Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне қылмыстық-атқару жүйесi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 наурыздағы N 240 Заңы

       Ескерту. Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан  қараңыз.

       1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1997 жылғы 16 шiлдедегі Қазақстан Республикасының  Қылмыстық Кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 10, 106-құжат; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж, N 15, 137-құжат; N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 3, 22-құжат;  N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 72-құжат; N 15, 92-құжат; 2007 ж., N 1, 2-құжат; 2007 жылғы 12 наурызда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 13 наурызда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 70-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Түзеу жұмыстарын, әскери қызмет бойынша шектеу, бас бостандығын шектеу, тәртiптiк әскери бөлiмде ұстау немесе бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жүрген және сот тағайындаған жазаны толық өтеудi қажет етпейтiн адамды сот құқық бұзбайтын мiнез-құлқы, еңбекке (оқуға) адал қарағаны, көркемөнерпаздар ұйымдарының жұмысына және тәрбиелiк iс-шараларға белсендi қатысқаны, қылмысымен келтiрген залалын өтеу жөнiнде шаралар қолданғаны үшiн сот тағайындаған жазадан шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуы мүмкiн. Бұл орайда ол адам қосымша жаза түрiн өтеуден толық немесе iшiнара босатылуы мүмкiн.
      2. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамдарға жазасының өтелмеген қалған бөлiгi iшiнде тiзбесi Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 178-2-бабында белгiленетiн мiндеттер жүктеледi.";

      үшiншi бөлiктiң в) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "в) аса ауыр қылмысы үшiн тағайындалған жаза мерзiмiнiң кемiнде үштен екісiн өтегеннен кейiн қолданылуы мүмкiн.";

      алтыншы бөлiктегi "оған" деген сөз алып тасталып, "мамандандырылған уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздер "iшкi iстер органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жетiншi бөлiктiң а) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "a) бiрнеше рет әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасап, ол үшiн оған әкiмшiлiк жаза қолданылса немесе өзiне Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 178-2-бабымен жүктелген және сот жүктеген мiндеттердi орындаудан әдейi жалтарса, шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуды қолдану кезiнде сот осы баптың алтыншы бөлiгiнде аталған органдардың ұсынуы бойынша шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың күшiн жою және жазаның өтелмеген бөлiгiн орындау туралы қаулы ете алады;";

      сегiзiншi бөлiк "ауыстырылған" деген сөзден кейiн ", жазасын өтеу кезеңiнде қасақана қылмыс жасаған, сондай-ақ бұрын шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 72-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "бip жылға дейiнгі немесе бала он төрт жасқа толғанға дейiнгi" деген сөздер "бес жылға дейiнгi мерзiмге, бiрақ бала он төрт жастан аспайтын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 360 және 361-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
 
      "360-бап. Қылмыстық-атқару мекемесi әкiмшiлiгiнiң
                талаптарына қасақана бағынбау

      1. Бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген адамның қылмыстық-атқару мекемесi әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарына қасақана бағынбауы, -
      бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Бiрнеше рет жасалған нақ сол әрекет, сол сияқты түзеу мекемесi немесе тергеу изоляторы әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарына топтасып бағынбауды ұйымдастыру, -
      үш жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
 
      361-бап. Қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететiн мекемелердiң
               қалыпты қызмет тәртiбiн бұзу

      1. Қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететiн мекемелердегi адамдар тобының осы мекемелердiң қалыпты қызмет тәртiбiн тұрақсыздандыру не мекемелер қызметкерлерiнiң заңды қызметiне кедергi жасау мақсатында дене мүшелерiн зақымдауы, -
      бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Мекеменiң қызметкерiне не оның жұбайына (зайыбына) немесе жақын туыстарына қатысты оның жұмыстағы қызметiн жүзеге асыруына байланысты, сондай-ақ сотталған адамның түзелуiне кедергi жасау немесе оның мекеменiң әкiмшiлiгiне жәрдемдескенi үшiн кек алу мақсатында оған қатысты күш қолданумен қорқыту -
      екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген адамдарға өмiрге немесе денсаулыққа қауiптi емес күш қолдану -
      үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Осы баптың бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген, адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша не өмiрге немесе денсаулыққа қауiптi күш қолданып жасалған әрекеттер, -
      жетi жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.".

      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8 53-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 23, 139-құжат; N 24, 153, 154, 156-құжаттар; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 21-22, 87-құжат; N 24, 123-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 12, 72-құжат; 2007 ж., N 1, 2-құжат):

      1) 152-бапта:
      тақырыбындағы "сезiктiлер мен айыпталушыларды" деген сөздер "сезiктiлердi, айыпталушылар мен сотталушыларды," деген сөздермен ауыстырылсын;

      бiрiншi және екiншi бөлiктер "айыпталушыны", "прокурордың" деген сөздерден кейiн тиiсiнше ", сотталушыны", ", судьяның" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 153-баптың тоғызыншы бөлiгiндегi "немесе осы шешiм туралы хабар" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 455-бапта:
      екiншi бөлiк "орындайтын органның ұсынуы бойынша" деген сөздерден кейiн "бiр айлық мерзiмде" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "6-1. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату туралы мәселенi қарау кезiнде жәбiрленушiнiң не оның өкiлiнiң пiкiрi ескерiледi.
      Сот алда тұрған сот отырысы туралы жәбiрленушiнi не оның өкiлiн почта арқылы тапсырыс хатпен хабардар етедi. Жәбiрленушiнiң не оның өкiлiнiң сотқа жеке өздерiнiң қатысуы мүмкiн болмаған жағдайда сотта жазбаша арыздар мен өтiнiшхаттар қаралуы мүмкiн. Жәбiрленушi не оның өкiлi тиiсiнше хабардар етiлген және оның тарапынан қандай да бiр жазбаша арыздар мен өтiнiшхаттар болмаған жағдайда, сондай-ақ мемлекет мүдделерiне залал келтiрiлген жағдайда жәбiрленушiнiң немесе мемлекеттiң құқықтарын сақтау туралы мәселе бойынша мiндеттi түрде прокурордың қорытындысы талап етiледi.";

      4) 459-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасындағы "сай келмеуiне әкеп соғуы заңды күшiне енген үкiмдер мен қаулыларды қарауға негiз болып табылады." деген сөздер "сай келмеуiне;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) үкiмдi орындау тәртiбiмен заңсыз немесе негiзсiз қаулы шығаруға әкеп соғуы заңды күшiне енген үкiмдер мен қаулыларды қарауға негiз болып табылады.".

      3. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 24, 337-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; N 8, 189-құжат; N 18, 339-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 23-24, 192-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 23, 139, 142-құжаттар; N 24, 154-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; 2006 ж., N 11, 55-құжат; 2007 жылғы 27 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 10 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 10-баптың 10-тармағындағы ", бас бостандығын шектеуге" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 11-баптың 1-тармағындағы ", бас бостандығын шектеу" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 14-бапта:
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаларды сотталған адамның тұрғылықты жерi бойынша қылмыстық-атқару инспекциялары атқарады.
      5. Қамау, бас бостандығынан айыру және өлiм жазасы түрiндегi жазаларды қылмыстық-атқару жүйесiнің мекемелері атқарады.";

      6 және 8-тармақтар алып тасталсын;

      4) 16-баптың 4-тармағында:
      "Бас бостандығын шектеуге, қамауға алуға" деген сөздер "Қамауға алуға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "туберкулездiң ашық түрiмен" деген сөздер "туберкулезбен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "ВИЧ/СПИД жұқтырған" деген сөздер "ЖҚТБ-мен ауыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 18-баптың 1-тармағындағы "сегiз" деген сөз "он төрт" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 24-бапта:
      1-тармақтағы "түзеу жұмыстары" деген сөздерден кейiн ", бас бостандығын шектеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы "Бас бостандығын шектеу, қамау" деген сөздер "Қамау," деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақтың бесiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жазаны өтеуден жалтарған сотталған адамдарға қатысты бастапқы iздестiру іс-шараларын жүргiзедi және сотқа iздестiру жариялау туралы ұсыным енгiзедi.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Тұратын жерi үш күннен астам уақыт iшiнде анықталмаған сотталған адам жазаны өтеуден жалтарған деп танылады.";

      7) 25-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Белгiлi бiр лауазымдарда болу құқығынан айыру туралы сот үкiмiнiң талаптары мемлекеттiк мекемелер мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының әкiмшiлiктерi үшiн мiндетті. Белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру туралы сот үкімінің талаптары сотталған адамның жұмыс орнындағы ұйымның әкiмшiлiгі үшiн мiндеттi.";

      2-тармақтың екiншi абзацындағы "сотталушының еңбек кiтапшасына оның қандай лауазымда болу құқығынан қандай негiзде, қандай мерзiмге айырылғаны немесе қызметтiң қандай түрiнен айырылғаны туралы жазба жазуға;" деген сөздер алып тасталсын;

      8) 28-баптағы жұмыс орны, оның" деген сөздер "жұмыс орны және тұрғылықты жерi мен олардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 30-баптың 3-тармағының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жазаны өтеуден жалтарған сотталған адамдарға қатысты бастапқы iздестiру iс-шараларын жүргiзедi және сотқа iздестiру жариялау туралы ұсыным енгiзедi;";

