Бақылау және қадағалау органдары өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын уәкілетті органға жолдайтын хабарлардың есебін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 15 бұйрығының және "Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 108 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесінің 13-тармағының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2019 жылғы 3 маусымдағы № 48 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 10 маусымда № 18826 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Күші жойылды деп танылсын:

      1) "Бақылау және қадағалау органдары өз құзыреті шегінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын уәкілетті органға жолдайтын хабарлардың есебін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 15 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13198 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

      2) "Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 108 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесінің 13-тармағы (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15888 болып тіркелген, 2017 жылғы 20 қазанда нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде жарияланған).

      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми түрде жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрықты мәлімет үшiн мүдделі құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiне, сондай-ақ Комитеттiң аумақтық органдарына жіберуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет Төрағасына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

О признании утратившими силу приказа Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 15 "Об утверждении Правил ведения учета уведомлений, направляемых органами контроля и надзора в уполномоченный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов" и пункта 13 Перечня некоторых приказов Генерального Прокурора Республики Казахстан в сфере правовой статистики и специальных учетов, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 108 "О внесении изменений в некоторые приказы Генерального Прокурора Республики Казахстан в сфере правовой статистики и специальных учетов"

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 48. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 июня 2019 года № 18826

      В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 15 "Об утверждении Правил ведения учета уведомлений, направляемых органами контроля и надзора в уполномоченный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13198, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 29 февраля 2016 года);

      2) пункт 13 Перечня некоторых приказов Генерального Прокурора Республики Казахстан в сфере правовой статистики и специальных учетов, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 108 "О внесении изменений в некоторые приказы Генерального Прокурора Республики Казахстан в сфере правовой статистики и специальных учетов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15888, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 20 октября 2017 года).

      2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

      4) направление настоящего приказа заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета для сведения.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Генеральный Прокурор
Республики Казахстан