Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы. 2003 жылғы 8 қаңтар N 375-II

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" 1995 жылғы 20 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 13; N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 18, 367-құжат; 1997 ж., N 11, 144-құжат; N 12, 189-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 4, 46-құжат; N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 20, 717-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; N 10, 244-құжат; N 18, 338-құжат; 2001 ж., N 15-16, 224-құжат; N 20, 257-құжат; N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 6, 74-құжат; N 17, 155-құжат):
      149-бапта:
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын шетел қатысатын заңды тұлғалардың, шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң шетелдiк қызметкерлерiнiң жеке пайдалануы үшiн Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарлар;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган мен инвестор арасында жасалған келiсiм-шартқа сәйкес кеден баждарын салудан босатылатын тауарлар;";
      екiншi бөлiк алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 24, 163-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 189-құжат; 1999 ж., N 21, 786-құжат; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 21, 396-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат):
      3-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы Жарлық Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен реттелетiн мүлiктi иелену, пайдалану және оған билiк ету құқықтарын iске асыру жөнiндегi құқықтық қатынастарды реттемейдi.";
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Мемлекеттiк заттай гранттар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында көзделген тәртiппен және жағдайларда берiледi.".

      3. "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" 1998 жылғы 31 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 26-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат):
      18-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Ауыл шаруашылық өндiрiсiне инвестицияларды жүзеге асыратын және арнаулы салық режимiн пайдаланбайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында көзделген тәртiппен және жағдайларда инвестициялық преференциялар берiлуi мүмкiн.";
      3-тармақ алып тасталсын.

      4. "Жер туралы" 2001 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 4, 21-құжат; N 15-16, 228-құжат; N 24, 338-құжат):
      8-баптың 5-тармағындағы "тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарға" деген сөздер және 9-баптың 5) тармақшасындағы "тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарда" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарына" және "Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат):
      138-140-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "138-бап. Инвестициялық салық преференциялары

      Инвестициялық салық преференциялары корпорациялық табыс салығы, жер салығы және мүлiк салығы бойынша берiледi.
      Инвестициялық салық преференциялары дегенiмiз жаңа өндiрiстер құру, жұмыс істeп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында тiркелген активтерге инвестицияларды жүзеге асыратын салық төлеушiлердiң жылдық жиынтық табысынан қосымша шегерiмдер жасауға құқық беру, мұндай салық төлеушiлердi жаңа өндiрiстер құру, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық жоба шеңберiнде жаңадан пайдалануға берiлген тiркелген активтер бойынша мүлiк салығын төлеуден босату, сондай-ақ инвестициялық жобаны iске асыру үшiн иемденiп алынған және пайдаланылатын жер участкелерi бойынша жер салығын төлеуден босату.

      139-бап. Инвестициялық салық преференцияларын қолдану
               тәртiбi

      1. Инвестициялық салық преференциялары (бұдан әрi - преференциялар) тiркелген активтерге инвестицияларды жүзеге асыратын салық төлеушiлерге берiледi.
      2. Преференциялар салық төлеушiлерге преференцияларды қолданудың басталу күнiн белгiлейтiн келiсiм-шартқа (оның нотариалдық жолмен куәландырылған көшiрмесi салық төлеушiнiң тiркелген жерi бойынша салық органына берiледi) сәйкес мынадай мерзiмдерде:
      келiсiм-шарт жасау кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асырушы салық төлеушiлерге - тiркелген активтер iске қосылған жылдан кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;
      жаңадан тiркелген салық төлеушiлерге - тiркелген активтер iске қосылған кезден бастап берiледi.
      Корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар салық төлеушiге жиынтық жылдық табыстан iске қосылған тiркелген aктивтердiң құнын преференциялардың қолданылу мерзiмiне қарай теңдей үлестермен шегерiмге жатқызуға құқық бередi.
      Преференциялар беру тәртiбi және жағдайлары Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарымен айқындалады.
      3. Корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану үшiн салық төлеушi жаңадан iске қосылатын тiркелген активтер бойынша олардың құнын iшкi топтың құн балансына енгізбейдi және олар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.
      4. Мүлiк салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi бiткеннен кейiн салық төлеушi осы Кодекстiң 351-360-баптарында белгiленген тәртiппен мүлiк салығын және 323-344-баптарында белгiленген тәртiппен жер салығын төлей бастайды.
      5. Преференцияларды қолдану мерзiмi тiркелген активтерге инвестициялардың көлемiне қарай әрбiр жекелеген жағдайда айқындалады, бiрақ ол осы баптың 2-тармағында аталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиiс.

      140-бап. Преференциялардың қолданылуын тоқтату

      1. Преференциялардың қолданылуы осы Кодекстiң 139-бабының 5-тармағын ескере отырып, келiсiм-шартта көрсетiлген мерзiмде тоқтатылады не мұндай мерзiм бiткенге дейiн тоқтатылуы мүмкін.
      Преференциялардың қолданылуын мерзiмiнен бұрын тоқтату тараптардың келiсiмi бойынша жүзеге асырылуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында белгiленген жағдайларда оны тараптардың әрқайсысы бiржақты тәртiппен жүзеге асыруы мүмкiн.
      2. Преференциялардың қолданылуы мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде салық төлеушi салықтарды төлейдi және осы Кодекс пен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауапты болады.";
      326-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы Кодекстiң 138-140-баптарында белгiленген тәртiппен инвестициялық жобаны iске асыру үшiн иемденiп алынған және пайдаланылатын жер учаскелерi.".

      2-бап.  Осы Заңның 1-бабының 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5-тармағын қоспағанда, осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады