"Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына норма шығару қызметiн жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 21 қазандағы N 81 Заңы

       1-бап.  "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 2-3, 25-құжат; 2001 ж., N 20, 258-құжат; 2002 ж., N 5, 50-құжат; 2004 ж., N 5, 29-құжат; N 13, 74-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) 1-бапта:
      12) тармақша 15) тармақша болып есептелiп, "ресми мәтiндерiн кейiннен жариялау" деген сөздер "мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 12), 13), 14) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12) Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкi - олар туралы мәлiметтер Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген нормативтiк құқықтық актiлердiң (өзгерiстерi мен толықтыруларын қоса) қағазға басылған мәтiндерiнiң жиынтығы;
      13) Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi - нормативтiк құқықтық актiлердiң реквизиттерiн және осы актiлер туралы ақпараттық-анықтамалық сипаттағы басқа да мәлiметтердi қамтитын Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi мемлекеттiк есебiнiң бiрыңғай жүйесi;
      14) нормативтiк құқықтық актiнi ресми жариялау - нормативтiк құқықтық актiнiң толық мәтiнiн ресми және мерзiмдiк баспа басылымдарында жалпы жұрттың назарына салу үшiн жариялау;";

      2) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары заң жобасын дайындау жөнiндегi жұмыс тобының жұмысына кез келген сатыда қатысуға құқылы.";

      2-тармақ "қызметкерлер" деген сөзден кейiн ", қоғамдық бiрлестiктердiң өкiлдерi" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 16-баптың 7) тармақшасындағы "күнiн" деген сөз "күнi мен нөмiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 17-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды нақтылау қажет болған жағдайда оған олардың мәнi түсiндiрiлетiн бап берiледi. Мемлекеттiк тiлдегi нормативтiк құқықтық актiде терминдер мен анықтамалар әлiпбилiк ретпен орналастырылады.
      Нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар жоғары деңгейде тұрған нормативтiк құқықтық актiде немесе қолданысқа бұрын енгiзiлген бiр деңгейдегi нормативтiк құқықтық актiде қолданылатын терминдер мен анықтамаларға сәйкес келуге тиiс.";

      5) 21-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi "жағдайда" деген сөзден кейiн ", енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың тиiстi негiздемесiмен" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 28-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Нормативтiк құқықтық aктi мәтiнiнiң мазмұнына нормативтiк құқықтық актi мәтiнi мазмұнының жартысынан асатын көлемде өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген кезде, оның жаңа редакциясы қабылданады.";

      7) 30-баптың 2-тармағында:
      екiншi бөлiктегi "ресми мәтiндерiн кейiннен жариялауды" деген сөздер "мәтiндерiн кейiннен ресми жариялауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "жариялауды" деген сөздiң алдынан "ресми" деген сөзбен толықтырылсын;

      8) 47-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мемлекеттiк есебi

      1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң мемлекеттiк есебiн Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi жүзеге асырады. Мемлекеттiк есеп мұндай актiлердi орталықтандыра жинақтауды, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiн жүргiзудi қамтиды.
      Қазақстан Республикасы Үкiметi Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiн жүргiзу тәртiбiн айқындайды.
      Мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзуге жататын нормативтiк құқықтық актiлердiң қағазға басылған және электронды түрдегi, мемлекеттiк органның мөрiмен расталған немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған көшiрмелерiн Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жiбередi.
      2. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi құқықтық ақпараттың бiрыңғай жүйесiн жасайды, министрлiктер мен басқа да орталық мемлекеттiк органдарға анықтамалық-ақпараттық жұмыста көмек көрсетедi.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" по вопросам совершенствования нормотворческой деятельности

Закон Республики Казахстан от 21 октября 2005 года N 81

      Статья 1.  Внести в Закон  Республики Казахстан от 24 марта 1998 г. "О нормативных правовых актах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 2-3, ст. 25; 2001 г., N 20, ст. 258; 2002 г., N 5, ст. 50; 2004 г., N 5, ст. 29; N 13, ст. 74) следующие изменения и дополнения:

      1) в статье 1 :
      подпункт 12) считать подпунктом 15) и слова "опубликование официальных" заменить словами "официальное опубликование";
      дополнить подпунктами 12), 13), 14) следующего содержания:
      "12) эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан - совокупность печатных текстов нормативных правовых актов (с изменениями и дополнениями), сведения о которых внесены в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      13) Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан - единая система государственного учета нормативных правовых актов Республики Казахстан, содержащая реквизиты нормативных правовых актов и другие сведения информационно-справочного характера об этих актах;
      14) официальное опубликование нормативного правового акта - публикация для всеобщего сведения полного текста нормативного правового акта в официальных и периодических печатных изданиях;";

      2) в статье 14 :
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Депутаты Парламента Республики Казахстан вправе принимать участие в работе рабочей группы по подготовке проекта закона на любой стадии.";
      пункт 2 дополнить словами ", представители общественных объединений";

      3) подпункт 7) статьи 16  после слова "дату" дополнить словами "и номер";

      4) пункт 9 статьи 17  изложить в следующей редакции:
      "9. При необходимости уточнения терминов и определений, используемых в нормативном правовом акте, в нем помещается статья, разъясняющая их смысл. В нормативном правовом акте на государственном языке термины и определения располагаются в алфавитном порядке.
      Термины и определения, используемые в нормативном правовом акте, должны соответствовать терминам и определениям, применяемым в вышестоящем нормативном правовом акте или в нормативном правовом акте одного уровня, введенном в действие ранее.";

      5) часть вторую пункта 2 статьи 21  дополнить словами "с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений";

      6) статью 28  дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. При внесении изменений и дополнений в содержание текста нормативного правового акта в объеме, превышающем половину содержания текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция.";

      7) в пункте 2 статьи 30 :
      в части второй слова "опубликование официальных" заменить словами "официальное опубликование";
      часть третью после слова "последующего" дополнить словом "официального";

      8) статью 47  изложить в следующей редакции:
      "Статья 47. Государственный учет нормативных правовых актов

      1. Государственный учет нормативных правовых актов осуществляет Министерство юстиции Республики Казахстан. Государственный учет включает в себя централизованный сбор таких актов, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      Правительство Республики Казахстан определяет порядок ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      Государственные органы направляют в Министерство юстиции Республики Казахстан копии нормативных правовых актов, подлежащих включению в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, в печатном и электронном виде, заверенные печатью государственного органа или удостоверенные посредством электронной цифровой подписи.
      2. Министерство юстиции Республики Казахстан создает единую систему правовой информации, оказывает помощь министерствам и другим центральным государственным органам в справочно-информационной работе.".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан