Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы. 2003 жылғы 8 қаңтар N 375-II

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" 1995 жылғы 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 13; N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 20, 717-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; N 10, 244-құжат; N 18, 338-құжат; 2001 ж., N 15-16, 224-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 6, 74-құжат; N 17, 155-құжат):
      149-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын шетел қатысатын заңды тұлғалардың, шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң шетелдiк қызметкерлерiнiң жеке пайдалануы үшiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарлар;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган мен инвестор арасында жасалған келiсiм-шартқа сәйкес кеден баждарын салудан босатылатын тауарлар;";
      екiншi бөлiк алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 163-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 189-құжат; 1999 ж., N 21, 786-құжат; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 21, 396-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат):
      3-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы Жарлық Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен реттелетiн мүлiктi иелену, пайдалану және оған билiк ету құқықтарын iске асыру жөнiндегi құқықтық қатынастарды реттемейдi.";
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Мемлекеттiк заттай гранттар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында көзделген тәртiппен және жағдайларда берiледi.".

      3. "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 26-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат):
      18-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Ауыл шаруашылық өндiрiсiне инвестицияларды жүзеге асыратын және арнаулы салық режимiн пайдаланбайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында көзделген тәртiппен және жағдайларда инвестициялық преференциялар берiлуi мүмкiн.";
      3-тармақ алып тасталсын.

      4. "Жер туралы" 2001 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 4, 21-құжат; N 15-16, 228-құжат; N 24, 338-құжат):
      8-баптың 5-тармағындағы "тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарға" деген сөздер және 9-баптың 5) тармақшасындағы "тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарда" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарына" және "Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат):
      138-140-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "138-бап. Инвестициялық салық преференциялары

      Инвестициялық салық преференциялары корпорациялық табыс салығы, жер салығы және мүлiк салығы бойынша берiледi.
      Инвестициялық салық преференциялары дегенiмiз жаңа өндiрiстер құру, жұмыс істeп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында тiркелген активтерге инвестицияларды жүзеге асыратын салық төлеушiлердiң жылдық жиынтық табысынан қосымша шегерiмдер жасауға құқық беру, мұндай салық төлеушiлердi жаңа өндiрiстер құру, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық жоба шеңберiнде жаңадан пайдалануға берiлген тiркелген активтер бойынша мүлiк салығын төлеуден босату, сондай-ақ инвестициялық жобаны iске асыру үшiн иемденiп алынған және пайдаланылатын жер участкелерi бойынша жер салығын төлеуден босату.

      139-бап. Инвестициялық салық преференцияларын қолдану
               тәртiбi

      1. Инвестициялық салық преференциялары (бұдан әрi - преференциялар) тiркелген активтерге инвестицияларды жүзеге асыратын салық төлеушiлерге берiледi.
      2. Преференциялар салық төлеушiлерге преференцияларды қолданудың басталу күнiн белгiлейтiн келiсiм-шартқа (оның нотариалдық жолмен куәландырылған көшiрмесi салық төлеушiнiң тiркелген жерi бойынша салық органына берiледi) сәйкес мынадай мерзiмдерде:
      келiсiм-шарт жасау кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асырушы салық төлеушiлерге - тiркелген активтер iске қосылған жылдан кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;
      жаңадан тiркелген салық төлеушiлерге - тiркелген активтер iске қосылған кезден бастап берiледi.
      Корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар салық төлеушiге жиынтық жылдық табыстан iске қосылған тiркелген aктивтердiң құнын преференциялардың қолданылу мерзiмiне қарай теңдей үлестермен шегерiмге жатқызуға құқық бередi.
      Преференциялар беру тәртiбi және жағдайлары Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарымен айқындалады.
      3. Корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану үшiн салық төлеушi жаңадан iске қосылатын тiркелген активтер бойынша олардың құнын iшкi топтың құн балансына енгізбейдi және олар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.
      4. Мүлiк салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi бiткеннен кейiн салық төлеушi осы Кодекстiң 351-360-баптарында белгiленген тәртiппен мүлiк салығын және 323-344-баптарында белгiленген тәртiппен жер салығын төлей бастайды.
      5. Преференцияларды қолдану мерзiмi тiркелген активтерге инвестициялардың көлемiне қарай әрбiр жекелеген жағдайда айқындалады, бiрақ ол осы баптың 2-тармағында аталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиiс.

      140-бап. Преференциялардың қолданылуын тоқтату

      1. Преференциялардың қолданылуы осы Кодекстiң 139-бабының 5-тармағын ескере отырып, келiсiм-шартта көрсетiлген мерзiмде тоқтатылады не мұндай мерзiм бiткенге дейiн тоқтатылуы мүмкін.
      Преференциялардың қолданылуын мерзiмiнен бұрын тоқтату тараптардың келiсiмi бойынша жүзеге асырылуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында белгiленген жағдайларда оны тараптардың әрқайсысы бiржақты тәртiппен жүзеге асыруы мүмкiн.
      2. Преференциялардың қолданылуы мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде салық төлеушi салықтарды төлейдi және осы Кодекс пен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауапты болады.";
      326-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы Кодекстiң 138-140-баптарында белгiленген тәртiппен инвестициялық жобаны iске асыру үшiн иемденiп алынған және пайдаланылатын жер учаскелерi.".

