Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актілеріне Ұлы Отан соғысына қатысушыларды, мүгедектерді және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақы алушыларды әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 28 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 11, 154-құжат; 1999 ж., N 8, 239-құжат; N 23, 925-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2003 ж., N 1-2, 13-құжат):

      1) бүкiл мәтін бойынша:
      "16 жасқа", "18 жасқа", "18 жастан", "23 жастан" деген сөздер тиiсiнше "он алты жасқа", "он сегіз жасқа", "он сегіз жастан", "жиырма үш жастан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "І", "IІ", "III" деген цифрлар тиiсiнше "бiрiншi", "екiншi", "үшiншi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 11-баптың 1) тармақшасы ", он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгi бiрiншi, екiнші, үшiншi топтағы мүгедек балалар" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 12-бапта:
      1-тармақта:
      екiншi абзацтағы "7" деген цифр "10" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацтағы "5" деген цифр "7,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "3" деген цифр "5" деген цифрмен ауыстырылсын;

      бесiншi абзацтағы "4" деген цифр "7" деген цифрмен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "7" деген цифр "10" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      жетiншi абзацтағы "5,5" деген цифрлар "8" деген цифрмен ауыстырылсын;

      сегiзiншi абзацтағы "4" деген цифр "6" деген цифрмен ауыстырылсын;

      сегiзiншi абзацтағы "көрсеткіш" деген сөзден кейін нүктелі үтiр қойылып, "мөлшерiнде тағайындалады" деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгі бiріншi топтағы мүгедек балаларға - 10 айлық есептiк көрсеткіш;
      он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгi екiншi топтағы мүгедек балаларға - 8 айлық есептiк көрсеткiш;
      он алтыдан он сегiз жасқа дейiнгі үшiншi топтағы мүгедек балаларға - 6 айлық есептiк көрсеткіш мөлшерiнде тағайындалады.";

      2-тармақта:
      екiншi абзацтағы "9" деген цифр "12" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "7" деген цифр "9,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "5" деген цифр "7" деген цифрмен ауыстырылсын;

      4) 16-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша айлық жәрдемақының ең жоғары мөлшері отбасының барлық еңбекке жарамсыз мүшелеріне 12 айлық есептiк көрсеткіш мөлшерiнде тағайындалады.";

      2-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "4" деген цифр "5" деген цифрмен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "3,5" деген цифрлар "4,3" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацтағы "3" деген цифр "3,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацтағы "2,5" деген цифрлар "2,8" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бесiншi абзацтағы "2" деген цифр "2,3" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екiнші бөлігіндегі "он еселенген" деген сөздер "он екі еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 8, 238-құжат; N 23, 925-құжат; 2000 ж., N 23, 411-құжат; 2001 ж., N 2, 14-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат):

      1) бүкiл мәтін бойынша:
      "16 жасқа" деген сөздер тиiсiнше "он алты жасқа" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "І", "II, "III" деген цифрлар тиiсiнше "бiрiншi", "екiншi", "үшiншi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-бапта:
      5) тармақша ", сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс iстеген (әскери қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен марапатталмаған адамдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгi бiрiншi, екiншi, үшiншi топтағы мүгедек балалар;";

      3) 5-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында жұмыс істегені туралы мәлiметтердi қамтитын еңбек кітапшасы немесе өзге де құжаттар жұмыс стажын растайтын құжат болып табылады.
      Осы Заңның 4-бабының 5) тармақшасында аталған адамдардың 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында жұмыс iстеген фактiсiн растайтын құжаттары болмаған жағдайда, жұмыс стажын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген тәртіппен құрылатын арнаулы комиссиялар белгілейдi.";

      4) 7-бапта:
      үшiншi бөлiктiң 1), 2) тармақшаларындағы "5,8", "7,1" деген цифрлар "15" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметі үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен марапатталған адамдарға - 1,0 айлық есептік көрсеткiш, мемлекеттік наградалармен марапатталмаған, соғыс жылдарында 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығындағы кезеңде кемiнде алты ай жұмыс iстеген тыл еңбеккерлеріне - 1,0 айлық есептiк көрсеткіш;";

      мынадай мазмұндағы 8-1) және 11-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "8-1) 1988-1989 жылдары Чернобыль AЭC-сындағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушылар, қоныс аудару күнiнде құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймағынан Қазақстан Республикасына қоныс аударылғандар (өз еркімен кеткендер) қатарындағы адамдарға - 0,5 айлық есептік көрсеткiш;";

      "11-1) он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгi мүгедек балаларға:
      бірінші - екінші топтағыларға - 1,4 айлық есептік көрсеткiш;
      үшiншi топтағыларға - 0,6 айлық есептік көрсеткiш;".

       2-бап.  Осы Заң 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзіледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения участников Великой Отечественной войны, инвалидов и получателей пособий по случаю потери кормильца

Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 28

      Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон  Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 154; 1999 г., N 8, ст. 239; N 23, ст. 925; 2002 г., N 6, ст. 71; 2003 г., N 1-2, ст. 13):

       
      1) по всему тексту:
      слова "16 лет", "18 лет", "23-летнего" заменить соответственно словами "шестнадцати лет", "восемнадцати лет", "двадцатитрехлетнего";

       
      цифры "I", "II", "III" заменить соответственно словами "первой", "второй", "третьей";

       
      2) подпункт 1) статьи 11 дополнить словами ", дети-инвалиды с шестнадцати до восемнадцати лет - первой, второй, третьей групп";

       
      3) в статье 12:
      в пункте 1:
      в абзаце втором цифру "7" заменить цифрами "10";

       
      в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрами "7,5";

       
      в абзаце четвертом цифру "3" заменить цифрой "5";

       
      в абзаце пятом цифру "4" заменить цифрой "7";

       
      в абзаце шестом цифру "7" заменить цифрами "10";

       
      в абзаце седьмом цифры "5,5" заменить цифрой "8";

       
      в абзаце восьмом цифру "4" заменить цифрой "6";

       
      дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым следующего содержания:
      "детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой группы 10 месячных расчетных показателей;
      детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет второй группы 8 месячных расчетных показателей;
      детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет третьей группы 6 месячных расчетных показателей.";

       
      в пункте 2:
      в абзаце втором цифру "9" заменить цифрами "12";

       
      в абзаце третьем цифру "7" заменить цифрами "9,5";

       
      в абзаце четвертом цифру "5" заменить цифрой "7";

       
      4) в статье 16:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Максимальный размер месячного пособия по случаю потери кормильца назначается в размере 12 месячных расчетных показателей на всех нетрудоспособных членов его семьи.";

       
      в пункте 2:
      в абзаце первом цифру "4" заменить цифрой "5";

       
      в абзаце втором цифры "3,5" заменить цифрами "4,3";

       
      в абзаце третьем цифру "3" заменить цифрами "3,5";

       
      в абзаце четвертом цифры "2,5" заменить цифрами "2,8";

       
      в абзаце пятом цифру "2" заменить цифрами "2,3";

       
      в части второй слова "от десятикратного" заменить словами "от двенадцатикратного".

      2. В Закон  Республики Казахстан от 5 апреля 1999 г. "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 8, ст. 238; N 23, ст. 925; 2000 г., N 23, ст. 411; 2001 г., N 2, ст. 14; 2002 г., N 6, ст. 71):

       
      1) по всему тексту:
      слова "16 лет" заменить соответственно словами "шестнадцати лет";

       
      цифры "I", "II", "III" заменить соответственно словами "первой", "второй", "третьей";

       
      2) в статье 4:
      подпункт 5) дополнить словами ", а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны";

       
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) дети-инвалиды с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;";

       
      3) статью 5 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Документом, подтверждающим стаж работы, являются трудовая книжка или иные документы, содержащие сведения о работе с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
      При отсутствии у лиц, указанных в подпункте 5) статьи 4 настоящего Закона, документов, подтверждающих факт работы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, стаж работы устанавливается специальными комиссиями, создаваемыми в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";

       
      4) в статье 7:
      в подпунктах 1), 2) части третьей цифры "5,8", "7,1" заменить цифрами "15";

       
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, - 1,0 месячного расчетного показателя, труженикам тыла военных лет, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, - 1,0 месячного расчетного показателя;";

       
      дополнить подпунктами 8-1) и 11-1) следующего содержания:
      "8-1) лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, - 0,5 месячного расчетного показателя;";

       
      "11-1) детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет:
      первой - второй групп - 1,4 месячного расчетного показателя;
      третьей группы - 0,6 месячного расчетного показателя;".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года.
 
      Президент
      Республики Казахстан