      10) 36-баптың 3-тармағының сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жазаны өтеуден жалтарған сотталған адамдарға қатысты бастапқы iздестiру iс-шараларын жүргiзедi және сотқа iздестiру жариялау туралы ұсыным енгiзедi;";

      11) 41-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "41-бап. Түзеу жұмыстары түрiндегi жазаны өтеушi
               адамдарға қолданылатын көтермелеу шаралары

      Тәрбиелiк іс-шараларға белсендi қатысатын және жәбiрленушiнiң денсаулығына және мүлкiне келтiрген залалды, мемлекетке келтiрген материалдық залалды өтеу жөнiнде шаралар қолданатын және сот тағайындаған жазаны толық өтеудi қажет етпейтiн сотталған адамдарды сот осы Кодексте көзделген тәртiппен шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуы мүмкiн.";

      12) 46-бапта:
      1-тармақта:
      екiншi абзацта:
      "режимдiк" деген сөз алып тасталсын;

      "талаптарын" деген сөз "жазаны өтеудiң тәртiбi мен шарттарынан туындайтын талаптарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацтағы "инспекциясы әкiмшiлiгiнiң" деген сөздер "инспекциясының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бесiншi абзацтағы "инспекциясының әкiмшiлiгi" деген сөздер "инспекциясы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "қылмыстық-атқару инспекциясы әкiмшiлiгiн" деген сөздер "қылмыстық-атқару инспекциясын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жетiншi абзацтағы "белгiленген үлгiдегi" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақтағы "инспекциясы әкiмшiлiгiнiң" деген сөздер "инспекциясының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 47-баптың 2-тармағындағы және 48-баптың 1-тармағындағы "қылмыстық-атқару инспекциясы әкiмшiлiгiнiң", "Қылмыстық-атқару инспекциясының әкiмшiлігі" деген сөздер "қылмыстық-атқару инспекциясының", "Қылмыстық-атқару инспекциясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 49-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "Қылмыстық-атқару инспекциясының әкiмшiлiгi" деген сөздер "Қылмыстық-атқару инспекциясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тәрбиелiк iс-шараларға белсендi қатысатын және жәбiрленушiнiң денсаулығына, мүлкiне келтiрген залалды және мемлекетке келтiрген материалдық залалды өтеу жөнiнде шаралар қолданатын және сот тағайындаған жазаны толық өтеудi қажет етпейтiн сотталған адамдарды сот осы Кодексте көзделген тәртiппен шартты түрде мерзiмiнен бұрын босата, сондай-ақ жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның неғұрлым жұмсақ түрiмен ауыстыруға ұсына алады.";

      15) 50-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "Қылмыстық-атқару инспекциясының әкiмшiлiгi" деген сөздер "Қылмыстық-атқару инспекциясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "Қылмыстық-атқару инспекциясының әкiмшiлiгi" деген сөздер "Қылмыстық-атқару инспекциясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 52-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "52-бап. Бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны
               өтеуден қасақана жалтару және бас бостандығын
               шектеу түрiндегi жазаны өтеудiң тәртiбi мен
               шарттарын бұзу

      1. Кейiн жасалған әрбiр тәртiп бұзушылық алдыңғысына жаза тағайындалғаннан кейiн жасалған жағдайда тұрғылықты жерiне, жұмыс немесе оқу орнына келудiң белгiленген кестесiн бұзу, өзiне сот жүктеген мiндеттердi орындаудан жалтару, сондай-ақ сол үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған сотталған адамның қоғамдық тәртiптi бұзуы жазаны өтеу тәртiбi мен шарттарын бұзушылық болып табылады.
      2. Еңбек демалысынан немесе демалыс және мереке күндерi демалыс өткiзу орнынан дәлелсiз себептермен дер кезiнде келмеу, қылмыстық-атқару инспекциясы қызметкерлерiнiң заңды талаптарын орындаудан бас тарту, сондай-ақ тұрғылықты жерiнен, жұмыс немесе оқу орындарынан өз бетiнше кетiп қалу бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеуден қасақана жалтару болып табылады.
      3. Тұрғылықты жерiнен, жұмыс немесе оқу орындарынан өз бетiнше кетiп қалған сотталған адамдарға қатысты қылмыстық-атқару инспекциясы бастапқы iздестiру iс-шараларын жүргiзедi және сотқа iздеу жариялау туралы ұсыным енгiзедi.";

      17) 53-баптың 1-тармағындағы "қылмыстық-атқару инспекциясының әкiмшiлiгi" деген сөздер "қылмыстық-атқару инспекциясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 56-баптың 5-тармағы "алып қоюды" деген сөздерден кейiн "уәкiлеттi орган белгiлейтiн тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 69-бапта:
      3-тармақтағы "жетi жылдан аспайтын мерзiмге" деген сөздер алып тасталсын;

      4-тармақтағы "абайсызда жасаған қылмысы үшiн жетi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдар және" деген сөздер алып тасталсын;

      20) 71-бапта:
      2-тармақта:
      "өкпе туберкулезiнiң ашық түрiмен" деген сөздер "туберкулезбен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      ", СПИД-пен ауыратындар және ВИЧ жұқтырғандар" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Сотталған адамды жазаны өтеу орнына жiберу немесе жазасын өтейтiн бiр орыннан екiншiсiне ауыстыру кезiнде оның жеке шотындағы ақшалары сотталған адам жiберiлген не ауыстырылған мекемедегі оның жеке шотына аударылады.";

      21) 73-бапта:
      2-тармақтың үшiншi абзацында:
      "ал аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн сотталған адамдар" деген сөздер "аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн жаза мерзiмiнiң кемiнде екiден бiрiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "немесе бас бостандығын айыруды өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған" деген сөздер ", ал бас бостандығын айыруды өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың төртiншi абзацындағы "жалпы және қатаң" деген сөздер "жалпы, қатаң және айрықша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 75-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi сөйлемiндегi "Бас бостандығынан айыруға" деген сөздер "Осы баптың 5-тармағында көрсетiлген адамдарды қоспағанда, бас бостандығынан айыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "мәжбүрлеп" деген сөзден кейiн "және мiндеттi" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Емдеу-профилактикалық мекемелерiнде (ауруханаларда, арнайы психиатриялық және туберкулездi емдеу ауруханаларында) сотталған ер адамдар сот белгiлеген режим түрiне қарамастан бiрге ұсталады. Туберкулездi емдеу ауруханаларында және емдеу құқығы бар түзеу мекемелерiнде сотталған адамдарды бөлек ұстау медициналық айғақтамалармен айқындалады.";

      23) 82-баптың 4-тармағында:
      ", 129" деген цифрлар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Тәрбиелеу колонияларында сотталған адамдарды бiр жағдайдан екiншi жағдайға ауыстыру осы кодекстiң  128-бабына  сәйкес жүргiзiледi.";

      24) 83-бапта:
      2-тармақтағы "Сотталғандардың" деген сөздер "Осы баптың 4-тармағында көрсетiлген адамдарды қоспағанда, сотталған адамдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жүктi әйелдердiң, жанында балалары бар әйелдердiң, сондай-ақ I және II топтағы мүгедектер мен емдеу түзеу мекемелерiнде ұсталатын сотталған адамдардың тамақ өнiмдерi мен бiрiншi кезекте қажеттi заттарды өздерiнiң жеке шоттарындағы қаражаттың есебiнен шектеусiз сатып алуына болады.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      25) 84-баптың 3-тармағындағы "қысқа мерзiмдi немесе ұзақ кездесудi - телефон арқылы сөйлесумен," деген сөздер алып тасталсын;

      26) 86-баптың 2-тармағындағы "цензура" деген сөзден кейiн "уәкiлеттi орган белгiлейтiн тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      27) 87-баптың 1-тармағының үшiншi сөйлемi алып тасталсын;

      28) 91-баптың 2-тармағындағы "ашық түрдегi", "және СПИД-пен ауырған, ВИЧ жұқтырған" деген сөздер алып тасталсын;

      29) 93-баптың 3-тармағындағы "СПИД-пен ауыратындарға және ВИЧ жұқтырғандарға;", "ашық түрдегi" деген сөздер алып тасталсын;

      30) 95-бапта:
      3-тармақтағы "Өзiне қатыссыз себептер бойынша жалақы алмайтын сотталғандар" деген сөздер "Сотталған адамдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4 және 6-тармақтар алып тасталсын;

      31) 97-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) iс-шаралар жүргiзу және медициналық көмек Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылады және берiледi.";

      2-тармақта:
      "туберкулез ауруханалары" деген сөздер "туберкулездi емдеу ауруханалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "медициналық бөлiмдер" деген сөздерден кейiн ", медициналық пункттер" деген сөздермен толықтырылсын;

      "туберкулездiң ашық түрiмен" деген сөздер "туберкулезбен" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "мәжбүрлеп емдеудi жүзеге асыратын" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiнде жазасын өтеп жүрген шетелдiк қайтыс болған жағдайда мекеменiң әкiмшiлiгi бас бостандығынан айыру орындарында заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асыратын прокурорға, сондай-ақ қайтыс болған адам азаматы болып табылатын мемлекеттiң елшiлiгiне немесе өзге өкiлдiгiне дереу жазбаша түрде хабарлайды.";

      32) 102-баптың 1-тармағында:
      "тартылуы мүмкiн" деген сөздер "тартылады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Аталған жұмыстардан бас тарту осы Кодекстiң  111-бабында  көзделген жазалау шараларын қолдануға әкеп соғады.";

      33) 103-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "103-бап. Бас бостандығынан айыруға сотталған
                адамдардың кiрiсiнен ұстап қалу

      Сотталған адамдардың жалақысынан, зейнетақысынан, жәрдемақысынан және өзге де кiрiстерiнен атқару парақтары немесе басқа да атқару құжаттары бойынша сомаларды ұстап қалу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен жүргiзiледi.
      Түзеу мекемелерiнде сотталған адамдардың жеке шотына ұстап қалғаннан кейiн оларға есептелген жалақының, зейнетақының немесе өзге де кiрiстерiнiң кемiнде елу процентi аударылады.";

      34) 107-баптың 1-тармағы "құрылады" деген сөздiң алдынан "ерiктi негiзде" деген сөздермен толықтырылсын;

      35) 109-бапта:
      1-тармақта:
      алтыншы абзац алып тасталсын;

      сегiзiншi абзацтағы "мереке күндерi" деген сөздер "жүктi әйелдердi, жанында балалары бар әйелдердi, сондай-ақ I және II топтағы мүгедектер мен емдеу түзеу мекемелерiнде ұсталатын сотталған адамдарды қоспағанда, мереке күндерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Құқық бұзбайтын мiнез-құлқы, еңбекке (оқуға) адал қарағаны, көркемөнерпаздар ұйымдарының жұмысына және тәрбиелiк iс-шараларға белсендi қатысқаны, жәбiрленушiнiң денсаулығы мен мүлкiне, мемлекетке келтiрген залалды өтеу жөнiнде шаралар қолданғаны үшiн, сот тағайындаған жазаны толық өтеудi қажет етпейтiн сотталған адамдарды сот жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуы, сондай-ақ жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның неғұрлым жұмсақ түрiмен ауыстыруға ұсынуы мүмкiн.";

      36) 110-баптың 3-тармағында:
      "алты" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екіншi абзацпен толықтырылсын:
      "Бұрын қолданылған жазаны мерзiмiнен бұрын алу жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзушылар деп танылған сотталған адамдарға қолданылмайды.";

      37) 112-бапта:
      1-тармақта:
      "еңбектен" деген сөз "еңбекақы төленбейтiн жұмыстан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "сот тағайындаған мiндеттi емделуден жалтару;" деген сөздерден кейiн "емдеу-алдын алу мекемесiнiң iшкi тәртiп ережесiн бұзу;" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы "Бiр жыл" деген сөздер "Алты ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған бұзушылықтарды жасаған сотталушы өзiне осы Кодекстiң  111-бабының  1-тармағында және  132-бабында  көзделген сотталған адамдарды айып изоляторына, тәртiп изоляторына орналастыру не сотталған еркектердi камералық үлгідегi үй-жайларға немесе жалғыз адамдық камераларға көшiру, сотталған әйелдердi камералық үлгідегі үй-жайларға көшiру сияқты жазалау шаралары тағайындалған жағдайда жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзушы деп танылады.";

      38) 113-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Сотталған адамдарды айып изоляторына, тәртiп изоляторына орналастыру не камералық үлгідегі үй-жайға немесе жалғыз адамдық камераларға ауыстыру оларды айып, тәртiп изоляторында, камералық үлгідегі үй-жайда немесе жалғыз адамдық камерада ұстау мүмкіндiгіне жасалған медициналық куәландырудан кейiн жүргiзiледi.";

      7-тармақтағы "саналады" деген сөз "саналады, ал жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзушы деп танылған сотталған адам олай деп саналмайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      39) 114-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "қажеттi медициналық көмек алуға;";

      4-тармақ "мекемелерiне" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ денсаулық сақтау органдарының емдеу-профилактикалық мекемелерiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      40) 116-баптың 3-тармағындағы "үштен екiсiн", "алты" деген сөздер тиiсiнше "жартысын", "үш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      41) 117-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "түзеу мекемесi орналасқан ауданның шегiнде" деген сөздер "түзеу мекемесiне iргелес аумақтар шекаралары шегiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42) 119-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "түзеу мекемесi орналасқан ауданның шегiнде" деген сөздер "түзеу мекемесiне іргелес аумақтар шекаралары шегiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43) 121-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      44) 124-баптың 1-тармағындағы "Абайсызда жасаған қылмыстары үшiн сотталғандарға арналған колония-қоныстарда бас бостандығынан айыруға жетi жылдан аспайтын мерзiмге сотталғандар жазасын өтейдi;" деген сөздер "Абайсызда жасаған қылмыстары үшiн сотталған адамдар колония-қоныстарда жазасын өтейдi;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) 125-бапта:
      1-тармақта:
      екiншi абзацта:
      "колония-қоныс шегiнде" деген сөздер "колония-қоныс аумағы шегiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "мекеменiң iшкi еңбек тәртiбi" деген сөздер "түзеу мекемесiнiң iшкi тәртiбi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "колония-қоныстан тыс жерге қадағалаусыз, бipaқ олардың орындайтын жұмысының сипаты бойынша не оқуына байланысты қажет болса, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық құрылым аумағының шегiнде" деген сөздер "eгep олардың орындайтын жұмысының сипаты бойынша не оқуына байланысты қажет болса, түзеу мекемесiне iргелес аумақ шекаралары шегiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацтағы "колония-қоныстың аумағында немесе одан тыс жерде" деген сөздер "түзеу мекемесiне iргелес аумақта, не колония-қоныс орналасқан елдi мекен шегiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      "жатақханаларға" деген сөз "колония-қоныс аумағына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жатақханада" деген сөз алып тасталсын;

      3-тармақтағы екiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сотталған адаммен еңбек шартын жасасуды, тоқтатуды және оны басқа жұмысқа ауыстыруды жұмыс берушi колония-қоныс әкiмшiлiгiнiң рұқсатымен жүзеге асыра алады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Колония-қоныс әкiмшiлiгi сотталған адамдарды түзеу мекемесiнiң кәсiпорындарына жұмысқа орналастырады. Ондай мүмкiндiк болмаған жағдайда, сотталған адам әкiмшiлiктiң рұқсатымен колония-қоныс шегiнен тыс, бiрақ колония-қоныс орналасқан тиiстi облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) шегiнде орналасқан ұйымдарға колония-қоныс әкiмшiлiгi мен жұмыс берушi арасындағы шарттардың негiзiнде және сотталған адамдарды тиiсiнше қадағалауды қамтамасыз ету жағдайында жұмысқа орналастырылуы мүмкiн. Сотталған адамдар дара еңбек қызметiмен айналыса алады.
      Колония-қоныс әкiмшiлiгi мынадай жағдайларда:
      қылмыстық-атқару жүйесiнiң жоғары тұрған органдарының жазбаша нұсқауы бойынша;
      оны босату кезiнде;
      төтенше немесе соғыс жағдайы енгiзiлген кезде;
      сотталған адам жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзғанда;
      жұмыс берушi шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамағанда сотталған адамды жұмыс объектiсiнен шақыртып алуға мiндеттi.";

      4-тармақтағы "тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық құрылым" деген сөздер "колония-қоныс орналасқан тиiстi облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46) 127-баптың 4 және 5-тармақтарының екiншi абзацындағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      47) 129-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзац "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "жатақханаларда" деген сөзден кейiн "немесе құлыпталатын үй-жайларда" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың екiншi абзацындағы "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздер "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) 134-баптың 2-тармағының төртiншi абзацы алып тасталсын;

      49) 168-баптың жетiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "сотталған адамның мүгедектiгi немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсе отырып қылмыстық-атқару жүйесiнiң уәкiлеттi органы бекiтетiн тiзбеде көзделген сырқаты;";

      50) 169-баптың 9-тармағында:
      "қаулы" деген сөз "өтiнiшхат" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "мiндеттi" деген сөзден кейiн ", ол кейiннен сотқа енгізу үшiн прокурорға жiберiледi" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Жазасын өтеу мерзiмiнiң заңмен белгiленген бiр бөлiгiн өтеген сотталған адамды шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату мүмкiндігі туралы жәбiрленушiнi не оның өкiлiн мекеменiң немесе жазаны орындаушы органның әкiмшiлiгi үкiм шығарған сот берген мекен-жай бойынша почта арқылы тапсырыс хатпен хабардар етедi.";

      51) 177-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Бас бостандығын шектеу, қамау" деген сөздер "Қамау" деген сөзбен ауыстырылсын;

      52) мынадай мазмұндағы 178-1, 178-2-баптармен толықтырылсын:
 
      "178-1-бап. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған
                  адамның жүрiс-тұрысын бақылау

      1. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамның жүрiс-тұрысын бақылауды босатылған адамның тұрғылықты жерi бойынша Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгі айқындайтын тәртiппен - iшкi iстер органдары, ал әскери қызметшiлерге қатысты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi айқындайтын тәртiппен әскери бөлiмдер мен мекемелердiң командованиесi (бұдан әрi - уәкiлетті органдар) жүзеге асырады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген органдар шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамдарды жазасының өтелмеген қалған бөлiгi iшiнде жеке есепке алуды жүзеге асырады, оларға жүктелген мiндеттердiң орындалуын бақылайды.
      3. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адам бақылаудан жалтарған жағдайда уәкiлеттi орган оның тұратын жерiн және жалтару себептерiн анықтау бойынша бастапқы iс-шараларды жүргiзедi.
      4. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамның осы Кодекстiң 178-2-бабында көрсетiлген мiндеттердiң бiрiн дәлелдi себепсiз екi реттен артық орындамауы оның мiндеттердi орындаудан қасақана жалтаруы болып табылады.
      5. Егер, шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату қолданылған адам жазасының өтелмеген қалған бөлiгi iшiнде бiрнеше мәрте әкiмшiлiк құқық бұзушылық не сол үшiн оған әкiмшiлiк қамау қолданылған құқық бұзушылық жасаса немесе мiндеттердi орындаудан қасақана жалтарса, уәкiлеттi орган сотқа шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың күшiн жою және жазасының өтелмеген қалған бөлiгiн атқару туралы ұсыным енгiзедi.
 
      178-2-бап. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын
                 босатылған адамдардың мiндеттерi

      1. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамдар:
      1) тұрғылықты жерiндегi iшкi iстер органдарында белгiленген тәртiппен тiркеуден өтуге;
      2) iшкi iстер органдары белгiлеген уақытта тұрғылықты жерiнен кетпеуге;
      3) iшкi iстер органдарын жазбаша хабардар етпей тұрғылықты жерiн, жұмыс және оқу орнын ауыстырмауға;
      4) жұмыстан және оқудан бос уақытта iшкi iстер органдары белгiлеген жерлерге бармауға;
      5) iшкi iстер органдарының жазбаша рұқсатынсыз басқа жерлерге шықпауға;
      6) жәбiрленушiнiң денсаулығына, мүлкiне келтiрген залалды немесе мемлекетке келтiрген материалдық залалды өтеу жөнiнде шаралар қолдануға;
      7) iшкi iстер органдарының талабы бойынша шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамның жүрiс-тұрысын бақылауды жүзеге асыруға қажеттi түсiнiктер мен өзге де құжаттарды беруге;
      8) iшкi iстер органдарына шақырту бойынша келуге мiндеттi. Дәлелдi себептерсiз келмеген кезде, шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адам күштеп әкелiнуi мүмкiн;
      9) тұрғылықты жерiндегi салық органына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жыл сайын кiрiстерi туралы декларация және салық салу объектiсi болып табылатын, соның iшiнде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегi мүлкi туралы өзге де мәлiметтер беруге мiндеттi, бұл туралы iшкi iстер органына анықтама ұсынылады.
      2. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамға сот оның түзелуiне септiгiн тигiзетiн басқа да мiндеттердi орындауды:
      1) алкоголизмге салынудан, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан емделу курсынан өтудi;
      2) жыныс жолдары арқылы жұғатын аурулардан емделу курсынан өтудi;
      3) отбасын материалдық қолдауды жүзеге асыруды жүктей алады.
      3. Жазасын өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған әскери қызметшiлердiң мiндеттерi Қазақстан Республикасының әскери қызмет туралы заңдарымен белгiленедi.";
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағы 52) тармақшасының он  сегізінші абзацы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      53) мынадай мазмұндағы 180-1-баппен толықтырылсын:
 
      "180-1-бап. Туберкулездiң төңiрегiндегiлерге қауiп
                  туғызатын, жұқпалы түрiмен ауыратын адамдарды
                  қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiнен босату

      1. Егер қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiнен босатылатын, туберкулездiң төңiрегiндегiлерге қауiп туғызатын, жұқпалы түрiмен ауыратын адамдар жазаны өтеу кезеңiнде емдеудiң толық курсынан өтпесе, олар босатылғаннан кейiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп емделуге жатады.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiнiң әкiмшiлiгi осы баптың 1-тармағында көрсетiлген адамдарға қатысты жаза мерзiмi аяқталардан кемiнде бiр ай бұрын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп емдеудi тағайындау туралы мекеменiң орналасқан жерi бойынша сотқа ұсыныс жiбередi.
      3. Туберкулездiң жұқпалы түрiмен ауыратын, сот шешiмiмен мәжбүрлеп емдеу белгiленген адамдарды қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнен босату туралы хабарлама туберкулездi емдейтiн мамандандырылған емдеу-профилактикалық ұйымына және мекеменiң орналасқан жерi бойынша iшкi iстер органдарына жiберiледi.".

      4. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар;  N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; 2007 жылғы 24 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 25 қаңтарда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне ойын бизнесi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 27 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 10 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 3 ақпанда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 13 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 7 ақпанда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 3 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 6 наурызда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 19 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 12 наурызда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 13 наурызда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 35-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "iшкi iстер" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесi" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 543-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "367 (тергеу изоляторларында құқық бұзушылық жасағаны үшiн)," деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiктiң 10) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 576-2 баптың екiншi бөлiгiндегi "түзеу мекемелерiнiң" деген сөздерден кейiн ", тергеу изоляторларының" деген сөздермен толықтырылсын.
      

      5. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексiне) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар; N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; 2007 жылғы 24 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 25 қаңтарда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне ойын бизнесi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 27 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 10 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 3 ақпанда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 13 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актерлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 12 наурызда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 13 наурызда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):
       Ескерту. Осы Заңның 5-бабы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      171-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы "заң актiлерiне" деген сөздерден кейiн "және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiне" деген сөздермен толықтырылсын.
 

      6. "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" 1994 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 16-17, 212-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 23, 921-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 15, 93-құжат):

      5-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде ұсталатын азаматтар АҚТҚ инфекциясына арналған мiндеттi құпия медициналық куәландырудан өтуге тиiс.".
      

      7. "Бас бостандығын айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк қадағалау туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 13, 272-құжат; 2002 ж., N 18, 158-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат):

      2-баптың "в" тармағындағы "немесе жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылғаннан" деген сөздер алып тасталсын.
 

      8. "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 13, 195-құжат, N 24, 436-құжат; 1999 ж., N 23, 922-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж, N 10, 49-құжат; N 11, 67-құжат; 2004 ж, N 24, 153-құжат; 2006 ж., N 11, 55-құжат; 2007 жылғы 6 наурызда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 19 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      60-баптың 2-тармағындағы "Түзеу мекемелерiнде жазасын өтеп жүрген адамдардан, сондай-ақ денсаулық сақтайтын" деген сөздер "Денсаулық сақтайтын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Туберкулездiң жұқпалы түрiмен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеу туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 24, 1071-құжат; 2006 ж., N 15, 92-құжат):

      3-бапта:
      1-тармақта:
      екiншi бөлiк "денсаулық сақтау органдарының" деген сөздерден кейiн "не қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiнiң әкiмшiлiгi жанындағы дәрiгерлiк комиссияның" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "ерiктi түрде емделуден жазбаша бас тартқан" деген сөздер "жазасын өтеу кезеңiнде емдеудiң толық курсынан өтпеген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "денсаулық сақтау ұйымы" деген сөздер "ұйым" деген сөзбен ауыстырылсын.
 

      10. "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат, 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24,  154-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N l0, 52-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 жылғы 2 ақпанда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 27 қаңтарда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне ақпараттандыру мәселелерi бойынша толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2007 жылғы 27 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 10 ақпанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне лицензиялау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 3-бапта:
      6) тармақшадағы "қылмыстық жаза атқару органдары мен мекемелерiнде" деген сөздер "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-2) тармақшада:
      "мүдделерiнiң сақталуын" деген сөздер "мүдделерiн" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiндегi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 5-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшаның төртiншi абзацындағы "органдарын" деген сөз "органдары мен мекемелерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнен (ұйымдарынан)" деген сөздер "мекемелерден" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 10-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi (бұдан әрi - қылмыстық-атқару жүйесi) - қылмыстық жазаның атқарылуын және тергеу изоляторларында сезiктiлер мен айыпталушылардың күзетпен ұсталуын қамтамасыз ету жөнiндегі атқарушы және өкiмшi функцияларды жүзеге асыратын органдар мен мекемелердiң, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiнiң тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ететiн ұйымдардың жүйесi.";

      4) 23-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "қылмыстық жазаны атқару" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 24-1-бапта:
      тақырыбындағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiнші абзацтағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) тармақшадағы "қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары мен мекемелерiнде" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 25-баптағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 25-1-бапта:
      1) тармақшадағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "қылмыстық-атқару жүйесi органдарында (мекемелерiнде)" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 25-2-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-2-бап. Қылмыстық атқару жүйесiне қызметке қабылдау";

      1-тармақтағы "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне)" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      "қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде)" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "шарт" деген сөз "келiсiм-шарт" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақта:
      "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне)" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", олар үшiн сынақ мерзiмi белгiленуi мүмкiн" деген сөздер алып тасталсын, "Сынақ мерзiмiнен және тағылымдамадан" деген сөздер "Тағылымдамадан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6 және 7-тармақтардағы "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарына (мекемелерiне)" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 25-3-бапта:
      тақырыбындағы "жүйесi органдарындағы (мекемелерiндегi)" деген сөздер "жүйесiндегi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      10) 25-4-бапта:
      тақырыбындағы "Қылмыстық-атқару жүйесi органдарындағы (мекемелерiндегi)" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бiрiншi абзацтағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) мынадай мазмұндағы 25-5-баппен толықтырылсын:

      "25-5-бап. Қызмет өткеруден бас тартуға байланысты
                 шығындарды өтеу

      1. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымдарының күндiзгi бөлiмдерiн бiтiрген қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерлерi қылмыстық-атқару жүйесiнде кемiнде бес жыл жұмыс iстеуге мiндеттi.
      Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымын бiтiргеннен кейiн қылмыстық-атқару жүйесiнде одан әрi қызмет өткеруден бас тартқан не келiсiм-шартты мерзiмiнен бұрын бұзған жағдайда, ол өзiн оқыту кезеңiнде стипендия төлеуге, тамақтануға, мүлiктiк ризыққа жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге мiндеттi. Ұсталуға жататын сома келiсiм-шарттың мерзiмi аяқталғанға дейiн әрбiр өткерiлмеген толық айға пропорционалды түрде есептеледi.
      2. Әскерге шақыру жасына толған және үлгiрмеуi, тәртiпсiздiгi бойынша, сондай-ақ өз қалауы бойынша оқудан шығарылған Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң бiлiм беру ұйымдарының күндiзгi бөлiмдерiнiң курсанттары (тыңдаушылары), егер олар оқу орнына түскенге дейін мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткермеген болса, арнайы есептен шығару үшiн тұрғылықты жерiндегі әскери басқару органдарына жіберіледі. Олар өздерін оқыту кезеңінде стипендия төлеуге, тамақтануға, мүліктiк ризыққа жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге мiндеттi. Ұсталуға жататын сома бiлiм беру ұйымында болған әрбiр толық айға пропорционалды түрде есептеледi.";

      12) 26-бапта:
      тақырыбындағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтардағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      4-тармақта:
      "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қылмыстық-атқару жүйесiнде қызмет өткеру кезiнде қызметкерлердi ротациялау жүзеге асырылуы мүмкiн, оның шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесiнiң қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ережемен айқындалады.";

      5-тармақтағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармақта:
      бiрiншi бөлiгiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сипаттамасы және оларды беру тәртiбi нормативтiк құқықтық актiлермен белгiленедi" деген сөздер "сипаттамасын және олармен марапаттау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 26-1-бапта:
      тақырыбындағы "қылмыстық-атқару жүйесi органдарында (мекемелерiнде)" деген сөздер "қылмыстық-атқару жүйесiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1 және 4-тармақтардағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      2 және 3-тармақтардағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      14) мынадай мазмұндағы 26-2-баппен толықтырылсын:

      "26-2-бап. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерлерiне
                 қолданылатын жазалар

      1. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерлерiне мынадай тәртiптiк жазалар қолданылуы мүмкiн:
      1) ескерту;
      2) сөгiс;
      3) қатаң сөгiс;
      4) қызметке толық сәйкес еместiгi туралы ескерту;
      5) атқаратын қызметiнен босату;
      6) арнайы атағын бiр саты төмендету;
      7) қылмыстық-атқару жүйесiнен шығару.
      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерлерiне тәртiптiк жаза терiс қылық байқалған күннен бастап бiр айдан кешiктiрiлмей қолданылады және оны терiс қылық жасалған күннен бастап алты айдан кешiктiрiп қолдануға болмайды.";

      15) 27-баптың тақырыбындағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) 28-1-баптың тақырыбындағы және мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын, "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      17) 28-2-бапта:
      2-тармақтағы "жүйесiнiң органдары (мекемелерi)" деген сөздер "жүйесi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерлерi қылмыстық-атқару қызметi саласындағы мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен қылмыстық-атқару жүйесiнiң кадрында қалдырылып, мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдарға iссапарға жiберiлуi мүмкiн.";

      18) 29-1-бапта:
      тақырыбындағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "4. Қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiне кезектi, қысқа мерзiмдi, қосымша демалыстарының, науқастануына, жүктi болу мен бала тууына байланысты демалыстарының уақытына демалысын өткiзу орнына бару және қайту жолына кететiн уақыты қоса есептелiп, ақшалай үлес олардың лауазымы бойынша демалысқа шығу күнiне алатын мөлшерiнде төленедi.
      5. Қылмыстық-атқару жүйесi бiлiм беру ұйымдарының күндiзгi бөлiмдерiнiң курсанттарына (тыңдаушыларына) мынадай демалыстар:
      1) ұзақтығы 14 тәулік қысқы каникул демалысы;
      2) ұзақтығы 30 тәулiк жазғы каникул демалысы;
      3) оқу орнын аяқтауына байланысты ұзақтығы 30 тәулiк демалыс берiледi.";

      19) 29-2-баптың тақырыбындағы және мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын, "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      20) 29-3-баптағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 29-4-бапта:
      тақырыбындағы және мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде)" деген сөздер "жүйесiнде" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақтағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      22) 29-5-бапта:
      тақырыбындағы және мәтiндегi "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы "жүйесiнiң органдарында (мекемелерiнде)" деген сөздер "жүйесiнде" деген сөзбен ауыстырылсын;

      23) 30-баптың 2-тармағындағы "органдары (мекемелерi)" деген сөздер алып тасталсын;

      24) 31-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацындағы "Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару" деген сөздер "Қылмыстық-атқару" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 32-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметтерiнiң" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Әдiлет органының қызметкерi" деген сөздер "Қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметкерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4, 5-тармақтардағы "жүйесi органдарының (мекемелерiнiң)" деген сөздер "жүйесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

      26) 34-баптың 2-тармағындағы "2007" деген цифрлар "2009" деген цифрлармен ауыстырылсын.

       2-бап . Осы Заң, 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзілетiн 1-бабының 3-тармағы 52) тармақшасының он сегізінші абзацын, 5-тармағын қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам уголовно-исполнительной системы

Закон Республики Казахстан от 26 марта 2007 года N 240

 

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Уголовный  кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 15-16, ст. 211; 1998 г., N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 20, ст. 721; N 21, ст. 774; 2000 г., N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53, 54; 2002 г., N 4, ст. 32, 33; N 10, ст. 106; N 17, ст. 155; N 23-24, ст. 192; 2003 г., N 15, ст. 137; N 18, ст. 142; 2004 г., N 5, ст. 22; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139; 2005 г., N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 21-22, ст. 87; 2006 г., N 2, ст. 19; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31; N 8, ст. 45; N 12, ст. 72; N 15, ст. 92; 2007 г., N 1, ст. 2;  Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 12 марта 2007 г. и "Казахстанская правда" 13 марта 2007 г.):
      1) в статье 70:
      части первую и вторую изложить в следующей редакции:
      "1. Лицо, отбывающее исправительные работы, ограничение по воинской службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, за правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду (обучению), активное участие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и не нуждающееся в полном отбытии назначенного судом наказания, может быть судом освобождено условно-досрочно от отбывания назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.
      2. На лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания возлагаются обязанности, перечень которых устанавливается статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан.";
      пункт в) части третьей изложить в следующей редакции:
      "в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.";
      в части шестой слова "уполномоченным на то специализированным государственным органом" заменить словами "органами внутренних дел";
      пункт а) части седьмой изложить в следующей редакции:
      "а) неоднократное административное правонарушение, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонилось от исполнения обязанностей, возложенных на него статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и судом, при применении условно-досрочного освобождения суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания;";
      часть восьмую после слова "помилования" дополнить словами ", лицу, совершившему в период отбывания наказания умышленное преступление, а также лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся";
      2) в части первой статьи 72 слова "до одного года или" заменить словами "до пяти лет, но не более чем";
      3) статьи 360 и 361 изложить в следующей редакции:
      "Статья 360. Злостное неповиновение требованиям
                   администрации уголовно-исполнительного
                   учреждения
      1. Злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, -
      наказывается лишением свободы на срок от одного года до двух лет.
      2. То же деяние, совершенное неоднократно, а равно организация группового неповиновения законным требованиям администрации исправительного учреждения или следственного изолятора -
      наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

      Статья 361. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений,
                  обеспечивающих изоляцию от общества
      1. Совершение акта членовредительства группой лиц, содержащихся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, в целях дестабилизации нормальной деятельности учреждений либо воспрепятствования законной деятельности сотрудников учреждений -
      наказывается лишением свободы на срок от одного года до двух лет.
      2. Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения либо его супруга (супруги) или близких родственников в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также в отношении осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения -
      наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
      3. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в части второй настоящей статьи, -
      наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
      4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, -
      наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.".

      2. В  Уголовно-процессуальный  кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 335; 1998 г., N 23, ст. 416; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 141; 2001 г., N 8, ст. 53; N 15-16, ст. 239; N 17-18, ст. 245; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 32, 33; N 17, ст. 155; N 23-24, ст. 192; 2003 г., N 18, ст. 142; 2004 г., N 5, ст. 22; N 23, ст. 139; N 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., N 13, ст. 53; N 21-22, ст. 87; N 24, ст. 123; 2006 г., N 2, ст. 19; N 5-6, ст. 31; N 12, ст. 72; 2007 г., N 1, ст. 2):
      1) в статье 152:
      в заголовке слова "и обвиняемых" заменить словами ", обвиняемых и подсудимых";
      части первую и вторую после слов "обвиняемого,", "прокурора" дополнить соответственно словами "подсудимого,", ", судьи";
      2) в части девятой статьи 153 слова "или сообщение об этом решении" исключить;
      3) в статье 455:
      часть вторую после слов "рассматриваются судом" дополнить словами "в месячный срок";
      дополнить частью 6-1 следующего содержания:
      "6-1. При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания учитывается мнение потерпевшего либо его представителя.
      Суд уведомляет потерпевшего либо его представителя о предстоящем судебном заседании по почте заказным письмом. В случае невозможности личного участия потерпевшего либо его представителя в суде могут быть рассмотрены письменные заявления и ходатайства. При надлежащем уведомлении потерпевшего либо его представителя и отсутствии с его стороны каких-либо письменных заявлений и ходатайств, а также в случае, если ущерб нанесен интересам государства, по вопросу о соблюдении прав потерпевшего или государства в обязательном порядке требуется заключение прокурора.";
      4) часть первую статьи 459 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
      "5) незаконное или необоснованное вынесение постановления в порядке исполнения приговора.".

      3. В  Уголовно-исполнительный  кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 24, ст.337; 2000 г., N 6, ст. 141; N 8, ст. 189; N 18, ст. 339; 2001 г., N 8, ст. 53; N 17-18, ст. 245; N 24, ст. 338; 2002 г., N 23-24, ст. 192; 2004 г., N 5, ст. 22; N 23, ст. 139, 142; N 24, ст. 154; 2005 г., N 13, ст. 53; 2006 г., N 11, ст. 55;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 27 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 10 февраля 2007 г.):
      1) в пункте 10 статьи 10 слова ", ограничению свободы" исключить;
      2) в пункте 1 статьи 11 слова ", ограничения свободы" исключить;
      3) в статье 14:
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      "4. Наказания в виде привлечения к общественным работам, исправительных работ, ограничения свободы исполняются уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства осужденного.
      5. Наказания в виде ареста, лишения свободы и смертной казни исполняются учреждениями уголовно-исполнительной системы.";
      пункты 6 и 8 исключить;
      4) в пункте 4 статьи 16:
      слова "ограничению свободы," исключить;
      слова "открытой формой туберкулеза" заменить словом "туберкулезом";
      слова "ВИЧ/СПИД-инфицированным осужденным" заменить словами "осужденным, больным СПИД,";
      5) в пункте 1 статьи 18 слово "восьми" заменить словом "четырнадцати";
      6) в статье 24:
      пункт 1 после слов "исправительных работ" дополнить словами ", ограничения свободы";
      в пункте 2 слова "ограничения свободы," исключить;
      абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск.";
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Уклоняющимся от отбывания наказания считается осужденный, местонахождение которого в течение более трех дней не установлено.";
      7) в статье 25:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Требования приговора суда о лишении права занимать определенные должности обязательны для администрации государственных учреждений и органов местного самоуправления. Требования приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью обязательны для администрации организации по месту работы осужденного.";
      в абзаце втором пункта 2 слова "внести в трудовую книжку осужденного запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или какого рода деятельностью лишен права заниматься;" исключить;
      8) в статье 28 слова "работы и его" заменить словами "работы и жительства и их";
      9) абзац шестой пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      "в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск;";
      10) абзац восьмой пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
      "в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания, осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск;";
      11) статью 41 изложить в следующей редакции:
      "Статья 41. Меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим
                  наказание в виде исправительных работ
      Осужденные, активно участвующие в воспитательных мероприятиях и принимающие меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью и имуществу потерпевшего, материального ущерба государству, и не нуждающиеся в полном отбытии назначенного судом наказания, могут быть судом условно-досрочно освобождены в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.";
      12) в статье 46:
      в пункте 1:
      в абзаце втором:
      слово "режимные" исключить;
      после слова "инспекций," дополнить словами "вытекающие из порядка и условий отбывания наказания,";
      в абзаце третьем слово "администрации" исключить;
      в абзаце пятом слова "администрацией уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительной инспекцией";
      в абзаце шестом слова "администрацию уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительную инспекцию";
      в абзаце седьмом слова "установленного образца" исключить;
      в пункте 2 слово "администрации" исключить;
      13) в пункте 2 статьи 47 и в пункте 1 статьи 48 слова "администрацией уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительной инспекцией";
      14) в статье 49:
      в абзаце первом пункта 1 слова "администрацией уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительной инспекцией";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Осужденные, активно участвующие в воспитательных мероприятиях и принимающие меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуществу потерпевшего, материального ущерба государству, и не нуждающиеся в полном отбытии назначенного судом наказания, могут быть судом условно-досрочно освобождены в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, а также представлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.";
      15) в статье 50:
      в абзаце первом пункта 1 слова "администрацией уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительной инспекцией";
      в пункте 2 слова "администрация уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительная инспекция";
      16) статью 52 изложить в следующей редакции:
      "Статья 52. Злостное уклонение от отбывания наказания в виде
                  ограничения свободы и нарушение порядка и условий
                  отбывания наказания в виде ограничения свободы
      1. Нарушением порядка и условий отбывания наказания являются: нарушение установленного графика пребывания по месту жительства, работы или учебы, уклонение от исполнения возложенных на него судом обязанностей, а также нарушение общественного порядка, за которое на осужденного налагалось административное взыскание, при условии, что каждое последующее нарушение совершено после наложения взыскания за предыдущее.
      2. Злостным уклонением от отбывания наказания в виде ограничения свободы являются: несвоевременное без уважительных причин возвращение из отпуска или места проведения отдыха в выходные и праздничные дни, отказ от выполнения законных требований сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, а также самовольное оставление места проживания, работы или учебы.
      3. В отношении осужденных, самовольно оставивших место проживания, работы или учебы, уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в розыск.";
      17) в пункте 1 статьи 53 слова "администрацией уголовно-исполнительной инспекции" заменить словами "уголовно-исполнительной инспекцией";
      18) пункт 5 статьи 56 дополнить словами "в порядке, определяемом уполномоченным органом";
      19) в статье 69:
      в пункте 3 слова "сроком не свыше семи лет" исключить;
      в пункте 4 слова "лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок свыше семи лет и" исключить;
      20) в статье 71:
      в пункте 2:
      слова "с открытой формой туберкулеза легких" заменить словом "туберкулезом";
      слова ", больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных" исключить;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. При направлении к месту отбывания наказания или переводе осужденного из одного места отбывания наказания в другое деньги, имеющиеся на его лицевом счете, перечисляются на лицевой счет осужденного в учреждение, куда он направлен либо переведен.";
      21) в статье 73:
      в абзаце третьем пункта 2:
      слова "а осужденными" заменить словами "не менее одной второй срока наказания -";
      слова "или ранее условно-досрочно освобождавшимися" заменить словами ", а ранее условно-досрочно освобождавшимися";
      в абзаце четвертом пункта 4 слова "общего и строгого" заменить словами "общего, строгого и особого";
      22) в статье 75:
      первое предложение пункта 2 дополнить словами ", за исключением лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи";
      пункт 4 после слова "принудительное" дополнить словами "и обязательное";
      пункт 5 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "В лечебно-профилактических учреждениях (больницах, специальных психиатрических и противотуберкулезных больницах) осужденные мужчины содержатся вместе независимо от вида режима, определенного судом. В противотуберкулезных больницах и исправительных учреждениях на правах лечебных раздельное содержание осужденных определяется медицинскими показаниями.";
      23) в пункте 4 статьи 82:
      цифры ", 129" исключить;
      дополнить предложением третьим следующего содержания:
      "Перевод осужденных из одних условий в другие в воспитательных колониях производится в соответствии со статьей 128 настоящего Кодекса.";
      24) в статье 83:
      пункт 2 дополнить словами ", за исключением лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Беременные женщины, женщины, имеющие при себе детей, а также инвалиды I и II групп и осужденные, содержащиеся в лечебных исправительных учреждениях, могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения.";
      пункт 5 исключить;
      25) в пункте 3 статьи 84 слова "краткосрочное или длительное свидание - телефонным разговором," исключить;
      26) пункт 2 статьи 86 дополнить словами "в порядке, определяемом уполномоченным органом";
      27) предложение третье пункта 1 статьи 87 исключить;
      28) в пункте 2 статьи 91 слова "в открытой форме", "и больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных" исключить;
      29) в пункте 3 статьи 93 слова "больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным;", "в открытой форме" исключить;
      30) в статье 95:
      в пункте 3 слова ", не имеющие заработной платы по не зависящим от них причинам," исключить;
      пункты 4 и 6 исключить;
      31) в статье 97:
      в пункте 1:
      слова "Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая" заменить словами "Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и медицинская";
      слова "и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений" исключить;
      в пункте 2:
      слово "туберкулезные" заменить словом "противотуберкулезные";
      после слов "медицинские части" дополнить словом ", медпункты";
      слова "открытой формой туберкулеза" заменить словом "туберкулезом";
      слова ", осуществляющие принудительное лечение" исключить;
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. В случае смерти иностранца, отбывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы, администрация учреждения незамедлительно в письменной форме сообщает об этом прокурору, осуществляющему надзор за применением законов в местах лишения свободы, а также в посольство или иное представительство государства, гражданином которого являлся умерший.";
      32) в пункте 1 статьи 102:
      слова "могут привлекаться" заменить словом "привлекаются";
      дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Отказ от указанных работ влечет применение мер взыскания, предусмотренных статьей 111 настоящего Кодекса.";
      33) статью 103 изложить в следующей редакции:
      "Статья 103. Удержания из доходов осужденных к лишению
                   свободы
      Удержания из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных сумм по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
      В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных после удержаний зачисляется не менее пятидесяти процентов начисленных им заработной платы, пенсий или иных доходов.";
      34) пункт 1 статьи 107 после слова "создаются" дополнить словами "на добровольной основе";
      35) в статье 109:
      в пункте 1:
      абзац шестой исключить;
      абзац восьмой после слов "праздничные дни" дополнить словами ", за исключением беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей, а также инвалидов I и II групп и осужденных, содержащихся в лечебных исправительных учреждениях";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. За правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду (обучению), активное участие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного здоровью и имуществу потерпевшего, материального ущерба государству осужденные, не нуждающиеся в полном отбытии назначенного судом наказания, могут быть судом освобождены условно-досрочно от отбывания назначенного судом наказания, а также представлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.";
      36) в пункте 3 статьи 110:
      слово "шести" заменить словом "трех";
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Досрочное снятие ранее наложенного взыскания не допускается в отношении осужденных, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.";
      37) в статье 112:
      в пункте 1:
      слова "от труда" заменить словами "от работы без оплаты труда";
      после слов "назначенного судом;" дополнить словами "нарушение правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения;";
      в пункте 2 слово "года" заменить словами "шести месяцев";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Осужденный, совершивший указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи нарушения, признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при условии назначения ему следующих мер взыскания, предусмотренных пунктом 1 статьи 111 и статьей 132 настоящего Кодекса: водворение осужденных в штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор либо перевод осужденных мужчин в помещения камерного типа или в одиночные камеры, перевод осужденных женщин в помещения камерного типа.";
      38) в статье 113:
      пункт 4 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Водворение в штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор либо перевод осужденных в помещение камерного типа или одиночные камеры производится после медицинского освидетельствования на предмет возможности их содержания в штрафном изоляторе, дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа или одиночной камере.";
      пункт 7 дополнить словами ", а признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания - не являющимся таковым";
      39) в статье 114:
      пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "получать необходимую медицинскую помощь;";
      пункт 4 после слова "системы" дополнить словами ", а также лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения";
      40) в пункте 3 статьи 116 слова "две трети", "шести" заменить соответственно словами "половину", "трех";
      41) в статье 117:
      в пункте 1:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 2:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 3 слова "района дислокации исправительного учреждения" заменить словами "границ территории, прилегающей к исправительному учреждению";
      42) в статье 119:
      в пункте 1:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 2:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 3 слова "района дислокации исправительного учреждения" заменить словами "границ территории, прилегающей к исправительному учреждению";
      43) в статье 121:
      в пункте 1:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 2:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      44) в пункте 1 статьи 124 слова "В колониях-поселениях для осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы на срок не свыше семи лет" заменить словами "В колониях-поселениях отбывают наказание лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности";
      45) в статье 125:
      в пункте 1:
      в абзаце втором:
      после слов "передвижения в пределах" дополнить словом "территории";
      слова "трудового распорядка" заменить словами "распорядка исправительного";
      слова "вне колонии-поселения, но в пределах территории соответствующего административно-территориального образования" заменить словами "в пределах границ территории, прилегающей к исправительному учреждению";
      в абзаце третьем слова "колонии-поселения или за ее пределами" заменить словами ", прилегающей к исправительному учреждению, либо в пределах населенного пункта, где располагается колония-поселение";
      в пункте 2:
      слова "в общежитие" заменить словами "на территорию колонии-поселения";
      слова "в общежитии" исключить;
      второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "Заключение, прекращение трудового договора и перевод осужденного на другую работу могут осуществляться работодателем с разрешения администрации колонии-поселения.";
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Администрация колонии-поселения трудоустраивает осужденных на предприятии исправительного учреждения. При отсутствии такой возможности осужденный может быть с разрешения администрации трудоустроен в организациях, расположенных за пределами колонии-поселения, но в пределах соответствующей области (города республиканского значения, столицы), где располагается колония-поселение, на основании договоров между администрацией колонии-поселения и работодателем при условии обеспечения их надлежащего надзора. Осужденные могут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.
      Администрация колонии-поселения обязана отозвать осужденного с рабочего объекта в следующих случаях:
      по письменному указанию вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы;
      при его освобождении;
      при введении чрезвычайного или военного положения;
      нарушения осужденным установленного порядка отбывания наказания;
      неисполнения работодателем обязательств по договору.";
      в пункте 4 слова "соответствующего административно-территориального образования" заменить словами "соответствующей области (города республиканского значения, столицы), где располагается колония-поселение";
      46) абзац второй пунктов 4 и 5 статьи 127 после слова "размере" дополнить словом "до";
      47) в статье 129:
      в пункте 1:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      в пункте 2:
      абзац первый после слова "общежитиях" дополнить словами "или в запираемых помещениях";
      абзац второй после слова "размере" дополнить словом "до";
      абзац второй пункта 4 после слова "размере" дополнить словом "до";
      48) абзац четвертый пункта 2 статьи 134 исключить;
      49) абзац седьмой статьи 168 изложить в следующей редакции:
      "инвалидность или заболевание осужденного, предусмотренные перечнем, утверждаемым уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы по согласованию с уполномоченным органом в сфере здравоохранения;";
      50) в пункте 9 статьи 169:
      слово "постановление" заменить словом "ходатайство";
      после слов "видом наказания" дополнить словами ", которое направляется прокурору для последующего внесения в суд";
      дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "О возможности условно-досрочного освобождения осужденного, отбывшего установленную законом часть срока наказания, администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, уведомляет потерпевшего либо его представителя почтой заказным письмом по адресу, представленному судом, вынесшим приговор.";
      51) в пункте 1 статьи 177 слова "ограничения свободы," исключить;
      52) дополнить статьями 178-1, 178-2 следующего содержания:
      "Статья 178-1. Контроль за поведением лица, освобожденного
                     условно-досрочно
      1. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, осуществляется органами внутренних дел по месту жительства освобожденного в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Казахстан, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений в порядке, определяемом Министерством обороны Республики Казахстан (далее - уполномоченные органы).
      2. Органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют персональный учет лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания, контролируют исполнение возложенных на них обязанностей.
      3. В случае уклонения условно-досрочно освобожденного от контроля уполномоченный орган проводит первоначальные мероприятия по установлению его местонахождения и причин уклонения.
      4. Злостным уклонением от исполнения обязанностей лицом, освобожденным условно-досрочно, является неисполнение им без уважительной причины более двух раз одной из обязанностей, указанных в статье 178-2 настоящего Кодекса.
      5. Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было применено условно-досрочное освобождение, совершило неоднократно административное правонарушение либо правонарушение, за которое на него был наложен административный арест, или злостно уклонилось от исполнения обязанностей, уполномоченный орган вносит в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания.

      Статья 178-2. Обязанности лиц, освобожденных условно-досрочно
                    от отбывания наказания
      1. Лица, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, обязаны:
      1) в установленном порядке пройти регистрацию в органах внутренних дел по месту жительства;
      2) не покидать место жительства в определенное органами внутренних дел время;
      3) не менять постоянное место жительства, работы и учебы без письменного уведомления органов внутренних дел;
      4) не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы и учебы время;
      5) не выезжать в другие местности без письменного разрешения органов внутренних дел;
      6) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуществу потерпевшего, или материального ущерба государству;
      7) по требованию органов внутренних дел представлять объяснения и иные документы, необходимые для осуществления контроля за поведением условно-досрочно освобожденного;
      8) являться по вызову в органы внутренних дел. При неявке без уважительных причин условно-досрочно освобожденный может быть подвергнут приводу;
      9) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке ежегодно представлять в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и иные сведения об имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами Республики Казахстан, о чем представляется справка в орган внутренних дел.
      2. Суд может возложить на лицо, освобожденное условно-досрочно, исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению:
      1) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании;
      2) пройти курс лечения заболеваний, передающихся половым путем;
      3) осуществлять материальную поддержку семьи.
      3. Обязанности военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, устанавливаются законами Республики Казахстан о воинской службе.";
      53) дополнить статьей 180-1 следующего содержания:
      "Статья 180-1. Освобождение из учреждения уголовно-исполнительной
                     системы лиц, больных заразной формой туберкулеза,
                     представляющей опасность для окружающих
      1. Если освобождаемые из учреждения уголовно-исполнительной системы больные заразной формой туберкулеза, представляющей опасность для окружающих, в период отбывания наказания не прошли полный курс лечения, они подлежат принудительному лечению после освобождения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы не позднее чем за месяц до окончания срока наказания в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, направляет в суд по местонахождению учреждения представление о назначении принудительного лечения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Извещения об освобождении из учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, больных заразной формой туберкулеза, в отношении которых решением суда установлено принудительное лечение, направляются в специализированные противотуберкулезные лечебно-профилактические организации и органы внутренних дел по местонахождению учреждения.".

      4. В  Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г.,№6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст.31; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 72, 77; N 13, ст. 85, 86; N 15, ст. 92, 95; N 16, ст. 98, 102; N 23, ст. 141; 2007 г., N 1, ст. 4;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 25 января 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 27 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 10 февраля 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 3 февраля 2007 г. и "Казахстанская правда" 13 февраля 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 7 февраля 2007 г. и "Казахстанская правда" 3 февраля 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 19 февраля 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 марта 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 12 марта 2007 г. и "Казахстанская правда" 13 марта 2007 г.):
      1) часть первую статьи 35 после слов "внутренних дел," дополнить словами "уголовно-исполнительной системы,";
      2) в статье 543:
      в части первой слова "367 (за совершение правонарушений в следственных изоляторах)," исключить;
      подпункт 10) части второй исключить;
      3) часть вторую статьи 576-2 дополнить словами ", следственных изоляторов".

      5. В  Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4, 5; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45, 46; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 77, 79; N 13, ст. 85; N 16, ст. 97, 98, 103; N 23, ст. 141; 2007 г., N 1, ст. 4;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 25 января 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 27 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 10 февраля 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 3 февраля 2007 г. и "Казахстанская правда" 13 февраля 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 12 марта 2007 г. и "Казахстанская правда" 13 марта 2007 г.):
      подпункт 5) пункта 1 статьи 171 дополнить словами "и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан".

      6. В  Закон  Республики Казахстан от 5 октября 1994 г. "О профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 16-17, ст. 212; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 23, ст. 921; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 15, ст. 93):
      пункт 1 статьи 5 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Обязательному конфиденциальному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат граждане, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы органов юстиции Республики Казахстан.".

      7. В  Закон  Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 13, ст. 272; 2002 г., N 18, ст. 158; 2005 г., N 13, ст. 53):
      в подпункте в) статьи 2 слова "или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания" исключить.

      8. В  Закон  Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 195; N 24, ст. 436; 1999 г., N 23, ст. 922; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 11, ст. 67; 2004 г., N 24, ст. 153; 2006 г., N 11, ст. 55;  Закон  Республики Казахстан от 19 февраля 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 марта 2007 г.):
      в пункте 2 статьи 60 слова "с лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, а также" исключить.

      9. В  Закон  Республики Казахстан от 10 декабря 1999 г. "О принудительном лечении граждан, больных заразной формой туберкулеза" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 24, ст. 1071; 2006 г., N 15, ст. 92):
      в статье 3:
      в пункте 1:
      часть вторую дополнить словами "либо врачебной комиссии при администрации учреждения уголовно-исполнительной системы";
      в части третьей слова "письменно отказавшимся от добровольного лечения" заменить словами "в период отбывания наказания не прошедшим полный курс лечения";
      в пункте 2 слово "здравоохранения" исключить.

      10. В  Закон  Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 67; 2004 г., N 23, ст. 142; N 24, ст. 154; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 3, ст. 22; N 10, ст. 52; N 13, ст. 86;  Закон  Республики Казахстан от 11 января 2007 г. "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 2 февраля 2007 г. и "Казахстанская правда" 27 января 2007 г.;  Закон  Республики Казахстан от 12 января 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 27 января 2007 г. и "Казахстанская правда" 10 февраля 2007 г.):
      1) в статье 3:
      в подпункте 6) слова "органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания" заменить словами "уголовно-исполнительной системе органов юстиции Республики Казахстан";
      в подпункте 6-2):
      слово "соблюдения" исключить;
      слова "учреждениях уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе органов юстиции Республики Казахстан";
      2) в пункте 1 статьи 5:
      абзац четвертый подпункта 1) после слова "органы" дополнить словами "и учреждения";
      в подпункте 2) слова "(организации) уголовно-исполнительной системы" исключить;
      3) часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:
      "Уголовно-исполнительная система органов юстиции Республики Казахстан (далее - уголовно-исполнительная система) - система органов и учреждений, осуществляющих исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.";
      4) в подпункте 6) пункта 1 статьи 23 слова ", исполняющих уголовные наказания" заменить словами "уголовно-исполнительной системы";
      5) в статье 24-1:
      в заголовке слова "органов (учреждений)" исключить;
      в абзаце первом пункта 1 слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова "органов (учреждений)" исключить;
      в подпункте 8) слова "органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      6) в статье 25 слова "органов (учреждений)" исключить;
      7) в статье 25-1:
      в подпункте 1) слова "органов (учреждений)" исключить;
      в подпункте 2) слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      8) в статье 25-2:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 25-2. Прием на службу в уголовно-исполнительную систему";
      в пункте 1 слова "органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительную систему";
      в пункте 2:
      слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      слово "договор" заменить словом "контракт";
      в пункте 3 слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пункте 5:
      слова "органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительную систему";
      слова ", для них может быть установлен испытательный срок", "испытательного срока и" исключить;
      в пунктах 6 и 7 слова "органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительную систему";
      9) в статье 25-3:
      в заголовке слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      в тексте слова "органов (учреждений)" исключить;
      10) в статье 25-4:
      в заголовке слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      в абзаце первом слова "органов (учреждений)" исключить;
      11) дополнить статьей 25-5 следующего содержания:
      "Статья 25-5. Возмещение затрат в связи с отказом от
                    прохождения службы
      1. Сотрудники уголовно-исполнительной системы, окончившие очные отделения организаций образования уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, обязаны проработать в уголовно-исполнительной системе не менее пяти лет.
      В случае отказа сотрудника уголовно-исполнительной системы от дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной системе после окончания им организации образования уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан либо досрочного расторжения им контракта он обязан возместить государству бюджетные средства, затраченные на выплату стипендии, питание, вещевое довольствие в период его обучения. Сумма, подлежащая удержанию, рассчитывается пропорционально за каждый полный недослуженный месяц до окончания срока контракта.
      2. Курсанты (слушатели) очных отделений организаций образования уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, достигшие призывного возраста и отчисленные по неуспеваемости, недисциплинированности, а также по собственному желанию, если они до поступления в организацию образования не выслужили установленный срок срочной воинской службы, направляются в органы военного управления по месту жительства для снятия со специального учета. Они обязаны возместить государству бюджетные средства, затраченные на выплату стипендии, питание, вещевое довольствие в период их обучения. Сумма, подлежащая удержанию, рассчитывается пропорционально за каждый полный месяц нахождения в организации образования.";
      12) в статье 26:
      в заголовке слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пунктах 1, 2 и 3 слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пункте 4:
      слова "органов (учреждений)" исключить;
      дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "При прохождении службы в уголовно-исполнительной системе может осуществляться ротация сотрудников, условия и порядок которой определяются Положением о прохождении службы лицами рядового и начальствующего состава уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан.";
      в пункте 5 слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пункте 6:
      в части первой слова "органов (учреждений)" исключить;
      в части второй:
      слова "органов (учреждений)" исключить;
      слова "их присвоения устанавливаются нормативными правовыми актами" заменить словами "награждения ими определяются Президентом Республики Казахстан.";
      13) в статье 26-1:
      в заголовке слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      в тексте слова "органов (учреждений)" исключить;
      14) дополнить статьей 26-2 следующего содержания:
      "Статья 26-2. Взыскания, применяемые к сотрудникам
                    уголовно-исполнительной системы
      1. На сотрудников уголовно-исполнительной системы могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
      1) замечание;
      2) выговор;
      3) строгий выговор;
      4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
      5) освобождение от занимаемой должности;
      6) понижение в специальном звании на одну ступень;
      7) увольнение из уголовно-исполнительной системы.
      2. Дисциплинарное взыскание на сотрудников уголовно-исполнительной системы налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.";
      15) в заголовке и абзаце первом пункта 1 статьи 27 слова "органов (учреждений)" исключить;
      16) в заголовке и тексте статьи 28-1 слова "органов (учреждений)" исключить;
      17) в статье 28-2:
      в пункте 2 слова "органов (учреждений)" исключить;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Сотрудники уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения выполнения задач в сфере уголовно-исполнительной деятельности могут быть прикомандированы к государственным органам и международным организациям с оставлением в кадрах уголовно-исполнительной системы в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      18) в статье 29-1:
      в заголовке и тексте слова "органов (учреждений)" исключить;
      дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
      "4. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы за время очередных, краткосрочных, дополнительных отпусков, отпусков по болезни, по беременности и родам, включая время, предоставленное на проезд к месту проведения отпуска и обратно, денежное довольствие выплачивается в размере, получаемом ими ко дню убытия в отпуск по занимаемой должности.
      5. Курсантам (слушателям) очных отделений организаций образования уголовно-исполнительной системы предоставляются следующие отпуска:
      1) зимний каникулярный отпуск - продолжительностью 14 суток;
      2) летний каникулярный отпуск - продолжительностью 30 суток;
      3) в связи с окончанием учебного заведения - продолжительностью 30 суток.";
      19) в заголовке и тексте статьи 29-2 слова "органов (учреждений)" исключить;
      20) в статье 29-3 слова "органов (учреждений)" исключить;
      21) в статье 29-4:
      в заголовке и тексте слова "органов (учреждений)" исключить;
      в пункте 2 слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      22) в статье 29-5:
      в заголовке и тексте слова "органов (учреждений)", "органах (учреждениях)" исключить;
      в пункте 1 слова "органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы" заменить словами "уголовно-исполнительной системе";
      23) в пункте 2 статьи 30 слова "органов (учреждений)" исключить;
      24) в абзаце первом пункта 1 статьи 31 слова "служб", "органов юстиции" исключить;
      25) в статье 32:
      в абзаце первом пункта 1 слова "служб", "органов юстиции" исключить;
      в пункте 3 слова "работник органа юстиции" заменить словами "сотрудник уголовно-исполнительной системы";
      в пунктах 4, 5 слова "органов (учреждений)" исключить;
      26) в пункте 2 статьи 34 цифры "2007" заменить цифрами "2009".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восемнадцатого подпункта 52) пункта 3, пункта 5 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2008 года.

       Президент
Республики Казахстан