Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне концессия мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 168 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы" 1994 жылғы 21 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 447-құжат; 2001 ж., N 23, 309, 321-құжаттар; N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 15, 63-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      3-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Мемлекеттiк халықаралық маршруттар желiсiне белгiленген тәртiппен енгiзiлген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тiзбеге сәйкес қорғаныстық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы магистральдық темiр жол желiлерi, республикалық автомобиль жолдары, олардың бойындағы инженерлiк құрылыстарды қоса," деген сөздер "Магистральдық темiр жол желiлерi, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары," деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Автомобиль жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 17-18, 246-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):
      1) 1-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 4-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары немесе олардың учаскелерi Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес концессияға берiлуi мүмкiн.";

      3) 5-бапта:
      1-тармақтағы "басқа да заң актiлерiнде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      "келiсiмдер" деген сөз "шарттар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "заңдарда" деген сөз "Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жеке және" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 7-баптың 1-тармағында:
      "мемлекеттiк" деген сөз алып тасталсын;
      "Жалпыға ортақ пайдаланылатын" деген сөздер "Концессияға берiлген автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерiн қоса алғанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын" деген сөздермен ауыстырылсын";

      5) 9-бапта:
      1-тармақ "жол органдарының" деген сөздерден кейiн "немесе концессионерлердiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ "жол органдары" деген сөздерден кейiн "немесе концессионер" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 10-баптың 1-тармағындағы "тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер шегiндегi жергiлiктi атқарушы органдардың келiсiмi бойынша, жол органдары белгiленген" деген сөздер "жол органдарымен немесе концессионермен келiсiм бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер шегiндегi жергiлiктi атқарушы органдар белгiлеген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 11-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) ақылы автомобиль жолдарын және көпiр өткелдерiн пайдалану тәртiбi мен шарттарын, сондай-ақ жүрiп өту үшiн алым ставкаларын бекiту;";

      8) 12-бапта:
      14) тармақша "сатып алу туралы" деген сөздерден кейiн "және концессиялар туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      16) тармақшадағы "ақылы учаскелерiн құру" деген сөздер "учаскелерiн концессияға беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 13-баптың 2-тармағында:
      2) тармақша "сатып алу туралы" деген сөздерден кейiн "және концессиялар туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) автомобиль жолдарының (көпiр өткелдерiнiң) учаскелерiн концессияға беру жөнiндегi ұсыныстарды, оларды пайдалану тәртiбi мен шарттарын, олармен жүрiп өту үшiн ставкалардың мөлшерiн әзiрлеу;";

      10) 17-бапта:
      1-тармақта орыс тiлiндегi мәтiнге түзету енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Концессионерлердiң автомобиль жолдары учаскелерiнiң концессиясы шартына байланысты шеккен шығындарын өтеу Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.".

      3. "Темiр жол көлiгi туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 23, 315-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      5-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Магистральдық темiр жол желiсiне жатпайтын темiр жолдарды салу (қайта жаңарту), сондай-ақ кейiннен пайдалану концессия шарттары негiзiнде жүзеге асырылуы мүмкiн.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам концессии

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 168

       Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Закон  Республики Казахстан от 21 сентября 1994 г. "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 447; 2001 г., N 23, ст. 309, 321; N 24, ст. 338; 2003 г., N 10, ст. 54; 2004 г, N 18, ст. 110; N 23, ст. 142; 2005 г., N 15, ст. 63; 2006 г., N 3, ст. 22):
      в части первой статьи 3 слова "республиканские автомобильные дороги общего пользования, включенные в установленном порядке в сеть государственных международных маршрутов, а также имеющие оборонное значение согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан, включая инженерные сооружения на них" заменить словами "автомобильные дороги общего пользования".

      2. В  Закон  Республики Казахстан от 17 июля 2001 г. "Об автомобильных дорогах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г, N 17-18, ст. 246; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 1, ст. 5):
      1) подпункт 4) статьи 1 исключить;
      2) статью 4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Автомобильные дороги общего пользования или их участки могут быть переданы в концессию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.";
      3) в статье 5:
      в пункте 1 слова "другими законодательными актами" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о концессиях";
      в пункте 3:
      слово "соглашений" заменить словом "договоров";
      слова "физическим или" исключить;
      дополнить словами "Республики Казахстан о концессиях";
      4) в пункте 1 статьи 7:
      слово "государственных" исключить;
      после слов "для нужд автомобильных дорог общего пользования" дополнить словами ", включая автомобильные дороги или их участки, переданные в концессию,";
      5) в статье 9:
      пункт 1 после слов "дорожных органов" дополнить словами "или концессионеров";
      пункт 3 после слов "дорожными органами" дополнить словами "или концессионером";
      6) в пункте 1 статьи 10 слова "дорожными органами, по согласованию с местными исполнительными органами в пределах соответствующих административно-территориальных единиц" заменить словами "местными исполнительными органами в пределах соответствующих административно-территориальных единиц по согласованию с дорожными органами или концессионером";
      7) подпункт 5) статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "5) утверждение порядка и условий эксплуатации платных автомобильных дорог и мостовых переходов, а также ставок сбора за проезд;";
      8) в статье 12:
      подпункт 14) дополнить словами "и о концессиях";
      в подпункте 16) слова "созданию платных" заменить словами "передаче в концессию";
      9) в пункте 2 статьи 13:
      подпункт 2) дополнить словами "и о концессиях";
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) разработка предложений по передаче в концессию участков автомобильных дорог (мостовых переходов), порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;";
      10) в статье 17:
      в пункте 1 слово "государственных" исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Возмещение затрат концессионеров, понесенных в связи с договором концессии участков автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях.".

      3. В  Закон  Республики Казахстан от 8 декабря 2001 г. "О железнодорожном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 315; 2003 г., N 10, ст. 54; 2004 г., N 18, ст. 110; N 23, ст. 142; 2006 г, N 3, ст. 22):
      пункт 2 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Строительство (реконструкция), а также последующая эксплуатация железнодорожных путей, не относящихся к магистральной железнодорожной сети, могут осуществляться на основе договоров концессии.".

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

       Президент
      Республики Казахстан