Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің - Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 шілде N 222-II Заңы.

      Ескерту. Заңның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.14 № 290-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. Заңның тақырыбында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. Мәтіндегі "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті" деген сөздерден кейін тиісінше "— Елбасының", "— Елбасы" деген сөздермен толықтырылды - ҚР 2010.06.14 № 290-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

      Осы Заң демократия мен әлеуметтік прогресті дамытуға, бейбітшілік пен халықтар арасындағы достықты нығайтуға ерекше үлес қосқан адамдарды Қазақстан Республикасы Президентінің көтермелеуіне байланысты қатынастарды реттейді.

1-бап

      1. Осы Заңмен "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 2-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Отан алдында сіңірген ерекше еңбегін атап өту құрметіне Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы (бұдан әрі – Мемлекеттік сыйлық) тағайындалады.

      2. Мемлекеттік сыйлықты Қазақстан Республикасының Президенті жыл сайын Қазақстан Республикасының азаматтарына және шетелдіктерге:

      демократия мен әлеуметтік прогресті дамытқаны үшін;

      бейбітшілікті және халықтар арасындағы достықты, өзара сенімді, мемлекетаралық қатынастарда теңдік пен бірдей қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған белсенді қызметі үшін;

      қоғамдық, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді орнықтыруға, Республиканың көпұлтты халқының бірлігін нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін;

      Қазақстанның ұлттары мен ұлыстарының мәдениеті мен тарихи дәстүрлеріне деген құрметті қалыптастыратын терең ойлы публицистикалық шығармалары үшін береді.

      3. Мемлекеттік сыйлық отандық, халықаралық және шетелдік ұйымдарға берілуі мүмкін.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап

      1. Мемлекеттік сыйлыққа ие болған адамдарға "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің — Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығының лауреаты" атағы беріледі, диплом, омырауға тағатын белгі, куәлік және ақшалай сыйақы тапсырылады.

      2. Мемлекеттік сыйлықты Қазақстан Республикасының Президенті салтанатты жағдайда тапсырады.

      Ескерту. 2-бапта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-бап

      Мемлекеттік сыйлық бір мезгілде бірнеше үміткерге берілуі мүмкін, мұндай жағдайда оның ақшалай бөлігі олардың арасында тең бөлінеді. Мемлекеттік сыйлықты қайталап беруге рұқсат етілмейді.

4-бап

      Мемлекеттік сыйлыққа үміткерлер ұсыну құқығына:

      Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісінің комитеттері;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі;

      Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар;

      мәслихаттармен келісе отырып, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың және астананың) әкімдері;

      отандық, шетелдік және халықаралық ұйымдар ие болады.

5-бап

      1. Мемлекеттік сыйлық туралы ережені, сыйлықтың саны мен мөлшерін, сондай-ақ оны беру жөніндегі комиссияның құрамын Республика Үкіметінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      2. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты дипломының , омырауға тағатын белгісінің және куәлігінің сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президентімен келісе отырып Республика Үкіметі бекітеді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2018 № 155-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіО Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2001 года N 222.

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. В тексте слова "Первого Президента Республики Казахстан", "Первом Президенте Республики Казахстан" дополнены соответственно словами "- Лидера Нации", "- Лидере Нации" Законом РК от 14.06.2010 № 290-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с поощрением Президентом Республики Казахстан лиц, внесших особый вклад в развитие демократии и социального прогресса, за укрепление мира и дружбы между народами.

Статья 1

      1. Настоящим Законом в соответствии со статьей 2 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", в ознаменование особых заслуг Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы перед Отечеством, учреждается Государственная премия мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (далее – Государственная премия).

      2. Государственная премия присуждается ежегодно Президентом Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан, иностранцам:

      за развитие демократии и социального прогресса;

      за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и одинаковой безопасности в межгосударственных отношениях;

      за особый вклад в утверждение общественного, межнационального и межконфессионального согласия, укрепление единства многонационального народа Республики;

      за глубокие публицистические произведения, формирующие уважение к культуре и историческим традициям наций и народностей Казахстана.

      3. Государственная премия может быть присуждена отечественным, международным и иностранным организациям.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2

      1. Лицам, удостоенным Государственной премии, присваивается звание "Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", вручаются диплом, нагрудный знак, удостоверение и денежное вознаграждение.

      2. Государственная премия вручается в торжественной обстановке Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3

      Государственная премия может присуждаться одновременно нескольким соискателям, в этом случае ее денежная часть делится поровну между ними. Повторное присуждение Государственной премии не допускается.

Статья 4

      Правом выдвижения на соискание Государственной премии обладают:

      комитеты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

      Правительство Республики Казахстан;

      государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан;

      акимы областей (городов республиканского значения и столицы) по согласованию с маслихатами;

      отечественные, иностранные и международные организации.

Статья 5

      1. Положение о Государственной премии, количество и размер премии, а также состав комиссии по ее присуждению утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению Правительства Республики.

      2. Описание диплома лауреата Государственной премии, нагрудного знака и удостоверения утверждаются Правительством Республики по согласованию с Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2018 № 155-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     
      Президент
Республики Казахстан