"Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 20 ақпандағы № 90 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 22 ақпанда № 34033 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы 227 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10813 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мүлікті одан әрі пайдалану туралы шешімді уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган қабылдайды.

      Осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген мүлікті қоспағанда, тізілімге енгізілетін мүлік оны сатуға дейін веб-портал арқылы мемлекеттік заңды тұлғаларға олардың теңгеріміне беру үшін ұсынылуға жатады.

      Мемлекеттік заңды тұлғаларға ұсынғанға дейін уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мынадай құжаттардың:

      1) мүліктің құнын бағалау туралы есептің;

      2) жекелеген файлдармен енгізілетін мүліктің әрбір түрі бойынша суреттердің, ал жылжымайтын мүлік пен көлік құралы үшін әртүрлі жағынан түсірілген кемінде бес суреттің электрондық көшірмелерін тізілімге енгізуді қамтамасыз етеді.

      Үлес меншігіндегі мүлікті сатушы сауда-саттыққа шығару алдында нарықтық құны бойынша үлес меншігінің қалған қатысушыларына ұсынады.

      Мұндай қатысушылар сатушы жазбаша ұсынысты жіберген күннен бастап бір ай ішінде жылжымайтын мүлікті, 10 (он) жұмыс күні ішінде өзге мүлікті сатып алу-сату шартына қол қоймаған кезде мүліктің осы үлесі сауда-саттыққа шығарылады.

      Осы Қағидаларға 1-қосымшаның 8, 12, 15, 18 және 19-позицияларында көрсетілген мүлікке қатысты осы тармақтың екінші бөлігінің талаптары осы Қағидалардың 5-тармағында белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келген кезде мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртіптің заңдылығын қолдау, қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу мақсатында құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарға қолданылмайды.

      Осы Қағидаларға 1-қосымшаның 12-позициясында көрсетілген мүлікке қатысты осы тармақтың екінші бөлігінің талаптары осы Қағидалардың 5-тармағында белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келген кезде Қазақстан Республикасы Президентінің, мемлекеттік саяси қызметшілердің, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, мемлекеттік органдар мен олардың аппараттары қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын мемлекеттік органға қолданылмайды.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
М. Такиев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Бас прокуратурасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржылық мониторинг агенттігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Мемлекеттік күзет қызметі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Президентiнiң Iс Басқармасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы

      іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас

      жемқорлыққа қарсы қызмет)

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасыңың

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ішкі істер министрлігі

О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2024 года № 90. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2024 года № 34033

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10813) следующее изменение:

      в Правилах реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденных указанным приказом:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Решение о дальнейшем использовании имущества принимается уполномоченным органом или местным исполнительным органом.

      Имущество, включаемое в реестр, до его продажи подлежит предложению государственным юридическим лицам посредством веб-портала для передачи на их баланс, за исключением имущества, указанного в приложении 1 к настоящим Правилам.

      До предложения государственным юридическим лицам, уполномоченный орган или местный исполнительный орган обеспечивает включение в реестр электронных копий следующих документов:

      1) отчет об оценке стоимости имущества;

      2) фотографии по каждому виду имущества, включаемых отдельными файлами, а для недвижимого имущества и транспортного средства не менее пяти фотографий, сделанных с разных ракурсов.

      Имущество, находящееся в долевой собственности, перед выставлением на торги предлагается продавцом остальным участникам долевой собственности по рыночной стоимости.

      При не подписании такими участниками договора купли-продажи недвижимого имущества в течение месяца, прочего имущества – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления продавцом письменного предложения, данная доля имущества выставляется на торги.

      Требования части второй настоящего пункта в отношении имущества, указанного в позициях 8, 12, 15, 18 и 19 приложения 1 к настоящим Правилам, не распространяются на правоохранительные и специальные государственные органы в целях обеспечения безопасности государства, поддержания законности правопорядка, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений при соответствии критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.

      Требования части второй настоящего пункта в отношении имущества, указанного в позиции 12 приложения 1 к настоящим Правилам, не распространяются на государственный орган, осуществляющий обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, политических государственных служащих, депутатов Парламента Республики Казахстан, государственных органов и работников их аппаратов при соответствии критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.".

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
М. Такиев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Генеральная прокуратура
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

 

      "СОГЛАСОВАН"
Служба государственной охраны
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Управление Делами Президента
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по противодействию коррупции
(Антикоррупционная служба)

 

      "СОГЛАСОВАН"
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан