Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 262-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110201 2 - Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

      110202 2 - Авиациялық құралдарды жинаушы-слесарь

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

216
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

402

242

160


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


32


32ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


60

36

24ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


46


46ЖКП 04

Материалтану негіздері


+

+


46

46
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау

+


+


46

28

18ЖКП 06

Адами фактор

+


+


36

36
ЖКП 07

Слесарлық, құрастыру және жөндеу жұмыстарының негіздері


+

+


52

32

20ЖКП 08

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


36

36
ЖКП 09

Өндірістік жабдықтардың түйіндері мен агрегаттарының құрылымдары

+

+

+


48

28

20АП 00

Арнайы пәндер

262

158

104


1-3

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

+

+56

34

22АП 02

Авиациялық аспаптар мен кешендердің бөлшектері және элементтері

+

+

+


56

34

22АП 03

Авиациялық аспаптардың типтік бөлшектерін дайындау технологиясы


+

+


50

30

20АП 04

Авиациялық аспаптар мен кешендерді реттеу және жинау технологиялары


+

+


50

30

20АП 05

Сынау жабдықтары мен құралдары


+

+


50

30

20БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-214*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практикасы

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Таныстыру практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

540

КП 02

Технологиялық практика

792

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 263-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110201 2 - Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

      110202 2 - Авиациялық құралдарды жинаушы-слесарь

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориалық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі,Қазақстан тарихы)

300
1

ЖКП 03

Жалпы кәсіптік пәндер

216

120

96


1

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


32


32ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


26

16

10ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


24


24ЖКП 04

Материалтану негіздері


+

+


24

24
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау

+


+


24

14

10ЖКП 06

Адами фактор

+


+


18

18
ЖКП 07

Слесарлық, құрастыру және жөндеу жұмыстарының негіздері


+

+


26

16

10ЖКП 08

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


18

18
ЖКП 09

Өндірістік жабдықтардың түйіндері мен агрегаттарының құрылымдары

+

+

+


24

14

10АП 00

Арнайы пәндер

192

116

76


1

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

48

28

20АП 02

Авиациялық аспаптар мен кешендердің бөлшектері және элементтері


+

+


48

28

20АП 03

Авиациялық аспаптардың типтік бөлшектерді дайындау технологиясы


+

+


32

20

12АП 04

Авиациялық типтік аспаптар мен кешендерді реттеу және жинау технологиялары


+

+


32

20

12АП 05

Сынау жабдықтары мен құралдары


+

+


32

20

12БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-150*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

576

ӨО 00

Өндірістік оқыту

180

ӨО 01

Таныстыру практикасы

36

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

144

КП 00

Кәсіптік практика

396

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

108

КП 02

Технологиялық практика

288

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

1440

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 264-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110203 2 – Құрал жабдықтарды монтаждаушы-слесарь

      110204 2 – Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын монтаждаушы

      110205 2 – Ұшу аппараттарының радио және арнайы жабдықтарын монтаждаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

216
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

386

196

190


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


36


36ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


44

26

18ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


40


40ЖКП 04

Материалтану негіздері


+

+


36

36
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


36

22

14ЖКП 06

Адами фактор

18

18
ЖКП 07

Техникалық механика негіздері


+

+


40

24

16ЖКП 08

Ақпараттық технологиялар

+


+


36


36ЖКП 09

Экономика негіздері

24

24
ЖКП 10

Слесарлық- құрастыру ісі

+


+


40

24

16ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негіздері

+

+

+


36

22

14АП 00

Арнайы пәндер

278

204

74


1-3

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

+

+

+


36

22

14АП 02

Электр құрастыру материалдары мен бұйымдары

+

+

+


36

36
АП 03

Электр құрастыру жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық және технологиялық құжаттамалар

+

+

+


36

36
АП 04

Электрбумаларды дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және оның технологиясы

+

+

+


24

24
АП 05

Магистральді трассаларды төсеу кезіндегі электр құрастыру жұмыстарының технологиясы және оны орындауды ұйымдастыру

48

28

20АП 06

Электр жабдықтардың жүйелері бойынша құрастыру сызбалары мен электр сұлбалары

+


+


38

22

16АП 07

Ұшу аппаратының электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясы


+

+


24


24АП 08

Электрлік өлшеу және өлшеу құралдары

+


+


36

36
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-214*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Таныстыру практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

540

КП 02

Технологиялық практика

792

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 265-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110203 2 – Құрал жабдықтарды монтаждаушы-слесарь

      110204 2 – Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын монтаждаушы

      110205 2 – Ұшу аппараттарының радио және арнайы жабдықтарын монтаждаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

392
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

434

252

182


1-2

ЖКП 01

Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу

32


32ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника

+


+


44

26

18ЖКП 03

Сызу негіздері


+

+


44


44ЖКП 04

Материалтану негіздері

+


+


56

56
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


40

40
ЖКП 06

Адами фактор

+


+


32

32
ЖКП 07

Техникалық механика негіздері

62

38

24ЖКП 08

Ақпараттық технологиялар


+

+


48


48ЖКП09

Өндірісті автоматтандыру негіздері

36

36
ЖКП 10

Слесарлық- құрастыру ісі


+

+


40

24

16АП 00

Арнайы пәндер

680

410

270


1-2

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

+

+

+


90

54

36АП 02

Электр құрастыру материалдары мен бұйымдары

+

+

+


76

46

30АП 03

Электр құрастыру жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық және технологиялық құжаттамалар

+

+

+


76

46

30АП 04

Электрбумаларды дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және оның технологиясы

+

+

+


96

58

38АП 05

Магистральді трассаларды төсеу кезіндегі электр құрастыру жұмыстарының технологиясы және оны орындауды ұйымдастыру

90

54

36АП 06

Электр жабдықтардың жүйелері бойынша құрастыру сызбалары мен электр сұлбалары

+


+


90

54

36АП 07

Ұшу аппаратының электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясы


+

+


86

52

34АП 08

Электрлік өлшеу және өлшеу құралдары

+


+


76

46

30БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

42-320*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1152

ӨО 00

Өндірістік оқыту

808

ӨО 01

Таныстыру практикасы

216

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

592

КП 00

Кәсіптік практика

344

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

144

КП 02

Технологиялық практика

200

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 266-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110206 2 - Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электромеханигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндері

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

216
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

386

246

140


2-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


36


36ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


64

38

26ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


40

26

14ЖКП 04

Материалтану негіздері


+

+


48

48
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


44

26

18ЖКП 06

Адами фактор

+


+


24

24
ЖКП 07

Техникалық механика негіздері

66

40

26ЖКП 08

Ақпараттық технологиялар


+

+


40

40
ЖКП 09

Экономика негіздері

+


+


24

4

20АП 00

Арнайы пәндер

+


+


278

178

100


1-3

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

40

24

16АП 02

Авиациялық заңнама

32

32
АП 03

Электр техникалық және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және пайдалану негіздері

+

+

+


30

18

12АП 04

ҰА және АҚ электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

+


24

14

10АП 05

Ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарының технологиясы және оны ұйымдастыру


+

+


38

22

16АП 06

ҰА және АҚ электр жабдықтарын сынау тәсілдері мен құралдары

+

+

+


40

24

16АП 07

ҰА және АҚ электр жабдықтарының жүйелері

+

+

+


34

20

14АП 08

Ұшу аппараттарының электр жабдықтарының технологиясы


+

+


40

24

16БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *


+

+


48-214*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика


+

+


1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Таныстыру практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

540

КП 02

Технологиялық практика

792

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 267-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110206 2 - Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электромеханигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндері

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі?Қазақстан тарихы)

392
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

432

228

204


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


32


32ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


64

40

24ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


56


56ЖКП 04

Материалтану негіздері


+

+


52

52
ЖКП 05

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


60

60
ЖКП 06

Адами фактор

+


+


32

32
ЖКП 07

Техникалық механика негіздері


+

+


72

44

28ЖКП 08

Ақпараттық технологиялар

+


+


64


64АП 00

Арнайы пәндер

680

424

256


1-2

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)


+

+


94

56

38АП 02

Авиациялық заңнама

+

+

+


40

40
АП 03

Электр техникалық және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және пайдалану негіздері


+

+


96

58

38АП 04

ҰА және АҚ электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

+


96

58

38АП 05

Ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарының технологиясы және оны ұйымдастыру

+

+

+


90

54

36АП 06

ҰА және АҚ электр жабдықтарын сынау тәсілдері мен құралдары

+

+

+


90

54

36АП 07

ҰА және АҚ электр жабдықтарының жүйелері

+

+

+


90

54

36АП 08

Ұшу аппараттарының электр жабдықтарының технологиясы

+

+

+


84

50

34БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

44-322*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1152

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Таныстыру практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

756

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

216

КП 02

Технологиялық практика

540

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 268-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110207 3- Электромеханик

      қыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

432
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік - экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

866

444

422


1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


56


56ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника

+


+


104

62

42ЖКП 03

Сызу негіздері


+

+


76


76ЖКП 04

Техникалық механика


+

+


126

76

50ЖКП 05

Аспап жасаудың ақпараттық технологиялары


+

+


90

36

54ЖКП 06

Құрылымдық материалдардың технологиясы және материалтану


+

+


86

52

34ЖКП 07

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау

+


+


96

58

38ЖКП 08

Адами фактор

+

+

+


50

50
ЖКП 09

Басқарудың автоматика негіздері


+

+


96

58

38ЖКП 10

Аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздері


+

+


86

52

34АП 00

Арнайы пәндер

770

486

284


1-4

АП 01

Авиациялық заңнама

+


+


64

64
АП 02

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

+

+

+


146

88

58АП 03

Құрылымдық өлшеуіш аспаптар және жобалаудың автоматтандырылған жүйелері

+

+

+


138

82

56АП 04

Өлшеу теориясы

+

+

+


146

88

58АП 05

Өлшеу құрылғыларының техникалық сұлбасы

+

+

+


138

82

56АП 06

Аспап жасау технологиясы

+


+


138

82

56БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-214*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

216

ӨО 01

Таныстыру практикасы

72

ӨО.02

Слесарлық-механикалық практика

144

КП 00

Кәсіптік практика

1512

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

746

КП 02

Технологиялық практика

766

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 269-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110207 3- Электромеханик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

898

432

466


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


56


56ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника

+


+


104

62

42ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


76


76ЖКП 04

Техникалық механика


+

+


126

76

50ЖКП 05

Аспап жасаудағы ақпараттық технологиялар


+

+


90


90ЖКП 06

Құрылымдық материалдардың технологиясы және материалтану


+

+


90

54

36ЖКП 07

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


96

60

36ЖКП 08

Адами фактор

60

60
ЖКП 09

Басқарудың автоматика негіздері


+

+


100

60

40ЖКП 10

Аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздері


+

+


100

60

40АП 00

Арнайы пәндер

770

486

284


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама

+


+


138

82

56АП 02

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

+


+


64

64
АП 03

Құрылымдық өлшеуіш аспаптар және жобалаудың автоматтандырылған жүйелері


+

+


146

88

58АП 04

Өлшеу теориясы

+


+


138

82

56АП 05

Өлшеу құрылғыларының техникалық сұлбасы

+

+

+


146

88

58АП 06

Аспап жасау технологиясы

+


+


138

82

56БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48-465*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Оқу практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

540

КП 02

Технологиялық практика

792

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 270-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110208 3-Техник-механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беру пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

866

444

422


1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


56


56ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника

+


+


104

62

42ЖКП 03

Сызу негіздері


+

+


76


76ЖКП 04

Техникалық механика

+


+


126

76

50ЖКП 05

Аспап жасаудағы ақпараттық технологиялар


+

+


90

36

54ЖКП 06

Құрылымдық материалдардың технологиясы және материалтану

+


+


86

52

34ЖКП 07

Стандарттау негіздері, метрология және сертификаттау


+

+


96

58

38ЖКП 08

Адами фактор

+

+

+


50

50
ЖКП 09

Басқарудың автоматика негіздері

+

+

+


96

58

38ЖКП 10

Аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздері

+


+


86

52

34АП 00

Арнайы пәндер

770

486

284


1-4

АП 01

Авиациялық заңнама

+

+

+


64

64
АП 02

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)


+

+


146

88

58АП 03

Құрылымдық өлшеуіш аспаптар және жобалаудың автоматтандырылған жүйелері


+

+


138

82

56АП 04

Өлшеу теориясы


+

+


146

88

58АП 05

Өлшеу құрылғыларының техникалык сұлбасы


+

+


138

82

56АП 06

Аспаптар құрылымының технологиясы

+

+

+


138

82

56БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48-457*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

216

ӨО 01

Таныстыру практикасы

72

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

144

КП 00

Кәсіптік практика

1512

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

746

КП 02

Технологиялық практика

766

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 271-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000- Көлік (салалар бойынша)

      Мамандығы: 1102000 – Авиациялық құралдар өндірісі

      Біліктілігі: 110208 3-Техник - механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

898

432

466


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


56


56ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника


+

+


104

62

42ЖКП 03

Сызу негіздері

+


+


76


76ЖКП 04

Техникалық механика


+

+


126

76

50ЖКП 05

Аспап жасаудағы ақпараттық технологиялар

+


+


90


90ЖКП 06

Құрылымдық материалдардың технологиясы және материалтану


+

+


90

54

36ЖКП 07

Стандарттау, метрология және сертификаттау негіздері


+

+


96

60

36ЖКП 08

Адами фактор


+

+


60

60
ЖКП 09

Басқарудың автоматика негіздері

+


+


100

60

40ЖКП 10

Аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздері

100

60

40АП 00

Арнайы пәндер

770

486

284


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама

+

+

+


138

82

56АП 02

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

64

64
АП 03

Құрылымдық өлшеуіш аспаптар және жобалаудың автоматтандырылған жүйелері

+

+

+


146

88

58АП 04

Өлшеу теориясы

+

+

+


138

82

56АП 05

Өлшеу құрылғыларының техникалык сұлбасы

+

+

+


146

88

58АП 06

Аспаптар құрылымының технологиясы

+


+


138

82

56БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48-465*

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

396

ӨО 01

Таныстыру практикасы

108

ӨО 02

Слесарлық-механикалық практика

288

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

540

КП 02

Технологиялық практика

792

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 272-қосымша

      "Авиациялық құралдар өндірісі" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 272-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер


ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Тілдің негізгі құрамдас бөліктерін; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігі; әдеби тіл нормалары туралы түсінік, норма түрлері; сөйлеу стильдері, әр стильдің ерекшелігі және жанры, лексика; сөйлеу барысында көркемдеуіш құралдарды пайдалану; лексикалық нормалар; лексикография; сөздіктердің негізгі типтері; фонетика; негізгі фонетикалық бірліктер; тіл мәнерінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасам нормалары; морфология; қазіргі тілдегі грамматикалық категориялар және сөзді жеткізу мәнерінің амал-тәсілдері; морфологиялық нормалары; синтаксис; синтаксистің негізгі бірліктері; пунктуация; мәтін лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тіл нормаларын;

- әдеби стильдерді, әр стильдің өзіне тән ерекшелігін, жанрларын;

- тіл білімінің негізгі бөлімдерінің мазмұнын.

Іскерліктер:

- әдеби нормаларға сәйкес сөйлем құру;

- сөйлеу барысында

көркемдегіш құралдарды пайдалану;

- әр түрлі сөздіктерді пайдалану;

- әр түрлі талдаулар жасауды өткізу (сөз және сөйлемдерді).

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Кәсіптік тілдесуге қажетті мамандық бойынша лексико-грамматикалық материалды;

Сөйлеу әрекетінің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық);

Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- мамандық бойынша лексикалық материалды,

- сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөйлеу нысандарын;

- шетел тілінің грамматикасын;

Іскерліктер:

- шетел тілінде мәтіндерді оқу;

- орыс (қазақ) тілінен шетел тіліне және керісінше аудару;

- шетел тілінде жазбаша мәтіндер құрау;

- монологтық және диалогтық нысанда материалдарды ауызша мазмұндау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Маман дайындау барысындағы дене тәрбиесіның рөлі; дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіби-қолданбалы дене даярлығы.

Білімдер:

- маман даярлаудағы дене шынықтырудың рөлі;

- дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

-спорт ойындарының ережесі.

Іскерліктер:

-дене жаттығуларын дұрыс орындау;

- спорт ойындарын ойнау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

ЖГП 04

Қазақстан тарихыЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.

Қазақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу тарихы. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу құжаттарының түрлері. Бұйрықтар және оның түрлері. Еңбек шарты және оны ресімдеу тәртібі. Келісімшарттар және олардың түрлері.

Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша құжаттарды дұрыс ресімдеу.

Білімдер:

-тілдің грамматикалық ережесі;

-сауатты жазу;

-мәтін мазмұны бойынша жоспар құру;

-ресми іскери құжаттарды ресімдеу;

- мәтіннің негізгі мазмұны түсіну;

Іскерліктер:

-құжат бойынша түсінік беру;

-анықтамалық құжаттардытолтыру;

-іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу;

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника

Теориялық электрлік техника және электрондық техника принциптері мен негізгі заңдары.

Электр, магниттік тізбектердің параметрлері.

Электрөлшеуіш аспаптар мен тетіктер.

Электрондық техника құрылғылары, белгілі параметрлері мен сипаттамалары бар электр аспаптары жабдықтары.

Білімдер:

- электрөлшеуіш аспаптар, электр машиналар, типтік электрондық құрылғылардың негізгі сипаттамалары, әрекет принциптері, құрылғылары;

- белгі берудің техникалық құрылғыларының негізгі;

- электр жабдықтарды пайдаланудың негізгі ережелері;

Іскерліктер:

- принципиальді, электрлік және құрастыру сұлбалары;

- электрлік сұлба параметрлерін есептеу;

- электрлік сұлбаларды жинау;

- электрөлшеуіш аспаптар мен тетіктерді қолдану;

- белгілі параметрлері мен сипаттамалары бар электрондық техника құрылғылары мен аспаптарын таңдау.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ.2.2.1.

КҚ 2.2.2.

ЖКП 03

Сызу негіздері

Сызба сызықтары мен сызбалардағы жазулар.

Сызба геометрия негіздері мен кескінделген сызбалар, машинажасау сызбасы. Бекітуші бөлшектер мен бұранда қосылысы. Жұмыс эскиздері, сборочные чертежи.

Білімдер:

-сызба геометрия негіздері;

-машинажасау сызбасы;

- механизм және машина бөлшектерін жобалау негіздері;

Іскерліктер:

- технологиялық сызбаларды құру;

-анықтамаларды қолдану, сызба көмегімен ойларды дұрыс айту.

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ4

БҚ5

ЖКП 04

Материалтану негіздері

Металдар құрылысы, металдардағы қаттылық, созылу және ағушылық. Газ шаруашылығындағы қара және түсті металлдар өндірісі. Қорытпалар теориясы туралы негізгі мәлімет. Қорытпа туралы мәлімет. Қорытпалар құрылымы. Темір-цементит күйінің диаграммасы. Болаттың жіктелуі мен белгіленуі. Түсті металдар негізіндегі қорытпалар. Газ шаруашылығындағы қола, жез. Металдарды өңдеу әдістері. Құбыр өндірісі.

Білімдер:

- өнеркәсіптік жабдықтарды дайындауға арналған құрылымдық материалдарды қолдану;

- құбырларды дайындау үшін құрылымдық материалдарды қолдану;

- металдар мен қорытпалардың құрылымы мен негізгі қасиеттері;

- құрылымдық материалдардың МСТ бойынша белгіленуі

Іскерліктер: 

- болаттың белгіленуі бойынша анықтау;

- металды өңдеу әдістерін анықтау;

- қорытпа түрлерін анықтау.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2.

ЖКП 05

Стандарттау, метрология және сертификаттау негіздері

Өлшеуіш жүйенің кепілдік дәлдігінің теория негізі және қамтамасыз ету практикасы.

Өлшеу түрлері, аясы мен тәсілдері.

Өлшеуші шамалар, сапалы және сандық сипаттамалар, өлшеу бірліктері. Өлшеудің әртүрлілігі және өлшеу құралдары,қалыпты метрологиялық сипаттамалар, дәлдік кластары және метрологиялық сенімділік.

Өлшеу бірліктерін қамтамасыз ететін Мемлекеттік жүйе (ӨМЖ), техникалық негіз, негізгі физикалық бірліктерді елестету.

СИ (SJ) – физикалық шама бірліктерінің нақты жүйесі.

Заңды метрология және стандарттау, нормативтік-құқықтық регламенттеу. Өлшеу стандарттар мен құралдарына мемлекеттік қадағалау және ведомствалық бақылау.

Білімдер:

-құқықтық өлшеу, міндеттері, тапсырмалары, принциптері, объектілері, субъект, құралдары, әдіс құралдары;

-өлшеу теория негіздері;

-халықаралық және аймақтық стандарттар құрылымдары;

- түсініктер: сапа, сапаны қамту;

- сапамен басқару;

- сапа көршеткіштері, оларды анықтау және салыстыру әдістері;

Іскерліктер:

-мемлекеттік және мемлекетаралық жүйелерді;

-ұлттық, аймақтық, халықаралық стандарттауды анықтау.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 06

Адами фактор

Кәсіптік қызметті іске асырудың психологиялық негіздері. Авиациялық жүйелер басқармасындағы адам-оператор.

Авиацияда психологиялық таңдау. Ерекше жағдайлардағы әрекеттерге авиациялық қызметкерлерді оқыту және дайындауда психологиялық талаптар.

Әлеуметтік-психологиялық мәселелер. Авиациялық жағдайлардың қызметкерлерге әсер ету ерекшеліктері. Авиациялық қауіпсіздіктің жеке тұлға және жеке тұлға арасындағы қатынастың рөлі және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Білімдер:

- психология негізі: оның негізгі түсініктері мен теориялары;

-жеке психологиялық ерекшеліктері;

-өзін- өзі тәрбиелеудің рационалды қабылдау.

Іскерліктер:

-оқу, анықтамалық әдебиеттерді қолдану.

- таным қызығушылығын дамыту.

- қажетті кәсіптік сапаны алу үшін практикалық психология әдістері мен рационалды қабылдауды қолдану.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 07

Слесарлық, құрастыру және жөндеу жұмыстарының негіздері

Бөлшектерді, тетіктерді слесарлық өңдеу, кесетін және өлшейтін құрал-саймандар.

Тетікті құрастыру, кесетін және өлшейтін құрал-саймандар.

Авиажөндеу кәсіпорындарының жіктелуі, авиажөндеу өндірісінің ерекшеліктері.

Авиатехниканы жөндеудің өндірістік және технологиялық процестері.

Ұшу аппараттары мен авиақозғалтқыштарды жөндеудің типтік технологиялары.

Білімдер:

-слесарлық, слесарлық- құрастыру операциялары, олардың сипаты;

- операцияларды орындау ережесі және қабылдау;

- жұмыс (слесарлық- құрастыру) құрал-саймандары және тетігі, оның құрылғыларының белгіленуі мен қолдануы;

- слесарлық, слесарлық- құрастыру жұмыстарының орындалуы кезіндегі негізгі ақау түрлері;

-табылған ақауларды жою;

Іскерліктер:

- слесарлық- құрастыру жұмыстарын орындауда қауіпсіз тәсілдерді қолдану;

- слесарлық- құрастыру жұмыстарды орындауды бақылау;

- слесарлық- құрастыру жұмыстары кезінде табылған ақауларды жою;

-нұсқаулық-технологиялық құжаттамаларды оқу.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.1.

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.3.4.

ЖКП 07

Техникалық механика негіздері

Статика: негізгі түсініктер мен статика аксиомалары, жазықтықтағы қиылысу күштер жүйесі. Кеңістік жүйесі, ауырлық орталығы.

Кинематика: қозғалыс параметрлері, қатты заттардың күрделі қозғалысы.

Динамика: негізгі түсініктер мен динамика аксиомалары. Динамиканың жалпы теоремалары. Материалдар кедергісі: созылу және сығылу; жаншылу мен қиылуды практикалық есептеу; Бұралуы иілуі (көлденең). Жағдайдың күрделі кедергіс. Тығыздық гипотездері. Сығылған стержендердің тұрақтылығы.

Білімдер:

- аксиомлар, статика аксиомалары,

- векторлық және аналитикалық түрдегі күштер;

- күш моменті, күштің жазықтық жүйелері, кинематикалар;

- динамиканың негізгі заңдары,

- кинетикалық энергия;

- материалдар механикалары;

- сығылған стержендердің тұрақтылығы;

-тығыздық гипотездері;

Іскерліктер: 

-еркіндік дәрежесін анықтау, байланыстар және байланыс реакциялары, күш моменті мен векторлары, ауырлық орталығы;

-нүкте қозғалысының параметрлерін есептеу, оның жылдамдығы мен шапшаңдығы;

-практикалыкк есептерді шешуге арналған қозғалыс теңдігін қолдану;

- практикалыкк мақсатта динамика заңдарын қолдану.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БК8

ЖКП 08

Еңбекті қорғау және экология негіздері

Қоршаған орта мен өнеркәсіптік экология мәселелері. Авиациялық техникаға қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік шаралар. Еңбек қорғауды ұйымдастыру құрылымы, өндірістік жарақаттану және кәсіптік ауру.

Электр жабдықтарын құру және пайдалану кезіндегі өртке қарсы талаптар, жарық беру, салқындату және жылыту. Қазақстан Республикасында экологиялық заңнама негіздері.

Білімдер:

- зиянды және қауіпті өндірістік факторлар;

- жұмыс аймағында зиянды заттардың аралық – шектік шоғырлануы (АШШ);

- зиянды заттармен бетпе-бет келген кезде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар;

-еңбекті қорғау аясында негіздік құжаттар;

Іскерліктер:

- күнделікті өмірде және өндірісте қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік құжаттар мен талаптарды қолдану.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.4.4.

ЖКП 08

Ақпараттық технологиялар

Интерполяция туралы түсінік; құрастыру процессі, жинау, беру, өңдеу және ақпараттарды толықтыру.

Бағдарламалау тілі; бағдарламалау технологиясы; компьютерлік графика.

Білімдер:

- автоматтандырылған ақпараттарды өңдеудің негізгі түсініктері;

- жеке электрондық-есептеу машинасы және есептеу жүйелерінің жалпы құрамы мен құрылымдары;

-базалық жүйелік бағдарламалық өнім және қолданбалы бағдарлама пакеттері.

Іскерліктер:

- зерттелген қолданбалы бағдарлама құралдарын қолдану;

-тиімді орындауға қажетті ақпараттарды іздеуді, кәсіптік тапсырмаларды орындауды, оның ішінде ғаламторды іске асыру.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП 09

Өндірістік жабдықтардың түйіндері мен агрегаттарының құрылымдары

Түйіндер мен агрегаттардың құрылымдары

және жобалаудың жалпы мәселелері. Түйіндер мен агрегаттарды жөндеудегі (қайта қалпына келтіру) технологиялық құжаттамалар. Жылжымайтын қосылыстарды жөндеу технологиясы. (бұрандалы, сұққыш, кілтек, оймакілтек, салыстыру және т.б. қосылыстар).

Машина және жабдықтардың бөлшектері мен механиздерін жөндеу технологиясы. Жабдықтарды жөндеу кезінде қолданылатын бақылау-өлшеу құрал-саймандары.

Құрылымдық белгілер мен белгіленуі бойынша бақылау-өлшеу құрал-саймандары мен аспаптарын жіктеу. Құрал-саймандардың негізгі сипаттамалары.

Білімдер:

-жөнделетін жабдықтардың құрылғылары;

- негізгі түйіндер мен механизмдердің белгіленуі және өзара әрекеттестігі;

- жабдықтар, агрегаттар мен машиналарды құрастыру, жөндеу және жинаудың технологиялық тізбектері;

- түйіндер мен механизмдерді сынауға, реттеуге және қабылдауға техникалық жағдайлар;

- өңделген материалдардың негізгі қасиеті;

Іскерліктер:

- күрделі жабдықтар, агрегаттар мен түйіндерді жөндеу, құрастыру, бөлшектеу, сынау, реттеу және бастырма жүргізу;

- бөлшектер мен түйіндерге слесарлық өңдеуді орындау;

- тығыз отырғызу және кернеуленген жағдайларда жабдықтар мен түйіндерді жөндеу, құрастыру, бөлшектеуді орындау.

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.3.1.

КҚ 2.3.3.

ЖКП 09

Экономика негіздері

Мақсаты, негізгі түсініктер, функциялары, құбылыс, принциптері;

Меншік формасы мен түрлері, меншікті басқару;

жоспар түрлері, оның негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау;

жоспарды эконмикалық негіздеу әдістері мен болжамдарды әзірлеу;

бизнес-жоспарлау;

экономикалық талдау;

халықтық тұтыну тауарлары нарығы мен қызметтер күйін талдау; нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер: 

- экономикалық теория туралы жалпы ережелер;

- шетелдегі және еліміздегі экономикалық жағдайлар;

- әлеуметтік және инвестициялық, қаржы-кредиттік, салықтық саясат, макро және микроэкономика негіздері.

Іскерліктер: 

- өзінің кәсіби ісіне қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БК 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖКП 10

Слесарлық-құрастыру ісі

Құрастыру тәсілдері, өзара алмастыру принциптерін қолдану

Құрал-саймандар мен материалдар.

Талаптары, ерекшеліктері.

Құрастыру тетігі, сапасын бақылау. Құрал-саймандар және тетіктер.

Құрастыру, бөлшектеу, жөндеу, сынау және қабылдау.

Жүк көтергіш құрылғылар, құрастыру және жөндеу жұмыстарында белгіленуі және қолданылуы.

Білімдер:

- слесарлық, слесарлық- құрастыру белгіленуі;

- операцияларды орындау ережесі және қабылдау;

- жұмыс (слесарлық- құрастыру) құрал-саймандары және тетігі, оның құрылғыларының белгіленуі мен қолдануы;

- белгіленуі және қолдануға қабылдау;

- слесарлық- құрастыру жұмыстары кезінде табылған ақаулардың негізгі себептері;

- табылған ақауларды жою;

- слесарлық- құрастыру жұмыстарын қауіпсіз орындау талаптары.

Іскерліктер:

- слесарлық- құрастыру жұмыстарын қауіпсіз қабылдай білу;

- слесарлық- құрастыру жұмыстарын орындауды бақылау;

- слесарлық- құрастыру жұмыстары кезінде табылған ақауларды жою.

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.3.1.

КҚ 2.3.3.

ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негіздері

Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру негіздері, олардың міндеті. Өндірісті автоматтандыру жүйелері (ӨАЖ) туралы жалпы түсінік және автоматты басқару жүйелері (АБЖ);

Автоматты басқару жүйелері (АБЖ) туралы жалпы түсінік;

Өлшеу, реттеу, бақылау принциптері және технологиялық процесстің автоматты басқару параметрлері.

Ақпараттың автоматтандырылған өңдеулері туралы негізгі түсініктер;

Автоматты жүйенің және өлшеу құралдарының жіктелуі.

Білімдер:

- автоматтандырудың техникалық құралдарының жіктелуі;

-автоматтандыру және өлшеудің типтік құралдары, оларды қолдану аясы;

- жұмыс орнын автоматтандыру принциптері;

Іскерліктер: 

 -өндіріс қызметінде механикаландыру және технологиялық процестердің автоматтандыру құралдарын қолдану;

- автоматтандырудың қарапайым жүйелері құрастыру және реттеу.

БҚ6

БҚ7

БҚ8

БҚ9

БҚ10

АП 00

Арнайы пәндер

110201 2 - Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

110202 2 - Авиациялық құралдарды жинаушы - слесарь

АП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

Ұшақтың негізгі бөліктері және олардың белгіленуі.

Ұшақ қанатының құрылымы. Тірек жіне элерондар. Ұшақ фюзеляжы. Ұшақпен басқару. Ұшып-қону құрылғылары. Күштік қондырғы. Гидравликалық және газ энергетикалық жүйелер. Тұрақты ток жүйелері, агрегаттарды электрмен жабдықтау жүйелері. Аккумуляторлық батарея.

Білімдер:

-ұшу аппараттары, олардың типтері, белгіленуі, құрылымдары;

Іскерліктер:

- электрлік қосылыстарды ағыту және жинау;

- электр қосқыштарда электр өткізгіш сымдардың бітелуін қымтау;

-орындалған жұмыс сапасын бақылауды іске асыру;

КҚ 2.2.3.

КҚ 2.3.4.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.2.

АП 02

Авиациялық аспаптар мен кешендердің бөлшектері мен элементтері

Түйіндер мен бөлшектердің жіктелуі. Кұрылымдық материалдардың механикалық қасиеті, жұмысқа қабілеттілік критериі бойынша бөлшектерге қойылатын талаптар. Тығыздаушы құрылғы. Серпімді элементтер. Бөлшектер қосылысы. Бағыттаушы бөлшектер.

Білімдер:

-құрылымдау процессі: құрылымы және ерекшеліктері;

-құрылымдаудың техникалық тапсырмалары;

- құрылымға қойылатын техникалық талаптар (технологиялық, пайдалану, эргономикалық және т.б.);

-аспапты аппаратураны құрылымдаудың методологиялық негізі; құрылымның құрылымдық деңгейі;

- құрылымдау тәсілдері;

Іскерліктер: 

-дайындаудың құрылымы мен технологиясын таңдау; типтік электр механикалық түйіндерді құрастыру;

-жоғарғы құрылымдық деңгей модулін және оларды дайындау технологияларын құрастыру;

- сыртқы ықпалдан аспаптар құрылымын қорғау;

-аспаптардың құрылымдау сапасын бағалау

КҚ 2.1.3.

КҚ 2.1.4.

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.4.4.

АП 03

Авиациялық аспаптардың типтік бөлшектерін дайындау технологиясы

Аспап жасау техникасы мен технологиясын дамытудың негізгі беталысы және бағыты.

Аспап жасау негізі.

Авиациялық аспаптардың бөлшектерін дайындау технологиясы. Аспаптар мен құрылғыларды жобалау және есептеу негіздері.

Білімдер:

-аспаптар мен жүйелердің элементтік базалары;

-технологиялық процестер мен жабдықтар;

- техникалық құжаттамаларды стандарттау талаптары;

- аспаптар мен жүйелердің әртүрлі кластары, олардың құрылымдық ерекшеліктері, өндірістік технологиялары;

Іскерліктер: 

-жобалау тәсілдерін, компьютерлік жүйелерді, аспаптар мен жүйелерді зерттеу, сондай-ақ ақпараттық-өлшеу технологиялардың тәсілдерін меңгеру;

-ұйымдастыру және өлшеу, зерттеу тәсілдерін меңгеру;

- тәсілдерін меңгеру;

- технологиялық процестер мен жаңа техниканы пайдалану тәсілдерін меңгеру;

КҚ2.1.1.

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.2.4.

АП 04

Авиациялық типтік аспаптар мен кешендерді реттеу және құрастыру технологиясы

Ұшу аппараттарын құрастыру технологиясының негіздері.

Құрастыру жұмыстары

Бөлшектер мен жабдықтардың өлшемдері мен байланыстыру формаларының негізгі сұлбалары.

ҰА құрылымындағы түйіндер мен бөлшек беттері бойынша құрастыру. Құрастырудың әртүрлі тәсілдерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері және дәлдігі.

Білімдер:

- талап етілген аспаптар сапасын дайындау әдістері және оларды өндіруді ұйымдастыру тәсілдері;

-бұйымдарды дайындау және құрастыру процессінде орнықтыру принциптері;

- жаңа технологиялар, тез прототип технологиялар;

Іскерліктер:

- ілгері дамыған процестерді дайындау және оларды дайындау әдістері;

-әртүрлі белгіленген аспаптарды бақылау және сынау;

- технологиялыққа және бұйымның сапасын жақсартуға бұйымды істеп шығару

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.4

АП 05

Сынау жабдықтары мен құрал-саймандар

Сыналған жабдықтарды техникалық пайдалану.

Сыналған жабдықтар мен жүйелер элементтерін таңдау және ауыстыр.

Сынауды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.

Сыналған жабдықтарды қауіпсіз пайдалануды қадағалау қызметін іске асыру. Сыналған жабдықтарды сертификаттауға дайындау және ішкі аудитті ұйымдастыру.

Білімдер:

-сынау аппаратураларын қолданумен герметикалыққа ұшу аппараттарының агрегаттарына сынақ жүргізу технологиялары;

-өлшейтін құрал-саймандар мен аспаптарды қолдану ережелері;

-жер текшелерін және сынауға арналған қондырғыларды қолдану ережесі;

-әртүрлі авиациялық жүйелерді сынаудың техникалық жағдайлары;

Іскерліктер:

-агрегаттар мен жүйелерді құрастыру, өңдеу, реттеудің техникалық жағдайларын меңгеру;

- агрегаттар мен жүйелерді құрастыру жұмыстары мен өзара әрекет принциптерін меңгеру;

- ұшу аппараттарының бөлшектері мен түйіндерін жөндеу технологиясы бойынша негізгі мәліметтерді қолдану;

КҚ 2.2.1.

КҚ2.1.4.

КҚ 2.2.3.

КҚ 2.3.4.

АП 00

110203 2 – Құрал жабдықтарды монтаждаушы-слесарь

110204 2 – Ұшу аппараттарының электр жабдықтары жөніндегі монтаждаушы

110205 2 – Ұшу аппараттарының радио және арнайы жабдықтарын монтаждаушыАП 01

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

Ұшақтың негізгі бөліктері және олардың белгіленуі.

Ұшақ қанатының құрылымы. Тіректер және элерондар. Ұшақ фюзеляжы. Ұшақпен басқару. Ұшып-қону құрылғылары. Күштік қондырғы. Гидравликалық және газ энергетикалық жүйелер. Тұрақты ток жүйелері, агрегаттарды электрмен жабдықтау жүйелері. Аккумуляторлық батарея.

Білімдер:

-ұшу аппараттары, олардың типтері, белгіленуі, құрылымдары;

Іскерліктер:

- электрлік қосылыстарды ағыту және жинау;

- электр қосқыштарда электр өткізгіш сымдардың бітелуін қымтау;

-орындалған жұмыс сапасын бақылауды іске асыру;

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

АП 02

Электр құрастыру материалдары және бұйымдары

Жоғары жиілікті кабельдер мен электрбумаларды дайындау кезіндегі дайындық жұмыстар.

Әртүрлі диаметрлер мен таңбалауды электрбумалар сұлбасы бойынша дайындау. Электрлік құрастыру сұлбалары мен сызбалары.

Білімдер:

-кәсіптік қызметтер аясында қолданылатын материалдар сипаттамасы;

-сымдардың, электр өткізгіштердің негізгі таңбалары мен қималары және олардың номенклатурасы, механикалық және физикалық қасиеттері;

-дәнекер таңбалары мен құрамы, оларды қолдану тәсілдері;

-өткізгіш сымдарды дайындау тәсілдері (кесу және тазалау, электрбумаларды тазалау, дәнекерлеу және қалайылау бойынша жұмыстарды орындау тәсілдері мен ережелері);

-қолданылатын құрал-саймандар;

-техникалық құжаттамаларды белгілеу және қолдану;

Іскерліктер:

- электрбумалар сұлбасын оқу, өткізгіш сымдарды, сымдарды таңбалау;

-қажетті материалдар мен құрал-саймандарды таңдау;

-жылы, электрлік дәнекерлеуіштерд қолдану;

- электрбумаларды дайындау, таңбалау, қондыру, тазалау, ажырату, жуу бойынша жоғары жиілікті сымдар мен электрбумаларды дайындау кезінде дайындық жұмыстарын орындау;

КҚ 2.2.3.

КҚ 2.3.4.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.7.4.

АП 03

Электр құрастыру жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық және технологиялық құжаттамалар 

Электр құрастыру жұмыстардың өндірісін дайындау құжаттамасы.

Электр техникалық жабдықтарды құрастыруға, электр өткізгіш сымдар мен тізбектердің күрделі түйіндерінің технологиялық карталары.

Ішкі блок және блок аралық бумалар тоқымасының ережесі мен технологиясы және шаблондардағы бумалар тоқымасы. Күрделі конфигурация ширақтарды өңдеуге қабылдау. Текшелерді бекітуге қолданылатын материалдардың әртүрлілігі мен қасиеті.

Білімдер:

-нақтылық сұлбалар, қосылыс сұлбасы, электр жабдықтар сызбасы;

- электр жабдықтарды құрастырудың техникалық шарттарын, аспаптары мен агрегаттарды құрастыру кезіндегі негізгі саңылаулар;

- электроқшаулықты қорғау жүйесі;

- құрастыру сапасын бақылау, ақау түрлері, электр жабдықтарды құрастыру ақауларын алдын алу және жою тәсілдері.

Іскерліктер:

- техникалық және технологиялық жұмыстарда құжаттамаларды қолдану;

- электр қосқыштары бар ұшу аппараттарындағы аспаптық тақталар мен щиттерді, аппараттарды, электр аспаптарды, электр жабдықтарды құрастыруды орындау;

-аспаптық тақталар, пульт, ағытпа кораптар мен щиттерде электр аспаптарын және электр агрегаттарды құрастыру және бөлшектеу; 

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.1.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

АП 04

Электрбумаларды дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және оның технологиясы

Электрбумаларды дайындау технологиясы. Жоғары жиілікті кабельдер мен электрбумаларды дайындау кезіндегі дайындық жұмыстары. Көп мөлшердегі электрбумалар сұлбасы, әртүрлі диаметр және маркалы электр сымдар.

Білімдер:

- кабельдер, электр сымдар қимасы мен негізгі таңбалары және олардың номенклатуралары, механикалық және физикалық қасиеттері;

-сымдарды дайындау тәсілдері (электрбумаларды дәнекерлеу, тазалау бойынша жұмыстарды орындау тәсілдері мен ережесі, кесу);

Іскерліктер:

-электрбумаларды, сымдарды таңбалау, кабельдің электр сұлбаларын оқу;

-қажетті материалдар мен құрал-саймандарды таңдау;

-жыл электр паяльникті қолдану;

КҚ 2.5.1.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

АП 05

Магистральді трассаларды төсеу кезіндегі электрлік монтаждық жұмыстар технологиясы және оны орындауды ұйымдастыру 

Бұйымның күшті құрылымдары арқылы магистральді трассаларды төсеу. Электрбумалар мен кабельдерді бекіту, төсеу. Сызбалар мен сұлбалар бойынша аспаптар тақтасына, пульт, ағытпа коробкалар мен щиттерге электр аспаптар мен электр жабдықтарын құрастыру.

Білімдер:

-ұшу аппараттарының жүйелері мен электр жабдықтарының құрылғылары;

- ұшу аппараттарына электрбумаларды бекіту тәсілдері;

- электр құрастыру жұмыстарын орындау технологиясы, электрбумаларды қорғау тәсілдері мен нұсқалары;

-жұмыстың осы түрін орындаудың техникалық шарттары;

-магистральді трассалардың сапасын бақылау, ақау түрлері, оларды алдын алу және жою әдістері;

Іскерліктер:

-жұмыстың орындалған көлемі бойынша электр, құрастыру сұлбаларын және техникалық шарттарды оқу және технологиялық процесс бойынша жұмыс істеу;

-қажетті құрал-саймандарды таңдау және механикалық және электр құрал-саймандармен жасалатын жұмыстарды қауіпсіз қабылдап жүргізу;

-қосылатын жол трассаларын өлшеу;

-механикалық бекітпенің көмегімен электр сымдарды, электр аспаптарды, электр жабдықтарды құрастыру;

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.1.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.6.1.

АП 06

Электр жабдықтар жүйелері бойынша құрастыру сызбалары мен электр сұлбалары Сызбалар мен сұлбалар бойынша аспаптар тақтасына, пульт, ағытпа кораптар мен щиттерге электр аспаптар мен электр жабдықтарын құрастыру. Сызбалар мен сұлбалар бойынша электр қосқыштарды қосу арқылы

ұшу аппараттарына электр сымдарын, электр жабдықтарын, аппараттарын, аспаптар тақтасы мен щиттерді құрастыру;

Сызбалар мен сұлбалар бойынша электр қосқыштарды қосу арқылы

аспаптар тақтасына, пульт, ағытпа кораптар мен щиттерге орташа күрделі электр аспаптары мен электр агрегаттарын құрастыру.

Білімдер:

- қолданылатын электр құрал-саймандар, электр жабдықтардың құрылымы, белгілері;

- электр жабдықтардың сызбалары, нақтылы сұлбалары, қосылыс сұлбалары;

- электр жабдықтарын құрастыруға техникалық шарттар, агрегаттар мен аспаптарды құрастыру кезіндегі негізгі саңылаулар;

- басқару жүйесі мен қоректендіру көздеріне қосу;

Іскерліктер:

-жұмыста техникалық және технологиялық құжаттамаларды қолдану;

- слесарь-құрастырғыш құрал-саймандармен жұмыс істеу және слесарь, бұрғылау жұмыстарын орындау, сызбаға сәйкес бекітудің қарапайым элементтерін дайындау;

- ұшу аппараттарында электр қосқыштарды қосу арқылы электр аспаптар, электр жабдықтар, аппаратура, аспаптар тақтасы, щиттерді құрастыру.

КҚ 2.4.2.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.4.4.

КҚ.2.5.2.

КҚ 2.5.3.

АП 07

Ұшу аппаратының электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясы

Ұшу аппаратының электр жабдықтарын, электр машиналарын құрастыру бірліктерін дайындау технологиясы.

Қолданылатын жабдықтар. Электр қозғалтқыштар мен генераторлар, стартор түйіндерін құрастыру технологиясы. Электрлік аппараттардың (реле, контакторлар, трансформатор, жартылайөткізгіш күшейткіштер, тұтану орауышы)құрамды бірліктерін дайындау технологиясы.

Білімдер:

- ұшу аппараттарына электр жабдықтарын құрастыру технологиясы;

-электр оқшаулық жүйелер;

- электр жабдықтарын құрастыру сапасын бақылау, ақау түрлері, оларды алдын алу және жою әдістері;

Іскерліктер:

- аспаптар тақтасына, пульт, ағытпа кораптар мен щиттерге электр аспаптары мен электр агрегаттарын құрастыру және бөлшектеу;

-құрастырудың дұрыстығын тексеру;

- қажетті құжаттаманы толтыру;

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.7.4.

АП 08

Электрлік өлшеу және өлшеу құралдары 

Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын сынау және жөндеуге арналған қондырғы, тетік, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану.

Аспаптарға техникалық қызмет көрсету құжаттамасы. Электр

өлшеуіш аспаптарымен, өлшеу құралдарымен, текшелермен жұмыстар.

Білімдер:

- техникалық және технологиялық құжат түрлері;

- электр өлшем мазмұны, белгілері және электр құралдары;

- электр өлшемнің негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктері және электр құралдары;

-құжаттамаларды жүргізу және ресімдеу ережесі;

- электр техникалық өлшемдердің стандартты аспаптары: белгіленуі, әрекет принципі, сипаттамалары (жалпы техникалық талаптар, дәлдік кластары, белгілеу), оларды қолдану ережесі;

-өлшеу тәсілдері;

Іскерліктер:

- электр өлшеуіш аспаптармен, өлшеу құралдарымен және автоматтандырылған текшелермен жұмыс істеу;

- электр өлшеуіш аспаптардың көмегімен электр сымдарын, бекітілген бөлшектерді және электр оқшаулаушы материалдарды диагностикалау, электр сымдарының барлық маркаларының қимасын өлшеу және анықтау;

- құрастыру сызбаларына, электр сұлбаларына және техникалық шарттарға сәйкес электр жүйелерінің құрастыруын тексеру;

- кедергінің берілген дәлдігінде электр сымдарының ажыратуын тексеру.

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.2.

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.6.1.

АП 00

110206 2 –Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электромеханигі


АП 01

Ұшу аппаратының құрылымдары (планер, жүйелер және электржабдықтар) 

Ұшақтың негізгі бөліктері және олардың белгіленуі.

Ұшақ қанатының құрылымы. Тіректер және элерондар. Ұшақ фюзеляжы. Ұшақпен басқару. Ұшып-қону құрылғылары. Күштік қондырғы. Гидравликалық және газ энергетикалық жүйелер. Тұрақты ток жүйелері, агрегаттарының электрмен жабдықтау жүйелері. Аккумуляторлық батареясы.

Білімдер:

-ұшу аппараттары, олардың типтері, белгіленуі, құрылымдары;

Іскерліктер:

- электрлік қосылыстарды ағыту және жинау;

- электр қосқыштарда электр өткізгіш сымдардың бітелуін қымтау;

-орындалған жұмыс сапасын бақылауды іске асыру

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

АП 02

Авиациялық заңнама

Ұшуды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша негізгі нормативтік құжаттардың сипаты мен талаптары: "Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күші бар Жарлығы"; "Халықаралық азаматтық авиациясы туралы конвенцияна №13 қосымша Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күші бар Жарлығының 29-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:";

Әуе кемесі ұшуының іздеу және апаттық-құтқаруды қамтамасыз ету жөніндегі басшылық. Ұшу қауіпсіздігін бұзушылыққа байланысты авиациялық көлік қызметкерлерінің жауапкершілігі туралы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің көшірмесі.

Білімдер:

- азаматтық авиацияның әуе кемелерінің ұшуын ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша нормативтік және басқарушы құжаттардың талаптары;

- азаматтық авиацияда қозғалыс қызметіндегі регламенттеуші қызмет құжаттарының талабы;

- авиациялық оқиғалар мен қақтығыстарды алдын алу бойынша шаралар;

Іскерліктер:

-практикалыкк қызметте алған білімдерін қолдану, ұшуды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша негізгі нормативтік құжаттар талаптарын қолдану;

- техникалық регламенттерді өңдеу;

- адам өмірі, денсаулығы, қоршаған орта үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша азаматтық авиация саласында ұшу қауіпсіздік ережесін, авиациялық қауіпсіздік ережесін және басқа да нормативтік құжаттарды сақтауды бақылау.

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ4

АП 03

Электр техникалық және электр механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану және қызмет көрсету негіздері

Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру.

Электр және электр механикалық жабдықтар пайдалану кезіндегі диагностика және техникалық бақылау. Электр және электр механикалық жабдықтардың сапасын бақылау және техникалық реттеу.

Білімдер:

-техникалық параметрлер, әртүрлі электр машиналардың сипаттамалары мен ерекшеліктері;

-негізгі электр және электр механикалық жабдықтарды жіктеу;

- автоматика жүйесінің элементтері, олардың жіктелуі, электр және электр механикалық жабдықтарды автоматты басқару жүйесін жасаудың негізгі сипаттамалары мен принциптері.

Іскерліктер:

-электр машинасы мен аппараттарының, электр техникалық құрылғы және жүйелерінің электр энергетикалық параметрлерін анықтау;

- электр машиналары мен аппараттарды жөндеу және пайдалану үшін технологиялық жабдықтарды таңдау;

-оны қолданудың тиімді нұсқасын анықтау.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

АП 04

ҰА және АҚ электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

ҰА электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету туралы негізгі түсінік. Электр жабдықтар объектісін жіктеу.

Техникалық пайдалануды ұйымдастырудың жалпы құрылымы. Техникалық қызмет көрсету түрлері мен формалары. Пайдалану процессінің жағдайы. ТП тәсілдері мен ТҚ стратегиялары. Электр жабдықтар объектілерін техникалық пайдалану теориясының негізі. Техникалық пайдалану ғылымы мен теориясының методологиялық мәселері. Техникалық пайдалану жүйесі. Электр жабдықтар объектілерін техникалық тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Электр жабдықтар объектілерін техникалық пайдалану стратегиялары. Техникалық қызмет көрсету бағдарламмалары мен режімдері. Техникалық жағдайды бақылау.

Білімдер:

-құрылым жұмыстарының физикалық принциптері, техникалық сипаттамалары,

- электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалану ережесі;

- электр жабдықтарын пайдалану шарттары;

-мамандық бойынша әрекеттегі нормативтік-техникалық құжаттамалар;

- стандартты және сертификатталған зерттеулер жүргізу тәртібі;

- жабдықтарды жөндеге тапсыру және жөндеуден кейін қабылдау ережелері;

Іскерліктер:

- электр және электр механикалық жабдықтарға қызмет көрсету және пайдалануға маршрутты-технологиялық құжаттамаларды толтыру;

- электр және электр механикалық жабдықтар жұмысының тиімділігін бағалау;

- электр және электр механикалық жабдықтарды пайдалану кезінде техникалық бақылауды іске асыру;

-бұйымның метрологиялық тексеруін іске асыру;

-жабдықтарға диагностика жүргізу және оның ресурстарды анықтау;

- электр және электр механикалық жабдықтардың ақауларын табу және істен шығуына прогноз жасау.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

АП 05

ҰА мен АҚ электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі тексеру жұмыстарының технологиясы және оны ұйымдастыру

Ұшу аппараттарына электр аспаптар, аппаратуралар, аспаптар тақтасын мен щиттерді құрастыру. Ұшу аппараттарының электр сұлбасын бөлшектеу. Ұшу аппараттарның электр агрегаттарын құрастыру, жөндеу және бөлшектеу бойынша жұмыстар. Авиациялық аспаптардың сипаттамасы және оны жіктеу.

Авиациялық өлшегіш аспаптарға техникалық қызмет көрсету ережесі.

Білімдер:

-құрылғы және қондырғы әрекетінің принципі, текшелік жабдықтар, олардың техникалық жағдайына қойылатын талаптар;

- аспаптарға техникалық қызмет көрсетудің құжаттамасы;

- аспаптарды пайдалану және тексеру жүйелері;

Іскерліктер:

- жұмыстың орындалған объектісі бойынша электр және құрастыру сұлбаларын оқу;

- дәлдік пен тазалықтың әртүрлі кластарында слесарлық және механикалық өңдеуді орындау;

- жұмыста техникалық және технологиялық құжаттаманы қолдану;

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

АП 06

ҰА және АҚ электр жабдықтарын сынау тәсілдері мен құралдары 

ҰА және АҚ электр жабдықтарын сынау тәсілдері мен құралдары. Күрделі емес электр агрегаттары мен авиациялық бөлшектерді құрастыру және сынау. Электр агрегаттарды құрастыруға дайындау және таңдау. Жартылай құрастыру және құрастыру сұлбалары мен техникалық құжаттамалар.

Білімдер:

 - ұшақ, тікұшақ, авиақозғалтқыш типтерінің нақты жұмыстарының принциптері, техникалық- пайдалану сипаттамалары, олардың жүйелері мен техникалық пайдалану ережелері;

-авиациялық техниканың техникалық жағдайымен басқару және бағалау әдістері мен құралдары;

Іскерліктер:

- жалпы ұшу аппараттарындағы жеке бұйымдардың, планер құрылымының элементтері, функционалды жүйелердің, күштік қондырғылардың техникалық жағдайының өзгеруіне әсер ететін сыртқы пайдалану факторларының сипаты мен дәрежесін талдау;

-сыртқы белгілердің сипаты бойынша авиациялық техниканың істен шығуы мен зақымдану түрлерін анықтау;

- ұшу аппараттар жүйесіндегі ақауларды табудың заманауи әдістерін (алгоритмдер) даярлау және қолдану;

- ұшу аппараттарна құрастыру-бөлшектеу және реттеу. жұмыстары, ағымдағы жөндеулер (ақауларды және зақымдануды жою) бойынша регламентті (алдын алу) жұмыстарын орындау және нұсқаулықтарды даярлау.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

АП 07

Ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың электр жабдықтары жүйелері 

Ұшақтың электр жабдықтары, әуе кемесінің басқару органдарының тұрақты және ауыспалы ток, электржетек жүйелері. Ұшақтың тұрақты және ауыспалы ток көздері. Қозғалтқышты іске қосудың электр жабдықтар жүйесі. Басқарудың электр жабдықтар жүйесі және әуе көлігі ұшу аппараттарының гидравликалық жүйелері. Ішкі және сыртқы жарық берудің электр жабдықтар жүйесі.

Білімдер:

- ұшу аппараттары шығу типінің электр жабдықтарының жұмыс принципі, белгіленуі, құрылғысы;

-техникалық пайдалану ережесі;

Іскерліктер:

- ұшуға электр жабдықтарын дайындау;

- оны штат және штаттан тыс жағдайларда пайдалану.

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

КҚ 2.7.4.

АП 08

Ұшу аппараттарының электр жабдықтарының технологиясы

Ұшу аппараттарының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.

Әуе кемелерін электрлендіру жабдықтары, техникалық

жұмысқа жүктелімді беру және ресімдеу тәртібі.

Білімдер:

- техникалық қызмет көрсетудің міндеті;

- электр жабдықтарының тозу түрлері мен себептері;

- ұшу аппараттарының электр жабдықтарын техникалық пайдалануын ұйымдастыру;

- әуе кемелерін электрмен жабдықтау құрылғыларына қойылатын техникалық талаптар;

Іскерліктер:

- электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесінде анықтау;

- кестеге сәйкес жоспарлы ескертпе жөндеу жүргізу;

КҚ 2.6.1.

КҚ 2.6.2.

КҚ 2.6.3.

КҚ 2.7.4.

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практикаӨО 00

Өндірістік оқытуӨО 01

Таныстыру практикасы

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама. Жұмыс орнымен танысу. Жоспарда қарастырылған тәжірибе тапсырмаларын орындаудың толық кестесін құру, теориялық білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

Кәсіптік тапсырмаларды шешу технологиялары және методологиямен танысу және меңгеру. Жаңарту саясаты, оның ішінде техникалық және технологиялық саясаттармен таныстыру.

Іскерліктер:

- жиналатын түйіндер мен агрегаттардың құрылғысы туралы түсінігі болу;

- авиациялық аспаптардағы типтік түйіндердің орташа күрделі әрекеттер принциптері мен құрылымдары туралы тусінігі болу;

Дағдылар:

- қажетті технологиялық, оның ішінде есептеуіш техника құжаттамаларын қолдану;

- авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын зерттеу, бақылау және сынау үшін осциллограф, микроскоп, текшелердегі жұмыстар.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.4

КҚ 2.3.1.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.3.4.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.1.

ӨО 02

Слесарлық- механикалық практика

Авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын құрастыру және реттеу. Авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарының сапасын бақылау. Бақылау- өлшеу аспаптарының құрылымдары. Ұшу аппараттары өндірісінің негізгі ұйымдастырылған жүйелері, механикалық, агрегаттық- құрастыру және құрастыру цехтарының өндірістік құрылымдары. Жиналған бұйымдар жүйелерінің өзара әрекетін кешенді өңдеу және тексеру.

Іскерліктер:

-құрам және құрастыру сызбаларын оқу;

-авиациялық аспаптар түйіндерін реттеу және электр монтажды құрастыруды іске асыру;

- авиациялық бөлшектер мен түйіндердің ақауларының шығу себептерін анықтау және оларды жою;

Дағдылар:

- авиациялық аспаптардың агрегаттары мен құрастыру бірліктерін бақылау және сынауды іске асыру;

- авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын реттеу, бақылау үшін қолданылған жабдықтардытиімді пайдалану;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.4.

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.3.

КҚ 2.4.2.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.6.1.

КП 00

Кәсіптік практика


КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

Технологиялық үдерістер мен өндірістегі монтаждау және жөндеу жұмыстарының жоғары сапасы мен технологиялық үдерістерімен танысу. Слесарьдің құқықтары мен міндеттерін оқыту. Жұмысшы мамандығын алуға емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық қондырғы жабдықтарында технологиялық процестерді орындау;

- құрастыру жұмыстары кезінде қауіпсіздік техника ережесін сақтау;

Дағдылар:

- ұшу аппараттары мен авиақозғалтқыштарды пайдалану кезінде қолданылатын құрал-саймандар ман жабдықтар жұмыстар;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.4.4.

КҚ 2.5.1.

КҚ 3.7.2.

КП 02

Технологиялық практика

Өндірістік процестерді механикаландыру, автоматтандыру дәрежесі. Құрылыс-құрастыру жұмыстары өндірісінің технологиялық сұлба-карта, кестелерін және өнеркәсіптік жабдықтарды қондырудың технологиялық процестерін жүргізуге технологиялық регламенттерді зерделеу. Құрастыру үшін объектілерді қабылдауға, технологиялық карта және өндіріс жұмыстарын жобалауға, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыс орнында нұсқаулық жүргізуге қатысу, бір айға жұмыс қорытындысын шығару (есептің жүктелімін, материалдарын құру). Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарымен танысу.

Іскерліктер:

- жөндеу-механикалық цехтарда технологиялық қондырғы жабдықтарына жөндеу жүргізу;

- құрастыру және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

Дағдылар:

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық қондырғысында жабдықтарды құрастыру және бөлшектеу технологиялары;

-ұшу аппараттарында агрегаттарды ауыстыру;

- газдың ағып кетуін іздеу;

-қозғалтқыштағы қысымды өлшеу;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ9

БҚ 10

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.4.4.

КҚ 2.5.1.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.3.

КҚ 3.7.4.

Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыпта

сатын құзыреттер коды

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер
ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер
ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Тілдің негізгі құрамдас бөліктерін; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігі; әдеби тіл нормалары туралы түсінік, норма түрлері; сөйлеу стильдері, әр стильдің ерекшелігі және жанры, лексика; сөйлеу барысында көркемдеуіш құралдарды пайдалану; лексикалық нормалар; лексикография; сөздіктердің негізгі типтері; фонетика; негізгі фонетикалық бірліктер; тіл мәнерінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасам нормалары; морфология; қазіргі тілдегі грамматикалық категориялар және сөзді жеткізу мәнерінің амал-тәсілдері; морфологиялық нормалары; синтаксис; синтаксистің негізгі бірліктері; пунктуация; мәтін лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тіл нормаларын;

- әдеби стильдерді, әр стильдің өзіне тән ерекшелігін, жанрларын;

- тіл білімінің негізгі бөлімдерінің мазмұнын.

Іскерліктер:

- әдеби нормаларға сәйкес сөйлем құру;

- сөйлеу барысында

көркемдегіш құралдарды пайдалану;

- әр түрлі сөздіктерді пайдалану;

- әр түрлі талдаулар жасауды өткізу (сөз және сөйлемдерді).

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Кәсіптік тілдесуге қажетті мамандық бойынша лексико-грамматикалық материалды;

Сөйлеу әрекетінің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық);

Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- мамандық бойынша лексикалық материалды,

- сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөйлеу нысандарын;

- шетел тілінің грамматикасын;

Іскерліктер:

- шетел тілінде мәтіндерді оқу;

- орыс (қазақ) тілінен шетел тіліне және керісінше аудару;

- шетел тілінде жазбаша мәтіндер құрау;

- монологтық және диалогтық нысанда материалдарды ауызша мазмұндау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Маман дайындау барысындағы дене тәрбиесіның рөлі; дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіби-қолданбалы дене даярлығы.

Білімдер:

- маман даярлаудағы дене шынықтырудың рөлі;

- дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

-спорт ойындарының ережесі.

Іскерліктер:

-дене жаттығуларын дұрыс орындау;

- спорт ойындарын ойнау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

ЖГП 04

Қазақстан тарихы
ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер
ӘЭП 01

Мәдениеттану

Мәдениеттану мен оның қоғам өміріндегі рөлі;

мәдениетті зерттеудегі әр алуан әдістер;

мәдениет және өркениет;

мәдениеттің қалыптасуы;

батыс еуропа мәдениеті мен оның қазіргі әлемнің дамуына әсері;

африкандық мәдениеттің ерекшелігі мен бірегейлігі;

расалық мәселелер;

көшпенділер өркениетінің пайда болуы және оның бірегейлігі;

орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті;

17-19 ғасырдағы қазақтардың мәдени дәстүрлері;

қазіргі таңдағы Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

-негізгі түсініктер: конфуция, даосизм;

- Үнді мәдениетінің ерекшеліктерімен оның жетістіктері;

- Ислам; курайш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке түсініктері:

-Христиан оқуының негізгі принциптері және бағалы бағыттары;

- көшпенділер өркениеті;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдениеті;

- орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері туралы;

Іскерліктер: 

- мәдениеттану түсінігін жеңіл қолдану;

- көшпенділердің рухани және материалдық ерекшелігін көрсету және оны бақылап отыру

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ӘЭП 02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философия ойларының негізгі кезеңдері; адам табиғаты және оның өмір сүрудегі мәні; адам және құдай; адам және ғарыш; адам, қоғам, өркениет, мәдениет; жеке бостандық және адамның жауапкершілігі;

адамдық тану және қызметі; ғылым және оның рөлі; адамзат алдындағы аса үлкен мәселелер

Білімдер:

- әлемдік көзқарас типтері:

- философияның тарихи типтері, философия др. Шығыс, ежелгі Греция философиясы:

- орта ғасыр философиясы және қайта өркендеу дәуірі, жаңа ғасыр философиясы:

- қазақ ойшылдарының философиялық көзқарастары;

-18-20 ғ.ғ. орыс философиясының ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- әлемдік көзқарас құрылымдары мен типтерін ажырату;

- материалдық және рухани құндылықтар, сондай-ақ олардың қоғам дамуына әсері

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ӘЭП 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Әлеуметтану ғылымы:қоғам әлеуметтік мәдени жүйе. Әлеуметтік бірлік; әлеуметтік және этноұлттық қатынасы. Әлеуметтік процестер:

әлеуметтік институттар мен ұйымдар.

Жеке адам: оның әлеуметтік рөлі мен әлеуметтік мінезі; саясаттану пәні, саяси билік және өкімшілік қатынас. Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процестер.

Білімдер:

- заңдылықтар бойынша әлеуметтік тұрғыда түсінік;

- әлеуметтік әрекет, әлеуметтік жікке бөліну, құрылым туралы түсінік;

- жеке әлеуметтік үдеріс ерекшелігі, реттеу формалары.

Іскерліктер:

- адамзаттың әлеуметтік мәнді мәселелерін талдау;

- өзінің кәсіптік өмірінде және барлық қоғамдық және жеке өмірінде әлеуметтану және саясаттану білімдерін қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ӘЭП 04

Экономика негіздері

Мақсаты, негізгі түсініктер, функциялары, құбылыс, принциптері;

Меншік формасы мен түрлері, меншікті басқару;

жоспар түрлері, оның негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау;

жоспарды эконмикалық негіздеу әдістері мен болжамдарды әзірлеу;

бизнес-жоспарлау;

экономикалық талдау;

халықтық тұтыну тауарлары нарығы мен қызметтер күйін талдау; нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теория туралы жалпы ережелер;

- шетелдегі және еліміздегі экономикалық жағдайлар;

- әлеуметтік және инвестициялық, қаржы-кредиттік, салықтық саясат, макро және микроэкономика негіздері.

Іскерліктер: 

- өзінің кәсіби ісіне қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БК 4

БҚ 5

БҚ 6

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық ұғымы, жүйесі, қайнар көзі, Қазақстан Ресубликасының Конституциясы – құқық жүйесінің көзі;

Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы, жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, негізгі құқық салалары, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарынының, сот жүйелері.

Білімдер:

- адам және азаматтардың бостандығы мен құқықтары, оларды іске асыру механизмдері;

-кәсіби ісі саласында адамгершілікті-этикалық және құқықтық нормалар.

Іскерліктер: 

? маманның кәсіби ісін реттейтін нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалана білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.

Қазақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу тарихы. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу құжаттарының түрлері. Бұйрықтар және оның түрлері. Еңбек шарты және оны ресімдеу тәртібі. Келісімшарттар және олардың түрлері.

Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша құжаттарды дұрыс ресімдеу.

Білімдер:

-тілдің грамматикалық ережесі;

-сауатты жазу;

-мәтін мазмұны бойынша жоспар құру;

-ресми іскери құжаттарды ресімдеу;

- мәтіннің негізгі мазмұны түсіну;

Іскерліктер:

-құжат бойынша түсінік беру;

-анықтамалық құжаттардытолтыру;

-іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу;

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

ЖКП 02

Электр техника негіздері және электроника 

Теориялық электр техника және электроника принциптері мен негізгі заңдары.

Электр, магниттік тізбектердің параметрлері.

Электрөлшеуіш аспаптар мен тетіктер.

Электрондық техника құрылғылары, белгілі параметрлері мен сипаттамалары бар электр аспаптары жабдықтары.

Білімдер:

- электрөлшеуіш аспаптар, электр машиналар, типтік электрондық құрылғылардың негізгі сипаттамалары, әрекет принциптері, құрылғылары;

- белгі берудің техникалық құрылғыларының негізгі;

- электр жабдықтарды пайдаланудың негізгі ережелері;

Іскерліктер:

- принципиальді, электрлік және құрастыру сұлбалары;

- электрлік сұлба параметрлерін есептеу;

- электрлік сұлбаларды жинау;

- электрөлшеуіш аспаптар мен тетіктерді қолдану;

- белгілі параметрлері мен сипаттамалары бар электрондық техника құрылғылары мен аспаптары таңдау.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1.

КҚ 3.7.4

КҚ 3.8.1.

ЖКП 03

Сызу негіздері

Сызба сызықтары мен сызбалардағы жазулар.

Сызба геометрия негіздері мен кескінделген сызбалар, машинажасау сызбасы. Бекітуші бөлшектер мен бұранда қосылысы. Жұмыс эскиздері, құрастыру сызбалар.

Білімдер:

-сызба геометрия негіздері;

-машинажасау сызбасы;

- механизм және машина бөлшектерін жобалау негіздері;

Іскерліктер:

- технологиялық сызбаларды құру;

-анықтамаларды қолдану, сызба көмегімен ойларды дұрыс айту.

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ4

БҚ5

ЖКП 04

Техникалық механика

Статика: негізгі түсініктер мен статика аксиомалары, жазықтықтағы қиылысу күштер жүйесі. Кеңістік жүйесі, ауырлық орталығы.

Кинематика: қозғалыс параметрлері, қатты заттардың күрделі қозғалысы.

Динамика: негізгі түсініктер мен динамика аксиомалары. Динамиканың жалпы теоремалары. Материалдар кедергісі: созылу және сығылу; жаншылу мен қиылуды практикалық есептеу; Бұралуы иілуі (көлденең). Жағдайдың күрделі кедергіс. Тығыздық гипотездері. Сығылған стержендердің тұрақтылығы.

Білімдер:

- статика аксиомалары,

- векторлық және аналитикалық түрдегі күштер;

- күш моменті, күштің жазықтық жүйелері, кинематикалар;

- динамиканың негізгі заңдары,

- кинетикалық энергия;

- материалдар механикалары;

- сығылған стержендердің тұрақтылығы;

- тығыздық гипотездері;

Іскерліктер: 

- еркіндік дәрежесін анықтау, байланыстар және байланыс реакциялары, күш моменті мен векторлары, ауырлық орталығы;

- нүкте қозғалысының параметрлерін есептеу, оның жылдамдығы мен шапшаңдығы;

- практикалық есептерді шешуге арналған қозғалыс теңдігін қолдану;

- практикалық мақсатта динамика заңдарын қолдану.

КҚ 3.7.1.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.8.3.

ЖКП 05

Аспап жасаудың ақпараттық технологиялары

Ақпарат туралы түсінік, оның негізгі қызметтері мен қасиеттері. Ақпараттық технологиялар туралы түсінік және қасиеттері. Ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері мен қазіргі жағдайы. Ақпараттық технологиялардың жіктелуі.

Ақпараттар теориясы негізгі элементтері, энтропия және ақпараттар саны, Шеннон теоремасы туралы түсінік, ақпаратты кодтау, ақпараттар санының бірліктері, алгоритм тіралы түсінік, бағдарламалау туралы қысқаша мәлімет. Ақпараттық жүйелер туралы түсінік. Ақпараттық жүйелердің даму кезеңдері. Ақпараттық жүйелердің негізгі міндеттері. Ақпараттық жүйелердің негізгі қасиеттері мен процестері. Ақпараттық жүйелердің көрсеткіштері. Ақпараттық жүйелердің құрылымдары. АЖ құру принциптері мен әдістері.

АЖ құру концепциясы мен әдістері. Ақпараттық жүйелерді жіктеу. Автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелерінің негіздері. Автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелерінің құрамы мен құрылымдары. Ақпараттық-іздеу тілдерінің құрамы мен құрылымдары. Ақпараттық-іздеу тілдерінің құрылымы мен қасиеттері. Индекстеу жүйелері. Автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелерін іздеу тиімділігі.

Знания:

-математикалық талдау мәселелері;

-физикалық өріс теориясы;

- метрология және стандарттау негіздері,

- аналогты және сандық құрылғылардың элементтік базалары,

электр техникасы;

-жүйелі талдау негіздері және сезімталдық теориясы;

- тұрақты және ауыспалы ток тізбектерін талдау әдістері;

-жылу және механикалық процестердің моделдерін дайындаудың негізгі принциптері, оларды талдау сенімділігі мен әдістері;

- аспаптар мен жүйелерді сұлба-топологиялық жобалаудың алгоритмдері;

Іскерліктер:

- физикалық және техникалық процестерді қалыптастыру;

- қолданбалы бағдарлама пакеттерін қолданумен электр тізбектері есептеудің сандық әдістерін қолдану;

- компьютерлік кесте және геометриялық моделдеу құралдарымен техникалық шешуді ұсыну;

- аспап жасау аясында практикалыкк есептерді шешу үшін қолданбалы бағдарламаның стандартты пакеттерін қолдану, оның ішінде аспаптар мен жүйелер жұмыстарының жылу және механикалық режімдерін талдау;

- аспаптар мен жүйелердің тоқтаусыздық көрсеткіштерін талдауды іске асыру.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.3.

КҚ 3.7.4.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.8.6

ЖКП 06

Құрылымдық материалдардың технологиясы және материалтану.

Металдар құрылысы, Металдардағы қаттылық, созылу және ағушылық. Газ шаруашылығындағы қара және түсті металлдар өндірісі. Қорытпалар теориясы туралы негізгі мәлімет. Қорытпа туралы мәлімет. Қорытпалар құрылымы. Темір-цементит күйінің диаграммасы. Болаттың жіктелуі мен белгіленуі. Түсті металдар негізіндегі қорытпалар. Газ шаруашылығындағы қола, жез. Металдарды өңдеу әдістері. Құбыр өндірісі.

Білімдер:

- өнеркәсіптік жабдықтарды дайындауға арналған құрылымдық материалдарды қолдану;

- құбырларды дайындау үшін құрылымдық материалдарды қолдану;

- металдар мен қорытпалардың құрылымы мен негізгі қасиеттері;

- құрылымдық материалдардың МСТ бойынша белгіленуі

Іскерліктер:

- болаттың белгіленуі бойынша анықтау;

- металды өңдеу әдістерін анықтау;

- қорытпа түрлерін анықтау.

БҚ6

БҚ7

БҚ8

БҚ9

КҚ 3.7.9.

КҚ 3.8.4.

ЖКП 07

Стандарттау, метрология және сертификаттау негіздері

Өлшеуіш жүйенің кепілдік дәлдігінің теория негізі және қамтамасыз ету практикасы.

Өлшеу түрлері, аясы мен тәсілдері.

Өлшеуші шамалар, сапалы және сандық сипаттамалар, өлшеу бірліктері. Өлшеудің әртүрлілігі және өлшеу құралдары,қалыпты метрологиялық сипаттамалар, дәлдік кластары және метрологиялық сенімділік.

Өлшеу бірліктерін қамтамасыз ететін Мемлекеттік жүйе (ӨМЖ), техникалық негіз, негізгі физикалық бірліктерді елестету.

СИ (SJ) – физикалық шама бірліктерінің нақты жүйесі.

Заңды метрология және стандарттау, нормативтік-құқықтық регламенттеу. Өлшеу стандарттар мен құралдарына мемлекеттік қадағалау және ведомствалық бақылау.

Білімдер:

-құқықтық өлшеу, міндеттері, тапсырмалары, принциптері, объектілері, субъект, құралдары, әдіс құралдары;

-өлшеу теория негіздері;

-халықаралық және аймақтық стандарттар құрылымдары;

- түсініктер: сапа, сапаны қамту;

- сапамен басқару;

- сапа көршеткіштері, оларды анықтау және салыстыру әдістері;

Іскерліктер:

-мемлекеттік және мемлекетаралық жүйелерді;

-ұлттық, аймақтық, халықаралық стандарттауды анықтау.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 07

Стандарттау және техникалық өлшеу негіздері 

Өлшеуіш жүйенің кепілдік дәлдігінің теория негізі және қамтамасыз ету практикасы.

Өлшеу түрлері, аясы мен тәсілдері.

Өлшеу құралдары, метрологиялық сипаттамалары,дәлдік классы және метрологиялық сенімділік.

Квалиметрия.

Заң шығару метрологиясы және стандарттау, нормативтік –құқықтық регламентация.

Білімдер:

- метрология негізі және техникалық өлшеу принциптері;

- в КҚБЖ отырғызуды белгілеу;

-өлшеу құралдарының түрлері;

Іскерліктер: 

-өндірістік қызметте стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды қолдану;

-стандарттаудың Мемлекеттік жүйелері материалдарын (СМЖ), Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйелерін (КҚБЖ), технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйелерін (ТҚБЖ), Жіберу және отырғызудың бірыңғай жүйелерін (ЖОБЖ) қолдану;

-бақылау-өлшеу аспап мен құрал-саймандарды дәл таңдау және қолдану.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 08

Адами фактор

Кәсіптік қызметті іске асырудың психологиялық негіздері. Авиациялық жүйелер басқармасындағы адам-оператор.

Авиацияда психологиялық таңдау. Ерекше жағдайлардағы әрекеттерге авиациялық қызметкерлерді оқыту және дайындауда психологиялық талаптар.

Әлеуметтік-психологиялық проблемалар. Авиациялық жағдайлардың қызметкерлерге әсер ету ерекшеліктері. Авиациялық қауіпсіздіктің жеке тұлға және жеке тұлға арасындағы қатынастың рөлі және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Білімдер:

- психология негізі: оның негізгі түсініктері мен теориялары;

-жеке психологиялық ерекшеліктері;

-өзін- өзі тәрбиелеудің рационалды қабылдау.

Іскерліктер:

-оқу, анықтамалық әдебиеттерді қолдану.

- таным қызығушылығын дамыту.

- қажетті кәсіптік сапаны алу үшін практикалық психология әдістері мен рационалды қабылдау қолдану.

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 09

Басқарудың автоматика негіздері

Автоматты басқаруды реттеу жүйесінің теория негіздері: сызықты және сызықты емес жүйелердің негізгі динамикалық қасиеттерін талдау әдістері. Жағдай кеңістігіндегі жүйелердің негізгі динамикалық қасиеті. Жағдай кеңістігіндегі жүйелердің негізгі динамикалық жүйелерді басқару синтезі. Автоматиканың жартылайөткізгішті аспаптары. Функциональды сандық құрылғылар. Автоматиканың электрмагнитті Автоматиканың құрылғысы. Бағдарламалық автоматтар мен басқару жүйелері. Ұшу аппараттарын жабдықтауды басқару жүйесінің сандық автоматтары.

Білімдер:

- өндірісте автоматика құралдарының әрекет принципі, құрылғысы және белгіленуі;

- олармен өндірісті және басқаруды автоматты түрде құруды ұйымдастыру элементтері;

- төңіректік және ғаламдық желілер, ақпараттарды автоматты түрде өңдеу технологиясы, ақпараттық процестерді іске асырудың техникалық және бағдарламалық құралдары, электрондық- есептеу машиналарының жалпы құрамдары мен құрылымдары;

Іскерліктер:

- бақылау-өдшеу аспаптарының көрсеткіштерін талдау;

- кәсіптік қызметтегі механикаландыру және автоматтандыру құралдары, жабдықтарды таңдау;

КҚ 3.7.4.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.7.6.

КҚ 3.8.2.

ЖКП 10

Аспаптар мен жүйелерді жобалау негіздері

Аспап құрылымдарының негізгі түйіндері мен элементтері: механикалық, электрлік, электрондық және оптикалық. Аспаптың нақтылық сұлбасы және нақты құрылымға оны нақты көрсете білу. Аспап сұлбасы және түрлендіргіш параметрлерінің есебі. Аспап бөлшектері мен жеке түйіндерінің құрылымдарын дайындау. Сыртқы әсерлерден аспаптарды қорғау жүйелері, электрлік құрастыру және аспаптарды қосу.

Білімдер:

-өлшеуіш аспаптар мен жүйелердің құрылымдары, аспаптардың бөлшектері мен түйіндерін құрастыру негіздері;

-аспаптардың статикалық және динамикалық сипатамаларын есептеу әдістері;

Іскерліктер:

- сенімділіктің есеп тәсілдерін қолдану;

- жобалау процедурасын орындауды ұйымдастыру;

-компьютерлік жобалаудың стандартты құралдарын қолданумен аспаптардың типтік бөлшектері мен түйіндерін жобалау;

-аспаптық -құрылыс саласының бұйымдары үшін жобалау-құрылымдық құжаттамаларды дайындау және ресімдеу.

КҚ 2.7.1.

КҚ 2.7.5.

КҚ 2.7.8.

АП 00

Арнайы пәндерАП 01

Авиациялық заңнама

Ұшуды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша негізгі нормативтік құжаттардың сипаты мен талаптары: "Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күші бар Жарлығы"; "Халықаралық азаматтық авиациясы туралы конвенцияна №13 қосымша Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күші бар Жарлығының 29-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:";

Әуе кемесі ұшуының іздеу және апаттық-құтқаруды қамтамасыз ету жөніндегі басшылық. Ұшу қауіпсіздігін бұзушылыққа байланысты авиациялық көлік қызметкерлерінің жауапкершілігі туралы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің көшірмесі

Білімдер:

- азаматтық авиацияның әуе кемелерінің ұшын ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша нормативтік және басқарушы құжаттардың талаптары;

- азаматтық авиацияда қозғалыс қызметіндегі регламенттеуші қызмет құжаттарының талабы;

- авиациялық оқиғалар мен қақтығыстарды алдын алу бойынша шаралар;

Іскерліктер:

-практикалыкк қызметте алған білімдерін қолдану, ұшды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша негізгі нормативтік құжаттар талаптарын қолдану;

- техникаляқ регламенттерді өңдеу;

- адам өмірі, денсаулығы, қоршаған орта үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша азаматтық авиация саласында ұшу қауіпсіздік ережесін, авиациялық қауіпсіздік ережесін және басқа да нормативтік құжаттарды сақтауды бақылау.

БҚ

БҚ2

БҚ3

БҚ4

АП 02

Ұшу аппараттарының құрылымдары (планер, жүйелер мен электр жабдықтары)

Ұшақтың негізгі бөліктері және олардың белгіленуі.

Ұшақ қанатының құрылымы. Тіректер және элерондар. Ұшақ фюзеляжы. Ұшақпен басқару. Ұшып-қону құрылғылары. Күштік қондырғы. Гидравликалық және газ энергетикалық жүйелер. Тұрақты ток жүйелері, агрегаттарының электрмен жабдықтау жүйелері. Аккумуляторлық батарея.

Білімдер:

-ұшу аппараттары, олардың типтері, белгіленуі, құрылымдары;

Іскерліктер:

- электрлік қосылыстарды ағыту және жинау;

- электр қосқыштарда электр өткізгіш сымдардың бітелуін қымтау;

-орындалған жұмыс сапасын бақылауды іске асыру.

КҚ 3.7.4.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.7.6.

АП 03

Құрылымдық өлшеуіш аспаптар және жобалаудың автоматтандырылған жүйелері

Өндірісте аспаптар мен жүйелердің қажеттілігі және белгіленуі. Технологиялық процесс және өндіріспен басқару жүйелерінде аспаптардың орны мен рөлі. Өлшеуіш аспаптар, өлшеуіш құрылғылар, өлшеуіш жүйелер, өлшеу-есептеу кешендерін анықтау. Әртүрлі белгілері бойынша өлшеуіш аспаптар мен жүйелердің жіктелуін талдау. Өлшеуіш аспаптар мен жүйелер жалпыланған функциональды құрылымы. Өлшеуіш аспаптар мен жүйелер типтік функциональды компоненттері. Аспаптар мен жүйелердің элементтері мен блоктары: теңеу элементтері, логикалық элементтері. Өлеуіш ақпараттық жүйелер: түсінігі, жіктелуі, қызметі, белгіленуі. Өлшеуіш басқарушы жүйелер: түсінігі, өлшеуіш басқарушы қызметтер, белгіленуі.

Білімдер:

- аспаптар мен жүйелердің жіктелуі, құру принциптері, олардың негізгі элементтері мен блоктары, ерекшеліктері;

- ақпараттық-өлшеуіш жүйелерді жобалаудың негізгі міндеттері мен сатылары;

-электронды-есептеу машиналары бар аспаптар мен жүйелерде ақпаратты кодтау және оның нысанын енгізу туралы түсінігі болу;

Іскерліктер:

- аспаптар мен жүйелердің ть функциональды сұлбасын құру;

- аспаптар мен жүйелердің сипаттамалары мен қателіктерін талдау және есептеу.

КҚ К 2.7.1.

КҚ 2.7.5.

КҚ 2.7.8.

АП 04

Өлшеу теориясы

Өлшеу теориясының негізгі ережесі. Өлшеуіш белгі берулер, бөгет және ауытқулар.өлшеу шарттары. Өлшеу құрылғыларының сапа көрсеткіштері, өлшеуіш құрылғысы, оңтайлылық критериі, жұмыс алгоритмдері. Өлшеу процессі параметрлерінің бағасын алу әдістері.

Білімдер:

-сүзгілеу, экстраполяция, интерполяция міндеттері;

-понятия техникалық интеллект түсінігі;

- өлшеудің өзгертілген шарттарына бейімделудің тапсырмаларын шешу әдәстерә мен алгоритмдері;

Іскерліктер:

-өлшеу жүргізу әдістерін қолдану;

- өлшеу бағдарламалары мен әдістемесін әзірлеу;

- эксперименттің оңтайлы жоспарлауын жүргізу.

КҚ К 3.7.1.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.8.2.

АП 05

Өлшеу құрылғыларының техникалық сұлбасы

Аналогты өлшеуіш каналдар элементтерінің схемотехникасы, өлшейтін мөлшер күшейткіштері, түзеткіштер. Функциональды түрлендіргіштер.

Білімдер:

-бөгеттен қорғайтын схемотехникалық әдістер;

-әртүрлі белгіленудегі қисынды, логикалық құрылғыларды құрау;

-сандық құрылғылардың схемотехникасы;

Іскерліктер:

-әртүрлі физикалық принциптер негізінде жұмыс істейтін ақпараттық-өлшеуіш құрылғылардың схемотехникасын қолдану.

КҚ 3.7.1.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.8.2.

АП 06

Аспап жасау технологиясы

Аспап жасау технологиясының негізі. Аспаптар дайындамасын және бөлшектерін даярлау.

Білімдер:

-аспаптарды дайындау, құрастыру, реттеу және сынаулардың технологиялық процестерін әзірлеу және жабдықтау әдістері;

-құрастыру бірліктерінің бөлшектері мен құрылымдарының технологиялығы;

Іскерліктер:

- аспаптарды дайындау, құрастыру, сынау процестеріне механикаландыру және автоматтандыру;

- аспаптардың жылдам прототиптері, типтік бөлшектерін қолдану;

- аспаптарды сақтау және тасымалдау.

КҚ 3.7.1.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.8.2.

ӨО және

КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика


ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Таныстыру практикасы

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама. Жұмыс орнымен танысу. Жоспарда қарастырылған тәжірибе тапсырмаларын орындаудың толық кестесін құру, теориялық білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

Кәсіптік тапсырмаларды шешу технологиялары және методологиямен танысу және меңгеру. Жаңарту саясаты, оның ішінде техникалық және технологиялық саясаттармен таныстыру.

Іскерліктер:

- жиналатын түйіндер мен агрегаттардың құрылғысы туралы түсінігі болу;

- авиациялық аспаптардағы әртиптік орташа күрделі түйіндердің әрекекеттер принциптері мен құрылымдары туралы тусінігі болу;

Дағдылар:

- қажетті технологиялық, оның ішінде есептеуіш техника құжаттамаларын қолдану;

- авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын зерттеу, бақылау және сынау үшін осциллограф, микроскоп, текшелердегі жұмыстар.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.4

КҚ 2.3.1.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.3.4.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.5.1.

ӨО 02

Слесарлық- механикалық практика

Авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын құрастыру және реттеу. Авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарының сапасын бақылау. Бақылау- өлшеу аспаптарының құрылымдары. Ұшу аппараттары өндірісінің негізгі ұйымдастырылған жүйелері, механикалық, агрегаттық- құрастыру және құрастыру цехтарының өндірістік құрылымдары. Жиналған бұйымдар жүйелерінің өзара әрекетін кешенді өңдеу және тексеру.

Іскерліктер:

-құрам және құрастыру сызбаларын оқу;

-авиациялық аспаптар түйіндерін реттеу және электр монтажды құрастыруды іске асыру;

- авиациялық бөлшектер мен түйіндердің ақауларының шығу себептерін анықтау және оларды жою;

Дағдылар:

- авиациялық аспаптардың агрегаттары мен құрастыру бірліктерін бақылау және сынауды іске асыру;

- авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын реттеу, бақылау үшін қолданылған жабдықтарды тиімді пайдалану;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.4.

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.3.

КҚ 2.4.2.

КҚ 2.4.3.

КҚ 2.6.1.

КП 00

Кәсіптік практика


КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практикасы

Технологиялық үрдістер мен өндірістегі құрастыру және жөндеу жұмыстарының жоғары сапасы мен технологиялық үдерістерімен танысу. Слесарьдің құқықтары мен міндеттерін оқыту. Жұмысшы мамандығын алуға емтихан тапсыру. және жөндеу жұмыстарының жоғары сапасы мен технологиялық үдерістерімен танысу. Слесарьдің құқықтары мен міндеттерін оқыту. Жұмысшы мамандығын алуға емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

- өнеркәсіптік кәсіпорындарда технологиялық қондырғыны жабдықтауда технологиялық үдерістерді орындау;

- құрастыру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтау;

Дағдылар:

- ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштарды пайдалануда қолданылатын құрал-жабдықтармен жұмыс істеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.4.4.

КҚ 2.5.1.

КҚ 3.7.2.

КП 02

Технологиялық практика

Өндірістік процестерді механикаландыру, автоматтандыру дәрежесі. Құрылыс-құрастыру жұмыстары өндірісінің технологиялық сұлба-карта, кестелерін және өнеркәсіптік жабдықтарды қондырудың технологиялық процестерін жүргізуге технологиялық регламенттерді зерделеу. Құрастыру үшін объектілерді қабылдауға, технологиялық карта және өндіріс жұмыстарын жобалауға, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыс орнында нұсқаулық жүргізуге қатысу, бір айға жұмыс қорытындысын шығару (есептің жүктелімін, материалдарын құру). Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарымен танысу.

Іскерліктер:

- жөндеу-механикалық цехтарда технологиялық қондырғы жабдықтарына жөндеу жүргізу;

- құрастыру және жөндеу жұмыстарын жүргізу;

Дағдылар:

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық қондырғысында жабдықтарды құрастыру және бөлшектеу технологиялары;

-ұшу аппараттарында агрегаттарды ауыстыру;

- газдың ағып кетуін іздеу;

-қозғалтқыштағы қысымды өлшеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ2.2.4.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.4.4.

КҚ 2.5.1.

КҚ 3.7.2.

КҚ 3.7.3.

КҚ 3.7.4.


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзырет коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Болашақ мамандығының қажеттілігін түсіну, оған тұұрақты қызығушылығын арттыру.

БҚ 2

Қазақстан Республикасының Конституциясын, адаммен адамның қарым қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу; оларды кәсіптік міндеттерді шешу кезінде қолдана білу.

БҚ 3

Кәсіптік міндеттерді орындауәдістерін таңдау, өзінің қызметін ұйымдастыру, оларды тиімді және сапалы бағалау.

БҚ 4

Кәсіптік жағдайларда жүйелі әрекетке, өзінің қызметін талдау және жобалауға, айқын емес жағдайларда өзіндік әрекетке қабілетті болу.

БҚ 5

Өзіндік жеке және кәсіптік дамуын басшылыққа алу және нарықтық экономикадағы өзгерістерге бейімделу.

БҚ 6

Кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдану.

БҚ 7

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын сақтау.

БҚ8

Техникалық құжаттаманың, электронды жабдықтың жұмыс режимі мен көрсеткіштерінің есебін жүргізу, жеке элементтер мен блоктарды ретке келтіру, ақауларды табу мақсатында тест өткізу, жабдықты жұмысқа дайындау.

БК 9

Жабдықты, жүйені пайдаланудың дұрыстығы бойынша жұмыстарды бақылау, алдын ала тексеру және жөндеу жұмыстарын жүргізу.

БК10

Жұмыс үдерісінде пайда болатын мәселелердің шешімін табу үшін жабдықты жөндеу мен пайдалану аясында техникалық білімін қолдану.


      2-Кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейлері

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Жоғары деңгей

110201 2 - Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі мслесарь-механик

КҚ 2.1.1 Орташа күрделі авивциялық аспаптардың агрегаттары мен түйіндерін құрастыру және реттеу;

КҚ 2.1.2 Құрастырылған бұйымдар жүйесін кешенді өңдеу және тексеру;

КҚ 2.1.3 Авиациялық аспаптардың агрегаттары мен түйіндер сапасын бақылау;

КҚ 2.1.4 Авициялық аспаптарды өндіру кезінде қолданылатын тетіктер мен стендтерді реттеу, жабдықтау және қызмет көрсету;

-жөнделетін жабдықтардың құрылғылары;

- негізгі түйіндер мен механизмдердің белгіленуі және өзара әрекеттестігі;

- жабдықтар, агрегаттар мен машиналарды құрастыру, жөндеу және жинаудың технологиялық тізбектер;

- түйіндері мен механизмдерді сынауға, реттеуге және қабылдауға техникалық жағдайлар;

- өңделген материалдардың негізгі қасиеті;

Іскерліктер:

- күрделі жабдықтар, агрегаттар мен түйіндерді жөндеу, құрастыру, бөлшектеу, сынау, реттеу және бастырма.

110202 2 - Авиациялық құралдарды жинаушы-слесарь

 КҚ 2.2.1 Авиациялық аспаптардағы типтік түйіндердің орташа күрделі әрекеттер принциптері мен құрылымдары туралы тусінігі болу;

КҚ 2.2.2 Жиналатын түйіндер мен агрегаттардың құрылғысы туралы түсінігі болу;

КҚ 2.2.3 Авиациялық аспаптардың түйіндері мен агрегаттарын зерттеу, бақылау және сынау үшін осциллограф, микроскоп, текшелерде жұмыс істеу;

КҚ 2.2.4 Қажетті технологиялық, оның ішінде есептеуіш техника құжаттамаларын толтыру.

110203 2 – Құрал жабдықтарды монтаждаушы-слесарь

КҚ 2.3.1 Құрам және құрастыру сызбаларын оқу;

КҚ 2.3.2 Жиналатын түйіндер мен агрегаттардың құрылғысы туралы түсінігі болу;

КҚ 2.3.3 Авиациялық аспаптар түйіндерін реттеу және электр монтажды құрастыруды іске асыру;

КҚ 2.3.4 Авиациялық аспаптар сынау және реттеу үшін бағдарламалық құралдарды қолдану.  

110204 2 – Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын монтаждаушы

КҚ 2.4.1 ұшу аппараттарының барлық электр жабдықтарының жұмысқа қабілетті күйінде тапсырыс берушіге тапсыру және оны реттеу;

КҚ 2.4.2 Құрастырылатын және реттелетін электр жабдықтарының құрылымдық ерекшеліктерін білу; әртүрлі типтегі ұшу аппараттарының электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу ерекшеліктері;

КҚ 2.4.3. Әртүрлі типтегі электр жабдықтарын реттеу және жөндеу тәсілдерін білу; электр жабдықтарын құрастыру кезіндегі ақауларды табу және жою тәсілдері;

КҚ 2.4.4. Электр жабдықтарын құрастыру және жұмыс шарттарына ұшу аппараттары құрылымдарының әсері; жартылай өткізгіштік аспаптарды қолдану әрекеттерінің, электр машин, есептеу техникасы мен автоматикалар құрылғылары мен принциптері, электр техника негіздері.

110205 2 – Ұшу аппараттарының радио және арнайы жабдықтарын монтаждаушы

КҚ 2.5.1 Радионавигациялық және радиолокациялық жүйелерді, жабдықтардың күрделі жүйелерін реттеу, жөндеу технологиясы ремонта, жүйелерді танып айыру; бақылау-тексеру аппаратуралары мен имитаторларды сынау технологиясы;

КҚ 2.5.2. Құрастырылатын жабдықтардың барлық кешендерін құрастыру және реттеу әдістері; өлшеу жүйелерін құрудың негізгі принциптері, жеке ЭЕМ мен микропроцессорлық техниканы қолданатын ұшу аппараттарының радиожабдықтары және басқару;

КҚ 2.5.3. Жеке ЭЕМ мен микропроцессорлық техниканы қолданатын блоктар, аспаптар мен жүйелердің істен шығуын іздеу және жөндеу бойынша объектілері бар түйіндестірудің нақты құрылғылары;

КҚ 2.5.4 жабдықтарды жөндеуде қолданылатын бағдарламалаудың негізгі тілдері; автоматты басқарудың негізгі заңдары;

КҚ 2.5.5. Типтік және полигон жағдайларында бақылау, тексеру кезіндегі зауыттық жағдайда радиоқұрылғы кешенін сынау ережесі.

110206 2 – Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электромеханигі

КҚ 2.6.1. Автоматты реттеу, құрылым, әрекет принципі, сынау құрылғыларын реттеу және сынау ережелері, электр қоректендіру көздері, электр тетіктері және электр өлшеуіш аспаптарының күрделі электр жабдықтар ақаулықтарының негізгі әдістері;

КҚ 2.6.2 Сертификатталған бұйымдарға қойылатын негізгі талаптар;

КҚ 2.6.3 Электроника автоматты реттеу теориялары, есептеу техникасы және бағдарламалаудың негіздері; кез-келген күрделі электрондық сұлбаларды оқу.

Орта буын маманы

110207 3 – Электромеханик

ПК 3.7.1. Ұшу аппаратттарының электр жабдықтарының негізгі істен шығуын анықтау және оны жою;

КҚ 3.7.2. Электрагрегаттарды құрастыруға арналған бөлшектерді дайындау және таңдауды жүргізу. Ұшу аппараттарынан алынған жабдықтардың жиынтығын анықтау.

КҚ 3.7.3. Орташа күрделі электр агрегаттарын бөлшектеу, жөндеу және құрастыру бойынша қажетті слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 3.7.4. Ұшу аппараттарының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша техникалық құжаттамаларды ресімдеу. Ұшу аппараттарының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету;

КҚ 3.7.5. Электр механизмге кіретін элементтердің техникалық күйін анықтау;

КҚ 3.7.6 Ұшу аппараттарының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді орындау;

КҚ 3.7.7. Ұшу аппараттарының электр жабдықтар жүйелерін кешенді өңдеу және тексеруді орындау. Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын сынау және жөндеу үшін қондырғыларды, тетіктерді, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану;

КҚ 3.7.8. Ұшу аппараттарының электр агрегаттарын реттеу және сынау үшін тетіктер мен күрделі емес қондырғыларын құрастыру, жинау;

КҚ 3.7.9. Ұшу аппараттарының электр жабдықтарын жөндеу және сынау үшін қолданылатын тетіктерді реттеу және жөндеу.

110208 3 – Техник - механик

КҚ 3.8.1 Авиациялық техниканы алдын ала тексеріс жүргізу;

КҚ 3.8.2. Авиациялық техниканы дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді бақылау;

КҚ 3.8.3. Техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін орындау;

КҚ 3.8.4. Ұшақ механизмдерін пайдалануға дайындау;

КҚ 3.8.5. Ұшақтың жеке түйіндері мен бөлшектеріне жөндеу жүргізу;

КҚ 3.8.6. Агрегаттар, жабдықтар, себептер жұмыстарына есепті уақытында жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 273-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000 –Көлік (салалар бойынша) Технологиялық машиналар және жабдықтар

      Мамандығы: 1121000 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

Барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

288
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

240

150

90


2-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+30

10

20ЖКП 02

Электр схемаларын оқу мен сызу


+30

10

20ЖКП 03

Электротехника


+

+


40

30

10ЖКП 04

Нарықтық экономика негіздері


+40

40
ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру мен ақпараттандыру негіздері


+

+


40

20

20ЖКП 06

Еңбекті қорғау


+30

20

10ЖКП 07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+30

20

10АП 00

Арнайы пәндер

372

286

86


1-3

АП 01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету

+

+

+


180

140

40АП 02

Электроника және радиоэлектронды құрылғылардың негіздері

+


+


60

46

14АП 03

Микропроцессорлы медициналық кешенді техникалық пайдалану

+


+


52

40

12АП 04

Иондық сәулелерден қорғану жәнедозиметриялық аспаптар


+

+


40

30

10АП 05

Медициналық техникадағы ақпараттық технологиялар


+40

30

10БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

64-217*

ӨОжәне КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО.00

Өндірістік оқыту

1080

ӨО.01

Оқу практика

1080

КП.00

Кәсіптік практика

648

КП.01

Таныстыру практикасы

36

КП.02

Өндірістік технологиялық практика

612

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмау керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен артуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: ЖКП(03, 06), АП (01) пәндерінен кешенді емтихан немесе арнайы пәндердің біреуінен АП ( 01) емтихан және дипломдық жұмыс.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 274-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000 –Көлік (салалар бойынша) Технологиялық машиналар және жабдықтар

      Мамандығы: 1121000 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары


Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

Барлығы

оның ішінде


емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

3321-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

280

200

80

1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


50

20

30


ЖКП 02

Электр схемаларын оқу мен сызу


+40

20

20


ЖКП 03

Электротехника


+

+


40

30

10


ЖКП 04

Нарықтық экономика негіздері


+40

40ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру мен ақпараттандыру негіздері


+

+


40

30

10


ЖКП 06

Еңбекті қорғау


+

+


40

40ЖКП 07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


30

20

10


АП 00

Арнайы пәндер

418

302

116

1-2

АП 01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету

+

+196

160

36


АП 02

Электроника және радиоэлектронды құрылғылардың негіздері


+


+


60

50

10


АП 03

Микропроцессорлы медициналық кешенді техникалық пайдалану

+


+


60

30

30


АП 04

Иондық сәулелерден қорғану және дозиметриялық аспаптар


+

+


40

30

10


АП 05

Медициналық техникадағы ақпараттық технологиялар


+


+


62

32

30


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

50-270*
ӨОжәне КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1692
ӨО.00

Өндірістік оқыту

1044
ӨО.01

Оқу практика

1044
КП.00

Кәсіптік практика

648
КП.01

Таныстыру практикасы

36
КП.02

Өндірістік технологиялық практика

612
АА.00

Аралық аттестаттау

72
ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

36
ҚА.01

Қорытынды аттестаттау**

24
ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12

Міндетті оқыту жиыны

2880
К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмау керек


Барлығы


3312

      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен артуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: ЖКП (03, 06), АП (01) пәндерінен кешенді емтихан немесе арнайы пәндердің біреуінен АП(01) емтихан және дипломдық жұмыс.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 275-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000 –Көлік (салалар бойынша). Технологиялық машиналар және жабдықтар

      Мамандығы: 1121000 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 112102 3 – Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

      112103 3 - Техник-электроншы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

332
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

468

186

282


1-3

ЖКП 01

Электротехника


+30

20

10ЖКП 02

Электроника

+

+

+


80

20

60ЖКП 03

Сала экономикасы


+40

20

20ЖКП 04

Есептеу техникасы


+

+


62

20

42ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+

+


40

20

20ЖКП 06

Өлшеу техникасы


+

+


40

20

20ЖКП 07

Инженерлік графика


+

+


66

26

40ЖКП 08

Техникалық механика негіздері


+

+


40

20

20ЖКП 09

Менеджмент


+30

10

20ЖКП10

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


40

10

30АП 00

Арнайы пәндер

476

164

262

50

1-3


Біліктілігі: 112102 3 – Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі


АП 01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету

+

+

+


210

60

120

30


АП 02

Шағын процессорлы медициналық кешенді техникалық көшіру

+

+

+


62

40

22АП 03

Иондық сәулелерден қорғану мен дозиметриялық аспаптар


+30

10

20АП 04

Медициналық техникаға арналған ақпараттық технологиялар


+

+


40

10

30АП 05

Рентген жабдықтарына технологиялық жөндеу мен техникалық қызмет көрсету


+

+


94

24

50

20


АП 06

Медициналық техниканы көшіруді енгізу мен монтаждау


+

+


40

20

20АП 00

Арнайы пәндер

476

164

262

50Біліктілігі: 112103 3 – Техник-электроншы


АП 01

Рентгендік зерттеу және терапиялық аппаратура+

+

+


150

30

120АП 02

Микропроцессорлы техника мен жоғары технологиялы аппаратура


+

+


40

20

20АП 03

Иондық сәулелерден қорғану мен дозиметриялық аспаптар


+30

20

10АП 04

Медициналық техниканы пайдалануды енгізу технологиясы


+

+


50

20

30АП 05

Медициналық техникаға қызмет көрсетудің техникалық әдістері+


40

18

22АП 06

Медициналық техниканы технологиялық жөндеу

+


+


60

18

12

30


АП 07

Медициналық тағайындауға арналған жабдықтар, аппараттар, аспаптар


+

+


40

22

18АП 08

Жоғары технологиялық аппаратуралардың медициналық зерттелуі


+

+


66

16

30

20


БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48-284*

ӨОжәне КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1152

ОӨ.00

Өндірістік оқыту

468

ӨО.01

Оқу практикасы

432

ӨО.02

Таныстыру практикасы

36

КП.00

Кәсіптік практика

684

КП.01

Технологиялық практика

468

КП.02

Диплом алдындағы практика

216

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау**

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмау керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен артуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жоба қорғау

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 276-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1100000 –Көлік (салалар бойынша). Технологиялық машиналар және жабдықтар

      Мамандығы: 1121000 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 112102 3 – Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

      112103 3 – Техник-электроншы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

Барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

332
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

468

296

172


1-3

ЖКП 01

Электротехника


+30

20

10ЖКП 02

Электроника

+

+

+


80

60

20ЖКП 03

Сала экономикасы


+40

30

10ЖКП 04

Есептеу техникасы


+

+


62

40

22ЖКП 05

Еңбекті қорғау

+
40

30

10ЖКП 06

Өлшеу техникасы


+

+


40

30

10ЖКП 07

Инженерлік графика


+

+


66

36

30ЖКП 08

Техникалық механика негіздері

+

+

+


40

20

20ЖКП 09

Менеджмент


+30

20

10ЖКП10

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


40

10

30АП 00

Арнайы пәндер

476

324

102

50

1-3


Біліктілігі: 112102 3 –Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі


АП 01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету

+

+

+


210

150

30

30


АП 02

Микропроцессорлы медициналық кешенді техникалық пайдалану

+


+


62

40

22АП 03

Иондық сәулелерден қорғану және дозиметриялық аспаптар


+30

20

10АП 04

Медициналық техникаға арналған ақпараттық технологиялар


+

+


40

30

10АП 05

Рентген жабдықтарына технологиялық жөндеу мен техникалық қызмет көрсету


+

+


94

54

20

20


АП 06

Медициналық техниканы пайдалануға енгізу мен монтаждау


+

+


40

30

10АП 00

Арнайы пәндер

476

324

102

50

1-3


Біліктілігі: 112103 3 – Техник-электроншы


АП 01

Рентгендік зерттеу және терапиялық аппаратура

+

+

+


150

120

30АП 02

Микропроцессорлытехника мен жоғары технологиялы аппаратура


+40

30

10АП 03

Иондық сәулелерден қорғану мен дозиметриялық аспаптар


+30

20

10АП 04

Медициналық техниканы пайдалануды енгізу технологиясы


+

+


50

40

10АП 05

Медициналық техникаға қызмет көрсетудің техникалық әдістері

+


+


40

28

12АП 06

Медициналық техниканы технологиялық жөндеу

+


+


60

18

12

30


АП 07

Медициналық тағайындауға арналған жабдықтар, аппараттар,аспаптар


+

+


40

32

8АП 08

Жоғары технологиялық аппаратуралардың медициналық зерттелуі


+

+


66

36

10

20


БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

92-312*

ОӨжәне КП

Оқу өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1152

ОӨ.00

Өндірістік оқыту

468

ОӨ.01

Оқу практикасы

432

ОӨ.02

Таныстыру практикасы

36

КП.00

Кәсіптік практика

684

КП.01

Технологиялық практика

468

КП.02

Диплом алдындағы практика

216

АА.00

Аралық аттестаттау

108

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмау керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен артуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жоба қорғау

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 277-қосымша

      "Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 277-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламаларының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі; мамандық бойынша терминология; кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы; кәсіби қарым-қатынас; тіл дамыту.

Білімдер:

-кәсіптік қарым– қатынас жасау үшін тиісті көлемде қазақ (орыс) тілін.

Іскерліктер:

- саладағы әрекет ететін терминологияны қолданумен сөйлесу, құжаттарды оқу.

БҚ 3

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша терминология; кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы; кәсіби қарым-қатынас; тіл дамыту.

Білімдер:

-кәсіптік қарым– қатынас жасау үшін тиісті көлемде шетел тілін.

Іскерліктер:

- саладағы әрекет ететін терминологияларды қолданумен сөйлесу, құжаттарды оқу.

БҚ 3

ЖГП.03

Қазақстан тарихы.ЖГП.04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындау процессінде дене тәрбиесінің ролі; салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене тәрбиесі мен спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

- дене тәрбиесі нормативтік талаптары;

- салауатты өмір салты туралы негізгі ұғымдар;

-нормативтерді орындау техникасы.

Іскерліктер:

- таңертеңгі сергіту жаттығулары кешенін құрастыру;

- нормативтерін орындау;

- оқу ойынында ойын ережелерін және жеке тактикалық шешімдерін қолдану.

БҚ 5

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер.

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Құжаттар, олардың тағайындалуы және құжаттау тәсілдері, құжаттау жүйесі, құжаттардың құрылысы; құжаттарды жинау және сақтау; іс жүргізу ұйымдастыру және технологиясы; істерді қалыптастыру, ұйымдастыру тәртібі

Білімдер:

- тіркеудегі және тіркелмеген құжаттарды;

- кіріс құжатынан іріктеу процесінде тіркеу формасына жазылатын мағлұмат;

- іс номенкулатурасы мен құрау туралы анықтама;

- іс құру, ресімдеу және сақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру нормативтік құжаттар;

- бланктің ішіне реквизиттерді орналастыру;

- бұйрық мазмұнын: жұмысқа қабылдау туралы; басқа жұмысқа ауыстыру туралы; өз еркімен жұмыстан шығу туралы, жұмыстан шығарылу туралы, ҚР "Еңбек туралы" Заңының 12, 17, 28, 31 баптарын;

- кепілдік хаттың мөрінің болуы туралы;

- жұмысқа тұрудағы қажетті құжаттардың түрін;

- жеке еңбек келісімшарт пунктерінің мазмұнын;

- "Ішкі еңбек тәртібінің Ережесін" құжаттың мазмұнын

Іскерліктер:

- анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасау;

- құжаттардың барлық кезеңдерін технологиялық тізбек бойынша сипаттау;

- құжатқа заңды күшін енгізетін реквизиттерді толтыру;

- жоғарыда аталған бұйрықтарды өңдеу;

- бланктерде әртүрлі хаттарды реквизиттерімен өңдеу;

- актілер, анықтамалар, хаттамалар, телефонограммаларды қажетті реквизиттермен құру;

- түйіндеме, сенім хат, кепілдік хаттарды барлық қажетті реквизиттерімен толтыру;

- штаттық кестесін құру.

БҚ 3

ЖКП.02

Электр схемаларын оқу мен сызу.

Сызбалардың графикалық безендірілуі. Геометриялық және жобалық сызбаларды белгілеу негіздері. Техникалық салу элементтері. Машиналық құру сызбалары. Сызбаларды орындаудың жалпы ережесі. Оймалардың мағынасы мен суреті. Эскиздер мен бөлшектердің сызбалары. Бөлшектерді қосу. Алмастыру. Ажыратылмайтын қосылымдар. Жалпы түрдің сызбалары. Жинақтау сызбасы. Жинақтау сызбаларын сызу.Мамандықтар бойынша кестелер мен сызбалар. Электрлік кестелердің түрлері. Принциптік электрлік және монтаждық, құрылымдық схемалардың мағынасы.

Білімдер:

- схемалар мен сызбаларды құрудың негізгі ережелері

- сызу геометриясының негіздері

- Электр схемаларының түрлері. Принциптік электрлік және монтаждық, құрылымдық схемалардың мағынасы.

Іскерліктер

- бөлшектеу мен жинақтау сызбаларын орындау;

- Принциптік электрлік және монтаждық, құрылымдық схемаларды оқу.

КҚ 2.1.2

ЖКП.03

Электротехника.

Cинусоидалдық үнемі бір және үш фазалы тоқтардың электрлік тізбегі; үнемі және ауыспалы тоқтағы электрлік машиналар; күшті трансформаторлар, трансформаторлардың арнайы түрлері. Өндіріс туралы жалпы ақпараттар, электр күшін бөлу мен беру. Электроника негіздері. Жартылай сымды аспаптар: түрлілігі, құрылымы, қасиеті, мінездеме, қолданылуы;

күшейткіштер: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, ерекшеліктері, кері байланыс принциптері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; гармоникалық тербелу генераторлары: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, кері байланыс түрлерінің ерекшеліктері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; импульстік техника: импульстік кестенің ерекшеліктері, әртүрлі базалық белсенді элементтерге арналған гармоникалық емес сигналдардың генераторлары, импульстік күшейткіштер; интегралдық шағын кестелер: түрлілігі, дайындалу технологиясы, параметрлары мен мінездемесі; сандық және салыстырмалы интегралдық кестелер, олардың қызметінің реттелу принциптері, құрылымы, интегралдық кестелердегі электрондық құрылымдардың типтік электрлік кестелері.

Білімдер:

- оқылған заңдарды қолдану туралы, үнемді және ауыстырмалы тоқтар байланысын болған жүйе мен есептеу әдісі;

- электрлік және магниттік жолдардың мағынасы, мінездемесі, параметрлары, элементтері, электрлік және магниттік байланыстарды есептеу әдісі мен өлшем бірліктері;

- радиоэлектрондық аппаратураларды дамытудың негізгі тенденциясы туралы;

- өндірістегі берілетін радиоэлектрондық технологиялар туралы;

- белсенді радиоэлементтердің қозғалыстағы принциптері мен құрылғылары, олардың вольтамперлік сипаттамасы, параметрлары;

- пәннің барлық бөлімдері бойынша базалық радиоэлектрондық құрылғылардың электрлік принциптік кестелері, олардың қозғалыс принциптері, негізгі параметрлары мен мағынасы;

Іскерліктер:

- электрлік сымдарды жинау мен есептеу;

- үнемі және ауыспалы тоқтардың электрлік сымдарын қортындылау мен есептеу дағдыларын игеру;

- радиоэлектрондық кестенің жұмыс кестесін қортындылау, осы кестелерге есептер жүргізу;

- қарапайым радиоэлектрондық құрылғылардың құрылымы мен жинақталуы бойынша, олардың жөнделуі мен икемдеу дағдыларын игеру.

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.10

ЖКП.04

Нарықтық экономика негіздері.

- курстың әдістері мен пәннің жалпы проблемалары, қоғамдық өндірістің негіздері;

- Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік экономикалық саясаттың қозғалысы, олардың қазіргі нарықтық экономикаға деген түрлі көзқарастары.

Білімдер:

- нарықтық экономиканың теория негіздері;

- шағын экономика;

- үлкен экономика;

- жеке және өндірістік қызметтің проблемалары;

Іскерліктер:

- бизнес жоспарларын құру;

- ұсынылған формулалар бойынша экономикалық тапсырмаларды шешу

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.10

ЖКП. 05

Өндірісті автоматтандыру мен ақпараттандыру негіздері.

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар;

- компьютерлік жүйелер мен ақпараттарды өңдеудің жүйелік технологиясы;

- ақпараттардың вирусқа қарсы қорғанысы;

- WINDOWS туындысының операциялық жүйесі;

- мәтіндік ақпараттарды өңдеу технологиясы;

- сандық және экономикалық ақпараттарды өңдеу, есептерді жүргізу технологиясы;

- компьютерлік графика негіздері

Білімдер:

- есептеу жүйесі мен жеке ЭЕМ құрылымы менжалпы ақпараттар құрамы, ақпараттардың автоматтандырылған өңдемесінің негізгі түсініктері;

- жаңа ақпараттық технологиялар негіздері олардың нақты пәндік салаларға қолданылуы;

- мамандықтар бойынша қолөнер бағдарламалық құрылғылардың даму бағыты мен қазіргі заманғы деңгейі;

Іскерліктер:

- жеке компьютерді қолдану сапасына кәсіптік жұмыс жасау;

- мамандықтардың бейіні бойынша әртүрлі тапсырмаларды шешуді қамтамасыз ету

- мамандықтар бойынша ақпараттарды іздеу әдісін меңгеру, жетілген компьютерлік желілермен жұмыс жасау;

- нақты сұрақтарды шешу кезінде көптеген ақпараттық технологияларға арналған қажетті технологиялық құралдарды таңдау;

- WINDOWS графикалық туындысымен жұмыс жасау;

- MSOffice бағдарламасына арналған игерілген қолдануға арналған бағдарламалар құралының пакетін қолдану;

- электрондық поштамен жұмыс жасау

КҚ 2.1.13

КҚ 2.1.15

ЖКП 06

Еңбекті қорғау.

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары;

еңбек заңының негіздері;

жұмыс орнына және өндіріске арналған еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

электр қауіпсіздігі; адамға деген электр тоғы мен электрлік, электр магниттік жолдардың қозғалысы; электрлік және электр магниттік жолдар қозғалысы мен электр тоғынан қорғануға арналған іс шаралар; қадамдық қысым; қолмен ұстау қысымы; тасу – көтеру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік шаралары; өндірістік санитария; жалпы талаптар; сумен қамтамасыз етілуі; құбырлар; жұмыс аймағының ауасы; жарығы; дірілі; шумы; төтенше жағдайларда дәрігер келгенге дейінгі көмек; өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері мен негізгі міндеттері;

- электр жұмыстарын жасау кезіндегі қауіпсіздік техника ережелері;

- өндірістік санитария мен өртке қарсы техника ережелері;

- нұсқаулықтардың түрлері;

Іскерліктер:

- 1000В дейінгі электр жұмыстарындағы негізі және қосымша қорғану құралдарын қолдану;

- жүйедегі электр тоғының адам өміріне деген қауіпсіздігін анықтау;

- жарақаттанушының жағдайын бағалау және алғашқы көмек көрсету;

- қысымның жоқьығын тексеру және тоқ өткізбейтін жер асты сымдарын өткізу.

БҚ 2

БҚ 4

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.11

ЖКП 07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері.

Стандартизациялау, сертификациялау және метрология құралдары мен объектілері, принциптері, міндеттері, мақсаттары, құқықтық негіздері;метрология: негізгі түсініктер мен анықтамалар; өлшемдер бірлігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер;мемлекеттік метрологиялық бақылау мен тексеру; стандарттау: сапаны бақылау мен стандарттау саласындағы анықтамалар мен негізгі терминдер; халықаралық және аймақтық стандарттау; ТМД Халықаралық мемлекеттік стандарттау; Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың Мемлекеттік жүйесі; заттың сапасы, оларды бағалау әдісі мен сапа көрсеткіші; затты бақылау мен қолданысқа шығару; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сертификаттау: сертификаттау саласындағы анықтамалар мен негізгі терминдер; сертификаттау жүйесі; сертификаттау ережелері мен тәртібі; міндетті және еркін сертификаттау; сертификаттау кестесі.

Білімдер:

- метрологияның негізгі түсініктері;

- стандарттаудың міндеттері, оның экономикалық тиімділігі;

- сапаны бекітудің түрлері;

- ӨС бірліктерінің халықаралық жүйесі мен қозғалыстағы стандарттарға сай өлшеу көлемінің бірліктері мен терминдері.

Іскерліктер:

- жүйелер мен заттардың (қызмет) негізгі түрлеріне нормативтік құжаттар талаптарын қолдану;

- қозғалыстағы нормативтік базаларға сай технологиялық және техникалық құжаттарды дайындау;

- сапа жүйесінің құжаттарын кәсіптік қызметте қолдану;

- ӨС бірліктерінің халықаралық жүйесі мен қозғалыстағы стандарттарға сай өлшеу көлемінің жүйесіз түрлерін өткізу.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.18

КҚ 2.1.20

АП. 00

Арнайы пәндер
Біліктілігі: 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету электр механигі

АП.01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету.

Адам ағзасына деген электрдің физикалық негіздегі емдеуге әсер етуі;

Терапевтік және хирургиялық электрондық медициналық аппаратура, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерін бейнелеу; биопотенциалдарды тіркеу мен өлшеу әдістері; электрліккардиография, аспаптардың құрылу принциптері, олардың техникалық сипаттамасы мен ерекшеліктері;медицинадағы визуализация; теледидарлық зерттеу, аспаптардың сипаттамасы мен көшіру әдістері; зерттеудегі ультрадыбысты қолдану;ультрадыбыстық сканерлер, жұмыс талаптары, эхограмның түрлері, аспаптардың жұмыс кестелері мен сипаттамасы;медициналық электрондық өлшеу және зерттеу аспаптары, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерді бейнелеу; ағзаның жүйесін ауыстыру аппараты, медициналық электрлік күштеулер: олардың тағайындалуы, жұмыс жасауы, сипаттамасы, қызметтік құрамы;монтаждау технологиясы,медициналық электрлік техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету; медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындалуы, жұмыстың орындалу мерзімі мен мазмұны;медициналық техниканың электрондық тиімділігі,тиімділік көрсеткіштері, тиімділікті анықтау мен бағалау.

Білімдер:

- қазіргі заманғы медициналық техниканың жағдайы мен оның жақын арадағы жылдарға даму жетістіктері;

- жөндеу құжаттарын жүргізу ережесі мен номенклатурасы, электрмеханиктің жұмыс орнын жабдықтау, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру,жөндеу жұмыстарының түрлері,электрондық медициналық техника аппараттары мен қызмет көрсету тұйықтарының жағдайын анықтау;

- электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын қолдану;

- электрондық медициналық техниканың блоктары мен қызмет ету тұйықтарын жөндеу технологиясы;

- диагностикалық тексеру мен терапевтік процедураларды өткізу кезіндегі электрондық медициналық техниканың физикалық әсер етеуі,медициналық – биологиялық, зерттеу, физиотерапевтік аппаратуралардың жұмыс жасауы мен аспаптардың медициналық – техникалық сипаттамасы және қызметтік құрамы;

- электрондық медициналық техниканың бұзылу себептері, оларды табу әдістері, монтаждаудың технологиялық жүйесі, электрондық медициналық техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету;

Іскерліктер:

- медициналық техниканың техникалық жағдайын анықтау, техникалық жағдайлар талаптарына сау келуін жинақтау;

- электрондық медициналық техниканың электрондық тұйықтарын электрлік параметрлермен өлшеу, өлшеу қортындысы бойынша олардың жағдайын анықтау мен ақаулықтардың себептерін табу;

- электрондық медициналық техниканың тексеру және реттеу стенділерін салу кезінде құру мен қолдану;

- медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету мен жөндеу, монтажды орындау;

- электрондық медициналық техниканың жағдайын анықтау, аппараттар мен тұйықтардың бұзылу себептерін табу, жөндеу мен көшіру кезіндегі құжаттарды қолдану;

- электрондық медициналық техниканы жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын тексеруді өткізу, аппараттардың жұмыс жасау қабілетін сапалы бағалау;

- электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайын тексеру дағдыларын игеру,реттеу және жөндеу, монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде тұйықтардың қызметтік тәртібі картасы бойынша бұзылған элементті анықтау, электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайынтексеру дағдыларын игеру, жөндеуден кейінгі электрондық медициналық техниканы сынауды жүргізу;

- радиоэлементтердің өлшеу параметерлерімен жұмыс, электрондық медициналық техниканың тұйықтары мен ақаулық элементтерін ауыстыру бойынша технологиялық операцияны орындау;

- электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын таңдау,жөндеуден кейінгі медициналық техниканы сынауды өткізу, көшіру орнында электрондық медициналық техниканы монтаждауды орындау;

- жөндеу учаскесіне арналған өртке қарсы техника мен еңбекті қорғау талаптарына бақылау жасауды ұйымдастыру.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.14

КҚ 2.1.16

КҚ 2.1.20

АП.02

Электроника және радиоэлектронды құрылғылардың негіздері.

Cинусоидалдық үнемі бір және үш фазалы тоқтардық электрлік тізбегі; үнемі және ауыспалы тоқтағы электрлік машиналар; күшті трансформаторлар, трансформаторлардың арнайы түрлері.Өндіріс туралы жалпы ақпараттар, электр күшін бөлу мен беру. Электроника негіздері. Жартылай сымды аспаптар: түрлілігі, құрылымы, қасиеті, мінездеме, қолданылуы;

күшейткіштер: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, ерекшеліктері, кері байланыс принциптері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; гармоникалық тербелу генераторлары: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, кері байланыс түрлерінің ерекшеліктері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; импульстік техника: импульстік кестенің ерекшеліктері, әртүрлі базалық белсенді элементтерге арналған гармоникалық емес сигналдардың генераторлары, импульстік күшейткіштер; интегралдық шағын кестелер: түрлілігі, дайындалу технологиясы, параметрлары мен мінездемесі; сандық және салыстырмалы интегралдық кестелер, олардың қызметінің реттелу принциптері, құрылымы, интегралдық кестелердегі электрондық құрылымдардың типтік электрлік кестелері

Білімдер:

- оқылған заңдарды қолдану туралы, үнемді және ауыстырмалы тоқтар байланысын болған жүйе мен есептеу әдісі;

- электрлік және магниттік жолдардың мағынасы, мінездемесі, параметрлары, элементтері, электрлік және магниттік байланыстарды есептеу әдісі мен өлшем бірліктері;

- радиоэлектрондық аппаратураларды дамытудың негізгі тенденциясы туралы;

- өндірістегі берілетін радиоэлектрондық технологиялар туралы;

- белсенді радиоэлементтердің қозғалыстағы принциптері мен құрылғылары, олардың вольтамперлік сипаттамасы, параметрлары;

- пәннің барлық бөлімдері бойынша базалық радиоэлектрондық құрылғылардың электрлік принциптік кестелері, олардың қозғалыс принциптері, негізгі параметрлары мен мағынасы;

Іскерліктер:

- электрлік сымдарды жинау мен есептеу;

- үнемі және ауыспалы тоқтардың электрлік сымдарын қортындылау мен есептеу дағдыларын игеру;

- радиоэлектрондық кестенің жұмыс кестесін қортындылау, осы кестелерге есептер жүргізу;

қарапайым радиоэлектрондық құрылғылардың құрылымы мен жинақталуы бойынша, олардың жөнделуі мен икемдеу дағдыларын игеру.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.14

АП.03

Микропроцессорлы медициналық кешенді техникалық пайдалану.

Медициналық кешендерде қолданылатын электрондық – есептеу машиналарын аппараттық және ақпараттық қамтамасыз ету; енгізу құрамы; электрондық есептеу машиналарының негізгі тұйықтары мен олардың құрамы; машина кодтарын ақпараттандыру; командалық негізгі топтар; шағынпроцессорлы жүйелер; шағынпроцессорлар туралы негізгі ақпараттар; перифериндік құрылғылар; жадыны ұйымдастыру; басқару шағынпроцессорлы жүйелер. Ағзаны тексеру жүйесінің тәсілдері, суреттеуге қортынды жасау мен құру жолдарымен зерттеуге арналған шағынпрцессорлармен медициналық кешендер, әртүрлі физикалық жолдарда бейнелеулерді қалыптастыру; жылуберетін медициналық кешендер; эндоскопиялық зерттеуге арналған медициналық кешендер; ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері; электрондық – есептеу машиналарымен медициналық кешендер, олардың құрылуының жалпы принциптері, техникалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық қамтамасыз етілуі, медициналық ақпаратқа қортынды жасау; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді медициналық қызмет көрсету; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешеннің бұзылулары мен дөндеу әдістері және шағынпроцессорлы жүйелердің істен шығуы.

Білімдер:

-электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді қолдану салалары мен әдістері;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарымен жұмыс жасау принциптері;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарының медициналық – техникалық сипаттамасы;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарының қазіргі заманғы өндірістік үлгілері, игеру деңгейіндегі табылған, медициналық практикада кеңінен қолданылады;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарын көшіру әдістері мен талаптары;

Іскерліктер:

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарын көшіру жүйесіндегі жұмыс жасау қабілетін қолдау бойынша ұйымдастырылған және техникалық іс шараларды орындау

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.14

КҚ 2.1.19

АП.04

Иондық сәулелерден қорғану және дозиметриялық аспаптар.

Заттың құрылымы туралы қазіргі заманғы түсініктер; табиғи және жасанды радиобелсенділік; радиобелменділіктің төмендеуі; заттың иондық сәулелермен қарым – қатынасқа түсуі; дозиметрлік көлемдер мен олардың бірліктерінің өлшенуі; иондық сәулелердің биологиялық қозғалысы; иондық сәулелердің шығуы; иондық сәулелердің шығуы мен радиобелсенді құралдармен жұмыс жасау кезіндегі санитарлық ережелер; иондық сәулелерден қорғану; иондық сәулелерді тіркеу әдістері; иондық сәулелердің детекторлары; иондық сәулелерді тіркеуге арналған аспаптар

Білімдер:

- иондық сәулелердің негізгі түрлері, олардың сипаттамасы, алу жолдары мен биологиялық әсер етуі;

- сәуле түрлерінің әрбір затпен қозғалысқа түсу ерекшеліктері;

- дозиметрлік аппаратураның негізгі тұйықтарының құрылғылары мен қозғалыс принциптері, топтық бақылау аспаптары мен жеке дозиметрлердің негізгі түрлері;

- сәулелердің ағуы мен шамаларды өлшеу әдістері мен бірліктері, рентгендік сәулелермен жұмыс жасаудың негізгі санитарлық ережелері мен радиациялық қауіпсіздік;

- рентгенге түсіру кабинеттеріндегі қорғану жабдықтары, олардың сәуле алудан есептеу ережелері мен тәртібі;

Іскерліктер:

-сәуле шығарудың ашық және жабық түрлерімен жұмыс жасаудағы тәртіпті сақтау, жеке қорғану құралдарын қолдану, өндірістік орындарда радиобелсенді құралдардың тазалығына бақылау жасау;

- иондық сәулелер жолдарындағы қауіпсіздік жұмыс уақытындағы жеке және топтық бақылауды дозиметрлік аспаптардың көмегімен анықтау;

Иондық сәулелерден қорғануға арналған стационарлық бөлектеулердің қалыңдығын есептеу мен материалды таңдау.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

АП.05

Медициналық техникадағы ақпараттық технологиялар.

Ақпараттандыру және ақпараттану негіздері. Материалдық әлемдегі ақпарат: ақпарттың түрлері мен жолдары.

Жеке компьютер мен оның құрамдық бөліктері: өңдеу, сақтау, ақпаратты беру мен қайта өңдеу;

стандарттық және қолданбалы бағдарламаларды қолдану;

медицинада ЭЕМ рөлі;

ақпараттық технологиялар.

Жеке компьютердің операциялық жүйесі (ЖК);

дискілермен, каталогтармен, файлдармен жұмыс;

мәтіндерді түзетуді қолдануда ЖК арналған жұмыс;

файлдармен, каталогтармен жұмыс, негізгі тапсырыстар; алгоритмдік тілдегі негізгі бағдарламалар;

диалогты ұйымдастыру;

жеке тапсырмалар бойынша бағдарламалар мен алгоритмдерді әзірлеуге арналған кәсіптік тапсырмаларды шешу;

ЖК ресурстарын реттеу мен мүмкіндіктерді үйрену;

қолданбалы бағдарламалар жинағын қолдану;

электрондық таблицалардың негізгі түсініктері, мәзір; ақпараттарды енгізу мен өңдеу;

диаграммаларды құру, қарапайым және есептеу электрондық таблицаларын қалыптастыру, формулалар мен мәліметтердің тілі;

ақпараттар базасы, критериялар бойынша ақпараттарды іздеу.

Білімдер:

- ақпараттарды өңдеудің автоматтандырылған негізгі түсініктері;

- есептеу жүйелері мен жеке компьютерлердің құрылымы мен жалпы құрамы; кәсіптік қызметтегі телекоммуникациялық және ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері мен қызметі, құрамы;

- ақпараттық жинақталуы мен берілуі, сақталуы, өңделуі, жинақтау құралы мен әдістері;

- кәсіптік қызмет саласындағы қолданбалы бағдарламалар жинағы менбазалық жүйелік бағдарламалық заттар;

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері мен негізгі әдістері.

Іскерліктер:

- кәсіптік жеке ақпараттық жүйелерде ақпараттарды беру мен қайта жасау, жинақтау, сақтау, орналастыру, жинақтау технологиясын қолдану;

-кәсіптік қызметте бағдарламалық қамтамасыз етудің әртүрлі жолдарын қолдану, соның ішінде арнайы түрін;

- телекоммуникациялық және компьютерлік құралдарды қолдану.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.14

КҚ 2.1.16

ОӨ және КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

ОӨ.00

Өндірістік оқыту

ОӨ.01

Оқу практикасы.

Оқу шеберханаларында оқыту. Слесарлық жұмыстар. Еңбектің қауіпсіздігі. Электрлік монтаждық және слесарлық жұмыстарды орындау кезіндегі қолданылатын, бақылау - өлшеу аспаптары мен құралдары, жабдықтары. Электрондық аппаратуралардың түрлерімен, құрылымымен танысу. Экранға арналған бейнені көрсету үшін аппаратуралар. Стоматологиялық, хирургиялық, анестизиологиялық, зерттеу, физиотерапиялық жабдықтардың түрлері. Зертханалық жабдықтар мен медициналық басқа қызметтердің жабдықтары.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- әртүрлі аспаптармен өлшеу;

- материалдарды слесарлық өңдеу;

- медициналық жабдықтардың ақаулықтарын анықтау мен жою;

- медициналық техника бұйымдарына техникалық қызмет көрсету мен икемдеу, реттеу;

-жөндеу жұмыстарын жүргізу

БҚ 6

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.18

КҚ 2.1.19

КП.00

Кәсіптік практика.

КП.01

Таныстыру практикасы.

Кіріспе сабақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Өндіріспен таныстыру. Бақылау - өлшеу аспаптарымен жұмыс. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік бригаданың жұмысы. Медициналық жабдықтарға және басқа электрондық техникаға өз бетімен техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- электр құралдарының кестесін жинақтау;

- топтамалардың жұмыс жасауын бақылау;

-технологиялық жабдықтардың кестелерін, медициналық техника бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жою.

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.1-2.1.16

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.18

КҚ 2.1.19

КП.02

Өндірістік технологиялық практика.

Өндірістік практика. Кіріспе сабақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Өндіріспен таныстыру. Бақылау - өлшеу аспаптарымен жұмыс. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік бригаданың жұмысы. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету технологиясын дамыту жолдары. Жөндеу және электрлік монтаждық, слесарлық жұмыстар.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- электр құралдарының кестесін жинақтау;

- топтамалардың жұмыс жасауын бақылау;

-технологиялық жабдықтардың кестелерін, медициналық техника бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жою

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 2.1.1-2.1.16

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.18

КҚ 2.1.19

КҚ 2.1.20      Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндерЖГП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі; мамандық бойынша терминология; кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы; кәсіби қарым-қатынас; тіл дамыту.

Білімдер:

-кәсіптік қарым– қатынас жасау үшін тиісті көлемде қазақ (орыс) тілін.

Іскерліктер:

- саладағы әрекет ететін терминологияны қолданумен сөйлесу, құжаттарды оқу.

БҚ 3

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша терминология; кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы; кәсіби қарым-қатынас; тіл дамыту.

Білімдер:

-кәсіптік қарым– қатынас жасау үшін тиісті көлемде шетел тілін.

Іскерліктер:

- саладағы әрекет ететін терминологияларды қолданумен сөйлесу, құжаттарды оқу.

БҚ 3

ЖГП.03

Қазақстан тарихы.ЖГП.04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындау процессінде дене тәрбиесіролі; салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене тәрбиесі мен спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

- дене тәрбиесі нормативтік талаптары;

- салауатты өмір салты туралы негізгі ұғымдар;

-нормативтерді орындау техникасы.

Іскерліктер:

- таңертеңгі сергіту жаттығулары кешенін құрастыру;

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау;

- оқу ойынында ойын ережелерін және жеке тактикалық шешімдерін қолдану.

БҚ 5

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Мәдениеттану.

Қазіргі заманғы мәдениеттілік саясаттың негізгі бағыттары; қазіргі заманғы гуманизмді түсіну; мәдениеттану және ілгері даму, жалпы адамгершілік мәдениеттегі ұлттық сезім, адам, қоғам, ілгері даму, мәдениет, ғылым.

Білімдер:

- негізгі түсініктер;

- түсініктер: конфуцианство; дасизм; Қытай мәдениеті;

- индия мәдениетінің ерекшеліктері және оның негізгі жетістіктері;

- түсінік: ислам; курайш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке;

- Христиандық оқытудың негізгі принциптері мен оның құнды бағыттары;

- Франция мәдениеті: Ашель мәдениеті, проманьондықтар, галла, франк, әдебиет, пәлсапа; көшпенділердің құндылықтар жүйесі мен өмір сүру ортасы туралы;

- Орта ғасыр аралығындағы қазақ этносының құрылу мәдениеті туралы білімдерді қалыптастыру;

- Қазақстанның орта ғасырдағы мәдениетіне араб және түрік мәдениетінің әсер етуі туралы.

Іскерліктер:

- Қытай мәдениетінің ерекшелікт ерін ашу;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдану;

- көшпенділердің рухани және материалдық мәдениетінің түрлерін көрсету.

БҚ 1

ӘЭП.02

Философия негіздері.

Қоғам динамикалық жүйе; қоғамдық қатынастардың үлгілері мен түрлері; табиғат пен қоғамның диалектикасы.

Білімдер:

- әлемнің діни және қоғамдық, пәлсапалық картиналары туралы түсініктер, адам өмірінің мағынасы;

- ғылыми танудың және ғылымның рөлі туралы түсінік, оның жасалуы, үлгісі мен әдістері, әлеуметтік және этикалық проблемалары.

Іскерліктер:

- адамды биологиялық, рухани және денелік бастауларда жүріс – тұрысына қарап анықтау;

- қоғамдағы адамдардың арақатынастарының адамгершілік нормаларын реттеу.

БҚ 1

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері.

әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары мен әлеуметтік құрылымдағы өзгеру тенденциялары; саяси партиялар, саяси қызметтер; әлеуметтік – этникалық қатынастар; әлеуметтік қоғалыстар; саяси басқару мен саяси қатынастар.

Білімдер:

- заңдылық түсінігіндегі әлеуметтік көзқарас туралы ұғымдар;

- әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік бөлектену, әлеуметтік құрылым туралы түсініктер;

- жеке тұлғаның әлеуметтену жүйесінің ерекшеліктері, реттеу үлгілері.

Іскерліктер:

-әлеуметтік өзгеру мен дамудың басқа да факторлары мен әлеуметтік қозғалысты дамыту;

- басқарудың шындығын анықтау, саясаттың субъектілері, саяси қатынастар мен жүйелер (Қазақстандағы және бүтіндей әлемдегі);

-саяси тәртіп пен саяси жүйе туралы түсініктерді қалыптастыру.

БҚ 1

БҚ2

ӘЭП.04

Экономика негіздері.

Дәстүрлі және нарықтық экономика негіздері; Қазақстандағы экономикалық реформалардың негізгі мазмұны; ақшалай – несие және салық жүйесі; еңбектің халықаралық бөлінуі.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елдегі және шет елдегі экономикалық жағдайлар;

- инвестициялық және әлеуметтік, ақшалай – несие, салық туралы, шағын және үлкен экономика негіздері.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметін анықтауға қажетті экономикалық ақпаратты табу мен қолдану.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 8

ӘЭП.05

Құқық негіздері.

Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйенің ядросы; ада құқығының жалпы декларациясы; жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет; заңды жауаптылықтар және оның түрлері; құқықтың негізгі салалары; Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі; құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам және азаматтың еркіндігі мен құқықтары, механизмдері оны іске асыру;

- кәсіптік қызмет саласындағы адамгершілік – этикалық және құқықтық нормалар.

Іскерліктер:

-жеке басының еркіндігі мен арын сақтау;

Маманның кәсіптік қызметін реттейтін нормативтік – құқықтық құжаттарды қолдану.

БҚ 1

БҚ2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Электротехника.

Cинусоидалдық үнемі бір және үш фазалы тоқтардық электрлік тізбегі; үнемі және ауыспалы тоқтағы электрлік машиналар; күшті трансформаторлар, трансформаторлардың арнайы түрлері.Өндіріс туралы жалпы ақпараттар, электр күшін бөлу мен беру. Электроника негіздері. Жартылай сымды аспаптар: түрлілігі, құрылымы, қасиеті, мінездеме, қолданылуы;

күшейткіштер: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, ерекшеліктері, кері байланыс принциптері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; гармоникалық тербелу генераторлары: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, кері байланыс түрлерінің ерекшеліктері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; импульстік техника: импульстік кестенің ерекшеліктері, әртүрлі базалық белсенді элементтерге арналған гармоникалық емес сигналдардың генераторлары, импульстік күшейткіштер; интегралдық шағын кестелер: түрлілігі, дайындалу технологиясы, параметрлары мен мінездемесі; сандық және салыстырмалы интегралдық кестелер, олардың қызметінің реттелу принциптері, құрылымы, интегралдық кестелердегі электрондық құрылымдардың типтік электрлік кестелері.

Білімдер:

- оқылған заңдарды қолдану туралы, үнемді және ауыстырмалы тоқтар байланысын болған жүйе мен есептеу әдісі;

- электрлік және магниттік жолдардың мағынасы, мінездемесі, параметрлары, элементтері, электрлік және магниттік байланыстарды есептеу әдісі мен өлшем бірліктері;

- радиоэлектрондық аппаратураларды дамытудың негізгі тенденциясы туралы;

- өндірістегі берілетін радиоэлектрондық технологиялар туралы;

- белсенді радиоэлементтердің қозғалыстағы принциптері мен құрылғылары, олардың вольтамперлік сипаттамасы, параметрлары;

- пәннің барлық бөлімдері бойынша базалық радиоэлектрондық құрылғылардың электрлік принциптік кестелері, олардың қозғалыс принциптері, негізгі параметрлары мен мағынасы;

Іскерліктер:

- электрлік сымдарды жинау мен есептеу;

- үнемі және ауыспалы тоқтардың электрлік сымдарын қортындылау мен есептеу дағдыларын игеру;

- радиоэлектрондық кестенің жұмыс кестесін қортындылау, осы кестелерге есептер жүргізу;

- қарапайым радиоэлектрондық құрылғылардың құрылымы мен жинақталуы бойынша, олардың жөнделуі мен икемдеу дағдыларын игеру.

КҚ 3.2.1

ЖКП..02

Электроника.

Cинусоидалдық үнемі бір және үш фазалы тоқтардық электрлік тізбегі; үнемі және ауыспалы тоқтағы электрлік машиналар; күшті трансформаторлар, трансформаторлардың арнайы түрлері.Өндіріс туралы жалпы ақпараттар, электр күшін бөлу мен беру. Электроника негіздері. Жартылай сымды аспаптар: түрлілігі, құрылымы, қасиеті, мінездеме, қолданылуы;

күшейткіштер: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, ерекшеліктері, кері байланыс принциптері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; гармоникалық тербелу генераторлары: түрлілігі, тағайындалуы, жұмыс кестесі, кері байланыс түрлерінің ерекшеліктері, жұмыс кестесінің тұрақтылығы, құрылымы, жұмыс кестесін есептеу әдісі; импульстік техника: импульстік кестенің ерекшеліктері, әртүрлі базалық белсенді элементтерге арналған гармоникалық емес сигналдардың генераторлары, импульстік күшейткіштер; интегралдық шағын кестелер: түрлілігі, дайындалу технологиясы, параметрлары мен мінездемесі; сандық және салыстырмалы интегралдық кестелер, олардың қызметінің реттелу принциптері, құрылымы, интегралдық кестелердегі электрондық құрылымдардың типтік электрлік кестелері

Білімдер:

- оқылған заңдарды қолдану туралы, үнемді және ауыстырмалы тоқтар байланысын болған жүйе мен есептеу әдісі;

- электрлік және магниттік жолдардың мағынасы, мінездемесі, параметрлары, элементтері, электрлік және магниттік байланыстарды есептеу әдісі мен өлшем бірліктері;

- радиоэлектрондық аппаратураларды дамытудың негізгі тенденциясы туралы;

- өндірістегі берілетін радиоэлектрондық технологиялар туралы;

- белсенді радиоэлементтердің қозғалыстағы принциптері мен құрылғылары, олардың вольтамперлік сипаттамасы, параметрлары;

- пәннің барлық бөлімдері бойынша базалық радиоэлектрондық құрылғылардың электрлік принциптік кестелері, олардың қозғалыс принциптері, негізгі параметрлары мен мағынасы;

Іскерліктер:

- электрлік сымдарды жинау мен есептеу;

- үнемі және ауыспалы тоқтардың электрлік сымдарын қортындылау мен есептеу дағдыларын игеру;

- радиоэлектрондық кестенің жұмыс кестесін қортындылау, осы кестелерге есептер жүргізу;

қарапайым радиоэлектрондық құрылғылардың құрылымы мен жинақталуы бойынша, олардың жөнделуі мен икемдеу дағдыларын игеру.

КҚ 3.2.1

ЖКП..03

Экономика салалары.

Дәстүрлі және нарықтық экономика негіздері; Қазақстандағы экономикалық реформалардың негізгі мазмұны; ақшалай – несие және салық жүйесі; еңбектің халықаралық бөлінуі.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елдегі және шет елдегі экономикалық жағдайлар;

- инвестициялық және әлеуметтік, ақшалай – несие, салық туралы, шағын және үлкен экономика негіздері.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметін анықтауға қажетті экономикалық ақпаратты табу мен қолдану.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 8

ЖКП.04

Есептеу техникасы.

- есептеу технологиясының түрлері, оның қолданылуы, тағайындалуы;

- құрылымы мен тағайындалуы;

- есептеу техникасын икемдеу мен жөндеу, монтаждау тәсілдері;

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар;

- компьютерлік жүйелер мен ақпараттарды өңдеудің жүйелік технологиясы;

- ақпараттардың вирусқа қарсы қорғанысы;

- WINDOWS туындысының операциялық жүйесі;

- мәтіндік ақпараттарды өңдеу технологиясы;

- сандық және экономикалық ақпараттарды өңдеу, есептерді жүргізу технологиясы;

- компьютерлік графика негіздері

Білімдер:

-ақпаратты автоматты түрде өңдеудің негізгі түсініктері;

- есептеу техникасы мен жеке компьютердің құрылысы мен жалпы құрамы;

- есептеу техникасының түрлері мен оның тағайындалуы, қолданылуы.

Іскерліктер:

-жинақтау, орналастыру технологиясын қолдану, сақтау, жинақ, қайта құру мен ақпараттық жүйедегі кәсіптік нақтылау ақпараттарын беру;

- кәсіптік қызметте есептеу техникасының түрлерін қолдану, әлеуметтік және ақпараттық қамтамасыз ету;

-телекоммуникациялық және компьютерлік құралдарды қолдану.

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.10

ЖКП.05

Еңбекті қорғау.

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастыру сұрақтары;

еңбек заңының негіздері;

жұмыс орнына және өндіріске арналған еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

электр қауіпсіздігі; адамға деген электр тоғы мен электрлік, электр магниттік жолдардың қозғалысы; электрлік және электр магниттік жолдар қозғалысы мен электр тоғынан қорғануға арналған іс шаралар; қадамдық қысым; қолмен ұстау қысымы; тасу – көтеру жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік шаралары; өндірістік санитария; жалпы талаптар; сумен қамтамасыз етілуі; құбырлар; жұмыс аймағының ауасы; жарығы; дірілі; шумы; төтенше жағдайларда дәрігер келгенге дейінгі көмек; өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері мен негізгі міндеттері;

- электр жұмыстарын жасау кезіндегі қауіпсіздік техника ережелері;

- өндірістік санитария мен өртке қарсы техника ережелері;

- нұсқаулықтардың түрлері;

Іскерліктер:

- 1000В дейінгі электр жұмыстарындағы негізі және қосымша қорғану құралдарын қолдану;

- жүйедегі электр тоғының адам өміріне деген қауіпсіздігін анықтау;

- жарақаттанушының жағдайын бағалау және алғашқы көмек көрсету;

- қысымның жоқтығын тексеру және тоқ өткізбейтін жер асты сымдарын өткізу.

БҚ2

БҚ4

КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.6

ЖКП.06

Өлшеу техникасы.

Айыру аспаптарының негізгі жүйелері; тоқтарды өлшеу принциптері, қысымдар, қарсы күштер, индуктивтілік, сыйымдылығы; фазалық коэффициент модуляциясы, жиіліктің, дабылдың негізгі параметрлерін өлшеуге арналған аспаптар; жартылай өткізгіштердің негізгі параметрлерін анықтауға арналған өлшеу аспаптары, қызуы, қысымы, ауысу жиілігі, машина құрастыру сызбасы;

Сызбадағы бейнелер категориясы; кесінділер, түйіндер; графикалық міндеттерді шешу әдістері; инженерлік графика құралдары; мамандықтар бойынша кестелерді орындау әдістері мен тәсілдері.

Білімдер:

-дабылдарды өңдеу мен өлшеудің инновациялық тәсілдері;

радиоэлектрондық медициналық аспаптардың тәртібі мен параметрлерін өлшеу әдістері мен негізгі принциптері;

- радиоөлшегіштерде қолданылатын, өлшеу аспаптарының қызметтік принциптері мен құрылымдық кестелері;

Іскерліктер:

-өлшеу аппаратураларының негізгі түрлерімен жұмыс жасау;

электрондық кестелердің жұмыс тәртібі мен негізгі дабыл параметрлерін өлшеу;

-жұмыс кестесі мен сипаттамасын өлшеу үшін радиоэлектрондық аппаратуралардың бақылау нүктелеріне өлшеу аспаптарын қосу бойынша қарапайым өлшеу кестелері мен тұйықтарын жинақтауды жүргізу;

-сандық және күнделікті радио өлшеу аспаптарының көмегімен электрлік дабылдардың параметрлерін өлшеу;

- электрлік және радиоөлшеу аспаптарының жұмысқа дайындығы мен реттелуін, икемделуін жүргізу.

БҚ 4

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.7

ЖКП. 07

Инженерлік графика.

Геометриялық сызулар; сызбаларды сызу ережелері; техникалық бөлшектердің айналасын белгілеу ережелері мен геометирялық құрылымдар; жобалап сызу; техникалық салу; құрылымдық құжаттарды безендіру мен дайындау ережелері; машина құру сызбалары; сызбадағы бейнелер категориясы: түрлері, кескіндері, түйісулері; графикалық тапсырмаларды шешу әдістері; инженерлік графика құралдары; мамандық бойынша кестелерді салу әдістері мен тәсілдері.

Білімдер:

- технологиялық және құрылымдық құжаттарды оқу ережесі;

- технологиялық жабдықтар мен кестелердің, кеңістік үлгілерін, объектілерді ұсынудың грфикалық тәсілдері;

- заңдар, жобалық сызудың әдістері мен тәсілдері;

- құрылымдық құжаттардың мемлекеттік стандарттарының конструкциялық құжаттардың біріңғай жүйесі талаптары (КҚБЖ) және технологиялық құжаттардың біріңғай жүйесі (ТҚБЖ);

- эскиздер мен кестелердің, техникалық суреттердің, сызбалардың орындалу ережесі;

- мөлшерлерін орналастыру техникасы мен принциптері;

- түрлерінің тағайындалуы мен типтері, оларды оқу мен құру ережелері.

Іскерліктер:

- мамандық бейіні бойынша технологиялық және құрылымдық құжаттарды оқу;

- нүктелерді жобалау мен геометирялық денелердің кешенді сызбаларын орындау, үстіне орналасқан түрлерін, қолмен және машинамен салынған кестелер;

- эскиздерді, сызба бөлшектері мен техникалық суреттерді орындау, олардың қолмен және машинамен жасалуы;

нормативтік базамен қозғалысқа сай жобалау – құрастыру, технологиялық және басқа да техникалық құжаттарды рәсімдеу

БҚ 2

БҚ 4

КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.12

КҚ 3.2.14

ЖКП. 08

Техникалық механика негіздері.

Статика: байланыс реакциясы, ауыс тегіс деелердің орталығы, күштердің егіздік теориясы, тегіс және кеңістік жүйелерінің күштері.

Кинематика: қатты дененің әртүрлі жағдайдағы қозғалыс нүктелері, нүктелердің қозғалыс тепе – теңдігі, нүктелердің кинематикалық сипаттамасы. Динамика: пайдалы қозғалыс коэффиценті, арнаулы және айналмалы қозғалыс кезіндегі күштілік пен жұмысты анықтау.

Материалдардың қарсы тұруы: ішкі және сыртқы күштер; түйісулердің геометриялық сипаттамалары; қысымдар мен кемшіліктер; мықтылыққа деген есептер, кемшіліктердің түрлеріне арналған тұрақтылық пен қаттылық. Механизмдер мен машиналардың бөлшектері: механизмдер мен машина бөлшектерін анықтау мен негізгі түсініктер. Хабарлағыштар: цилиндрлік, қуысты, түпті, баулы, шынжырлы. Тербеліс пен тайғыш мойынтіректер. Тіреуіштер. Резьбалық және шпондық қосулар.

Білімдер:

- статика аксиомалары; қатысты нүкте күштерін анықтау ережелері;

- қиын байланыстар ортасын анықтау үлгілері;

- иіу, оқыту, тігу, кесу, қысу, созу кезіндегі іскі күшті факторлардың, қысымдарын анықтау үлгілері;

- иіу кезіндегі және қарсы күштер, айналу кезіндегі қарпайым нормалар, ұзақ күштердің құрылымының жүйелілігі;

- жүйелілікті қосу механизмі, дене айналдыру кезіндегі және тік учаскелерге арналған үнемі болатын қуаттылық пен күштің жұмысын анықтау формулалары;

- машина бөлшектері мен машинаға арналған негізгі талаптар;

- механизмдердің кенематикалық кестесі, хабарлаушылардың мағыналық жағдайлары;

- тіктісті және тіктісті емес тісті хабарлаушылардың ерекшеліктері мен тағайындаулары;

- тербелік мойынтіректерінің материалдары, құрылымы, қолдану аясы, тағайындалуы;

- редукторлардың, валдар мен нүктелердің құрылымы.

Іскерліктер:

- қатысты белгісіздерді шешу мен тепе – теңдік шешімін құру;

- нүктелерге қатысты күштерді анықтау;

- жүктелген күштер мен моменттерге, екі тіректі балкларға, консольдық рекакцияларға тіректерді анықтау;

- бөлшектердің қосылуын жүктеу түрін анықтауға арналған түйісулер әдісін қолдану;

- ұзақ күштердің эпюрасын құру, қарапайым қысым, айналу сәттері, қарсы күштер мен майысу сәттері;

- майысу, айналу, илеу, кесу, қысу кезіндегі есептеудің үш түрін орындау;

- механизмдердің кинематикалық кестесін құру мен оқуға арналған хабарлаушылардың тағайындау талаптарын қолдану;

- хабарлаушылардың жеке бөлігіндегі хабарлауға арналған, барлық валдардағы қуаттылығы, айналу кезеңдері, бұрыштық жылдамдықтарын анықтау;

- тісті хабарламалардың негізгі өлшемдерінің геометриялық есебін жүргізу.

КҚ 3.2.11

ЖКП. 09

Менеджмент.

Ұйымдастыру – құқықтық әртүрлі үлгілермен мекемені басқарудың мақсаттары мен міндеттері; менеджмент қызметтері;

мекеменің сыртқы және ішкі ортасы;

басқару шешімдерінің қабылдаудың негізгі теориялары; стратегиялық менеджмент; еңбекті қалыптастыру жүйесі; менеджмент психологиясы; іскерлік қатынас этикасы; өндірісті басқару саласындағы ақпараттық технологиялар;

Білімдер:

- кәсіптік қызмет түрі есебіндегі менеджмент туралы;

- менеджмент қызметтері;

- басқару шешімдерін реттеу мен қабылдау жүйесі;

- дау – жанжалдарды басқару әдістері;

- кәсіптік қызмет саласындағы менеджмент ерекшеліктері.

Іскерліктер:

-іскерлік қатынас әдістерін кәсіптік қызметте қолдану;

- тиімді шешімдерді қабылдау.

КҚ 3.2.1

КҚ3.2. 2

КҚ3.2. 4

ЖКП.10

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Құжаттар, құжаттандыру тәсілдері мен олардың тағайындалуы, құжаттандыру жүйесі, құжаттардың жасалуы; құжаттардың жинақталуы мен сақталуы; іс жүргізу технологиясы мен ұйымдастырылуы; істерді қалыптастыру мен ұйымдастыру ережелері.

Білімдер:

- тіркелген және тіркелмеген құжаттар;

- кіріс құжаттарын тіркеу жүйесіндегі бекітілген тіркеу үлгісі, ақпараттар;

- істерді қалыптастыру мен жинақтауды анықтау туралы;

- істерді сақтау мен рәсімдеу, қалыптастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру кезіндегі нормативтік құжаттар;

- бланкілердегі реквизиттердің орналасуы;

- бұйрықтардың мазмұны: жұмысқа қабылдау туралы, басқа жұмысқа ауысқаны туралы, өз бетімен жұмыстан шығу туралы, жұмыстан шеттету туралы; баптар 12,17,28,31 ҚР "Еңбек туралы" Заңы;

- кепілдік хатына арналған мөрдің болуы туралы;

- жұмысқа қабылданған кезіндегі қажетті құжаттардың түрлері;

- жеке еңбек келісім шартының бөлімдерінің мазмұны;

- "Ішкі еңбек тәртібінің ережелері" құжатының мазмұны

Іскерліктер:

- анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасау;

- құжатты пайдалудың барлық деңгейінде технологиялық баспалдақ бойынша сипаттау;

- құжатқа заңдық күш беретін ревизиттерді рәсімдеу;

- жоғарыда көрсетілген бұйрықтарды рәсімдеу;

- реквизиттері бар хаттардың түрлерін бланкілерді рәсімдеу;

- телефонограмма, хаттамалар, анықтамалар, актілерді қажетті барлық реквизиттерімен рәсімдеу;

- қолхат, сенімхат, түйіндемені қажетті реквизиттерімен рәсімдеу;

- штаттық кестені құру.

БҚ 3

АП.00

Арнайы пәндер


Біліктілігі:112102 3 – Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

АП.01

Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету.

Адам ағзасына деген электрдің физикалық негіздегі емдеуге әсер етуі;

Терапевтік және хирургиялық электрондық медициналық аппаратура, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерін бейнелеу; биопотенциалдарды тіркеу мен өлшеу әдістері; электрліккардиография, аспаптардың құрылу принциптері, олардың техникалық сипаттамасы мен ерекшеліктері;медицинадағы визуализация; теледидарлық зерттеу, аспаптардың сипаттамасы мен көшіру әдістері; зерттеудегі ультрадыбысты қолдану; ультрадыбыстық сканерлер, жұмыс талаптары, эхограмның түрлері, аспаптардың жұмыс кестелері мен сипаттамасы; медициналық электрондық өлшеу және зерттеу аспаптары, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерді бейнелеу; ағзаның жүйесін ауыстыру аппараты, медициналық электрлік күштеулер: олардың тағайындалуы, жұмыс жасауы, сипаттамасы, қызметтік құрамы; монтаждау технологиясы, медициналық электрлік техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету; медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындалуы, жұмыстың орындалу мерзімі мен мазмұны; медициналық техниканың электрондық тиімділігі, тиімділік көрсеткіштері, тиімділікті анықтау мен бағалау.

Білімдер:

- қазіргі заманғы медициналық техниканың жағдайы мен оның жақын арадағы жылдарға даму жетістіктері;

- жөндеу құжаттарын жүргізу ережесі мен номенклатурасы, электрмеханиктің жұмыс орнын жабдықтау, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру,жөндеу жұмыстарының түрлері,электрондық медициналық техника аппараттары мен қызмет көрсету тұйықтарының жағдайын анықтау;

- электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын қолдану;

- электрондық медициналық техниканың блоктары мен қызмет ету тұйықтарын жөндеу технологиясы;

- диагностикалық тексеру мен терапевтік процедураларды өткізу кезіндегі электрондық медициналық техниканың физикалық әсер етеуі,медициналық – биологиялық, зерттеу, физиотерапевтік аппаратуралардың жұмыс жасауы мен аспаптардың медициналық – техникалық сипаттамасы және қызметтік құрамы;

- электрондық медициналық техниканың бұзылу себептері, оларды табу әдістері, монтаждаудың технологиялық жүйесі, электрондық медициналық техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету;

Іскерліктер:

- медициналық техниканың техникалық жағдайын анықтау, техникалық жағдайлар талаптарына сай келуін жинақтау;

--электрондық медициналық техниканың электрондық тұйықтарын электрлік параметрлермен өлшеу, өлшеу қортындысы бойынша олардың жағдайын анықтау мен ақаулықтардың себептерін табу;

- электрондық медициналық техниканың тексеру және реттеу стенділерін салу кезінде құру мен қолдану;

- медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету мен жөндеу, монтажды орындау;

- электрондық медициналық техниканың жағдайын анықтау, аппараттар мен тұйықтардың бұзылу себептерін табу, жөндеу мен көшіру кезіндегі құжаттарды қолдану;

- электрондық медициналық техниканы жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын тексеруден өткізу, аппараттардың жұмыс жасау қабілетін сапалы бағалау;

- электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайын тексеру дағдыларын игеру, реттеу және жөндеу, монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде тұйықтардың қызметтік тәртібі картасы бойынша бұзылған элементті анықтау, электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайынтексеру дағдыларын игеру, жөндеуден кейінгі электрондық медициналық техниканы сынауды жүргізу;

- радиоэлементтердің өлшеу параметерлерімен жұмыс, электрондық медициналық техниканың тұйықтары мен ақаулық элементтерін ауыстыру бойынша технологиялық операцияны орындау;

- электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын таңдау, жөндеуден кейінгі медициналық техниканы сынауды өткізу, көшіру орнында электрондық медициналық техниканы монтаждауды орындау;

- жөндеу учаскесіне арналған өртке қарсы техника мен еңбекті қорғау талаптарына бақылау жасауды ұйымдастыру.

КҚ 3.2.8

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.9

КҚ 3.2.10

КҚ 3.2.11

КҚ 3.2.12

КҚ 3.2.13

КҚ 3.2.14

КҚ 3.2.17

КҚ 3.2.18

КҚ 3.2.19

АП.02

Шағын процессорлы медициналық кешенді техникалық көшіру.

Медициналық кешендерде қолданылатын электрондық – есептеу машиналарын аппараттық және ақпараттық қамтамасыз ету; енгізу құрамы; электрондық есептеу машиналарының негізгі тұйықтары мен олардың құрамы; машина кодтарын ақпараттандыру; командалық негізгі топтар; шағынпрцессорлы жүйелер; шағынпрцессорлар туралы негізгі ақпараттар; перифериндік құрылғылар; жадыны ұйымдастыру; басқару шағынпроцессорлы жүйелер. Ағзаны тексеру жүйесінің тәсілдері, суреттеуге қортынды жасау мен құру жолдарымен зерттеуге арналған шағынпрцессорлармен медициналық кешендер, әртүрлі физикалық жолдарда бейнелеулерді қалыптастыру; жылуберетін медициналық кешендер; эндоскопиялық зерттеуге арналған медициналық кешендер; ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері; электрондық – есептеу машиналарымен медициналық кешендер, олардың құрылуының жалпы принциптері, техникалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық қамтамасыз етілуі, медициналық ақпаратқа қортынды жасау; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді медициналық қызмет көрсету; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешеннің бұзылулары мен жөндеу әдістері және шағынпроцессорлы жүйелердің істен шығуы.

электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді қолдану салалары мен әдістері;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарымен жұмыс жасау принциптері;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарының медициналық – техникалық сипаттамасы;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарының қазіргі заманғы өндірістік үлгілері, игеру деңгейіндегі табылған, медициналық практикада кеңінен қолданылады;

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарын көшіру әдістері мен талаптары;

Іскерліктер:

- медициналық кешендер,шағын процессорлар және электрондық есептеу машиналарын көшіру жүйесіндегі жұмыс жасау қабілетін қолдау бойынша ұйымдастырылған және техникалық іс шараларды орындау

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.9

КҚ 3.2.13

КҚ 3.2.14

КҚ 3.2.17

КҚ 3.2.18

КҚ 3.2.19

АП.03

Иондық сәулелерден қорғану мен дозиметриялық аспаптар.

Заттың құрылымы туралы қазіргі заманғы түсініктер; табиғи және жасанды радиобелсенділік; радиобелменділіктің төмендеуі; заттың иондық сәулелермен қарым – қатынасқа түсуі; дозиметрлік көлемдер мен олардың бірліктерінің өлшенуі; иондық сәулелердің биологиялық қозғалысы; иондық сәулелердің шығуы; иондық сәулелердің шығуы мен радиобелсенді құралдармен жұмыс жасау кезіндегі санитарлық ережелер; иондық сәулелерден қорғану; иондық сәулелерді тіркеу әдістері; иондық сәулелердің детекторлары; иондық сәулелерді тіркеуге арналған аспаптар.

Білімдер:

- иондық сәулелердің негізгі түрлері, олардың сипаттамасы, алу жолдары мен биологиялық әсер етуі;

- сәуле түрлерінің әрбір затпен қозғалысқа түсу ерекшеліктері;

- дозиметрлік аппаратураның негізгі тұйықтарының құрылғылары мен қозғалыс принциптері, топтық бақылау аспаптары мен жеке дозиметрлердің негізгі түрлері;

- сәулелердің ағуы мен шамаларды өлшеу әдістері мен бірліктері, рентгендік сәулелермен жұмыс жасаудың негізгі санитарлық ережелері мен радиациялық қауіпсіздік;

- рентгенге түсіру кабинеттеріндегі қорғану жабдықтары, олардың сәуле алудан есептеу ережелері мен тәртібі;

Іскерліктер:

-сәуле шығарудың ашық және жабық түрлерімен жұмыс жасаудағы тәртіпті сақтау, жеке қорғану құралдарын қолдану, өндірістік орындарда радиобелсенді құралдардың тазалығына бақылау жасау;

- иондық сәулелер жолдарындағы қауіпсіздік жұмыс уақытындағы жеке және топтық бақылауды дозиметрлік аспаптардың көмегімен анықтау;

-иондық сәулелерден қорғануға арналған стационарлық бөлектеулердің қалыңдығын есептеу мен материалды таңдау.

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8

КҚ 3.2.9

КҚ 3.2.14

КҚ 3.4.2

АП.04

Медициналық техникадағы ақпараттық технологиялар.

Ақпараттандыру және ақпараттану негіздері. материалдық әлемдегі ақпарат: ақпарттың түрлері мен жолдары.

Жеке компьютер мен оның құрамдық бөліктері. өңдеу, сақтау, ақпаратты беру мен қайта өңдеу;

стандарттық және қолданбалы бағдарламаларды қолдану;

медицинада ЭЕМ рөлі;

ақпараттық технологиялар.

Жеке компьютердің операциялық жүйесі (ЖК);

дискілермен, каталогтармен, файлдармен жұмыс;

мәтіндерді түзетуді қолдануда ЖК арналған жұмыс;

файлдармен, каталогтармен жұмыс, негізгі тапсырыстар; алгоритмдік тілдегі негізгі бағдарламалар;

диалогты ұйымдастыру;

жеке тапсырмалар бойынша бағдарламалар мен алгоритмдерді әзірлеуге арналған кәсіптік тапсырмаларды шешу;

ЖК ресурстарын реттеу мен мүмкіндіктерді үйрену;

қолданбалы бағдарламалар жинағын қолдану;

электрондық таблицалардың негізгі түсініктері, мәзір; ақпараттарды енгізу мен өңдеу;

диаграммаларды құру, қарапайым және есептеу электрондық таблицаларын қалыптастыру, формулалар мен мәліметтердің тілі;

ақпараттар базасы, критериялар бойынша ақпараттарды іздеу.

Білімдер:

- ақпараттарды өңдеудің автоматтандырылған негізгі түсініктері;

- есептеу жүйелері мен жеке компьютерлердің құрылымы мен жалпы құрамы; кәсіптік қызметтегі телекоммуникациялық және ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері мен қызметі, құрамы;

- ақпараттық жинақталуы мен берілуі, сақталуы, өңделуі, жинақтау құралы мен әдістері;

- кәсіптік қызмет саласындағы қолданбалы бағдарламалар жинағы мен базалық жүйелік бағдарламалық заттар;

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері мен негізгі әдістері.

Іскерліктер:

- кәсіптік жеке ақпараттық жүйелерде ақпараттарды беру мен қайта жасау, жинақтау, сақтау, орналастыру, жинақтау технологиясын қолдану;

-кәсіптік қызметте бағдарламалық қамтамасыз етудің әртүрлі жолдарын қолдану, соның ішінде арнайы түрін;

- телекоммуникациялық және компьютерлік құралдарды қолдану.

КҚ 3.2.3

АП.05

Рентген жабдықтарына технологиялық жөндеу мен техникалық қызмет көрсету.

Рентгендік сәулелер, оның сипаттамасы мен қолдану салалары;

рентгендік бейнелерді алу мен рентгендік сәулелер энергиясына электрлік энергияның пайда болу элементтерінің кестелері және олардың сипаттамасы; рентгендік аппараттардың жоғары вольтты бөлігі;

рентгендік аппараттардың төменгі вольтты бөлігі;

рентгендік аппараттардың құрылымы мен кестесі, рентгендік әртүрлі зерттеулерге арналған аппараттар;

түсіру параметрлерін реттеу әдістері, рентгендік аппараттардың жұмыс жасауын тұрақтандыру жүйелері, рентгендік аппаратарды қорғау жүйелері, әртүрлі тағайындауларға арналған рентгендік аппараттардың штативтік құрылғылары; томография және томографиялық приставкалар;

флюорография және флюорограф құрылғысы;

рентгендік бейнелер ашықтығын тұрақтандыру мен күшейту;

рентгендік бейнелерді теледидарлық беру;

рентгендік кинематография;

рентгендік торлар құрылғысы мен тағайындалуы;

рентгендік аппараттарды жөндеу;

жоғары вольтты тұйықтарға құюға арналған трансфармоторлық майды көшіру ережесі мен құрамы;

рентгендік аппаратураларға техникалық қызмет көрсету мен монтаждау;

емдеу – алдын-алу мекемелерінде рентгендік бөлімшелерді жобалау;

рентгендік аппаратты реттеу мен монтаждау кезіндегі техника қауіпсіздігі;

рентгендік аппаратураны жерге қосу

Білімдер:

- жоғары вольттық вентилдің, трансформаторлық накалдың, вариторлардың және рентгендік автотрансформаторлардың, негізгі трансформаторлардың, рентгендік тұрбаның сипаттамасы мен құрылымы, қызмет ету принциптері;

- рентгендік аппараттардағы жоғары қысымның ұсталуы, анодтық тоқты өлшеу мен реттеу тәсілдері;

- рентгендік аппараттардың жұмыс тәртібін тұрақтандыру әдістері;

- рентгендік аппараттарды қорғау қызметінің принциптері мен орындау әдістері, тағайындалуы;

- рентгендік зерттеуді арнайы әдіспен қамтамасыз етуге арналған жүйе және рентгендік штативтік құрылғылары мен тағайындалуы;

- рентгендік аппараттарға техникалық қызмет көрсету мен монтаждау кезіндегі жұмыстарды жүргізудің әдістері мен технологиясы, операциялардың жүйелілігі;

Іскерліктер:

- техникалық құжаттарды қолдану;

- аппараттардың электрлік кестелерін ажырата білу;

-кестелердің жұмыстарын қортындылау;

-техникалық талаптарда қарастырылған, барлық жұмыс тәртіне рентгендік аппараттарды қосу;

- ақаулықтардың түрлерін тез арада анықтау, табылған ақаулықтарды жою мен болдырмау;

-рентгендік аппаратураларға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу;

-рентгендік аппараттарды монтаждаудан кейінгі құрастыру мен монтаждауды жүргізу;

әртүрлі бағыттағы емдеу мекемелерінде рентгендік кабинеттерді жобалау.

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.9

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.11

КҚ 3.2.12

КҚ 3.2.13

КҚ 3.2.17

КҚ 3.2.18

КҚ 3.2.19

КҚ 3.2.20

АП.06

Медициналық техниканы көшіруді енгізу мен монтаждау.

Қабылдау мен монтаждау кезіндегі медициналық техникаға арналған техникалық құжаттар;

жинақтамасы;

монтаждау алдындағы медициналық техниканың блоктары мен жеке тұйықтарының техникалық жағдайы;

қажетті құралдар мен аспаптарды қолдана отырып түсіру және монтаждау жұмыстарын жүргізу;

техникалық жағдайлардың талаптарына сай монтаждаудан кейінгі медициналық техниканың сипаттамасы мен техникалық параметрлерді тексеру;

қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;

жұмысқа арналған учаскідегі өрт қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына бақылау жасау;

электрондық медициналық техника мен техникалық қызмет көрсету, монтаждау технологиясы;

медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындау, мазмұны мен жұмыстардың орындалу мерзімі;

электрондық медициналық техниканың сенімділігі, сенімділік көрсеткіштері, сенімділікті бағалау мен анықтау.

Білімдер:

-әртүрлі медициналық техниканың әсер етуіндегі негізі принциптеріне арналғанфизикалық процессорлардың құрамы мен табиғаты;

- медициналық техниканың түрлерін әртүрлі салаларда қолдану;

-медициналық техниканың қызмет көрсету тұйықтары,блоктары, элементтерінің құрылымдық ерекшеліктері;

-медициналық техниканың сипаттамасы менәртүрлі техникалық параметрлердің өлшеу әдістемесі мен тәсілдері;

-медициналық техниканың жұмыс көрсеткіштерінің тұрақтылығы мен салу кестелері және әдістері;

- медициналық техниканың әртүрлі түрлерінің қорғау кестелерінің қызмет ету принциптері;

- медициналық техниканыңарнайы жұмыс тәртібін қамтамасыз етуге арналған жүйелер мен көмекші жабдықтар құрылғылары және тағайындалуы;

- медициналық техниканы қосу қауіпсіздігінің ережелері, мүмкін жүктемелер;

-медициналық техниканы монтаждау бойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу тәртібі мен құжаттар жинақтамасы;

Іскерліктер:

- техникалық құжаттардың талаптарына сай медициналық техниканы монтаждауды жүргізу;

- медициналық техниканың блоктары мен жеке тұйықтарының техникалық жағдайын анықтау; жеткізіп беру уақытындағы жабдықтардың жинақтамасы;

- әртүрлі қызметтерге тағайындалған құралдар мен аспаптары бар медициналық техниканы реттеу мен монтаждау кезіндегі жұмыстарды жасау;

- техникалық құжаттарда көрсетілген көрсеткіштерге сай медициналық техниканың сипаттамасы мен параметрлердің жұмысын реттеуді жүргізу;

- еңбекті қорғау ережелерін сақтай отырып қосалқы жұмыстар мен монтаждауды жүргізу;

- қажетті техникалық құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.7


Біліктілігі:112103 3 - Техник –электроншы

АП.01

Рентгендік зерттеу және терапиялық аппаратура.

Рентгендік сәулелер, оның сипаттамасы мен қолдану салалары;

рентгендік бейнелерді алу мен рентгендік сәулелер энергиясына электрлік энергияның пайда болу элементтерінің кестелері және олардың сипаттамасы; рентгендік аппараттардың жоғары вольтты бөлігі;

рентгендік аппараттардың төменгі вольтты бөлігі;

рентгендік аппараттардың құрылымы мен кестесі, рентгендік әртүрлі зерттеулерге арналған аппараттар;

түсіру параметрлерін реттеу әдістері, рентгендік аппараттардың жұмыс жасауын тұрақтандыру жүйелері, рентгендік аппаратарды қорғау жүйелері, әртүрлі тағайындауларға арналған рентгендік аппараттардың штативтік құрылғылары; томография және томографиялық приставкалар;

флюорография және флюорограф құрылғысы;

рентгендік бейнелер ашықтығын тұрақтандыру мен күшейту;

рентгендік бейнелерді теледидарлық беру;

рентгендік кинематография;

рентгендік торлар құрылғысы мен тағайындалуы;

рентгендік аппараттарды жөндеу;

жоғары вольтты тұйықтарға құюға арналған трансфармоторлық майды көшіру ережесі мен құрамы;

рентгендік аппаратураларға техникалық қызмет көрсету мен монтаждау;

емдеу – алдын-алу мекемелерінде рентгендік бөлімшелерді жобалау;

рентгендік аппаратты реттеу мен монтаждау кезіндегі техника қауіпсіздігі;

рентгендік аппаратураны жерге қосу

Білімдер:

- жоғары вольттық вентилдің, трансформаторлық накалдың, вариторлардың және рентгендік автотрансформаторлардың, негізгі трансформаторлардың, рентгендік тұрбаның сипаттамасы мен құрылымы, қызмет ету принциптері;

- рентгендік аппараттардағы жоғары қысымның ұсталуы, анодтық тоқты өлшеу мен реттеу тәсілдері;

- рентгендік аппараттардың жұмыс тәртібін тұрақтандыру әдістері;

- рентгендік аппараттарды қорғау қызметінің принциптері мен орындау әдістері, тағайындалуы;

- рентгендік зерттеуді арнайы әдіспен қамтамасыз етуге арналған жүйе және рентгендік штативтік құрылғылары мен тағайындалуы;

- рентгендік аппараттарға техникалық қызмет көрсету мен монтаждау кезіндегі жұмыстарды жүргізудің әдістері мен технологиясы, операциялардың жүйелілігі;

Іскерліктер:

- техникалық құжаттарды қолдану;

- аппараттардың электрлік кестелерін ажырата білу;

-кестелердің жұмыстарын қортындылау;

-техникалық талаптарда қарастырылған, барлық жұмыс тәртіне рентгендік аппараттарды қосу;

- ақаулықтардың түрлерін тез арада анықтау, табылған ақаулықтарды жою мен болдырмау;

-рентгендік аппаратураларға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу;

-рентгендік аппараттарды монтаждаудан кейінгі құрастыру мен монтаждауды жүргізу;

әртүрлі бағыттағы емдеу мекемелерінде рентгендік кабинеттерді жобалау.

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ3.3.12

КҚ 3.3.13

АП.02

Микропроцессорлы техника мен жоғары технологиялы аппаратура.

Медициналық кешендерде қолданылатын электрондық – есептеу машиналарын аппараттық және ақпараттық қамтамасыз ету; енгізу құрамы; электрондық есептеу машиналарының негізгі тұйықтары мен олардың құрамы; машина кодтарын ақпараттандыру; командалық негізгі топтар; шағынпрцессорлы жүйелер; шағынпрцессорлар туралы негізгі ақпараттар; перифериндік құрылғылар; жадыны ұйымдастыру; басқару шағынпроцессорлы жүйелер.

Ағзаны тексеру жүйесінің тәсілдері, суреттеуге қортынды жасау мен құру жолдарымен зерттеуге арналған шағынпрцессорлармен медициналық кешендер, әртүрлі физикалық жолдарда бейнелеулерді қалыптастыру; жылуберетін медициналық кешендер; эндоскопиялық зерттеуге арналған медициналық кешендер; ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері; электрондық – есептеу машиналарымен медициналық кешендер, олардың құрылуының жалпы принциптері, техникалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық қамтамасыз етілуі, медициналық ақпаратқа қортынды жасау; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді медициналық қызмет көрсету; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешеннің бұзылулары мен дөндеу әдістері және шағынпроцессорлы жүйелердің істен шығуы.

Білімдер:

- медициналық техниканың өндірістегі қазіргі заманғы жағдайы және оның жақын арадағы жылдары даму жетістіктері; физиотерапиялық, диагностикалық, медико – биологиялық аппаратуралар мен аспаптар жұмысының принциптері, олардың медико – техникалық сипаттамасы мен функционалдық құрамы;

- электрондық медициналық техниканың істен шығу себептері, оларды табу әдістері, монтаждаудың технологиялық жүйелері, электрондық медициналық техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету;

- шағынпроцессорлы медициналық кешендердің типтік құрылымы мен жұмыс принциптері; шағынпроцессорлы медициналық кешендердің техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етілуі;

- медииналық ақпаратты сандық өңдеудің принциптері;

- рентгендік аппараттарға техникалық қызмет көрсету тәртібі мен ұйымдастыру;

- рентгендік тексерілудің арнайы әдістемесі және олардың аппаратуралармен қамтамасыз етілуі;

- компьютерлік томографияның негізгі жүйелері, тағайындалуы, құрылымы, жұмыс принципі, құрылымдық орындалуы;

- компьютерлік томографияға техникалық қызмет көрсетілуі, бұзылуы және оны жою жолдары;

-компьютерлік томрграфиянв бағдарламалық қамтамасыз ету;

-ядорлық- магниттік резонанстың физикалық негіздері, ядорлық- магниттік резонанстың дабылдарын алу принциптері;

- ядорлық- магниттік резонансты томографтарда қолданылатын импульстік негізгі жүйелілілік;

- ядорлық- магниттік резонансты томографтарда ақпараттардың өңделу жүйелелері;

- медицинадағы ультрадыбысты қолданудың физикалық негіздері;

- ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері, олардың құрылымы мен қызмет ету принциптері;

Іскерліктер:

- жоғары технологиялы медициналық аппараттарды бағдарламалық қамтамасыз етілуін реттеу мен тексеруді жүргізу, олардың жыл сайынғы жұмысқа дайындығын тестілеуден өткізу;

- жоғары технологиялы медициналық аппараттарға техникалық қызмет жасауды техникалық құжаттарға сай орындау;

- терапевтикалық және зерттеулерді жасауға арналған электрондық медициналық аппаратуралардың дайындығын жүргізу;

- ұсынылған техникалық талаптарға сай бар жабдықтарды сайлылығын бағалау;

- жаңа техниканы алуға жобалау жоспарларын құру;

Медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету мен монтаждау учаскелеріне арналған жұмыс сапасын бақылауға алуды жүргізу;

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ3.3.12

КҚ 3.3.13

КҚ 3.3.14

АП.03

Иондық сәулелерден қорғану мен дозиметриялық аспаптар.

Заттың құрылымы туралы қазіргі заманғы түсініктер; табиғи және жасанды радиобелсенділік; радиобелменділіктің төмендеуі; заттың иондық сәулелермен қарым – қатынасқа түсуі; дозиметрлік көлемдер мен олардың бірліктерінің өлшенуі; иондық сәулелердің биологиялық қозғалысы; иондық сәулелердің шығуы; иондық сәулелердің шығуы мен радиобелсенді құралдармен жұмыс жасау кезіндегі санитарлық ережелер; иондық сәулелерден қорғану; иондық сәулелерді тіркеу әдістері; иондық сәулелердің детекторлары; иондық сәулелерді тіркеуге арналған аспаптар.

Білімдер:

- иондық сәулелердің негізгі түрлері, олардың сипаттамасы, алу жолдары мен биологиялық әсер етуі;

- сәуле түрлерінің әрбір затпен қозғалысқа түсу ерекшеліктері;

- дозиметрлік аппаратураның негізгі тұйықтарының құрылғылары мен қозғалыс принциптері, топтық бақылау аспаптары мен жеке дозиметрлердің негізгі түрлері;

- сәулелердің ағуы мен шамаларды өлшеу әдістері мен бірліктері, рентгендік сәулелермен жұмыс жасаудың негізгі санитарлық ережелері мен радиациялық қауіпсіздік;

- рентгенге түсіру кабинеттеріндегі қорғану жабдықтары, олардың сәуле алудан есептеу ережелері мен тәртібі;

Іскерліктер:

-сәуле шығарудың ашық және жабық түрлерімен жұмыс жасаудағы тәртіпті сақтау, жеке қорғану құралдарын қолдану, өндірістік орындарда радиобелсенді құралдардың тазалығына бақылау жасау;

- иондық сәулелер жолдарындағы қауіпсіздік жұмыс уақытындағы жеке және топтық бақылауды дозиметрлік аспаптардың көмегімен анықтау;

-иондық сәулелерден қорғануға арналған стационарлық бөлектеулердің қалыңдығын есептеу мен материалды таңдау.

КҚ 3.3.8

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

АП.04

Медициналық техниканы пайдалануды енгізу технологиясы.

Қабылдау мен монтаждау кезіндегі медициналық техникаға арналған техникалық құжаттар;

жинақтамасы;

монтаждау алдындағы медициналық техниканың блоктары мен жеке тұйықтарының техникалық жағдайы;

қажетті құралдар мен аспаптарды қолдана отырып түсіру және монтаждау жұмыстарын жүргізу;

техникалық жағдайлардың талаптарына сай монтаждаудан кейінгі медициналық техниканың сипаттамасы мен техникалық параметрлерді тексеру;

қажетті реттеу жұмыстарын жүргізу;

жұмысқа арналған учаскідегі өрт қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына бақылау жасау;

электрондық медициналық техника мен техникалық қызмет көрсету, монтаждау технологиясы;

медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындау, мазмұны мен жұмыстардың орындалу мерзімі;

электрондық медициналық техниканың сенімділігі, сенімділік көрсеткіштері, сенімділікті бағалау мен анықтау;

Білімдер:

-әртүрлі медициналық техниканың әсер етуіндегі негізі принциптеріне арналғанфизикалық процессорлардың құрамы мен табиғаты;

- медициналық техниканың түрлерін әртүрлі салаларда қолдану;

-медициналық техниканың қызмет көрсету тұйықтары, блоктары, элементтерінің құрылымдық ерекшеліктері;

-медициналық техниканың сипаттамасы мен әртүрлі техникалық параметрлердің өлшеу әдістемесі мен тәсілдері;

-медициналық техниканың жұмыс көрсеткіштерінің тұрақтылығы мен салу кестелері және әдістері;

- медициналық техниканың әртүрлі түрлерінің қорғау кестелерінің қызмет ету принциптері;

- медициналық техниканың арнайы жұмыс тәртібін қамтамасыз етуге арналған жүйелер мен көмекші жабдықтар құрылғылары және тағайындалуы;

- медициналық техниканы қосу қауіпсіздігінің ережелері, мүмкін жүктемелер;

-медициналық техниканы монтаждау бойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу тәртібі мен құжаттар жинақтамасы;

Іскерліктер:

-техникалық құжаттардың талаптарына сай медициналық техниканы монтаждауды жүргізу;

-медициналық техниканың блоктары мен жеке тұйықтарының техникалық жағдайын анықтау; жеткізіп беру уақытындағы жабдықтардың жинақтамасы;

-әртүрлі қызметтерге тағайындалған құралдар мен аспаптары бар медициналық техниканы реттеу мен монтаждау кезіндегі жұмыстарды жасау;

-техникалық құжаттарда көрсетілген көрсеткіштерге сай медициналық техниканың сипаттамасы мен параметрлердің жұмысын реттеуді жүргізу;

-еңбекті қорғау ережелерін сақтай отырып қосалқы жұмыстар мен монтаждауды жүргізу;

-қажетті техникалық құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.20

КҚ 3.3.21

АП.05

Медициналық техникаға қызмет көрсетудің техникалық әдістері.

Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету;

әртүрлі медициналық техниканың техникалық жағдайын жоспарлы бақылау (үлкен емес техникалық ақаулықтарды жою);

әртүрлі медициналық техникаға жоспарлы техникалық қызмет көрсету;

техникалық қызмет кезіндегі медициналық техниканың бұзылуларын реттеу жұмыстары;

электрондық медициналық техника ментехникалық қызмет көрсету, монтаждау технологиясы;

медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындалуы, мазмұны мен жұмыстардың орындалу мерзімі;

электрондық медициналық техниканың сенімділігі, сенімділік көрсеткіші, сенімділікті анықтау мен бағалау.

Білімдер:

-әртүрлі медициналық техникаға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу әдістері, тәртібі, ережесі;

- әртүрлі құрылғылар мен бақылау - өлшеу аспаптарын қолданудың қауіпсіздік негіздері;

-әртүрлі медициналық техниканың сипаттамасы мен техникалық параметрлердің қалып қоюы мен дұрыс тағайындалуы;

-медициналық техниканың негізгі жұмыс жоспары мен қорғану құралдары;

-медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық құжаттарды безендіру рәсімі мен жинақтамасы;

Іскерліктер:

-әртүрлі медициналық техникаға техникалық қызмет көрсетуді жүргізу;

-медициналық техниканың техникалық жағдайына жоспарлы бақылау жасауды жүргізу (үлкен емес техникалық ақаулықтарды жою арқылы);

- медициналық техниканың техникалық жағдайына жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу (тозған бөлшектері мен тұйықтарын ауыстыру арқылы);

- техникалық талаптарға сай медициналық техниканың сипаттамасы мен жұмыс параметрлерін реттеуді жүргізу;

-көшіру кезіндегі медициналық техниканың үлкею себептерін қортындылау;

- қажетті техникалық құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

АП.06

Медициналық техниканы технологиялық жөндеу.

Медициналық техниканы жөндеу кезіндегі техникалық құжаттар;

бүтіндей медициналық техниканың қатардан шығуы мен функционалдық тұйықтар, элементтердің жеке ақаулықтарының себептерін анықтау;

медициналық техниканы жөндеу кезіндегі аталған жабдықтар мен бақылау - өлшеу құралдарын таңдау және оны жүйелі түрде реттеу;

техникалық құжаттардың талаптарына сай жөндеуден кейінгі медициналық техниканың техникалық жағдайын тексеру.

Білімдер:

-медициналық техниканың қазіргі заманғы жағдайы мен даму жетістіктері;

- моралдық және физикалық жағынан тозу түсінігі;

- медико – биологиялық, зертханалық – диагностикалық, физиотерапевтік техникалардың негізгі медико – биологиялық сипаттамасы мен жұмыс жасау принциптері;

- медициналық техниканың жұмыс жасау кезіндегі бұзылу себептері мен оларды шешу тәсілдері;

- медициналық техниканың жұмыс жасау кезіндегі үлкею себептері мен оларды болдырмау тәсілдері;

-медициналық техниканың блоктары мен жеке функционалдық тұйықтарын технологиялық жөндеу мен жүргізу тәртібі;

-жөндеуден кейінгі медициналық техниканың техникалық жағдайын тексеру әдістемесі;

- медициналық техниканы жөндеу бойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу тәртібі мен жинақтамасы;

Іскерліктер:

- техникалық құжатар талаптарын есепке ала отырып әртүрлі медициналық техниканы жөндеуді жүргізу;

- қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау нормаларын сақтай отырып жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- жөндеудің сапалы болуын қамтамасыз ету мақсатында, келеңсіздіктерді табу кезінде,бақылау - өлшеу және басқа да құрылғылардың функционалдық жағдайын бақылау;

- төлқұжаты мен көрсетілген техникалық жағдайларға, талаптардағы техникалық сипаттама мен параметрлерге сай жөнделген медициналық техниканың сынағын жүргізу;

- қажетті техникалық құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ3.3.12

КҚ 3.3.13

АП.07

Медициналық тағайындауға арналған жабдықтар, аппараттар, аспаптар.

Адам ағзасына деген электрдің физикалық негіздегі емдеуге әсер етуі;

терапевтік және хирургиялық электрондық медициналық аппаратура, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерін бейнелеу; биопотенциалдарды тіркеу мен өлшеу әдістері; электрліккардиография, аспаптардың құрылу принциптері, олардың техникалық сипаттамасы мен ерекшеліктері; медицинадағы визуализация; теледидарлық зерттеу, аспаптардың сипаттамасы мен көшіру әдістері; зерттеудегі ультрадыбысты қолдану; ультрадыбыстық сканерлер, жұмыс талаптары, эхограмның түрлері, аспаптардың жұмыс кестелері мен сипаттамасы; медициналық электрондық өлшеу және зерттеу аспаптары, тағайындалуы, қолданылуы, медициналық – техникалық сипаттамасы, жұмыс жасауы, принциптік электрлік кестелерді бейнелеу; ағзаның жүйесін ауыстыру аппараты, медициналық электрлік күштеулер: олардың тағайындалуы, жұмыс жасауы, сипаттамасы, қызметтік құрамы; монтаждау технологиясы, медициналық электрлік техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету; медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету, тағайындалуы, жұмыстың орындалу мерзімі мен мазмұны;медициналық техниканың электрондық тиімділігі,тиімділік көрсеткіштері, тиімділікті анықтау мен бағалау.

Білімдер:

- қазіргі заманғы медициналық техниканың жағдайы мен оның жақын арадағы жылдарға даму жетістіктері;

- жөндеу құжаттарын жүргізу ережесі мен номенклатурасы, электрмеханиктің жұмыс орнын жабдықтау, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру,жөндеу жұмыстарының түрлері,электрондық медициналық техника аппараттары мен қызмет көрсету тұйықтарының жағдайын анықтау;

- электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын қолдану;

-электрондық медициналық техниканың блоктары мен қызмет ету тұйықтарын жөндеу технологиясы;

-диагностикалық тексеру мен терапевтік процедураларды өткізу кезіндегі электрондық медициналық техниканың физикалық әсер етеуі,медициналық – биологиялық, зерттеу, физиотерапевтік аппаратуралардың жұмыс жасауы мен аспаптардың медициналық – техникалық сипаттамасы және қызметтік құрамы;

-электрондық медициналық техниканың бұзылу себептері, оларды табу әдістері, монтаждаудың технологиялық жүйесі, электрондық медициналық техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету;

Іскерліктер:

-медициналық техниканың техникалық жағдайын анықтау, техникалық жағдайлар талаптарына сау келуін жинақтау;

-электрондық медициналық техниканың электрондық тұйықтарын электрлік параметрлермен өлшеу, өлшеу қортындысы бойынша олардың жағдайын анықтау мен ақаулықтардың себептерін табу;

-электрондық медициналық техниканың тексеру және реттеу стенділерін салу кезінде құру мен қолдану;

-медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету мен жөндеу, монтажды орындау;

-электрондық медициналық техниканың жағдайын анықтау, аппараттар мен тұйықтардың бұзылу себептерін табу, жөндеу мен көшіру кезіндегі құжаттарды қолдану;

-электрондық медициналық техниканы жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын тексеруді өткізу, аппараттардың жұмыс жасау қабілетін сапалы бағалау;

-электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайын тексеру дағдыларын игеру, реттеу және жөндеу, монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде тұйықтардың қызметтік тәртібі картасы бойынша бұзылған элементті анықтау, электрондық медициналық техниканың техникалық жағдайынтексеру дағдыларын игеру, жөндеуден кейінгі электрондық медициналық техниканы сынауды жүргізу;

-радиоэлементтердің өлшеу параметерлерімен жұмыс, электрондық медициналық техниканың тұйықтары мен ақаулық элементтерін ауыстыру бойынша технологиялық операцияны орындау;

-электрондық медициналық техниканы реттеу мен жөндеу кезіндегі өлшеу құралдарын таңдау, жөндеуден кейінгі медициналық техниканы сынауды өткізу, көшіру орнында электрондық медициналық техниканы монтаждауды орындау;

-жөндеу учаскесіне арналған өртке қарсы техника мен еңбекті қорғау талаптарына бақылау жасауды ұйымдастыру.

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

АП.08

Жоғары технологиялық аппаратуралардыңмедициналық зерттелуі.

Ағзаны тексеру жүйесінің тәсілдері, суреттеуге қортынды жасау мен құру жолдарымен зерттеуге арналған шағынпрцессорлармен медициналық кешендер, әртүрлі физикалық жолдарда бейнелеулерді қалыптастыру;

жылу беретін медициналық кешендер; эндоскопиялық зерттеуге арналған медициналық кешендер;

ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері;

электрондық – есептеу машиналарымен медициналық кешендер, олардың құрылуының жалпы принциптері, техникалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық қамтамасыз етілуі, медициналық ақпаратқа қортынды жасау; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешенге кешенді медициналық қызмет көрсету; электрондық – есептеу машиналарымен және шағынпроцессорларымен медициналық кешеннің бұзылулары мен дөндеу әдістері және шағынпроцессорлы жүйелердің істен шығуы

Білімдер:

- медициналық техниканың өндірістегі қазіргі заманғы жағдайы және оның жақын арадағы жылдары даму жетістіктері; физиотерапиялық, диагностикалық, медико – биологиялық аппаратуралар мен аспаптар жұмысының принциптері, олардың медико – техникалық сипаттамасы мен функционалдық құрамы;

- электрондық медициналық техниканың істен шығу себептері, оларды табу әдістері, монтаждаудың технологиялық жүйелері, электрондық медициналық техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету;

- шағынпроцессорлы медициналық кешендердің типтік құрылымы мен жұмыс принциптері; шағынпроцессорлы медициналық кешендердің техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етілуі;

- медииналық ақпаратты сандық өңдеудің принциптері;

- рентгендік аппараттарға техникалық қызмет көрсету тәртібі мен ұйымдастыру;

- рентгендік тексерілудің арнайы әдістемесі және олардың аппаратуралармен қамтамасыз етілуі;

- компьютерлік томографияның негізгі жүйелері, тағайындалуы, құрылымы, жұмыс принципі, құрылымдық орындалуы;

- компьютерлік томографияға техникалық қызмет көрсетілуі, бұзылуы және оны жою жолдары;

-компьютерлік томрграфияны бағдарламалық қамтамасыз ету;

-ядорлық- магниттік резонанстың физикалық негіздері, ядорлық- магниттік резонанстың дабылдарын алу принциптері;

- ядорлық- магниттік резонансты томографтарда қолданылатын импульстік негізгі жүйелілілік;

- ядорлық- магниттік резонансты томографтарда ақпараттардың өңделу жүйелелері;

- медицинадағы ультрадыбысты қолданудың физикалық негіздері;

- ультрадыбыстық медициналық зерттеу кешендері, олардың құрылымы мен қызмет ету принциптері;

Іскерліктер:

- жоғары технологиялы медициналық аппараттарды бағдарламалық қамтамасыз етілуін реттеу мен тексеруді жүргізу, олардың жыл сайынғы жұмысқа дайындығын тестілеуден өткізу;

- жоғары технологиялы медициналық аппараттарға техникалық қызмет жасауды техникалық құжаттарға сай орындау;

- терапевтикалық және зерттеулерді жасауға арналған электрондық медициналық аппаратуралардың дайындығын жүргізу;

- ұсынылған техникалық талаптарға сай бар жабдықтарды сайлылығын бағалау;

- жаңа техниканы алуға жобалау жоспарларын құру;

-медициналық техникаға кешенді техникалық қызмет көрсету мен монтаждау учаскелеріне арналған жұмыс сапасын бақылауға алуды жүргізу;

КҚ 3.3.15

КҚ 3.3.16

КҚ 3.3.17

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.18

КҚ 3.3.20

КҚ 3.3.21

ӨО и КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

ӨО.00

Өндірістік оқыту

ӨО.01

Оқу практикасы.

Оқу шеберханаларында оқыту. Слесарлық жұмыстар. Еңбектің қауіпсіздігі. Электрлік монтаждық және слесарлық жұмыстарды орындау кезіндегі қолданылатын, бақылау - өлшеу аспаптары мен құралдары, жабдықтары. Электрондық аппаратуралардың түрлерімен, құрылымымен танысу. Экранға арналған бейнені көрсету үшін аппаратуралар. Стоматологиялық, хирургиялық, анестизиологиялық, зерттеу, физиотерапиялық жабдықтардың түрлері. Зертханалық жабдықтар мен медициналық басқа қызметтердің жабдықтары.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- әртүрлі аспаптармен өлшеу;

- материалдарды слесарлық өңдеу;

- медициналық жабдықтардың ақаулықтарын анықтау мен жою;

- медициналық техника бұйымдарына техникалық қызмет көрсету мен икемдеу, реттеу;

-жөндеу жұмыстарын жүргізу

БҚ 6

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

ӨО.02

Таныстыру практикасы.

Кіріспе сабақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Өндіріспен таныстыру. Бақылау - өлшеу аспаптарымен жұмыс. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік бригаданың жұмысы. Медициналық жабдықтарға және басқа электрондық техникаға өз бетімен техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- электр құралдарының кестесін жинақтау;

- топтамалардың жұмыс жасауын бақылау;

-технологиялық жабдықтардың кестелерін, медициналық техника бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жою.

БҚ 6

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

КП.00

Кәсіптік практика.КП.01

Технологиялық практика.

Өндірістік практика. Кіріспе сабақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Өндіріспен таныстыру. Бақылау - өлшеу аспаптарымен жұмыс. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік бригаданың жұмысы. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету технологиясын дамыту жолдары, Жөндеу және электрлік монтаждық, слесарлық жұмыстар.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- электр құралдарының кестесін жинақтау;

- топтамалардың жұмыс жасауын бақылау;

-технологиялық жабдықтардың кестелерін, медициналық техника бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жою

БҚ 7

БҚ 9

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

КҚ 3.3.20

КҚ3.3.21

КП.02

Диплом алдындағы практика.

Кіріспе сабақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық. Өндіріспен таныстыру. Бақылау - өлшеу аспаптарымен жұмыс. Медициналық жабдықтарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік бригаданың жұмысы. Медициналық, электрлік және басқа да электрондық техниканы өз бетімен жөндеу мен техникалық қызмет көрсету. Жоғары технологиялы жабдықтар мен медициналық техника бұйымдарын тағайындауды енгізу.

Медициналық және электрондық жабдықтарды ақпараттық қамтамасыз етуді реттеу.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- медициналық техника мен электр құралдарының кестелерін жинақтау мен оқу;

- ақаулықтарды табу мен жою;

- монтаждау алдында электрлік және медициналық жабдықтарды топтамалау;

- технологиялық талаптарды сақтай отырып монтаждауды жүргізу;

- қауіпсіздік техникасын сақтау.

Дағдылар:

- электр құралдарының кестесін жинақтау;

- топтамалардың жұмыс жасауын бақылау;

-технологиялық жабдықтардың кестелерін, медициналық техника бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жою

БҚ 7

БҚ 9

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.12

КҚ 3.3.13

КҚ 3.3.20

КҚ3.3.21


      1 кесте Базалық құзыреттер

Құзырет коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Гуманитарлық және әлеуметтік – экономикалық ғылым негіздерін игеру, кәсіптік қызметте алынған білімдерді, тәсілдерді қолдана білу;

БҚ 2

Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздерін, адамның адамға, қоғамға және қоршаған ортаға байланысын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларын білу;

БҚ 3

Мәдени көзқарасқа иелену білу, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазақ тілін игеру және ресми түрде орыс тілін меңгеру. Кәсіптік лексиканы орынды қолдану, кәсіптік қызметте шетел тілін қолдана білу;

БҚ 4

Техникалық – технологиялық, әлеуметтік – экономикалық және экологиялық факторларды ескере кәсіптік мәселелерді шешу үшін қоршаған ортада және қоғамда болған процестер мен құбылыстар туралы жинақы ұғым қалыптастыру;

БҚ 5

Салауатты өмір салты туралы көзқарас, дене бітімінің өздік жетіліуінде іскерліктері мен дағдыларына қол жеткізу;

БҚ 6

Өзінің келекшек мамандығының мәнін және әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;

БҚ 7

Кәсіби жағдайларда жүйелі әрекет етуге, өз қызметін талдауға және жобалауға, кездейсоқ жағдайда өздігінен әрекет етуге қабілетті болу;

БҚ 8

Кәсіпкерлік қызметінің негіздерін және кәсіби саладағы кәсіпкерлік ерекшеліктерін білу;

БҚ 9

Әріптестермен жағымды әрекеттестік пен ынтымақтастыққа дайын болу;

БҚ 10

Тәжірибелік мәселелерін өз бетімен ақпарат көздерін табу және анықтау арқылы шешу.


      2 кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзырет (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1 Біліктіліктің коды және атауы

112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету электр механигі

КҚ 2.1.1 Медициналық техника бұйымдарын көшіру, монтаждау ережелерін сақтау;

КҚ 2.1.2 Медициналық жабдықтардың қорғау аппаратуралары мен реттегіштерін жөндеу мен монтаждау, қызмет көрсету кезіндегі еңбектің қауіпсіздік талаптары; медициналық техника бұйымдарының ТҚ мен көшірілуі бойынша қолданыстағы нұсқаулықтарды сақтау;

КҚ 2.1.3 Медициналық техника бұйымдарын автоматтандырылуын басқару дағдыларын игеру;

КҚ 2.1.4 Медициналық техника бұйымдарын жөндеу мен монтаждау кезінде қолданылатын, тәсілдер мен құралдарды қолдану;

КҚ 2.1.5 Медициналық техника бұйымдарының нақты өлшемдері талап етілмейтін, басқа да бөлшектері мен қиын емес бекітулерін дайындау;

КҚ 2.1.6 Жоғары санатты электр монтаждаушының жетекшілігімен медициналық техника бұйымдарын монтаждау;

КҚ 2.1.7 Іске қосушы реттегіш аппаратура медициналық техника бұйымдарын монтаждау;

КҚ 2.1.8 Медициналық техника бұйымдарын мегомметр көмегімен тоқ тарту жағдайын тексеру және оның қарсылық күшін өлшеу;

КҚ 2.1.9 Технологиялық жабдықтар кестелеріндегі, медициналық техникалар бұйымдарының зақымдануы мен ақаулықтарын жөндеу мен анықтау;

КҚ 2.1.10 Мойынтіректің қозғалысы мен тербелісіне ауыстыру мен майлауды жүргізу;

КҚ 2.1.11 Медициналықтехника бұйымдарының принциптік электрлік кестелері мен қосу кестелерін, сызбаларын, эскизін оқу;

КҚ 2.1.13 Медициналық техника бұйымдарының күштік электр жабдықтары мен қиын емес электр сымдарын монтаждау;

КҚ 2.1.14 Жүктемені есептеу, материалдың қауіпті қырқылуы мен материалдың қарсы тұруын анықтау;

КҚ 2.1.15 Медициналық техника бұйымдарының бұзылу себептерін анықтау, бұзылуды жөндеу әдістерін игеру;

КҚ 2.1.16 Иондық сәуле шығарудың күштілік өлшемін есептеуді жүргізу;

КҚ 2.1.17 Қортынды – есеп құжаттарын жүргізу;

КҚ 2.1.18. Рентген кабинеттеріне дозиметриялық бақылауды жүргізу;

КҚ 2.1.19. Жүргізілген бақылау нәтижелері бойынша техникалық қызмет көрсетуді орындау;

КҚ 2.1.20. Көшіру құжаттарының талаптарына сай жөндеуден кейін медициналық техниканы сынауды жүргізу;

3.Орта буын маманы

3.2 Біліктіліктің коды және атауы

112102 3 Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

КҚ 3.2.1. Электр энергиясы мен материалды үнемді шығындау, жұмыс орнын ұстау мен ұйымдастыру;

КҚ 3.2.2. Радиомонтаждық және электр монтаждық жұмыстарды орындау;

КҚ 3.2.3. Медициналық жабдықтарды және электрлік бекітулерге арналған қауіпсіздік техника ережелері мен электрлік бекітулерді көшіру ережелерін сақтау;

КҚ 3.2.4 Кәсіптік қызметте нормативтік – техникалық құжаттарды қолдану;

КК 3.2.5. Медициналық техниканы көшіруді енгізуді жүргізу;

КҚ 3.2.6. Иондық сәуле шығарудың күштілік өлшемін есептеуді жүргізу;

КҚ 3.2.7. Қортынды – есеп құжаттарын жүргізу;

КҚ 3.2.8 Медициналық техниканың техникалық жағдайына бақылау жүргізу;

КҚ 3.2.9 Медициналық техниканың техникалық жағдайына ағымды бақылау жүргізу;

КҚ 3.2.10 Рентген кабинеттеріне дозиметриялық бақылауды жүргізу;

КҚ 3.2.11 Жүргізілген бақылау нәтижелері бойынша техникалық қызмет көрсетуді орындау;

КҚ 3.2.12 Медициналық техниканың техникалық жағдайын бағалау мен тексеріс жасау;

КҚ 3.2.13 Медициналық техника түрлерінің әртүрлі өрістерінің ақаулықтарын іздеуді орындау;

КҚ 3.2.14 Медициналық техниканы жинау мен жөндеу, бөлектеуді жүргізу;

КҚ 3.2.15 Көшіру құжаттарының талаптарына сай жөндеуден кейін медициналық техниканы сынауды жүргізу;

3.3 112103 3 - Техник-электроншы

КҚ 3.3.1. Медициналық техника бұйымдарының жөнделуі мен монтаждауына байланысты жұмыстардың сапалы орындалуына бақылау жасауды жүргізу;

КҚ 3.3.2. Электр энергиясы мен материалды үнемді шығындау, жұмыс орнын ұстау мен ұйымдастыру;

КҚ 3.3.3. Медициналық техника бұйымдарына техникалық қызметтің көрсетілуі мен көшірілуі бойынша қозғалыстағы нұсқаулықтардың сақталуына бақылау жасау;

КҚ 3.3.4. Радиомонтаждық және электр монтаждық жұмыстарды орындау;

КҚ 3.3.5. Кәсіптік қызметте нормативтік – техникалық құжаттарды қолдану;

КҚ 3.3.6. Медициналық техниканы көшіруді енгізуді жүргізу;

КҚ 3.3.7. Иондық сәуле шығарудың күштілік өлшемін есептеуді жүргізу;

КҚ 3.3.8. Қортынды – есеп құжаттарын жүргізу;

КҚ 3.3.9. Медициналық техниканың техникалық жағдайына бақылау жүргізу;

КҚ 3.3.10. Медициналық техниканың техникалық жағдайына ағымды бақылау жүргізу;

КҚ 3.3.11. Рентген кабинеттеріне дозиметриялық бақылауды жүргізу;

КҚ 3.3.12. Жүргізілген бақылау нәтижелері бойынша техникалық қызмет көрсетуді орындау;

КҚ 3.3.13. Медициналық техниканың техникалық жағдайын бағалау мен тексеріс жасау;

КҚ 3.3.14. Медициналық техника түрлерінің әртүрлі өрістерінің ақаулықтарын іздеуді орындау;

КҚ 3.3.15. Медициналық техниканы жинау мен жөндеу, бөлектеуді жүргізу;

КҚ 3.3.16. Көшіру құжаттарының талаптарына сай жөндеуден кейін медициналық техниканы сынауды жүргізу;

КҚ 3.3.17. Жеке компьютерге қосылатын немесе шағын процессорларға арналған құрылған, қазіргі заманғы медициналық техниканың енгізілуі мен қабылдау жасалуына бақылау жасау;

КҚ 3.3.18. Жеке компьютерге қосылатын немесе шағын процессорларға арналған құрылған, қазіргі заманғы медициналық техниканы монтаждауды жүргізу;

КҚ 3.3.19. Техникалық құжаттарға сай жоғары технологиялы диагностикалық аспаптарға техникалық қызмет көрсетуді орындау;

КҚ 3.3.20. Жоғары технологиялық аспаптарды ақпараттық тестілеумен қамтамасыз ету мен реттеуді, тексеруді жүргізу.

КҚ 3.3.21. Технологиялық құжаттардың талаптарына сай жөндеуден кейінгі жоғары технологиялы медициналық техниканы сынауды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 278-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120501 3 – Әуе қозғалысының (ұшақтың) диспетчері

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық ) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

974

548

426


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


32


32ЖКП 02

Физика

+


+


70

40

30ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


62


62ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


60

40

20ЖКП 05

Қолданбалы информатика


+

+


70


70ЖКП 06

Адами фактор

+

+

+


20

20
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


60

50

10ЖКП 08

Аэродинамика негіздері

+

+

+


80

60

20ЖКП 09

Радиотехника және радиоэлектроника негіздері


+

+


70

50

20ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника


+

+


70

48

22ЖКП 11

Ұшуды радиотехникамен қамтамасыз ету

+

+

+


60

40

20ЖКП 12

Әуе кемелерінің радиотехникалық жүйесі


+

+


70

50

20ЖКП 13

Жердегі қызмет пен ұшу жұмысын ұйымдастыру


+

+


70

40

30ЖКП 14

Аэроалаңдардың электржарық техникалық жабдықтары


+

+


60

30

30ЖКП 15

Әуе кемесінің аспаптық жабдықтары


+50

30

20ЖКП 16

Әуе кемесінің құрылымдары және пайдалану негіздері.

+

+

+


70

50

20АП 00

Арнайы пәндер

694

408

286


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама

+

+

+


76

60

16АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі

76


76АП 03

Авиациялық метеорология

+

+60

36

24АП 04

Әуе қозғалысына қызмет көрсетудің негізгі теориялары


+

+


60

36

24АП 05

Әуе қозғалысын ұйымдастыру технологиясы

+

+90

54

36АП 06

Әуе навигация негіздері

+

+

+


68

44

24АП 07

Аэронавигациялық ақпарат

86

60

26АП 08

Әуе қозғалысына қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

+


72

44

28АП 09

Ұшу қауіпсіздігі


+24

24
АП 10

Әуе қозғалысын ұйымдастырудың автоматтандырылған жүйесі

+


+


82

50

32БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 465*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

72

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасі

746

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

910

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 279-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120502 3 – Штурман

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

588

290

298


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

40


40ЖКП 02

Физика

+


+


70

42

28ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


56


56ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+36

36
ЖКП 06

Адами фактор


+

+


36

36
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


40

24

16ЖКП 08

Техникалық механика

+
60

36

24ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


40

24

16ЖКП 10

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу


+76


76ЖКП 11

Электртехникасы негіздері және радиотехника


+

+


44

26

18ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік


+30

30
АП 00

Арнайы пәндер

1080

670

410


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама

+


+


60

60
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі


+60


60АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану

+


+


46

28

18АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+

+


46

28

18АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


46

28

18АП 06

Авиациялық метеорология

+

+90

54

36АП 07

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары


+

+


54

32

22АП 08

Ұшу аппараттарын ұшуда пайдалану және құрылымы

+

+

+


58

36

22АП 09

Авиациялық қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану және құрылымы

+

+

+


58

36

22АП 10

Аппаттық – құтқаруға дайындық


+

+


38

24

14АП 11

Әуе қозғалысына автоматтық қызмет көрсету жүйесі және радиотехникалық құралдар


+

+


90

54

36АП 12

Ұшуды радиотехника мен қамтамасыз ету+


56

34

22АП 13

Әуе қозғалысына қызмет көрсету

48

30

18АП 14

Ұшуда пайдалану

+

+

+


40

24

16АП 15

Ұшу қауіпсіздігі

+


+


40

40
АП 16

Әуе навигациясы

+

+

+


130

78

52АП 17

Қауіпті жүктер


+

+


30

30
АП 18

Практикалық аэродинамика

+

+

+


90

54

36БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 465*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

216

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

1168

КП 03

Жаттығу практикасы

144

КП 04

Ұшу практикасы

200

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 280-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120503 3 – Ұшқыш

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

392
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

254

152

102


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

32

10

22ЖКП 02

Физика

+


+


22

12

10ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


22


22ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


36

30

6ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+18

18
ЖКП 06

Адами фактор


+

+


16

16
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


20

12

8ЖКП 08

Техникалық механика

+
28

18

10ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


16

16
ЖКП 10

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу


+24


24ЖКП 11

Электртехникасы негіздері және радиотехника


+

+


20

20
АП 00

Арнайы пәндер

680

478

202


1-2

АП 01

Авиациялық заңнама

+


+


30

30
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі

60


60АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану+


20

16

4АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+

+


18

10

8АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


18

10

8АП 06

Авиациялық метеорология

+

+

+


48

26

22АП 07

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары

+

+

+


42

22

20АП 08

Ұшу аппараттарын ұшуда пайдалану және құрылымы

+

+40

30

10АП 09

Авиациялық қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану және құрылымы


+

+


20

12

8АП 10

Аппаттық – құтқаруға дайындық


+

+


22

22
АП 11

Әуе қозғалысына автоматтық қызмет көрсету жүйесі және радиотехникалық құралдар


+

+


20

12

8АП 14

Ұшуда пайдалану

+

+

+


60

48

12АП 15

Ұшу қауіпсіздігі+


30

30
АП 16

Әуе навигациясы

+

+

+


80

60

20АП 15

Авиациялық қауіпсіздік


+28

28
АП 16

Қауіпті жүктер


+

+


28

28
АП 17

Практикалык аэродинамика

+

+

+


80

58

22АП 18

Авиация-химиялық жұмыстарды орындау және ұйымдастыру


+18

18
АП 19

Химиялық жабдықтардың құрылымы


+18

18
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

42 - 276*

КП 00

Кәсіптік практика

1152

КП 01

Оқу практикасы

216

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

592

КП 03

Тренажерда жаттығу практикасы

144

КП 04

Ұшу практикасы

200

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 281-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120504 3 – Техник-механик

      120505 3 – Техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмысы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

730

478

252


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

32


32ЖКП 02

Физика

+


+


60

30

30ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


56


56ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


54

30

24ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+

+


24

24
ЖКП 06

Адами фактор


+

+


24

24
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


24

24
ЖКП 08

Техникалық механика

+


+


70

42

28ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


24

24
ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника


+

+


54

32

22ЖКП 11

Материалтану және металды өңдеу


+

+


54

54
ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік


+

+


24

24
ЖКП 13

Қолданбалы информатика


+

+


40


40ЖКП 14

Аэродинамика негіздері

+


+


54

54
ЖКП 15

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


40

40
ЖКП 16

Гидравлика

+

+

+


60

40

20ЖКП 17

Әуежайлар және оларды пайдалану

+


+


36

36
АП 00

Арнайы пәндер

938

562

376


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама


+

+


32

32
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі


+

+


86


86АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


36

22

14АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+

+


36

22

14АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


36

22

14АП 06

Ұшу аппараттарының функционалды жүйелері және құрылымдары

+

+

+


100

64

36АП 07

Авиациялық қозғалтқыштардың функционалды жүйелері және құрылымдары

+

+

+


100

64

36АП 08

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағармай материалдары


+

+


36

22

14АП 09

электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу және моделдеу


+

+


40


40АП 10

Ұшу қауіпсіздігі

+

+

+


40

40
АП 11

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын техникалық пайдалану

+

+

+


100

60

40АП 12

Әуе кемелерін техникалық жөндеу бойынша ереже

+

+

+


84

84
АП 13

Авиациялық техниканы тексеру және техникалық диагностика құралдары мен әдістері


+

+


78

50

28АП 14

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы

+

+

+


134

80

54БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 465*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

72

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

746

КП 03

Өндірістік технологиялық

практика

910

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 282-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120504 3 – Техник-механик

      120505 3 – Техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оңың ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

738

466

272


1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

32


32ЖКП 02

Физика

+


+


60

30

30ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


56


56ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


54

30

24ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+

+


30

30
ЖКП 06

Адами фактор


+

+


24

24
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


24

24
ЖКП 08

Техникалық механика

+


+


64

40

24ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


36

20

16ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника


+

+


44

30

14ЖКП 11

Материалтану және металды өңдеу


+

+


40

40
ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік


+

+


24

24
ЖКП 13

Қолданбалы информатика


+

+


40


40ЖКП 14

Аэродинамика негіздері

+


+


54

54
ЖКП 15

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


40

40
ЖКП 16

Гидравлика

+

+

+


60

40

20ЖКП 17

Әуежайлар және оларды пайдалану

+


+


56

40

16АП 00

Арнайы пәндер

898

526

372


1-4

АП 01

Авиациялық заңнама


+

+


60

60
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі


+

+


86


86АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


42

20

22АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+

+


48

28

20АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


44

24

20АП 06

Ұшу аппараттарының функционалды жүйелері және құрылымдары

+

+

+


96

60

36АП 07

Авиациялық қозғалтқыштардың функционалды жүйелері және құрылымдары

+

+

+


70

50

20АП 08

Ұшу қауіпсіздігі

+

+

+


40

40
АП 09

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары


+

+


54

40

14АП 10

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу және моделдеу


+

+


76


76АП 11

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын техникалық пайдалану

+

+

+


84

60

24АП 12

Әуе кемелерін техникалық жөндеу бойынша ереже

+

+

+


44

44
АП 13

Авиациялық техниканы тексеру және техникалық диагностика құралдары мен әдістері


+

+


78

50

28АП 14

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы

+

+

+


76

50

26БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 – 457*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

72

КП02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

746

КП03

Өндірістік технологиялық

практика

910

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 283-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120506 3 – Әуе жол серігі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

392
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

266

140

126


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+


+


48


48ЖКП 02

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу


+

+


38


38ЖКП 03

Әуежайлар және оларды пайдалану

+


+


52

32

20ЖКП 04

Маркетинг және менеджмент негіздері


+

+


30

18

12ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+

+


18

18
ЖКП 06

Адами фактор


+

+


16

16
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


20

12

8ЖКП 08

Еңбекті қорғау және экология негіздері


+

+


16

16
ЖКП 09

Авиациялық қауіпсздік


+

+


28

28
АП 00

Арнайы пәндер

662

354

308


1-2

АП 01

Авиациялық заңнама


+40

40
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі


+60


60АП 03

Әуе тасымалын ұйымдастыру


+

+


72

44

28АП 04

Ұшу қауіпсіздігі


+

+


30

30
АП 05

Әуе көлігінде автоматттандырылған брондау жүйесіе


+

+


70

42

28АП 06

Әкімшілік-кедендік формалділік


+

+


36

36
АП 07

Ұшу аппараттарын тиеу және орталықтандыру


+

+


36

22

14АП 08

Әуесерік қызметі ұшу жұмысын ұйымдастыру

+


+


96

58

38АП 09

Әуе кеме бортында жолаушыларға қызмет көрсету технологиясы

+

+

+


90

54

36АП 10

Борт тағамдарын ұйымдастыру


+40


40АП 11

Апаттық –құтқару даярлығы

+
46


46АП 12

Ұшу жағдайларында медициналық қызмет көрсету


+

+


46

28

18БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 280 *

КП 00

Кәсіптік практика

1152

КП 01

Оқу практикасы

216

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

592

КП 03

Жаттығу практикасы

144

КП 04

Ұшу практикасы

200

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау *

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 284-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120507 3 – Әуежайдың отын кешенінен ұшақтарға отынды орталықтандырылған құю жүйесінің авиатехнигі

      120509 3 – Жанар-жағар май авиатехнигі

      1205010 3 – Авиациялық агрегаттар мен авиациялық жабдықтарды жөндеу жөніндегі авиациялық техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

480
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

868

566

302


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


32


32ЖКП 02

Физика


+

+


60

36

24ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


60

36

24ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+

+


38

38
ЖКП 06

Әуежайлар және оларды пайдалану

+

+

+


34

34
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


50

30

20ЖКП 08

Техникалық механика


+

+


52

32

20ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері

+


+


58

36

22ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника


+

+


44

30

14ЖКП 11

Материалтану және металды өңдеу


+

+


52

32

20ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік


+

+


30

30
ЖКП 13

Органикалық химия

+

+

+


70

42

28ЖКП 14

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


40

40
ЖКП 15

Авиациялық техника құрылымдарының негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 16

Гидравлика


+

+


48

30

18ЖКП 17

Аэродинамика негіздері

40

24

16ЖКП 18

Автоматика негіздері және басқару

+

+

+


40

24

16АП 00

Арнайы пәндер

800

486

314


1-3

АП 01

Авиациялық заңнама

20

20
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі

30


30АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+30

18

12АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+30

18

12АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+30

18

12АП 06

Ұшу қауіпсіздігі


+

+


30

30
АП 07

Химмотология және жанар-жағар май материалдары сапасын бақылау

+


+


70

42

28АП 08

Авиациялық қозғалтқыштар мен ұшу аппараттарын жанармай мен қамтамасыз ету жүйелері

+


+

+

66

40

26АП 09

Әуежай жанармай кешенінің техникалық құралдары мен жабдықтары


+

+


76

46

30АП 10

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары


+

+


76

46

30АП 11

Жанармай мен қамтамасыз етудің технологиялық үрдісі


+

+


66

40

26АП 12

Жанармай мен қамтамасыз етудің автоматтандырылған үрдісі

+


+


70

42

28АП 13

Әуе кемесін және НТ жанармаймен қамтамасыз ету құралдарын техникалық пайдалану

+


+


88

54

34АП 14

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсетудің автоматтандырылған үрдісі және механизациясы


+

+


48

30

18АП 15

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы


+

+


70

42

28БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 465*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы


+72

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы


+714

КП 03

Өндірістік технологиялық

практика


+942

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 285-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120507 3 – Әуежайдың отын кешенінен ұшақтарға отынды орталықтандырылған құю жүйесінің авиатехнигі

      120509 3 – Жанар-жағар май авиатехнигі

      1205010 3 – Авиациялық агрегаттар мен авиациялық жабдықтарды жөндеу жөніндегі авиациялық техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

836

514

322


1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


32


32ЖКП 02

Физика


+

+


60

36

24ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу


+

+


50


50ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе


+

+


38

38
ЖКП 06

Әуежайлар және оларды пайдалану

+

+

+


34

34
ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


50

30

20ЖКП 08

Техникалық механика


+

+


52

32

20ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері

+


+


44

26

18ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника


+

+


44

30

14ЖКП 11

Материалтану және металды өңдеу


+

+


52

32

20ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік


+

+


24

24
ЖКП 13

Органикалық химия

+

+

+


68

42

26ЖКП 14

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


40

40
ЖКП 15

Авиациялық техника құрылымдарының негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 16

Гидравлика


+

+


48

30

18ЖКП 17

Аэродинамика негіздері

40

24

16ЖКП 18

Автоматика негіздері және басқару

+

+

+


40

24

16АП 00

Арнайы пәндер

800

486

314


2-4

АП 01

Авиациялық заңнама

20

20
АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі

30


30АП 03

Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


30

18

12АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану


+

+


30

18

12АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану


+

+


30

18

12АП 06

Ұшу қауіпсіздігі


+

+


30

30
АП 07

Химмотология және жанар-жағармай материалдары сапасын бақылау

+


+


70

42

28АП 08

Авиациялық қозғалтқыштар мен ұшу аппараттарын жанармаймен қамтамасыз ету жүйелері

+


+

+

66

40

26АП 09

Әуежай жанармай кешенінің техникалық құралдары мен жабдықтары


+

+


76

46

30АП 10

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары


+

+


76

46

30АП 11

Жанармай мен қамтамасыз етудің технологиялық үрдісі


+

+


66

40

26АП 12

Жанармай мен қамтамасыз етудің автоматтандырылған үрдісі

+


+


70

42

28АП 13

Әуе кемесін және НТ жанармай мен қамтамасыз ету құралдарын техникалық пайдалану

+


+


88

54

34АП 14

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсетудің автоматтандырылған үрдісі және механизациясы


+

+


48

30

18АП 15

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы


+

+


70

42

28БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 457*

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

72

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы714

КП 03

Өндірістік технологиялық

практика

942

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 286-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1200000 Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу(салалар бойынша)

      Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1205000 – Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

      Біліктілігі: 120508 3 - Техник-зертханашы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім негізінде

Пәндер мен циклдердің индексі

Пәндер мен циклдердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

392
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

430

290

140


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


32


32ЖКП 02

Мамандыққа кіріспе


+

+


24

24
ЖКП 03

Жалпы химия негіздері

+


+


60

36

24ЖКП 04

Жоғары математика негіздері


+

+


42

30

12ЖКП 05

Термодинамика және жылутехника негіздері


+

+


66

50

16ЖКП 06

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу және моделдеу


+

+


28


28ЖКП 07

Өндірістік экономика


+

+


20

12

8ЖКП 08

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

+


+


30

30
ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері

+


+


48

48
ЖКП 10

Әуежайлар және оларды пайдалану


+

+


52

32

20ЖКП 11

Авиациялық қауіпсіздік


+

+


28

28
АП 00

Арнайы пәндер

498

300

198


1-2

АП 01

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары

+

+

+


76

46

30АП 02

Органикалық химия

+


+


70

42

28АП 03

Әуе кемелерін арнайы сұйықтықтар мен және жанар-жағар май материалдары мен қамтамсыз ету жүйесі

+

+

+


114

68

46АП 04

Аспаптар мен жабдықтарды зертханалық тексеру


+

+


112

68

44АП 05

Зертханалық жұмыстар жүргізу технологиясы

+


+


126

76

50БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

48 - 280 *

КП 00

Кәсіптік практика

1152

КП 01

Оқу практикасы

144

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

462

КП03

Өндірістік технологиялық

практика

546

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау **

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 287-қосымша

      "Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 287-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер


ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Тілдің негізгі құрамдас бөліктерін; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігі; әдеби тіл нормалары туралы түсінік, норма түрлері; сөйлеу стильдері, әр стильдің ерекшелігі және жанры, лексика; сөйлеу барысында көркемдеуіш құралдарды пайдалану; лексикалық нормалар; лексикография; сөздіктердің негізгі типтері; фонетика; негізгі фонетикалық бірліктер; тіл мәнерінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасам нормалары; морфология; қазіргі тілдегі грамматикалық категориялар және сөзді жеткізу мәнерінің амал-тәсілдері; морфологиялық нормалары; синтаксис; синтаксистің негізгі бірліктері; пунктуация; мәтін лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тіл нормаларын;

- әдеби стильдерді, әр стильдің өзіне тән ерекшелігін, жанрларын;

- тіл білімінің негізгі бөлімдерінің мазмұнын.

Іскерліктер:

- әдеби нормаларға сәйкес сөйлем құру;

- сөйлеу барысында

көркемдегіш құралдарды пайдалану;

- әр түрлі сөздіктерді пайдалану;

- әр түрлі талдаулар жасауды өткізу (сөз және сөйлемдерді).

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Кәсіптік тілдесуге қажетті мамандық бойынша лексико-грамматикалық материалды;

Сөйлеу әрекетінің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық);

Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- мамандық бойынша лексикалық материалды,

- сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөйлеу нысандарын;

- шетел тілінің грамматикасын;

Іскерліктер:

- шетел тілінде мәтіндерді оқу;

- орыс (қазақ) тілінен шетел тіліне және керісінше аудару;

- шетел тілінде жазбаша мәтіндер құрау;

- монологтық және диалогтық нысанда материалдарды ауызша мазмұндау.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Маман дайындау барысындағы дене тәрбиесіның рөлі; дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіби-қолданбалы дене даярлығы.

Білімдер:

- маман даярлаудағы дене шынықтырудың рөлі;

- дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

-спорт ойындарының ережесі.

Іскерліктер:

-дене жаттығуларын дұрыс орындау;

- спорт ойындарын ойнау.

БҚ 3

БҚ 4

ЖГП 04

Қазақстан тарихыӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП 01

Мәдениеттану

Мәдениеттану мен оның қоғам өміріндегі рөлі;

мәдениетті зерттеудегі әр алуан әдістер;

мәдениет және өркениет;

мәдениеттің қалыптасуы;

батыс еуропа мәдениеті мен оның қазіргі әлемнің дамуына әсері;

африкандық мәдениеттің ерекшелігі мен бірегейлігі;

расалық мәселелер;

көшпенділер өркениетінің пайда болуы және оның бірегейлігі;

орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті;

17-19 ғасырдағы қазақтардың мәдени дәстүрлері;

қазіргі таңдағы Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

-негізгі түсініктер: конфуция, даосизм;

- Үнді мәдениетінің ерекшеліктерімен оның жетістіктері;

- Ислам; курайш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке түсініктері:

-Христиан оқуының негізгі принциптері және бағалы бағыттары;

- көшпенділер өркениеті;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдениеті;

- орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері туралы;

Іскерліктер:

- мәдениеттану түсінігін жеңіл қолдану;

- көшпенділердің рухани және материалдық ерекшелігін көрсету және оны бақылап отыру

БҚ 2

ӘЭП 02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философия ойларының негізгі кезеңдері; адам табиғаты және оның өмір сүрудегі мәні; адам және құдай; адам және ғарыш; адам, қоғам, өркениет, мәдениет; жеке бостандық және адамның жауапкершілігі;

адамдық тану және қызметі; ғылым және оның рөлі; адамзат алдындағы аса үлкен мәселелер

Білімдер:

- әлемдік көзқарас типтері:

- философияның тарихи типтері, философия др. Шығыс, ежелгі Греция философиясы:

- орта ғасыр философиясы және қайта өркендеу дәуірі, жаңа ғасыр философиясы:

- қазақ ойшылдарының философиялық көзқарастары;

-18-20 ғ.ғ. орыс философиясының ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- әлемдік көзқарас құрылымдары мен типтерін ажырату;

- материалдық және рухани құндылықтар, сондай-ақ олардың қоғам дамуына әсері

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Әлеуметтану ғылымы:қоғам әлеуметтік мәдени жүйе. Әлеуметтік бірлік; әлеуметтік және этноұлттық қатынасы. Әлеуметтік процестер:

әлеуметтік институттар мен ұйымдар.

Жеке адам: оның әлеуметтік рөлі мен әлеуметтік мінезі; саясаттану пәні, саяси билік және өкімшілік қатынас. Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процестер.

Білімдер:

-заңдылықтар бойынша әлеуметтік тұрғыда түсінік;

- әлеуметтік әрекет, әлеуметтік жікке бөліну, құрылым туралы түсінік;

- жеке әлеуметтік үдеріс ерекшелігі, реттеу формалары.

Іскерліктер:

- адамзаттың әлеуметтік мәнді мәселелерін талдау;

- өзінің кәсіптік өмірінде және барлық қоғамдық және жеке өмірінде әлеуметтану және саясаттану білімдерін қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ӘЭП 04

Экономика негіздері

Мақсаты, негізгі түсініктер, функциялары, құбылыс, принциптері;

Меншік формасы мен түрлері, меншікті басқару;

жоспар түрлері, оның негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау;

жоспарды эконмикалық негіздеу әдістері мен болжамдарды әзірлеу;

бизнес-жоспарлау;

экономикалық талдау;

халықтық тұтыну тауарлары нарығы мен қызметтер күйін талдау; нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теория туралы жалпы ережелер;

- шетелдегі және еліміздегі экономикалық жағдайлар;

- әлеуметтік және инвестициялық, қаржы-кредиттік, салықтық саясат, макро және микроэкономика негіздері.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіби ісіне қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық ұғымы, жүйесі, қайнар көзі, Қазақстан Ресубликасының Конституциясы – құқық жүйесінің көзі;

Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы, жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, негізгі құқық салалары, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарынының, сот жүйелері.

Білімдер:

- адам және азаматтардың бостандығы мен құқықтары, оларды іске асыру механизмдері;

-кәсіби ісі саласында адамгершілікті-этикалық және құқықтық нормалар.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби ісін реттейтін нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалана білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.

Қазақ іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу тарихы. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу құжаттарының түрлері. Бұйрықтар және оның түрлері. Еңбек шарты және оны ресімдеу тәртібі. Келісімшарттар және олардың түрлері.

Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша құжаттарды дұрыс ресімдеу.

Білімдер:

-тілдің грамматикалық ережесі;

-сауатты жазу;

-мәтін мазмұны бойынша жоспар құру;

-ресми іскери құжаттарды ресімдеу;

- мәтіннің негізгі мазмұны түсіну;

Іскерліктер:

-құжат бойынша түсінік беру;

-анықтамалық құжаттардытолтыру;

-іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу;

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.6.5

КҚ 3.7.3

КҚ 3.8.3

КҚ 3.10.3

ЖКП 02

Физика

Қоршаған ортаға физикалық көзқарас.

Гидроаэромеханика элементтері.

Молекулярлы физика және термодинамика негіздері.

Молекулярлы-кинетикалық теория.

Заттар құрамының өзгеру үрдісі және олардың сипаттамасы. Жылу қозғалтқыштары.

Біргелкі қозғалыс, олардың графикасы және теңеуі. Қозғалысты қосу.

Күш, салмақ, жылдамдық. Динамика заңы.

Дүниежүзілік тартылыс күші. Серпімділік күші. Үйкеліс күші. Дененің салмағы, салмақсыздық.

Статика. Жұмыс. Қуат. Энергияны сақтау заңы.

Гармоникалық колебания, олардың түрлері. Толқын құрамы мен түрлері.

Денені электрлеу. Зарядтардың өзара әрекеті. Күш жұмысының магниті. Өздік индукция.

Электрмагнитті толқындар. Радиоқабылдағыштар. Сәулелендіру. Спектрлер. Спектрлі талдау.

Білімдер:

- аспаптарда, жабдықтарда, машиналарда және электрлі магнитті тізбелерде болатын физикалық құбылыстардың мәні.

-электр энергияны үнемдеу және электрқауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- электр энергияны рационалды және тиімді қолдану тәсілі;

- электрлік сызбаларды жинау және оқу;

-электр қондырғыларды техникалық сауатты пайдалану және олардың ақауларын жою.

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.1.4

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.1

ЖКП 03

Инженерлік графика және техникалық сызу Жобалау әдісі. Сызықтық жазықтық, түзу, нүкте тапсырмалары. Үстінгі және жазықтық, түзу, нүктелерге метрикалық және позициялық тапсырмалар. Сызбаны өзгерту тәсілдері. Үстіңгі қисық сызықтар.Үстіңгі айналым. Түзу сызықтық жазықтық пен және екі жазықтық өзара түйісуі. Түзу сызықтық жазықтық пен және екі жазықтықтың паралельдігі мен перпендикулярлығы. Қисық сызық пен беті. Аксиометриялық проекциялар. Жобалау құжаттарының бірыңғай жүйесі. Сызбалардың орындалу практикасі.

ГОСТы ЕСКД – сызбаны рәсімдеудің негізгі ержелері. Қиылысу, үзіктер түрлері. Ажырату мен ажыратпауды біріктіру.Құрылымдық құжаттаржың түрлері және оларды дайындау деңгейі. Жеке компьютерлерде техникалық сызбаларды орындау үшін арнайы қолданбалы бағдарламалар.

Білімдер:

- сызба геометрия негіздерін,

- толтыру өлшемдеріне, өлшем сызықтық шартты белгілердің, шарттылықтар мен қысқартулардың талаптарын,

- машинажасау сызбаларын орындаудағы қолданылатын масштабы,

- эскиз бен сызбаны,

- құрылымдық құжаттардың түрлері,

- жиналмалы сызбаны оқу реті;

- жиналмалы сызбаны бөліктеуді.

Іскерліктер:

- сызбаны орындау практикасін;

- сызбаны толтыруды, барлық шартты белгілерді, өлшемдерді, өлшем сызықтарын салып, сақтай отырып;

- спецификаны рәсімдеу,

- қосындыларды дұрыс белгілеу, екінші қатардағы қисықты белгілеу;

- техникалық сызбаны орындау.

БҚ 1

БҚ 3

КҚ 3.1.6

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.10.3

ЖКП 04

Жоғарғы математика негіздері

Сызықтық алгебра элементтері.

Екінші және үшінші қатар айқындауыштары, олардың қасиеттері. Айқындауыштарды жол бойынша қойып есептеу.

n-ретті айқындауыш туралы ұғым. Сызықтық теңдеу жүйелері. n-сызықтық теңдеуді Крамер ережесі бойынша n белгісіз арқылы шешу. Матрицалар. Кері матрица ұғымы. Сызықтық теңдеу жүйесімен матрицалық шешу тәсілі.

Айқын функциялар, айқын емес функциялар, берілген параметрлік функцияларды дифференциалдау. Жоғары ретті дифференциалдар.

Функцияны зерттеу, функция экстремумдары. Тригонометриялық функциялар. Айқындалған интегралдардың қасиеті және анықтау. Векторлы алгебра элементтері. Векторлар, сызықтық векторлар арасындағы операция.

Білімдер:

- аралық техникалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқуға қажетті математикадан білім көлемін;

Іскерліктер:

- математикалық есептерді қолданбалы нәтижеге жеткізіп, шешуді (формулалар, сандар, сапалы шығатын графика және т.б.)

-қолданбалы мәселелерді математикалық жағынан зерттеу;

- мамандыққа байланысты әдебиеттердегі математикалық терминдерді өз бетінше шешуді;

- практикалік нұсқауды алу мақсатында қажетті есептеу әдістері мен тәсілдерді таңдау және қолдануды (компьютерлер, анықтамалықтар, кестелер).

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.5

КҚ 3.5.2

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.1

ЖКП 05

Мамандыққа кіріспе

Әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесі және азаматтық авиацияның дамуы мен жағдайы. Диспетчердің жеке және кәсіби ұасиеттеріне қойылатын талаптар. Диспетчерлік құрамның кәсіби даярлығы туралы ереже. Әуе қозғалысына қызмет көрсету құрылымдары мен үрдісі, кезеңдері.

Авиациялық оқиғаларды ескерту шаралары. Ұшу ұзақтығы, негізгі кезеңдері, ұшақтың ұшуы. Төтенше жағдайларда және шаруашылық қызметте авиацияны қолдану.

Авиациядағы негізгі мамандықтар. Азаматтық авиацияның ұшқыштар құрамы. Азаматтық авиациядағы техникалық пайдалану жөніндегі мамандар.

Білімдер:

- қозғалтқыштар мен ұшу аппараттарына қойылатын негізгі техникалық талаптар:

- әуе қозғалысына қызмет көрсетудің құрылымдық жүйесі, олардың жұмыс принциптері;

- әуе қозғалысына қызмет көрсетудегі нормативті құжаттарға байланысты авиациялық оқиғалардың болу себептерін және оларды жою жөніндегі шаралар.

- авиацияның халық шаруашылығында қолданылуы туралы;

- азаматтық авиациядағы ұшқыштар құрамын, авиациядағы негізгі мамандарды;

основных профессий в авиации, летного состава гражданской авиации;

-инженерлік-авиациялық қызмет құрылымы;

- Әуе кемесіне техникалық күтімдеуді ұйымдастыру;

Іскерліктер:

- арнайы және жалпы кәсіби пәндерді оқуда алған білімдерін қолдану;

-оқу және кәсіби практикаден өту кезінде білімдерін қолдану.

БК 1

БК 3

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.8.3

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.3

ЖКП 06

Адами фактор

Кәсіптік қызметті іске асырудың психологиялық негіздері. Авиациялық жүйелер басқармасындағы адам-оператор.

Авиацияда психологиялық таңдау. Ерекше жағдайлардағы әрекеттерге авиациялық қызметкерлерді оқыту және дайындауда психологиялық талаптар.

Әлеуметтік-психологиялық мәселелер. Авиациялық жағдайлардың қызметкерлерге әсер ету ерекшеліктері. Авиациялық қауіпсіздіктің жеке тұлға және жеке тұлға арасындағы қатынастың рөлі және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Білімдер:

- психология негізі: оның негізгі түсініктері мен теориялары;

-жеке психологиялық ерекшеліктері;

-өзін- өзі тәрбиелеудің рационалды қабылдау.

Іскерліктер:

-оқу, анықтамалық әдебиеттерді қолдану.

- таным қызығушылығын дамыту.

- қажетті кәсіптік сапаны алу үшін практикалық психология әдістері мен рационалды қабылдауды қолдану.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.1.6

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.3

КҚ 3.4.2

КҚ 3.5.2

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

ЖКП 07

Өндірістік экономика

Әуе көлігіндегі экономиканың ерекшеліктері, олардың өнімдері, еңбекті нормалау және жоспарлау, ұйымдастыру; еңбекті өндіру, оларды өлшеу және көтеру жолдары;

мекеменің қызметін жоспарлау және ұйымдастыру; салықтық жүйе; мекеменің қоры, негізгі патенттер, мекеменің техникалық және есептік құжаттары; қаржы-өндірістік қызметін талдау және есептеу; маркетинг және олардың құрылымы; бағалау, тарифті саясат; мекемені басқару; менеджмент негіздері, мақсаты, принциптері, функциялары және басқару әдістері.

Білімдер:

- көліктік мекемелерде болатын, экономикалық үрдістердің мазмұны, олардың өзара байланысы мен өзаратәуелділігі.

Іскерліктер:

- өндірістің нәтижелілігін көтеруді, нәтижеге жеткендерін бағалау, экономикалық факторлардың әсерін анықтау, моделдеу және жүйелеу;

- азаматтық авиацияда жалпы көліктікк заңдарды және экономикалық заңдарды нақты көрсету формалары; әлеуметтік –нарықтық шаруашылықта экономика жағдайларын дамытудың жалпы заңдары.

БҚ 1

БҚ 3

КҚ 3.1.6

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.5

КҚ 3.6.3

КҚ 3.8.1

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.2

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.3

ЖКП 08

Техникалық механика

Статика: жалпақ жүйе күші және статика аксиомаларының негізгі түсініктері. Ауыр орталықтардың кеңістік жүйесі. Кинематика. Қатты дененің күрделі қозғалысы, қозғалыс нүктелерінің параметрлері. Динамика: динамика аксиомалары және негізгі түсініктері. Динамиканың жалпы теоремасы. Материалдардың қарсыласуы: созылу және қысылу, кесу. Айналу немесе иілу және бүгілуі (көлденең). Күрделі қысым жағдайы. Беріктілік гепотезасын;

элементтердің беріктілігін, тұрақтылығы мен төзімділігін есептеу. Қысылған стержендер тұрақтылығы, шаршауы.

Білімдер:

- статика аксиомаларын;

- векторлық және аналитикалық түрдегі күштер туралы;

- күш сәті, ең басты күш сәті, басты вектор туралы ұғымды;

- динамиканың негізгі заңдарын;

- кинетикалық энергияны;

- механика материалдарын;

- беріктілік гепотезасын;

Іскерліктер:

- бостандығы дәрежесін, байланыстары мен реакцияларын анықтау, векторлық және аналитикалық түрдегі күштер туралы;

- нүктелер, жылдамдықтарын, жеделдетудің табиғи және векторлық өлшемдерін;

- практикалық есептерді шешу үшін теңдеуді қолдану;

- практикалық мақсатта динамика заңдарын қолдану.

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.1

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.1-

КҚ 3.3.6

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.3

ЖКП 09

Еңбекті қорғау және экология негіздері 

Қоршаған ортаның және өндірістік экологияның мәселелері, негізгі заңдық актілер, нормалар мен ережелер. Еңбек қауіпсіздік қызметінің шарттары мен физиолог-психологиялық факторлардың әрекеті. Авиациялық техникаға қызмет көрсету шараларын кезіндегі қауіпсіздік шаралары. АА кәсіпорнындағы еңбекті қорғауды ұйымдастыру. Өндірістік жарақат пен кәсіби аурулар. АА мекемелерінде санитарлы-гигиеналық жағдайларды анықтайтын факторлар. Электр қауіпсіздігі. Жердегі ерекше жағдайларда инженерлі-техникалық құрамның әрекеті. Авиациялық-химиялық жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы. Электржабдықтарын құру және пайдалану кезінде өртке қарсы талаптар, үрлеу және жылыту.

Экология. ҚР экологиялық заңнама негіздері. АА мекемелерінде қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар.

Білімдер:

- зиянды және қауіпті өндірістік факторларды;

- жауапкершілік түрлерін;

- өндіріс ғимаратының оптимальді және рұқсат етілетін микроклиматтық жағдайлары;

- жұмыс істеу алаңында ауадағы қауіпті заттардың концентрациясын;

- улы заттармен қатынас кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары;

-еңбекті қорғау саласындағы негізгі құжаттар;

Іскерліктер:

- күнделікті өмірде және өндірісте техника қауіпсіздігі талаптары мен нормативтік құжаттарды пайдалану;

-өндірісте және практикаден өту кезінде техника қауіпсіздігі ережелерін бұлжытпай орындау.

БҚ 1

БҚ 2

КҚ 3.2.3-

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.1-

КҚ 3.3.6

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.6.3

КҚ 3.7.3

КҚ 3.8.4

КҚ 3.8.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.3

ЖКП 10

Электртехникасы негіздері және электроника

Электр энергиясы, оның қасиеті және қолдануы.

Өндірістік процестерді автоматтандыру ісінде электрификацияның ролі.

Электроэнергетика, электротехника, электроника қазіргі күйі және даму болашағы. Электр өрісінің негізгі сипаттамалары.

Конденсаторлар.

Конденсаторларды қосу.

Электр тізбегі туралы жалпы мәліметтер. Токтың бағыты және ток тығыздығы.

Электр энергиясының тізбегінің негізгі элементтері: көздері және қабылдағышы және оның қуаты және ПӘК. Өткізгіш материалдар және олардың сипаттамасы. Мемлекеттік стандартқа сәйкес электр сұлбаларындағы шартты белгілер. Электроника негіздері: электрлік аспаптар, күшейткіштер, түзеткіш, генераторлар. Қабылдау және беру құрылғылары. Сандық құрылғылардың элементтері; антенналар мен радиотолқындарды тарату.

Білімдер:

- электрлік өрісі сипаттарын, физикалық мәнін, конденсатордың қосалқы, қосарлы, аралас қосындыларының қосылысы заңын;

-тұрақты тоқтың электр тізбегін;

-электр энергиясы өлшемнің принциптерін;

- электрлік жетек негіздерін;

- электронды және жартылай сымды аспаптардың жұмыс принциптері және құрылғысы туралы мәлімет;

Іскерліктер:

- өріс сипаттары мен конденсатордың батареясы сипаттарын есептеу;

- аралас қосылған бір көзді электр тізбегін есептеуді жүргізу;

- электрлік сызбадағы электр тізбегінің негізгі элементтерін анықтау;

- шартты белгілердің көмегімен, мемлекеттік стандарттарға сәйкес түрлі типтегі электрлік сұлбаларды орындау;

- аспаптың электрондық орналасу схемаларын оқуды.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.4

КҚ 3.2.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.1

ЖКП 11

Материалтану және металды өңдеу

Металл қоспаларының құрылысы. Құймаларды теориялық өңдеу. Құймаларды химиялық-термиялық өңдеу. Пластикалық деформация, металдарды бекіту және бұзу. Металл конструкциялардың шаршау беріктігі. Конструкциялы металдардың пайдалану қасиеті және оларды бағалау әдістері. Болат және құймалар. Жоғарғы температурадағы құймалар. Металл емес материалдар. Құранды материалдар. Металды кесу арқылы өңдеу. Құю өндірісі өте жоғары дәлдіктегі құю. Металды қысым арқылы өңдеу. Металды балқыту және дәнекерлеу. Металдарды электрлік-химиялық өңдеу.

Білімдер:

- металл құюдың негізгі технологиялық процестерін өңдеу,

- пластмассалардың, резина, герметика, желімнің, лакпен бояу, тоқыма материалдың кейбір физика-механикалық қасиеттері, құрамы, құрылысы, алу технологиясы туралы негізгі мәліметтерді;

Іскерліктер:

- шойынның белгілерін білу, жіктеу;

- түрлерді жобалау;

- электрдоғалы құйманы есептеу тәртібі;

- пісіру жібін бақылауды жүргізу;

-электрдоғалы пісірудің техника-экономикалық көрсеткіштерін анықтау;

- зенкердің, бұраманың құрылымы мен геометриясын айыруды.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.4

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

ЖКП 12

Авиациялық қауіпсіздік

Авиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері, қауіпсіздік деңгейі, қауіпсіздікке әсер ететін қолайсыз факторлар, және олардың бағалары, техникалық құралдары және қамтамасыз ету тәсілдері, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты басқарылатын құжаттар.

Білімдер:

- нормативтік құжаттың талаптарын;

- авиациялық қауіпсіздіктің жағдайы;

- авиация қауіпсіздік қызметінің құрылымын;

- әуежайдың және авиа мекемелердің территориясына кіретін рұқсат қағаздардың деңгейі;

-шектеу қойылған территорияларда жүру ережелері;

- заңсыз араласу актілері кезіндегі қолданатын құралдар; әуе кемесіне арнайы тексеру жүргізуді ұйымдастыру;

Іскерліктер: 

- техник жұмысында авиациялық қауіпсіздік нормаларын қолдану;

- жұмыс орнында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын қолдануды.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.6

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.6.3

КҚ 3.7.3

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.3

ЖКП 13

Әуежайлар және оларды пайдалану

- әуежайлар туралы жалпы мәлімет және оларды тағайындаудың негізгі бөліктері.

- аэроалаң элементтері және оларды тағайындау.

- әуе жолдарының және әуежайлардың жіктемесі.

- жолаушылар кешені.

- аэроалаңдар жіктемесі.

- әуежайдың генжоспары туралы түсінік.

- жел диаграммасы туралы түсінік.

- жергілікті жел режімі.

- әуежайдың бұру жолдары, олардың түрлері назначение и размеры.

- Перрон, тұрақ санын анықтау.

- Аэроалаңдық жамылғыларды қолдану саласы және жіктемесі.

- Әуе кеңістігін ұйымдастыру.

- Әуе қозғалысын басқару негіздері.

- Ұшудың жалпы ережелері.

- Әуе қозғалысын реттеу.

- Аэроалаңдардың ұшу жолағының белгілері.

- Аэролаңдарды мезгілдік пайдалану.

Білімдер:

- әуежай технологиясының процедуралары мен ережелері, нормалары;

- еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникалары бойынша құрылымдар мен ережелер, норма талаптары;

-әртүрлі аэроалаң кластарына қызмет көрсету технологиясы;

-аэролаңдық жамылғыларды белгілеу.

Іскерліктер:

-класс бойынша әуежай жоспарын құру;

-әуежайларда тасымалдауды ұйымдастыру үрдісі бойынша технологиялық сызбалар құру.

-тұрақ орнын, бұру жолдарын және ұшып-қону жолағының геометриялық сипаттарын анықтау.

БҚ 3

БК 4

КК 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.6.3

КҚ 3.8.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.3

ЖКП 14

Электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу

Инженерлік тапсырмаларды үлгілеу және шешу, компьютерлік техниканың жаңа құралдарының көмегімен құрылымдау және жоспарлау және бағдарламамен қамтамасыз ету, екіөлшемді сызуды меңгеру, үшөлшемді үлгілеу және оларға нұсқаулық құжаттаманы алу. Курстық жобаларды шешу.

Білімдер:

- ДББЖ Access туралы негізгі мәліметтерді;

- ДББЖ Access меңгеруге қажетті негізгі түсініктерді;

- ДББЖ Access меңгеруде қажетті негізгі түсініктерді: Access терезесі негізгі мәзір, саймандар тақталарын;

- Пішіндерді құру тәсілдерін

Іскерліктер:

- Access деректер базасын құруға;

- әртүрлі пішіндерді, есептерді, сұраныстарды құруға;

- кесте, конструктор, мастер таблиц режимдерінде кестелер құруға;

- пішінді басқару элементтерін пайдаланудың тәсілдерін игеруге;

- пішіннің әр түрін құрастыруға;

- деректермен орындалатын әрекеттерді анықтауға: іздеу, түзету, қарап шығу, сұрыптау, жою, сүзгіден өткізуге;

- кестелерде және пішіндерде, деректерде өңдеудің мүмкіндіктерін пайдалануға;

- конструктор режимінде сұраныстар, тоғысқан сұраныстар құруға арналған тәсілдерді игеруге дағдылануы керек.

БК 5

БК 6

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.5

КҚ 3.6.2

ЖКП 15

Аэродинамика негіздері

Аэродинамиканың негізгі заңдары. Аэродинамикалық күштер. Қанаттың аэродинамикасы: геометриялық сипаттамалар, қанаттың геометриялық және аэродромның қисығы; профиль бойынша қысымды реттеу (тарату).

Қанаттың күші. Ұшақтың аэродинамикасы. Жылдымдық аэродинамикасы: негізгі тепе-теңдігі, дыбыс жылдамдығы. Әуе бұрамасының аэролромдық күші. Бұраманың ПӘК-і. Әуе бұрамасының практикалық қолдануы. Ұшақтың көлденең ұшуы: ұшаққа әсер ететін күш сұлбасы. Биіктік жиынтығы.

Ұшақтың ұшуы,вираж, ұшаққа әсер ететін күш сұлбасы. Ұшақты кіндіктеу: ауырлық орталығы, ұшақты кіндіктеуді есептеу.

Білімдер:

- ауаның негізгі өлшемдері мен физикалық қасиеттерін;

-ұшақты құрылымдық аэродинамикалық ерекшеліктерін;

- ұшудың негізгі этаптарында ұшақтың ұшу сипаттамаларын;

-центрлеуге ықпал ететін факторларды, ұшақтың тепе-теңдігін, тұрақтылығы мен басқарылуын;

-ұшудың ерекше жағдайларындағы ұшу ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

-ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұшақтың практикалық аэродинамикасы бойынша білімнің практикалық жұмысын қолдану;

- практикалық міндеттерді шешуде әуе кемесінің ұшу техникалық сипаттамаларын зерттеу және талдау әдәстерін қолдану;

- қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларындағы ұшақтың қону сипаттамаларын анықтау.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.4

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.3

ЖКП 16

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Өлшеу жүйелерінің кепілденген нақты қамтамасыз ету тәжірбиелері және теория негіздері. Өлшеу әдістері мен салалары, түрлері. Өлшеу бірліктері, сандық және сапалық сипаттамалары, өлшем көлемдері. Метрологиялық сенімділік және нақты кластар, метрологиялық сипаттамалар, өлшеу құралдары және әртүрлі өлшеуіштер. Нормативтік –құқықтық реттеуші, заңдық метрология және стандартизация.

Мемлекеттік стандарттау принциптері мен әдістері. Өлшеу құралдарын және стандартты ведомстволық тексеру және мемлекеттік бақылау.

Білімдер:

- өлшеудің құқықтық базаларын, әдістерін, құралдарын, субъектілерін, объектілерін, принциптерін, тапсырмаларын, мақсаттарын;

-өлшеудің негізгі теориялары;

аумақтық және халықаралық стандарттық құрылымдары;

ҚР МБСТ сертификация жүйесі;

түсінік: сапа, сапаны қамтамасыз ету;

- сапаны басқару;

-сапаны көрсеткіштер, оларды анықтау және салыстыру әдістері;

Іскерліктер:

- мемлекеттік және халықаралық жүйелерді қолдану;

- - аумақтық, халықаралық, ұлттық стандарттарды қолдану.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.4

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

ЖКП 17

Гидравлика

Сұйықтықтардың негізгі қасиеттері. Гидростатика. Өнеркәсіптік қондырғылардың гидравликалық және газ жүйелері. ГЖ-де қолданатын сұйықтардың негізгі қасиеттері. Гидростатика. Гидродинамика. ГидравликҮздіксіз және Бернулли теңдеуі.

Энергетика заңдары. Пневматикалық қондырғылар. Сұйықтардың стационарлық емес ағуы. Роторлы және поршеньді насостардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Гидравликалық және пневматикалық сымдар. Гидро және пневмоприводтардың бұғылау-қосымша апаратурасы.

Білімдер:

- сұйықтың тепе-теңдігі мен қозғалысы заңын, гидростатиканың негізгі теңдігін;

- Архимед заңын;

- Бернулли теңдігін;

- Вейсбах теңдігін;

- Дарси формуласын;

- әртүрлі сорғылардың құрылымы мен сипаттамаларын;

- гидроберу, гидромуфтаның сипаттамасы мен тәртібін;

Іскерліктер: 

- сұйық пен газдың қысымын өлшеу;

- сұйық ағуының түрлі режимдегі сандық көрсеткіштерін анықтау;

- сұйықтың қабырғаға қысым күшін есептеу (жалпақ және қисық сызықты);

- практикаде теңдеу және гидравлика заңын қолдану;

-кәсіби қызметінде сорғыштың түрлерін қолдану.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.4

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Авиациялық заңнама Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасының Заңы.

"20.12.1995 г. №2697 заңдық күші бар, Қазақстан Республикасының азаматтық авиация қызметін және әуе кеңістігінде қолдану туралы ҚР Президентінің жарлығы".

"28.02.1997 ж. №285 ҚР әуе кеңістігін қолдану туралы ережесі".

"Халықаралық азаматтық авиация туралы Конвенцияға №3 Қосымша".

"(ҚР ПРВГ-98) АА ӘК экипажының демалыс уақыты мен жұмыс уақыты туралы ереже".

"(РПАСОП-85) ӘК ұшуды апаттық-құтқару және іздеу бойынша қамтамасыз ету бойынша басшылық".

"НПП АА-85 АА ұшуды жүзеге асыру бойынша тәлімгерлік".

Ұшуды орындау ережесі, ұшуды ұйымдастыру жұмысы, жалпы ережелер, анықтау және терминдер".Әуе қозғалысын басқару. Ерекше жағдайларда ұшу және ұшу кезіндегі ерекшеліктер. Ұшуды орындау және ұйымдастыру бойынша қамтамасыз ету бойынша басқарушы органдардың нұсқауы.

ПМ желі кезінде ұшуды орындауды ұсыну. Ұшу қауіпсіздігін бұзу кезіндегі авиациялық көлік жұмысшыларының жауапкершілігі ҚР кодексінен.

Білімдер:

- азаматтық авиацияның әуе кемелерінің ұшуын ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша нормативтік және басқарушы құжаттардың талаптары;

- азаматтық авиацияда қозғалыс қызметіндегі регламенттеуші қызмет құжаттарының талабы;

- авиациялық оқиғалар мен қақтығыстарды алдын алу бойынша шаралар;

Іскерліктер:

-практикалік қызметте алған білімдерін қолдану, ұшуды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау бойынша негізгі нормативтік құжаттар талаптарын қолдану;

- техникалық регламенттерді өңдеу;

- адам өмірі, денсаулығы, қоршаған орта үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша азаматтық авиация саласында ұшу қауіпсіздік ережесін, авиациялық қауіпсіздік ережесін және басқа да нормативтік құжаттарды сақтауды бақылау.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.1.1

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.1

КҚ 3.4.1

КҚ 3.5.1

КҚ 3.6.1

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.1

АП 02

Кәсіптік ағылшын тілі

Кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық минимум; оқыған мамандығына сәйкес сөз жасам түрлерін, терминдері мен лексикалық құрылымдары). Кәсіби қарым-қатынас; мамандықтарға арналған іскери тіл негіздері, шетел тілінде сөйлеу әрекеті мен сөйлеу түрінің (ауызша, жазбаша) сипатын айыру; мамандыққа бағытталған мәтіндерді аудару техник.

Білімдер:

- кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті, мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалдарды;

- кәсіби бағыттағы қазақ тіліндегі, шетел тіліндегі мәтіндерді оқу мен аударуға (сөздіктен) қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды;

Іскерліктер:

- сөйлеу әрекеті мен сөйлеу түрінің сипатын айыруды білу

- шет тілдегі берілген тақырыпты естіп және оны жеткізуді.

БҚ 2

БҚ 4

КҚ 3.1.3- КҚ 3.1.6

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.5

КҚ 3.6.5

АП 03

 Электр жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану

Ұшақтың электржабдығы, тұрақты және ауыспалы ток жүйелері. Әуе кемелерін басқару органдарының электр жетегі. Күштік қондырғыны бақылаудың аспаптық жабдығы, жоғарғы оттекті жүйелерінің жұмыстары. Ұшу аппараттарының шығару типінің электр жабдықтары туралы жалпы деректер.

Тұрақты ток көздері және ауыспалы бір фазалы ток көздері, ауыспалы үш фазалы ток көздері.

ӘК ұшу апараттарын өртке қарсы мұздануға қарсы және отын жүйелерінің электр жабдықтары.

Ішкі және сыртқы жарық түсіру жүйелерінің электр жабдығы.

Білімдер:

- ұшу аппараттарының шығару типі электр жабдығының міндеті, құрылғысы, жұмыс принципін;

- оның техникалық пайдалану ережесін;

Іскерліктер:

- ұшуға электржабдығын дұрыс дайындауға;

- штаттағы және штаттан тыс жағдайларды дұрыс пайдалануға дағдылану керек.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.6

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.2

АП 04

Радио жабдықтарды және оларды ұшуда пайдалану

Құру принципі,

әуе кемесінің әртүрлі типтерінде радиожабдықтарды техникалық пайдалану.

Әуе кемесінің РТЖ құрамы: радиоаппаратура байланыстары, ұшақ жүргізуде нақты жауап.

Қақтығыс туралы ескерту аппаратурасы.

Жұмысы (жұмыс принципі) және ұшуда пайдалану. Әук қозғалысын ұйымдастыруға арналған бақылау және навигация. Байланыстың радиотехникалық жүйесін құру негіздері және функционалды сипаттамасы.

Білімдер:

-радиотехникалық тізбектер мен белгілердің түрлерін;

-радиотаратушы және радиоқабылдағыш құрылғылардың құрамы мен жұмыс принципі;

-ЖЖТ антенналы-фидерлік құрылғылардың қызмет принципін;

Іскерліктер:

- байланыс радиоаппаратурасының, ұшақ жүргізу, белсенді жауап пен тануды талдау;

-Әуе кемелерінің РТЖ жүйесіндегі ақауларды анықтау.

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.3

КҚ 3.4.2

КҚ 3.3.6

КҚ 3.5.4

КҚ 3.7.2

КҚ 3.9. 2

КҚ 3.10.1

АП 05

Аспаптық жабдықтар және оларды ұшуда пайдалану

Әуе кемесінің координаты және кеңістік жағдайын, биік жылдамдық параметрлерін анықтау құралы, олардың тиімділікті көтеруге әсері, ұшудың экономикалық тиімділігі реттеу және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

ӘК аспаптық жабдықтарын техникалық пайдалану ережесі. Өртке қарсы және кислородтық жабдықтар, сөйлеу ақпаратын және ұшуды тіркеу құралдары, ұшақтық жүйе және күштік қондырғыларды тексеру аспаптары. Жанармай қорын және шығынды бағдарламалық басқару жүйелері. Техникалық пайдалану ерекшеліктерін, дірілді өлшеуге арналған аспаптар.

Білімдер:

- әуе кемесінің координаты және кеңістік жағдайын, биік жылдамдық параметрлерін анықтау құралы және жұмыс принципі;

- авиациялық аспаптардың өзара әрекеті және жұмыс принципі, орналастыру, кешендеу, тағайындау;

- әуе кемесінің аспаптық жабдықтарын дұрыс қолдану;

- реттеу және техникалық пайдалану әдістері және негізгі при нциптері.

Іскерліктер:

- ұшуда аспап жабдықтарының ақаулығын және істен шығу себептерін талдау.

- ғылыми -техникалық ақпараттарды және анықтамаларды қолдану және рационалды қабылдауды іздестіре білуді меңгеру.

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.6

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.7.1

КҚ 3.9.1

КҚ 3.10.2

АП 06

Ұшу аппараттарын ұшуда пайдалану және құрылымы

Әуе кемелері мен ұшу аппараттарының конструкциясы мен негізгі түрлері. Ұшаққа көрсетілген талаптар. Ұшу апараттарын тиеу шарттары. Ұшақтың шасси жүйесі:белгілеу, негізгі талаптар, параметрлер, сұлбалар.

Ұшақты басқару жүйесі.

Күштік қондырғы. Гидравликалық және отын жүйесі: белгілеу және жұмыс принципі, Ауаны салқындату жүйесі, белгілеу және негізгі талаптар.

Ауа қысымын автоматты реттеу жүйесі, агрегат құрамы және жұмыс принципі, белгілеу және негізгі талаптар. Ауа-жылу жұмысы, мұздануға қарсы және электр жүйесі. Ұшақтың өртке қарсы жүйесі. Өрт сөндіру жүйесі.

Білімдер:

- ұшақ жасаудың тарихын,

- қазіргі заманғы және болашақтағы ұшу аппараттарының техникалық сипаттамалары;

- ұшу аппараттарының құрылымын және планердің агрегаттарының жұмыс принциптері;

- пайдалану обьектісі сияқты ұшу аппараттарының жүйесі мен агрегаттардың жұмыс істеу қабілетінің күйін бағалау әдісін;

Іскерліктер:

- авиациялық техниканың жқмыс істеу қабілетін анықтау және тексеру жүргізу;

- таңдалған ұшақ түріне жалпы мәліметтер мен түсінік беру.

БК 7

БК 8

БК 9

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.6

АП 07

Авиациялық қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану және құрылымы

Авиациялық газтурбиналық қозғалтқыштардың жұмыс істеу процесі мен сипаттамалары. Қозғалтқыштың сыртқы, бұрамалы және жоғарғы сипаттамалары. Қозғалтқыштың жұмыс тәртібі. Цилиндр, поршень тобы: тағайындау, жұмысы. Газ тарату механизмінің міндеті және жұмыс сұлбасы. Жанармай жүйелер:техникалық мәліметтер, аспаптық бақылау. Тұрақты айналым реттегіші: мақсаты, құрылысы. Ауа бұрамасы. Қозғалтқышты іске қосуға даярлық (экипаж кабинасы). Қозғалтқышты іске қосу, қыздыру МГ қозғалтқыш параметрлері: нақтылы режим; ұшу режимі. Қозғалтқышты тоқтату тәртібі.

Білімдер:

-авиациялық қозғалтқыштардың түйіндері мен агрегаттары, негізгі құрылғылардың конструкциясы;

-авиациялық қозғалтқыштарды пайдалану тәртібі;

-әуе кемесі шығу типінің қозғалтқыштарының негізгі ұшу –техникалық мәліметтері пайдалану ережесі және құрылымы, техникалық деректерді;

-авиациялық қозғалтқыштарды пайдалану ережесі.

Іскерліктер:

- орнатылған талаптарға сәйкес қозғалтқышты пайдалану;

- әуе кемесін пайдалану;

- ұшу кезінде шыққан істен шығу мен ақауларды жою.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.3.6

АП 08

Апаттық-құтқаруға дайындық

Әуе кеме бортында экипаж мүшелері мен жолаушыларға әсер ететін жағымсыз факторлар және типтік жағдайлар. Жағымсыз ауа-райында және турболентті атмосфера жағдайларында ұшу ерекшеліктері. Іздеу-құтқару және апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізу, ұйымдастыру. Әуе кемесі бортындағы апаттық-құтқару жабдықтары. Істен шығу кезіндегі іс-әрекеттер.

Апаттық жағдайларда әуесеріктер мен экипаж мүшелерінің іс-әрекеті: жерге қону алдында, суға қону алдында, апат алдында жерге қону. Апат кезіндегі қысымның түсуі және разгерметизация кезіндегі, әуе кеме бортында өрттің туындауы кезіндегі әрекет. Дабыл құралдары.

Білімдер:

- апаттық жағдайларда әрекеттердің тәртібі;

- апаттық жағдайлар шыққан кезде жолаушылардың заңдылық мінездерін, дүрбелеңдерін басу принциптерін;

- әуе кемелері экипаждарын іздеу және құтқару жұмыстарын ұйымдастыруын;

- апатты-құтқару жабдықтарын орналастыруын;

- апаттық жағдайларда экипаж мүшелері арасындағы қарым-қатынас.

 Іскерліктер:

-құтқару кезінде пайдаланылатын апаттық және негізгі шығатын есіктерді ашуға;

- борттық апаттық-құтқару жабдықтарын қолдануға;

- авиациялық оқиғадан кейін дербес өмір жағдайларына қамтамасыз етуін ұйымдастыруға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.6

КҚ 3.6.4

АП 09

Ұшу қауіпсіздігі

Ұшу қауіпсіздік саласындағы нормативтік құжаттардың негізгі талаптары. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі факторлар. Әуе кемесінің экипажы және ұшу қауіпсіздігі. Әуе қозғаласына қызмет көрсету және ұшу қауіпсіздігі. Техникалық қызмет көрсету және ұшу қауіпсіздігі. Сыртқы орта және ұшу қауіпсіздігі. Қамтамасыз ету жүйесі және ұщу қауіпсіздігі. Әлеуметтік жағдайлар және ұшу қауіпсіздігі. Соңғы 3 жылдың және қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасы азаматтық ұшу қауіпсіздік жағдайын талдауды үйрену. Азаматтық ӘК-мен ұшу қауіпсіздік деңгейі мен сенімділігінің сандық көрсеткіші. Авиациялық оқиғалардың міндеттері мен себептерін үйрену.

Білімдер:

- ұшу қауіпсіздігін анықтау және және негізгі түсініктері;

- авиациялық оқиғаны болдырмаудың негізгі шаралары;

- әуе кемелерін пайдаланудағы шектеулерін;

- ұшу қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттарды;

Іскерліктер: 

- ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құжаттармен жұмыс істеу;

- авиациялық оқиғаны болдырмауға, шараларды өңдеудің жалпы принциптерін меңгеруін;

- ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құжаттар мен материалдарды пайдалану;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.1- КҚ 3.1.6

КҚ 3.2.1-

КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.6

КҚ 3.4.5

КҚ 3.5.4

КҚ 3.6.4

АП 10

Арнайы сұйықтықтар және авиациялық жанар-жағар май материалдары

Отынның жалпы сипаттамасы. Авиақозғалтқышқа арналған отын. Газды тасымалдау агрегатына арналған отын. Арнайы сұйықтықтар мен майлар. Майдың өндірісі. Синтетикалық майлау материалдары. Трансмиссиялық және аспаптық майлар. Консистенттік және қатты майлаулар. Гидрожүйелерге арналған сұйықтықтар. Жуатын сұйықтықтар. Жанар жағармай материалдарын бақылау сапасы.

Білімдер:

- авиациялық жанар жағармай материалдарын заманауи пайдалану қасиеттерін;

- қолдану технологиясын;

- әуе кемелеріне отын құю кезіндегі қауіпсіздік техникалары бойынша негізгі талаптар;

- жанар жағармай материалдарын және арнайы сұйықтықтарды қолдану және сақтауда, тасымалдауға қатысты нормативтік құжаттардың негізгі талаптарын;

Іскерліктер:

- физика-химиялық құбылыстары туралы алған білімдер кешенін қолдану;

- әуе кемелерін пайдалану және таңдау кезінде алған білімдерін қолдануға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.5.1

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.8.1

КҚ 3.8.2

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

АП 11

Авиациялық метеорология

Авиациялық метрология, оның тапсырмалары.

Халықаралық авиациялық рестеориялық кодтар: WINTEM, SIGMET, AIRMET, GAMET, SNOWTAM.

Әртүрлі қауіпті атмосферлық құбылыс кезіндегі ұшу жағдайлары. Ауа райы құбылысына байланысты авиациялдық оқиғалар мен қақтығыстарды талдау. Азататық авиацияда метрологиялық қамсыздандыруды ұйымдастыру құрылымы.

Ауа райы мәліметі, TREND типі қону үшін болжам, аэрологиялық және радиолакациялық бақылау, әуеайлақ бойынша ескерту, әуеайлақ бойынша бағыт, және ұшу ауданы бойынша болжам.

Ұшу алдындағы методайындық.

Білімдер:

- авиациялық метеорологиялық теориясын, негізгі метеорологиялық элементтерді, табиғат құбылысын.

- код түрінде берілген метеорологиялық ақпаратты қолдануды.

- авиацияға қауіпті ауа райы құбылысын, кіші биіктіктердегі ұшу ерекшелігін, жергілікті ауа райы белгілерін, орта және жоғарғы тропосферадағы ұшу ерекшелігін;

Іскерліктер:

-метеорологиялық ақпараттарды сауатты пайдалану, синоптиктердің кеңесін, борттағы ауа райын бағалау;

-метеорологиялық элементтерді ауа райы құбылыстарын, әртүрлі ауа массалардағы ұшудың метео жағдайларын бағалау және талдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.6

КҚ 3.6.5

АП 12

Ұшуда пайдалану

Әуе кемесі туралы жалпы деректер, пайдаланылған сипаттамалар мен шектеулер. Ұшуға дайындық және орындау. Ұшу сипаттамалары. Ұшақ жүйесін пайдалану. Ұшудың негізгі жағдайлары.

Білімдер:

- әуе кемесі шығу типі туралы жалпы деректерді;

-пайдалануды шектеуді;

-дайындалу кезіндегі және ұшуды орындауды;

-ұшақ жүйесінде ұшуда пайдалану ережесін;

-ұшудың ерекше жағдайында ұшуда пайдаланудың тәртібін және жағдайын;

Іскерліктер:

-ұшуда пайдалану жөніндегі басшылықтың талаптарына сәйкес әуе кемесі шығу типін пайдалануға

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.6.5

АП 13

Әуе навигациясы

Ұшуға экипаж дайындығының штурмандық бақылауы.

Әуе навигациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Навигациялық штурмандық есеп.

Әуе кеме экипажымен ұшуды орындау тәртібі.

Өңірлік навигация. Әуе навигациясының техникалық құрылымын кешендік пайдалану маңызы.

Күрделі метеорологиялық жағдайларда, түнгі жағдайларда, аз биіктікте, таулы жерлерде және т.б жағдайларда, Азаматтық авиацияда қолданылатын қонуға бет алу және төмендеу маневрларының сұлбасы.

Штурмандық жоспар құру, ұшу құжаттамасын толтыру.

Білімдер:

- әуе навигациясының қазіргі заманғы техникалық құралдарын;

- бағыт бойынша ұщуды орындауға штурмандық негізгі ережелерін;

- навигациялық жағдайлардағы әртүрлі жағдайларда әуе навигациясының ерекшелітері;

- әуе қозғалысына қызмт ету мен әуе навигациясының болашақтағы тәсілін, әдістерін;

Іскерліктер:

- есептерді орындау;

-ұшудың навигациялық элементтерін есептеу;

- ауада әуе кемелерінің маневр жасауын есептеу және ұшудың негізгі қауіпсіздік элементтерін есептеу.

- әуе қозғалысына қызмет көрсету кезінде штурмандық қатынастарда ұшу қауіпсдіздік шараларын сақтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.6.5

АП 14

Қауіпті жүктер

Қауіпті жүктерді жіктеу.

Қауіпті жүктердің қапталуы Қапталған жиынтықтың халықаралық коды және көрсеткіштері. Жүк орындарын таңбалау және қауіптілік белгілері. Жүк Жүк жіберушінің, әуежайдың және таңбалау жөніндегі пайдаланушының міндеттері. Әуе кемесіне қауіпті жүктерді тасымалдау ережесі. Жолаушылар мен экипаж мүшелері тасымалдайтын қауіпті жүктерге қатысты Ереже.

Тасымалдау құжаттамасы және қауіпті жүктер туралы ақпарат беру және оны рәсімдеу тәртібі. Қауіпті жүктер туралы әуе кемесі командиріне ақпарат беру.

Білімдер:

- қауіпті жүктерді тасымалдау бойынша нормативтік құжаттардың талаптарын;

-қауіпті жүктердің жіктелуі;

-қауіптіліктің таңбасы мен белгісін;

-қауіпті жүктерді тасымалдау кезіндегі шектеулер мен босатуын;

-әуе кемесін дайындау және қауіпті жүктерді тасымалдау талаптарын;

-тиеу реті мен қауіпті жүктерді орналастыруын;

-әуе кемесі командирінің ескертпесін, тасымалдау құжаттамасын;

-қауіпті жүктерді тасымалдау кезіндегі қажетті апаттық жиынтығын;

-жүктер, қол жүгі және қауіпті жүктердің қандай болуын;

-жерде және ұшуда қолданылатын жүктермен қақтығыстар кезінде экипаж мүшелері, әуесеріктер, операторлар әрекеттерінің тәртібін;

 Іскерліктер:

- қауіпті жүктерді қабылдауды жүргізу, техникалық нұсқаулықты қолдану;

-жерде және ұшуда қауіпті жүктермен қақтығыс кезінде апаттық жағдайда дұрыс әрекет жасауға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.1

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.6.5

АП 15

Практикалық аэродинамика

Аэродинамика пәні.

Аэродинамиканың негізгі заңдары.

Аэродинамикалық күштер.

Қанаттың аэродинамикасы.

Қанаттың көтеру күші.

Көлденең қарсылық.

Ұшақтың аэродинамикасы.

Жылдамдық аэродинамикасы.

Жылдамдық аэродинамикасының негізгі теңдеулері, дыбыс жылдамдығы.

Өзгермелі қадам бұрамасы (ӨҚБ) және белгіленген қадам жұмыс принципі.

Әуе бұрамасының аэродинамикасының күштері.

Көлденең ұшу кезінде ұшаққа әсер ететін күш схемасы. Көлденең ұшуды орындау шарттары.

Көлденең ұшу сипаттамасына әсер ететін факторлар.

Биіктік оларда ұшаққа әсер ететін күш схемасы.

Биіктік алуды орындау шарттары.

Ұшақ төмендегендегі күш схемасы.

Төмендеуді орындау шарттары.

Төмендеу режимі.

Жоспарлау қашықтығы.

Ұшу кезінде ұшаққа әсер етуші күш схемасы. Ұшақтың ұшуына әсер ететін факторлар.

Ұшақты қондыру өлшемдері мен кезеңдері.

Ұшақтың қонуына әсер ететін факторлар.

Сатым кезінде ұшаққа әсер ететін күш схемасы. Сатымды орындау шарттары.

Ұшақты кіндіктеуді есептеу.

Ұшақтың тұрақтылығы.

Ұшақтың тепе-теңдігі. Ұшақтың басқарушылығы туралы түсінік.

Білімдер:

-ауаның негізгі өлшемдері мен физикалық қасиеттерін;

-толық аэродинамикалық күш жасау себебін, оның құрамдас бөліктері мен оған әсер етуші факторларды;

-қанаттың геометриялық сипаттамаларын;

-жылдамдықты аэродинамиканың негізгі теңдеулерін;

-ұшу аппараттарына әсер етуші аэродинамикалық күштері, әуе бұралмасы элементін;

-ұшақты кіндіктеуді есептуді,

-ұшақтың көлденең және тік жолай және бүйірлік теңдігі туралы ұғымды;

-әуе кемесінің тұрақтылығы мен басқарушылығының ұшу-техникалық сипаттамаларын зерттеу және талдау әдістерін;

Іскерліктер:

-әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларын зерттеу әдістері мен талдауды қолдану;

-ұшу қауіпсіздігі мен тиімділігіне сыртқы жағдайлар мен техникалық күтімдеудің әсерін анықтау;

-ұшу кезінде әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамаларының өзгеруімен байланысты ӘК техникалық

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.3.1

КҚ 3.4.6

КҚ 3.7.1

КҚ 3.8.4

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

ЖКП 00

120501 3- Әуе қозғалысының (ұшақтың) диспетчері

ЖКП 05

Қолданбалы информатика

Интерполяция түсінігі; ақпаратты толықтыру және өңдеу, жіберу, жинау үрдісі.

Бағдарламалау тілдері; бағдарламалау технологиялары, компьютерлік графика.

Білімдер:

- әртүрлі ақпаратты сақтау, теореалық базаларды өңдеу.

- Word тест редакторы, Exel электронды кестелері, Power Point графикалық бағдарламалары және олардың практикалік ережесі.

- заманауи ақпараттар рөлі туралы, ғылымның және техниканың дамуын,

будущей професссиональной деятельности и развитии науки и техники;

Іскерліктер: 

- Word, Exel және Power Point-та жұмыс істеу;

- текстпен негізгі операцияларды орындау;

- мәтін және анимация, дыбыс, презентация жасау.

БҚ 2

БҚ 6

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 09

Радиотехника негіздері және радиоэлектроника

Радиобайланыс принциптері, радио-техникалық белгілер және олардың спекторлары.

Сызықты емес және параметрлік тізбектер

Электрондық аспаптар, түзеткіштер, күшейткіштер, генераторлар.

Қабылдау және беру құрылғылары;цифрлық құрылғы элементтері; антенналар және радиотолқынның таралуы.

Білімдер:

- радиобайланыс принциптерін;

- радиотехникалық белгілер сипаттамасы және олардың спекторын;

-электронды аспаптардың және сандық цифрлық схемотехниканың жұмыс физикасы: импульстік құрылғы,қоректену және ақпаратты бейнелеу құрылғыларын;

- жартылай өткізгіштік аспаптарды;

-фотоэлектрлік аспаптарды,электрондық түзеткіш,электрондық күшейткіш,электрондық генераторлар және өлшеуіш аспаптарды;

Іскерліктер:

-аспаптардың типін және сипаттамаларын ажырату;

-практикалық қызметте аспаптардың әртүрлі типтерін қолдану;

-радио және электрондық аспаптарды орналастыру сұлбаларын оқу;

-көрсеткіштерді ақаудың пайда болу жағынан аспаптар жұмысын талдау;

-істен шығу және жөнделмейтін себептерді талдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 10

Электртехника негіздері және электроника

Электр энергиясы, оның қасиеті және қолдануы.

Өндірістік процестерді автоматтандыру ісінде электрификацияның ролі.

Электроэнергетика, электротехника,электроника қазіргі күйі және даму болашағы.

Электр өрісінің негізгі сипаттамалары.

Конденсаторлар.

Конденсаторларды қосу.

Электр тізбегі туралы жалпы мәліметтер. Токтың бағыты және ток тығыздығы. Ом заңы.

Электр энергиясының тізбегінің негізгі элементтері: көздері және қабылдағышы және оның қуаты және ПӘК.

Өткізгіш материалдар және олардың сипаттамасы.

Мемлекеттік стандартқа сәйкес электр сұлбаларындағы шартты белгілер.

Электроника негіздері: электрлік аспаптар, күшейткіштер, түзеткіш, генераторлар.

Білімдер:

- тұрақты және ауыспалы электрлік тоқтың тізбегінің физикалық үрдісі және негізгі қатынастары;

- электрлік өрісі сипаттарын, физикалық мәнін;

- электр тізбелерінде аралас, қосалқы, қосарлы, қосындыларының қосылысы заңын;

- электрлік өлшемнің принциптерін;

- электрмагнетизм негіздері;

- тұрақты және ауыспалы токтың электрлік машиналардың, трансформаторлардың, бір фазалы және үш фазалы электрлік тізбекетері туралы білуі;

- электр энергиясын тарату және беру принциптері;

- электрмен қамтамасыз ету негіздерін;

Іскерліктер:

- өріс сипаттары мен конденсатордың батареясы сипаттарын есептеу;

-аралас қосылған бір көзді электр тізбегін есептеуді жүргізу;

- электрлік сызбадағы электр тізбегінің негізгі элементтерін анықтау;

- электр тізбегінің тәртібін анықтау;

- электр тізбегін есептеуді жүргізу;

- шартты белгілердің көмегімен, мемлекеттік стандарттарға сәйкес түрлі типтегі электрлік сұлбаларды орындау;

- аспаптың орналасу схемаларын оқуды.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 11

Ұшуды радиотехника мен қамтамасыз ету

Жалпы мәлімет; байланыс теориясы туралы элементтер, авиациялық байланысты ұйымдастыру, қозғалыс байланысы, (әуе байланысы), жердегі байланыс құралдары; спутнті байланыс жүйелері.

Негізгі физикалық радионавигациялар. Радиостанциялық жетектерді, пеленгационды, бұрыштық-қашықтық және құралдық жүйелерді қолдана отырып қону.

Бірінші және екінші радиолокациялық станциялар, ақпаратты көрсету жүйелері. Ұшуды радиотехникамен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Әуе қозғалысына автоматтандырылған қызмет көрсету жүйесі. Әуе қозғалысына автоматтандырылған қызмет көрсету жүйесі аэроалаңдар мен трассаларды қолдану және құру принципі, құрылымы, тағайындау. Әуе қозғалысына болашақты қызмет көрсету жүйесі.

Білімдер:

- авиациялық байланыс ерекшеліктері;

- қозғалмалы және жердегі байланыстың құрамдық элементтері;

-радиолокация, радионавигация және радиотехника байланыс жүйелері жұмысы сипаттамасы және құру принципьері;

- әуе қозғалысына қызмет көрсетуде автоматтандырылған жүйелерді қолдану принциптері және құрылымы;

- байланыстың элементті базасы;

- радиоэлектронды жабдықтардың блок питаниясының ерекшеліктері (ұшақ бортында);

- әуе қозғалысына қызмет көрсетудің перспективті жүйесінің ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- авиациялық байланыстың әртүрлі құралдарын қолдану;

- әртүрлі типтегі радиолокаторлар мен радиопеленгаторларды ажырату;

- әуе қозғалысына қызмет көрсетуде алып жүретін жабдықтарды;

- радиолокаторлы станцияның блок-сұлбасын оқу;

- әртүрлі тәртіпте РЛЖ қолдану.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 12

Әуе кемелерінің радиотехникалық жүйесі

Құру принципі, әртүрлі типтегі әуе кемелерінің радиожабдықтарды техникалық пайдалану.

РТЖ құрамы: радиоаппаратура байланыстары, ұшақ жүргізуде нақты жауап. Қақтығыс туралы ескерту аппаратурасы.

Білімдер:

- радиотехникалық тізбектер мен белгілердің түрлерін;

-радиотаратушы және радиоқабылдағыш құрылғылардың құрамы мен жұмыс принципі;

- ЖЖТ антенналы-фидерлік құрылғылардың қызмет принципін;

Іскерліктер:

- байланыс радиоаппаратурасының, ұшақ жүргізу, белсенді жауап пен тануды талдау;

-әуе кемесіндегі РТЖ жүйесіндегі ақауларды анықтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 13

Жердегі қызмет пен ұшу жұмысын ұйымдастыру

Әуе кемелері туралы жалпы мәлімет. Пайдаланатын шектеулер. Ұшуды орындау және дайыдау. Ұшу сипаттамалары. Ұшақты пайдалану жүйесі.

Ұшу және жердегі қызметтердің жұмысын ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар.Ұшу жұмысын жоспарлау, ұшу құрамының кәсіби дайындылығы, экипаждың алдын-ала және ұшу алдындағы дайындығы; ұшу құрамының жұмысын тексеру. Ұшуды орындауды тексеру және ұшу жұмысын талдау; Әуе тасымалын ұйымдастыру қызметі, ұшуды медициналық қамтамасыз ету, радиотехникалық және электр жарықтехникалық қамтамасыз ету, ұшуды аэронавигациялық және метеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ететін қызметің жұмысын ұйымдастыру.

Білімдер:

- ұшу жұмысын өткізу тәртібін;

- әуе кемелерін пайдаланудағы шектеулер;

- ұшуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету қызметтерінң өзара әрекет тәртібін;

- қамтамасыз ету қызметтерінің арасында қызметтерді бөлуді.

Іскерліктер: 

- ұшу қауіпсіздігін, тұрақтылығын және экономикалық өнімділігін қамтамасыз ету жердегі және ұшу қызметінің жұмысын бақылау, талдау жасау;

-ұшуды ұйымдатыру және қамтамасыз ету қызметтері арасындағы міндеттерді бөлу өнімділігіне талдау жасау;

- ұшуды қамтамасыз ету қызметіне басшылық жасау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 14

Аэроалаңдардың электржарық техникалық жабдықтары 

Әуежайлардың энергиямен қамтамасыз ету жүйесі, трансформаторлық подстанциялар, дизель-генераторлық қондырғылар мен автоматты жүйелер.

Жарық белгі беру жүйелері, олардың түрлері, қызметі, әуе қозғалысын басқару кезінде оларды бақылау және басқару.

Ұшу кезінде әуе алаңдарды электр жарықпен қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру.

Азаматтық авиацияда қолданылатын жарық техникалық жүйелері

Білімдер:

- әуе алаңдарды энергиямен қамтамасыз ету жұмысының принциптерін

әуе қозғалысына қызмет ететін электр жабдықтарын құрылымының сипатын;

- әуе алаңдардың электр жарық техника жабдықтарын техникалық пайдалану негіздері; - азаматтық авиацияда қолданылатын жарықтехникалық жүйелердің ерекшеліктері;

- жұмысты қамтамасыз ету үшін жердегі қызмет пен аэроалаңдардың өзара қатынасы.

Іскерліктер: 

- штаттық жағдайда және ерекше жағдайда әуеалаңдарды электр жарық техникалармен электр жарық техникалармен қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру;

-әуеалаңдардың электр жарық техникамен қамтамасыз ету жұмысын бақылау және талдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 15

Әуе кемесінің аспаптық жабдықтары

Әуе кемесін басқару және навигация жүйесі, авиациялық аспаптардың жұмыс принципі.

Жоғары жылдамдықты параметрлерін анықтау құралы, әуе кемесінің кеңістік жағдайы мен координаты.

Ұшақ жүйесі және күштік қондырғыны бақылау аспаптары, ұшу және сөйлеу ақпараттарын тіркеу құралы.

Өртке қарсы және оттекті жабдықтар.

Әуе кемесін аспаптық жабдықты техникалық пайдаланудың ережесі.

Ұшу кауіпсіздігі мен ұшудың экономикалық тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етудегі әуе кемесін аспаптық жабдықтың жұмысқа ықпалы.

Білімдер:

-авиациялық аспаптардың өзара әрекеттері мен міндетін, кешенін, орналастыру және жұмыс принципін; әуе кемесінің навигация және басқару жүйесін, олардың жұмыс істеу, пайдалану сипаттамаларының ерекшеліктерін;

-жоғары-жылдамдықты параметрлердің анықтау құралының құрылымы мен жұмыс принципін, әуе кемесінің кеңестік жағдайы мен координатын;

-ұшақ жүйесі мен күштік қондырғыны бақылау аспаптарының жұмыс тәртібін, ұшу және сөйлеу ақпараттарын тіркеу құралдарын;

Іскерліктер: 

-әуе кемесінің аспаптық жабдықтардың техникалық пайдалану ережесін қолдану;

-ұшуда аспаптық жабдықтардың істен шығуы мен жөнделмейтін себептерін талдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 16

Әуе кемесінің құрылымдары және пайдалану негіздері

Әуе кемелері мен ұшу аппараттарының конструкциясы мен негізгі түрлері. Ұшаққа қойылатын талаптар. Ұшу аппараттарын тиеу шарттары. Ұшақтың шасси жүйесі:белгілеу, негізгі талаптар, параметрлер, сұлбалар. Ұшақты басқару жүйесі. Күштік қондырғы.

Гидравликалық және отын жүйесі: белгілеу және жұмыс принципі, Ауаны салқындату жүйесі (АСЖ), белгілеу және негізгі талаптар. Ауа қысымын автоматты реттеу жүйесі (АҚАРЖ), агрегат құрамы және жұмыс принципі, белгілеу және негізгі талаптар.

Ауа-жылу жұмысы, мұздануға қарсы және электр жүйесі.

Ұшақтың өртке қарсы жүйесі. Өрт сөндіру жүйесі.

Білімдер:

- ұшақ жасаудың тарихын,

- қазіргі заманғы және болашақтағы ұшу аппараттарының техникалық сипаттамалары;

- ұшу аппараттарының құрылымын және планердің агрегаттарының жұмыс принциптері;

- пайдалану обьектісі сияқты ұшу аппараттарының жүйесі мен агрегаттардың жұмыс істеу қабілетінің күйін бағалау әдісін;

- АТ дамуның негізгі бағыттары туралы ұғымын.

Іскерліктер:

- Ұшу қауіпсіздігін, құрақтылығын экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында АТ агрегатының желілері мен жүйелерін тексеру;

- Ұшақ типінің сипаттамасын және жалпы мәліметтерін беру

-Ұшақтың функционалдық жүйесінің жұмысын және ерекшелігін, конструкция сипатын.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 00

Арнайы пәндер

АП 04

Әуе қозғалысына қызмет көрсетудің негізгі теориялары 

Әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің міндеттері мен сипаттамалары.

Әуе қозғалысының негізгі сипаттамалары. Әуе қозғалысын басқару мен бақылаудың әдістері. Әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесіндегі диспетчердің қызметі. Диспетчер қызметінің ерекшелігі. Диспетчер қызметіне әсер етуші факторлар. Диспетчер қызметіне талдау жасау. Сандық сипаттама енгізу қажеттігі. Әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесіндегі әуе кемелері ағынының сипаттамасы. Қарапайым контурдың жіберу қабілеті.

Әуе қозғалысына қызмет көрсетуде ұшу қауіпсіздігі және оны бағалау.ӘТ құрылымы.

Әуе қозғалысына қызмет көрсету саласындағы ИКАО-ның халықаралық практикасі, стандарттары мен кеңестері.

Білімдер:

-ӘК қызмет көрсету жүйелері мен әуе қозғалысының негізгі сипаттамаларын;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету, басқару және бақылау әдістерін;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету аясында халықаралық ХААҰ практикасын.

Іскерліктер:

- әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің сандық сипаттамаларын анықтау;

-әуе қозғалысына қызмет көрсету әдісін дұрыс қолдану;

-әуе қозғалысына қызмет ету кезінде ұшу қауіпсіздігін дұрыс қолдану;

-ұшу қауіпсіздігі деңгейін арттыру және жағымсыз факторларды болдырмау мақсатында диспетчердің қызметін түзетуді.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 05

Әуе қозғалысына ұйымдастыру технологиясы 

Әуе қозғалысын жоспарлау. Алдын ала және тәуліктік жоспарлаудың жалпы принциптері мен әдістері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесін ұйымдастыру принципі. Әуе кеңістігін Әуе қозғалысын ұйымдастыру аудандарына бөлу. Әуе қозғалысын ұйымдастыру ауданының құрылымы, қозғалыс қызметі, құрылымы және оның көлік жүйесіндегі орны.

Диспетчерлер ауысымын ұйымдастыру. Әуеайлақтар (әуетораптар) ауданында Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру. Әуе трассаларымен ұшу кезінде Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Ұшуда ерекше жағдайларда Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру

Білімдер:

- әуе қозғалысын жоспарлау және ұйымдастыру тәртібі мен міндеттері;

- әуе қозғалысын басқару ережесі;

- әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесімен сұхбат құруды жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулық, телеграф байланысы;

- әуе қозғалысын қауіпсіз қамтамасыз ету принциптері мен әдістері, жүйелері;

Іскерліктер:

- әртүрлі ұшу аудандарында әуе қозғалысын ұйымдастыру бойынша тапсырмаларды шешу;

- әуе қозғалысын бақылау және жоспарлау;

- әуе қозғалысын басқаруды бақылау- автоматтандырылған жүйесімен сұхбат құруды жүзеге асыру.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 06

Әуе навигация негіздері

Ұшуға экипаж дайындығының штурмандық бақылауы.

Әуе навигациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Навигациялық штурмандық есеп.

ӘК экипажымен ұшуды орындау тәртібі.

Өңірлік навигация. Әуе навигациясының техникалық құрылымын кешендік пайдалану маңызы.

Білімдер:

-әуе навигациясының қазіргі заманғы техникалық құралдарын;

-бағыт бойынша ұщуды орындауға штурмандық негізгі ережелерін;

-навигациялық жағдайлардағы әртүрлі жағдайларда әуе навигациясының ерекшелітері;

-әуе қозғалысына қызмт ету мен әуе навигациясының болоашақтағы тәсілін, әдістерін;

Іскерліктер:

-әуе қозғалысына қызмет ету және ұшуды дайындау, орындаумен байланысты есептерді орындау;

-ауа-райының әртүрлі жағдайларында қонуға бет алу кезіндегі және бағыт бойынша ӘК ұшудың навигациялық элементтерін есептеу;

-ӘК ауада маневр жасауда тапсырмаларды шешу және ұшудың негізгі элементтерін есептеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 07

Аэронавигациялық ақпарат

Таулы аймақтарда, төменгі биіктіктерде, түнгі жағдайларда, күрделі метеорологиялық жағдайларда әуе кемесінің қонуға жақындауы мен төмендеу маневр сұлбасы.

Ұшу ұтысы. Әртүрлі навигациялық жағдайларда әуе навигациясының ерекшеліктері. Штурман жоспарын құру және ұшу құжаттарын толтыру. Әуе кемесін шетелдік экипаждармен қамтамасыз ету ерекшеліктері.

"Брифинг" диспетчер жұмыс технологиясы.

Білімдер:

- штурмандық дайындықтың негізгі ережелері;

- әуе навигациясының заманауи техникалық құралдары;

- әртүрлі навигациялық жағдайларда әуе навигациясының ерекшеліктері;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету және әуе навигациясы әдістері мен құралдары.

Іскерліктер:

- әуе қозғалысына қызмет көрсету және ұшуды орындау, дайындыққа қатысты есепті орындау;

--- ұшудың навигациялық элементтерін есептеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 08

Әуе қозғалысына қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Халықаралық әуе құқығы, әуе кеңістігінің құрылымы. Әуе қозғалысын жоспарлау. Алдын ала және тәуліктік жоспарлаудың жалпы принциптері мен әдістері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесін ұйымдастыру принципі. Әуе кеңістігін Әуе қозғалысын ұйымдастыру аудандарына бөлу. Әуе қозғалысын ұйымдастыру ауданының құрылымы, қозғалыс қызметі, құрылымы және оның көлік жүйесіндегі орны.

Диспетчерлер ауысымын ұйымдастыру. Әуеайлақтар (әуетораптар) ауданында Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру. Әуе трассаларымен ұшу кезінде Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Ұшуда ерекше жағдайларда Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесінде ұйымдастырлған шешімдердің тиімділігін талдау.

Білімдер:

- әуе қозғалысына қызмет етуді ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттерін;

-әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесі қызметінің құрылымы мен негізгі кезеңін;

-ӘА-да әуе қозғалысын ұйымдастыру және әуе желілері мен аудан орталықтарын ұйымдастыру

-әртүрлі авиациялық жұмыстарды орындау кезеңінде әуе қозғалысына қызмет көрсету ұйымдастыруын,

- ұшқыштық негіздерін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Іскерліктер:

- әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің құрылымын өз бетінше түсіну,

- әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау;

-оның артықшылықтарымен кемшіліктерін анықтау;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жасау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 10

Әуе қозғалысын ұйымдастырудың автоматтандырылған жүйелері

Әуе қозғалысын ұйымдастырудың процестерін автоматтандыру қажеттілігі.

Әуе қозғалысын ұйымдастырудың автоматтандыру процесінің ААХҰ негізгі талаптары..

Әуе қозғалысының қарқынды дамуына Әуе қозғалысын ұйымдастырудың автоматтандыру процестерінің әсері.

Тікелей әуе қозғалысын ұйымдастырудың процестерін автоматтандыру.

Жер серіктік жүйе негізінде ауе қозғалысын ұйымдастыруды автоматтандыру. Әуе қозғалысын қызмет көрсету АЖ кем дегенде екі жүйесінде функционалдық мүмкіндікті шолу.

Білімдері:

-әуе қозғалысын жоспарлауды, автоматтандырудың негізгі принциптерін,

- әуе қозғалысын ұйымдастыру процессін автоматтандырудың негізгі принципін;

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың АЖ қызмет принципін және шешілетін есептерді;

Іскерліктер:

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың процессін автоматтандыру принциптерін ғылыми түсіндіру;

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың АЖ енгізу қажеттігі мен артықшылығын негіздеу;

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың қазіргі және болашақтағы АЖ-ң қызмет етуін түсіну.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауапкершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

Әуе кемесінің функционалдық жүйелерін тағайындау және олардың құрылымы; электронды-есептеуіш техникалардың жұмыс принципі, білім алушыларды оқыту практикасы. Әуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша жұмысын реттейтін нормативті құжаттармен танысу.

Іскерліктер: 

- аэроалаң территориялары әуе трассаларында ұшу кезінде әуе қозғалысын ұйымдастыру;

- көрсетілген аудандарда әуе қозғалысын жоспарлау;

- әуе кеңістігін қолдану тәртібін бақылау.

Дағдылар:

- ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету үшін қолданылатын, аэронавигациялық жүйелерімен жұмыс;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету аудандары мен аймақтарына әуе кеңістігі принциптерін меңгеру;

- әуе кеңістігін ұйымдастыруын реттейтін нормативті құжаттарды қолдану;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету (метеорологиялық, аэроалаңдық, радиотехникалық, электржарықтехникалық, штурмандык, инженерлі-авиациялық, медициналық, аэронавигациялық қамтамасыз ету түрлері).

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

Орнатылған норма бойынша есеп және құжаттарды оқыту.

Авиациялық техниканы пайдалану кезінде құралдарды бақылау және өлшеу жүргізу. Тағайындау бойынша авиациялық техниканы тиімді қолдануға дайындық және жұмысқа қабілеттілігін, қамтамасыз ету бойынша жоспарлы ескерту жұмыстарын жүргізу. Ұшу апараттарын жөндеу және техникалық қызмет көрсетудің технологиялық үрдісін метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- есеп құжатарына кіріспе;

- авиациялық техниканың техникалық жағдайын бағалау кезінде бақылауды ұйымдастыру;

- авиациялық техникаға қызмет көрсетуге дайындықты бақылау жүргізу және ұйымдастыру.

Дағдылар:

- авиациялық техникаға қызмет көрсету даярлығын жүргізу және ұйымдастыру;

- авиациялық техника нақты типіне демонтажды-монтажды жұмыстар, реттелген жұмыс, барлық көлемдегі жұмыс түрлерін орындау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 00

120502 3 – Штурман


ЖКП 11

Электртехника негіздері және радиотехника

Электр энергиясы, оның қасиеті және қолдануы.

Өндірістік процестерді автоматтандыру ісінде электрификацияның ролі. Ауыспалы және тұрақты токтың электрлік тізбесі;

электрмагнетизм; үш фазалы электрлік тізбегін; трансформаторлар; электрлі машиналар.

Электроэнергетика, электротехника,электроника қазіргі күйі және даму болашағы.

Электр өрісінің негізгі сипаттамалары.

Конденсаторлар. Электр тоғы және олардың әртүрлілігі. Токтың бағыты және ток тығыздығы. Электрлік өткізгіш және өткізгіш қарсылықтары;

Ом заңы.

Электр энергиясының тізбегінің негізгі элементтері: көздері және қабылдағышы және оның қуаты және ПӘК. Электр тізбесінің жұмыс тәртібі: номиналды және қысқа тоқ соғу. Электр тізбесінің негізгі есептері (принципті сұлба қосылыстары, орналасу сұлбасы): мемлекеттік стандартқа сәйкес электр сұлбаларындағы шартты белгілер;

Күрделі электр сұлбасы туралы түсінік.

Білімдер:

- электрлік өрісі сипаттарын, физикалық мәнін, конденсатордың қосалқы, қосарлы, аралас қосындыларының қосылысы заңын;

-тұрақты токтың электр тізбегін;

-электрлік өлшемнің принциптерін;

-ауыспалы токтың бір фазалы электрлік тізбегін;

-үш фазалы электрлік тізбегін;

-трансформатордың құрылымын;

-ауыспалы және тұрақты токты электрлік машиналарды;

-электрлік жетек негіздерін;

-электр энергиясын беру және тарату принциптерін;

-электрмен қамтамасыз ету негіздерін;

Іскерліктер:

өріс сипаттары мен конденсатордың батареясы сипаттарын есептеу;

-аралас қосылған бір көзді электр тізбегін есептеуді жүргізу;

-электрлік сызбадағы электр тізбегінің негізгі элементтерін анықтау;

-шартты белгілердің көмегімен, мемлекеттік стандарттарға сәйкес түрлі типтегі электрлік сұлбаларды орындау;

-аспаптың электрондық орналасу схемаларын оқуды.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

АП 00

Арнайы пәндер

АП 11

Әуе қозғалысына автоматтық қызмет көрсету жүйесі және радиотехникалық құралдар 

Әуе қозғалысының қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесі және радиотехникалық жүйелері туралы жалпы мәліметтер.

Байланыс теориясы элементтері, авиациялық байланысты ұйымдастыру, жылжымалы (әуе) байланыс құралдары, жердегі байланыс құралдары, спутниктік байланыс жүйелері.

Жетекті радиостанциялар, пеленгациялық бұрыш өлшеуіш, қашықтық өлшеуіш және құралдық қону жүйелері. Алғашқы және екінші радиолакациялық станциялар. Ақпаратты бейнелеу жүйелері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыруды автоматтандыру негіздері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру прцестерін автоматтандырудың негізгі талаптары. Әуе қозғалысын ұйымдастыруда тікелей ұйымдастыру және әуе қозғалысын жоспарлауды ұйымдастыру процестерін автоматтандыру.

Спутниктік жүйелердің негізінде әуе қозғалысын ұйымдастыру ды автоматтандыру.

Білімдер:

-байланыс теориясы, радионавигация мен радиолокацияның радиотехникалық жүйелерінің құрылым принципі мен жұмыс сипаттамасын,

-ақпаратты бейнелеу жүйесінің жұмыс принципін және ұшуды радиотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруды;

- әуе қозғалысын ұйымдастыру процестерін автоматтандырудың негізгі принциптерін;

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелерімен қызмет ету принципін;

Іскерліктер:

-алған білімдерін практикалық жұмыс барысында пайдалану;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды процестерін автоматтандыру принциптерін түсіндіру;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды автоматтандырылған жүйелерімен ендіру қажеттігі мен артықшылығын негіздеу;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелері қызметіне талдау жасау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

АП 12

Ұшуды радиотехника мен қамтамасыз ету

Жалпы мәлімет; байланыс теориясы туралы элементтер, авиациялық байланысты ұйымдастыру, қозғалыс байланысы, (әуе байланысы), жердегі байланыс құралдары; спутнті байланыс жүйелері.

Негізгі физикалық радионавигациялар. Радиостанциялық жетектерді, пеленгационды, бұрыштық-қашықтық және құралдық жүйелерді қолдана отырып қону.

Бірінші және екінші радиолокациялық станциялар, ақпаратты көрсету жүйелері. Ұшуды радиотехникамен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Әуе қозғалысына автоматтандырылған қызмет көрсету жүйесі. Әуе қозғалысына автоматтандырылған қызмет көрсету жүйесі аэроалаңдар мен трассаларды қолдану және құру принципі, құрылымы, тағайындау. Әуе қозғалысына болашақты қызмет көрсету жүйесі.

Білімдер:

- авиациялық байланыс ерекшеліктері;

- қозғалмалы және жердегі байланыстың құрамдық элементтері;

-радиолокация, радионавигация және радиотехника байланыс жүйелері жұмысы сипаттамасы және құру принципьері;

- әуе қозғалысына қызмет көрсетуде автоматтандырылған жүйелерді қолдану принциптері және құрылымы;

- байланыстың элементті базасы;

- радиоэлектронды жабдықтардың блок питаниясының ерекшеліктері (ұшақ бортында);

- әуе қозғалысына қызмет көрсетудің перспективті жүйесінің ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- авиациялық байланыстың әртүрлі құралдарын қолдану;

- әртүрлі типтегі радиолокаторлар мен радиопеленгаторларды ажырату;

- әуе қозғалысына қызмет көрсетуде алып жүретін жабдықтарды;

- радиолокаторлы станцияның блок-сұлбасын оқу;

- әртүрлі тәртіпте РЛЖ қолдану.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

АП 13

Әуе қозғалысына қызмет көрсету

Халықаралық әуе құқығы, әуе кеңістігінің құрылымы. Әуе қозғалысын жоспарлау. Алдын ала және тәуліктік жоспарлаудың жалпы принциптері мен әдістері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесін ұйымдастыру принципі. Әуе кеңістігін Әуе қозғалысын ұйымдастыру аудандарына бөлу. Әуе қозғалысын ұйымдастыру ауданының құрылымы, қозғалыс қызметі, құрылымы және оның көлік жүйесіндегі орны.

Диспетчерлер ауысымын ұйымдастыру. Әуеайлақтар (әуетораптар) ауданында Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру. Әуе трассаларымен ұшу кезінде Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Ұшуда ерекше жағдайларда Әуе қозғалысын ұйымдастыру ұйымдастыру.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесінде ұйымдастырлған шешімдердің тиімділігін талдау.

Білімдер:

әуе қозғалысына қызмет етуді ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттерін;

-Әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесі қызметінің құрылымы мен негізгі кезеңін;

-ӘА-да әуе қозғалысын ұйымдастыру және әуе желілері мен аудан орталықтарын ұйымдастыру

-әртүрлі авиациялық жұмыстарды орындау кезеңінде әуе қозғалысына қызмет көрсету ұйымдастыруын,

- ұшқыштық негіздерін және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Іскерліктер:

- әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің құрылымын өз бетінше түсіну,

- әуе қозғалысына қызмет көрсету жүйесінің сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау;

-оның артықшылықтарымен кемшіліктерін анықтау;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жасау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауаКҚершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

Әуе кемесінің функционалдық жүйелерін тағайындау және олардың құрылымы; электронды-есептеуіш техникалардың жұмыс принципі, білім алушыларды оқыту практикасі. Әуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша жұмысын реттейтін нормативті құжаттармен танысу.

Іскерліктер:

- аэроалаң территориялары әуе трассаларында ұшу кезінде әуе қозғалысын ұйымдастыру;

- көрсетілген аудандарда әуе қозғалысын жоспарлау;

- әуе кеңістігін қолдану тәртібін бақылау.

Дағдылар:

- ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету үшін қолданылатын, аэронавигациялық жүйелерімен жұмыс;

- әуе қозғалысына қызмет көрсету аудандары мен аймақтарына әуе кеңістігі принциптерін меңгеру;

- әуе кеңістігін ұйымдастыруын реттейтін нормативті құжаттарды қолдану;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету (метеорологиялық, аэроалаңдық, радиотехникалық, электржарықтехникалық, штурмандык, инженерлі-авиациялық, медициналық, аэронавигациялық қамтамасыз ету түрлері).

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КП 03

Жаттығу практикасы

Маршрут бойынша ұшуды жоспарлау және ұшу алдындағы дайындық. Әуенавигациясы (ұшақ жүргізу), борттық жабдықтар жұмысының навигациялық жүйесіне сәйкес сипаттамалар мен навигациялық құралдар және аспаптар, әуенавигациялық картаны қолдануды қосады. Ұшуды оқыту мазмұны: ұшу ұзақтығы мен ұшу кезектілігін, ұшу уақыты мен орнын, ұшу бейінін, биіктік және маршрут. Ұшақ кабинасында жаттығу жүргізу, курсанттарға идеомоторлы (қозғалтқыштық) жаттығу ұсынылады. Ұшу қызметіне дайындық.

Іскерліктер:

- ұшуды орындау техникасын білу;

- кабина аппаратурасымен жұмысты орындау және ұшуға дайындық.

- кеңістікте ұшақ ережесін анықтау, ұшу шарттарын бағалау және дұрыс шешім қабылдау.

Дағдылар:

- әуе кемесіндегі пилотаж;

- ұшуды орындау;

- ұшу картасын толтыру және есептеу кіріспесі;

- байланыс құралдары мен жабдықтарды пайдалану бойынша ұшақ кабинасында жаттығуды орындау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КП 04

Ұшу практикасы

Әртүрлі жылдамдықта бұруды оқыту.

Жиналмалы және ашылмалы щитка-закрылоктармен жоспарлауды,

горизонтальды ұшуды

биіктікті алу тәртібімен түзусызықтықта ұшуды оқыту.

Бұрулар мен вираждарға оқыту. Айналмалы және есеппен қону бойынша маршруттық тізбекке оқыту.. Ұшақтың ұшып, қонуын оқыту.

Іскерліктер:

- сұлба бойынша ұшу, ұшу техникасын орындау;

- аэроалаңдар бойынша қозғалыс сызбасын қолдану;

- ұшуды орындау кезінде соқтығысудың алдын-алу.

Дағдылар:

- қозғалтқышты басқару техникасын меңгеру;

- қозғалтқышты басқару, бұру жылдамдығы және бағытты сақтау;

- ұшуға дайындықты бекіту.

- ұшу алдында метеорологиялық ақпаратты қолдану және алу ережесі, қысқартулар мен кодтар, карталар мен жобаларды авиациялық метеорологиялық салыстырмаларды қолдану және түсіну.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

ЖКП 00

120503 3 – Ұшқыш

ЖКП 11

Электртехника негіздері және радиотехника

Электр энергиясы, оның қасиеті және қолдануы.

Өндірістік процестерді автоматтандыру ісінде электрификацияның ролі. Ауыспалы және тұрақты токтың электрлік тізбесі;

электрмагнетизм; үш фазалы электрлік тізбегін; трансформаторлар; электрлі машиналар.

Электроэнергетика, электротехника,электроника қазіргі күйі және даму болашағы.

Электр өрісінің негізгі сипаттамалары.

Конденсаторлар. Электр тоғы және олардың әртүрлілігі. Токтың бағыты және ток тығыздығы. Электрлік өткізгіш және өткізгіш қарсылықтары;

Ом заңы.

Электр энергиясының тізбегінің негізгі элементтері: көздері және қабылдағышы және оның қуаты және ПӘК. Электр тізбесінің жұмыс тәртібі: номиналды және қысқа тоқ соғу. Электр тізбесінің негізгі есептері (принципті сұлба қосылыстары, орналасу сұлбасы): мемлекеттік стандартқа сәйкес электр сұлбаларындағы шартты белгілер;

Күрделі электр сұлбасы туралы түсінік.

Білімдер:

- электрлік өрісі сипаттарын, физикалық мәнін, конденсатордың қосалқы, қосарлы, аралас қосындыларының қосылысы заңын;

-тұрақты токтың электр тізбегін;

-электрлік өлшемнің принциптерін;

-ауыспалы токтың бір фазалы электрлік тізбегін;

-үш фазалы электрлік тізбегін;

-трансформатордың құрылымын;

-ауыспалы және тұрақты токты электрлік машиналарды;

-электрлік жетек негіздерін;

-электр энергиясын беру және тарату принциптерін;

-электрмен қамтамасыз ету негіздерін;

Іскерліктер:

- өріс сипаттары мен конденсатордың батареясы сипаттарын есептеу;

-аралас қосылған бір көзді электр тізбегін есептеуді жүргізу;

-электрлік сызбадағы электр тізбегінің негізгі элементтерін анықтау;

-шартты белгілердің көмегімен, мемлекеттік стандарттарға сәйкес түрлі типтегі электрлік сұлбаларды орындау;

-аспаптың электрондық орналасу схемаларын оқуды.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

АП 00

Арнайы пәндер

АП 11

Әуе қозғалысына автоматтық қызмет көрсету жүйесі және радиотехникалық құралдар 

Әуе қозғалысының қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесі және радиотехникалық жүйелері туралы жалпы мәліметтер.

Байланыс теориясы элементтері, авиациялық байланысты ұйымдастыру, жылжымалы (әуе) байланыс құралдары, жердегі байланыс құралдары, спутниктік байланыс жүйелері.

Жетекті радиостанциялар, пеленгациялық бұрыш өлшеуіш, қашықтық өлшеуіш және құралдық қону жүйелері. Алғашқы және екінші радиолакациялық станциялар. Ақпаратты бейнелеу жүйелері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыруды автоматтандыру негіздері.

Әуе қозғалысын ұйымдастыру прцестерін автоматтандырудың негізгі талаптары. Әуе қозғалысын ұйымдастыруда тікелей ұйымдастыру және әуе қозғалысын жоспарлауды ұйымдастыру процестерін автоматтандыру.

Спутниктік жүйелердің негізінде әуе қозғалысын ұйымдастыру ды автоматтандыру.

Білімдер:

-байланыс теориясы, радионавигация мен радиолокацияның радиотехникалық жүйелерінің құрылым принципі мен жұмыс сипаттамасын,

-ақпаратты бейнелеу жүйесінің жұмыс принципін және ұшуды радиотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруды;

- әуе қозғалысын ұйымдастыру процестерін автоматтандырудың негізгі принциптерін;

- әуе қозғалысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелерімен қызмет ету принципін;

Іскерліктер: 

-алған білімдерін практикалық жұмыс барысында пайдалану;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды процестерін автоматтандыру принциптерін түсіндіру;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды автоматтандырылған жүйелерімен ендіру қажеттігі мен артықшылығын негіздеу;

- әуе қозғалысын ұйымдастыруды қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелері қызметіне талдау жасау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

АП 15

Авиациялық қауіпсіздік

Авиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері, қауіпсіздік деңгейі, қауіпсіздікке әсер ететін қолайсыз факторлар, және олардың бағалары, техникалық құралдары және қамтамасыз ету тәсілдері, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты басқарылатын құжаттар.

Білімдер:

- нормативтік құжаттың талаптарын;

- авиациялық қауіпсіздіктің жағдайы;

- авиация қауіпсіздік қызметінің құрылымын;

- әуежайдың және авиа мекемелердің территориясына кіретін рұқсат қағаздардың деңгейі;

-шектеу қойылған территорияларда жүру ережелері;

- заңсыз араласу актілері кезіндегі қолданатын құралдар; әуе кемесіне арнайы тексеру жүргізуді ұйымдастыру;

Іскерліктер:

- техник жұмысында авиациялық қауіпсіздік нормаларын қолдану;

- жұмыс орнында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын қолдануды.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

АП 18

Авиациялық-химиялық жұмыстарды орындау және ұйымдастыру

Авиатехниканың даму кезеңдері. Авиахимиялық жұмыстың даму тарихы. Ұшу химиялық аппараттары және АХЖ жабдықтарының аэродинамикасы мен құрылымы.

Ұшу аппараттарының және күштік қондырғыларының құрылымдық элементтері. Авиациялық-химиялық жұмысты орындаудың негізгі ережелері.

Әуе аймақтардың жабдықтары және таңдау. АХЖ жүргізу кезіндегі авиациялық электр байланысты ұйымдастыру.

АХЖ-ғы ұшуды медициналық қамтамасыз ету.

Ұшуды ұйымдастыру және қамсыздандыру.

Орындалған жұмыстың есебі.

Авиациялық химиялық аппарат.

Білімдер:

- -аэродинамика негіздерін;

-ұшақ планер құрылымының принциптерін, функционалды жүйелер және жабдықтарды орналастыруын;

-химиялық аппарат және оның жүйесінің құрылым принциптерін;

Іскерліктер:

- авиациялық-химиялық жұмыс өндірісі кезінде пайдалануда авиатехникаларды және қолдану тиімділігін дұрыс талдауға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

АП 19

Химиялык жабдықтардың құрылымы

РТШ сепқіштің негізгі техникалық деректері мен құрылымы, оның негізгі агрегаттары.

Сепқіш аппаратураның негізгі техникалық деректері және құрылымы.

Химиялық заттардың шығынын реттеу: химиялық заттарды дозалауда жиклерді қондырудың әртүрлі нұсқалары.

Білімдер:

-себу кезіндегі қолданылған аппаратура түрлерін, құрылымын;

-РТШ шашырату (оплывании) кезінде қолданылатын түрлері, құрылымдарын;

Іскерліктер:

-ұшақтың әуе жүйесіне аппаратураның әуе жүйесіне қосуға;

-себу кезінде химиялық заттардың шығын дозировкасын таңдап алуға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауаКҚершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

КП 02

Кәсіптік дағдыны алудың оқу практикасы Техникалық қауіпсіздікпен танысу.

Әуе кемесіндегі ұшақ кабинасымен және ұшу қызметінің жалпы теориясымен танысу.

Навигация принциптері және навигациялық құралдар. Әуе кеңістігі.Ұшуды ұйымдастыру ережесі. Әуе кемесін пайдалану принциптері. Ұшақ кабинасын ұшуға дайындау және кабина құрал-жабдықтарын оқып үйрену.

Іскерліктер:

-ұшақтың ұшу алдындағы тексерілуі;

-пилотажды-навигациялық құрал-жабдықтардың тексерілуі;

-борттық құжаттарды рәсімдеу

Дағдылар:

- әуе кемесіндегі кабиналық экипаж жұмысының технологиялары;

-рейстік жағдайлардағы ұшу экипажы мен кабина арасындағы қарым- қатынас технологиялары.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

КП 03

Тренажерда жаттығу практикасы

Маршрут бойынша ұшуды жоспарлау және ұшу алдындағы дайындық. Әуенавигациясы (ұшақ жүргізу), борттық жабдықтар жұмысының навигациялық жүйесіне сәйкес сипаттамалар мен навигациялық құралдар және аспаптар, әуенавигациялық картаны қолдануды қосады. Ұшуды оқыту мазмұны: ұшу ұзақтығы мен ұшу кезектілігін, ұшу уақыты мен орнын, ұшу бейінін, биіктік және маршрут. Ұшақ кабинасында жаттығу жүргізу, курсанттарға идеомоторлы (қозғалтқыштық) жаттығу ұсынылады. Ұшу қызметіне дайындық.

Іскерліктер:

- ұшуды орындау техникасын білу;

- кабина аппаратурасымен жұмысты орындау және ұшуға дайындық.

- кеңістікте ұшақ ережесін анықтау, ұшу шарттарын бағалау және дұрыс шешім қабылдау.

Дағдылар:

- әуе кемесіндегі пилотаж;

- ұшуды орындау;

- ұшу картасын толтыру және есептеу кіріспесі;

- байланыс құралдары мен жабдықтарды пайдалану бойынша ұшақ кабинасында жаттығуды орындау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6

КП 04

Ұшу практикасы

Әртүрлі жылдамдықта бұруды оқыту.

Жиналмалы және ашылмалы щитка-жалғасқанатшалармен жоспарлауды,

көлденең ұшу биіктігін алу тәртібімен түзу сызықтықта ұшуды оқыту.

Бұрулар мен вираждарға оқыту. Айналмалы және есеппен қону бойынша маршруттық тізбекке оқыту. Ұшақтың ұшып, қонуын оқыту.

Іскерліктер:

- сұлба бойынша ұшу, ұшу техникасын орындау;

- аэроалаңдар бойынша қозғалыс сызбасын қолдану;

- ұшуды орындау кезінде соқтығысудың алдын-алу.

Дағдылар:

- қозғалтқышты басқару техникасын меңгеру;

- қозғалтқышты басқару, бұру жылдамдығы және бағытты сақтау;

- ұшуға дайындықты бекіту.

- ұшу алдында метеорологиялық ақпаратты қолдану және алу ережесі, қысқартулар мен кодтар, карталар мен жобаларды авиациялық метеорологиялық салыстырмаларды қолдану және түсіну.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.6


120504 3 – Техник-механик

120505 3 – Техник


ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП 13

Қолданбалы информатика

Интерполяция түсінігі; ақпаратты толықтыру және өңдеу, жіберу, жинау үрдісі.

Бағдарламалау тілдері; бағдарламалау технологиялары, компьютерлік графика.

Білімдер:

- әртүрлі ақпаратты сақтау, теореалық базаларды өңдеу.

- Word тест редакторы, Exel электронды кестелері, Power Point графикалық бағдарламалары және олардың практикалык ережесі.

- заманауи ақпараттар рөлі туралы, ғылымның және техниканың дамуын,

будущей професссиональной деятельности и развитии науки и техники;

Іскерліктер:

- Word, Exel және Power Point-та жұмыс істеу;

- текстпен негізгі операцияларды орындау;

- мәтін және анимация, дыбыс, презентация жасау.

БҚ 2

БҚ 6

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

АП 00

Арнайы пәндер


АП 06

Ұшу апараттарының функционалды жүйелері және құрылымдары

Ұшу апараттары туралы жалпы мәлімет. Ұшу апараттарына тиеу шарттары; элементтердің мықтылығы мен құрылымы. Гермокабиналарда қысымды реттеу және желдету жүйелері. Ұшақтық құрылымдық сызбалары. Құйрық қанат. Тұрақтандырғышты басқару жұмысы мен құрылымы. Шассиді шығу және жинау жүйесі. Ұшақты басқару жүйесі. Система управления самолетом. Күштік қондырғы. Агрегат құрамы мен жұмыс принципі. Тікұшақ құрылымы. Фюзеляж, шасси және артқы бөлігі. Бұрама және оның жұмысы мен құрылымы. Артқы бұрама және трансмиссия.

Білімдер:

- ұшу апарттарының техникалық сипаттамасы;

- ұшу апарттарының функционалық жүйелері мен планер агрегаттары жұмысының принциптері;

- ұшу апарттарының жүйесі және агрегаттардың жұмысқа қабілеттілігін бағалау әдістері;

- авиациялық көліктің негізгі даму бағыты.

Іскерліктер: 

- құрылымның жұмысқа қабілеттілігін бұзу себептерін табу, істен шығу себептерін анықтап оларды жою;

- таңдалған ұшақ типінің жалпы мәліметтері мен анықтамасын беру;

- ұшақтың функционалды жүйесінің ерекшеліктерін және жұмыс құрылымын сипаттау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

АП 07

Авиациялық қозғалтқыштардың функционалды жүйелері және құрылымдары 

Авиациялық газтурбиналы қозғалтқыштардың сипаттамасы және жұмыс үрдісі. Қозғалтқыштың сыртқы жоғарғы сипаттамалары.

Қозғалтқыш жұмысының тәртібі. Қозғалтқышты іске қосуға дайындық (экипаж кабинасы). Қозғалтқышты іске қосу, жылыту, МГ қозғалтқыштарының параметрлері. Номиналды тәртіп; ұшу тәртібі. Қозғалтқышты тоқтату тәртібі.

Білімдер:

- газтурбиналы қозғалтқыштар теориясы;

- авиациялық қозғалтқыштарды техникалық пайдалану және құрылымы;

- қозғалтқыштардың негізіг түйіндері құрылымы;

- қозғалтқыштар жүйесінің негізгі жұмысы;

- поршенді қозғалтқыш теориясының негіздері.;

Іскерліктер: 

- қозғалтқыш сипаттамсын есптеу;

- қозғалтқыш жұмыс тәртібін анықтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

АП 09

Моделдеу және электронды-есептеуіш машиналарында техникалық тапсырмаларды шешу

Автоматтандырылған жобалау жүйесі.

Инженерлік тапсырмаларды үлгілеу және шешу, компьютерлік техниканың жаңа құралдарының көмегімен құрылымдау және жоспарлау және бағдарламамен қамтамасыз ету, екіөлшемді сызуды меңгеру, үшөлшемді үлгілеу және оларға нұсқаулық құжаттаманы алу. Курстық жобаларды шешу. ДББЖ Access туралы негізгі мәліметтер, құраушы режіміндегі жұмыс, әртүрлі режімде кестелер құру. AutoCad бағдарламасы туралы жалпы мәлімет, екіөлшемді, үшөлшемді, қаттыденелі моделдеулер.

Білімдер:

- ДББЖ Access туралы негізгі мәліметтерді;

- ДББЖ Access меңгеруге қажетті негізгі түсініктерді;

- ДББЖ Access меңгеруде қажетті негізгі түсініктерді: Access терезесі негізгі мәзір, саймандар тақталарын;

- Пішіндерді құру тәсілдерін

Іскерліктер:

- Access деректер базасын құруға;

- әртүрлі пішіндерді, есептерді, сұраныстарды құруға;

- кесте, конструктор, шебер кесте режимдерінде кестелер құруға;

- пішінді басқару элементтерін пайдаланудың тәсілдерін игеруге;

- пішіннің әр түрін құрастыруға;

- деректермен орындалатын әрекеттерді анықтауға: іздеу, түзету, қарап шығу, сұрыптау, жою, сүзгіден өткізуге;

- кестелерде және пішіндерде, деректерде өңдеудің мүмкіндіктерін пайдалануға;

- конструктор режимінде сұраныстар, тоғысқан сұраныстар құруға арналған тәсілдерді игеруге дағдылануы керек.

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

АП 11

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын техникалық пайдалану

Ұшу апараттары пайдаланудың тиімділігі. Ұшу апараттары пайдалану процестері. Инженерлік-техникалық қызмет көрсетудің міндеттері мен ұйымдастырылған құрылымдары. Авиациялық техниканың жағдайына байланысты техникалық қызмет көрсету процестерін ұйымдастыру. Ұшу апараттары техникалық жағдайын бақылау. Пайдалану-техникалық құжат. Әртүрлі климат жағдайларында Ұшу апараттары техникалық қызмет көрсету ерекшеліктер. Тікұшақтарды техникалық пайдалану ерекшеліктері.

Білімдер:

-әуе кемелерінің құрылымдық ерекшеліктері және пайдалану сипаттамасы;

- ұшу апараттары мен авиациялық қозғалтқыштарды жөндеу құралдары, әдістері және жолдары;

- авиациялық техниканы жөндеуді ұйымдастыру әдістері мен түрлерін.

Іскерліктер:

- реттелген құжаттарға сәйкес авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді орындауға;

- жердегі механизация құралы мен жөндеу құралдарын дұрыс пайдалануға;

- өндірістік жөндеу жұмыстарын дайындауды қамтамасыз етуге дағдылану керек.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

АП 12

Әуе кемелерін техникалық жөндеу бойынша ереже

Транзитті және базалық әуе кемелеріне уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді орындау және ұйымдастыру. Мерзімдік, маусымдық және арнайы қызмет көрсетуді, жөндеуді орындау және ұйымдастыру. Техникалық қызмет көрсету кезінде және ұшу кезінде пайда болған ақаулықтарды жою. Рейстердің кешігуін талдау және есеп жүргізу. АТ мамандарды сынақтан және цех қызметкерлерін техникалық дайындықтан өткізу және ұйымдастыру.

Жанармай-энергетикалық және материалды-техникалық ресурс шығындарын үнемдеуді қамтамасыз ету.

Білімдер:

- әуе кемесін пайдаланудың техникалық ережесі;

- әуе кемесі жұмыс принципі, құрылғылары, тағайындау;

- жөндеу және пайдалану құжаттарының талаптары.

Іскерліктер:

- әуе кемесін құрыс пайдалану;

- техникалық қызмет көрсету кезінде және ұшу кезінде пайда болған ақаулықтарды жою.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

АП 13

Авиациялық техниканы тексеру және техникалық диагностика құралдары мен әдістері Радиоэлектронды аппаратураның  сенімділігі.

Сенімділікті көтеру әдістері мен сенімділіктің сандық сипаттары; жабдықтардың жөндеуге жарамдылығы. Диагностика және бақылау құралдары. ИАС құрылымы мен ұйымдастыру; техникалық қызмет көрсету сапасының көрсеткіші. Радиотехникалық жабдықтарды техникалық пайдаланудың негізгі құжаттары және ұйымдастыру.

Білімдер:

- авиациялық техниканы пайдалану техникасы бойынша негізгі құжаттар;

- авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету ережесі;

- авиациялық техника сенімділігін көтеру әдістері және сенімділік сипаттары;

Іскерліктер:

- авиациялық техника радиоэлектрондық жабдықтарын жөндеу және дұрыс диагностикалау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

АП 14

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы 

Авиациялық техниканың жөндеуге түсу себептері. Авиатехниканы жөндеу жүйелері. Авиажөндеу кәсіпорындарының топтастырылуы, авиажөндеу өндірісінің ерекшеліктері. Авиатехниканы жөндеудің өндірістік және технологиялық процестері. Ұшу апараттарын және әуе қозғалтқыштарды жөндеудің типтік технологиялары.

Білімдер:

-жөндеу өндірісінің кезеңдері;

-авиациялық техника бөлшектерін орнына келтірудің негізгі технологиялық процестерін;

- жөндеуден кейін түйіндер, агрегаттар, авиа қозғалтқыштар мен ұшу апараттарын жинау және сынау тәсілдерін;

- авиатехниканы жөндеу түрлерін;

- авиатехниканы жөндеу өндірісінде және дайындауда рәсімделген құжаттарын;

Іскерліктер: 

- әуеқозғалтқыштар мен ұшу апараттары бөлшектерінің техникалық жағдайын анықтауға;

-қажетті құжаттаманы толтыруға;

-авиатехниканың бөлшектерін жөндеуді жүргізуге.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.1

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.5

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауаКҚершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КП 02

Кәсіптік дағдыларды алудағы оқу практикасы

Авиациялық қозғалтқыштар мен ұшу апараттарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу-техникалық жабдықтары туралы негізгі түсінік. Авиациялық техникамен техникалық жұмыс әдістерін оқыту.

Авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша базалық дағдыларды меңгеру; агрегат пен түйіндерді орнату және шешу, агрегат пен бөлшектерді, түйіндерді жөндеу мен ақаулықты тексеру бойынша дағдылану.

Әуе кемелерінде қолданылатын авиациялық материалдар бойынша анықтамалар, резбі қосылыстары туралы мәлімет.

Іскерліктер:

- жөндеу-техникалық жабдықтармен жұмыс, диагностика бойынша дағдылану, авиациялық техниканы сақтау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету;

- ұшу апараттары қозғалтқыштарын технологиялық реттеу және жинақтауды меңгеру;

- техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету, сақтау, қолдану бойынша өндірістік үрдісті ұйымдастыру;

Дағдылар:

- әуе кемесін қолдануда техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, сақтау, тасымалдау.

- әуе кемелерін тиімді қолдануды ұйымдастыру.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

Техникалық құжаттарды енгізу және құрастыру. Авиациялық техниканы пайдалану кезінде құралдармен бақылау және өлшеу. Тағайындау бойынша авиациялық техниканы тиімді қолдануға және жұмысқа қабілеттілігін, дайындығын, түзетулерін қамтамасыз ету бойынша жоспарлы ескерту жұмыстарына қатысу. Ұшу апараттарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету үрдісін метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- авиациялық техниканың ақауларын жою бойынша жұмыстарды орындау;

- авиациялық техниканың техникалық жағдайын бағалау кезіндеғі бақылауды ұйымдастыру;

- авиациялық техниканың техникалық жағдайын бақылау кезінде жердегі-борт құралдарын қолдану.

Дағдылар:

-авиациялық техникаға қызмет көрсету даярлығын жүргізу және ұйымдастыру;

- авиациялық техника нақты типіне демонтажды-монтажды жұмыстар, реттелген жұмыс, барлық көлемдегі жұмыс түрлерін орындау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.3

КҚ 3.5.4


120506 3 – Әуе жол серігі

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 04

Маркетинг және менеджмент негіздері

Азаматтық авиация қызметін реттеу. Маркетингілік орта; әуе компанияның коммерциялық қызметі; маркетингілік зерттеу, әуе компанияның маркетингілік зерттеудің негізгі бағыттары. Әуе тасымалынарығын сегменттеу; Әуекомпанияның маркетингілік стратегиясы. Әуекомпания өнімдері; әуекомпания және оның өнімдері. Нарықтағы өнім қозғалысы. Әуекомпанияның сату жүйелері.

Білімдер:

-фирмаішілік басқару принципі, өндіріспен басқару, қызметкермен басқаруды;

-менеджменттің негізгі принциптерін;

-азаматтық авиация жүйесінің ерекшеліктерін және қызметін реттеуді;

-әуекомпанияның жарнамалық қызметінің негізін;

Іскерліктер:

-әуе көлігінде маркетинг және менеджмент концепцияларын қабылдауды және әуекомпания қызметі практикасында оны қолданудың нақты әдістерін.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 00

Арнайы пәндер

АП 03

Әуе тасымалын ұйымдастыру 

Әуе тасымалының даму ерекшеліктері; халықаралық әуе тасымалының ерекшеліктері; Халықаралық әуежайларда жолаушылар тасымалына қызмет көрсетудің технологиялық сұлбасы. Арнайы қызмет көрсетуді талап ететін жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру. Тасымалдау құжаты, тасымалдау корреспонденциясы. Жүк тасымалын ұйымдастыру. Тарифтер. Арыз шағымдар. Тасымалдаушының жауапқершілігі.

Білімдер:

-жолаушыларды, жүкті, қол жүгін тіркеу технологиясының процедуралар мен ереже нормаларын;

-қауіпсіздік техникасы бойынша норма, ереже мен нұсқаулықтар талаптарын;

-норма талаптарын;

Іскерліктер:

-билетті тіркеу және жолаушылардың жүктерін ресімдеу;

-тасымалдау құжаттарын толтыру;

-әуе кемесіне жолаушыларды отырғызу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 05

Әуе көлігінде автоматтандырылған брондау жүйесіе

Брондаудың автоматтандырылған жүйесі. Инвенторлы және таратылған брондаудың автоматтандырылған жүйесі.түсінігі. Телекоммуникация және мәліметтерді беру желілері. Қосылу тәртібі. Брондаудың автоматтандырылған жүйесі мәліметтерін беру желілерінің құрылымы.

Автоматтандырылған билет ресімдеу. Брондаудың автоматтандырылған жүйесі ә уе тасымалын брондау және сату процестерімен басқару. Тасымалдаушы орны ресурстарына әуе тасымалын сату бойынша агенттікке кірумен басқару.

Брондаудың автоматтандырылған жүйесі кодификаторлар.

Брондаудың автоматтандырылған жүйесі объектіні кодтау (қалалар, тасымалдаушылар, әуежайлар). Қызмет көрсету және брондау кластары.. Жолаушы туралы жазу (PNR).

PNR элементтері. PNR жұмыс кезінде брондаудың автоматтандырылған жүйесі процедурасында рұқсат еткен тізім. Әуе тасымалын брондау және сатудың негізгі ережелері.

Білімдер:

- брондаудың автоматтандырылған жүйесіне кіру деңгейін;

- бір теліммен әуе тасымалын брондау және сату (бір сегменті маршрут);

-күрделі маршрут бойынша әуе тасымалын брондау және сатуды;

-"Күту парағында" әуе тасымалын брондау.

-тасымалды алдын ала төлеу туралы хабарлама бойынша брондау және сатуды;

-жолаушылардың тобына әуе тасымалын брондауды;

-"жолаушылар тобы" түсінігі.

-топтық брондауды құрудың негізгі ережесін;

-топтық PNR түрлендіру (модификация);

Іскерліктер:

-жолаушылар жүктерін рәсімдеу және билеттерді тіркеу;

- тасымал құжаттарын толтыру;

-билетті қайтару бойынша БАЖ операцияны орындау тәртібін;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 06

Әкімшілік-кедендік формалділік

Қазақстан Республикасы кедендік ісі, кедендік саясаты және экономикалық қауіпсіздігі.

Қазақстан Республикасы кедендік шекара арқылы өтетін жек тұлға тауарлары мен көліктік құралдарын өткізу тәртібін ауыстыру принциптері. Қазақстан Республикасы кедендік органдары. Қазақстан Республикасы кедендік ресімдеуі, кедендік бақылауі, кедендік төлемдері, кедендік құжаттамасы; кедендік режимдері. Кедендік органдардың құқық қорғау қызметтері. Халықаралық кедендік құқық көздері жүйесі туралы түсінік.

Білімдер:

-мемлекеттік басқарудың негізгі мәселелерін, Қазақстан Республикасы кедендік ісін ұйымдастыруды;

-кедендік саясатты жүргізу принциптерін;

- Қазақстан Республикасы кедендік шекара арқылы өтетін жек тұлға тауарлары мен көліктік құралдарын өткізу тәртібін ауыстыру принциптерін;

- Қазақстан Республикасы кедендік органдарының құрылымыын, міндетін;

-мемлекеттік шекара туралы Қазақстан Республикасы заңнамасын;

-мемлекеттік және кедендік шекараны;

Іскерліктер:

- Қазақстан Республикасы кедендік шекара арқылы өтетін жек тұлғады, тауарлар мен көліктік құралдарын өткізу үшін құқықтық актілерді ресімдеу;

-шекаралық әскер, кедендік қызмет құрылымдары мен міндеттерін анықтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 07

Ұшу апараттарын тиеу және орталықтандыру

Пәннің терминологиясы, белгіленуі және анықтамасы.

 Әуе кемелерінің массалық сипаттамалары. Ұшақтың центрленген сипаттамалары; ұшақтың ұшуға жіберілген центірлегіші, центрленген кестесі.

Жолаушылар және жүк ұшақтарының коммерциялық тиеу есебі. Тиеу және центрлеу бойынша диспетчердің лауазымдық нұсқаулары.

Білімдер:

-жолаушылар және жүк әуе кемелерінің коммерциялық тиеудің автоматтандырылған есеп жүйесін;

-әуе кемелерін теңгеру, тұрақтылығы мен басқарушылығына коммерциялық тиеу әсерін;

Іскерліктер:

-жолаушылар, жүк және поштаның коммерциялық тиеудің бөлу есебін жүргізуді;

-әуе кемесіне тиеу және центрлеу кестесі, орталық кестесін құруды;

-әуе кемесіне тиеу жинақтығы мен коммерциялық тиеудің соңғы мәнін есептеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 08

Әуесерік қызметі ұшу жұмысын ұйымдастыру Авиациялық терминология. Әуекомпанияларда қолданыстағы басқарылатын құжаттар мен әуесеріктің реттеу жұмыстары.

Әуесерік құқығы, міндеті, жауаКҚершілігі.

әуесерік қызметінің құрылымы.

Ұшу алдындағы дайындық. Ұшатын күні міндетін орындауда ұшу қарсаңында рейске жеке дайындығы. Тасымалдау құжаттамасы. Технологиялық карта. Ұшу құжаттамасын дайындау және беру.

Нұсқаулық жүргізу. Медициналық бақылау. Ұшу құрамы мен әуежайдың басқа да қызметтерімен өзара әрекет жасау. Аралық, соңғы және базалық әуежайлардағы әуесеріктің жұмысы.Ұшып қонғаннан кейін ұшуға талдау жүргізу.

