Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 100 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 25 қарашада № 30740 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы қаулы, Тізбенің 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкі

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2022 жылғы 23 қарашадағы
№ 100 Қаулыға
қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 24 қыркүйектегі № 345 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2548 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Шарттың мәні сақтандыру ұйымы - қатысушының Заң және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес бастапқы біржолғы және қосымша жарналарды (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру ұйымы - қатысушы үшін), міндетті, төтенше жарналарды төлеу арқылы Қорға қатысуы, шартты міндеттемелерді қалыптастыруы және өзіне сақтанушылардың құқықтарын қосымша қорғау бойынша осы шартта айқындалған міндеттемелер қабылдауы болып табылады.";

      4 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. "Жалпы сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары-қатысушылар міндетті жарналарды есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей әрбір тоқсанның қорытындысы бойынша Қордың Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінде "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын есепке алу үшін ашылған шотқа дербес төлейді.

      Міндетті жарналарды "өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын қатысушы сақтандыру ұйымдары "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын есепке алу үшін ашылған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктегі Қордың шотына, әрбір тоқсанның қорытындысы бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей дербес жүргізеді.";

      2-1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1-тарау. "Жалпы сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары – қатысушылардың бастапқы біржолы қосымша жарналарды төлеу тәртібі;

      мынадай мазмұндағы дополнить 4-4 және 4-5-тармақтармен толықтырылсын:

      "4-4. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру ұйымы-қатысушы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары-сақтандыру ұйымдары төлеу үшін бастапқы біржолғы жарна мөлшерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 184 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4855 болып тіркелген) белгіленген мөлшерде бастапқы біржолғы жарна төлейді.

      4-5. Бастапқы біржолғы жарна төлеуді көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру ұйымы-қатысушы осы шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей зиянды өтеу резервінің қаражатын есепке алу үшін Қордың Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінде ашылған шотына жүргізеді.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. "Жалпы сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы - қатысушы шартты міндеттемелерді есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он) күнінен кешіктірмей сақтандырудың әрбір кепілдік берілген түрі бойынша тоқсан сайын қалыптастырады және қалыптасқан шартты міндеттемелер ағымдағы тоқсан аяқталғанға дейін өзгермейді.";

      5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-тарау. Қордың таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфеліне ақы төлеуі. Кепілдік төлемдерін жүзеге асыру талаптары мен тәртібі";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қор таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру ұйымы - қатысушыға берілетін сақтандыру портфелін Заңның 4-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидаларына сәйкес инвестициялау нәтижесінде сатып алынған активтермен төлеуді жүзеге асырады.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Қор таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфеліне ақы төлеуді сақтандыру портфелін табыс ету туралы шартты жасасқан күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей жүзеге асырады.";

      28 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Қор:

      1) сақтандыру ұйымы – қатысушымен қатысу шартын жасасуға;

      2) сақтандыру ұйымдары - қатысушыларға қатысу шартына сәйкес жылдық қаржылық есептілік ұсынуға;

      3) жыл сайын аудиторлық ұйым растаған жылдық қаржылық есептілікті жариялауға;

      4) сақтандыру ұйымдары - қатысушылардың міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібіне, сондай-ақ олардың шартты міндеттемелерді қалыптастыруына бақылау жасауға;

      5) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының міндеттемелері бойынша кредиторларға Заңда көзделген тәртіппен кепілдік төлемін жасауға;

      6) аудит жүргізуге;

      7) сақтандыру ұйымдарының оған мәлім болған Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын бұзу фактілері жөнінде уәкілетті органға хабарлауға;

      8) бүлінген мүлікті бағалауды жүргізу шығыстарын қосқанда, сақтандыру ұйымы – қатысушының сақтандыру жағдайы мен келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша іс-шараларды жүзеге асырумен байланысты болған шығыстарды Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мөлшерде өтеуге;

      9) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру ұйымы – қатысушыға берілетін сақтандыру портфеліне ақы төлеуге;

      10) өзінің қызметін жүзеге асыру барысында оған мәлім болған сақтандыру ұйымының қызметі туралы барлық ақпаратты тек қызметтік мақсатта пайдалануға міндетті.";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Сақтандыру ұйымы - қатысушы:

      1) Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын қазақ және орыс тілдеріндегі мерзімді баспа басылымдарында сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу туралы ақпаратты жариялауға;

      2) Қордан кредиторларға кепілдік төлемдерін жасауға қатысты ақпаратты алуға;

      3) Қордан жылдық қаржылық есептілікті талап етуге құқылы.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Сақтандыру ұйымы - қатысушы қатысу шартына сәйкес:

      1) міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шартты міндеттемелерді қалыптастыруға;

      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күнінен кешіктірмей, Қорға осы Үлгі шарттың 1 және (немесе) 2-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша мәліметтер ұсынуға;

      3) Қорға № 387 қаулымен белгіленген нысан бойынша, тәртіпте және мерзімде міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемелерін есептеу үшін қажетті ақпаратты ұсынуға;

      4) Қорға Қордың директорлар кеңесі айқындайтын мерзімде және көлемде ақпарат, оның ішінде сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) бойынша сақтандыру және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын оның міндеттемелері бойынша мәліметтер ұсынуға;

      5) Қорды өзінің төлем қабілетсіздігі туралы және уәкілетті органның санкцияларды қолдану фактілері туралы хабардар етуге;

      6) Қорға сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері бойынша сақтандыру қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлау;

      7) сотқа мәжбүрлеп тарату туралы талап арыз берілгені туралы, сондай-ақ соттың сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағаны туралы Қорды хабардар етуге;

      8) уәкілетті органның Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалын лицензиядан айыруы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату рәсімін жүргізуі туралы Қорды хабардар етуге;

      9) Заңда көзделген жағдайларда және тәртіпте мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтанушысынан (сақтандырылғаннан, пайда алушыдан) сақтандыру жағдайының басталуы және кепілдік төлемін төлеу туралы хабарламасын (өтінішін) қабылдауға және сақтандыру жағдайы мен келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша жұмысты жүзеге асыруға;

      10) сақтанушыларды (сақтандырылушыларды), сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) бойынша сақтандыру шартын жасасуға ниеті бар тұлғаларды Қордың басқару органы бекіткен нысан бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне өзінің қатысуы туралы хабардар етуге;

      11) өзінің ресми интернет-ресурсында сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.";

      36 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Бастапқы, міндетті, қосымша не төтенше жарналарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайда сақтандыру ұйымы - қатысушы төлеу күнін қосқанда, мерзімі өткен әрбір жұмыс күні үшін мерзімі өткен төлем сомасының 0,1 пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.";

      Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартына 1-қосымша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес жазылсын.

      Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартына 2-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6287 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережелері Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      3. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесін, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдерін, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 387 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8329 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесін, міндетті, бастапқы біржолғы, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдерін, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібін бекіту туралы";

      кіріспесі және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, бастапқы біржолғы, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібі (бұдан әрі – Әдістеме) бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесінде, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдерінде, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, бастапқы біржолғы, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібі";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары – сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының міндетті, бастапқы біржолғы, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібі (бұдан әрі – Әдістеме) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен қатысу шартын жасасқан сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымдары филиалдарының (бұдан әрі – қатысушы сақтандыру ұйымдары) міндетті, бастапқы біржолғы, қосымша жарналардың, шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесін, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ шартты міндеттемелерді қалыптастыру мен есепке алу тәртібін белгілейді.";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Міндетті жарналар мөлшерлемелерін есептеу қағидаларын Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының (бұдан әрі – Қор) директорлар кеңесі бекітеді және ол 3 (үш) жылда кемінде 1 (бір) рет қайта қаралуға тиіс.

      Міндетті жарналар мөлшерлемелерін есептеу қағидалары Әдістеменің 5, 6, 7, 8, 9 және 10-тармақтарын ескере отырып, кепілдік берілетін сақтандырудың әрбір түрі бойынша базалық мөлшерлемелерді және түзету коэффициенттерін есептеу тәртібін қамтиды.

      Міндетті жарналар мөлшерлемелерін есептеу Қордағы тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарды ескере отырып жүзеге асырылады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) шеңберінде жинақтаушы сақтандырудың әрбір түрі бойынша міндетті жарнаның базалық мөлшерлемесі сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру резервтерінің оң өзгерісінен кемінде 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайызын құрайды және 1 (бір) пайызынан аспайды.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Қатысу шарты бірінші рет жасалған жыл ішінде қатысушы сақтандыру ұйымы үшін сақтандырудың кепілдік берілетін әрбір түрі бойынша міндетті жарна мөлшерлемесі түзету коэффициентін қолданбай базалық мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мөлшерінде белгіленеді.

      Қатысушы сақтандыру ұйымы үшін кепілдік берілетін сақтандырудың әрбір түрі бойынша міндетті жарнаның мөлшерлемесі кепілдік берілетін сақтандырудың түрі бойынша жарналар алғаш рет төленетін жыл ішінде түзету коэффициентін қолдана отырып, базалық мөлшерлеме мөлшерінде белгіленеді.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қатысушы сақтандыру ұйымы сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері (сыныптары) шеңберінде жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілетін әрбір түрі бойынша міндетті жарна сомасын есептеуді қатысушы сақтандыру ұйымы үшін тиісті міндетті жарнаның мөлшерлемесін есепті тоқсанның соңында және басында жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілетін әрбір түрі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшерлері арасындағы оң айырмаға көбейту арқылы тоқсан сайын дербес жүргізеді. Есепті тоқсанның соңында және басында жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілген түрі бойынша сақтандыру резервтерінің арасындағы айырма теріс болған жағдайда Қор міндетті жарналарды қайтармайды.

      Егер есепті кезеңде жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілген түрі бойынша сақтандыру резервтерінің ұлғаюы Сақтандыру қызметі туралы заңда көзделген жағдайларда сақтандыру шарттарын (сақтандыру портфелін) басқа сақтандыру ұйымынан, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының басқа филиалынан қабылдауға байланысты болған жағдайда, міндетті жарналар сомасын есептеу қабылданған сақтандыру портфелі бойынша міндетті жарналары сақтандыру портфелін беруді жүзеге асырған сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының Қорға төлеген сақтандыру резервтерінің сомасын есепке алмай жүзеге асырылады.";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Қосымша жарналар мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, бастапқы біржолғы, қосымша жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері";

      мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:

      "22-1. Бастапқы біржолғы жарнаның мөлшері "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары-сақтандыру ұйымдары төлеу үшін бастапқы біржолғы жарна мөлшерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 184 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4855 болып тіркелген) белгіленеді.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Қатысушы сақтандыру ұйымдары қосымша жарналарды төлеуді есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінен) кешіктірмей әрбір тоқсанның қорытындысы бойынша Қордың Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкіндегі зиянды өтеу резервінің қаражатын есепке алу үшін ашылған шотына дербес жүргізеді.

      Бастапқы біржолғы жарнаны төлеуді қатысушы сақтандыру ұйымы Қордың зиянды өтеу резервінің қаражатын есепке алу үшін ашылған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктегі шотына Қормен қатысу шарты жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілетін әрбір түрі бойынша қалыптастырылуға тиіс шартты міндеттемелердің мөлшерлемесі жинақтаушы сақтандырудың кепілдік берілетін әрбір түрі бойынша сақтандыру резервтерінің оң өзгерісінің кемінде 0 (нөл) пайызын құрайды және 4 (төрт) пайызынан аспайды.";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Қатысушы сақтандыру ұйымы кепілдік берілетін жинақтаушы сақтандырудың әрбір түрі бойынша шартты міндеттемелердің мөлшерін есептеуді есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінен) кешіктірмей шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есепті тоқсанның басындағы және соңындағы кепілдік берілетін жинақтаушы сақтандырудың әрбір түрі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшерлері арасындағы оң айырмаға көбейту арқылы тоқсан сайын дербес жүргізеді.".

      4. "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы", "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы", "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы", "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы", "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:"

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" (бұдан әрі – Инвестициялық қорлар туралы заң), "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы", "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң), "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" (бұдан әрі – Қор туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру талаптары мен тәртібін айқындайды.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Кастодиандық шартта кастодиан ерікті жинақтаушы зейнетақы қормен немесе арнайы қаржы компаниясымен немесе арнайы қаржы компаниясымен және арнайы қаржы компаниясының инвестициялық портфельді басқарушысымен немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен және инвестициялық портфельді басқарушымен немесе сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен жасалатын кастодиандық шартты қоспағанда, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 75-бабының 3-тармағында белгіленген оның мазмұнына қойылатын талаптардан басқа мыналар қамтылады:

      1) кастодианның бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны, сондай-ақ кастодианның клиенттен немесе клиенттің шоттарын басқаруға өкілеттігі бар ұйымнан кастодианның осы Қағидалардың 22-тармағының 8) тармақшасында көзделген функцияларын орындауы үшін қажетті құжаттарды алу құқығы;

      2) кастодианның клиент алдындағы есептілігінің нысаны мен кезеңділігі;

      3) клиентке активтерді қайтару не клиенттің активтерін жаңа кастодианға тапсыру тәртібі;

      4) салыстырып тексеруді жүргізу тәртібі мен кезеңділігі;

      5) тараптардың біреуінің бастамасы бойынша және (немесе) уәкілетті органның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берген кастодиан лицензиясының қолданысы тоқтатылған кезде кастодиандық шартын бұзу тәртібі мен талаптары;

      6) уәкілетті органға нақты болуын және сақталатын резервтік көшірмесінің мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін шарттар;

      7) кастодианның кастодиандық қызметін реттейтін ішкі құжаттарымен танысқаны туралы клиенттің белгісі;

      8) кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де ережелер.

      Осы тармақтың 3), 5) және 7) тармақшаларының талаптары кастодиан мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалған кастодиандық шарттың мазмұнына қолданылмайды.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Кастодиандық шартты бұзудың бастамашысы екінші тарапты (тараптарды):

      1) кастодианның және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалған кастодиандық шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік жиырма күн бұрын;

      2) кастодианның және арнайы қаржы компаниясының арасында жасалған кастодиандық шартты немесе кастодианның, арнайы қаржы компаниясының, және инвестициялық портфельді басқарушының арасында жасалған кастодиандық шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын;

      3) кастодианның және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және инвестициялық портфельді басқарушының арасында жасалған кастодиандық шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын хабардар етеді.

      4) кастодианның және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының арасында жасалған кастодиандық шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік жиырма күн бұрын хабардар етеді.

      Өзге кастодиандық шарттарды бұзуға бастамашы шарттың екінші тарабын кастодиандық шартта белгіленген мерзімде хабардар етеді.";

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Кастодиан өз функцияларын іске асыру мақсатында:

      1) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздардың номиналды ұсталуын жүзеге асырады;

      2) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтердің есебін жүргізуді және сақталуын, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың бар болуын қамтамасыз етеді;

      3) кастодиндық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдармен жасалған мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін көрсетеді;

      4) клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелерді тіркейді және осындай бағалы қағаздар бойынша оның құқығын растайды;

      5) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген клиенттердің эмиссиялық бағалы қағаздары мен өзге де активтері бойынша кірістер алады және оларды клиенттердің шоттарына есепке алады;

      6) меншікті активтерге қатысты клиенттер активтерінің жеке сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етеді;

      7) Қағидалардың 4-бөлімінде белгіленген клиенттердің эмиссиялық бағалы қағаздары мен өзге де активтерінің шоттарын жүргізу және есепке алу технологиясын сақтайды;

      8) өз клиенттерінің активтерімен жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне, оның ішінде Қағидалардың 24, 25, 26, 26-1-тармақтарында белгіленген тәртіппен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін, арнайы қаржы компаниясының активтерін және "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резервін мақсатты орналастыруына (пайдалануына) бақылау жасайды;

      9) клиенттерге олардың шоттарының жай-күйі туралы есептілікті тұрақты негізде және олардың алғашқы талап етуі бойынша, ал бағалы қағаздарды және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген өзге де қаржы құралдарын ұстаушыларға – олардың алғашқы талап етуі бойынша ұсынады;

      10) кастодианның есепке алу жүйесінде клиенттерге ашылған шоттардағы клиенттердің активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді және бағалы қағаздар эмитенттерінің және орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша клиенттерге ақпарат береді;

      11) уәкілетті орган сұрататын ақпаратты береді;

      12) кастодиандық шартта көзделген қызметтерді көрсетеді.";

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Кастодиан "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резервін сақтау және есепке алу функцияларын іске асыру мақсатында:

      1) кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде, нысан бойынша "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін және зиянды өтеу резервін есепке алуға және сақтауға арналған шоттардың жай-күйі туралы сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын ай сайын хабардар ету;

      2) кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде, оның ішінде сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қорына ұсыну үшін кастодианның ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының құрылымы, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есепті Қағидалардың 36-тармағына сәйкес салыстырып тексеру үшін ай сайын жасау;

      3) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резервінің қаражатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына мақсатты орналастырылуын бақылау;

      4) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының құнын, қозғалысын және құрамын, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резервін есепке алуды жүзеге асырады.

      "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының құрылымы (құрамы), "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резерві Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған кезде, кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына хабарлама жібереді.";

      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

      "26-1. Кастодиан "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянын өтеу резерві қаражатының мақсатты орналастырылуына (пайдаланылуына) бақылауды кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар бойынша операцияларды жасауға ұсынылған құжаттарды және бұйрықтарды (тапсырмаларды) тексеру арқылы, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында;

      2) инвестициялық декларацияда;

      3) уәкілетті орган қолданған, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры резервтері қаражаттарына қатысты инвестициялық қызметті шектеуге бағытталған қадағалап ден қою шараларында белгіленген талаптарға сәйкес келуін тексеру арқылы жүзеге асырады.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві қаражаттарын бақылау функцияларын орындау шеңберінде кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар бойынша көрсетілген активтер есебінен операция жүргізуге алынған бұйрық Қағидалардың 24, 25, 26 және 26-1-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде операцияны (орындалуды) тіркейді және осы бұйрықты (осы тапсырманы) берген тұлғаға тиісті бұйрықтың (тапсырманың) орындалуы туралы есепті жібереді.

      Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген есепті жіберу қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша талап етілмейді.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Бұйрықтың (тапсырманың) Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, кастодиан уәкілетті органды, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын және егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса қор биржасын жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді.

      Бұйрықтың (тапсырманың) Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, кастодиан уәкілетті органды, басқарушы компанияны, егер мәміле акционерлік инвестициялық қордың активтерін қатыстырумен жасалған болса, акционерлік инвестициялық қордың атқарушы органын, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса қор биржасын жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді.

      Бұйрықтың (тапсырманың) Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, кастодиан уәкілетті органды, арнайы қаржы компаниясын, инвестициялық портфельді басқарушыны, сондай-ақ, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қор биржасын жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді.

      Бұйрықтың (тапсырманың) Қағидалардың 26-1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, кастодиан уәкілетті органды, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын және қор биржасын, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді.";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Кастодиан эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірме беруді және ақпаратты ашуды, сондай-ақ номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыру шеңберінде кастодианның есепке алу жүйесінде өзге операцияларды жүргізуді Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 болып тіркелген) Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында (бұдан әрі - № 210 Қағидалар) және Қағидаларда белгіленген тәртіппен және талаптарда жүзеге асырады.

      Кастодиан кастодианның есепке алу жүйесінде ескерілетін бағалы қағаздарды ұстаушы болып табылатын тұлғаның алғашқы талап етуі бойынша күнтізбелік үш күн ішінде оған оның жеке шотынан үзінді көшірмені береді.";

      33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "33. Кастодиан әрбір клиентке оның активтерінің есебін жүргізуге арналған жеке шот ашады және кастодианды есепке алу жүйесінде ашылған клиент шотының шегінде қосалқы шоттар ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген шетелдік бағалы қағаздардың есебін жүргізу мақсаттары үшін кастодианның есеп жүргізу жүйесінде бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шотын жүргізу құқығы бар брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның әрбір клиентіне (бұдан әрі - бірінші санаттағы брокер) осы бірінші санаттағы брокерге ашылған жеке шоттың шеңберінде осы клиентке тиесілі шетелдік бағалы қағаздарын есепке алу үшін жеке баланстан тыс шот ашылады.

      Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген ақшаны, бағалы қағаздарды және өзге де активтерді есепке алу мақсаттары үшін кастодиан инвестициялық портфельді басқарушының әрбір клиентіне инвестициялық портфельді басқарушыны көрсете отырып ақшаны есепке алуға арналған жеке банк шоты және бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарын (ақшаны қоспағанда), сондай-ақ өзге активтерді есепке алуға арналған баланстан тыс шот ашылады.

      "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және зиянды өтеу резервінің қаражаттарын есепке алу мақсаттары үшін кастодиан сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын (ақшаны қоспағанда) есепке алу үшін жеке баланстан тыс шот (қосалқы шоттар) және ақшаны есепке алуға арналған банктік шоттар ашады.";

      35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Кастодианның ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтері, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және зиянды өтеу резервінің қаражаттарын, арнайы қаржы компанияларының бөлінген активтерін, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздарды және олармен жасалған мәмілелерді есепке алу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында, кастодианды шарттарда және кастодианның ішкі құжаттарымен белгіленеді.";

      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Кастодиан оған кастодиандық қызмет көрсетуге берілген клиенттердің активтерін актуалды есепке алуды қамтамасыз ету мақсатында айына кем дегенде бір рет өзінің клиенттерінің ақшасын, қаржы құралдарын және өзге активтерін есепке алу жүйесінің деректерін бірінші санаттағы брокер-дилердің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, орталық депозитарийдің, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының, сондай-ақ шетелдік номиналды ұстаушының деректеріне сәйкестігін салыстырып тексереді.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зейнетақы активтерін сондай-ақ кастодиандық қызмет көрсетуге берілген, арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін салыстырып тексерудің ерекшеліктері кастодианды шартпен белгіленеді.";

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Кастодиан кастодианның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен № 210 қағидалардың 21-тармағында көзделген есепке алу журналдарын, сондай-ақ мыналарды:

      1) кастодиан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, инвестициялық қорлардың, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының және арнайы қаржы компанияларының жеке шоттары бойынша операцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық декларацияларына мен инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына және (немесе) зейнетақы ережелеріне және (немесе) акционерлік инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына және (немесе) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беруді қорының зиянды өтеу резервінің қаражаттарын инвестициялау қағидаларына және (немесе) инвестициялық пай қорларының ережелеріне, және (немесе) арнайы қаржы компаниясы мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шарттарына сәйкес келмеуі себебінен қабыл алмаған (орындамаған) операцияларын;

      2) кастодиан инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін ақша және қаржы құралдарынан басқа, инвестициялық портфельді басқарушы мүлікпен жасалан мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) акционерлік инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына сәйкес келмеуі себебінен қабыл алмаған (орындамаған) инвестициялық қорлардың ақша және қаржы құралдарынан басқа, мүлкімен жасалған мәмілелер (операциялар);

      3) кастодианға инвестициялық қорлардың инвестициялық портфельді басқарушыларының не арнайы қаржы компанияларының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорларының, Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық декларацияларына және инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына және (немесе) зейнетақы ережелеріне және (немесе) акционерлік инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына және (немесе) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беруді қорының зиянды өтеу резервінің қаражаттарын инвестициялау қағидаларына және (немесе) инвестициялық пай қорларының ережелеріне, және (немесе) арнайы қаржы компаниясы мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шарттарына сәйкес келмейтін арнайы қаржы компанияларының берілген бұйрықтары (тапсырмалары) туралы уәкілетті органға жіберілген хабарламаларды есепке алу журналдарын жүргізу арқылы дәйекті және актуалды есепке алуды (есепке алу деректерін өзгертуге негіздемелер туындаған күні) жүзеге асырады.";

      59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "59. Кастодианның инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының активтерін, инвестициялық қордың, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының активтерін және арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін жаңа кастодианға беруді клиент жаңа кастодианмен кастодиандық шарт жасасқаннан кейін іс-әрекет етуші және жаңа кастодианның уәкілетті өкілдері жүзеге асырады.";

      64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, арнайы қаржы компаниясының белгіленген активтерін, инвестициялық қордың активтерін, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражаттарын жаңа кастодианға қабылдау-тапсыру актісінде Қағидалардың 62-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа мынадай ақпарат қамтылады:

      1) активтерді қабылдау-тапсыру актісін жасаған күнгі жағдай бойынша жасалған депонент-банктердің атауын, салымдар сомаларын, банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірлерін, салымдар мерзімдерін, сыйақы ставкаларын көрсете отырып, екінші деңгейдегі банктердегі салымдар туралы ақпарат;

      2) активтерді қабылдау-тапсыру актісін жасаған күнгі жағдай бойынша клиенттердің активтерін құрайтын қаржы құралдарының сатып алу және ағымдағы құны туралы ақпарат;

      3) активтерді қабылдау-тапсыру актісін жасаған күнгі жағдай бойынша әрбір қаржы құралы бойынша есептелген және алынған инвестициялық кірістің сомасы туралы, сондай-ақ әрбір қаржы құралы бойынша есептелген, бірақ төленбеген сомасы туралы;

      4) активтерді қабылдау-тапсыру актісін жасаған күнгі жағдай бойынша есептелген және төленген, сондай-ақ төлеуге жататын комиссиялық сыйақылар сомасы туралы;

      5) кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі қызметке қатысты өзге де мәліметтер.";

      мынадай мазмұндағы 68-1-тармақпен толықтырылсын:

      "68-1. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатын қабылдау-өткізу актісі кастодиандық шартты бұзған күнгі жағдай бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры, кастодиан, жаңа кастодиан, уәкілетті орган үшін бір-бірден төрт данада жасалады, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының, кастодианның және жаңа кастодианның бірінші басшылары мен бас бухгалтерлері қол қояды.";

      69-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "69. Инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатын, арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін, инвестициялық қор активтерін қабылдау-өткізу актісінің даналарын кастодиандық қызмет көрсетуге активтерді қабылдайтын кастодиан оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұсынады.".

      5. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 199 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17396 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Активтерді инвестициялау қағидаларын және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары мсы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.";

      1-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымша Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакциядағы 3-қосымшамен толықтырылсын.

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
  Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорына
қатысудың үлгі шартына
1-қосымша

      Нысан

Сақтандыру сыйлықақыларының, міндетті жарналар, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің есептелген сомасы жөніндегі мәліметтер

      ____________________________________________________________________

                  (сақтандыру ұйымы - қатысушының атауы)

      Есепті кезең: 20 __ жылғы _______ тоқсандағы жағдай бойынша

  (теңгемен)

Кепілдік берілген сыныптың атауы

Сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, сақтанушыларға қайтарылған (қайтарылуы тиіс) сақтандыру сыйлақылары

Есептелген міндетті жарналар сомасы

Есептелген шартты міндеттемелер сомасы

Қорға қатысудың басынан бастап кезең ішінде есептелген шартты міндеттемелердің жалпы сомасы (өспелі жиынтығымен)

Есептелген қосымша жарналар сомасы
      Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      _________________

      _____________             ___________

      (қолы)                   (күні)

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
  Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорына
қатысудың үлгі шартына
2-қосымша

      Нысан

Сақтандыру резервтерінің, міндетті жарналардың және шартты міндеттемелердің сомасы бойынша мәліметтер

      ____________________________________________________________________

                  (сақтандыру ұйымы - қатысушының атауы)

      Есепті кезең: 20 __ жылғы _______ тоқсандағы жағдай бойынша

  (теңгемен)

Кепілдік берілетін сақтандыру түрінің атауы

Сақтандыру резервтері

Есептелген міндетті жарналар сомасы

Есептелген шартты міндеттемелер сомасы

Қорға қатысудың басынан бастап кезең ішінде есептелген шартты міндеттемелердің жалпы сомасы (өспелі жиынтығымен)

өткен тоқсанның басына

есепті тоқсанның басында

айырмашылығыөткен тоқсанның басына

А

1

2

3

4

5

6      Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      _____________ _________________ __ _________

      (қолы)            (күні)

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
  Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі
агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62 қаулысымен
бекітілді

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі

      Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының Қор қатысушысы – таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Таратылатын Қор қатысушысы – сақтандыру ұйымының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібін реттейтін Ереженің талаптары уәкілетті орган оларға қатысты сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдарына (қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдары) "Сақтандыру қызметі туралы" (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып қолданылады.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Ереже мақсатына мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) дебиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін сақтандыру шарттарының сақтандыру сыйлықақылары төлемі бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы алдында борышы бар тұлғалардың тізімі;

      2) кредитор – Заңға сәйкес кепілдік төлем алуға құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) не сақтандыру шарты мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің көлемі шегінде келтірілген зиянды жәбірленушіге (зиянның өтелуіне құқығы бар адамға) өтеген және тиісінше сақтандыру төлемін алу құқығы өткен өзге де тұлға;

      3) кредиторлар тізілімі - уақытша әкімшілік беретін кепілдік төлемді алу құқығын иеленген тұлғалар тізімі.

      4) сақтандыру актісі - сақтандырушы және (немесе) оның өкілінің қатысуымен қатысушы-сақтандыру ұйымы жасаған үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және (немесе мүлкіне) келтірілген зиянның жері, уақыты, мөлшері және себебі көрсетілген және сақтандыру төлемін жүзеге асырудың негізі болып табылатын құжат;

      5) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы (қатысушы-сақтандыру ұйымы) – Қормен қатысу шартын жасасқан және оның акционері болып табылатын сақтандыру ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымының филиалы;

      6) сақтандырудың аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлем - Қордың Заңында көзделген тәртіппен және талаптармен аннуитеттік сақтандыруға кепілдік беру шеңберінде сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) және (немесе) сақтандырылушының пайдасына төлейтін ақша сомасы;

      7) сақтандырудың міндетті түрлері бойынша кепілдік төлем – Сақтандыру қызметі туралы заңда көзделген жағдайларда, таратылатын сақтандыру ұйымының, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру шарты бойынша Қордың Заңда көзделген тәртіппен және талаптармен басталған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы;

      8) мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлем – Қордың "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес іске асырылатын өмірді сақтандыру шаты бойынша орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша Қордың – Қор қатысушысы-таратылатын сақтандыру ұйымының пайда алушыға төлейтін ақша сомасы;

      9) шарттардың тізілімі - Заңның 7-бабының 1-тармағы 2) бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес кепілдік берілетін таратылатын сақтандыру ұйымының қолданыстағы сақтандыру шарттарының тізілімі;

      10) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2-тарау. Қордың міндетті сақтандыру түрлері және мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде жасалған, өмірді сақтандыру шарттары бойынша кепілдік төлемдерін жүзеге асыруы

      2. Кепілдік төлемін алу негіздері Заңның 15-бабының 1-тармағында белгіленген.

      3. Кредитор Заңның 15-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемін алу үшін Қорға өтініш берген жағдайда, кепілдік төлемін жүзеге асыру жөніндегі жазбаша өтінішке мынадай растайтын құжаттарды:

      1) сақтандыру төлемін жүзеге асырудан не сақтандыру төлемін толық емес көлемде жүзеге асырудан заңсыз бас тартқан жағдайда сақтандыру ұйымы мен сақтанушы (сақтандырылушы) арасында жасалған бітімге келу келісімін, сақтандыру төлемін не сақтандыру төлемінің даулы бөлігін заңды күшіне енгені жөніндегі белгімен жүзеге асыру туралы соттың шешімін; не сот актісі болмаған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемінен бас тарту немесе оны ішінара жүзеге асыру туралы шешімін (бар болғанда), сондай-ақ жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің көлемін растайтын төлем құжаттарын, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген зиян мөлшерін растайтын құжаттарды;

      2) егер сақтандыру жағдайы уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған және уақытша әкімшілікті тағайындау күнінен бастап таратылатын қатысушы сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі кезеңде болған жағдайда - кредитор сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талабын қойған кезде ұсынатын, сақтандырудың кепілдік берілетін түрлерін (кластарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген құжаттар.

      3) орын алғаны туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылғаннан кейін мәлімделген және олар бойынша міндеттемелер таратылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелінің құрамында берілмеген сақтандыру жағдайлары бойынша – сақтандыру шарты бойынша қолда бар құжаттар және Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында көзделген, сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар.

      Кепілдік берілген төлемді алуға қажетті растаушы құжаттар болмаған жағдайда, кредитор таратылатын сақтандыру ұйымының уақытша әкімшілігіне немесе мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясына тиісті құжаттарды Қорға немесе таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін қабылдаған қатысушы сақтандыру ұйымына беру туралы өтінішпен жүгінеді.

      Уақытша әкімшілікте және (немесе) тарату комиссиясында кепілдік берілген төлемдерді алуға қажетті растайтын құжаттардың жоқтығы анықталған кезде, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның және (немесе) таратылатын қатысушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан алынған мәліметтер пайдаланылады.

      4. Кредитор Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) сақтандыру шартында көзделген мерзімдерде және тәртіппен кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды. Кредитордан келіп түскен өтініш бойынша шешім қабылдау үшін Қор қатысушы- таратылатын сақтандыру ұйымының (бұдан әрі – уақытша әкімшілік) немесе қатысушы-сақтандыру ұйымынан кредитордың сақтандыру ісін, оның ішінде есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, сақтандыру төлемдерінің мөлшері туралы ақпаратты жазбаша түрде сұратады.

      5. Уақытша әкімшілік, қатысушы-сақтандыру ұйымы Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде құжаттардың тізімдемесін жасап, Қорға бар сақтандыру ісі мен қажетті ақпаратты, оның ішінде сақтандыру төлемдерінің жүзеге асырылу фактілері мен мөлшерін растайтын төлем құжаттарының көшірмелерін жібереді не Қорға кредитор жөніндегі құжаттар мен ақпараттың жоқтығы туралы хабарлайды.

      6. Ереженің 3-тармағының бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторы Қорға не қатысушы-сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және Қазақстан Республикасының сақтандырудың кепілдік берілген түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген мерзімде және тәртіппен сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласа алады. Қор мекенжайын көрсете отырып, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының тізбесін Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

      Кредитордың талабын алғаннан кейін қатысушы-сақтандыру ұйымы не Қор кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) туралы Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында көзделген тәртіппен сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін анықтау жөніндегі жұмысты жүргізеді.

      7. Кредиторларға сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру үшін Қор уәкілетті орган қатысушы-сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уақытша әкімшіліктен жазбаша түрде:

      1) шарттар тізілімін;

      2) кредиторлардың әрқайсысы бойынша мынадай ақпаратты қамтитын:

      есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері туралы;

      есептелген және жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің мөлшері туралы кредиторлар тізілімін;

      3) осы дебиторлардың әрқайсысының сақтандыру сыйлықақысы бойынша берешегінің мөлшері туралы ақпаратты қамтитын дебиторлар тізілімін сұратады.

      8. Уақытша әкімшілік Қордың сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде сұраған ақпаратты Қорға жібереді.

      Қор ақпаратты алғаннан кейін бір жұмыс күн ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымына шарттар тізілімін жібереді.

      9. Кредитор қатысушы - сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және кепілдік төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласқан жағдайда қатысушы - сақтандыру ұйымы кредитор туралы ақпараттың болуын шарттар тізілімінен және (немесе) дерекқордан тексереді.

      Кредитор туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) деректер базасында болмаған жағдайда қатысушы-сақтандыру ұйымы кредитор мен Қорға өтінішті қабылдаудан бас тартуды жібереді, сондай-ақ кредиторға осы факті бойынша Қорға хабарласу қажеттігін түсіндіреді.

      10. Кредитор өзі туралы мәліметтер шарттар тізілімінде және (немесе) дерекқорда болмағандықтан Қормен хабарласқан кезде Қор уақытша әкімшілікке не тарату комиссиясына 3 (үш) жұмыс күні ішінде кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) үшін кредитор жөніндегі ақпаратты беру туралы жазбаша түрде сұрату жібереді.

      11. Уақытша әкімшілік немесе тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру шартының көшірмесін (ол бар болса) және (немесе) сақтандыру сыйлықақы төлемін растайтын құжатты және сақтандыру шарты бойынша ақпаратты жібереді.

      12. Өтініш беруші мен таратылатын қатысушы-сақтандыру ұйымы арасында жасалған сақтандыру шарты бойынша ақпарат болған кезде қатысушы-сақтандыру ұйымы кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартында белгіленген мерзімде кредитор кепілдік берілетін сақтандыру түрін (сыныбын) реттейтін Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) сақтандыру шартымен көзделген құжаттардың толық пакетін ұсынған күннен бастап сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін айқындау бойынша жұмыс жүргізеді, сақтандыру актісін жасайды немесе кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы құжаттар пакетін қалыптастырады.

      13. Қатысушы-сақтандыру ұйымымен Ереженің 12-тармағында көрсетілген құжаттарды жасаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қалыптасқан құжаттар пакетін Қорға жібереді.

      Құжаттар пакетіне сақтандыру жағдайын, келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша жұмысты жүзеге асырумен байланысты шығыстарды және бүлінген мүлікті бағалауды жүргізу шығыстарын Қордың өтеуі туралы қатысушы-сақтандыру ұйымының талабы қоса беріледі. Қор Заңның 15-бабының 5-тармағында айқындалған мөлшерде құжаттар пакеті келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қатысушы-сақтандыру ұйымының шығыстарын өтейді.

      14. Қор уақытша әкімшіліктен, қатысушы - сақтандыру ұйымынан кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында немесе сақтандыру шартында және Ережеде көзделген құжаттар пакетін алғаннан кейін Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімді кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында белгіленген мерзімдерде қабылдайды.

      15. Қор кепілдік төлемін кепілдік берілген сақтандыру түрлері (сыныптары) бойынша Қазақстан Республикасының жекелеген заңдарында, сақтандыру шартында және Ережеде белгіленген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жүзеге асырады.

      Қор кепілдік төлемін жүзеге асыруы үшін кредитор Ережеде көзделген құжаттардан басқа жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, банктік деректемелері (бар болған кезде) туралы деректерді ұсынады.

      16. Кепілдік төлемін Қор тікелей өзі немесе кредитордың банк шотына қолма-қол ақшасыз нысанда агент-банк арқылы не тараптардың келісімі бойынша қолма-қол ақшамен жүзеге асырылуы мүмкін.

      17. Егер уәкілетті орган қатысушы сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру және уақытша әкімшілікті тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру портфелін табыстау (қабылдау) күніне дейінгі уақыт аралығы аяқталғанға дейін Қор Қазақстан Республикасының кепілдік берілетін сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін жекелеген заңдарының талаптарына сәйкес кредиторлардың талаптарын қабылдаған болса, сақтандыру жағдайының басталуына әкеліп соқтырған оқиғаның нәтижесінде кредитордың денсаулығы нашарласа (мүгедектік немесе мүгедектіктің ең жоғарғы тобы белгіленеді) не ол қайтыс болса, Қор кредитордан немесе оның мұрагерлерінен келіп түскен өтініштің және тиісті құжаттардың негізінде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және мөлшерде кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеуді жүргізеді. Кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеген кезде есепке бұрын төленген сомалар қабылданады.

      18. Кредитордың (сақтанушының) таратылатын сақтандыру ұйымы алдында сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешегі болған жағдайда, Қор осы кредиторға төлейтін кепілдік төлемінің мөлшерін, берешек сомасын шегере отырып, белгілейді.

      19. Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторына кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту себебін негіздей отырып, Қазақстан Республикасының кепілдік берілген сақтандыру түрлерін (сыныптарын) реттейтін заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде жазбаша хабарлама жіберіледі.

      20. Кредитор сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішті және Қағидалардың 3-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды.

      Мемлекеттік органдарға, жеке, заңды тұлғаларға сұрату жіберуді талап ететін кредитордың өтініші бойынша қосымша мәліметтер және (немесе) растайтын құжаттар алу қажет болған кезде өтінішті қарау мерзімі жауап беру үшін қажетті мерзімге, ал сұрату шетелдік мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жіберілген жағдайда өтініш немесе сұрату жіберілетін елдің ұлттық заңнамасында көзделген мерзімге тоқтатыла тұрады.

      Құжаттарды қарау нәтижелері бойынша Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Кепілдік төлем Қағидалардың 16-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда Қор бас тарту себептерін негіздей отырып, кредиторға жазбаша жауап жібереді.

      21. Кепілдік төлемінің төленген сомаларын салыстырып тексеру Қор және агент-банк жасайтын кепілдік төлемнің төленген сомалары бойынша салыстырып тексеру актісінің негізінде сақтандыру портфелін тапсыру сәтінде жүзеге асырылады.

      22. Қордан аннуитетті сыныптары бойынша кепілдік төлемдері келесі түрде жүзеге асырылады:

      1) кредиторларға – "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес жасалған, уәкілетті орган уақытша әкімшілікті тағайындаған кезде оның сақтандыру ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдау негізі бойынша қолданыстағы аннуитетті сақтандыру шарттары бойынша;

      2) Заңның 7-бабы 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі үшінші абзацпен белгіленген жағдай туындағанда "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына кредиторлар пайдасына.

      Кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығы кредиторда Қордан шарттардың тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң туындайды және сақтандыру қызметі туралы Заңда көзделген тәртіппен қатысушы - таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелі тапсырылған күнге дейін қолданылады.

      Уәкілетті орган өз қызметін "өмірді сақтандыру" саласында атқарған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы лицензиядан айырылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тағайындаған уақытша әкімшілік, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөнінде және таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дерекқорынан сақтандыру аннуитетті сыныптары бойынша шарттар тізілімін Қорға қалыптастырып береді және тапсырады, олар бойынша Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 1) тармақшасына сәйкес кепілдік ұсынылады.

      Қор уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімінің және уақытша әкімшіліктен аннуитеттік сақтандыру шарттары тізілімінің көшірмелерін алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде кредиторларға кепілдік төлемдерді жүзеге асырғаны туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында, Қазақстандық ақпараттық интернет-ресурстарда және Қордың интернет-ресурсында жариялайды.

      23. Қор сақтандырудың аннуитеттік сыныптары бойынша кепілдік төлемдердің үзіліссіздігі мен уақтылылығын қамтамасыз етеді. Қор мен сақтандырушы (сақтандырылушы, пайда алушы) арасында жаңа шарт жасаудың қажеті жоқ.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығының туындауына байланысты кредитор Қорға өтініш жасаған жағдайда, Қор кепілдік төлемін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігінен алынған ақпарат негізінде жүзеге асырады.

      Заңның 15-1-бабының 2-тармағының бірінші бөлігіндегі 2) тармақшасымен белгіленген құқығын жүзеге асыру мақсатында және заңды тұлға және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы таратылған жағдайда, кредитор "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына немесе Қорға жүгінеді.

      Осындай аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысын Қор төлейді.

      Қажет болған жағдайда, кредитор және "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы арасында жасалған аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының дұрыс есептелгенін тексеру үшін Қор тәуелсіз актуарийді тартады.

      "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы аннуитеттік сақтандыру шартын жасаған кезде және ол шарттың қолданысы өткен соң қызметкердің кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалту дәрежесін белгілеу немесе ұзарту (қайта куәландыру) салдарынан кейінгі аннуитеттік сақтандыру шарты қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру портфелін қабылдаған сақтандыру ұйымымен жасалуы тиіс.

      Заңның 7-бабының 2-2-тармағының бірінші бөлігіндегі екінші абзацпен белгіленген аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кредиторларға кепілдік төлемді Қор шарттар тізілімін алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні өткен соң тікелей немесе банк агент арқылы кредитордың банктік шотына қолма-қол ақшасыз нысанда не қолма-қол ақшамен жүзеге асырады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      24. Тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін Қор мен уақытша әкімшілік салыстыру актісіне қол қояды, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) кепілдік төлемдерін алған кредиторлардың деректерін, кепілдік төлемінің мөлшерін, сондай-ақ кепілдік төлемдерін жүзеге асыруға байланысты Қорда туындаған шығыстардың мөлшерін көрсете отырып, кредиторлардың тізімі;

      2) деректерін көрсету арқылы өздеріне қатысты кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылданған кредиторлардың тізімі;

      3) уақытша әкімшілікке қайтарылған сақтандыру істерінің тізімі.

      25. Қор және уақытша әкімшілік салыстырып тексеру актісіне қол қойған кезде Қор уақытша әкімшілікке тізімдеме бойынша бір уақытта олар бойынша Қор кепілдік төлемді жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған кредиторлардың сақтандыру істерін береді.

      26. Қор кепілдік төлемдерді жүзеге асырған кредиторлардың құжаттары қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл бойы Қорда сақталады.

      27. Кепілдік төлемдері жасалған күннен бастап кредитордың таратылатын сақтандыру ұйымына жасалған кепілдік төлемдері көлемінде кері талап ету құқығы Қорға ауысады.

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
1-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары

      Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Қор туралы заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау тәртібін айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қордың меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын (бұдан әрі – резервтер қаражаты) инвестициялаудың негізгі мақсаттары:

      1) Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын сақтау және оларды көбейту;

      2) Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатының өтімділігінің жеткілікті деңгейін сақтау;

      3) Қордың меншікті активтерінің және резервтер қаражатының кірістілігін қамтамасыз ету.

      2. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау бір немесе бірнеше инвестициялық стратегия шеңберінде жүзеге асырылады.

      3. Соның шеңберінде Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау жүзеге асырылатын инвестициялық стратегияны (инвестициялық стратегияларды) Қор басқармасы әзірлейді және оны Қордың Директорлар кеңесі бекітеді.

      4. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау мақсатында Қорда бір немесе бірнеше инвестициялық комитет құрылады.

      5. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бір немесе бірнеше инвестициялық портфель шеңберінде жүзеге асырылады.

      6. Қор Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау туралы шешімдерді дербес түрде қабылдайды не Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатын инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) басқаруына береді.

      7. Инвестициялық портфельді басқарушыны таңдау жөніндегі шешімді Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

      8. Инвестициялық портфельді басқарушы Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялық басқаруды Қордың Директорлар кеңесі бекіткен инвестициялық стратегияның (инвестициялық стратегиялардың) негізінде жүзеге асырады.

2-тарау. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау тәртібі

      9. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау туралы шешімдерді дербес түрде қабылдаған жағдайда Қор мыналарды реттейтін ішкі құжаттарды әзірлейді:

      1) инвестициялық комитетті қалыптастыру және оның жұмыс істеу тәртібі, оның негізгі міндеттері мен құзыреті;

      2) Қордың меншікті активтеріне және резервтер қаражатына қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау тәртібі;

      3) инвестициялық қызметтің нәтижелерін ішкі бақылау тәртібі.

      Қағидалардың осы тармағында көрсетілген Қордың ішкі құжаттарын Қор басқармасы әзірлейді және Қордың Директорлар кеңесі бекітеді.

      10. Инвестициялық комитет (инвестициялық комитеттер) Қордың тәуекелдерді басқару бөлімшесі (тәуекел менеджері) әзірлеген ұсынымдар негізінде Қордың меншікті активтеріне және резервтер қаражатына қатысты инвестициялық шешімдер қабылдайды.

      11. Инвестициялық комитет (инвестициялық комитеттер) Қор туралы заңда айқындалған функциялардан басқа мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өткізу кезеңділігін тәуекелдің маңыздылығына қарай, бірақ жылына екі рет Директорлар кеңесі белгілейтін инвестициялық портфельге (инвестициялық портфельдерге) тән тәуекелдер көрсеткіштерінің мониторингі;

      2) тұрақты стресс-тестілеу және тәуекелдерді талдау;

      3) тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау және қолдану;

      4) тәуекелдердің рұқсат етілетін мөлшеріне лимиттер белгілеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      5) тәуекелдерді басқару бойынша жоспарлар әзірлеу;

      6) тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру, Қордың инвестициялық стратегиясына (инвестициялық стратегияларына) өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығару.

      12. Қордың тәуекелдерді басқару бөлімшесінің (тәуекел менеджерінің) ұсынымы мыналарды қамтиды:

      1) ұсынымның берілген күні және нөмірі;

      2) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпарат көздерінің тізбесі (сипаты);

      3) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау нәтижелері;

      4) инвестициялық шешімнің ұсынылатын нұсқалары;

      5) ұсыным берген адамдардың қолдары.

      13. Инвестициялық шешім мыналарды қамтиды:

      1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

      2) инвестициялық шешім қабылдауға негіз болған ұсынымның берілген күні мен нөмірі;

      3) жасалуға тиіс мәміленің түрі;

      4) ол бойынша мәміле жасалуға тиіс қаржы құралының сәйкестендіргіші;

      5) жасалуға тиісті мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің, бағасы мен сомасының ауқымы);

      6) мәмілені жасау мерзімдері;

      7) мәміле жасау болжанатын нарықтың типін (бастапқы немесе қайталама) көрсету;

      8) оның көмегімен мәміле жасау болжанатын брокердің атауы (ол болған кезде);

      9) Қордың меншікті активтері және резервтер қаражаты есебінен мәміле жасау көзделетін инвестициялық портфельдің атауы;

      10) инвестициялық шешім қабылдаған тұлғалардың қолдары;

      11) инвестициялық шешім қабылдауға қатысқан адамның ерекше пікірі (бар болса).

      Қор туралы Заңда және Қағидаларда реттелмеген Қорда инвестициялық шешімдер қабылдау рәсімдері Қордың ішкі қағидаларында айқындалады.

      14. Қабылданған инвестициялық шешімдерге және осы инвестициялық шешімдерді орындау үшін жасалған мәмілелерге бақылауды жүзеге асыру үшін Қорда қабылданған инвестициялық шешімдерді, орындалған және орындалмаған мәмілелерді есепке алу және тіркеу журналдары, сондай-ақ Қордың ішкі құжаттарында көзделген өзге де журналдар жүргізіледі.

      15. Қор әрбір айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша айына кемінде бір рет өзінің есепке алу жүйесінің деректерін олардың инвестициялық портфельді басқарушының (ол болған кезде) және резервтер қаражатын есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодианның деректеріне сәйкестігіне қатысты салыстырып тексеруді жүргізеді.

      16. Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген салыстырып тексеру қорытындылары салыстырып тексеру актісімен (салыстырып тексеру актілерімен) ресімделеді.

      17. Қор биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізуді қоспағанда, Қордың қайталама нарықтағы бағалы қағаздармен мәмілелерін Қор ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасайды.

      18. Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатының қатысуымен ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері ашық сауда-саттық әдісімен жасалады.

      19. Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражаты есебінен "кері репо" мәмілелері қор биржасының сауда жүйесінде орталық контрагенттің қатысуымен автоматты түрде жасалады және күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге жасалады.

      20. Егер қандай да бір мән-жайлардың нәтижесінде Қордың инвестициялық портфелінің (инвестициялық портфельдерінің) құрылымы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмей қалса, Қор осындай сәйкессіздікті одан әрі күшейтетін активтер орналастыруды дереу тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі-уәкілетті орган) хабарлайды , сондай-ақ уәкілетті орган оны мақұлдаған жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын ұсынады, іс-шаралар жоспарында айқындалған мерзімдерде бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шараларды жүргізеді.

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
2-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі

      1. Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – Қор туралы заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты (бұдан әрі-резервтер қаражаты) есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін белгілейді.

      2. Қор Қордың меншікті активтерін, резервтер қаражатын мынадай қаржы құралдарына:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар/ағымдағы шоттар;

      2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін салымдар/ ағымдағы шоттар:

      Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor ' s (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;

      Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады, Standard&Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес-бас банктері;

      3) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша (эмиентінің) "ВВ" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары;

      4) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар борыштық бағалы қағаздар;

      5) Standard&Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар;

      6) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;

      7) Standard & Poor 's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар;

      8) тазартылған қымбат металдар мен металл шоттарына орналастыруды жүзеге асырады.

      3. Қордың меншікті активтерін Тізбенің 2-тармақтың 1), 2), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген қаржы құралдарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің кемінде сексен пайызын құрайды.

      Резервтер қаражатын Тізбенің 2-тармақтың 1), 2), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген қаржы құралдарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру резервтер қаражатының кемінде 80 (сексен) пайызын құрайды.

      4. Қордың меншікті активтерін қаржы құралдарына (баланстық құны бойынша) жиынтық орналастыру мынадай:

      1) екінші деңгейдегі бір банктегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөнінде Қормен агенттік келісім негізінде қызметтер көрсететін банк-агентті қоспағанда) және оның үлестес тұлғаларының салымдарына, ақшасына және бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 20 (жиырма) пайызынан аспайтын, бірақ осы банктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      2) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайтын, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      3) мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық порфтельдің 10 (он) пайызынан астам емес;

      4) Қордың меншікті активтерінің қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелері Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес;

      5) борыштық бағалы қағаздарға бір шығарылым борыштық бағалы қағаздардың жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      6) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға – Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      7) тазартылған қымбат металдарға және металл шоттарға – Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес мәндерден аспайды.

      Осы тармақта белгіленген Қордың меншікті активтерін жиынтық орналастыру жөніндегі талаптар Тізбенің 2-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздарға қолданылмайды.

      5. Резервтер қаражатын қаржы құралдарына жиынтық орналастыру (баланстық құны бойынша) мынадай:

      1) екінші деңгейдегі бір банктегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөнінде Қормен агенттік келісім негізінде қызметтер көрсететін банк-агентті қоспағанда) және осы банктің үлестес тұлғаларының салымдарына, ақшасына және бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 20 (жиырма) пайызынан астам емес;

      2) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 20 (жиырма) пайызынан астам емес;

      3) мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес;

      4) резервтер қаражатының қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелері-резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес;

      5) борыштық бағалы қағаздарға – бір шығарылған борыштық бағалы қағаздардың жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      6) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайтын, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      7) тазартылған қымбат металдарға және металл шоттарға – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес мәндерден аспайды.

      Осы тармақта белгіленген резервтер қаражатын жиынтық орналастыру жөніндегі талаптар Тізбенің 2-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздарға қолданылмайды.

      6. Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган Moody' s Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) және Fitch (Фич) агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының рейтингтік бағаларын да таниды.

      7. Тізбеде реттелмеген инвестициялаудың қосымша лимиттері Қордың инвестициялық стратегиясында (инвестициялық стратегиясында) белгіленеді.

  Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін
Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қорының
мәселелері жөніндегі
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
3-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары

      1. Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялаудан жиынтық инвестициялық кірістен (бұдан әрі – резервтер қаражаты) және сақтандыру ұйымдары енгізген жиынтық жарналардан комиссиялық сыйақыны алу тәртібін айқындайды.

      2. Қор комиссиялық сыйақы алуды қорытындылары бойынша Заңның 8-1-бабы 2-тармағында белгіленген мөлшерден аспайтын комиссиялық сыйақы алынатын қаржы жылының соңына дейін Қордың Директорлар Кеңесі белгілеген мөлшерлемелер бойынша жүзеге асырады.

      3. Резервтер қаражатына қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы сомасы Қордың Директорлар кеңесі бекіткен комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін Қор акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен жылдық қаржылық есептілікке сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша резервтер қаражатын инвестициялаудан алынған жиынтық инвестициялық кіріс сомасына көбейту арқылы айқындалады.

      4. Қор қаржы жылының қорытындылары бойынша теріс жиынтық инвестициялық кіріс болған жағдайда резервтер қаражатына қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы алмайды.

      5. Жарналар үшін комиссиялық сыйақы сомасы Қордың Директорлар кеңесі бекіткен комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін сақтандыру ұйымдары қаржы жылында Қорға енгізген жиынтық жарналардың сомасына көбейту арқылы Қор акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен жылдық қаржылық есептілікке сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша айқындалады.

      6. Қор резервтер қаражатын есепке алу үшін ашылған банк шоттарынан Қордың меншікті активтері үшін ашылған банк шотына ақша қаражатын аудару арқылы комиссиялық сыйақы алады.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам Фонда гарантирования страховых выплат

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 100. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года № 30740

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие см. п. 5.

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам Фонда гарантирования страховых выплат, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту страхового рынка и актуарных расчетов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
М. Абылкасымова

      "СОГЛАСОВАНО"
Национальный Банк
Республики Казахстан

  Приложение
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка
от 23 ноября 2022 года № 100

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам Фонда гарантирования страховых выплат, в которые вносятся изменения и дополнения

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2003 года № 345 "Об утверждении Типового договора участия в Фонде гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2548) следующие изменения и дополнения:

      в Типовом договоре участия в Фонде гарантировании страховых выплат, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Предметом настоящего договора является участие страховой организации - участника в Фонде в соответствии с требованиями Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) путем уплаты первоначальных разовых и дополнительных взносов (для страховой организации-участника, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств), обязательных, чрезвычайных взносов, формирование условных обязательств и принятие на себя обязательств, определенных настоящим договором, по дополнительной защите прав страхователей.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Уплата обязательных взносов производится страховыми организациями-участниками, осуществляющими деятельность в отрасли "общее страхование", самостоятельно на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", по итогам каждого квартала не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      Уплата обязательных взносов производится страховыми организациями-участниками, осуществляющими деятельность в отрасли "страхование жизни", самостоятельно на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни", по итогам каждого квартала не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";

      заголовок главы 2-1 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2-1. Порядок уплаты первоначальных разовых, дополнительных взносов страховыми организациями-участниками, осуществляющими деятельность в отрасли "общее страхование";

      дополнить пунктами 4-4 и 4-5 следующего содержания:

      "4-4. Страховая организация - участник, имеющая лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, уплачивает первоначальный разовый взнос в размере, установленном постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 184 "Об установлении размера первоначального разового взноса, порядка и сроков для уплаты страховыми организациями-участниками Фонда гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4855).

      4-5. Уплата первоначального разового взноса производится страховой организацией – участником, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва возмещения вреда, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Формирование условных обязательств производится самостоятельно страховой организацией – участником ежеквартально по каждому гарантируемому виду страхования не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом и сформированные условные обязательства не изменяются до завершения текущего квартала.";

      заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

      "Глава 5. Оплата Фондом страхового портфеля ликвидируемой (страховой) перестраховочной организации. Условия и порядок осуществления гарантийных выплат";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Фонд осуществляет оплату страхового портфеля ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, передаваемого страховой организации - участнику, активами, приобретенными в результате инвестирования в соответствии с правилами инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, определенными нормативным правовым актом уполномоченного органа, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 Закона.";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Оплата страхового портфеля ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации Фондом осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора о передаче страхового портфеля.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Фонд обязан:

      1) заключить договор участия со страховой организацией - участником;

      2) предоставлять страховым организациям - участникам годовую финансовую отчетность в соответствии с договором участия;

      3) ежегодно публиковать годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией;

      4) осуществлять контроль за порядком уплаты страховыми организациями - участниками обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, а также формированием ими условных обязательств;

      5) осуществлять гарантийные выплаты кредиторам по обязательствам ликвидируемой страховой организации в порядке, предусмотренном Законом;

      6) проводить аудит;

      7) извещать уполномоченный орган о ставших ему известными фактах нарушения страховыми организациями законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности;

      8) возместить расходы страховой организации - участника, связанные с осуществлением мероприятий по определению страхового случая и размера причиненного вреда, включая расходы на проведение оценки поврежденного имущества, в порядке и размере, установленных Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

      9) оплатить страховой портфель ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, передаваемый страховой организации - участнику;

      10) использовать исключительно в служебных целях всю ставшую им известной в процессе осуществления своих функций информацию о деятельности страховых организаций.";

      пункт 30 изложить в следующей редакций:

      "30. Страховая организация - участник вправе:

      1) публиковать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках информацию об участии в системе гарантирования страховых выплат;

      2) получать от Фонда информацию, относящуюся к осуществлению гарантийных выплат кредиторам;

      3) требовать от Фонда представления годовой финансовой отчетности Фонда.";

      пункт 31 изложить в следующей редакции:

      "31. Страховая организация - участник в соответствии с договором участия обязан:

      1) уплачивать обязательные, дополнительные и чрезвычайные взносы, а также формировать условные обязательства в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      2) ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Фонд сведения по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к настоящему Типовому договору;

      3) предоставлять Фонду информацию, необходимую для расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, по форме, в порядке и сроки, установленные Постановлением №387;

      4) предоставлять Фонду информацию в сроки и объеме, определяемых советом директоров Фонда, в том числе сведения по ее обязательствам по гарантируемым видам (классам) страхования, составляющие страховую и иную охраняемую законом тайну;

      5) извещать Фонд о наступлении собственной неплатежеспособности и о фактах применения санкций уполномоченного органа;

      6) уведомить Фонд о прекращении страховой деятельности по гарантируемым видам страхования;

      7) уведомить Фонд о предъявлении искового заявления в суд о принудительной ликвидации, а также о принятии судом решения о принудительной ликвидации страховой организации;

      8) уведомить Фонд о лишении уполномоченным органом лицензии филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан и проведении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;

      9) в случаях и в порядке, предусмотренных Законом, принять от страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) ликвидируемой страховой организации сообщение (заявление) о наступлении страхового случая и выплате гарантийной выплаты и осуществить работу по определению страхового случая и размера причиненного вреда;

      10) уведомить страхователей (застрахованных), лиц, имеющих намерение заключить договор страхования по гарантируемым видам (классам) страхования о своем участии в системе гарантирования страховых выплат по форме, утвержденной органом управления Фонда.

      11) разместить на своем официальном интернет-ресурсе информацию об участии в системе гарантирования страховых выплат.";

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      "36. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения обязательства по уплате первоначальных, обязательных, дополнительных либо чрезвычайных взносов страховая организация - участник уплачивает неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, включая день уплаты.";

      приложение 1 к Типовому договору участия в Фонде гарантирования страховых выплат изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам Фонда гарантирования страховых выплат, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень);

      приложение 2 к Типовому договору участия в Фонде гарантирования страховых выплат изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

      2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 62 "Об утверждении Правил осуществления гарантийных выплат Акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6287) следующее изменение:

      Правила осуществления гарантийных выплат Акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 387 "Об утверждении Методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядка формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8329) следующие изменения и дополнение:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Методики расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядка и сроков уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядка формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат";

      преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Методику расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядок формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат (далее - Методика).";

      в Методике расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядке и сроках уплаты обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядке формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Методика расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядок формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Методика расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, порядок формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан - участниками Фонда гарантирования страховых выплат (далее – Методика) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон) и определяют методику расчета ставки обязательных, дополнительных взносов, условных обязательств, порядок и сроки уплаты обязательных, первоначальных разовых, дополнительных и чрезвычайных взносов, а также порядок формирования и учета условных обязательств страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, заключившими с Фондом гарантирования страховых выплат договор участия (далее – страховые организации-участники).";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Правила расчета ставок обязательных взносов утверждаются советом директоров Фонда гарантирования страховых выплат (далее – Фонд) и подлежат пересмотру не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.

      Правила расчета ставок обязательных взносов содержат порядок расчета базовых ставок и корректирующих коэффициентов по каждому гарантируемому виду страхования с учетом пунктов 5, 6, 7, 8, 9 и 10 Методики.

      Расчет ставок обязательных взносов осуществляется с учетом требований к системе управления рисками в Фонде.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Базовая ставка обязательного взноса по каждому виду накопительного страхования в рамках гарантируемых видов (классов) страхования, составляет не менее 0,5 (ноль целых пять десятых) процента и не более 1 (одного) процента от положительного изменения страховых резервов по договорам страхования.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Ставка обязательного взноса по каждому гарантируемому виду страхования для страховой организации-участника в течение года, в котором впервые заключен договор участия, устанавливается в размере верхнего предела базовой ставки, без применения корректирующего коэффициента.

      Ставка обязательного взноса по каждому гарантируемому виду страхования для страховой организации-участника в течение года, в котором впервые уплачиваются взносы по гарантируемому виду страхования, устанавливается в размере базовой ставки, с применением корректирующего коэффициента.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Расчет суммы обязательного взноса по каждому виду накопительного страхования в рамках гарантируемых видов (классов) страхования производится страховой организацией-участником самостоятельно ежеквартально путем умножения соответствующей для страховой организации-участника ставки обязательного взноса на положительную разницу между размерами страховых резервов по каждому гарантируемому виду накопительного страхования на конец и на начало отчетного квартала. В случае отрицательной разницы между размерами страховых резервов по гарантируемому виду накопительного страхования на конец и на начало отчетного квартала возврат обязательных взносов Фондом не производится.

      Если увеличение страховых резервов по гарантируемому виду накопительного страхования за отчетный период связано с принятием договоров страхования (страхового портфеля) от другой страховой организации, другого филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Законом о страховой деятельности, расчет суммы обязательных взносов осуществляется без учета суммы страховых резервов по принятому страховому портфелю, обязательные взносы в Фонд по которым были уплачены страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидентом Республики Казахстан, осуществившей (осуществившим) передачу страхового портфеля.";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Методика расчета ставки дополнительных взносов, порядок и сроки уплаты первоначальных разовых, дополнительных взносов";

      дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

      "22-1. Размер первоначального разового взноса устанавливается постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 184 "Об установлении размера первоначального разового взноса для уплаты страховыми организациями-участниками Фонда гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4855).";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Уплата дополнительных взносов производится страховыми организациями-участниками самостоятельно на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва возмещения вреда, по итогам каждого квартала не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      Уплата первоначального разового взноса осуществляется страховой организацией-участником на счет Фонда в банке второго уровня Республики Казахстан, открытый для учета средств резерва возмещения вреда не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора участия с Фондом.";

      пункт 26 изложить в следующей редакции:

      "26. Ставка условных обязательств, подлежащих формированию по каждому гарантируемому виду накопительного страхования, составляет не менее 0 (ноля) процентов и не более 4 (четырех) процентов от положительного изменения страховых резервов по каждому гарантируемому виду накопительного страхования.";

      пункт 30 изложить в следующей редакции:

      "30. Расчет размера условных обязательств по каждому гарантируемому виду накопительного страхования производится страховой организацией-участником самостоятельно ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем умножения ставки условных обязательств на положительную разницу между размерами страховых резервов по каждому гарантируемому виду накопительного страхования на конец и на начало отчетного квартала.".

      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692) следующие изменения и дополнения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных и венчурных фондах", "О проектном финансировании и секьюритизации", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О Фонде гарантирования страховых выплат" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:"

      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящие Правила осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть), законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее – Закон об инвестиционных фондах), "О проектном финансировании и секьюритизации", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон о пенсионном обеспечении), "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде) и определяют условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Кастодиальный договор, за исключением кастодиального договора, заключаемого кастодианом с добровольным накопительным пенсионным фондом или со специальной финансовой компанией, специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем специальной финансовой компании, единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем или фондом гарантирования страховых выплат, помимо требований к его содержанию, установленных пунктом 3 статьи 75 Закона о рынке ценных бумаг, содержит:

      1) обязательство кастодиана по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг, а также право кастодиана получать от клиента или организации, уполномоченной на распоряжение счетами клиента, документов, необходимых кастодиану для выполнения функции, предусмотренной подпунктом 8) пункта 20 Правил;

      2) форму и периодичность отчетности кастодиана перед клиентом;

      3) порядок возврата активов клиенту либо передачи активов клиента новому кастодиану;

      4) порядок проведения и периодичность сверок;

      5) порядок и условия расторжения кастодиального договора по инициативе одной из сторон и (или) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности;

      6) условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий;

      7) отметку клиента об ознакомлении с внутренними документами кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность;

      8) иные положения в соответствии с внутренними документами кастодиана.

      Требования подпунктов 3), 5) и 7) настоящего пункта не распространяются на содержание кастодиального договора, заключаемого между кастодианом и единым накопительным пенсионным фондом.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Инициатор расторжения кастодиального договора уведомляет вторую сторону (стороны):

      1) кастодиального договора, заключенного между кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом, за двадцать календарных дней до намеченной даты его расторжения;

      2) кастодиального договора, заключенного между кастодианом и специальной финансовой компанией, или кастодиального договора, заключенного между кастодианом, специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем, за тридцать календарных дней до намеченной даты их расторжения;

      3) кастодиального договора, заключенного между кастодианом, единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем, за тридцать календарных дней до намеченной даты его расторжения;

      4) кастодиального договора, заключенного между кастодианом и фондом гарантирования страховых выплат, за двадцать календарных дней до намеченной даты его расторжения.

      Инициатор расторжения иных кастодиальных договоров уведомляет вторую сторону договора в сроки, установленные кастодиальным договором.";

      пункт 20 изложить в следующей редакции:

      "20. В целях реализации своих функций кастодиан:

      1) осуществляет номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание;

      2) обеспечивает учет и хранение активов, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;

      3) оказывает услуги платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;

      4) регистрирует сделки с эмиссионными ценными бумагами клиента и подтверждает его права по данным ценным бумагам;

      5) получает доходы по эмиссионным ценным бумагам и иным активам клиентов, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисляет их на счета клиентов;

      6) обеспечивает обособленное хранение и учет активов клиентов по отношению к собственным активам;

      7) соблюдает технологию ведения счетов и учета эмиссионных ценных бумаг и иных активов клиентов, установленную разделом 4 Правил;

      8) осуществляет контроль за соответствием сделок с активами своих клиентов законодательству Республики Казахстан, в том числе целевое размещение (использование) пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов, активов специальной финансовой компании и средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат в порядке, установленном пунктами 24, 25, 26, 26-1 Правил;

      9) представляет отчетность клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому их требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию;

      10) обеспечивает конфиденциальность информации об активах клиентов, находящихся на счетах, открытых клиентам в системе учета кастодиана, и передает информацию клиентам по поручению эмитентов ценных бумаг и центрального депозитария;

      11) представляет запрашиваемую уполномоченным органом информацию;

      12) оказывает услуги, предусмотренные кастодиальным договором.";

      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

      "23-1. В целях реализации функций по хранению и учету средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат кастодиан осуществляет:

      1) ежемесячное информирование фонда гарантирования страховых выплат о состоянии счетов, предназначенных для учета и хранения средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

      2) ежемесячное составление отчета о структуре средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда по форме, определенной внутренними документами кастодиана, для представления фонду гарантирования страховых выплат, в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором, в том числе для проведения сверки в соответствии с пунктом 36 Правил;

      3) контроль за целевым размещением средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат требованиям законодательства Республики Казахстан;

      4) учет стоимости, движения и состава средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат.

      При выявлении несоответствия структуры (состава) средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат требованиям законодательства Республики Казахстан, кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и фонд гарантирования страховых выплат.";

      дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

      "26-1. Контроль за целевым размещением (использованием) средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат осуществляется кастодианом путем проверки документов и приказов (поручений) на совершение операций по счетам, открытым в системе учета кастодиана, представленных фондом гарантирования страховых выплат, на соответствие требованиям, установленным:

      1) законодательством Республики Казахстан;

      2) инвестиционной декларацией;

      3) мерами надзорного реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности в отношении средств резервов фонда гарантирования страховых выплат.";

      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. В рамках выполнения функции по контролю за целевым размещением (использованием) пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов, выделенных активов специальной финансовой компании и средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда, кастодиан при соответствии полученного приказа на совершение операции за счет указанных активов по счетам, открытым в системе учета кастодиана, требованиям, установленным пунктами 24, 25, 26 и 26-1 Правил, осуществляет регистрацию (исполнение) операции и направляет отчет об исполнении соответствующего приказа (поручения) лицу, отдавшему данный приказ (данное поручение).

      Направление отчета, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 24 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, добровольный накопительный пенсионный фонд и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 25 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, управляющую компанию, исполнительный орган акционерного инвестиционного фонда, если сделка заключена с участием активов акционерного инвестиционного фонда, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 26 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, специальную финансовую компанию, управляющего инвестиционным портфелем, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 26-1 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, фонд гарантирования страховых выплат и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.";

      пункт 30 изложить в следующей редакции:

      "30. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предоставление выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытие информации, а также проведение иных операций в системе учета кастодиана в рамках осуществления им функций номинального держателя осуществляется кастодианом в порядке и на условиях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876) (далее - Правила № 210) и Правилами.

      Кастодиан по первому требованию лица, являющегося держателем ценных бумаг, учитываемых в системе учета кастодиана, в течение трех календарных дней предоставляет ему выписки с его лицевого счета.";

      пункт 33 изложить в следующей редакции:

      "33. Кастодиан открывает каждому клиенту отдельный счет, предназначенный для учета его активов, и обеспечивает возможность открытия субсчетов в рамках счета клиента, открытого в системе учета кастодиана.

      Для целей учета иностранных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание, в системе учета кастодиана каждому клиенту организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – брокер первой категории), открывается отдельный внебалансовый счет для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих данному клиенту, в рамках лицевого счета, открытого данному брокеру первой категории.

      Для целей учета денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание, кастодианом каждому клиенту управляющего инвестиционным портфелем, открываются отдельный банковский счет для учета денег и внебалансовый счет для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов (за исключением денег), а также иных активов с указанием управляющего инвестиционным портфелем.

      Для целей учета выделенных активов специальной финансовой компании кастодиан открывает специальной финансовой компании отдельный внебалансовый счет для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов (за исключением денег) и банковский счет для учета денег.

      Для целей учета средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда, кастодиан открывает фонду гарантирования страховых выплат отдельный(ые) внебалансовый(ые) счет(а) (субсчета) для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов (за исключением денег) и банковские счета для учета денег.";

      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      "35. Особенности учета кастодианом пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов, средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда, выделенных активов специальных финансовых компаний, а также государственных ценных бумаг и сделок с ними устанавливаются законодательством Республики Казахстан, кастодиальными договорами и внутренними документами кастодиана.";

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      "36. Кастодиан в целях обеспечения актуального учета активов клиентов, переданных ему на кастодиальное обслуживание, не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиентов, на их соответствие данным брокера первой категории, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании, добровольного накопительного пенсионного фонда, центрального депозитария, фонда гарантирования страховых выплат, а также с данными иностранного номинального держателя.";

      пункт 38 изложить в следующей редакции:

      "38. Особенности сверки пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, фонда гарантирования страховых выплат, а также выделенных активов специальной финансовой компании, переданных на кастодиальное обслуживание, устанавливаются кастодиальным договором.";

      пункт 42 изложить в следующей редакции:

      "42. Кастодиан осуществляет в порядке, установленном внутренними документами кастодиана, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета, предусмотренных пунктом 21 Правил № 210, а также журналов учета:

      1) операций по лицевым счетам добровольных накопительных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, фонда гарантирования страховых выплат и специальных финансовых компаний, отклоненных (неисполненных) кастодианом по причине их несоответствия законодательству Республики Казахстан и (или) инвестиционным декларациям и (или) пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов, и (или) правилам инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат и (или) правилам паевых инвестиционных фондов, и (или) договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционными портфелями;

      2) сделок (операций) с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, входящим в состав активов инвестиционных фондов, совершенных управляющими инвестиционным портфелем, а также сделок (операций) с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, инвестиционных фондов, отклоненных (неисполненных) кастодианом по причине их несоответствия законодательству Республики Казахстан и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов;

      3) уведомлений, направленных уполномоченному органу о переданных кастодиану приказах (поручениях) управляющих инвестиционным портфелем инвестиционных фондов либо специальных финансовых компаний, добровольных пенсионных фондов, фонда гарантирования страховых выплат, специальных финансовых компаний, несоответствующих законодательству Республики Казахстан, и (или) инвестиционным декларациям и (или) пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов и (или) правилам инвестирования средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов и (или) правилам паевых инвестиционных фондов, и (или) договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционными портфелями.";

      пункт 59 изложить в следующей редакции:

      "59. Передача кастодианом пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, активов добровольного накопительного пенсионного фонда, активов инвестиционного фонда, фонда гарантирования страховых выплат и выделенных активов специальной финансовой компании новому кастодиану осуществляется уполномоченными представителями действующего и нового кастодиана после заключения клиентом кастодиального договора с новым кастодианом.";

      пункт 64 изложить в следующей редакции:

      "64. Акт приема-передачи пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, выделенных активов специальной финансовой компании, активов инвестиционного фонда и средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат новому кастодиану, помимо информации, указанной в пункте 62 Правил, содержит:

      1) информацию о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения, составленную по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

      2) информацию о покупной и текущей стоимости финансовых инструментов, составляющих активы клиента по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

      3) о суммах начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту за период действия кастодиального договора, а также о суммах начисленного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту, но не выплаченного по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

      4) о сумме начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждений, а также подлежащих выплате по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

      5) иные сведения, относящиеся к деятельности по кастодиальному обслуживанию.";

      дополнить пунктом 68-1 следующего содержания:

      "68-1. Акт приема-передачи средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в четырех экземплярах по одному экземпляру для фонда гарантирования страховых выплат, кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами фонда гарантирования страховых выплат, кастодиана и нового кастодиана.";

      пункт 69 изложить в следующей редакции:

      "69. Экземпляры акта приема-передачи пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат, выделенных активов специальной финансовой компании, активов инвестиционного фонда представляются уполномоченному органу кастодианом, принимающим активы в кастодиальное обслуживание, в течение трех рабочих дней со дня его подписания.".

      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199 "Об утверждении Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17396) следующие изменения и дополнение:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) Правила взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" согласно приложению 3 к настоящему постановлению.";

      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

      дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 6 к Перечню.

  Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Приложение 1
к Типовому договору участия в
Фонде гарантирования
страховых выплат
  Форма

                        Сведения по начисленной сумме страховых премий,
            обязательных взносов, дополнительных взносов и условных обязательств

      ________________________________________________________________________
                  (наименование страховой организации - участника)

      Отчетный период: по состоянию за ________ квартал 20 ___ года

  (в тенге)

Наименование гарантируемого класса

Страховые премии

Возвращенные (подлежащие возврату) страховые премии страхователям, в случае досрочного расторжения договора страхования

Начисленная сумма обязательных взносов

Начисленная сумма условных обязательств

Общая сумма условных обязательств, начисленных за период с начала участия в Фонде (с нарастающим итогом)

Начисленная сумма дополнительных взносов
      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

      __________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      ___________ _____________

      _____________ ___________
      (подпись)             (дата)

  Приложение 2
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Приложение 2
к Типовому договору участия в
Фонде гарантирования
страховых выплат
  Форма

                        Сведения по сумме страховых резервов,
                  обязательных взносов и условных обязательств

      ____________________________________________________________________
                  (наименование страховой организации - участника)

      Отчетный период: по состоянию за ___________ квартал 20 ___ года

  (в тенге)

Наименование гарантируемого вида страхования

Страховые резервы

Начисленная сумма обязательных взносов

Начисленная сумма условных обязательств

Общая сумма условных обязательств, начисленных за период с начала участия в Фонде (с нарастающим итогом)

на начало предыдущего квартала

на начало отчетного квартала

разница [(2)-(1)]
А

1

2

3

4

5

6      Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

      ____________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      _____________ _________________ __ _________
            (подпись)                   (дата)

  Приложение 3
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Утверждены постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 30 апреля 2010 года № 62

Правила осуществления гарантийных выплат акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат"

      Настоящие Правила осуществления гарантийных выплат акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Правила) определяют порядок осуществления акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) гарантийных выплат кредиторам ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан - участника Фонда.

      Положения Правил, регулирующие порядок осуществления гарантийных выплат кредиторам ликвидируемой страховой организации - участника Фонда, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, в отношении которых принято уполномоченным органом решение о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности (прекращающие деятельность филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан), с учетом особенностей, предусмотренных законами Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности) и "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон).

Глава 1. Общие положения

      1. Для целей Правил используются следующие основные понятия:

      1) реестр дебиторов – список лиц, имеющих задолженность перед ликвидируемой страховой организацией по оплате страховой премии по договорам страхования, предоставляемый временной администрацией;

      2) кредитор – страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты в соответствии с Законом либо иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на получение страховой выплаты) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного договором страхования и законами Республики Казахстан, и к которому, соответственно, перешло право на получение страховой выплаты;

      3) реестр кредиторов – список лиц, имеющих право на получение гарантийной выплаты, предоставляемый временной администрацией;

      4) страховой акт – документ с указанием места, времени, размеров и причин ущерба причиненного жизни, здоровью и (или имуществу) третьего лица, составленный страховой организацией-участником с участием страхователя и (или) его представителя и являющийся основанием для осуществления страховой выплаты;

      5) страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), – страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, заключившие с Фондом договор участия;

      6) гарантийная выплата по аннуитетным классам страхования – сумма денег, выплачиваемая Фондом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) и (или) в пользу застрахованного в рамках гарантирования аннуитетного страхования в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;

      7) гарантийная выплата по обязательным видам страхования – сумма денег, выплачиваемая Фондом в порядке и на условиях, предусмотренных Законом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) по наступившим страховым случаям по договору страхования ликвидируемой страховой организации, прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных Законом о страховой деятельности;

      8) гарантийная выплата по договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы – сумма денег, выплачиваемая Фондом выгодоприобретателю по наступившим страховым случаям по договору страхования жизни, осуществляемому в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", ликвидируемой страховой организации-участника Фонда;

      9) реестр договоров – реестр действующих договоров страхования ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, по которым предоставляется гарантия в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7 Закона;

      10) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организации.

Глава 2. Осуществление Фондом гарантийных выплат по обязательным видам страхования и договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы

      2. Основания получения гарантийной выплаты установлены пунктом 1 статьи 15 Закона.

      3. В случае обращения кредитора в Фонд для получения гарантийной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 15 Закона, к письменному заявлению об осуществлении гарантийной выплаты прилагаются следующие подтверждающие документы:

      1) в случае неправомерного отказа в осуществлении страховой выплаты либо осуществления страховой выплаты не в полном объеме - мировое соглашение, заключенное между страховой организацией и страхователем (застрахованным), утвержденное судом, либо решение суда об осуществлении страховой выплаты либо оспариваемой части страховой выплаты, с отметкой о вступлении в законную силу; либо в случае отсутствия судебных актов - решение ликвидируемой страховой организации об отказе или частичном осуществлении страховой выплаты (при наличии), а также платежные документы, подтверждающие объем осуществленной страховой выплаты, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного вреда;

      2) в случае, если страховой случай произошел в период со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации до даты передачи (приема) страхового портфеля ликвидируемой страховой организации-участника - документы, предусмотренные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования или договором страхования, предоставляемые кредитором при предъявлении требования об осуществлении страховой выплаты;

      3) по страховым случаям, о наступлении которых заявлено после ликвидации страховой (перестраховочной) организации, и обязательства по которым не были переданы в составе страхового портфеля ликвидированной страховой (перестраховочной) организации – имеющиеся документы по договору страхования и документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      В случае отсутствия подтверждающих документов, необходимых для получения гарантийной выплаты, кредитор обращается во временную администрацию ликвидируемой страховой организации или ликвидационную комиссию принудительно ликвидируемой страховой организации с заявлением о передаче соответствующих документов в Фонд или страховую организацию-участнику, принявшую страховой портфель ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.

      При установлении отсутствия во временной администрации и (или) ликвидационной комиссии подтверждающих документов, необходимых для получения гарантийной выплаты, используются сведения с баз данных организации по формированию и ведению базы данных и (или) ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации-участника.

      4. Со дня представления кредитором документов, предусмотренных подпунктом 1) части первой пункта 3 Правил, Фонд в сроки и порядке, предусмотренными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, и (или) договором страхования рассматривает вопрос об осуществлении (отказе в осуществлении) гарантийной выплаты. Для принятия решения по заявлению, поступившему от кредитора, Фонд также запрашивает в письменном виде от временной администрации ликвидируемой страховой организации-участника (далее – временная администрация) или страховой организации-участника страховое дело кредитора, в том числе информацию о размере начисленной и уплаченной страховой премии, размере страховых выплат.

      5. Временная администрация, страховая организация-участник в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Фонда составляет опись документов и направляет в Фонд имеющееся страховое дело и необходимую информацию, в том числе копии платежных документов, которые подтверждают факты осуществления и размеры страховых выплат, либо извещает Фонд об отсутствии документов и информации о кредиторе.

      6. В случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой пункта 3 Правил, кредитор ликвидируемой страховой организации обращается в Фонд либо страховую организацию-участнику с заявлением о наступлении страхового случая и осуществлении страховой (гарантийной) выплаты в сроки и порядке, предусмотренными отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, или договором страхования. Перечень страховых организаций-участников с указанием адресов публикуется Фондом в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

      После получения требования кредитора страховая организация-участник либо Фонд в порядке, предусмотренном отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования, или договором страхования, проводит работу по определению страхового случая и размера причиненного вреда.

      7. Для осуществления страховой (гарантийной) выплаты кредиторам Фонд в течение двух рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации в письменном виде запрашивает у временной администрации:

      1) реестр договоров;

      2) реестр кредиторов, включающий в себя следующую информацию по каждому из этих кредиторов:

      о размерах начисленной и уплаченной страховой премии;

      о размерах начисленной и осуществленной страховой выплаты;

      3) реестр дебиторов, включающий в себя информацию о размере задолженности каждого из этих дебиторов по страховой премии.

      8. Временная администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Фонда направляет в Фонд запрашиваемую информацию.

      После получения информации Фонд в течение одного рабочего дня направляет страховым организациям-участникам реестр договоров.

      9. В случае обращения кредитора в страховую организацию-участнику с заявлением о наступлении страхового случая и осуществлении гарантийной выплаты, страховая организация-участник проверяет наличие информации о кредиторе в реестре договоров и (или) базе данных.

      В случае отсутствия сведений о кредиторе в реестре договоров и (или) в базе данных страховая организация-участник направляет кредитору и Фонду отказ в принятии заявления, а также разъясняет кредитору о необходимости обращения в Фонд по данному факту.

      10. При обращении кредитора в Фонд в связи с отсутствием сведений о нем в реестре договоров и (или) базе данных Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в письменном виде запрос во временную администрацию либо ликвидационную комиссию о предоставлении информации о кредиторе для осуществления (отказа в осуществлении) гарантийной выплаты.

      11. Временная администрация или ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса Фонда направляет копию договора страхования (при его наличии) и (или) документ, подтверждающий оплату страховой премии и информацию по договору страхования.

      12. При наличии информации по договору страхования, заключенному между заявителем и ликвидируемой страховой организацией-участником, страховая организация-участник в срок, установленный законом Республики Казахстан, регулирующим гарантируемый вид (класс) страхования, и (или) договором страхования, со дня предоставления кредитором полного пакета документов, предусмотренных законом Республики Казахстан, регулирующим гарантируемый вид (класс) страхования, и (или) договором страхования, проводит работу по определению страхового случая и размера причиненного вреда, составляет страховой акт либо формирует пакет документов об отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      13. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления страховой организацией-участником документов, указанных в пункте 12 Правил, сформированный пакет документов направляется в Фонд.

      К пакету документов прикладывается требование страховой организации-участника о возмещении Фондом ее расходов, связанных с осуществлением работ по определению страхового случая, размера причиненного вреда и расходов на проведение оценки поврежденного имущества. Фонд возмещает расходы страховой организации-участника в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления пакета документов в размере, определенном пунктом 5 статьи 15 Закона.

      14. После получения Фондом от временной администрации, страховой организации-участника пакета документов, предусмотренных отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования или договором страхования и Правилами, Фонд принимает решение об осуществлении либо отказе в осуществлении гарантийной выплаты в сроки, установленные отдельными законами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      15. Гарантийная выплата осуществляется Фондом в порядке, размере и сроки, установленные отдельными законами Республики Казахстан, гарантируемые виды (классы) страхования, договором страхования и Правилами.

      Для осуществления Фондом гарантийной выплаты кредитор, помимо документов, предусмотренных Правилами, представляет копию документа, удостоверяющего личность, данные о банковских реквизитах (при наличии).

      16. Гарантийная выплата может осуществляться непосредственно Фондом или через банк-агент в безналичной форме на банковский счет кредитора либо наличными деньгами по соглашению сторон.

      17. Если до истечения периода времени со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии страховой организации-участника и назначении временной администрации до даты передачи (приема) страхового портфеля ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, в течение которого Фонд согласно требованиям отдельных законов Республики Казахстан, регулирующих гарантируемые виды (классы) страхования, принимает требования кредиторов, в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, у кредитора наступит ухудшение здоровья (устанавливается инвалидность или более высокая группа инвалидности) либо смерть, то Фонд на основании поступившего от кредитора или его наследников заявления и соответствующих документов производит перерасчет суммы гарантийной выплаты в порядке и размере, установленными законами Республики Казахстан. При перерасчете суммы гарантийной выплаты принимаются в зачет ранее выплаченные суммы.

      18. При наличии у кредитора (страхователя) задолженности по страховым премиям перед ликвидируемой страховой организацией размер гарантийной выплаты данному кредитору устанавливается Фондом за вычетом суммы задолженности.

      19. В случае отказа в осуществлении гарантийной выплаты кредитору ликвидируемой страховой организации направляется письменное уведомление с обоснованием причины отказа в осуществлении гарантийной выплаты, в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими гарантируемые виды (классы) страхования.

      20. Со дня представления кредитором заявления об осуществлении страховой (гарантийной) выплаты и документов, предусмотренных подпунктом 3) части первой пункта 3 Правил, Фонд не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает вопрос об осуществлении (отказе в осуществлении) гарантийной выплаты.

      При необходимости получения дополнительных сведений и (или) подтверждающих документов по заявлению кредитора, требующих направления запросов в государственные органы, физическим, юридическим лицам, срок рассмотрения заявления приостанавливается на срок, необходимый для предоставления ответа, а в случае направления запросов в иностранные государственные органы и организации, на срок предусмотренный национальным законодательством страны, куда направляется обращение или запрос.

      По результатам рассмотрения документов Фонд принимает решение об осуществлении либо отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      Гарантийная выплата осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил.

      В случае отказа в осуществлении гарантийной выплаты Фонд направляет кредитору письменный ответ с обоснованием причин отказа.

      21. Сверка выплаченных сумм гарантийных выплат осуществляется на момент передачи страхового портфеля на основании акта сверки по выплаченным суммам гарантийной выплаты, составляемого Фондом и банком-агентом.

      22. Гарантийные выплаты по аннуитетным классам страхования из Фонда производятся:

      1) кредиторам – по договорам аннуитетного страхования, заключенным в соответствии с законами Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", действующим на момент назначения уполномоченным органом временной администрации по основанию принятия им решения о лишении лицензии страховой организации;

      2) в пользу кредиторов в страховую (перестраховочную) организацию, имеющую лицензию по отрасли "страхование жизни" – при наступлении случая, установленного абзацем третьим части первой пункта 2-2 статьи 7 Закона.

      Права требования кредиторов к Фонду по осуществлению гарантийной выплаты по аннуитетным классам страхования возникают по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня получения Фондом реестров договоров и действуют до даты передачи страхового портфеля ликвидируемой страховой организации-участника в порядке, предусмотренном Законом о страховой деятельности.

      Назначенная уполномоченным органом временная администрация страховой (перестраховочной) организации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты лишения лицензии страховой (перестраховочной) организации, осуществлявшей деятельность в отрасли "страхование жизни", формирует и передает в Фонд реестры договоров из баз данных организации по формированию и ведению базы данных и ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации по аннуитетным классам страхования, по которым предоставляется гарантия в соответствии с подпунктом 1) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона.

      Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней после получения копии решения уполномоченного органа о лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации и реестра договоров аннуитетного страхования от временной администрации публикует на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, казахстанских информационных интернет-ресурсах и на интернет-ресурсе Фонда сообщение об осуществлении гарантийных выплат кредиторам.

      23. Фонд обеспечивает непрерывность и своевременность гарантийных выплат по аннуитетным классам страхования. Заключение нового договора между Фондом и страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) не требуется.

      В случае обращения кредитора в Фонд в связи с возникновением права требования к Фонду по осуществлению гарантийной выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона, гарантийная выплата осуществляется Фондом на основании информации, полученной по запросу от временной администрации страховой (перестраховочной) организации.

      В целях реализации права, установленного подпунктом 2) части первой пункта 2 статьи 15-1 Закона, и в случае ликвидации юридического лица и страховой (перестраховочной) организации кредитор обращается в другую страховую (перестраховочную) организацию, имеющую лицензию по отрасли "страхование жизни", либо в Фонд.

      Уплата страховой премии по таким договорам аннуитетного страхования производится Фондом.

      При необходимости Фонд привлекает независимого актуария для проверки адекватности расчета страховой премии по аннуитетному договору страхования, заключенному между кредитором и страховой (перестраховочной) организацией, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни".

      При заключении другой страховой (перестраховочной) организацией, имеющей лицензию по отрасли "страхование жизни", договора аннуитетного страхования и его истечении, последующий аннуитетный договор страхования вследствие установления или продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности подлежит заключению со страховой (перестраховочной) организацией, принявшей страховой портфель по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

      Гарантийная выплата кредиторам по аннуитетным договорам страхования, определенная абзацем вторым части первой пункта 2-2 статьи 7 Закона, осуществляется непосредственно Фондом или через банк-агент в безналичной форме на банковский счет кредитора либо наличными деньгами по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня получения Фондом реестра договоров.

Глава 3. Заключительные положения

      24. Фонд и временная администрация до назначения ликвидационной комиссии подписывают акт сверки, в котором отражают следующие сведения:

      1) список кредиторов, получивших гарантийные выплаты с указанием их данных, размера гарантийной выплаты, а также размера расходов, понесенных Фондом в связи с осуществлением гарантийных выплат;

      2) список кредиторов, в отношении которых было принято решение об отказе в осуществлении гарантийной выплаты с указанием их данных;

      3) список страховых дел, возвращенных во временную администрацию.

      25. При подписании акта сверки Фондом и временной администрацией Фондом во временную администрацию одновременно по описи передаются страховые дела кредиторов, по которым Фондом было принято решение об отказе в осуществлении гарантийной выплаты.

      26. Документы кредиторов, по которым Фондом были осуществлены гарантийные выплаты, хранятся в Фонде в течение 3 (трех) лет со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации-участника.

      27. Со дня осуществления гарантийных выплат к Фонду переходит право обратного требования, которое кредитор имел к ликвидируемой страховой организации, в объеме осуществленных гарантийных выплат.

  Приложение 4
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

      Настоящие Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде) и определяют порядок инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.

Глава 1. Общие положения

      1. Основными целями инвестирования собственных активов Фонда, средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – средства резервов) являются:

      1) сохранность собственных активов Фонда и средств резервов и их преумножение;

      2) поддержание достаточного уровня ликвидности собственных активов Фонда и средств резервов;

      3) обеспечение доходности собственных активов Фонда и средств резервов.

      2. Инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов осуществляется в рамках одной или нескольких инвестиционных стратегий.

      3. Инвестиционная стратегия (инвестиционные стратегии), в рамках которой (которых) осуществляется инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов, разрабатывается (разрабатываются) Правлением Фонда и утверждается (утверждаются) Советом директоров Фонда.

      4. В целях инвестирования собственных активов Фонда и средств резервов в Фонде создается один или несколько инвестиционных комитетов.

      5. Инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов осуществляется в рамках одного или нескольких инвестиционных портфелей по решению Совета директоров Фонда.

      6. Фонд принимает решения об инвестировании собственных активов Фонда и средств резервов самостоятельно либо передает собственные активы Фонда и средства резервов в управление организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем).

      7. Решение по выбору управляющего инвестиционным портфелем принимается Советом директоров Фонда.

      8. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет инвестиционное управление собственных активов Фонда и средств резервов на основании инвестиционной стратегии (инвестиционных стратегий), утвержденной (утвержденных) Советом директоров Фонда.

Глава 2. Порядок инвестирования собственных активов Фонда и средств резервов

      9. В случае самостоятельного принятия решений об инвестировании собственных активов Фонда и средств резервов Фонд разрабатывает внутренние документы, регулирующие:

      1) порядок формирования и работы инвестиционного комитета, его основные задачи и компетенцию;

      2) порядок принятия инвестиционных решений в отношении собственных активов Фонда и средств резервов;

      3) порядок внутреннего контроля за результатами инвестиционной деятельности.

      Внутренние документы Фонда, указанные в настоящем пункте Правил, разрабатываются Правлением Фонда и утверждаются Советом директоров Фонда.

      10. Инвестиционный комитет (инвестиционные комитеты) принимают инвестиционные решения в отношении собственных активов Фонда и средств резервов на основании рекомендаций, разработанных подразделением по управлению рисками (риск менеджером) Фонда.

      11. Инвестиционный комитет (инвестиционные комитеты), помимо функций, определенных законом о Фонде, осуществляет (осуществляют) следующие функции:

      1) мониторинг показателей рисков, присущих инвестиционному портфелю (инвестиционным портфелям), периодичность проведения которого устанавливается Советом директоров в зависимости от значимости риска, но не реже двух раз в год;

      2) регулярное стресс-тестирование и анализ рисков;

      3) выбор и применение методов управления рисками;

      4) разработка предложений по установлению лимитов на допустимый размер рисков;

      5) разработка планов по управлению рисками;

      6) вынесение на рассмотрение Совета директоров Фонда предложений по совершенствованию системы управления рисками, внесению изменений в инвестиционную стратегию (инвестиционные стратегии) Фонда.

      12. Рекомендация подразделения по управлению рисками (риск менеджера) Фонда содержит:

      1) дату выдачи и номер рекомендации;

      2) перечень (описание) источников информации, использованной для выдачи рекомендации;

      3) результаты анализа информации, использованной для выдачи рекомендации;

      4) предлагаемые варианты инвестиционного решения;

      5) подписи лиц, выдавших рекомендацию.

      13. Инвестиционное решение содержит:

      1) дату принятия и номер инвестиционного решения;

      2) дату выдачи и номер рекомендации, на основании которой было принято инвестиционное решение;

      3) вид сделки, подлежащей совершению;

      4) идентификатор финансового инструмента, по которому должна быть совершена сделка;

      5) объем, цену и сумму (диапазон объема, цены и суммы) сделки, подлежащей совершению;

      6) сроки совершения сделки;

      7) указание на тип рынка (первичный или вторичный), на котором предполагается совершение сделки;

      8) наименование брокера, с помощью которого предполагается совершение сделки (при наличии такового);

      9) наименование инвестиционного портфеля, за счет собственных активов Фонда и средств резервов которого предполагается совершение сделки;

      10) подписи лиц, принявших инвестиционное решение;

      11) особое мнение лица, участвовавшего в принятии инвестиционного решения (при наличии).

      Процедуры принятия инвестиционных решений в Фонде, неурегулированные Законом о Фонде и Правилами, определяются внутренними правилами Фонда.

      14. Для осуществления контроля за принятыми инвестиционными решениями и сделками, совершенными во исполнение данных инвестиционных решений, в Фонде ведутся журналы учета и регистрации принятых инвестиционных решений, исполненных и неисполненных сделок, а также иные журналы, предусмотренные внутренними документами Фонда.

      15. Фонд не реже одного раза в месяц по состоянию на первое число каждого месяца проводит сверку данных своей системы учета на их соответствие данным управляющего инвестиционным портфелем (при его наличии) и кастодиана, осуществляющего учет и хранение средств резервов.

      16. Итоги сверки, указанной в пункте 15 Правил, оформляются актом сверки (актами сверки).

      17. Сделки Фонда с ценными бумагами на вторичном рынке совершаются Фондом на организованном рынке ценных бумаг, за исключением реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу.

      18. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на организованном рынке ценных бумаг с участием собственных активов Фонда и средств резервов, заключаются методом открытых торгов.

      19. Сделки "обратное репо" за счет собственных активов Фонда и средств резервов совершаются в торговой системе фондовой биржи автоматическим способом с участием центрального контрагента и заключаются на срок не более 30 (тридцати) календарных дней.

      20. Если в результате каких-либо обстоятельств структура инвестиционного портфеля (инвестиционных портфелей) Фонда перестает соответствовать требованиям, установленным Правилами, Фонд незамедлительно прекращает размещение активов, усугубляющее такое несоответствие и, в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) о факте и причинах данного несоответствия, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет план мероприятий по его устранению, при его одобрении уполномоченным органом, проводит мероприятия по устранению нарушения в сроки, определенные в плане мероприятий.

  Приложение 5
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

      1. Настоящий Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее - Перечень) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде) и определяет перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – средства резервов).

      2. Фонд осуществляет размещение собственных активов Фонда, средств резервов в следующие финансовые инструменты:

      1) вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан;

      2) вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:

      имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

      являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан, которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      3) долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

      4) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

      5) долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      6) долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

      7) негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития;

      8) аффинированные драгоценные металлы и металлические счета.

      3. Суммарное размещение собственных активов Фонда в финансовые инструменты (с учетом операций "обратное репо"), указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 6) пункта 2 Перечня, составляет не менее восьмидесяти процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда.

      Суммарное размещение средств резервов в финансовые инструменты (с учетом операций "обратное репо"), указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 6) пункта 2 Перечня, составляет не менее 80 (восьмидесяти) процентов от средств резервов.

      4. Суммарное размещение собственных активов Фонда в финансовые инструменты (по балансовой стоимости) не превышает следующие значения:

      1) во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом) и его аффилированных лицах - не более 20 (двадцати процентов) от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного банка;

      2) в долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      3) в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда;

      4) сделки "обратное репо", совершаемые с участием собственных активов Фонда - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда;

      5) в долговые ценные бумаги не превышает 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска;

      6) в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      7) в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда.

      Требования по суммарному размещению собственных активов Фонда, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ценные бумаги, указанные в подпункте 4) пункта 2 Перечня.

      5. Суммарное размещение средств резервов в финансовые инструменты (по балансовой стоимости) не превышает следующие значения:

      1) во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом), и аффилированных лицах данного банка – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов;

      2) в долговые ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов;

      3) в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов;

      4) сделки "обратное репо", совершаемые с участием средств резервов – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов;

      5) в долговые ценные бумаги – не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска;

      6) в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      7) в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов.

      Требования по суммарному размещению средств резервов, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ценные бумаги, указанные в подпункте 4) пункта 2 Перечня.

      6. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фич), а также их дочерних рейтинговых организаций.

      7. Дополнительные лимиты инвестирования, неурегулированные Перечнем, устанавливаются инвестиционной стратегией (инвестиционными стратегиями) Фонда.

  Приложение 6
к Перечню нормативных
правовых актов Республики
Казахстан по вопросам Фонда
гарантирования страховых
выплат, в которые вносятся
изменения и дополнения
  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Правила
взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом
"Фонд гарантирования страховых выплат"

      1. Настоящие Правила взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон) и определяют порядок взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) от совокупного инвестиционного дохода от инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда (далее – средства резервов) и совокупных взносов, внесенных страховыми организациями.

      2. Взимание комиссионного вознаграждения осуществляется Фондом по ставкам, установленным Советом директоров Фонда до конца финансового года, по итогам которого взимается комиссионное вознаграждение и не превышающее размер, установленный пунктом 2 статьи 8-1 Закона.

      3. Сумма комиссионного вознаграждения за осуществление инвестиционной деятельности в отношении средств резервов определяется путем умножения ставки комиссионного вознаграждения, утвержденной Советом директоров Фонда, на сумму совокупного инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств резервов по итогам финансового года согласно годовой финансовой отчетности, утвержденной общим собраниям акционеров Фонда.

      4. Комиссионное вознаграждение за осуществление инвестиционной деятельности в отношении средств резервов не взимается Фондом в случае отрицательного совокупного инвестиционного дохода по итогам финансового года.

      5. Сумма комиссионного вознаграждения за взносы определяется по итогам финансового года согласно годовой финансовой отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Фонда, путем умножения ставки комиссионного вознаграждения, утвержденной Советом директоров Фонда, на сумму совокупных взносов, внесенных страховыми организациями в Фонд в финансовом году.

      6. Фонд взимает комиссионное вознаграждение путем перечисления денежных средств с банковских счетов, открытых для учета средств резервов, на банковский счет, открытый для собственных активов Фонда.