Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiмді (Шығыс-Батыс автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы-Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа – Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ 1b) ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 23 мамырдағы № 100-V Заңы

      2012 жылғы 10 қазанда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiм (Шығыс-Батыс автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы-Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа – Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ 1b) ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н. НАЗАРБАЕВ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ мен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ арасындағы Қарыз туралы келісім

«Шығыс - Батыс» автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы-Қорғас учаскесі): «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ 1b))

Күні 10 Қазан 2012

Қарыз туралы келісім

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ («Қарыз алушы») мен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ («Банк») арасындағы 2012 жылғы 10 қазандағы келісім. Осы арқылы Қарыз алушы мен Банк мыналар туралы уағдаласты:

I БАП — ЖАЛПЫ ШАРТТАР; АНЫҚТАМАЛАР

      1.01. Жалпы шарттар (осы Келісімге Толықтыруда анықталған) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.
      1.02. Егер түпмәтінінен өзгеше туындамаса, онда осы Келісімде пайдаланылатын бас әріптен басталатын терминдер Жалпы шарттарда немесе осы Келісімге Толықтыруда оларға бекітілген мағыналарына ие болады.

II БАП — ҚАРЫЗ

      2.01. Банк Қарыз алушыға сипаттамасы осы Келісімге 1-қосымшада келтірілген жобаны («Жоба») қаржыландыруға жәрдем көрсету мақсатында осы Келісімде жазылған мерзімге және шарттарда осы Келісімнің («Қарыз») 2.07 бөлімінің ережелеріне сәйкес валюта айырбастау арқылы кезең-кезеңімен айырбастауға болатын бір миллиард алпыс сегіз миллион (1 068 000 000) АҚШ долларына тең соманы береді,
      2.02. Қарыз алушы Қарыз қаражатын осы Келісімге 2-қосымшаның IV бөліміне сәйкес алуға құқылы.
      2.03. Қарыз алушы төлеуге тиіс біржолғы комиссия Қарыз сомасының бір пайызының төрттен бірін (0,25 %) құрайды. Қарыз алушы комиссияны Қарыз туралы келісім күшіне енген күннен кейін 60 күннен кешіктірмей төлейді.
      2.04. Қарыз алушы әрбір пайыздық кезең үшін төлеуі тиіс пайыздар Қарыз валютасы үшін референттік мөлшерлемеге ауыспалы спрэдті қосқанға тең мөлшерлеме бойынша есептелетін болады; Қарыздың негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігін конверсиялау кезінде осындай сомаға конверсиялау кезеңі уақытында Қарыз алушы төлеуге тиіс сыйақы мөлшері Жалпы Шарттардың ІV-бабының ережелеріне сәйкес айқындалуы мүмкін. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, егер Қарыздың алынған өтелмеген қалдығы бөліктерінің кез келгені уақтылы төленбей қалса және отыз (30) күн ішінде төленбесе, онда Қарыз алушы төлеуге тиіс сыйақы мөлшері мұндай жағдайда Жалпы Шарттардың 3.02(d) бөлімінің ережелеріне сәйкес есептеледі.
      2.05. Әр жылдың 15 ақпаны және 15 тамызы төлем күндері болып табылады.
      2.06. Қарыздың негізгі сомасы осы Келісімге 3-қосымшада келтірілген өтеу кестесіне сәйкес өтеледі.
      2.07.(а) Қарыз алушы кез келген уақытта борыштың ұтымды басқарылуын қамтамасыз ету үшін Қарыз шартының мынадай конверсияларының кез келгенін жүргізуді сұрата алады: (і) мақұлданған валютаға алынған да, алынбаған да Қарыз Валютасының  барлық немесе Қарыздың негізгі сомасының кез келген бөлігін өзгерту; (іі) пайыздық мөлшерлеме базисінің мыналарға: (А) Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігіне өзгермелі мөлшерлемеден тіркелген мөлшерлемеге және керісінше, немесе (В) өзгермелі мелшерлемеден референттік мөлшерлемеге негізделген Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе ішінара бөлігіне және өзгермелі спрэдті тіркелген референттік мөлшерлеме мен өзгермелі спрэд негізінде өзгермелі мөлшерлемеге немесе керісінше, немесе (С) Қарыздың алынған және өтелмеген барлық негізгі сомасына, өзгермелі спрэдке негізделген өзгермелі  мөлшерлемеден тіркелген спрэдке негізделген өзгермелі мөлшерлемеге қолданылатын; (ііі) өзгермелі мөлшерлеме немесе референттік мөлшерлеме үшін пайыздық мөлшерлеменің жоғарғы шегін немесе пайыздық мөлшерлеменің төменгі шегін белгілеу арқылы Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе ішінара бөлігіне қолданылатын өзгермелі мөлшерлеменің немесе референттік мөлшерлеменің шектерін анықтау.
      b) Осы тармақтың (а) тармақшасына сәйкес сұратылған Банк қабылдаған кез келген өзгеріс Жалпы шарттарда айқындалғандай, «Конверсия» болып саналады және Жалпы шарттардың IV бабының және Конверсия жөніндегі нұсқаудың ережелеріне сәйкес күшіне енеді.

ІІІ БАП - ЖОБА

      3.01. Қарыз алушы Жоба мақсаттарын өзінің жақтайтыны туралы мәлімдейді. Осы мақсатта Қарыз алушы Жобаны Жалпы шарттардың V бабының ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының Көлік және  коммуникация министрлігі арқылы жүзеге асырады.
      3.02. Осы Келісімнің 3.01-тармағы ережелері үшін шектелмей және егер Қарыз алушы мен Банк арасында өзгеше келісілмесе, Қарыз  алушы осы Келісімге 2-қосымшаның ережелеріне сәйкес Жобаны іске  асыруды қамтамасыз етеді.

IV БАП - КҮШІНЕ ЕНУІ

      4.01. Мыналар күшіне енудің қосымша шарттары болып табылады:
      (а) ККМ арқылы Қарыз алушы Банкті қанағаттандыратын техникалық тапсырмаға сәйкес қаржылық басқару жөніндегі консультантты және сатып алу жөніндегі консультантты таңдауға міндетті;
      (b) Жоба бойынша Банкті қанағаттандыратын, барабар кіріктірілген бақылау құралдары бар, Жоба бойынша ресурстар мен шығыстарды қадағалап отыруға және қаржылық есептерді, оның ішінде аралық қаржылық есептерді (АҚЕ) жасауға қабілетті бухгалтерлік есеп жүйесі орнатылатын болады;
      (с) Қарыз алушы Банкті қанағаттандыратын Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауды қабылдайтын болады;
      4.02. Осы Келісім күшіне енетін соңғы мерзім осы Келісімге қол қойылған күннен кейін (180) бір жүз сексен күн өткен соң басталатын күн болып табылады.

V БАП - ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ӨКІЛІ; МЕКЕНЖАЙЛАР

      5.01. Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Қарыз
      алушының өкілі болып табылады.
      5.02. Қарыз алушының мекенжайы:

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      Жеңіс даңғылы, 11
      010000, Астана қаласы
      Қазақстан Республикасы

      Телекс:                 Факс:

      265126 (ҒІLN)          (7)(7172)717785

      5.03. Банктің мекенжайы:

      Іntеrnatіоnаl Ваnк Fоr Reconstruction and Devolopment
      1818 H Street,N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграф:         Телекс:             Факс:

      INTBAFRAD         248423(МСІ) немесе   1-202-477-6391
      Washington D.С.   64145(МСІ)

      Қазақстан Республикасы Астана қаласында, жоғарыда көрсетілген
      күні және жылы КЕЛІСІЛДІ.

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ үшін
      Қол қойған:
      _________________________________
      Уәкілетті өкіл
      Т.А.Ә.:
      _________________________________
      Лауазымы:
      _________________________________
      ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ
      ДАМУ БАНКІ үшін
      Қол қойған:
      _________________________________
      Уәкілетті өкіл
      Т.А.Ә.:
      _________________________________
      Лауазымы:
      _________________________________

1-ҚОСЫМША

Жобаның сипаттамасы

      Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізінің Алматы облысының шегіндегі учаскесінде тасымалдау тиімділігін арттыру және Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізінің учаскелерінде автожолдарды басқаруды жетілдіру осы Жобаның мақсаты болып табылады.

      Жоба мынадай құрауыштардан тұратын болады:

1-құрауыш: Алматы облысының шегіндегі автожол учаскелерін
      реконструкциялау және салу

      (а) Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізінің құрамында Алматы облысының шегіндегі Алматы - Қорғас учаскесінде оның ішінде ілеспе айналма жолдар, көпірлер, көлік айрықтары мен қосалқы құрылыстар реконструкциялау және салу жөніндегі жұмыстарды орындау; және
      (b) Жоба шеңберінде құрылыс жұмыстарын басқару және қадағалау жөніндегі консультанттардың қызметтерін ұсыну.

2-құрауыш: Батыс Еуропа — Батыс Қытай автожол дәлізінің
      учаскелеріндегі автожолдарды басқаруды жетілдіру

      (а) Пилоттық пайдалану және күтіп ұстау схемаларын қолдау үшін автомобиль дәлізінің Сапа хартиясы негізінде ШБАДЖ-мен қамтылған учаскелеріне тауарлар мен консультациялық қызметтерді ұсыну.
      (b) Жобаның 1(а)-құрауышына қатысты төлемақы жинау бойынша кешенді стратегия әзірлеу жөнінде консультанттардың қызметтерін ұсыну.
      (с) институционалдық реформаны іске асыру бойынша АЖСРК іс-шараларын қолдау үшін консультанттардың қызметтерін ұсыну.

2-ҚОСЫМША

      Жобаны орындау

      I бөлім. Іске асыру тетіктері

      А. Институционалдық тетіктер

      Қарыз алушы Жобаны мынадай институционалдық және басқа тетіктерге сәйкес жүзеге асырады:

      1. Қарыз алушы Жобаны іске асыруды Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқауда, ЖБСЖҚІ іс-шаралар жоспарында, ҚНС мен ҚОӘБ-де көрсетілген талаптарға, критерийлерге, ұйымдастыру тетіктері мен операциялық рәсімдерге сәйкес ККМ арқылы жүзеге асырады және Банктің алдын ала мақұлдауынсыз Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулықтың, ЖБСЖҚІ бойынша іс-шаралар жоспарының, ҚНС мен ҚОӘБ-нің қандай да болмасын ережелерін бере, өзгерістер енгізе, күшін жоя немесе бас тарта алмайды.
      2. ККМ құрамындағы Автомобиль жолдары комитеті жоғарыда А.1-тармағында жазылған талаптарға сәйкес Жобаны іске асыру бойынша күнделікті іс-шараларды жүзеге асыратын болады.
      3. Қарыз алушы ККМ арқылы Жоба іске асырылатын уақытта 2012 жылғы 15 желтоқсаннан бастап, әр күнтізбелік жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей келесі күнтізбелік жылға арналған автожол дәлізін пайдалануға және күтіп ұстауға ұсынылатын бюджетті Банкке жіберуге міндетті және Жобаның 2 (а) құрауышын іске асыруға жоспарланған іс-шаралардың келесі күнтізбелік жылға арналған кестесін Банкпен келісуге міндетті.
      4. Қарыз алушы ККМ-ге (і) 2013 жылғы 30 маусымнан кешіктірмей Жобаның 2 (а) Құрауышында көзделген жолдарды пайдалану мен күтіп ұстаудың пилоттық схемалары үшін Сапа хартиясы үлгі нысанының әзірленуі мен келісілуін қамтамасыз етуді; (іі) Сапа хартиясы нысаны негізінде әзірленген әрбір Сапа хартиясында пайдалану және күтіп ұстау стандарттарының сәйкес болуын қамтамасыз етуді тапсырады.
      5. Қарыз алушы ШБАДЖ шеңберінде Автожол дәлізінің әрбір кіші учаскесі көлік қозғалысы үшін ашылғаннан кейін 3 ай өткен соң кешіктірмей және Сапа хартиясына сәйкес Жобаның 2 (а) құрауышындағы пилоттық іс-шаралар шеңберінде анықталғандай және Сапа хартиясына сәйкес ККМ-нің жоғарыда көрсетілген кіші учаскені пайдалануды және күтіп ұстауды бастауын қамтамасыз етеді.
      6. Қарыз алушы ККМ арқылы 2015 жылғы 30 қаңтардан кешіктірмей Банкке бағалау күнінен бастап кемінде 15 жыл кезеңіне Автожол дәлізін пайдалану және күтіп ұстау қажеттіліктерінің оны қанағаттандыратын, бүкіл Автожол дәлізі бойындағы қызметтердің қанағаттандырарлық деңгейіне қол жеткізу үшін қажетті, жетіспейтін жұмыстарды қаржыландырудың ықтимал мүмкіндіктерін жарыққа шығаратын бағасын ұсынады.
      7. Жобаны іске асырудың бүкіл кезеңі ішінде Қарыз алушы Банктің оларды беру тәсілі мен жүйелілігі жөніндегі талаптарына сәйкес, бірақ кемінде тоқсан сайын бір рет жобаның сол тоқсанға арналған іс-шараларын қаржыландырумен байланысты күтілетін шығыстарды төлеуге жеткілікті қаржы қаражатын қамтамасыз ету үшін қажетті бюджеттік ресурстарды ұсынады.
      8. Қарыз алушы ККМ арқылы оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмасы Банк үшін қанағаттанарлық болып табылатын (1) АЖСРК мен АЖСРК тобының; және (2) оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмасы Банк үшін қанағаттанарлық болып табылатын Автожолдарды басқару тобының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

