"Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2018 жылғы 10 қазандағы № 557 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қазанда № 17535 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8390 тіркелді, "Егемен Қазақстан" газетінің 2013 жылғы 7 тамыз № 184 санында (28123)) жарияланды) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасында:

      5-тармақ алынып тасталсын;

      6, 7 және 8 – тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары:

      1) ұлттық зерттеу университеті;

      2) ұлттық жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы;

      3) зерттеу университеті;

      4) университет;

      5) академия;

      6) институт;

      7) консерватория.

      7. Мамандандырылған білім беру ұйымдары:

      1) мамандандырылған мектеп;

      2) мамандандырылған лицей (мамандандырылған мектеп - лицей);

      3) мамандандырылған гимназия (мамандандырылған мектеп - гимназия);

      4) мамандандырылған мектеп - интернат;

      5) мамандандырылған мектеп - лицей - интернат;

      6) мамандандырылған мектеп - гимназия - интернат;

      7) мамандандырылған музыка мектеп - интернаты;

      8) мамандандырылған спорт мектеп - интернаты (олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектеп - интернат - колледж);

      9) мамандандырылған хореография мектеп - интернаты (мамандандырылған хореография мектеп - интернат - училищесі);

      10) мамандандырылған әскери мектеп - интернат;

      11) "Білім-инновация" лицей - интернаты;

      12) мамандандырылған мектеп - кешендер;

      13) мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицейі;

      14) мамандандырылған ақпараттық технологиялар лицейі.

      8. Арнайы білім беру ұйымдары:

      1) арнайы бөбекжай;

      2) арнайы балабақша;

      3) арнайы мектеп;

      4) арнайы мектеп - интернат;

      5) арнайы кешен "балабақша - мектеп - интернат";

      6) арнайы кешен "мектеп - интернат - колледж";

      7) психологиялық - медициналық - педагогикалық консультация;

      8) оңалту орталығы;

      9) психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті;

      10) логопедтік пункт.".

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;

      2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет - ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы бұйрық тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі А.К.Аймағамбетовке жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушы
Б. Асылова

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 50 "Об утверждении номенклатуры видов организаций образования"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 октября 2018 года № 557. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 октября 2018 года № 17535

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 50 "Об утверждении номенклатуры видов организаций образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8390, опубликован в газете "Казахстанская правда" 7 августа 2013 года № 246 (27520)) следующие изменения:

      в Номенклатуре видов организаций образования, утвержденной указанным приказом:

      пункт 5 исключить;

      пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "6. Организации высшего и (или) послевузовского образования:

      1) национальный исследовательский университет;

      2) национальная организация высшего и (или) послевузовского образования;

      3) исследовательский университет;

      4) университет;

      5) академия;

      6) институт;

      7) консерватория.

      7. Специализированные организации образования:

      1) специализированная школа;

      2) специализированный лицей (специализированная школа - лицей);

      3) специализированная гимназия (специализированная школа - гимназия);

      4) специализированная школа - интернат;

      5) специализированная школа - лицей - интернат;

      6) специализированная школа - гимназия - интернат;

      7) специализированная музыкальная школа - интернат;

      8) специализированная спортивная школа - интернат (специализированная школа - интернат - колледж олимпийского резерва);

      9) специализированная хореографическая школа - интернат (специализированная хореографическая школа - интернат - училище);

      10) специализированная военная школа - интернат;

      11) лицей-интернат "Білім - инновация";

      12) специализированная школа - комплекс;

      13) специализированная школа - лицей информационных технологий;

      14) специализированный лицей информационных технологий.

      8. Специальные организации образования:

      1) специальный ясли - сад;

      2) специальный детский сад;

      3) специальная школа;

      4) специальная школа - интернат;

      5) специальный комплекс "детский сад - школа - интернат";

      6) специальный комплекс "школа - интернат - колледж";

      7) психолого - медико - педагогическая консультация;

      8) реабилитационный центр;

      9) кабинет психолого - педагогической коррекции;

      10) логопедический пункт.".

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан в порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице - министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
Б. Асылова