Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 4 шілде N 335-ІІ.

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы" 1995 жылғы 3 қазандағы N 2483 Z952483_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 19, 118-құжат; N 23, 142-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 10, 108-құжат; N 12, 184, 190-құжаттар; 2001 ж., N 20, 257-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Актінің нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы".
      2. Кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заң Қазақстан Республикасының Президенті Күзет қызметінің күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің мәртебесін, өкілеттігін және ұйымдастырылуын, сондай-ақ оның қызметін бақылау мен қадағалауды айқындайды.".
      3. Бүкіл мәтін бойынша "Жарлық", "Жарлықпен", "Жарлықты" деген сөздер тиісінше "Заң", "Заңмен", "Заңды" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. Тараулардың нөмірлері араб цифрларымен ауыстырылсын.
      5. 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі
      Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі - Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және осы Заңмен белгіленген құзырет шегінде күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік орган.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның нақтылы және шартты атауы, мөрі, мөртаңбасы, белгіленген үлгідегі мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі бланкілері, өзінің нышаны мен айырым белгілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банктерде шоттары болады.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі әскери құрама болып табылады.".
      6. Мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2, 1-3-баптармен толықтырылсын:
      "1-1-бап. Күзет іс-шаралары
      Күзет іс-шаралары - күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, ұйымдастыру, жедел-іздестіру және техникалық шаралардың жиынтығы.
      Күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шаралары терроризмге қарсы операцияларға жатады.
      1-2-бап. Күзетілетін адамдар
      1. Күзетілетін адамдар - Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарына және осы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі күзетуге жататын адамдар.
      2. Мыналар күзетілетін адамдар болып табылады:
      1) Қазақстан Республикасының Президенті;
      2) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы;
      3) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің төрағасы;
      4) Қазақстан Республикасының Премьер-министрі;
      5) Республика Президентінің зайыбы (жұбайы) және Президентпен бірге тұратын басқа да отбасы мүшелері;
      6) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті;
      7) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің онымен бірге тұратын отбасы мүшелері немесе оған еріп жүрушілер;
      8) Қазақстан Республикасының экс-президенті;
      9) тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қазақстан Республикасының лауазымды адамдары;
      10) қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қамтамасыз етілетін шет мемлекеттердің, шет елдер парламенттері мен үкіметтерінің басшылары;
      11) қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде Қазақстан Республикасы Президентінің немесе оның тапсыруымен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының өкімдері негізінде қамтамасыз етілетін халықаралық ұйымдардың басшылары мен шет мемлекеттердің өзге де адамдары.
      3. Осы баптың 2-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында аталған лауазымды адамдар тең жағдайда күзетіледі.
      4. Осы баптың 2-тармағының 1)-9) тармақшаларында аталған адамдар Қазақстан Республикасының Президенті Күзет қызметінің бастығына күзетуші адамдар қызмет міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда оларды ауыстыруды ұсынуға құқылы.
      1-3-бап. Күзетілетін объектілер
      Күзетілетін объектілер - күзетілетін адамдардың болуына арналған үйлер, құрылыстар мен ғимараттар, сондай-ақ оларға іргелес жатқан аумақ пен су айдыны.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі күзететін объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.".
      7. 2-бапта:
      1) төртінші абзацтағы "қызметтік үй-жайларында" деген сөздер "күзетілетін объектілерде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      "өз өкілеттігі шегінде терроризмге қарсы күресті жүзеге асыру;";
      3) бесінші абзацтағы "күзету объектілеріне" деген сөздер "объектілерге" деген сөзбен ауыстырылсын.
      8. Мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:
      "4-1-бап. Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің
                жұмысын ұйымдастыру
      Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметіне басшылықты Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын, қызметтен босататын және (немесе) әскери қызметтен босататын Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің бастығы жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің құрылымы мен штат

санын Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі бастығының ұсынуы 
бойынша Республика Президенті бекітеді.". 
   9. II тарау алып тасталсын. 
   10. 8, 9, 12, 13-баптардағы тармақтар кіші әріппен жазылып, нүктелі 
үтірмен аяқталатын тармақшалармен ауыстырылсын. 
   11. 8-бапта: 
   1) 3-тармақтағы "қызметтік үй-жайларында" деген сөздер "күзетілетін 
объектілерде" деген сөздермен ауыстырылсын; 
   2) 4-тармақтағы ", сондай-ақ жекелеген іс жүргізу әрекеттерін іске 
асыруда өзге" деген сөздер алып тасталсын; 
   3) 5-тармақтағы "қызметтік үй-жайларында" деген сөздер "күзетілетін 
объектілерде" деген сөздермен ауыстырылсын. 
   12. 9-бапта: 
   1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 


      "1. Күзетілетін объектілерге кіру (көлікпен кіру) кезінде және олардан шығу (көлікпен шығу) кезінде азаматтарға (күзетілетін адамдарды қоспағанда) жеке тексеру, олардың алып жүрген заттарына тексеру, көлік құралдарына және оларда алып бара жатқан заттарға, оның ішінде техникалық құралдарды пайдалана отырып тексеру жүргізу.";
      2) мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Күзет іс-шараларын жүргізу кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке түсіруді, дыбысжазбаны, кино және бейне түсірілімді жүзеге асыру.";
      3) 4-тармақтағы "министрліктерден, мемлекеттік комитеттерден, өзге де орталық атқару органдарынан, сондай-ақ" деген сөздер "мемлекеттік органдардан," деген сөздермен ауыстырылсын, "Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан" деген сөздер алып тасталсын;
      4) 5-тармақтағы "күзетілетін адамдардың тұрақты және уақытша болатын жерлерінде" деген сөздер "күзетілетін объектілерде" деген сөздермен ауыстырылсын.
      13. 10-баптың екінші бөлігіндегі "объектілерге" деген сөздің алдынан "күзетілетін" деген сөзбен толықтырылсын.
      14. 12-баптың 6-тармағындағы "күзету объектілеріне" деген сөздер "объектілерге" деген сөзбен ауыстырылсын.
      15. 13-баптың бесінші бөлігіндегі "прокуратура" деген сөздің алдынан "24 сағат ішінде" деген сөздермен толықтырылсын.
      16. 14-баптың екінші бөлігі алып тасталсын.
      17. 15-баптың үшінші бөлігіндегі "нормативтік актілердің" деген сөздер "нормативтік құқықтық актілердің" деген сөздермен ауыстырылсын.
      18. 17-баптың үшінші бөлігінің үшінші сөйлеміндегі "Қазақстан

Республикасының заңдарында" деген сөздер "заңда" деген сөзбен 
ауыстырылсын. 
   19. 18-баптың екінші бөлігінде: 
   1) сегізінші абзацтағы "күзетке алынатын объектілерге", "адамдарға, 
күзетке алынатын объектілерге" деген сөздер тиісінше "объектілерге", 
"адамдар мен объектілерге" деген сөздермен ауыстырылсын; 
   2) тоғызыншы және оныншы абзацтардағы "күзетке алынған" деген сөздер 
алып тасталсын. 
   20. 23-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
   "23-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметінің 
жұмысына бақылау жасау". 
   21. 25-бап алып тасталсын. 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О Службе охраны Президента Республики Казахстан"

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года N 335

      Внести в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 3 октября 1995 г. N 2483 Z952483_ "О Службе охраны Президента Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 19, ст. 118; N 23, ст. 142; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 10, ст. 108; N 12, ст. 184, 190; 2001 г., N 20, ст. 257) следующие изменения и дополнения:
      1. Форму акта и заголовок изложить в следующей редакции:
      "Закон Республики Казахстан "О Службе охраны Президента Республики Казахстан".
      2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
      "Настоящий Закон определяет статус, полномочия и организацию деятельности Службы охраны Президента Республики Казахстан по обеспечению безопасности охраняемых лиц, а также контроль и надзор за ее деятельностью.".
      3. По всему тексту слова "Указ", "Указом", "Указа" заменить соответственно словами "Закон", "Законом", "Закона".
      4. Нумерацию глав заменить арабскими цифрами.
      5. Статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Служба охраны Президента Республики Казахстан

      Служба охраны Президента Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной настоящим Законом компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
      Служба охраны Президента Республики Казахстан является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, печати, штампы, бланки на государственном и русском языках установленного образца свою символику и знаки отличия, а также счета в банках, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Служба охраны Президента Республики Казахстан является воинским формированием.".
      6. Дополнить статьями 1-1, 1-2, 1-3 следующего содержания:
      "Статья 1-1. Охранные мероприятия

      Охранные мероприятия - совокупность правовых, организационных,

оперативно-розыскных и технических мер, направленных на обеспечение
безопасности охраняемых лиц и объектов.
   Охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц
относятся к антитеррористическим операциям.
   
   Статья 1-2. Охраняемые лица
   1. Охраняемые лица - лица, подлежащие охране Службой охраны 
Президента Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, конституционными законами Республики Казахстан и настоящим 
Законом.
   2. Охраняемыми лицами являются:
   1) Президент Республики Казахстан;
   2) Председатель Сената Парламента Республики Казахстан;
   3) Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
   4) Премьер-Министр Республики Казахстан; 
   5) супруга (супруг) Президента Республики и другие совместно
проживающие с Президентом члены семьи;
   6) Первый Президент Республики Казахстан;
   7) члены семьи Первого Президента Республики Казахстан, проживающие 
совместно с ним или его сопровождающие;
   8) экс-Президент Республики Казахстан;
   9) должностные лица Республики Казахстан, перечень которых
утверждается Президентом Республики Казахстан;


      10) главы иностранных государств, парламентов и правительств в период их пребывания на территории Республики Казахстан, безопасность которых обеспечивается в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;
      11) руководители международных организаций и иные лица иностранных государств в период их пребывания на территории Республики Казахстан, безопасность которых обеспечивается на основании распоряжений Президента Республики Казахстан или по его поручению - Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
      3. Должностные лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) пункта 2 настоящей статьи, охраняются на равных условиях.
      4. Лица, указанные в подпунктах 1)-9) пункта 2 настоящей статьи, вправе рекомендовать начальнику Службы охраны Президента Республики Казахстан заменить охраняющих их лиц в случае ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей.

   Статья 1-3. Охраняемые объекты
   Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, предназначенные 
для пребывания охраняемых лиц, а также прилегающие к ним территория и 
акватория.
   Перечень охраняемых Службой охраны Президента Республики Казахстан
объектов утверждается Президентом Республики Казахстан.".
   7. В статье 2:
   1) в абзаце четвертом слова "в служебных помещениях и" заменить
словами "на охраняемых объектах и в";
   2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
   "осуществление в пределах своих полномочий борьбы с терроризмом;";
   3) в абзаце пятом слово "охраны" исключить.
   8. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
   "Статья 4-1. Организация деятельности Службы охраны Президента
         Республики Казахстан


      Руководство Службой охраны Президента Республики Казахстан осуществляется начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, назначаемым на должность, освобождаемым от должности и (или) увольняемым с военной службы Президентом Республики Казахстан.
      Структура и штатная численность Службы охраны Президента Республики Казахстан утверждаются Президентом Республики по представлению начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.".
      9. Главу II исключить.
      10. В статьях 8, 9, 12, 13 пункты заменить подпунктами, начинающимися со строчной буквы и заканчивающимися точкой с запятой.
      11. В статье 8:
      1) в пункте 3 слова "в служебных помещениях и" заменить словами "на охраняемых объектах и в";
      2) в пункте 4 слова "иным", ", а также в производстве отдельных процессуальных действий" исключить;
      3) в пункте 5 слова "в служебных помещениях и" заменить словами "на охраняемых объектах и в".
      12. В статье 9:
      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Производить при входе (въезде) на охраняемые объекты и при выходе (выезде) из них личный досмотр граждан (за исключением охраняемых лиц), досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств.";
      2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Осуществлять при проведении охранных мероприятий

фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку фактов и событий.";
   3) в пункте 4 слова "министерств, государственных комитетов, иных
центральных исполнительных органов, а также расположенных на территории 
Республики Казахстан" заменить словами "государственных органов,";
   4) в пункте 5 слова "в местах постоянного и временного пребывания 
охраняемых лиц" заменить словами "на охраняемых объектах".
   13. В части второй статьи 10 перед словом "объекты" дополнить словом 
"охраняемые".
   14. В пункте 6 статьи 12 слово "охраны" исключить.
   15. В части пятой статьи 13 после слова "прокуратуры" дополнить 
словами "в течение 24 часов".
   16. Часть вторую статьи 14 исключить.
   17. В части третьей статьи 15 слова "нормативных актов" заменить 
словами "нормативных правовых актов".
   18. В третьем предложении части третьей статьи 17 слова 
"законодательством Республики Казахстан" заменить словом "законом".
   19. В части второй статьи 18:
   1) в абзаце восьмом слова "объектам охраны", "лицам, объектам охраны" 
заменить соответственно словами "объектам", "лицам и объектам";
   2) в абзацах девятом и десятом слово "охраны" исключить.
   20. Заголовок статьи 23 изложить в следующей редакции:
   "Статья 23. Контроль за деятельностью Службы охраны Президента 
         Республики Казахстан".
   13. Статью 25 исключить.
   Президент
   Республики Казахстан
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Мартина Н.А.)