Ақсу қалалық мәслихатының 2014 жылғы 30 сәуірдегі "Алушылардың жеке алынған санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу туралы" № 229/31 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 ақпандағы № 309/43 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 19 наурызда № 4379 болып тіркелді. Күші жойылды - Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 2019 жылғы 20 мамырдағы № 314/42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 20.05.2019 № 314/42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысымен бекітілген Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларының 10-тармағына сәйкес, Ақсу қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:

      1. Ақсу қалалық мәслихатының 2014 жылғы 30 сәуірдегі "Алушылардың жеке алынған санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу туралы" № 229/31 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3784 болып тіркелген, 2014 жылғы 6 мамырда "Ақсу жолы", "Новый путь" газетінің № 35 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақтың:

      үшінші абзацтағы "69 айлық есептік көрсеткіш" деген сандар мен сөздер "150000 (жүз елу мың) теңге" деген сандар және сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, он екінші, он төртінші, он жетінші, он тоғызыншы абзацтағы "1,8" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;

      оныншы және он бесінші абзацтағы "14" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;

      он бірінші, он алтыншы абзацтағы "3,5" деген сандар "10" деген сандармен ауыстырылсын;

      жиырмасыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "бейбіт уақытта әскери қызметін өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшілердің отбасына; қайтыс болған соғыс мүгедектерінің және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдеріне (күйеулеріне), қайтыс болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, "Ленинградты қорғағаны үшін" медалімен және "Қоршаудағы Ленинград тұрғыны" белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың, еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдеріне (күйеулеріне); Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі және мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдерімен наградталған адамдарға, сондай-ақ 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-індегі апаттың зардаптарын жоюға қатысқан адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;";

      жиырма бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1941 жылғы 22 маусым 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (әскери қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдерімен марапатталмаған адамдарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы А.Шалабаева
      Қалалық мәслихат хатшысы М. Омарғалиев
      "КЕЛІСІЛДІ"
      Павлодар облысы әкімінің
      міндетін атқарушы Д. Тұрғанов
      "3" наурыз 2015 жылғы

О внесении изменений в решение Аксуского городского маслихата от 30 апреля 2014 года № 229/31 "Об установлении размеров социальной помощи для отдельно взятых категорий получателей к памятным датам и праздничным дням"

Решение маслихата города Аксу Павлодарской области от 23 февраля 2015 года № 309/43. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 19 марта 2015 года № 4379. Утратило силу решением маслихата города Аксу Павлодарской области от 20 мая 2019 года № 314/42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Аксу Павлодарской области от 20.05.2019 № 314/42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 10 Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 Аксуский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аксуского городского маслихата от 30 апреля 2014 года № 229/31 "Об установлении размеров социальной помощи для отдельно взятых категорий получателей к памятным датам и праздничным дням" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3784, опубликованное 6 мая 2014 года в газете "Аксу жолы", "Новый Путь" № 35) следующие изменения:

      в пункте 1:

      в абзаце третьем цифры и слова "69 месячных расчетных показателей" заменить цифрами и словами "150000 (сто пятьдесят тысяч) тенге";

      в абзаце пятом, шестом, седьмом, девятом, двенадцатом, четырнадцатом, семнадцатом, девятнадцатом цифры "1,8" заменить цифрами "10";

      в абзаце десятом и пятнадцатом цифры "14" заменить цифрами "10";

      в абзаце одиннадцатом, шестнадцатом цифры "3,5" заменить цифрами "10";

      абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

      "семьям военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время; женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов; женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в другой брак; лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за само-отверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в размере 10 месячных расчетных показателей;";

      абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

      "лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в рамере 5 месячных расчетных показателей;".

      2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету городского маслихата.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии А. Шалабаева
      Секретарь городского маслихата М. Омаргалиев
      "СОГЛАСОВАНО"
      Исполняющий обязанности
      акима Павлодарской области Д. Турганов
      "3" марта 2015 года