      2-бап.  Осы Заңның 1-бабының 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5-тармағын қоспағанда, осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций

Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 375

      Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон  Республики Казахстан от 20 июля 1995 г. "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 13; N 23, ст. 152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 18, ст. 367; 1997 г., N 11, ст. 144; N 12, ст. 189; N 22, ст. 333; 1998 г., N 4, ст. 46; N 24, ст. 436; 1999 г., N 20, ст. 717; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; N 10, ст. 244; N 18, ст. 338; 2001 г., N 15-16, ст. 224; N 20, ст. 257; N 23, ст. 309; 2002 г., N 6, ст. 74; N 17, ст. 155):
      в статье 149:
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Казахстан для личного пользования иностранного персонала юридических лиц с иностранным участием, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность в Республике Казахстан;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) товары, освобождаемые от обложения таможенными пошлинами в соответствии с контрактом, заключенным между уполномоченным органом по инвестициям и инвестором;";
      часть вторую исключить.

      2. В Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 23 декабря 1995 г. N 2721 "О приватизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 163; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 189; 1999 г., N 21, ст. 786; N 23, ст. 916; 2000 г., N 21, ст. 396; 2001 г., N 8, ст. 52; 2002 г., N 10, ст. 102):
      в статье 3:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Настоящий Указ не регулирует правоотношения по реализации прав владения, пользования и распоряжения имуществом, регулируемые иными законодательными актами Республики Казахстан.";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Государственные натурные гранты передаются юридическим лицам Республики Казахстан в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об инвестициях.".

      3. В Закон  Республики Казахстан от 31 марта 1998 г. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 2-3, ст. 26; 2001 г., N 24, ст. 338):
      в статье 18:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим инвестиции в сельскохозяйственное производство и не пользующимся специальным налоговым режимом, могут быть предоставлены инвестиционные преференции в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об инвестициях.";
      пункт 3 исключить.

      4. В Закон  Республики Казахстан от 24 января 2001 г. "О земле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 4, ст. 21; N 15-16, ст. 228; N 24, ст. 338):
      в пункте 5 статьи 8 и подпункте 5) статьи 9 слова "о государственной поддержке прямых инвестиций" заменить словами "Республики Казахстан об инвестициях".

      5. В Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171):
      статьи 138-140 изложить в следующей редакции:
      "Статья 138. Инвестиционные налоговые преференции

      Инвестиционные налоговые преференции предоставляются по корпоративному подоходному налогу, земельному налогу и налогу на имущество.
      Инвестиционные налоговые преференции - это предоставление права дополнительных вычетов из совокупного годового дохода налогоплательщиков, осуществляющих инвестиции в фиксированные активы с целью создания новых, расширения и обновления действующих производств, освобождение таких налогоплательщиков от уплаты налога на имущество по вновь введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рамках инвестиционного проекта с целью создания новых, расширения и обновления действующих производств, а также освобождение от уплаты земельного налога по земельным участкам, приобретенным и используемым для реализации инвестиционного проекта.

      Статья 139. Порядок применения инвестиционных налоговых
                  преференций

      1. Инвестиционные налоговые преференции (далее - преференции) предоставляются налогоплательщикам, осуществляющим инвестиции в фиксированные активы.
      2. Преференции предоставляются налогоплательщикам в соответствии с контрактом (нотариально удостоверенная копия которого передается в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика), устанавливающим дату начала применения преференций в следующие сроки:
      с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов, - налогоплательщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность на момент заключения контракта;
      с момента ввода в эксплуатацию фиксированных активов - вновь зарегистрированными налогоплательщиками.
      Преференции по корпоративному подоходному налогу дают налогоплательщику право относить на вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию фиксированных активов равными долями в зависимости от срока действия преференций.
      Порядок и условия предоставления преференций определяются законодательством Республики Казахстан об инвестициях.
      3. Для применения преференций по корпоративному подоходному налогу налогоплательщик по вновь вводимым в эксплуатацию фиксированным активам не включает их стоимость в стоимостной баланс подгруппы и ведет по ним раздельный учет.
      4. После истечения срока действия преференций по налогу на имущество налогоплательщик начинает уплачивать налог на имущество в порядке, установленном статьями 351-360, и земельный налог в порядке, установленном статьями 323-344 настоящего Кодекса.
      5. Срок действия преференций определяется в каждом отдельном случае в зависимости от объемов инвестиций в фиксированные активы, но не может превышать пять лет с даты, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

      Статья 140. Прекращение действия преференций      

      1. Действие преференций прекращается в сроки, указанные в контракте с учетом пункта 5 статьи 139 настоящего Кодекса, либо может быть прекращено до истечения такого срока.
      Досрочное прекращение действия преференций может быть осуществлено по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке каждой из сторон в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан об инвестициях.
      2. При досрочном прекращении действия преференций налогоплательщик уплачивает налоги и несет ответственность в порядке, установленном настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.";
      пункт 2 статьи 326 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) земельные участки, приобретенные и используемые для реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном статьями 138-140 настоящего Кодекса.".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2003 года.

      Президент
      Республики Казахстан