"Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 742 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 43 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 наурызда № 13520 болып тіркелді

      «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 26-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 742 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 8853 болып тіркелген, 2013 жылғы 29 қарашада «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасында темір жол көлігінде жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру қағидаларында:
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Тасымалдаушылар жол жүру құжаттарын (билеттердi) сатуды жасасқан ақысыз шарттар негізінде жолаушы агенттіктерінің билет кассалары арқылы ұйымдастыра алады.»;
      мынадай мазмұндағы 37-тармақпен толықтырылсын:
      «37. Жол жүру құжаттарын (билеттерді) интернет-ресурстарда сатуда поездың сапалы сипаттамалар туралы өзекті ақпарат, оның ішінде мыналар туралы ақпарат ұсынылады:
      вагондардың шығарылған жылы;
      ауа желдету жүйесінің болуы;
      поездың санаты;
      жолаушылардың қоғамдық тамақтану пункттерінің болуы;
      багаж бөлімдері;
      интерьердің жай-күйі (фотоматериал арқылы);
      поездағы жолаушыларға ұсынылатын қосымша көрсетілетін қызметтер.».
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә.А. Асавбаев):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына ресми жариялауға оның көшірмелерін баспа және электронды түрде жіберуді;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың
интранет-порталында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму министрі             Ә. Исекешев

      "КЕЛІСІЛДІ":
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрінің
      _____________Б. Сұлтанов
      2016 жылғы 22 ақпан

О внесении дополнений в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 742 "Об утверждении Правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 43. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 марта 2016 года № 13520

      В соответствии с подпунктом 26-1) пункта 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 742 «Об утверждении Правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8853, опубликованный 29 ноября 2013 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие дополнения:
      в Правилах организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан, утвержденных указанным приказом:
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Перевозчики могут организовать продажу проездных документов (билетов) через билетные кассы пассажирских агентств на основании заключенных безвозмездных договоров.»;
      дополнить пунктом 37 следующего содержания:
      «37. В интернет-ресурсах продажи проездных документов (билетов) предоставляется актуальная информация о качественных характеристиках поезда, в том числе информацию о:
      годе выпуска вагонов;
      наличии системы кондиционирования воздуха;
      категории поезда;
      наличии пунктов общественного питания пассажиров;
      багажных отделениях;
      состоянии интерьера (через фотоматериал);
      дополнительных услугах, предоставляемых пассажирам в поезде.».
      2. Комитету транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Асавбаев А.А.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр по инвестициям и развитию
      Республики Казахстан                       А. Исекешев

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр финансов
      Республики Казахстан
      ______________ Б. Султанов
      22 февраля 2016 года