Қызметтік әдеп (этика). Жолаушыларға қызмет көрсету мәдениеті. Сыртқы түрі.

Білімдер:

-әуекомпанияларда қолданыстағы басқарылатын құжаттар мен әуесеріктің реттеу жұмыстарын;

-әуесерік құқығын, міндетін, жауапкершілігін;

-әуесерік қызметінің құрылымын;

-тасымалдау құжаттамасын, технологиялық картасын,

-қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі мен еңбек қауіпсіздігі бойынша норма, ереже мен нұсқаулық талаптарын;

Іскерліктер:

-апаттық жағдайлар туындаған жағдайда экипаж мүшелерімен дұрыс және нақты өзара әрекеттесу;

-әуе кемесі бортына жолаушыларға қызмет көрсету технологиясын нақты орындау;

-өз жұмысын жоспарлауды.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 09

Әуе кеме бортында жолаушыларға қызмет көрсету технологиясы

Ұшуда қызмет көрсетуді реттейтін негізгі басқаратын құжаттар. ӘС бортында алдын ала дайындық. Әуесерік бригадасында міндеттерді бөлу.

Әрбір экипаж мүшелерінің есебі.

Жолаушыларға қызмет көрсету технологиясы: жолаушыларды қарсы алу, орналастыру. Ұшуға дейін жерде қызмет көрсету.

Ұшуда қызмет көрсету, қызмет түрлері, СГу бойынша ақпараттар, әуенді және бейне бағдарламалар.

Жолаушыларға тағаммен қызмет көрсету технологиясы (бірінші, бизнес, эконом кластар).

Қызмет көрсету технологиясындағы жүйелілік. Салонда тамақ беру техникасы. Арақ-шарап өнімдерін ұсыну.

Дағдыны қалыптастыру бойынша практикалік сабақтар.

Борттағы ақпараттық-анықтама жұмыстары, міндетті ақпараттық мәтіндер.

Әуежайда қону алдындағы және қонғаннан кейінгі жұмыстарды ұйымдастыру.

Арнайы рейстерде жолаушыларға қызмет көрсету ерекшеліктері.

Білімдер:

-ұшуда қызмет көрсетуді реттейтін негізгі басқаратын құжаттарды;

- әртүрлі категориядағы жолаушыларға қызмет көрсету технологиясын: жолаушыларды қарсы алу, орналастыру;

-ұшуда жолаушыларға көрсететін қызмет түрлерін;

-жолаушыларға тағаммен қызмет көрсету технологиясын (бірінші, бизнес, эконом кластар);

-қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі мен еңбек қауіпсіздігі туралы норма, ереже және нұсқаулық талаптарын;

Іскерліктер:

- ұшуда жолаушыларға қызмет көрсетуді реттейтін, негізгі құжаттармен басқаруды;

- қызмет көрсету технологиясында жүйелілікті сақтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 10

Борт тағамдарын ұйымдастыру 

Жолаушылардың тағамдарын ұйымдастыру бойынша құжаттарды (нұсқаулар, санитарлық ереже) оқу. Тамақ мөлшерінің құрамы, тамақ ішетін орынды даярлау, стандартты мәзір, ыдыс – аяқ, Тағам түрлері.

ӘК бортындағы тағам тапсырысы.

Буфет – ас үй жабдықтарын пайдалану.

Есеп құжаттамасы және оны толтыру тәртібі.

Борт тағамдарын, азық – түліктерді, сусындарды, ыдыс – аяқтарды қабылдау және беру.

Экипаж мүшелері мен жолаушылардың тағамдарын ұйымдастыру.

Білімдер:

-жолаушылардың тағамдарын ұйымдастыру бойынша құжаттарды (нұсқаулар, санитарлық ереже);

-есеп құжаттамасын және оны толтыру тәртібін;

-буфет – ас үй жабдықтарын пайдалану принциптерін;

Іскерліктер:

- нұсқаулар мен санитарлық ережені басшылыққа ала отырып, экипаж мүшелері мен жолаушылардың тағамдарын ұйымдастыру;

-есеп құжаттамасын жасау және талапқа сәйкес оны толтыру.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 11

Апаттық-құтқару даярлығы

Апатқа ұшырауда ӘК экипаж мүшелері мен жолаушыларды іздеу және құтқару жүйелері.

Іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.

Апаттық жағдайларда құтқару қызметтері мен экипаж мүшелері арасындағы қарым-қатынас.

ӘК бортындағы апаттық жағдайлар және экипаж мүшелері мен жолаушылар үшін қауіпті факторлар.

Типтік апаттық жағдайлар.

Борттық апаттық-құтқару жабдықтары (АҚЖ).

Құрылымдық АҚЖ және негізгі мәліметтері.

Әртүрлі типтегі әуе кемелеріне АҚЖ орналасуы және оның құрылымы.

АҚЖ қолдану ережелері.

АҚЖ қолдану бойынша дағдыны жұмыспен өтеу (өрт сөндірушілер, оттекті және түтіннен қорғау жабдықтары, құтқару траптар, арқандар, ашық апаттық люктер, құтқару кеудешесі, байланыстың апаттық құралдары, жүзу құралдары, апаттық балта және т.б.).

Апаттық жағдайда экипаждың іс-әрекеттері.

Адамның тірі қалуға әсер ететін факторлар және әртүрлі климатогеографиялық жағдайларда тірі қалу ерекшелігі.

Дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

Білімдер:

-борттық апаттық-құтқару жабдықтарының құрылымын (АҚЖ);

-іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізуді;

-АО талдау нәтижесі бойынша авиациялық нақты оқиғаларда жолаушылар мен ӘК экипаждарын құтқару мәселелері;

Іскерліктер:

-апатты-құтқару жабдықтарын орналастыруын;

-ішкі және халықаралық әуе жолдары арқылы ұшу кезінде жолаушылар мен ӘК экипаждарын іздеу және құтқару жұмыстарын ұйымдастыруын;

-борттық апаттық-құтқару жабдықтарын қолдануға;

-апаттық жағдайлардың тез дамуы кезінде дұрыс шешім қабылдауға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

АП 12

Ұшу жағдайларында медициналық қызмет көрсету

Ағзаға ұшудың физикалық факторлардың әсері, ұшуда медициналық көмек көрсету, авиациалық ұйымдастыру, гигиена, санитария мәселелері. Тамақтан улану себептері мен негізгі белгілері, уланудың алдын- алу, көмек көрсету, сапасыз азық – түлік белгілері. Жұқпалы аурулар туралы түсінік, оларды алдын – алу, ерекше қауіпті жұқпалы аурулар, клиника, алдын – алу, ӘК бортында мінез- құлық тактикасы.

Дәрігерге дейінгі көмек көрсету, ауру жолаушылар күтімі, ӘК бортында дәрігер немесе кәсіби медқызметкердің, дәрі – дәрмектер мен борт қорабының (аптечка) табылуы.

Білімдер:

-ұшуда медициналық көмек көрсету ережесін;

-ағзаға ұшудың физикалық факторлардың әсерін;

-тамақтан улану себептері мен негізгі белгілері;

-сапасыз азық – түлік белгілерін;

Іскерліктер:

-ұшуда жолаушыларғ дәрігерге дейінгі көмек көрсету;

-тамақтан улану себептері мен негізгі белгілерін анықтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауапкершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

КП 02

Кәсіптік дағдыны алудың оқу практикасы

Техникалық қауіпсіздікпен танысу.

Ұшу дайындығымен және оның әуе серігі-инструкторымен орындалу тәртібімен танысу.

АА-ның нормативтік құжаттарын оқып үйрену.

Әуе серіктердің экипаж кабинасы мен ұшу экипажының ұшу құжаттарын рәсімдеу бойынша жұмыстарының ерекшеліктері. Алдын- ала ұшу брифингісінің негізгі кезендері.

Іскерліктер:

- класстық қызмет көрсетуге, әуе кемесінің типіне, ұшу ұзақтығына және рейс ерекшеліктеріне байланысты ұшу экипажын және жолаушыларға қызмет көрсету бойынша әуекомпанияларында бекітілген сервистің стандарттарын қолдану;

- ұшу экипажымен ақпараттар алмасуды жүргізу және олардың іс-әрекеттерін қадағалау, сондай-ақ өзін дұрыс ұстай алмайтын жолаушылармен және тәртіп бұзушылармен қарым-қатынас.

Дағдылар:

-әуе кемесіндегі кабиналық экипаж жұмысының технологиялары;

- рейстік жағдайлардағы ұшу экипажы мен кабиналық экипажының қарым-қатынас технологиялары.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

КП 03

Жаттығу практикасы 

Қауіпсіздік техникасын оқыту. Маршрут бойынша ұшуды жоспарлау және ұшу алдындағы дайындық.

Жаттығу кешендерінде жаттығу жүргізу, идеомоторлы (қозғалтқыштар) жаттығулар. Ұшу қызметіне дайындық. Ұшу қауіпсіздігі процедуралары мен апаттық процедуралар. Экипаж мүшелері мен жолаушыларға сервистік қызмет көрсету бойынша технологиялар. Әуе кемелерінің санитарлық жағдайын тексеру: жолаушылар салонында тәртіп пен тазалық. Форма кию ережесін сақтау. Нормативтік және заңдық құжаттарды оқу.

Іскерліктер:

- ұшу алдында дайындық жүргізу;

- ұшуға әуе кемесі орнын және тұрмыстық жабдықтардың дайындығын тексеру;

- борт тағамдары мен жабдықтарды қабылдау.

Дағдылар:

- ұшуда ақпараттық –анықтамалық жұмыстар жүргізу;

- әуе кемелерінің санитарлық жағдайын тексеру.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

КП 04

Ұшу практикасы

Ұшақ кабинасының ішіндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

Апаттық-құтқару жұмыстарына дайындық (құтқару жейделері, арқан, шаңғы және т.б). әуе кеме бортындағы қорғау жабдықтары (өрт сөндіргіштер, мобилді оттекті жабдықтар, апаттық радиостанция және т.б.). әртүрлі санаттағы жолаушыларға қызмет көрсету, әуекомпания сервисі, борт тағамдары бойынша есеп және т.б.

Іскерліктер: 

- ұшу алдындағы дайындық;

- ұшу эипажы мен жолаушыларға қызмет көрсету бойынша стандартты сервисті қолдану;

- ұшу экипажы мен ақпарат алмасу және үйлестірудің әрекеті.

Дағдылар:

- әуе кемесінде қонуға дейін және жолаушылар кеткеннен кейін бөгде заттар мен ұмыт қалған заттар барма екенін тексеру мақсатында тексеру жүргізу;

- жолаушыларды құтқару бойынша шаралар қабылдау үшін борттағы апаттық-құтқару жабдықтарын қолдану.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5


120507 3 – Әуежайдың отын кешенінен ұшақтарға отынды орталықтандырылған құю жүйесінің авиатехнигі

120509 3 – Жанар-жағар май авиатехнигі

1205010 3 – Авиациялық агрегаттар мен авиациялық жабдықтарды жөндеу жөніндегі авиациялық техник

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 13

Органикалық химия

Органикалық химия-көміртек қосылыстарын, олардың құрылымын, құрамын, синдездеу әдісін оқытатын химияның бөлімі.

Өсімдік, жануарлар және шикі қазбалардан жеке заттарды бөлу; қосылыстарды синтездеу және тазалау; химиялық реакциялардың механизмдерін оқыту;

органикалық заттардың құрылымы және олардың қосылыстары арасындағы тәуелділікті анықтау; органикалық қосылыстардың жіктемесі.

Білімдер:

- химиялық реакциялардың механизмдері;

- органикалық заттардың құрылымы және олардың қосылыстары арасындағы тәуелділік;

- органикалық қосылыстардың жіктемесі.

Іскерліктер: 

- коррозиялы-активті ортада жұмыс істейтін, ұшу апараттарының құрылымы түйіндеріне және бөлшектердің жағдайына диагностика жүргізу,

- басқа да химиялық үрдістердің, ақаулардың туындау мүмкіндіктерін тұжырымдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

ЖКП 15

Авиациялық техника құрылымының негіздері

Фюзеляждың негізгі құрылымдары. Планердің негізгі бөліктері, геометриялық сипаттары, сызбалары. Қанат туралы жалпы мәлімет. Бұру рулі, биіктік рулі, киль, тұрақтандырғыш. Басқару жүйесі. Пневматикалық жүйелер. Ұшу аппартттарына тиеу шарты; планер құрылымы элементтерінің мықтылығын, ұшып-қону құрылғысын, ұшақты басқару жүйесі, газды энергетикалық және гидравликалық жүйелер.

Гермокабинадағы қысымды реттеу және желдету жүйесі.

заманауи конструктивті күштік сызбалар; қозғалтқыш құрылым элементінің мықтылығын есептеу; Ұшу аппараттарына арналған редукторлар сызбасы.

Білімдер:

- ұшу аппараттары туралы жалпы мәліметтер;

- қозғалтқыштардың негізгі түйіндерінің құрылымы;

- ұшу аппараттары негізгі жүйелерінің жұмысы;

-планердің және оның негізгі бөліктерінің құрылымы;

- қозғалтқыштарының және ұшу аппараттары түрлерін анықтау.

Іскерліктер: 

- қозғалтқыштардың негізгі түйіндерін;

-әуе кемесі планерінің ақаула рын жою.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

ЖКП 18

Автоматика негіздері және басқару

Автоматтық басқару жүйесі туралы жалпы мәлімет. Автоматтық басқарудың сызықтық жүйесі. Автоматтық басқарудың сызықтық емес жүйесі. Автоматтық басқарудың импульсті және сандық жүйесі. Автоматтық басқарудың оптимальды және адаптивті жүйесі.

Білімдер:

- автоматтық басқару жүйесінің жұмыс принципі, құрылғылары мен тағайындауы;

автоматтық басқару жүйесінің жіктемесі;

- автоматтық басқару жүйесінің негізгі құрылымдары және автоматтық басқару жүйесінің үрдісі;

Іскерліктер: 

- қажетті оқулықтар мен анықтамалық әдебиеттерді қолдану;

-осы курс бойынша аралас пәндерді оқыту кезінде және тәжірбиеде алған білімдерін қолдану;

- автоматтық басқару жүйесінің сапасын бағалау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 00

Арнайы пәндер

АП 07

Химмотология және жанар-жағар май материалдары сапасын бакылау

Химмотология – құрылғылар туралы білім саласы, жанар-жағар материалдарды техникада рационалды сапалы қолдану.

Химмотология мәселелері Химмотология тапсырмалары: жанар-жағар материалдары сапасын жақсарту, қозғалтқыштардың талабы бойынша жанар-жағар материалдарды пайдалану құрылғыларына сәйкес барынша толық қамтамасыз ету,

Жанар-жағар материалдарды экологиялық физико-химиялық пайдалану. Жанар-жағар материалдарды көздерінің ластануы және негізгі себептері Жанар-жағар материалдарды сапасын сақтау үшін қойылатын негізгі талаптар.

Білімдер:

- жанар-жағар материалдарының қасиеттерін;

жанар-жағар материалдарының экологиялық құрамын жақсарту әдісі;

- жанар-жағар материалдары көздерінің ластануы және негізгі себептері;

- жанар-жағар материалдары сапасын сақтауға арналған талаптар.

Іскерліктер:

- пайдалану жағдайларындағы жанар-жағар материалдары қолдану;

- жанар-жағар материалдары сапасын бағалау әдісі.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 08

Авиациялық қозғалтқыштар мен ұшу аппараттарын жанармай мен қамтамасыз ету жүйелері 

Жанармай құю кезіндегі құралдар: жанармай құюшылар, кіші габаритті жанармай құю агрегаттары, құбыр өткізгіштер базасында жанармай құю жүйесі.қажетті жанармайлармен қамтамасыз ету; пайдаланудың және құрылғының жайлылығы; қызметтің үлкен мерзімі мен биіктік сенімділігі, жоғарғы үнемділік, метеорологиялық жағдайларда кең климаттық диапазондарды қолдану мүмкіндігі; қызмет көрсетуші персонал; қауіпсіздікті пайдалану және адам өміріне арналған қауіпсіздік тудырмау. Универсалды.

Білімдер:

- әуе кемесін жанар маймен қамтамасыз ету жүйесін пайдалану және құрылғылары;

-техника қауіпсіздігі бойынша негізгі талаптар;

- жанар маймен қамтамсыз ету жүйесі қызметінің уақыты;

Іскерліктер:

- әуе кемесін жанар маймен қамтамасыз ету жүйесін кең диапазонды климатикалық метеорологиялық жағдайларда қолдану.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 09

Әуежай жанармай кешенінің техникалық құралдары мен жабдықтары

Жанармай құюшылардың негізгі жабдықтары: цистерналар, құю мойындығы, тыныстау қақпағы, қалытқы көрсеткіш деңгейі, су бөлгіш тұтындырғышы, толтыруды шектеу, жұқа тазалау фильтрі, дөрекі тазалау фильтрі, бақылау-өлшеу аспаптары, арматура, сына, муфты шұра, торцты шұра, қабылдап-тапсыру қолы, тарату краны, өртке қауіпті жабдықтар.

Май құюшылардың негізгі жабдықтары: котел, оларға қатысты сорғылар және жетектер, бүріккіш, майлы фильтрлер, өлшеу-тексеру аспаптары, арматура.

Білімдер:

- жанармай құю кешені қызметінің негізгі бағыттары;

-құю құралдарына қойылатын талаптар;

-жанармай қасиеті мен құрамы, жіктемесі;

-майды пайдалану сапасын экспресс-тексеру және бағалау әдісі;

Іскерліктер:

- әуежайларда жанар-жағар материалдарын тиімді қолдануды көтеру;

-әуе кемесіне жанар-жағар материалдарын әртүрлі техникалық құралдармен құюды іске асырады;

- орнатылған жұмыс технологиясы бойынша құралдарды жанармаймен құю,

- объектілер мен технологиялық жабдықтарға қызмет көрсетуді іске асыру, сонымен қатар, оларға әрбір жанар-жағар материалдарын қабылдау алдында қызмет көрсету.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 11

Жанармай мен қамтамасыз етудің технологиялық үрдісі

Ұшақтарды тұрақ орнына орналастыру. Әуежайдың авиа жанармаймен қамтамсыз ету объектілерін жобалаудың технологиялық нормасы. Ұшақтарға жанармай құюға арналған алаң орнына қойылатын талаптар. Статикалық электрден қорғауға арналған ұшақ тұрақ орнының стационарлық жерге қосу құрылғыларының жабдықтары. Ұшақтарға жанармай құюға арналған алаңдар мен ұшақ тұрақ орнының үстіңгі жамылғыларында ақаудың жоқтығы. Құю қолшаларына механикалық зақым келтіру мүмкіндіктерін жою (қатты жабылғының өткір қырлары, арматуралардың сәл шығып тұрған ұштары және т.б.)

Білімдер:

- әуежайды жанармаймен қамтамасыз ету объектілерін жобалаудың технологиялық үрдісі;

- жанармаймен қамтамасыз етудің қауіпті және зиянды өндірістік факторлары және технологиялық үрдісі;

- ұшаққа құйылатын жанар-жағар материалдардың және арнайы сұйықтықтардың токсикологиялық сипаттамасы;

-жанар-жағар материалдармен және арнайы сұйықтықтармен жұмыс істеу кезінде жеке гигиена ережесін білу және орындау керек;

Іскерліктер: 

-жанар-жағар материалдардың немесе арнайы сұйықтықтармен улану кезінде алғашқы көмек көрсету.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 12

Жанармай мен қамтамасыз етудің автоматтандырылған үрдісі

Азаматтық авиация әуежай объектілерінде авиа жанармай мен қамтамасыз етуді жанар-жағар материалдарын есепқе ала отырып автоматтандырылған кешенді тағайындалады:

-жанар-жағар материалдарын қозғалысы туралы ақпараттарды өңдеу және оперативті жинауға арналған;

-коммерциялық шығындардың объективтілігін және нақты көтеру;

- жинақты құжаттар жүргізу және олардың қортындысын ұзақ уақытқа сақтау;

Жанармай мен қамтамасыз етудің автоматтандырылған үрдісі қабылдау, сақтау, жанар-жағар материалдарын беру сапаны көрсететін автоматтық басқару жүйесі сандық аппаратты-бағдарлама жүргізуді ұсынады; жоғары нақтылық және тез әрекет ету; қандай болмасын қиындықты басқару алгоритімін іске асыру; нақты уақыт масштабын басқару мүмкінділігі; көптілік есебінен кедергілерден қорғау, ақпараттық код жүйесі, болатын қателіктерді түзету және табуға мүмкіндік береді; қарапайым және жан-жақты электронды-есептеуіш машиналарында бір жүйеге біріктіру; қандайда бір қашықтықта ақпаратты беру тәсілі.

Білімдер:

-техникалық құжаттарды рәсімдеу және дайындау кезінде нормативті базаны;

-беретін өнім сапасын басқару әдісін;

-авиа жанар-жағар материалдарын сенімділігі мен сапасын бағалаудың негізгі әдісін;

-жердегі технологиялық жабдықтардың техникалық және метрологиялық сипаттамалары;

Іскерліктер:

- автоматизация құралдарын қолдануда авиа жанармаймен қамтамасыз ету бойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу;

-орнатылған нормативті арнайы сұйықтық және жанар-жағар материалдарын сапасына сәйкес техникалық бақылауды іске асыру;

-жаңа технологиялар мен объектілер деңгейінің техникалық көрсеткішін анықтау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 13

Әуе кемесін және НТ жанармай мен қамтамасыз ету құралдарын техникалық пайдалану 

Әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарды құю бойынша жұмыс сапаларын іске асырады және тексереді.

жанар-жағар материалдарды сапасына және оны құю құралдарының жағдайына жауапты.

Әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарды құюға рұқсат береді. Ұшуға қажетті жанармай құюды көлемін әуежайдың кезекші штурманы анықтайды және әуе кемесінің командирі тексереді. Авиациялық жанармайды алдын-ала тазалайды және сақтайды, тасымалдайды.

Жанармайды судан тазалау және фильтрлеу. Арнайы сұйықтықтарды және майларды, жанармай сапасын аэроалаңдық тексеру.

Әуе кемелеріне, арнайы машиналарға және басқа да құю құралдарына орталықтандырылған жүйелердің көмегімен жанар-жағар материалдарын құю. Әуе кемелеріне құюды қамтамасыз ету және ұйымдастыру бойынша нұсқау.

Білімдер:

- жанармай құрамын, жіктемесін;

- жанармайды үнемдеу бойынша шаралар және шығыс нормаларын;

- жағар материалдарының құрамы өзгеруі және жұмыс сұйықтықтары және оларды қолдану;

- авиа жанар-жағар материалдарының сенімділігі мен сапасын бағалаудың негізгі әдістері;

-әуе кемелерін жанармаймен қамтамасыз етуде техникалық құралдарды пайдалану ережелері;

-жанар-жағар материалдарды қолдануда инженерлік қамтамасыз ету құралдары;

Іскерліктер:

- арнайы сұйықтықтарды және жанар-жағар материалдарының ұшу аппаратында қызмет көрсету үрдісінде технологиялық түсіндіру;

- апатты зерттеу кезінде жанармайды қолдану жүйесін бағалау әдісін қолдану;

- пайдалану жағдайларын жанар-жағар материалдарының қолдануды көтеру.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 14

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсетудің автоматтандырылған үрдісі және механизациясы

Әуе тасымалы үрдісінде автоматизация және механизация негіздері; жердегі механизация құралдарын қолдану негіздері; перронды механизация құралдары. Жүкті тасымалдау үрдісінде автоматизация және механизация; жүкті тиеу және түсіруге арналған құралдар; жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған жабдықтар мен техника; жүк аэроалаңдарының түрлері, олардың механизациясының деңгейі. Арнайы автокөлік: аэроалаңдарда қыста ұстауға арналған арнайы машиналар;

аэроалаңдарда жазда ұстауға арналған арнайы машиналар; Азаматтық авиацияда қолданылатын, жанар-жағар материалдар бойынша негізгі мәліметтер.

Білімдер:

- авиацияда ұшуды қамтамасыз ету кезінде қолданылатын, арнайы көліктер құрылымы мен түрлері;

- негізгі техникалық мәліметтер және олардың агрегаттары;

- арнайы машиналарды пайдалану ерекшеліктері және оларға қызмет көрсету;

- арнайы машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша шаралар.

Іскерліктер:

- арнайы машиналарды дұрыс пайдалану;

- аэроалаңдарда қыста ұстауға арналған арнайы машиналарға техникалық қызмет көрсету;

- аэроалаңдарда жазда ұстауға арналған арнайы машиналарға техникалық қызмет көрсету;

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

АП 15

Авиациялық қозғалтқыштарды және ұшу аппараттарын жөндеу технологиясы.

Авиациялық техниканың жөндеуге түсу себептері. Авиатехниканы жөндеу жүйелері. Авиажөндеу кәсіпорындарының топтастырылуы, авиажөндеу өндірісінің ерекшеліктері. Авиатехниканы жөндеудің өндірістік және технологиялық процестері. Ұшу аппараттары және әуе қозғалтқыштарды жөндеудің типтік технологиялары.

Білімдер:

-жөндеу өндірісінің кезеңдерін;

- авиациялық техника бөлшектерін орнына келтірудің негізгі технологиялық процестерін;

- жөндеуден кейін түйіндер, агрегаттар, авиа қозғалтқыштар мен ұшу аппараттарын жинау және сынау тәсілдерін;

- авиатехниканы жөндеу түрлерін;

- авиатехниканы жөндеу өндірісінде және дайындауда рәсімделген құжаттарын;

Іскерліктер:

-ұшу аппарттары мен әуе қозғалтқыштар бөлшектерінің техникалық жағдайын анықтау;

- қажетті құжаттарды толтыру;

- әуе техниканың жеке бөлшектеріне жөндеу жүргізу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.2

КҚ 3.10.3

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауапқершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

КП 02

Кәсіби дағдыларды алудағы оқу практикасы

Авиациялық техникамен жұмыс істеу кезінде қауіпсіз техникасын оқыту. Білім алушыларды зертхана құрылымдарымен таныстыру. Авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету жөніндегі базалық дағдыларды меңгерту. Агрегаттар мен түйіндерді орнату және шешу, агрегат пен бөлшектерді, түйіндерді қарау бойынша дағдыларын алу.

Іскерліктер: 

- әуе кемесін визуалды тексеру;

- жөндеу жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету

кезінде бақылаулық өлшеу аспаптарын қолдану;

- құю құралдарын қолдану: жанармай құюшы, кішігабаритті құю агрегаттары, жиналмалы құбырөткізгіш негізіндегі стационарлы құю жүйелері.

Дағдылар:

- жанар-жағар материалдарын әуе кемесіне құюды жүзеге асыру;

- объектілер мен құралдарға технологиялық қызмет көрсету;

-орнатылған жұмыс технологисы боцынша қызмет көрсету.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

Авиациялық техниканы пайдалану кезінде құралдық бақылау және өлшеу жүргізу.

Авиациялық техниканы тиімді қолдануға және жұмысқа қабілеттілігін, дайындығын, түзетулерін қамтамасыз ету бойынша жоспарлы ескерту жұмыс кешенін жүргізу. Әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарын құю. Ұшуға қажетті жанармай саны. Авиациялық жанармайды сақтау, тасымалдау. Нақты жағдайларда қолданылатын станцияларды пайдалану спецификасы. Арнайы сұйықтықтар мен май, жанармай сапасын аэроалаңдық тексеру.

Білімдер:

- авиациялық техника жағдайын техникалық бағалау кезінде бақылауды ұйымдастыру;

- авиациялық техника жағдайын техникалық талдау кезінде бортағы-жердегі бақылау құралдарын қолдану тәртібі;

Іскерліктер: 

- авиациялық техникаға қызмет көрсету бойынша тексеру даярлығын жүргізу және ұйымдастыру;

- авиациялық техника типінде нақты демонтаж-монтажды жұмысын, сонымен қатар реттеу жұмысын, дайындықтың барлық түрлерін өз мамандықтары бейіні бойынша жұмысты орындау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.3

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3


120508 3 - Техник-зертханашы

 ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 03

Жалпы химия негіздері

Химиялық термодинамиканың элементтері. Химиялық кинетиканың элементтері. Электролиттер және электролит емес еріткіштер. Рауль заңы. Тексеру қысымы. Вант Гофф заңы. Ионды тепе-теңдік. Қышқылдар теориясы. Буферлі жүйелер, рН есебі. Электролит еріткіштерін электрлік өткізу. Электродты потенциалдар. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элементтер. Атомның электронды қабықшаларын құру. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және периодтық заңы. Молекулярлы орбитальды және валентті байланыс әдісінің негізгі ережелері. Молеклалар құру. Хмимялық байланыс түрлері. Кешенді бірлестіктер. Химия s-, p-, d-элементтері. Периодтық жүйелер және олардың бірігуі, биологиялық рөлі, медицинада қолдануы. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері. Сыртқы көріністердің физико-химиялық негізі. Дисперсті жүйенің физика-химиялық негізі.

Білімдер:

-атомның заманауи теориясын, химиялық байланыс түрлерін және табиғатын, табиғи заттар арасындағы арабайланыс, оларды құру, биологиялық маңыздылығы мен реакциялық тәсілдерін;

- заттарды бөлудің физико-химиялық негізі; электромагниттік үрдістердің, катализдің және кинетиканың химиялық негізі;

-өмірге қатысты химиялық заттар туралы;

-халықаралық химия номенклатура ережесі;

Іскерліктер:

-қортындыларды рәсімдеу және талдау кезінде қарапайым химиялық зерттеулер жүргізу: қарапайым және күрделі заттарды сапалы талдау; биологиялық сұйықтықтар мен еріткіш реакциясын анықтау; әртүрлі реакция түрлерін термодинамиканың болуын болжамдық есепке алып орындау;

-физико-химиялық лабораторияларда және клиникада қолдану, аппаратурамен жұмыс.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

ЖКП 05

Термодинамика және жылу техника негіздері

Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдары. Термодинамика қасиеттері және газдар мен газ қоспаларының үрдістері. Газ ағынының термодинамикасы. Жылу машиналарының циклдары. Газдың жылу сыйымдылығы. Қажыр (энтальпия). Газ қоспасы. Жұмыс денесінің өзгеріс күйінің процестері. Энтропия туралы түсінік. Карно циклдері. Циклдың термикалық ПӘК. Нақты газдар, олардың идеалды газдардан айырмашылығы. Нақты газдардың өзгеру күйінің негізгі процестері. Карно циклы және піспекті қозғалтқыштың нақты циклы.

Білімдер:

-қозғалтқыш параметрін есептеудің термодинамикалық негізі;

- авиациялық және газ турбиналық қозғалтқыштарының пайдалану жағдайынан олардың параметрлеріне байланысты жұмыс істеу принциптерін;

- газ турбина сатысының әсер ету принциптері мен сұлбаларын;

Іскерліктер:

-жылу машинасы есептеудің термодинамиканың заңын қолдануға;

-теңдік күйіне есеп жүргізуге;

-жылу машинасының ПӘК анықтауға;

-турбиналардың ПӘК анықтауға.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

АП 00

Арнайы пәндер

АП 02

Органикалық химия

Органикалық химия-көміртек қосылыстарын, олардың құрылымын, құрамын, синдездеу әдісін оқытатын химияның бөлімі.

Өсімдік, жануарлар және шикі қазбалардан жеке заттарды бөлу; қосылыстарды синтездеу және тазалау; химиялық реакциялардың механизмдерін оқыту;

органикалық заттардың құрылымы және олардың қосылыстары арасындағы тәуелділікті анықтау; органикалық қосылыстардың жіктемесі.

Білімдер:

- химиялық реакциялардың механизмдері;

- органикалық заттардың құрылымы және олардың қосылыстары арасындағы тәуелділік;

- органикалық қосылыстардың жіктемесі.

Іскерліктер: 

- коррозиялы-активті ортада жұмыс істейтін, ұшу апараттарының құрылымы түйіндеріне және бөлшектердің жағдайына диагностика жүргізу,

- басқа да химиялық үрдістердің, ақаулардың туындау мүмкіндіктерін тұжырымдау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

АП 03

Әуе кемелерін арнайы сұйықтықтар мен және жанар-жағар май материалдары мен қамтамсыз ету жүйесі 

ӘК құю бойынша жұмыстарды орындау және жоспарлау.

Ұшуды тәуліктік жоспарлау негізінде әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарын құю іске асырылады. ӘК жанармай құю стационарлы құралдардың немесе арнайы машиналардың көмегімен жүзеге асады: жанармай құюшылар, майқұюшылар, агрегат құюшылар.

Базалы әуежайларға ұшып келген әуе кемелеріне авиа жанар-жағар материалдарын құйылады. ҚР орнатылған заңнамасына сәйкес, жанар-жағар материалдарын уақытылы және сапалы құюға жауапты.

Осы типті әуе кемелерін ұшуда пайдалану бойынша басшылық және сәйкес арнайы сұйықтарды құю жүргізіледі.

ӘК құюға беретін анайы сұйықтықтарға, авиа мекемелері ұсынып отырған төлқұжат (тексеру талоны, төлқұжаттан қосымша) тексеру жүргізген жазбалары туралы және олардың мемлекеттік стандартқа сәйкестігі. Төлқұжатсыз (тексеру талонынсыз) жеткізілген арнайы сұйықтықтарды қолдануға тиым салынады.

Білімдер:

- азаматтық авиация мекемелерінде пайдаланатын жанар-жағар материалдарын әуе кемесіне құюды қамтамасыз ету және ұйымдастыру бойынша нұсқау;

- авиацилық жанармай мен қамтамасыз ету объекті құрылғыларының принципті және монтажды сызбалары.

- жанармайды тазалау және фильтрлеу жүйелерін сынау кезінде, құю құралдары мен технологиялық жүйелерді енгізу ойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу.

Іскерліктер:

- авиа жанармай мен қамтамасыз ету бойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу;

- жанармай мен қамтамасыз ету жүйелерінде қолданатын түзетулерді бағалау әдісін қолдану;

- құю құралдарын(құю агрегаттары, жанармай және май құю, арнайы сұйықтықтар құю) жанармай құю пунктінің техникалық жағдайын бағалау;

- жанармайды тазалау және фильтрлеу жүйелерін сынау кезінде, құю құралдары мен технологиялық жүйелерді енгізу ойынша техникалық құжаттарды рәсімдеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

АП 04

Аспаптар мен жабдықтарды зертханалық тексеру

Жанар-жағар материалдарын зертханаларындада талдауларды орындау кезінде химиялық ыдыс және шыныдан жасалған ыдыстар қолданылады. Шыны ыдысты немесе шыныдан жасалған аспапты, қысыммен немесе вакуммен жұмыс істеу үшін алдын-ала тексереді. Химиялық ыдыстарды жуу, кептіру және сақтау. зертхананың орналасуы. Зертхана мекемелеріне жарықтандырғыш электр желілерін жүргізу. Зертханаларды канализациямен және су құбырларымен қамтамасыз ету. Зертхананы бумен немесе сумен жылыту. Перспективті жабдықтар зертханалық комбайндар зертханалық үстел органикалық әйнекті есіктерімен, шкаф, шыны ыдыстарды сақтайтын сөрелер және жуу-раковиналардан тұрады. Осындай комбайндар су өткізгіш, газды, вакумды крандар, электрлі разеткалар және шкаф сыртындағы қосқыштар.

Білімдер:

- зертханалық анализ бен сынау өткізу бойынша басқа да басқаратын материалдарды және нұсқауды, ережені, стандартты, құжаттарды;

- зертханадағы жабдықтар және оларды пайдалану ережесі;

- өнім режімі мен негізгі технологиялық үрдістер.

Іскерліктер:

- басқа да зертханалық жабдықттар және құрал-саймандар, аспаптардың, қондырғылардың жағдайын бақылау;

- зертханалық жабдықтарға қарапайым реттеу жүргізу;

-анализ бен сынаудың қортындысын алғаннан кейін, құжаттарға қажетті техникалық түзетулер енгізу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

АП 05

Зертханалық жұмыстар жүргізу технологиясы

Авиа жанар-жағар материалдар сапасының физико-химиялық көрсеткіштерін талдау. анар-жағар материалдарын тұтынушылар арнайы зертханаларда орындалады.

Авиациялық жанармай және авиациялық майларды өндіру. Зертханаларға талдауға түскен, авиа жанар-жағар материалдарын тіркеу. Метрологиялық сынау және өлшеу құралдарында жанар-жағар материалдарының тазалығы мен сапасына талдау жүргізу.

Авиа жанар-жағар материалдарын физика-химиялық көрсеткіштер талдауының қортындысымен жұмыс. Зертханаларда орындалған, проб талдаудың қортындысы, талдауды тіркеу журналына (Ережеге 46, 47, 48 қосымша) енгізіледі.

Білімдер:

- зертханалық талдау мен сынақ өткізу бойынша басқа да басқаратын материалдарды және нұсқауды, ережені, стандартты, құжаттарды;

- анализ бен сынаудың қортындысын алғаннан кейін, құжаттарға қажетті техникалық түзетулер енгізу.

-өнім режімі мен негізгі технологиялық үрдістер.

-өртке қарсы қорғау және өндірістік санитария, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау нормасы мен ережесі.

Іскерліктер:

-техникалық жағдайлар мен стандарт талаптарына сәйкес негізгі материалдар және химиялық құрамды анықтау бойынша сынау мен анализ жүргізу;

-зертханалық жұмыс орындау бойынша техникалық құжаттарды құру, оларды есеКҚе алу, сынау және анализдер қортынджысын рәсімдеу.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды әуе кемесінде орналасқан есептеуіш техникамен таныстырады. Азаматтық авиацияның дамуына компьютерлік сауаттылық рөлін оқыту. Фразеологиялық алмасу, жалпы және кәсіби ағылшын тілі бойынша дайындық.

Іскерліктер:

- компьютерлік графиканы қолдану;

- авиациялық терминдерді ағылшын тілінде қолдану.

Дағдылар:

- авиация саласында шетелдік техника жетістіктері туралы ғылыми-техникалық ақпараттар мен арнайы әдебиеттерді оқу;

- мамандықты таңдау алдындағы жауапкершілік.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.3

КҚ 3.8.4

КП 02

Кәсіби дағдыларды алудағы оқу практикасы

Қауіпсіздік техникасын оқу.

Білім алушыларды зертханалармен және олардың құрылымымен таныстыру. Авиациялық техникаға қызмет көрсету бойынша базалық дағдыларды түсіндіру. Авиациялық жанар-жағар материалдарының физико-химиялық көрсеткіштерін талдау. Авиациялық май және авиациялық жанармайдың тазалық деңгейін тексеру.

Іскерліктер:

- талдаулар мен рәсімдеу нәтижесімен қарапайым химиялық зерттеулер жүргізу. - биологиялық сұйықтықтар мен ертінділердің ортадағы реакциясын анықтау;

- физика-химиялық және клиникалық зертханаларда қолданылатын аппаратурамен жұмыс.

Дағдылар:

- әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарын құюды іске асыру;

- технологиялық жабдықтар мен құралдарға және объектілерге қызмет көрсету;

- орнатылған технологиялық жұмыс бойынша қызмет көрсету.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1.

КҚ 3.8.2.

КҚ 3.8.3.

КҚ 3.8.4.

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

Авиациялық техниканы пайдалану кезінде құралдармен бақылау және өлшеу. Ескерту жұмыс кешендерін жүргізу. Әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарын құю. Авиациялық жанармай сақтау, тасымалдау. Арнайы сұйықтықтар мен май, жанармай сапасын аэроалаңдық тексеру. Зертханалық талдауға түскен авиациялық жанармай материалдарын тіркеу. Авиациялық жанар-жағар материалдарының физико-химиялық көрсеткіштерін талдау нәтижелерімен жұмыс.

Іскерліктер:

- авиациялық техника жағдайларын техникалық бағалау кезінде бақылауды ұйымдастыру;

- әртүрлі реакцияларды термодинамикалық есептерді орындау;

Дағдылар:

- әуе кемелеріне жанар-жағар материалдарын құюды іске асыру;

- авиациялық техникаға әртүрлі қызмет көрсету түрлерін іске асыру;

- жанар-жағар материалдарын қабылдар алдында құралдарға, жабдықтарға технологиялық қызмет көрсету.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.8.1

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.3

КҚ 3.8.4


      Ескерту: Базалық құзыреттер 1-кесте

Құзыреттілік коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Болашақ мамандығының қажеттілігін түсіну, оған тұрақты қызығушылығын арттыру.

БҚ 2

Қазақстан Республикасының Конституциясын, адаммен адамның қарым қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу; оларды кәсіптік міндеттерді шешу кезінде қолдана білу.

БҚ 3

Кәсіптік міндеттерді орындау әдістерін таңдау, өзінің қызметін ұйымдастыру, оларды тиімді және сапалы бағалау.

БҚ 4

Кәсіптік жағдайларда жүйелі әрекетке, өзінің қызметін талдау және жобалауға, айқын емес жағдайларда өзіндік әрекетке қабілетті болу.

БҚ 5

Өзіндік жеке және кәсіптік дамуын басшылыққа алу және нарықтық экономикадағы өзгерістерге бейімделу.

БҚ 6

Кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдану.

БҚ 7

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын сақтау.

БҚ 8

Техникалық құжаттаманың, электронды жабдықтың жұмыс режимі мен көрсеткіштерінің есебін жүргізу, жеке элементтер мен блоктарды ретке келтіру, ақауларды табу мақсатында тест өткізу, жабдықты жұмысқа дайындау.

БҚ 9

Жабдықты, жүйені пайдаланудың дұрыстығы бойынша жұмыстарды бақылау, алдын ала тексеру және жөндеу жұмыстарын жүргізу.

БҚ 10

Жұмыс үдерісінде пайда болатын мәселелердің шешімін табу үшін жабдықты жөндеу мен пайдалану аясында техникалық білімін қолдану.


      Кәсіптік құзыреттер 2 –кесте

ТжКБ деңгейлері

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буынды маман

120501 3 – Әуе қозғалысының (ұшақтың) диспетчері

КҚ 3.1.1. Белгілі бір әуе кеңістігі секторларында әуе кемелерінің қозғалысын бақылау;

КҚ 3.1.2. Белгілі бір әуе кеңістігі секторларында әуе кемелерінің қозғалысын басқару;

КҚ 3.1.3. Әуе кеме қызметкерлері мен экипажды ауа райы жағдайлары туралы ақпараттандыру;

КҚ 3.1.4. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін аппаратура қызметі туралы ақпараттандыру.

КҚ 3.1.5. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін ұшу жоспарлары туралы ақпараттандыру.

КҚ 3.1.6. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін әуе кемесінің қозғалысы туралы ақпараттандыру.

120502 3 – Штурман

КҚ 3.2.1. Белгілі бір әуе кеңістігі секторларында әуе кемелерінің қозғалысын бақылау;

КҚ 3.2.2. Белгілі бір әуе кеңістігі секторларында әуе кемелерінің қозғалысын басқару;

КҚ 3.2.3. Әуе кеме қызметкерлері мен экипажды ауа райы жағдайлары туралы ақпараттандыру;

КҚ 3.2.4. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін аппаратура қызметі туралы ақпараттандыру.

КҚ 3.2.5. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін ұшу жоспарлары туралы ақпараттандыру.

КҚ 3.2.6. Экипаж бен әуе кеме қызметкерлерін әуе кемесінің қозғалысы туралы ақпараттандыру.

120503 3 – Ұшқыш

КҚ 3.3.1. Барлық ұшу кезеңдерінде әуе кемесін басқару

(бұру, ұшып кету, маршрут бойынша ұшу, қону);

КҚ 3.3.2. Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және дұрыс пайдалануды бақылау;

КҚ 3.3.3. Ұшу алдындағы дайындық кезінде экипаж қызметін бақылау;

КҚ 3.3.4. Ұшу кезінде экипаж қызметін бақылау;

КҚ 3.3.5. Ұшу жоспарларын даярлау, ұшу жағдайларын ескере отырып, ұшу жоспарларына стандартты түзетулер жүргізу;

КҚ 3.3.6 Ұшуды басқару құралдарымен және аспаптар жұмысымен қамтамасыз ету.

120504 3 – Техник-механик

КҚ 3.4.1. Авиациялық техникаға профилактикалық тексеру жүргізу;

КҚ 3.4.2. Техникалық қызмт көрсетуді бақылау және авиациялық техниканы дұрыс пайдалану;

КҚ 3.4.3. Барлық техникалық қызмет көрсету түрлерін орындау;

КҚ 3.4.4. Ұшақ механизмдарын пайдалануға дайындау;

КҚ 3.4.5. Ұшақтың бөлшектері мен жеке түйіндеріне реттеу жүргізу;

КҚ 3.4.6. Авиатехникалардың тұрып қалу себептерін, жабдықтар мен агрегат жұмыстарына уақытылы есеп жүргізу.


120505 3 –Техник

КҚ 3.5.1. Авиациялық техникаға профилактикалық тексеру жүргізу;

КҚ 3.5.2. Техникалық қызмт көрсетуді бақылау және авиациялық техниканы дұрыс пайдалану;

КҚ 3.5.3. Барлық техникалық қызмет көрсету түрлерін орындау;

КҚ 3.5.4. Ұшақ механизмдарын пайдалануға дайындау;

КҚ 3.5.5. Ұшақтың бөлшектері мен жеке түйіндеріне реттеу жүргізу.

120506 3 – Әуе жол серігі

КҚ 3.6.1. Әуе кеме бортына жолаушыларды қабылдау;

КҚ 3.6.2. Жолаушыларды орналастыру, қосымша жағдайларды ұйымдастыру (және т.б.);

КҚ 3.6.3. Қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерін біледі;

КҚ 3.6.4. Аппаттық-құтқару жабдықтарды қолдана білу;

КҚ 3.6.5. Сауатты сөйлей білу; кәсіби қызметте оны пайдалану.


120507 3 – Әуежайдың отын кешенінен ұшақтарға отынды орталықтандырылған құю жүйесінің авиатехнигі

КҚ 3.7.1. Жанар-жағармай материалдарын құю, беру, тазалау сақтау, қабылдау уақытылы техникалық қызмет көрсету және пайдалануды жүзеге асырады;

КҚ 3.7.2. Өңделген мұнай өнімдерін қолдану және сақтауды ұйымдастыру, авиациялық жанар-жағармай материалдардың жоғалуын жою, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс шараларды жүзеге асыру және дайындау;

КҚ 3.7.3. Авиациялық жанар-жағармай материалдар қызметі жұмысын ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құжаттарды өз қызметі барысында қолдану.


120508 3 - Техник-зертханашы

КҚ 3.8.1 Арнайы сұйықтықтар мен жанар-жағармай материалдарын зертханалық талдауда негізгі технологиялық үрдісті қолдану;

КҚ 3.8.2. Зертханалық жабдықтарды пайдалану ережесін сақтау.

КҚ 3.8.3. Өткізілген зертханалық талдаулар мен сынақтарға сай құжаттарды рәсімдеу;

КҚ 3.8.4. Азаматтық авиация әуе кемелерінде қолданылатын, арнайы сұйықтықтар мен май, авиациялық жанармай номенклатурасын меңгеру.


120509 3 – Жанар-жағар май -авиатехнигі

КҚ 3.9.1. Авиациялық жанар-жағармай материалдарымен жұмыс істеу ережелерін үйрену;

КҚ 3.9.2. Әуе кемесі жүйелеріне авиациялық жанар-жағармай материалдарын құюды даярау бойынша операциялар жүргізу.

КҚ 3.9. 3. Қозғалмалы құю құралдары жағдайын, ілеспе құжаттарын (дайындаушы төлқұжаты, тарадағы белгілерді және олардың сақталуын) тексеру.


1205010 3 –

Авиациялық агрегаттар мен авиациялық жабдықтарды жөндеу жөніндегі авиациялық техник

КҚ 3.10.1. Авиациялық жабдықтар мен авиациялық агрегаттарды жөндеу мүмкіндігін, түзетулерді, техникалық жағдайларын анықтау;

КҚ 3.10.2. Авиациялық жабдықтар мен авиациялық агрегаттарды реттелген құжаттарға сәйкес алмастыруды жүзеге асыру;

КҚ 3.10.3 Әуе кемесін жөндеу және техникалық қызмет көрсету барысында нормативтік құжаттарды қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 288-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1209000 – Тоқу өндірісі (түрлері бойынша)

      Біліктілігі: 120902 2 – Қолмен тоқу тоқымашысы

      120903 2 – Кілемші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

256
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

356

202

154


1-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


60


60ЖКП 02

Электротехника және электроника

+


+


60

40

20ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+36

36
ЖКП 04

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+36

20

16ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру және механикаландыру


+

+


56

40

16ЖКП 06

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+36

8

28ЖКП 07

Материалтану


+

+


36

30

6ЖКП 08

Еңбекті қорғау


+

+


36

28

8АП 00

Арнайы пәндер

304

184

120


2-3


Біліктілік: 120902 2 – Қолмен тоқу тоқымашысы


АП 01

Өндiрiс технологиясы

+

+

+


200

120

80АП 02

Тоқымашылықтың технологиялық жабдықтары

+


+


104

64

40
Біліктілік: 120903 2 – Кілемші


АП 01

Өндiрiс технологиясы

+

+

+


200

120

80АП 02

Кілем бұйымдарын дайындау жабдықтары

+


+


104

64

40БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48 - 212*

ӨО ж/е КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 01

Оқу практикасы

792

КП 01

Өндірістік-технологиялық практика

720

КП 02

Диплом алдындағы практика

216

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП