный капитал товарищества составляет __________________

      ______________________________________________________________ тенге.

      (указывается в заявлении)

      38. Полные товарищи несут солидарно дополнительную ответственность всем своим имуществом по обязательствам товарищества в порядке, определенном Законом.

      39. Вкладчики отвечают по обязательствам товарищества в пределах сумм вкладов, внесенных ими в уставный капитал товарищества.

10. Реорганизация и ликвидации товарищества

      40. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      41. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

11. Заключительные положения

      42. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      43. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Участники товарищества:

      __________________________ ________________________

      __________________________ ________________________

  Приложение 5
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
полного товарищества
1. Общие положения

      1. Товарищество с дополнительной ответственностью _____________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

      2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

      3. Товарищество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

      4. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "О хозяйственных товариществах" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      5. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

      6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, товарищество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес
товарищества

      7. Фирменное наименование товарищества: _______________________

      1) на государственном языке ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      2) на русском языке ___________________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Местонахождение и адрес товарищества _______________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      9. Статус субъекта частного предпринимательства _______________

      (указывается в заявлении)

      10. Основные виды деятельности ________________________________

      _______________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

      Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

3. Перечень участников товарищества

      12. Перечень участников товарищества

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

4. Права и обязанности участников товарищества

      13. Участники товарищества вправе:

      1) участвовать в управлении полным товариществом в порядке, определенном Законом и учредительными документами товарищества, в том числе принимать участие в распределении полученной товариществом прибыли;

      2) получать полную информацию о деятельности полного товарищества, в том числе знакомиться с бухгалтерской и другой документацией товарищества;

      3) получать прибыль от деятельности полного товарищества в зависимости от размера их долей в имуществе товарищества, если иное не предусмотрено учредительными документами;

      4) выйти в установленном порядке из полного товарищества;

      5) получить в случае ликвидации полного товарищества часть его имущества, соответствующее их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

      6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

      14. Участники полного товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами товарищества.

      15. Участники полного товарищества обязаны:

      1) соблюдать учредительные документы полного товарищества;

      2) участвовать в деятельности полного товарищества в порядке, определенном учредительными документами, в том числе вести дела от имени товарищества или оказывать ему содействие в осуществлении деятельности;

      3) вносить вклады в порядке, способом и размере, предусмотренном учредительными документами полного товарищества;

      4) воздерживаться от совершения от своего имени и в своих интересах сделок, однородных тем, которые составляют предмет деятельности товарищества;

      5) не разглашать сведения, которые полным товариществом объявлены коммерческой тайной;

      6) письменно извещать исполнительный орган товарищества об изменении места жительства и данных документа, удостоверяющего личность.

      16. Участники полного товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами.

5. Органы управления и компетенция органов товарищества

      17. Органами товарищества являются:

      1) высший орган - общее собрание его участников (общее собрание);

      2) исполнительный орган (единоличный или коллегиальный).

      Учредителями товарищества может быть принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества.

      18. Органы товарищества, которым поручено ведение дел товарищества, обязаны представлять всем участникам по их требованию полную информацию о своей деятельности.

      19. К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относятся:

      1) изменение устава товарищества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

      2) образование и отзыв исполнительных, наблюдательных и контрольных органов товарищества;

      3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов товарищества, распределение его чистого дохода;

      4) решение о реорганизации или ликвидации товарищества.

      Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов участников. Каждый участник товарищества имеет один голос. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.

      20. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

      Дирекция состоит из _______ членов (указывается в заявлении). Во главе дирекции стоит директор.

      21. К компетенции дирекции относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

      22. Полномочия директора товарищества:

      1) без доверенности действует от имени товарищества;

      2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

      3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

      4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

      23. В случае образования наблюдательного совета общее собрание определяет его исключительную компетенцию, в которую входят следующие вопросы:

      1. ____________________________________________________________

      2. ____________________________________________________________

      3. ____________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      24. Наблюдательный совет состоит из ___ членов (указывается в заявлении).

      Решения по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета.

      25. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества общее собрание участников вправе образовать ревизионную комиссию.

      Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

6. Распределение прибыли и убытков товарищества

      26. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между участниками пропорционально размеру их вкладов в уставный фонд товарищества, если иное не установлено учредительным договор или соглашением участников.

      27. Соглашения, устраняющие от участия в распределении прибыли и покрытии убытков кого-либо из участников полного товарищества, являются недействительными.

7. Порядок и сроки представления документов и информации
участникам товарищества, приобретателям долей о деятельности
товарищества

      28. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его участников.

      29. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

      30. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

      31. Наименование средства массовой информации ____________, используемого для публикации информации о деятельности товарищества.

8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

      32. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Имущество товарищества учитывается на его балансе.

      33. На момент государственной регистрации уставный капитал

      товарищества составляет _________________________ тенге.

      (указывается в заявлении)

9. Реорганизация и ликвидация товарищества

      34. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      35. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

10. Заключительные положения

      36. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      37. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Участники товарищества:

      __________________________ ________________________

      __________________________ ________________________

  Приложение 6
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 106

Типовой устав
производственного кооператива

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Производственный кооператив _______________________________

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      (далее - кооператив) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

      2. Кооператив приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.

      3. Кооператив в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан "О производственном кооперативе" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

      4. Кооператив вправе на добровольной основе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

      5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, кооператив вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению кооператива на основании Положения о них.

Глава 2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес кооператива

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Наименование кооператива ___________________________________

      (указывается в заявлении)

      7. Местонахождение кооператива ________________________________

      (указывается в заявлении)

      8. Статус субъекта частного предпринимательства _______________

      (указывается в заявлении)

      9. Кооператив вправе осуществлять любой вид предпринимательской деятельности, не запрещенный законодательными актами для частного предпринимательства.

      Деятельность, на которую распространяется государственное лицензирование, осуществляется кооперативом при наличии лицензии.

Глава 3. Перечень участников кооператива

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Учредителями (далее - участники) кооператива являются:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

Глава 4. Права и обязанности членов кооператива

      Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Член кооператива имеет право:

      1) участвовать в управлении делами кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом одного голоса в порядке, определенном Законом и учредительными документами кооператива;

      2) избирать и быть избранным в органы управления кооператива, вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц;

      3) получать полную информацию о деятельности кооператива, в том числе знакомиться с бухгалтерской и другой документацией кооператива;

      4) принимать участие в распределении полученной кооперативом чистого дохода;

      5) получать долю чистого дохода, подлежащую распределению между членами кооператива, в соответствии со своим трудовым участием в его деятельности, если иной порядок не предусмотрен учредительными документами;

      6) получать оплату за свой труд в кооперативе в форме заработной платы или в иной форме, установленной кооперативом;

      7) пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными кооперативом для своих членов, в том числе в части первоочередного приобретения производимых им товаров (работ, услуг), пользования имуществом кооператива, получения от кооператива социальной помощи;

      8) на отдых, а также ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск;

      9) на социальное обеспечение;

      10) выйти в установленном порядке из кооператива.

      12. Член кооператива может иметь другие права, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и учредительными документами кооператива.

      12-1. Отказ от прав, предусмотренных Законом и другими законодательными актами для члена производственного кооператива, или их ограничение, в том числе по соглашению членов кооператива, ничтожны.

      Сноска. Типовой устав дополнен пунктом 12-1 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Член кооператива обязан:

      1) соблюдать требования, предусмотренные учредительными документами кооператива;

      2) выполнять решения общего собрания, выборных органов управления кооператива, принятых в соответствии с их компетенцией;

      3) вносить имущественные взносы в имущество кооператива в порядке, способом и размере, предусмотренными учредительными документами кооператива;

      4) осуществлять личное трудовое участие в деятельности кооператива;

      5) нести дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам кооператива в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Законом;

      6) соблюдать производственную и трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности;

      7) не разглашать сведения, которые кооперативом объявлены его коммерческой тайной.

      14. Член кооператива может нести и другие обязанности, предусмотренные Законом, другими законодательными актами и учредительными документами.

Глава 5. Членство в кооперативе

      Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Членов кооператива должно быть не менее двух.

      16. Членом кооператива может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, изъявившее желание быть членом кооператива и способное принимать личное трудовое участие в его деятельности.

      При вступлении несовершеннолетних в члены кооператива требуется согласие их родителей, усыновителей или попечителей.

      17. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из него, письменно предупредив об этом председателя не менее чем за две недели до выхода.

      18. Член кооператива может быть исключен из него по решению общего собрания:

      в случае систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом;

      в связи с членством в аналогичном кооперативе.

      19. Членство в кооперативе прекращается в случае:

      смерти члена кооператива, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим;

      передачи членом кооператива своего пая другому лицу в установленном порядке;

      обращения кредитором (кредиторами) взыскания на пай члена кооператива;

      отказа члена кооператива от личного трудового участия в деятельности производственного кооператива.

      20. В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива. В случае отказа наследников вступить в члены кооператива им выплачивается доля умершего члена кооператива в имуществе пропорционально паю умершего члена.

      21. Член кооператива вправе продать или иным образом передать свой пай другому члену кооператива. Передача пая третьими лицами допускается только при согласии остальных членов кооператива.

Глава 6. Порядок формирования и компетенция органов кооператива

      Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Органами кооператива являются:

      1) высший орган - общее собрание его членов;

      2) исполнительный орган кооператива (правление и (или) его председатель).

      23. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относится:

      1) изменение устава кооператива;

      2) определение основных направлений деятельности кооператива;

      3) образование исполнительного органа, ревизионных органов и наблюдательного совета и отзыв их членов;

      4) установление видов и размеров фондов и резервов кооператива и направлений их использования;

      5) принятие и изменение правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда должностных лиц кооператива, его членов и работников и других актов кооператива;

      6) создание филиалов и представительств кооператива, учреждение хозяйственных товариществ и вступление в них в качестве участника;

      7) решение вопроса о внесении дополнительных паевых взносов;

      8) прием и исключение из членов кооператива;

      9) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива, распределение его прибылей и убытков;

      10) решение о реорганизации и ликвидации кооператива;

      11) утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора);

      12) заслушивание отчета правления кооператива (председателя кооператива).

      Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными приказом Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов кооператива или их доверенных лиц.

      25. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 7), 8) и 10) пункта 23 устава считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей всех членов кооператива. Реорганизация кооператива в форме преобразования в хозяйственное товарищество производится на основе единогласно принятого решения.

      26. Каждый член кооператива при принятии решения общим собранием имеет один голос независимо от величины его пая.

      27. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью кооператива.

      28. Исполнительным органом кооператива являются правление и (или) его председатель.

      29. Правление кооператива возглавляет председатель правления, избираемый общим собранием из числа членов правления.

      30. Члены правления кооператива (председатель кооператива) избирается на общем собрании членов кооператива на срок _________ из числа членов кооператива (указывается в заявлении).

      Правление кооператива (председатель) осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.

      Правление кооператива (председатель) подотчетно (ен) общему собранию.

      Полномочия правления (председателя):

      1) действует от имени кооператива без доверенности;

      2) распоряжается имуществом кооператива в пределах, предусмотренных законодательством;

      3) выдает доверенности от имени кооператива, в том числе с правом передоверия;

      4) открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях;

      5) осуществляет прием на работу и увольнение наемных работников;

      6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или других органов правления.

      31. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа кооператива общее собрание вправе создать ревизионную комиссию.

      Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность кооператива.

Глава 7. Порядок распределения чистого дохода и убытков кооператива

      Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      32. Чистый доход кооператива определяется по итогам за год. Чистый доход, остающийся после уплаты налогов и других обязательных платежей, остается в полном распоряжении кооператива и распределяется общим собранием его членов на цели, предусмотренные учредительными документами кооператива.

      33. Чистый доход в размере, определенном общим собранием, распределяется между членами кооператива в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом кооператива.

      34. Соглашения членов кооператива или положения его учредительных документов, устраняющие от участия в распределении чистого дохода и покрытии убытков кого-либо из участников кооператива, являются ничтожными.

      Сноска. Пункт 34 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      35. Убытки кооператива, не покрытые его имуществом, распределяются между его членами в соответствии с Законом.

Глава 8. Имущество кооператива

      Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      36. Уставный капитал кооператива составляет ________________

      ____________________________________________________________ тенге,

      (указывается в заявлении) в случае наличия.

      37. Источниками формирования имущества кооператива являются:

      1) имущественные взносы членов кооператива;

      2) доходы, полученные от его деятельности;

      3) иные источники, не запрещенные законодательными актами.

      38. Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов. Пай является долей члена кооператива в имуществе кооператива.

      Доли членов кооператива в имуществе исчисляются в процентном выражении.

      39. В случае ликвидации кооператива или выхода из него члена кооператива, последний имеет право на выдел своей доли в имуществе кооператива пропорционально его паю.

      40. Имущественные взносы формируют первоначальный капитал кооператива и предназначены для покрытия расходов по его созданию и организации деятельности.

      41. Имущественные взносы членов кооператива __________________

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      42. Сведения о размере пая каждого члена кооператива:

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      43. Состав, порядок, способы и сроки внесения имущественного взноса членами кооператива:

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

      44. По решению общего собрания может быть предусмотрено внесение дополнительных имущественных взносов.

      45. Каждому члену кооператива выдается документ, удостоверяющий вид и размер его вступительного имущественного взноса.

      46. В случае, когда имущество передано членом кооператива в качестве своего взноса в кооператив только в пользование, размер взноса определяется исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленной за период, определенный соглашением членов кооператива.

Глава 9. Ответственность членов производственного кооператива по обязательствам кооператива

      Сноска. Заголовок главы 9 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      47. Члены кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную (субсидиарную) ответственность.

      48. Член кооператива, вступивший в кооператив после его учреждения в порядке передачи пая или наследования пая, отвечает наравне с другими членами и по обязательствам, возникшим до его вступления в кооператив.

      49. Член кооператива, вступивший в кооператив после его учреждения, отвечает по обязательствам, возникшим после его вступления в кооператив.

      50. Член кооператива, вышедший из него в порядке передачи пая другому члену или третьему лицу, в случае обращения взыскания на его пай кредитором (кредиторами), а также наследник умершего члена, которому было отказано в приеме в кооператив, не отвечают по обязательствам кооператива.

      51. Предельный размер дополнительной (субсидиарной) ответственности члена кооператива по обязательствам кооператива определяется учредительными документами, но не может быть меньше размера стоимости пая члена кооператива. Распределение ответственности между членами кооператива производится пропорционально размеру их паев.

Глава 10. Трудовое участие членов кооператива в его деятельности

      Сноска. Заголовок главы 10 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      52. Каждый член кооператива должен принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива.

      53. Характер и порядок личного трудового участия члена кооператива определяются общим собранием и оформляются протоколом общего собрания.

      54. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по личному трудовому участию в деятельности кооператива членом кооператива, он несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также может быть исключен из кооператива по решению общего собрания.

Глава 11. Взаимоотношения между кооперативом и его членами, исполнительным органом и трудовым коллективом

      Сноска. Заголовок главы 11 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      55. __________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (указывается в заявлении)

Глава 12. Реорганизация и ликвидация кооператива

      Сноска. Заголовок главы 12 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      56. Кооператив может быть реорганизован и ликвидирован по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      57. Порядок реорганизации и ликвидации кооператива регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Глава 13. Заключительные положения

      Сноска. Заголовок главы 13 - в редакции приказа Министра юстиции РК от 30.09.2020 № 436 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      58. Кооператив в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

      59. Правоспособность кооператива возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке.

      Председатель:

      __________________________ ________________________

      __________________________ ________________________