Жекеше нотариустың мөрі туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1999 жылғы 24 ақпандағы N 16 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 12 наурызда тіркелді. Тіркеу N 702. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 309 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Әділет министрінің 2012.08.31 № 309 (оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 22-бабының талаптарын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында  Бұйырамын:
      1. Жекеше нотариустың өз мөрінің нобайы мен сипаттамасы бекітілсін (1, 2-қосымшалар). 
      2. Аумақтық әділет органдары үстіміздегі жылдың 30 наурызына дейін жекеше нотариустердің Әділет министрлігінің бейнесі бар мөрлерін тегі, аты, әкесінің аты, нотариаттық қызметпен айналысуға құқық беретін лицензияның нөмірі мен берілген күні көрсетілген жеке мөрмен ауыстыру жөнінде ұйымдық-техникалық шараларды жүзеге асырсын. Осы мақсатта: 
      1) жекеше нотариустың өз мөрлерін дайындауға арналған тапсырыс мөрлерді дайындау кезінде белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ететін ұйымдарға бір орталықтан орналастырылсын; 
      2) жекеше нотариустың мөрін дайындау қоса беріліп отырған нобайға және сипаттамаға сәйкес жүргізілсін; 
      3) жекеше нотариустерге жаңа мөрлерді беру нөмірленген, бауланған және әділет органдарының мөрімен бекітілген арнайы ашылған журналға қол қойдыру арқылы жүргізілсін; 
      4) 1999 жылдың 30 наурызына дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бейнесі бар жекеше нотариустың мөрлері алынсын және белгіленген тәртіппен жойылсын;
      5) жекеше нотариустың мөрлерін ауыстыру мәселесі жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстары жүргізілсін.
       Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325   бұйрығымен .
      3. "Жекеше нотариустың мөрінің нобайы мен уақытша ережесін бекіту туралы" 1998 жылғы 25 мамырдағы N 61 Бұйрықтың 1-тармағының күші жойылған деп танылсын.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Әділет Вице-Министрі М.Қ. Уәйісовке жүктелсін.     

       Министр

                                                   1-қосымша

               Жеке нотариустың жекеше мөрінің нобайы
               (Мөр нобайын қағаздағы нұсқадан қараңыз)

      2- қосымша

Жекеше нотариустың өз мөрінің
сипаттамасы

      Жекеше нотариустың өз мөрі (бұдан әрі - мөр) арнайы жабдықта дайындалуға, оны дайындауға қойылатын барлық талаптарға сәйкес келуге және дайындау сапасының жоғарылығымен, жасап алудан қорғалуымен, шыдамдлығымен және бояғыштарға төзімділігімен сипатталуға тиіс. 
      Мөрдің диаметрі 40 мм болуға тиіс. 
      Жекеше нотариустың мөрінің мәтіні "нотариус" деген сөзден, нотариустың тегінен, атынан, әкесінің атынан, сондай-ақ лицензияның нөмірі мен берілген күнінен тұрады. Жекеше нотариустың өз мөріндегі барлық жазулардың мазмұны N 1 қосымшаға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады. 
      Мөрдің мәтінінде үш шеңбер бейнеленеді. 
      Бірінші (сыртқы) шеңбердің сызығының қалыңдығы 0,5 мм. 
      Екінші шеңбердің сызығының қалыңдығы 0,2 мм. Екінші шеңбердің ішінде төменде "нотариус" деген сөз және жоғарыда нотариустың тегі, аты және әкесінің аты орналасуға тиіс.
      Қалыңдығы 1,6 мм үшінші шеңбер айналдыра жазылған ұсақ қаріптен жасалады және "нотариус" деген сөзден тұрады.
      Үшінші шеңбердің ішінде, ортада, мына мазмұндағы мәтін болуға тиіс:
      "N 0000 лицензия. ______ жылғы ___________ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  берген".
      "Нотариус" және "N 0000 лицензия" деген жазулардың беті қара бояумен толтырылуға тиіс.
      Бояу нүктелерінің нысаны шеңбер, эллипс, шаршы және т.б. түрде болуы мүмкін.

О печати частного нотариуса

Приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 1999 г. № 16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12.03.1999 г. № 702. Утратил силу приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 309

      Сноска. Утратил силу приказом Министра юстиции РК от 31.08.2012 № 309 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях обеспечения реализации требований статьи 22 Закона Республики Казахстан "О нотариате" Z970155_ приказываю:
      1. Утвердить эскиз и описание личной печати частного нотариуса (приложение 1, 2).
      2. Территориальным органам юстиции в срок до 30 марта т.г. осуществить организационно-технические меры по замене печатей частных нотариусов, имеющих символику Министерства юстиции Республики Казахстан, на личную печать с указанием фамилии, имени, отчества, номера и даты выдачи лицензии на право занятия нотариальной деятельностью. В этих целях:
      1) заказ на изготовление личных печатей частных нотариусов разместить в централизованном порядке в организациях, обеспечивающих соблюдение установленных требований при изготовлении печатей;
      2) изготовление печати частного нотариуса производить в соответствии с прилагаемыми эскизом и описанием;
      3) выдачу новых печатей частным нотариусам производить под расписку в специально заведенном журнале, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью соответствующего органа юстиции;
      4) изъять и уничтожить печати частных нотариусов, имеющих символику Министерства юстиции Республики Казахстан, в установленном порядке;
      5) организовать разъяснительную работу в средствах массовой информации по вопросу замены печатей частных нотариусов. <*>
      Сноска. Пункт 2 с изменениями - приказом Министра юстиции РК от 4 ноября 2004 года N 325 .
      3. Признать утратившим силу пункт 1 Приказа N 61 от 25 мая 1998 года "Об утверждении эскиза и временного положения о печати частного нотариуса".
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра юстиции Ваисова М.К.

     Министр         

                                               Приложение 1

                      Эскиз личной печати
                       частного нотариуса
                     (см. бумажный вариант)

                                               Приложение 2

                       Описание личной печати
                         частного нотариуса

      Личная печать (далее печать) частного нотариуса должна изготавливаться на специальном оборудовании, соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ее изготовлению и характеризоваться высоким качеством изготовления, защищенностью от подделок, долговечностью и стойкостью к красителям.
      Диаметр печати должен быть 40 мм.
      Текст печати частного нотариуса состоит из слов "нотариус", фамилии, имени, отчества нотариуса, а также номер и дата выдачи лицензии. Содержание всех надписей в личной печати частного нотариуса производится на государственном и русском языках согласно приложения N 1.
      В тексте печати должны быть изображены три ободка.
      Толщина линии первого (наружного) ободка составляет 0,5 мм.
      Толщина линии второго ободка составляет 0,2 мм. Внутри второго ободка должны располагаться внизу слово "нотариус" и вверху фамилия, имя и отчество нотариуса.
      Третий ободок толщиной 1,6 мм создается круговым микрошрифтом и состоит из слова "нотариус".
      Внутри третьего ободка, в центре, должен находиться текст следующего содержания: "Лицензия N 0000. Выдана_________года Министерством юстиции Республики Казахстан".
      Контуры надписей "нотариус" и "лицензия N 0000" должны заполняться черным растром.
      Форма растровых точек может быть различной: круглой, элиптической, квадратной и т.д.