"Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2021 жылғы 23 шiлдедегі № 362 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 26 шiлдеде № 23692 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Оқу-ағарту министрінің 03.08.2022 № 348 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелді) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      осы бұйрықтың 5-қосымшасы осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрықтың 6-қосымшасы осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      м.а Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
Б. Асылова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      ______________

      2021 жылғы _________ "____"

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қорғаныс министрлігі

      ______________

      2021 жылғы _________ "____"

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Мәдениет және спорт министрлігі

      ______________

      2021 жылғы _________ "____"

  м.а Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2021 жылғы 23 шілдедегі
№ 362 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 31 қазандағы
№ 604 бұйрығына
5-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – МЖБС) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына және 56-бабына сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне бағдарланған білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары (бұдан әрі – ТжКБ білім беру бағдарламалары) бойынша оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды айқындайды.

      Осы МЖБС-ны меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан ТжКБ-ның білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары (бұдан әрі – ТжКБ ұйымдары), оның ішінде әскери, арнаулы оқу орындары (бұдан әрі – ӘАОО) және ТжКБ білім беру бағдарламаларын әзірлеушілер қолданады.

      2. МЖБС-да келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) ӘАОО-ның компоненті – білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ӘАОО өз бетінше айқындайтын оқу пәндердiң тізбесі мен академиялық кредиттердiң тиiстi ең аз көлемi;

      2) әскери тағылымдама – болашақ кәсіби қызметпен байланысты функционалдық міндеттерді орындау процесінде теориялық білімді, білікті бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттерді игеруге және дамытуға бағытталған әскери, арнаулы оқу орындарындағы оқу қызметінің түрі.

      3) базалық құзырет – білім алушының жеке, әлеуметтік және кәсіби қызметіне қажетті білімнің, біліктің және дағдылардың жиынтығы;

      4) базалық модуль – білім алушының базалық құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламасының функционалдық аяқталған құрылымдық элементі;

      5) білім алушының жеке компоненті – жобалау жұмысы арқылы біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейтуге бағытталған білім беру бағдарламасының бөлігі;

      6) білім беру ұйымының таңдау компоненті – WorldSkills стандарттарын ескере отырып, өңірлік даму жоспарына, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес білім беру ұйымы анықтайтын модульдер және(немесе) пәндер тізбесі;

      7) демонстрациялық емтихан – білім алушыға меңгерген кәсіби құзыреттіліктерін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін аралық және/немесе қорытынды аттестаттауды өткізу нысаны;

      8) дипломдық жұмыс (жоба) – білім алушылардың ТжКБ білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижелерін, оның ішінде жобалық тәсілдерді қолдана отырып жинақтауды білдіретін өзіндік бітіру жұмысы;

      9) жеке оқу жоспары – меңгерілетін ТжКБ білім беру бағдарламасы шегінде жеке білім беру қажеттіліктерін іске асыруға ықпал ететін білім алушының оқу жоспары;

      10) жобалау жұмысы – педагогтің немесе тәлімгердің басшылығымен орындалатын білім алушының практикалық және/немесе шығармашылық жұмысы;

      11) жұмыс оқу бағдарламасы – жұмыс оқу жоспарының нақты пәні және (немесе) модулі үшін ТжКБ ұйымы әзірлейтін құжат;

      12) жұмыс оқу жоспары – ТжКБ ұйымы әзірлейтін, оқу пәндерінің және/немесе модульдердің тізбесін, көлемдерін, оларды зерделеу дәйектілігін, сондай-ақ олардың игерілуін бақылау нысандарын регламенттейтін құжат;

      13) кәсіби құзырет – кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім, білік және дағды, сондай-ақ жеке қасиеттер негізінде кәсіби міндеттер жиынтығын шешу қабілеті;

      14) кәсіптік модуль – кәсіби құзыретті қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламасының функционалдық аяқталған құрылымдық элементі;

      15) консультация – білім беру бағдарламасын меңгеру кезінде білім алушыларға көмек көрсетуді қамтамасыз ететін оқу сабақтарының нысаны;

      16) кредит – біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы салмағының немесе біліктіліктің жеке компонентінің сандық көрінісі;

      17) кредиттік-модульдік жүйе – модульдік және кредиттік оқыту технологиясының бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі;

      18) міндетті компонент – білім алушылар міндетті түрде меңгеретін оқу пәндерінің және (немесе) модульдерінің тізбесі;

      19) факультативтік сабақ – міндетті оқытуға кірмейтін, таңдаған мамандық шеңберінде білім алушылардың білімін тереңдету, қызығушылықтарын, қабілеттерін дамыту мақсатында қосымша оқыту.

2-тарау. Техникалық және кәсіптік білім берудің мазмұнына оқыту нәтижелеріне бағдар жасай отырып қойылатын талаптар

      3. ТжКБ-ның мазмұны білім беру бағдарламаларымен анықталады және оқыту нәтижелеріне бағдарланады.

      ТжКБ білім беру бағдарламаларының мазмұны:

      білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін:

      1) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді зерделеуді;

      2) зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды;

      3) өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өтуді;

      4) аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуді.

      орта буын мамандарының деңгейі үшін:

      1) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндер немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді зерделеуді;

      2) зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды;

      3) кәсіптік практикадан өтуді;

      4) егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше жұмыс түрлері көзделмесе, курстық және дипломдық (жазбаша немесе практикалық) жұмысты орындауды;

      5) аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуді көздейді.

      ӘАОО-да ТжКБ беру бағдарламаларының мазмұны жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді оқуды және әскери тағылымдамадан өтуді көздейді.

      4. Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемі қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттары бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады.

      Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: "Қазақ тілі" және "Қазақ әдебиеті" "Орыс тілі және әдебиеті" (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Орыс тілі" және "Орыс әдебиеті", "Қазақ тілі және әдебиеті" (оқыту орыс тілінде жүргізілетін топтар үшін), "Шетел тілі", "Математика", "Информатика", "Қазақстан тарихы", "Өзін-өзі тану", "Дене тәрбиесі", "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" жатады.

      Мамандық бейініне байланысты ТжКБ ұйымдары оқытудың тереңдетілген және стандарттық деңгейлерінің екі пәнін таңдайды.

      Жаратылыстану-математикалық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне "Физика", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге "Дүниежүзі тарихы", "Биология", "География" жатады.

      Қоғамдық-гуманитарлық бейіннің тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне "Дүниежүзі тарихы", "Химия", "Биология", "География" жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында стандартты деңгейдегі пәндерге "Физика", "Химия", "Графика және жобалау" жатады.

      "Өнер және мәдениет" бейіні бойынша тереңдетілген оқыту деңгейіндегі пәндеріне "Шет тілі", "Дүниежүзі тарихы", "География", "Химия" жатады. Бейіндік оқытудың осы бағытында стандарттық деңгейдегі пәндерге "Физика", "Биология", "Графика және жобалау" жатады.

      Ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар тұлғалар үшін арнайы оқу бағдарламаларындағы жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемін ТжКБ ұйымы мамандығына байланысты дербес айқындайды.

      Жалпы білім беру пәндері 1-2 курстарда оқытылады және базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуі мүмкін.

      "Дене шынықтыру" бойынша сабақтар міндетті болып табылады және теориялық оқыту кезеңінде аптасына кемінде 4 сағат жоспарланады, оның ішінде факультативтік сабақтар немесе спорт секциялары есебінен аптасына 2 сағат жоспарлауға жол беріледі.

      ӘАОО үшін "Дене шынықтыру дайындығы" бойынша сабақтар міндетті болып табылады және аптасына кемінде 4 сағат жоспарланады. Әрбір оқу семестрі аяқталғаннан кейін емтихан өткізіледі. Спорт секцияларындағы сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайтын көлемде көзделеді.

      Жоғары дене жүктемесін көздейтін мамандықтар (хореография, спорт, цирк, актерлік өнері) үшін "Дене шынықтыру" бойынша сабақтар арнайы пәндер немесе кәсіптік модульдер шеңберінде іске асырылады.

      Білім беру ұйымдарында алғашқы әскери және технологиялық дайындық бойынша сабақтар қыз балаларға ұлдармен бірге, "Медициналық білім негіздері" бөлімі бойынша – бөлек өткізіледі. "Әскери іс негіздері" бөлімі бойынша практикалық сабақтарға қыз балалар тартылмайды. Алғашқы әскери дайындық курсы аяқталғаннан кейін білім алушылармен оқу-далалық (лагерьлік) жиындар ("өнер және мәдениет" бейінін қоспағанда) өткізіледі. Оқу-дала жиындары кезінде қыз балалар медициналық қызметкердің жетекшілігімен білім беру ұйымдарында медициналық-санитарлық дайындықтан өтеді. "Өмір қауіпсіздігі негіздері" кіріктірілген білім беру бағдарламасының мазмұны "Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" оқу курсы шеңберінде жүзеге асырылады (ӘАОО-ны қоспағанда).

      5. Білім беру бағдарламаларын ТжКБ ұйымдары жұмыс берушілердің қатысуымен осы МЖБС, кәсіптік стандарттар (бар болса), WorldSkills кәсіптік стандарттар (бар болса) талаптарының негізінде дербес әзірлейді.

      Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, жұмыс оқу жоспары және жұмыс оқу бағдарламалары кіреді.

      6. Базалық құзыреттерді қалыптастыру үшін ТжКБ ұйымы жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді немесе базалық модульдерді зерделеуді көздейді (әскери мамандықтарды қоспағанда).

      Базалық құзыреттер салауатты өмір салтын қалыптастыруға және дене қасиеттерін жетілдіруге, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтенуге және бейімделуге, патриотизм мен ұлттық сана-сезімді дамытуға, кәсіпкерлік қызмет дағдыларын және қаржылық сауаттылықты игеруге, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануға бағытталған.

      Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер оқытылады:

      1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

      2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

      3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану;

      4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

      Қосымша базалық модульдерді қосуға рұқсат етіледі.

      "Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану" модулін қосуды орта буын мамандарын даярлаудың білім беру бағдарламаларында көздеу қажет.

      ТжКБ ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер әскери мамандықтарды қоспағанда, мамандық бейініне байланысты кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      7. Кәсіптік модульдер/арнайы пәндер экологиялық және/немесе өнеркәсіптік қауіпсіздікке қойылатын қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, біліктілік бойынша еңбек функциялары мен кәсіби міндеттердің мазмұнын көздейді.

      Кәсіптік модульдерді (пәндерді) ТжКБ ұйымы дербес айқындайды.

      ТжКБ ұйымының қалауы бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер шеңберінде жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады.

      8. ТжКБ-ның білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды.

      Кәсіптік практика оқу, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді.

      Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады.

      Дуальды оқытуды пайдаланылатын ТжКБ-ның білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыздық өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді.

      ӘАОО-да кәсіптік практика жауынгерлік даярлықты айқындайтын пәндер бойынша практикалық және әдістемелік сабақтарды қамтиды. Сабақтар сыныптарда, зертханаларда, оқу-жаттығуда және далалық жорықтарда жоспарланады. Аталған сабақтар берілетін біліктілікке сәйкес практикалық дағдылар мен кәсіби құзыреттерді игеруге бағытталған.

      Практикалық сабақтардың мерзімдері мен мазмұны жұмыс оқу жоспарларында, оқу процесінің кестесінде және жұмыс оқу бағдарламаларында айқындалады.

      ӘАОО-да кәсіптік практикаға, әскери тағылымдамаға, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, әлеуметтік пәндерді оқуға бөлінетін уақыт санын тиісті уәкілетті орган айқындайды.

      9. Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау.

      Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) пәнді, соның ішінде модульге біріктірілген пәнді оқуға бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар – аралық немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі.

      ӘАОО-да барлық пәндер бойынша аралық аттестаттау көзделген, оның негізгі түрі емтихан болып табылады.

      Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: қазақ тілінде оқытатын топтар үшін қазақ тілі, орыс тілі және әдебиеті; орыс тілінде оқытатын топтар үшін орыс тілі, қазақ тілі және әдебиеті; Қазақстан тарихы, математика және тереңдетілген деңгейдегі пән бойынша емтихандар өткізуді көздейді.

      Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар "Жалпы білім беретін пәндер" модуліне бөлінген кредиттер/сағаттар есебінен өткізіледі.

      Біліктілік емтихандары әрбір біліктілік бойынша практикалық жұмыс немесе демонстрациялық емтихан нысанында ТжКБ ұйымының оқу-өндірістік шеберханаларында, зертханаларында және оқу орталықтарында және/немесе кәсіпорындардың өндірістік алаңдарында өткізіледі.

      Өнер және мәдениет саласындағы мамандықтар үшін қорытынды және (немесе) аралық аттестаттау шығармашылық тапсырмалардың орындалуын көздейді.

      Шығармашылық тапсырма туралы ережені ТжКБ ұйымы дербес әзірлейді.

      ӘАОО үшін қорытынды аттестаттау арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан тапсырудан және дене тәрбиесі пәні бойынша емтихан тапсырудан тұрады.

      Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар (ақыл-ойы сақталмаған) үшін қорытынды аттестаттау практикалық жұмысты орындау нысанында, өткізіледі, басқа санаттағылар үшін ТжКБ ұйымы айқындайды.

      10. Жұмыс оқу жоспарлары МЖБС 1, 2-қосымшаларына сәйкес ТжКБ оқу жоспарының моделі негізінде әзірленеді.

      11. Жұмыс оқу бағдарламалары оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері және (немесе) модульдері бойынша әзірленеді және ТжКБ ұйымы бекітеді.

      12. "Хореография өнері" мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары 4 (5) - сыныптан және 9-сыныптан (9-сыныптан кейін) бастап қабылдауды ескере отырып әзірленеді.

      13. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кезінде ТжКБ ұйымы:

      1) міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай отырып, циклдердің, модульдердің/пәндердің көлемі мен мазмұнын дербес айқындайды;

      2) бір мамандық шеңберінде модульдердің/біліктіліктердің жүйелігін, тізбесін және санын айқындайды;

      3) оқу процесін ұйымдастыру мен бақылау нысандарын, әдістерін, оқытудың әртүрлі технологияларын таңдайды.

      14. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін мыналар әзірленеді:

      1) білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ білім беру бағдарламасын ішінара немесе толық меңгеруді көздейтін арнайы оқу бағдарламалары (ақыл-ойы сақталмаған адамдар үшін);

      2) білім алушылардың физикалық бұзушылықтары мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы негізінде жеке оқу бағдарламалары мен жоспарлары (ақыл-ойы сақталған адамдар үшін).

      15. Оқыту нәтижелеріне негізделген білім беру бағдарламасының мазмұны:

      жұмысшы біліктілігін;

      жұмысшы біліктілігін және орта буын маманын;

      орта буын маманын игере отырып, оқу траекториясын құруға мүмкіндік береді.

3-тарау. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      16. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.

      17. ӘАОО үшін оқу-жаттығуларда, далалық жорықтар, полигондарда, практикалардың барлық түрлерін, әскери тағылымдамаларды өткізу кезеңінде оқу жұмысы аптасына оқу сабақтарының 54 сағатына дейінгі есеппен жоспарланады.

      18. Әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды.

      Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.

      19. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша кредитпен/сағатпен өлшенеді.

      1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең.

      20. Міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі кешкі оқыту нысаны үшін күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 70%-ды және сырттай оқу нысаны үшін 30%-ды құрайды.

4-тарау. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      21. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттар дескрипторларымен айқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінен байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді.

      Дескрипторлар даярлаудың мынадай деңгейлеріне қол жеткізген кезде білім алушылардың қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

      - білікті жұмысшы кадрларды даярлау кезінде: қойылған міндеттерге сүйене отырып, белгілі бір еркіндік үлесімен іс-әрекет жүргізу, базалық, жалпы білім беретін және практикаға бағдарланған кәсіби білімді қолдану, стандартты және қарапайым бір типті практикалық міндеттерді шешу, білім мен практикалық тәжірибе негізінде белгілі әрекет тәсілдерін таңдау, алынған нәтижелерді ескере отырып қызметті түзету;

      - орта буын мамандарын даярлау кезінде: маңызды әлеуметтік және этикалық аспектілерді ескере отырып, басқалардың стандартты жұмысына басшылық жасау, өзінің оқуы мен басқаларды оқытуға жауапты болу, қызметті және практикалық тәжірибені жүзеге асыру үшін кәсіби (практикалық және теориялық) білімді қолдану, жұмыс жағдайын және оның болжамды өзгерістерін дербес талдауды талап ететін кең спектрдің типтік практикалық міндеттерін шешу, қызметті жүзеге асырудың технологиялық жолдарын таңдау, ағымдағы және қорытынды бақылау жүргізу, қызметті бағалау мен түзету.

5-тарау. Оқу уақытына қойылатын талаптар

      22. ТжКБ-ның білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және МЖБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады.

  Техникалық және кәсіптік
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
1-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделі

Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредит/сағат саны

ЕББҚ бар тұлғалар үшін (ақыл-ойы сақталмаған)

негізгі орта білім базасында

жалпы орта білім базасында

техникалық және кәсіптік, жоғары білім базасында

1

2


3

4

5

1

"Жалпы білім беру пәндері" модулі*

+

60/1440

-

-

2

Базалық модульдер

+

+

+


3

Кәсіптік модульдер

+

+

+


3.1

Жұмысшы біліктілігі бойынша кәсіптік модульдер**

+

+

+


3.2

Орта буын маманы бойынша кәсіптік модульдер**

+

+

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

+

+

5

Қорытынды аттестаттау


Міндетті оқыту қорытындысы


Білікті жұмысшы кадрлар

120/2880

120/2880-180/4320***

60/1440-120/2880***

-


Орта буын маманы

-

180/4320-240/5760****

120/2880-180/4320****

60/1440

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Білім алушының оқу жүктемесінің жалпы саны кредитпен/сағатпен

138/3312

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

69/1656

      Ескерпе:

      * "Хореографиялық өнері" мамандығы бойынша 38/912 кредит/ сағатты құрайды.

      ** Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика кәсіптік модульдің кемінде 40% - ын құрайды.

      *** Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      **** Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Техникалық және кәсіптік
білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына
2-қосымша

Білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын маманы деңгейлері үшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделі

Циклдердің, пәндердің және оқу жұмысының атауы

Кредит/сағат саны

ЕББҚ бар тұлғалар үшін (ақыл-ойы сақталмаған)

негізгі орта білім базасында

жалпы орта білім базасында

техникалық және кәсіптік білім, жоғары білім базасында

1

2


3

4

5


Білікті жұмысшы кадрлар

1

Жалпы білім беру пәндері

+

60/1440

-

-

2

Жалпы гуманитарлық пәндер

+

+

+

+

3

Жалпы кәсіптік пәндер

+

+

+

+

4

Арнайы пәндер

+

+

+

+

5

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика*


міндетті оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %

6

Аралық аттестаттау

+

+

+

+

7

Қорытынды аттестаттау

+

+

+

+


Міндетті оқыту қорытындысы

120/2880

120/2880-180/4320**

60/1440-120/2880**

60/1440

8

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

9

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Білім алушының оқу жүктемесінің жалпы саны кредитпен/сағатпен

138/3312

138/3312-207/4968**

69/1656-138/3312**

69/1656


Орта буын маманы

1

Жалпы білім беру пәндері


60/1440

-

-

2

Жалпы гуманитарлық пәндер


+

+

+

3

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


+

+

+

4

Жалпы кәсіптік пәндер


+

+

+

5

Арнайы пәндер


+

+

+

6

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика*


міндетті оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %

7

Аралық аттестаттау


+

+

+

8

Қорытынды аттестаттау


+

+

+


Міндетті оқыту қорытындысы


180/4320-240/5760

120/2880-180/4320

60/1440

9

Факультативтік сабақтар


аптасына 4 сағаттан аспайды

10

Консультация


оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Білім алушының оқу жүктемесінің жалпы саны кредитпен/сағатпен


206/4944-274/6576**

138/3312-206/4944**

69/1656

      Ескертпе:

      * оның ішінде жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар, курстық және дипломдық жобалау.

      ** біліктіліктің күрделілігіне байланысты анықталады.

  м.а Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2021 жылғы 23 шілдедегі
№ 362 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 31 қазандағы
№ 604 бұйрығына
6-қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – МЖБС) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-1) тармақшасына және 56-бабына сәйкес әзірленді және оқыту нәтижелеріне бағдарланған білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушылардың даярлық деңгейіне, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту мерзіміне қойылатын талаптарды айқындайды.

      Осы МЖБС-ны меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын әзірлеушілер қолданады.

      2. МЖБС-да келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) базалық құзырет – білім алушының жеке, әлеуметтік және кәсіби қызметіне қажетті білім, білік және дағдылардың жиынтығы;

      2) базалық модуль – білім алушының базалық құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламасының функционалдық аяқталған құрылымдық элементі;

      3) білім алушының жеке компоненті – жобалау жұмысы арқылы біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейтуге бағытталған білім беру бағдарламасының бөлігі;

      4) білім беру ұйымының таңдау компоненті – WorldSkills стандарттарын ескере отырып, өңірлік даму жоспарына, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес білім беру ұйымы анықтайтын модульдер тізбесі;

      5) демонстрациялық емтихан – білім алушыға меңгерген кәсіби құзыреттіліктерін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін аралық және/немесе қорытынды аттестаттауды өткізу нысаны;

      6) дипломдық жұмыс (жоба) – білім алушылардың орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижелерін, оның ішінде жобалық тәсілдерді қолдана отырып жинақтауды білдіретін өзіндік бітіру жұмысы;

      7) жеке оқу жоспары – меңгерілетін орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламасы шегінде жеке білім беру қажеттіліктерін іске асыруға ықпал ететін білім алушының оқу жоспары;

      8) жобалау жұмысы – педагогтің немесе тәлімгердің басшылығымен орындалатын білім алушының практикалық және/немесе шығармашылық жұмысы;

      9) жұмыс оқу бағдарламасы – жұмыс оқу жоспарының нақты модулі үшін орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы әзірлейтін құжат;

      10) жұмыс оқу жоспары – орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы әзірлейтін модульдерінің тізбесін, көлемдерін, оларды зерделеу дәйектілігін, сондай-ақ олардың игерілуін бақылау нысанын регламенттейтін құжат;

      11) кәсіби құзырет – кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім, білік және дағды, сондай-ақ жеке қасиеттер негізінде кәсіби міндеттер жиынтығын шешу қабілеті;

      12) кәсіптік модуль – кәсіби құзыретті қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламасының функционалдық аяқталған құрылымдық элементі;

      13) консультация – білім беру бағдарламаcын меңгеру кезінде білім алушыларға көмек көрсетуді қамтамасыз ететін оқу сабақтарының нысаны;

      14) кредит – біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы салмағының немесе біліктіліктің жеке компонентінің сандық көрінісі;

      15) кредиттік-модульдік жүйе – модульдік және кредиттік оқыту технологиясының бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі;

      16) міндетті компонент – білім алушылар міндетті түрде меңгеретін модульдерінің тізбесі;

      17) факультативтік сабақ – міндетті оқытуға кірмейтін, таңдаған мамандық шеңберінде білім алушылардың білімін тереңдету, қызығушылықтарын, қабілеттерін дамыту мақсатында қосымша оқыту.

2 тарау. Орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына оқыту нәтижелеріне бағдар жасай отырып қойылатын талаптар

      3. Орта білімнен кейінгі білімнің мазмұны білім беру бағдарламаларымен анықталады және оқыту нәтижелеріне бағдарланады.

      Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны теориялық сабақтарды, зертханалық-практикалық жұмыстарды орындауды, өндірістік оқудан және кәсіптік практикадан өтуді қамтитын базалық және кәсіптік модульдерді меңгеруді қарастырады.

      4. Білім беру бағдарламаларын орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары жұмыс берушілердің қатысуымен осы МЖБС-ның, кәсіптік стандарттар (бар болса), WorldSkills кәсіптік стандарттар (бар болса) талаптарының негізінде дербес әзірлейді.

      Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, жұмыс оқу жоспары және жұмыс оқу бағдарламалары кіреді.

      5. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе пәндерін енгізе отырып, модульдерге интеграцияланған техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын зерделеуді көздейді.

      6. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары кредиттік-модульдік технологияны қолдана отырып, құзыреттілік тәсіл негізінде құрылады.

      Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын нақты қызметті орындау және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті білім беру бағдарламаларының тиісті мазмұндық аспектілерін біріктіру негізінде орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары әзірлейді.

      7. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары базалық құзыреттерді қалыптастыратын базалық модульдерді оқытуды көздейді.

      Базалық құзыреттер салауатты өмір салтын қалыптастыруға және дене қасиеттерін жетілдіруге, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтенуге және бейімделуге, патриотизм мен ұлттық сана-сезімді дамытуға, кәсіпкерлік қызмет дағдыларын және қаржылық сауаттылықты игеруге, кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдануға бағытталған.

      Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер оқытылады:

      1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

      2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

      3) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану;

      4) кәсіби қызметте қазіргі заманғы экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары мен механизмдерін қолдану.

      Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымның қалауы бойынша базалық модульдер мамандық бейініне байланысты кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Қосымша базалық модульдерді қосуға рұқсат етіледі.

      8. Кәсіптік модульдер экологиялық және/немесе өнеркәсіптік қауіпсіздікке қойылатын қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, біліктілік бойынша еңбек функциялары мен кәсіби міндеттердің мазмұнын көздейді.

      Кәсіптік модульдерді орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы дербес айқындайды.

      Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының қалауы бойынша біліктілікті меңгерудің практикалық тәжірибесін кеңейту мақсатында кәсіптік модульдер шеңберінде жобалау жұмысы арқылы білім алушының жеке компоненті іске асырылады.

      9. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды.

      Кәсіптік практика оқу, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді.

      Өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалады.

      Дуальды оқытуды пайдаланылатын орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыздық өндірістік оқытуды, кәсіптік практиканы көздейді.

      10. Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау әр түрлі бақылау түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау.

      Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) модульді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар – аралық немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі.

      Өнер және мәдениет саласының мамандықтары үшін қорытынды және (немесе) аралық аттестаттауды өткізу кезінде шығармашылық тапсырмаларды орындау көзделген. Шығармашылық тапсырма туралы ережені орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы дербес әзірлейді.

      Біліктілік емтихандары әрбір біліктілік бойынша практикалық жұмыс немесе демонстрациялық емтихан нысанында орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының оқу-өндірістік шеберханаларында, зертханаларында және оқу орталықтарында және/немесе кәсіпорындардың өндірістік алаңдарында өткізіледі.

      Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін қорытынды аттестаттау практикалық жұмысты орындау нысанында өткізіледі. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау нысанын орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы айқындайды.

      11. Жұмыс оқу жоспарлары МЖБС-ның қосымшасына сәйкес орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі негізінде әзірленеді.

      12. Жұмыс оқу бағдарламалары оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық модульдері бойынша әзірленеді және орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы бекітеді.

      13. Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кезінде орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы:

      1) міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің/сағаттардың жалпы санын сақтай отырып, циклдердің, модульдердің көлемі мен мазмұнын дербес айқындайды;

      2) бір мамандық шеңберінде модульдердің/біліктіліктердің жүйелігін, тізбесін және санын айқындайды;

      3) оқу процесін ұйымдастыру мен бақылау нысандарын, әдістерін, оқытудың әртүрлі технологияларын таңдайды.

      14. Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламасының мазмұны жұмысшы біліктілігін игере отырып, қолданбалы бакалаврларды даярлауды көздейді және білім беру деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді және мәндес мамандықтар (біліктіліктер) бойынша білім берудің келесі деңгейінде оқыту нәтижелері мен кредиттерді/сағаттарды қайта есептеуді қамтамасыз етеді.

3- тарау. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

      15. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында міндетті оқу жүктемесін – аптасына кемінде 36 сағат, сондай-ақ факультативтік сабақ пен консультацияны қоса алғанда 54 сағаттан аспайды.

      16. Әрбір оқу жылына арналған міндетті оқу уақытының көлемі 60 кредитті/1440 сағатты құрайды.

      Білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін факультативтік сабақтар мен консультациялар қарастырылған.

      17. Білім алушының оқу жүктемесінің көлемі әрбір модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша кредитпен/сағатпен өлшенеді.

      1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат 45 минутқа тең.

      18. Міндетті оқу сабақтары уақытының көлемі кешкі оқыту нысаны үшін күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен 70%-ды және сырттай оқу нысаны үшін 30%-ды құрайды.

4-тарау. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар

      19. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің, кәсіптік стандарттар дескрипторларымен айқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелерінен байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді.

      Дескрипторлар білім алушылардың мынадай қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: ұйымның стратегиясы, саясаты мен мақсаттары шеңберінде еңбек және оқу қызметінің үдерістерін өз бетінше басқару және бақылау жүргізу, мәселелерді талқылау, қорытындыларды дәлелдеу және ақпаратпен сауатты жұмыс істеу, кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын қолдану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіруді орындау, шешу тәсілдерінің алуан түрлілігін және оларды таңдауды болжайтын, шығармашылық тәсілді қолдану (немесе кәсіби проблемаларды шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және ұсыну шеберлігі мен дағдысы), ағымдағы және қорытынды бақылау жүргізу, қызметті бағалау мен түзетуді орындау.

5-тарау. Оқу уақытына қойылатын талаптар

      20. Білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері білім беру деңгейлеріне байланысты анықталады:

      - жалпы орта білім базасында 180 кредит;

      - техникалық және кәсіптік білім базасында білікті жұмысшы біліктілігімен 120 кредит;

      - техникалық және кәсіптік білім базасында орта буын маманы біліктілігімен 60 кредит.

  Орта білімнен кейінгі білім
берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына қосымша

Орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі

р/н

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

Орта буын маманы біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында

Білікті жұмысшы кадрларының біліктілігімен техникалық және кәсіптік білім базасында

Жалпы орта білім базасында

1

2

3

4

5

1

Базалық модульдер

+

+

+

2

Кәсіптік модульдер
2.1

Білікті жұмысшы кадрларының деңгейі бойынша кәсіптік модульдер*

60/1440

-

-

2.2

Қолданбалы бакалавр біліктілігінің кәсіптік модульдері*

120/2880**

120/2880**

60/1440

3

Аралық аттестаттау

+

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+

+


Міндетті оқыту жиыны

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан аспайды

6

Консультация

оқу жылына 100 сағаттан аспайды


Барлығы

206/4944

138/3312

69/1656

      Ескерпе:

      * өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика кәсіптік модульдің кемінде 40% -ын құрайды.

      ** орта буын маманының мәндес біліктілігінің кәсіптік модульдерін игеру көзделген.

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 июля 2021 года № 362. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июля 2021 года № 23692. Утратил силу приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра просвещения РК от 03.08.2022 № 348 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17669) следующие изменения:

      приложение 5 указанного приказа изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      приложение 6 указанного приказа изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Департаменту технического и профессионального образования, Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический Департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятиях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о Министра образования и науки
Республики Казахстан
Б. Асылова

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
_________________
"_____" __________2021 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство обороны
Республики Казахстан
________________
"_____" __________2021 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
________________
"_____" __________2021 года

  Приложение 1 к приказу
И.о Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 23 июля 2021 года № 362
  Приложение 5 к приказу
Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования (далее – ГОСО) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 и статьи 56 Закона Республики Казахстан "Об образовании" и определяет требования к содержанию образования с ориентиром на результаты обучения, максимальному объему учебной нагрузки, к уровню подготовки обучающихся, сроку обучения по образовательным программам технического и профессионального образования (далее – образовательные программы ТиПО).

      Настоящий ГОСО применяется организациями образования, реализующими образовательные программы ТиПО (далее – организации ТиПО), в том числе в военных, специальных учебных заведениях (далее – ВСУЗ), независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, и разработчиками образовательных программ ТиПО.

      2. В ГОСО применяются следующие термины и определения:

      1) компонент ВСУЗа – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных объемов кредитов, определяемых ВСУЗом самостоятельно для освоения образовательной программы;

      2) войсковая стажировка – вид учебной деятельности в военных, специальных учебных заведениях, направленный на закрепление теоретических знаний, умений, приобретение и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения функциональных обязанностей, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

      3) базовая компетенция – совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для личностной, социальной и профессиональной деятельности обучающегося;

      4) базовый модуль – функционально завершенный структурный элемент образовательной программы, направленный на формирование базовой компетенции обучающегося;

      5) индивидуальный компонент обучающегося – часть образовательной программы, направленная на расширение практического опыта освоения квалификации через проектную работу;

      6) компонент по выбору организации образования – перечень дисциплин и (или) модулей, определяемых организацией ТиПО в соответствии с региональным планом развития, требованиями работодателей, с учетом стандартов WorldSkills в рамках освоения образовательной программы;

      7) демонстрационный экзамен – форма проведения промежуточной и/или итоговой аттестации, позволяющая обучающемуся практически продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции;

      8) дипломная работа (проект) – итоговая самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой обобщение результатов освоения обучающимся образовательной программы ТиПО;

      9) индивидуальный учебный план – учебный план обучающегося, способствующий реализации индивидуальных образовательных потребностей в пределах осваиваемой образовательной программы ТиПО;

      10) проектная работа – практическая и/или творческая работа обучающегося, выполняемая под руководством педагога или наставника;

      11) рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией ТиПО для конкретной дисциплины и (или) модуля рабочего учебного плана;

      12) рабочий учебный план – документ, разрабатываемый организацией ТиПО, регламентирующий перечень, объемов учебных дисциплин и/или модулей, последовательность их изучения, а также формы контроля их освоения;

      13) профессиональная компетенция – способность решать совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность;

      14) профессиональный модуль – функционально завершенный структурный элемент образовательной программы, направленный на формирование профессиональной компетенции;

      15) консультация – форма учебных занятий, которая обеспечивает помощь обучающимся при освоении образовательной программы;

      16) кредит – числовое выражение общего веса результатов обучения в квалификации либо отдельного компонента квалификации;

      17) кредитно-модульная система обучения – модель организации учебного процесса, основывающаяся на единстве кредитной и модульной технологиях обучения; 

      18) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и (или) модулей, осваиваемых обучающимися в обязательном порядке;

      19) факультативные занятия – дополнительное обучение с целью углубления знаний, развития интересов, способностей обучающихся в рамках выбранной специальности, не входящее в обязательное обучение.

Глава 2. Требования к содержанию технического и профессионального образования с ориентиром на результаты обучения

      3. Содержание ТиПО определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.

      Содержание образовательных программ ТиПО предусматривает:

      при подготовке квалифицированных рабочих кадров:

      1) изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных модулей;

      2) выполнение лабораторно-практических занятий;

      3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики;

      4) сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

      при подготовке специалистов среднего звена:

      1) изучение общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных модулей;

      2) выполнение лабораторно-практических занятий;

      3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики;

      4) выполнение курсового и дипломной (письменной или практической) работы, если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом;

      5) сдачу промежуточной и итоговой аттестации.

      В ВСУЗах содержание образовательных программ ТиПО предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и прохождение войсковой стажировки.

      4. Перечень и объем общеобразовательных дисциплин определяется с учетом профиля специальности по направлениям: общественно-гуманитарное, естественно-математическое.

      К обязательным общеобразовательным дисциплинам вне зависимости от профиля специальности относятся: "Казахский язык" и "Казахская литература" , "Русский язык и литература" (для групп с казахским языком обучения), "Русский язык" и "Русская литература", "Казахский язык и литература" (для групп с русским языком обучения), "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История Казахстана", "Самопознание", "Физическая культура", "Начальная военная и технологическая подготовка".

      В зависимости от профиля специальности организации ТиПО выбирают для изучения по две дисциплины углубленного и стандартного уровней обучения.

      К дисциплинам углубленного уровня обучения естественно-математического профиля относятся: "Физика", "Химия", "Биология", "География". К дисциплинам стандартного уровня обучения относятся: "Всемирная история", "Биология", "География".

      К дисциплинам углубленного уровня обучения общественно-гуманитарного профиля относятся "Всемирная история", "Химия", "Биология", "География". К дисциплинам стандартного уровня обучения относятся: "Физика", "Химия", "Графика и проектирование".

      К дисциплинам углубленного уровня обучения по профилю "Искусство и культура" относятся "Иностранный язык", "Всемирная история", "География", "Химия". К дисциплинам стандартного уровня обучения относятся: "Физика", "Биология", "Графика и проектирование".

      Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в специальных учебных программах для лиц с особыми образовательными потребностями определяется в зависимости от профиля специальности организацией ТиПО самостоятельно.

      Общеобразовательные дисциплины изучаются на 1-2 курсе и могут интегрироваться в базовые и/или профессиональные модули.

      Занятия по "Физической культуре" являются обязательными и планируются не менее 4 часов в неделю в период теоретического обучения, из них допускается планирование 2 часов в неделю за счет факультативных занятий или спортивных секций.

      Для ВСУЗов занятия по "Физической подготовке" являются обязательными и планируются не менее 4 часов в неделю. По окончанию каждого семестра обучения проводятся экзамены. Занятия в спортивных секциях предусматриваются в объеме не более 4 часов в неделю.

      Для специальностей, предусматривающих повышенную физическую нагрузку (хореография, спорт, цирковое, актерское искусство) занятия по "Физической культуре" реализуются в рамках специальных дисциплин или профессиональных модулей.

      Занятия по начальной военной и технологической подготовке в организациях образования с девушками проводятся совместно с юношами, по разделу "Основы медицинских знаний" – раздельно. К практическим занятиям по разделу "Основы военного дела" девушки не привлекаются. По окончанию курса начальной военной подготовки с обучающимися проводятся учебно-полевые (лагерные) сборы (за исключением профиля "Искусство и культура") совместно с местными органами военного управления. В период учебно-полевых сборов девушки проходят медико-санитарную подготовку в организациях ТиПО под руководством медицинского работника. Cодержание учебной программы "Основы безопасности жизнедеятельности" реализуется в рамках учебной дисциплины "Начальная военная и технологическая подготовка" (за исключением ВСУЗов).

      5. Образовательные программы разрабатываются организациями ТиПО самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (при наличии).

      Образовательная программа включает: паспорт, рабочий учебный план и рабочие учебные программы.

      6. Для формирования базовых компетенций организация ТиПО предусматривает изучение общегуманитарных, социально-экономических дисциплин или базовых модулей (за исключением военных специальностей).

      Базовые компетенции направлены на формирование здорового образа жизни и совершенствование физических качеств, социализацию и адаптацию в обществе и трудовом коллективе, развитие чувств патриотизма и национального самосознания, приобретение навыков предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в профессиональной деятельности.

      Образовательные программы ТиПО предусматривают изучение следующих базовых модулей:

      1) развитие и совершенствование физических качеств;

      2) применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

      3) применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства;

      4) применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе.

      Допускается включение дополнительных базовых модулей.

      Включение модуля "Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе" необходимо предусмотреть в образовательных программах по подготовке специалистов среднего звена.

      По усмотрению организации ТиПО базовые модули интегрируются в профессиональные модули в зависимости от профиля специальности, за исключением военных специальностей.

      7. Содержание профессиональных модулей и (или) специальных дисциплин учитывает современные требования к экологической и/или промышленной безопасности.

      Профессиональные модули (дисциплины) определяются организацией ТиПО самостоятельно.

      В целях расширения практического опыта освоения квалификации по усмотрению организации ТиПО реализуется индивидуальный компонент обучающегося через проектную работу в рамках профессиональных модулей.

      8. Образовательные программы ТиПО наряду с теоретическим обучением предусматривают прохождение производственного обучения и профессиональной практики.

      Профессиональная практика подразделяется на учебную, производственную и преддипломную.

      Сроки проведения и содержание производственного обучения и профессиональной практики определяются планом учебного процесса и рабочими учебными программами.

      Образовательные программы ТиПО с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и не менее шестидесяти процентов производственного обучения и профессиональной практики на базе предприятия (организации).

      В ВСУЗах профессиональная практика включает практические и методические занятия по дисциплинам, определяющим боевую подготовку. Занятия проводятся в классах, лабораториях, на учениях и на полевых выходах. Данные занятия направлены на приобретение практических навыков и профессиональных компетенций в соответствии с присваиваемой квалификацией.

      Сроки проведения и содержание практических занятий определяются рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и рабочими учебными программами.

      В ВСУЗах количество учебного времени на профессиональную практику, войсковую стажировку, на изучение общегуманитарных, общепрофессиональных, и специальных дисциплин, определяется соответствующим уполномоченным органом.

      9. Оценка достижений результатов обучения проводится различными видами контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

      Контрольные работы, зачеты и курсовые проекты (работы) проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины и/или модуля, экзамены - в сроки, отведенные на промежуточную и/или итоговую аттестацию.

      Для ВСУЗов по всем дисциплинам предусматривается проведение промежуточной аттестации, основной формой которой является экзамен.

      Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам предусматривает проведение экзаменов: по казахскому языку, русскому языку и литературе для групп с казахским языком обучения; русскому языку, казахскому языку и литературе для групп с русским языком обучения; истории Казахстана, математике и дисциплине углубленного уровня.

      Экзамены по общеобразовательным дисциплинам проводятся за счет кредитов/часов, выделенных на модуль "Общеобразовательные дисциплины".

      Квалификационный экзамен проводится после освоения каждой рабочей квалификации в форме практической работы или демонстрационного экзамена в учебно-производственных мастерских, лабораториях и учебных центрах организаций ТиПО и/или на производственных площадках предприятий.

      Итоговая и (или) промежуточная аттестация для специальностей сферы искусства и культуры предусматривает выполнение творческих заданий.

      Положение о творческом задании разрабатывается организациями ТиПО самостоятельно.

      Для ВСУЗов итоговая аттестация включает сдачу комплексного экзамена по специальным дисциплинам и сдачу экзамена по дисциплине физическая подготовка.

      Итоговая аттестация для лиц с особыми образовательными потребностями (с несохранным интеллектом) проводится в виде выполнения практической работы, для других категорий – определяется организацией ТиПО самостоятельно.

      10. Рабочие учебные планы разрабатываются на основе моделей учебного плана ТиПО, согласно приложениям 1, 2 ГОСО.

      11. Рабочие учебные программы разрабатываются по всем дисциплинам и (или) модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения и утверждаются организацией ТиПО.

      12. Рабочие учебные программы и планы по специальности "Хореографическое искусство" разрабатываются с учетом приема с 4 (5) класса и с 9 класса (после 9 класса).

      13. При разработке образовательных программ организации ТиПО:

      1) самостоятельно определяют объем и содержание дисциплин/модулей с сохранением общего количества кредитов/часов отведенное на обязательное обучение;

      2) определяют последовательность, перечень и количество модулей/квалификаций в рамках одной специальности;

      3) выбирают различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса.

      14. Для обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования разрабатываются:

      1) специальные учебные программы, предусматривающее частичное или полное освоение образовательной программы ТиПО, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (для лиц c несохранным интеллектом);

      2) индивидуальные учебные программы и планы на основе образовательной программы по специальности ТиПО, с учетом физических нарушений и индивидуальных возможностей обучающихся (для лиц c сохранным интеллектом).

      15. Содержание образовательной программы, основанной на результатах обучения, позволяет выстраивать траектории обучения с освоением:

      рабочих квалификаций;

      рабочих квалификаций и специалиста среднего звена;

      специалиста среднего звена.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся

      16. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения – не менее 36 часов в неделю, а также факультативные занятия и консультации.

      17. Для ВСУЗов на учениях, в период проведения полевых выходов, на полигонах, всех видов практик, войсковых стажировок учебная работа планируется из расчета до 54 часов учебных занятий в неделю.

      18. Объем учебного времени на обязательное обучение составляет 60 кредитов/1440 часов на учебный год.

      Для оказания помощи и развития индивидуальных способностей, обучающихся предусмотрены консультации и факультативные занятия.

      19. Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах/часах по результатам обучения, осваиваемых им по каждой дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной работы.

      1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час равен 45 минутам.

      20. Объем учебного времени обязательных учебных занятий составляет для вечерней формы обучения 70 % и для заочной формы обучения 30 % от соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы обучения.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся

      21. Требования к уровню подготовки обучающихся определяются дескрипторами национальной рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.

      Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающихся при достижении следующих уровней подготовки:

      - при подготовке квалифицированных рабочих кадров: вести деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи, применять базовые, общеобразовательные и практико-ориентированные профессиональные знания, решать стандартные и простые однотипные практические задачи, выбирать способы действий из известных на основе знаний и практического опыта, корректировать деятельность с учетом полученных результатов;

      - при подготовке специалистов среднего звена: вести руководство стандартной работой других с учетом значимых социальных и этических аспектов, нести ответственность за собственное обучение и обучение других, применять профессиональные (практические и теоретические) знания для осуществления деятельности и практического опыта, решать типовые практические задачи широкого спектра, требующие самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых изменений, выбирать технологические пути осуществления деятельности, вести текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и коррекцию деятельности.

Глава 5. Требования к срокам обучения

      22. Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных кредитов/часов согласно моделей ГОСО.

  Приложение 1 к
государственному общеобязательному
стандарту технического и
профессионального образования

Модель учебного плана технического и профессионального образования

Наименование модулей и видов учебной деятельности

Количество кредитов/часов

для лиц с ООП (с не сохранным интеллектом)

на базе основного среднего образования

на базе общего среднего образования

на базе технического и профессионального образования, высшего образования

1

2

3

4

5

6

1

Модуль "Общеобразовательные дисциплины"*

+

60/1440

-

-

2

Базовые модули

+

+

+


3

Профессиональные модули

3.1

Профессиональные модули по рабочим квалификациям**

+

+

+


3.2

Профессиональные модули квалификации специалиста среднего звена**

+

+

+


4

Промежуточная аттестация

+

+

+

+

5

Итоговая аттестация

+

+

+

+


Итого на обязательное обучение


Квалифицированные рабочие кадры

120/2880

120/2880-180/4320***

60/1440-120/2880***

-


Специалист среднего звена

-

180/4320-240/5760****

120/2880-180/4320****

60/1440

6

Факультативные занятия

не более 4-х часов в неделю

7

Консультации

не более 100 часов на учебный год


Общее количество учебной нагрузки на обучающегося в кредитах/часах

138/3312

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

69/1656

      Примечание:

      * по специальности "Хореографическое искусство" составляет 38/912 кредитов/ часов.

      ** производственное обучение и/или профессиональная практика составляет не менее 40 % от профессионального модуля.

      *** определяется в зависимости от сложности и (или) количества квалификаций.

      **** определяется в зависимости от объема учебного времени, отведенного для уровня квалифицированных рабочих кадров.

  Приложение 2 к
государственному общеобязательному
стандарту технического и
профессионального образования

Модель учебного плана технического и профессионального образования для уровней квалифицированных рабочих кадров и специалиста среднего звена

Наименование циклов, дисциплин и видов учебной деятельности

Количество кредитов/часов

для лиц с ООП (с не сохранным интеллектом)

на базе основного среднего образования

на базе общего среднего образования

на базе ТиПО, высшего образования

1

2


3

4

5


Квалифицированные рабочие кадры

1

Общеобразовательные дисциплины

+

60/1440

-

-

2

Общегуманитарные дисциплины

+

+

+

+

3

Общепрофессиональные дисциплины

+

+

+

+

4

Специальные дисциплины

+

+

+

+

5

Производственное обучение и профессиональная практика*

+

не менее 40 % от общего объема учебного времени на обязательного обучение

6

Промежуточная аттестация

+

+

+

+

7

Итоговая аттестация

+

+

+

+


Итого на обязательное обучение

120/2880

120/2880-180/4320**

60/1440-120/2880**

60/1440

8

Факультативные занятия

не более 4-х часов в неделю

9

Консультации

не более 100 часов на учебный год


Общее количество учебной нагрузки на обучающегося в кредитах/часах

138/3312

138/3312-207/4968**

69/1656-138/3312**

69/1656


Специалист среднего звена

1

Общеобразовательные дисциплины


60/1440

-

-

2

Общегуманитарные дисциплины


+

+

+

3

Социально-экономические дисциплины


+

+

+

4

Общепрофессиональные дисциплины


+

+

+

5

Специальные дисциплины


+

+

+

6

Производственное обучение и профессиональная практика*


не менее 40 % от общего объема учебного времени обязательного обучение

7

Промежуточная аттестация


+

+

+

8

Итоговая аттестация


+

+

+


Итого на обязательное обучение

-

180/4320-240/5760

120/2880-180/4320

60/1440

9

Факультативные занятия


не более 4-х часов в неделю

10

Консультации


не более 100 часов на учебный год


Общее количество учебной нагрузки на обучающегося в кредитах/часах


206/4944-274/6576**

138/3312-206/4944**

69/1656

      Примечание:

      *в том числе лабораторно-практические занятия по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, курсовое и дипломное проектирование.

      ** определяется в зависимости от сложности квалификаций.

  Приложение 2 к приказу
И.о Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 23 июля 2021 года № 362
  Приложение 6 к приказу
Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования (далее – ГОСО) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 и статьи 56 Закона Республики Казахстан "Об образовании" и определяет требования к содержанию образования с ориентиром на результаты обучения, максимальному объему учебной нагрузки, к уровню подготовки обучающихся, сроку обучения по образовательным программам послесреднего образования (далее – образовательные программы ПО).

      Настоящий ГОСО применяется организациями образования, реализующими образовательные программы ПО (далее – организации ПО) независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, и разработчиками образовательных программ ПО.

      2. В ГОСО применяются следующие термины и определения:

      1) базовая компетенция – совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для личностной, социальной и профессиональной деятельности обучающегося;

      2) базовый модуль – функционально завершенный структурный элемент образовательной программы, направленный на формирование базовой компетенции обучающегося;

      3) индивидуальный компонент обучающегося – часть образовательной программы, направленная на расширение практического опыта освоения квалификации через проектную работу;

      4) компонент по выбору организации образования – перечень модулей, определяемых организацией ПО в соответствии с региональным планом развития, требованиями работодателей, с учетом стандартов WorldSkills в рамках освоения образовательной программы;

      5) демонстрационный экзамен – форма проведения промежуточной и/или итоговой аттестации, позволяющая обучающемуся практически продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции;

      6) дипломная работа (проект) – итоговая самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой обобщение результатов освоения обучающимся образовательной программы ПО.

      7) индивидуальный учебный план – учебный план обучающегося, способствующий реализации индивидуальных образовательных потребностей в пределах осваиваемой образовательной программы послесреднего образования;

      8) проектная работа – практическая и/или творческая работа обучающегося, выполняемая под руководством педагога или наставника;

      9) рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией послесреднего образования для конкретного модуля рабочего учебного плана;

      10) рабочий учебный план – документ, разрабатываемый организацией послесреднего образования, регламентирующий перечень, объемов учебных модулей, последовательность их изучения, а также формы контроля их освоения;

      11) профессиональная компетенция – способность решать совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность;

      12) профессиональный модуль – функционально завершенный структурный элемент образовательной программы, направленный на формирование профессиональной компетенции;

      13) консультация – форма учебных занятий, которая обеспечивает помощь обучающимся при освоении образовательной программы;

      14) кредит – числовое выражение общего веса результатов обучения в квалификации либо отдельного компонента квалификации;

      15) кредитно-модульная система обучения – модель организации учебного процесса, основывающаяся на единстве кредитной и модульной технологиях обучения;

      16) обязательный компонент – перечень учебных модулей, осваиваемых обучающимися в обязательном порядке;

      17) факультативные занятия – дополнительное обучение с целью углубления знаний, развития интересов, способностей обучающихся в рамках выбранной специальности, не входящее в обязательное обучение.

Глава 2. Требования к содержанию послесреднего образования с ориентиром на результаты обучения

      3. Содержание послесреднего образования определяется образовательными программами и ориентируется на результаты обучения.

      Содержание образовательных программ послесреднего образования предусматривает освоение базовых и профессиональных модулей, включающих теоретические занятия, выполнение лабораторно-практических работ, прохождение производственного обучения и профессиональной практики.

      4. Образовательные программы разрабатываются организациями ПО самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (при наличии).

      Образовательная программа включает: паспорт, рабочий учебный план и рабочие учебные программы.

      5. Содержание образовательных программ ПО предусматривает изучение интегрированных в модули образовательных программ технического и профессионального образования с включением отдельных модулей или дисциплин образовательных программ бакалавриата.

      6. Образовательные программы ПО структурируются на основе компетентностного подхода с применением кредитно-модульной технологии.

      Образовательные программы ПО разрабатываются организациями ПО на основе объединения соответствующих содержательных аспектов образовательных программ, необходимых для выполнения конкретной деятельности и формирования профессиональной компетентности. 

      7. Для формирования базовых компетенций организация ПО предусматривает изучение базовых модулей.

      Базовые компетенции направлены на формирование здорового образа жизни и совершенствование физических качеств, социализацию и адаптацию в обществе и трудовом коллективе, развитие чувств патриотизма и национального самосознания, приобретение навыков предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в профессиональной деятельности.

      Образовательные программы ПО предусматривают изучение следующих базовых модулей:

      1) развитие и совершенствование физических качеств;

      2) применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

      3) Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе;

      4) Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности.

      По усмотрению организации ПО базовые модули интегрируются в профессиональные модули в зависимости от профиля специальности.

      Допускается включение дополнительных базовых модулей.

      8. Содержание профессиональных модулей учитывает современные требования к экологической и/или промышленной безопасности.

      Профессиональные модули определяются организацией ПО самостоятельно.

      В целях расширения практического опыта освоения квалификации по усмотрению организации ПО реализуется индивидуальный компонент обучающегося через проектную работу в рамках профессиональных модулей.

      9. Образовательные программы ПО наряду с теоретическим обучением предусматривают прохождение производственного обучения и профессиональной практики.

      Профессиональная практика подразделяется на учебную, производственную и преддипломную.

      Сроки проведения и содержание производственного обучения и профессиональной практики определяются планом учебного процесса и рабочими учебными программами.

      Образовательные программы ПО с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и не менее шестидесяти процентов производственного обучения и профессиональной практики на базе предприятия (организации).

      10. Оценка достижений результатов обучения проводится различными видами контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

      Контрольные работы, зачеты и курсовые проекты (работы) проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение модуля, экзамены – в сроки, отведенные на промежуточную или итоговую аттестацию.

      Итоговая и (или) промежуточная аттестация для специальностей сферы искусства и культуры предусматривает выполнение творческих заданий.

      Положение о творческом задании организация ПО разрабатывает самостоятельно.

      Квалификационный экзамен проводится в форме практической работы или демонстрационного экзамена в учебно-производственных мастерских, лабораториях и учебных центрах организаций ПО и/или на производственных площадках предприятий.

      Итоговая аттестация для лиц с особыми образовательными потребностями проводится в форме выполнения практической работы. Форма итоговой аттестации обучающихся определяется организацией ПО.

      11. Рабочие учебные планы разрабатываются на основе модели учебного плана ПО, согласно приложению ГОСО.

      12. Рабочие учебные программы разрабатываются по всем модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения и утверждаются организацией ПО.

      13. При разработке образовательных программ организации ПО:

      1) самостоятельно определяют объем и содержание модулей с сохранением общего количества кредитов/часов отведенное на обязательное обучение;

      2) определяют последовательность, перечень и количество модулей/квалификаций в рамках одной специальности;

      3) выбирают различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса.

      14. Содержание образовательной программы ПО предусматривает подготовку прикладных бакалавров с освоением рабочих квалификаций и обеспечивает преемственность уровней образования и перезачет результатов обучения и кредитов/часов на следующем уровне образования по родственным специальностям (квалификациям).

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся

      15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения – не менее 36 часов в неделю, а также факультативные занятия и консультации.

      16. Объем учебного времени на обязательное обучение составляет 60 кредитов/1440 часов на учебный год.

      Для оказания помощи и развития индивидуальных способностей обучающихся предусмотрены консультации и факультативные занятия.

      17. Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах/часах по результатам обучения, осваиваемых им по каждому модулю или другим видам учебной работы.

      1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час равен 45 минутам.

      18. Объем учебного времени обязательных учебных занятий составляет для вечерней формы обучения 70 % и для заочной формы обучения 30 % от соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы обучения.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся

      19. Требования к уровню подготовки обучающихся определяются дескрипторами национальной рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.

      Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающихся: вести самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией, применять широкий диапазон теоретических и практических знаний в профессиональной области, выполнять самостоятельный поиск информации, необходимый для решения профессиональных задач, решать практические задачи, предполагающие многообразие способов решения и их выбор, применять творческий подход (или умения и навыки самостоятельно разрабатывать и выдвигать различные, в том числе альтернативные варианты решения профессиональных проблем), вести текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и коррекцию деятельности.

Глава 5. Требования к срокам обучения

      20. Сроки освоения образовательных программ определяются в зависимости от уровня образования:

      - на базе общего среднего образования 180 кредитов;

      - на базе технического и профессионального образования с квалификацией квалифицированных рабочих кадров 120 кредитов;

      - на базе технического и профессионального образования с квалификацией специалиста среднего звена 60 кредитов.

  Приложение к
государственному общеобязательному
стандарту послесреднего образования

Модель учебного плана послесреднего образования

Наименование модулей и видов учебной деятельности

Количество кредитов/часов

На базе общего среднего образования

На базе технического и профессионального образования с квалификацией квалифицированных рабочих кадров

На базе технического и профессионального образования с квалификацией специалиста среднего звена

1

2

3

4

5

1

Базовые модули

+

+

+

2

Профессиональные модули
2.1

Профессиональные модули по уровню квалифицированных рабочих кадров*

60/1440

-

-

2.2

Профессиональные модули квалификации прикладного бакалавра*

120/2880**

120/2880**

60/1440

3

Промежуточная аттестация

+

+

+

4

Итоговая аттестация

+

+

+


Итого на обязательное

180/4320

120/2880

60/1440

5

Факультативные занятия

не более 4-х часов в неделю

6

Консультации

не более 100 часов на учебный год


Всего

206/4944

138/3312

69/1656

      Примечание:

      * Производственное обучение и/или профессиональная практика составляет не менее 40 % от профессионального модуля.

      ** Предусмотрено освоение профессиональных модулей родственной квалификации специалиста среднего звена.