      В. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      1. Қарыз алушы:

      (а) Жобаны іске асыру мақсаттары үшін орындалатын барлық жұмыстар Банкті қанағаттандыратын экологиялық стандарттар мен талаптарға сәйкес болуына кепілдік береді;
      (b) Жоба ҚОӘБ-нің және барлық қолданылатын ҚОҚЖ ережелеріне сәйкес іске асырылуына кепілдік береді; және
      (с) ҚОҚЖ-ның, оның ішінде Жобаның іске асыру себебінен болған кез келген экологиялық келеңсіз әсерді барынша азайту және жеңілдету бойынша барлық қажетті шаралардың Банк үшін қолайлы тәсілмен толық іске асырылуына кепілдік береді.
      2. Қарыз алушы:
      (а) ККМ-нің АЖК арқылы төмендегі 3(b) тармақта талап етілетін барлық ҚІЖ-лерді ҚНС-ға сәйкес әзірлеуіне кепілдік береді;
      (b) қоныс аударған (осы терминнің Қоныс аударушылардың іс-шаралар жоспарында анықталғандай) тұлғалар тарапынан Қоныс аудару жөніндегі шараларды іске асыру есебін (ҚІЕ) және барлық қолданылатын Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарын ҚІЖ іске асыруға байланысты туындайтын барлық шағымдарды Қоныс аударудың негіздемелік саясатына (ҚНС) сәйкес әділ түрде қарау үшін қолданыстағы шағымдарды қарау рәсімдерін сақтауға немесе Көлік және коммуникация министрлігінің ККМ Автомобиль жолдары комитеті (АЖК) арқылы сақтауына және жариялауына немесе Автомобиль жолдары комитетінің (АЖК) жариялауына және шағымдарды қараудың осындай рәсімдеріне көзделген іс-қимылдарды іске асыру бойынша барлық қажетті шаралардың қабылдануына кепілдік береді.
      (с) ККМ арқылы әрбір осындай шолу нәтижелері бойынша одан әрі іс-қимылдарға қатысты тұжырымдар мен ұсынымдарды Банкке уақтылы жібереді; және
      (d) ККМ арқылы Банкпен келісілетін осындай одан әрі іс-қимыл ұсынымдарының барлығын іске асырады.
      3. Қарыз алушы ККМ арқылы:
      (а) егер де толығымен шешілмеген жағдайлар үшін ҚІЕ-де айқындалған және ҚІЕ-ге сәйкес Банкті осындай түрде қанағаттандыратын осындай учаскелерде іске асырылып жатқан барлық шараларды Банк пен Қарыз алушы келісіп алмаса, Жоба бойынша қызметті іске асыру мақсаттары үшін Қарыз алушы осы Келісім күніне дейін жерлерді сатып алу жүзеге асырылған жобалау аумағындағы учаскелерде кез келген жұмыстарды бастай алмайды;
      (b) Қоныс аударудың негіздемелік саясатқа сәйкес Банкті қанағаттандыратын Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарларын (ҚІЖ) дайындамастан қажет болған, осы Келісімге қол қойылатын кезде жер сатып алу көзделмеген жобалау аумағындағы учаскелерде Жоба бойынша кез келген жұмыстарды бастай алмайды; және жерлерді осындай сатып алу Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарларына сәйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді.
      (с) (і) Жобаны ҚІЖ-ге немесе Қоныс аудару жөніндегі тиісті іс-шаралар жоспарларына сәйкес іске асырады; және (іі) Банктің алдын ала келісімінсіз ҚІЕ-нің немесе Қоныс аудару жөніндегі тиісті іс-шаралар жоспарларының қандай да болмасын ережелеріне өзгерістер енгізбейді, оларды тоқтата тұрмайды немесе күшін жоймайды.
      4. Қарыз алушы ККМ арқылы:
      (а) ҚОӘБ-ге сәйкес Банкті қанағаттандыратын Қоршаған ортаны қорғау жоспарларын Жоба бойынша кез келген жұмыстар басталғанға дейін дайындайды;
      (b) Жобаны осындай Қоршаған ортаны қорғау жоспарларына сәйкес іске асыратын болады; және
      (с) Банктің алдын ала келісімінсіз, тиісті Қоршаған ортаны қорғау жоспарларының қандай да болмасын ережелеріне өзгерістер енгізуіне, оларды тоқтата тұруына немесе күшін жоюына болмайды.

      С. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша іс-шаралар

      Қарыз алушы Жобаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  жөніндегі нұсқамамен Жобаны басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша іс-шаралар жоспарының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

ІІ бөлім. Жобаның мониторингі жөніндегі есептілік және оны бағалау

      А. Жоба бойынша есептер

      1. Қарыз алушы Жобаның мониторингін жүзеге асырады және оның іске асырылу барысын бағалайды және Жалпы Шарттардың 5.08-Бөлімінің ережелеріне сәйкес әрі Банкпен келісілген индикаторлар негізінде Жоба бойынша есептерді дайындайды. Жоба бойынша әрбір Есеп бір күнтізбелік тоқсан кезеңін қамтиды және осы есеппен қамтылатын кезең аяқталғаннан кейін (қырық бес) 45 күннен кешіктірілмей Банкке ұсынылатын болады.
      2. Қарыз алушы 2012 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей және кейіннен жыл сайын Банкпен бірлесіп ККМ арқылы Жобаны іске асыру барысына жыл сайынғы шолулар жүргізеді. Жыл сайынғы шолуларға басқалармен қатар мыналар кіретін болады:
      (а) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі прогресс;
      (b) тұтастай алғанда, Жобаның тиімділік индикаторларына сәйкес Жобаның тиімділігі; және
      (с) негіздемелік іс-шараларды іске асырудағы қол жеткізілген прогресс.
      3. Жыл сайынғы шолуға дейін кемінде 4 (төрт) апта бұрын Қарыз алушы ККМ арқылы Банкке Жобаның әрбір Құрауышын іске асырудың жай-күйін сипаттай отырып, жекелеген есепті және тұтастай алғанда, Жобаны іске асыру туралы жиынтық есепті дайындап, ұсынады.

      В. Қаржылық басқару, қаржылық есептілік және аудит

      1. Қарыз алушы Жалпы Шарттардың 5.09 бөлімінің ережелеріне сәйкес қаржылық басқару жүйесін жүргізуге немесе оның жүргізілуін тексеруге міндетті.
      2. Осы Бөлімнің А Бөлігінің ережелерін шектеместен Қарыз алушы, Жоба бойынша, Банк үшін қанағаттанарлық нысан мен мазмұн бойынша  аралық аудиттелмеген қаржылық есептерді тоқсанға  дайындайды және әрбір күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейінгі қырық бес (45) күннен кешіктірмей Банкке ұсынады.
      3. Қарыз алушы өзінің қаржылық есептілігінің аудитін Жалпы Шарттардың 5.09 Бөлімінің (b) ережелеріне сәйкес жүргізеді. Қаржылық есептіліктің әрбір аудиті Қарыз алушының 1 (бір) қаржы жылы кезеңін қамтиды. Аудиторлық тексеруден өткен әрбір осындай кезең үшін қаржылық есептілік Банкке әрбір осындай кезең аяқталғаннан кейінгі алты айдан (6) кешіктірмей ұсынылады.

III бөлім Сатып алу

      А. Жалпы ережелер

      1. Тауарлар, жұмыстар және консультациялық емес қызметтер. Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық  тауарлар, жұмыстар мен консультациялық емес қызметтер Сатып алу  жөніндегі нұсқаманың I Бөлімінде қамтылған немесе оларға сілтемелер қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      2. Консультанттардың қызметтері. Консультанттардың Жоба үшін  қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық қызметтері «Дүниежүзілік Банк Қарыз Консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқамасының» (Консультанттар жөніндегі нұсқама) I және IV Бөлімдерінде қамтылған немесе оларға жасалған сілтемелер қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      3. Анықтамалар. Осы Бөлімде сатып алудың белгілі бір әдістерін немесе банктің белгілі бір келісімшарттарды қарау әдістерін сипаттау үшін төменде пайдаланылған, бас әріптерден басталатын терминдер нақты жағдайларға қарай Сатып алу жөніндегі нұсқаманың II және III бөлімдерінде немесе Консультанттарды жалдау жөніндегі нұсқаманың ІІ, ІІІ, IV және V бөлімдерінде сипатталған анықтамаларға сәйкес келеді.

      B. Тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес
      қызметтерді сатып алудың ерекше әдістері

     1. Халықаралық конкурстық сауда-саттық. Егер төмендегі  2-тармақта өзгеше көзделмесе, тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алу Халықаралық конкурстық сауда-саттықтың рәсімдеріне сәйкес жасалған келісімшарттар бойынша жүзеге асырылады.
      2. Тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алудың басқа да әдістері. Төмендегі кестеде Халықаралық конкурстық сауда-саттықтан басқа, сол немесе өзге әдіс қолданылатын жағдайларды көрсете отырып, Сатып алу жоспарында көрсетілген келісімшарттар үшін тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алуға қолданылуы мүмкін сатып алу әдістері ұсынылған.

Сатып алу әдісі

(а) осы 2-қосымшаға Толықтыруда көзделген қосымша талаптардың болуы шартымен ұлттық конкурстық сауда-саттық

(b) Шопинг

(с) Келісімшарттарды тікелей жасасу

      С. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың ерекше
      әдістері

      1. Сапа және құн негізінде іріктеу. Егер төмендегі 2-тармақта өзгеше көзделмесе, консультациялық қызметтерді сатып алу сапа және құн негізінде іріктеу рәсіміне сәйкес тағайындалған келісімшарттар шеңберінде жүзеге асырылады.
      2. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың басқа да әдістері
      Төмендегі кестеде Сапа және құн негізінде іріктеуден басқа, консультанттардың қызметтерін сатып алу кезінде қолданылуы мүмкін болатын сатып алу әдістері ұсынылған. Сатып алу жоспарында сол немесе  өзге әдіс қолданылған мән-жайлар көрсетіледі.

Сатып алу әдісі

(а) Сапа негізінде іріктеу

(b) Тіркелген бюджет кезінде іріктеу

(с) Құны неғұрлым аз болған кездегі іріктеу

(d) Консультанттардың біліктілігі негізінде іріктеу

(е) Бір көзден сатып алу

(f) Жеке консультанттарды іріктеу

      D. Банктің сатып алу жөніндегі шешімдерді қарауы

      Сатып алу жоспарында Банктің алдын ала қарауына жататын  келісімшарттар тізбесі көрсетіледі. Барлық басқа келісімшарттар  Банктің кейіннен қарау нысанасы болып табылады.

IV бөлім. Қарыз қаражатын шоттан алу

      А. Жалпы ережелер

      1. Қарыз алушы Жалпы Шарттардың II бабының, осы Бөлімнің және төмендегі 2-тармақтағы кестеге сәйкес заңды шығыстарды қаржыландыру үшін Банк Қарыз алушыға берген хабарламасында көрсететін сол қосымша нұсқаулықтардың (2006 жылғы мамырдағы, Банк кезең сайын қайта қарайтын және осындай нұсқамаларға сәйкес осы Келісімге қолданылатын Жобалардың «Дүниежүзілік банктің  қаражатын игеру жөніндегі нұсқамасын» қоса алғанда) ережелеріне сәйкес Қарыз қаражатын ала алады.
      2. Төмендегі кестеде Қарыз қаражатынан қаржыландырылуы мүмкін  заңды шығыстардың санаттары («Санат»), әрбір Санат бойынша Қарыздың бөлінген сомасы және әрбір Санат бойынша заңды шығыстар ретінде қаржыландыруға жататын шығыстардың пайыздық үлесі айқындалған.

Санаты

Қарыздың бөлінген сомасы (долларлық баламада)

Қаржыландыруға жататын шығыстардың үлесі (салықтарды қоса алғанда)

(1) Жоба бойынша тауарлар, жұмыстар мен консультациялық емес қызметтер және консультанттардың қызметтері

1,068,000,000

85 %

ЖАЛПЫ СОМА

1,068,000,000


      В. Алу шарттары; алу кезеңі

      1. Осы Бөлімнің А Бөлігінің ережелеріне қарамастан, қаражат:
      (а) Банкке толық көлемде қарыз қаражатын, резервке қойғаны үшін  комиссия  төленгенге дейін Қарыз шотынан; не
      (b) осы Келісім күніне дейін жасалған төлемдер бойынша алынуы  мүмкін емес.
      2. Жабылу күні - 2017 жылғы 30 маусым.

2-ҚОСЫМШАҒА
Толықтыру

      Ұлттық конкурстық сауда-саттық өткізу рәсімдері Мемлекеттік сатып алу туралы 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 543-IV («МСЗ») Қазақстан Республикасының Заңында жазылған талаптарға сәйкес келеді, алайда, мұндай рәсім «ХҚДБ қарыз қаражаты және ХДҚ кредиттері, сондай-ақ Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларына ұсынылатын гранттары есебінен тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алу жөніндегі нұсқаманың» (2011 жылғы қаңтар) («Сатып алу жөніндегі нұсқама») 1-бөліміне және 3.3 және 3.4 параграфтарының ережелеріне және төмендегі қосымша ережелерге сәйкес болуы шартымен:
      1. Сатып алатын мекемелер үнемдеу, тиімділік, ашықтық қағидаттары мен Сатып алу жөніндегі нұсқаманың I бөлімінің  ережелеріне жалпы сәйкестікті сақтай отырып дайындалатын Банк үшін қолайлы үлгілік конкурстық құжаттаманы пайдаланады.
      2. Конкурсқа қатысушыларға рұқсат беру Сатып алу жөніндегі  нұсқаманың І бөліміне сәйкес айқындалады; тиісінше тендерге бір де бір қатысушы немесе ықтимал қатысушы Сатып алу жөніндегі нұсқаманың I бөлімінде жазылғаннан басқа, өзге себептер бойынша Банк қаржыландыратын келісімшарттар бойынша құқықты емес деп таныла алмайды.
      3. Конкурстық сауда-саттыққа қатысу үшін құқықтылығына қатысты  бастапқы эмбаргодан туындайтын шектеулерді қоспағанда, тендерге  қатысушының азаматтығына және/немесе тауарлардың шыққан жеріне  байланысты ешқандай шектеулер қоюға болмайды.
      4. Шетелдік қатысушыларға мемлекеттік конкурстық сауда-саттық  рәсімдеріне қатысуға қандай да бір шектеулерсіз рұқсат берілуі мүмкін.
      5. Отандық қатысушылардың және/немесе ел ішінде өндірілген  тауарлардың қандай да бір артықшылықтары болмайды.
      6. Алдын ала тіркелген компаниялар үшін конкурстық  сауда-саттықта қатысу шектелмейді және шетелдік қатысушы компанияларға қатысты өнім беру шарты ретінде жергілікті органдарда тіркелу жөнінде талап қойылмайды.
      7. Шетелдік компанияларға өтінімді бірлескен кәсіпорын сияқты беру үшін жергілікті әріптестерімен бірігу талабы қойылмайды, ал бірлескен кәсіпорындарға кіретін әріптестер өздерінің міндеттемелері үшін субсидиарлық және жеке жауапты болуға міндетті.
      8. Қазақстанның мемлекеттік кәсіпорындарының, егер олар өздерінің заңды және қаржылық тәуелсіздігін, коммерциялық қызмет туралы заңнамаға сәйкес жұмыс істеуге қабілетті екенін және өздерінің Қарыз алушыдан немесе Қосалқы қарыз алушыдан тәуелсіз болып табылатынын растай алған жағдайда ғана сауда-саттыққа қатысуға құқығы болады. Мұндай кәсіпорындар тендердің басқа да қатысушылары сияқты өтінім кепілдігін беру және тиісінше орындау жөніндегі талаптарды орындайтын болады.
      9. Осы ережелерді орындау шартымен сатып алу «МСЗ-да» белгіленген «Конкурстық сауда-саттықты жүргізу әдістерінің» рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.
      10. Сатып алу мақсаттары үшін шығыстар сметасы құпия ақпарат болып табылады және сауда-саттыққа ықтимал қатысушыларға жариялауға жатпайды.
      11. Банк үшін қолайлы біліктілік алдындағы рәсімдер үлкен, кешенді және/немесе мамандандырылған жобалар үшін пайдаланылады.
      12. Өтінімдерді дайындау және ұсыну үшін қай күн кешірек болуына байланысты, сауда-саттыққа қатысуға шақыру күнінен немесе конкурстық құжаттамаға рұқсат берілген күннен бастап сауда-саттықтың қатысушыларға отыз (30) күндік ең аз мерзім беріледі.
      13. Өтінімдер бір конвертте берілуге тиіс.
      14. Ерекше мән-жайлар түрінде жеткілікті негіздеме болған кезде өтінімнің қолданылу мерзімін ұзартуды барлық қатысушылар мерзім  өткенге дейін және келісімшартты бағалауды аяқтау немесе тағайындау үшін қажетті ең аз, бірақ отыз (30) күннен аспайтын мерзімде жазбаша нысанда сұратып алуы мүмкін. Оған Банктің алдын ала келісімінсіз, ешқандай басқа ұзартуды сұрату мүмкін емес.
      15. Өтінімдер конкурстық құжаттамада белгіленген рәсімдерге сәйкес, өтінімдерді беру мерзімі аяқталғаннан кейін жария түрде ашылады. Кешігу жағдайларын қоспағанда, өтінімдерді ашу кезінде бір де бір өтінім кері қайтарылмайды.
      16. Өтінімдерді бағалау конкурстық құжаттамада көрсетілген критерийлерге қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Біліктілік критерийлері бойынша өтінімдерді бағалау «өтеді/өтпейді» қағидаты бойынша жүргізіледі. Бағасынан басқа бағалау критерийі құндық мәнде есептеледі.
      17. Көпшілік бөлігі техникалық ерекшеліктерге, келісімшарттың талаптарына немесе конкурстық құжаттаманың басқа маңызды талаптарына сәйкес келмейтін өтінімдер кері қайтарылуға жатады.
      18. Өтінімдерді бағалау құпия рәсім болып табылатын, ал тендерлік комитеттің отырыстары сауда-саттыққа қатысушылар және/немесе олардың өкілдері үшін ашық бола алмайды.
      19. Біліктіліктен кейінгі талаптар бұрын орындалған келісімшарттарға ғана қатысты, сондай-ақ конкурсқа қатысушылардың қаржылық және техникалық әлеуетіне қатысты қолданылады.
      20. Келісімшарт, өтінімнің бағасына немесе мазмұнына қатысты келіссөздер жүргізбестен, алдын ала анықталған және ашылған бағалау критерийлеріне сәйкес келісімшартты орындау үшін жеткілікті біліктілігі бар ретінде айқындалған, талаптарға сәйкес неғұрлым құны  төмен бағаланған өтінімді ұсынған тендер қатысушысына беріледі.
      21. Егер сатып алушы мекеме неғұрлым құны төмен бағаланған  өтінімнің тендер қатысушысымен келісімшарт жасаса алмаса, келісімшарт тізім бойынша келесі, біріншіден кейінгі балл санын барынша көп жинаған және талаптардың негізгі бөлігіне сәйкес келетін қатысушыға берілуі мүмкін.
      22. Банктің оған алдын ала келісімінсіз бір де бір өтінім (немесе егер бір ғана өтінім алынған болса, жалғыз өтінім) қайтарылмайды, сатып алу процесі жойылмайды және жаңа өтінімдер сұратыла алмайды.
      23. Қатысушыларға келісімшартты орындау кепілдіктерін беруге  арналған келісімшартты беру туралы хабарламаны алған кезден бастап, жиырма сегіз (28) күндік ең аз мерзім беріледі.
      24. Конкурстық құжаттаманың әрбір топтамасы және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын әрбір келісімшарт Сатып алу жөніндегі нұсқамасында айқындалғандай, алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар фирмалар мен жеке тұлғаларға қолданылатын санкцияларға қатысты Банктің саясаты туралы ережені қамтиды. Банк белгіленген немесе белгіленбеген уақыт кезеңі ішінде мұндай компанияны немесе жеке тұлғаны құқықты емес деп көпшілікке жариялау сияқты осындай шараларды  қоса алғанда, санкциялар туралы Банктің қолданыстағы рәсімдеріне сәйкес, компанияға немесе жеке тұлғаға кез келген уақытта санкция қолдануға: (а) Банк қаржыландыратын келісімшарттарды алуға; (б) қосалқы мердігер, консультант, өндіруші немесе өнім беруші, сондай-ақ Банк қаржыландыратын келісімшарт берілген басқа заңды компания үшін қызметтердің провайдері етіп тағайындауға құқылы.
      25. Сатып алу жөніндегі нұсқамаға сәйкес конкурстық құжаттаманың әрбір топтамасы және Қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын әрбір келісімшарт сауда-саттыққа қатысушылар, өнім берушілер мен мердігерлер, сондай-ақ, олардың қосалқы мердігерлері агенттері, қызметкерлері, консультанттары қызметтердің провайдерлері немесе өнім берушілері Банкке өздерінің шоттарын, конкурстық өтінімдерді беру мен келісімшарттарды орындауға қатысты есепке алу және басқа да құжаттамасын тексеруге, сондай ақ Банк тағайындаған  олардың аудитін жүргізуге рұқсат беруі туралы ережелерді қамтиды. Сатып алу жөніндегі нұсқамада көзделген тексерулер мен аудитті жүргізу кезінде Банк үшін айтарлықтай қиындықтар туғызуға бағытталған іс-қимылдар Сатып алу жөніндегі нұсқаманың анықтамасына сәйкес кедергі келтіру болып табылады.
      26. Сатып алу процесіне қатысты шағымдар Сатып алу жөніндегі нұсқаманың ережелеріне сәйкес қаралады.

      Е. Тендерлік рәсімнің күшін жою

      Тендерді өткізілмеді деп тану және жаңа тендер өткізу Банктің алдын ала келісімімен ғана мүмкін болады.

      Ғ. Жекелеген өтінімдерді қабылдамау

      Жекелеген өтінімдер мынадай жағдайларда ғана:
      (а) қатысушының тиісті біліктіліктері болмаса;
      (b) қатысушы өзінің өтініміндегі сатып алушы мекеменің тендерлік комиссиясы тапқан арифметикалық қателерді түзетумен келіспесе; және
      (с) қатысушы тендерлік құжаттардың талаптарына сай болмаса,   қабылданбауы мүмкін.

3-ҚОСЫМША
Өтеу кестесі

      1. Келесі кестеде негізгі борышты өтеу күндері мен негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтелуге жататын Қарыздың жалпы негізгі сомасының («Өтеу үлесі») пайыздық үлесі көрсетілген. Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынатын болса, онда Қарыз алушының негізгі борышты әрбір осындай өтеу күнінде өтеуіне жататын Қарыздың негізгі сомасын Банк: (а) негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде алынған Қарыз сомасын және (b) негізгі борышты әрбір өтеу күніне төлемнің өтелетін үлесін көбейту жолымен айқындайтын болады. Төленуге жататын осы сома қажеттігіне қарай осы Қосымшаның 4-тармағында көзделген және валюта конверсиясы қолданылатын соманы шегеру мақсатында түзетілетін болады.

Қарыздың негізгі сомасын төлеу күні

Кезекті жарна (пайызбен)

2017 жылғы 15 тамыздан бастап 2030 жылғы 15 тамызға дейін жыл сайын 15 ақпанда және 15 тамызда

3,57 %

2031 жылғы 15 ақпан

3,61 %

      2. Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынбаса, онда негізгі борышты осындай өтеудің әрбір күніне Қарыз алушы өтеуге тиіс Қарыздың негізгі сомасы мынадай түрде айқындалатын болады:
      (а) Негізгі борышты өтеудің бірінші күні алынған Қарыздың кез келген қаражаты шамасында Қарыз алушы осы Қосымшаның 1-тармағына сәйкес осындай күнге алынған Қарыз сомасын өтеуі тиіс.
      (b) Негізгі борышты өтеудің бірінші күнінен кейін алынған кез-келген сома - негізгі борышты өтеудің осындай күніне осы Қосымшаның 1-тармағының кестесінде көрсетілген Өтеу үлесінің бастапқы сомасы («Төлемді өтеу үлесінің Бастапқы сомасы») алымы болып табылатын, ал негізгі борышты өтеудің осындай күні немесе одан кейінгі күні төлемдерді өтеу үлесінің барлық қалған бастапқы сомаларының сомасы бөлгіші болып табылатын бөлшекке осындай әрбір алынған соманы көбейту жолымен Банк анықтаған сомаларда осындай алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтеледі. Төлеуге жататын осы сома осы Қосымшаның 4-тармағында көзделген және оларға валюта конверсиясы қолданылатын соманы шегеру мақсатында қажеттілігіне қарай түзетілетін болады.
      3. (а) Негізгі борышты өтеудің кез келген күніне дейін  күнтізбелік екі ай ішінде алынған Қарыз сомасы негізгі борышты өтеудің кез келген күні төлеуге жататын негізгі борыш сомасын есептеу мақсаты үшін ғана алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші Күнінде алынған және өтелмеген болып есептелетін және алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші күнінен бастап негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтеуге жататын болады.
      (b) Осы тармақтың (а) тармақшасының ережесіне қарамастан, егер кез келген уақытта Банк төлем мерзімдері бойынша шоттарды шығару жүйесін қабылдаса, осы ретте шоттар негізгі борышты өтеудің тиісті күніне немесе одан кейін беріледі, шоттарды шығарудың осындай жүйесі қабылданғаннан кейін жасалған осындай алуларға осы тармақшаның ережесі қолданылмайтын болады.
      4. Конверсиялау кезеңі ішінде пайда болатын негізгі борышты өтеудің кез келген күнінде өтеуге жататын, мақұлданған валютаға осындай түрде айырбасталатын мақұлданған валюта сомасындағы Қарыздың барлық валютадағы немесе кез келген бөлігіндегі конверсиялау кезінде осы Қосымшаның 1 және 2-тармақтарының ережелеріне қарамастан, Банк тікелей айырбастау алдында осындай соманы деноминациялау валютасында көбейту жолымен: (і) конверсиялауға жататын валюталық хедждік мәмілелер шеңберінде Банктің төлеуіне жататын мақұлданған валютадағы негізгі борыш сомасын көрсететін айырбастау бағамына; немесе (іі) егер Банк конверсия жөніндегі нұсқамаға сәйкес мұндай шешімді қабылдаса экранды мөлшерлеменің валюталық құрауышына айқындайтын болады.
      5. Егер қарыз бір Қарыз валютасынан көп номиналданған болса, осы кестенің ережелері қарыз валюталарының әрқайсысының номиналданған сомаларына жекелеп, сондай-ақ сомалардың әрқайсысы үшін жекелеген өтеу кестелерінің есептеулері үшін қолданылады.

Толықтыру

I бөлім. Анықтамалар

      1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқама» 2006 жылғы 15 қазандағы «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері мен гранттарының қаражатынан қаржыландырылатын жобалардағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оларға қарсы күрес жөніндегі нұсқаманы» және олардың 2011 жылғы қаңтардағы жаңартуларын білдіреді.
      2. «Санат» осы Келісімге 4-қосымшаның IV бөлімінің кестесінде сипатталған санатты білдіреді.
      3. «Автомобиль жолдары комитеті» немесе «АЖК» Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің кейбір мәселелері туралы» 2007 жылғы 6 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес 2008 жылғы 1 қаңтарда ККМ құрамында құрылған және Жобаның ағымдағы іске асырылуына жауапты автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ведомствоны, оның ішінде оның барлық құқық мирасқорларын немесе құқық мирасқорын білдіреді.
      4. «Консультант таңдау жөніндегі нұсқама» 2011 жылғы қаңтарда шығарылған «ХҚДБ қарыздары мен ХДҚ кредиттері және Дүниежүзілік Банктің гранттары шеңберінде Қарыз алушылардың консультанттарды іріктеуі және жалдауы жөніндегі нұсқаманы» білдіреді.
      5. «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» немесе «ҚОӘБ» Қарыз алушы дайындаған және 2011 жылғы 13 желтоқсанда жариялаған, Банкпен келісілген, оған басқалар арасында: (1) аумағында Жобаның іс-шаралары іске асырылатын объектілердің егжей-тегжейлі сипаттамасы; (2) жоғарыдағы (1) тармақта сипатталған іс-шаралардың ықтимал және нақты теріс экологиялық және әлеуметтік әсері; және (3) Жоба шеңберінде теріс экологиялық әсерді жұмсартуға, жоюға немесе өзгеше өтеуге бағытталған, Жобаны іске асыру және пайдалану барысында орындалатын шараларды көрсете отырып, объектілер үшін ҚОҚЖ әзірлеу рәсімдері қамтылған қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі түпкілікті есепті білдіреді.
      6. «Қоршаған ортаны қорғау жоспарлары» немесе «ҚОҚЖ» - Жоба шеңберінде Қарыз алушының орындауына жататын жұмыстарға қатысты Қарыз алушы қабылдаған объектілер үшін әзірленген және Қоршаған ортаға әсерін бағалауға сәйкес (ҚОӘБ) және осы Келісімге 2-қосымшаның I Бөлімінің 1-тармағына сәйкес Банкпен келісілген және Жоба бойы жұмыстарды орындауға байланысты, ықтимал экологиялық тәуекелді басқару және теріс экологиялық зардаптарды жұмсарту, азайту және/немесе болдырмау жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ тиісті институционалдық шараларды және Банктің алдын ала жазбаша бекітуімен, кезең-кезеңмен өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін оның талаптарына сәйкестігіне қатысты тиісті орындалуын және тұрақты кері байланысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бақылау мен есептілікті жүзеге асыру жөніндегі шараларды егжей-тегжейлі айқындайтын құжаттарды білдіреді, және «ҚОҚЖ» осындай «ҚОҚЖ»-ның бірін білдіреді.
      7. «Сапа хартиясының нысаны» - Қарыз алушы ККМ арқылы әзірлеген және қабылдаған, сондай-ақ Банкті қанағаттандыратын, Жобаның 2(а) құрауышына сәйкес пайдаланудың және күтіп-ұстаудың пилоттық схемасының стандарттары мен рәсімдерін белгілейтін және әрбір Сапа хартиясын әзірлеу үшін негіз болып табылатын құжат.
      8. «Негіздемелік іс-шаралар» - ККМ 2010 жылғы 27 желтоқсанда қол қойған құжат, онда одан әрі нақтылауларымен қоса ШБАЖРЖ қаражатынан қаржыландырылатын институционалдық реформаларды іске асыру стратегиясы егжей-тегжейлі сипатталған.
      9. «ЖБСЖҚІ іс-шаралар жоспары» Банк талаптарын қанағаттандыратын, Жоба бойынша қаржылық басқаруға бақылауды күшейтуге және сатып алу рәсімдерінің ашықтығы мен мінсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, 2012 жылғы 28 наурыздағы нақтылауларымен қоса Қарыз алушы ККМ арқылы 2009 жылғы 16 наурызда қабылдаған Жобаны басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар жөніндегі іс-шаралар жоспарын білдіреді.
      10. «Жалпы Шарттар» 2012 жылғы 12 наурыздағы «Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің Қарыз беру бойынша Жалпы Шарттарын» білдіреді.
      11. «ККМ» Қарыз алушының Көлік және коммуникация министрлігін және оның кез келген құқық мирасқорын немесе құқық мирасқорларын білдіреді.
      12. «Автожолдарды басқару тобы» Қарыз алушы 4 жолақты автожол желілерін басқару үшін Автомобиль жолдары комитеті құрамында қалыптастырған штаттық қызметкерлер тобын білдіреді.
      13. «Сатып алу жөніндегі нұсқама» 2011 жылғы қаңтарда қабылданған «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері, сондай-ақ Дүниежүзілік банк гранттары шеңберінде Қарыз алушылардың тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алу жөніндегі нұсқаманы» білдіреді.
      14. «Сатып алу жоспары» 2012 жылғы 26 наурыздағы, Жоба үшін Сатып алу жөніндегі нұсқаманың 1.18-параграфында және Консультанттарды таңдау жөніндегі нұсқаманың 1.25-параграфында оған сілтеме жасалған Қарыз алушының сатып алу жоспарын білдіреді, ол көрсетілген параграфтардың ережелеріне сәйкес кезең сайын жаңартылып отырады.
      15. «Жобалау аумағы» Алматы облысының аумағындағы Алматы мен Қорғас арасындағы Автожол дәлізінің учаскесін білдіреді.
      16. «Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқама» Қарыз алушы ККМ арқылы қабылдаған және Банкпен келісілген Жобаны іске асыру үшін операциялық және әкімшілік міндеттер, рәсімдер мен қағидалар көрсетілген құжатты, оның ішінде оларды Банкпен алдын ала келісу кезінде ара-тұра өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін осы Келісімнің ережелеріне және мемлекеттік заңдар мен Қарыз алушының регламенттеріне сәйкес келетін қаржылық рәсімдер жөніндегі оқу құралын білдіреді.
      17. «Сапа хартиясы» - бұл Банк үшін қанағаттанарлық құжат, ол кем дегенде (і) автожолды пайдаланушыларға ұсынылатын қызметтердің сапасын (жолға шығуға рұқсат; жол қозғалысының қауіпсіздігі; қозғалыстың бір қалыптылығы, қызмет көрсету аймағы, шұғыл қызметтердің жұмыстары және т.б. жоспарындағы тиімділігі); және оқыту қажеттігін анықтауды қоса алғанда, жол қызметі персоналы үшін айқындалған тәуекелдерді азайту тәсілдерін және т.б.қоса алғанда, жол операторы қамтамасыз ететін орындау сапасын анықтайтын ОБАЖРЖ автожол дәлізі учаскесінің кіші учаскесін пайдалануды және күтіп-ұстауды қамтамасыз ету мақсатында Сапа хартиясының нысаны негізінде әзірленеді.
      18. «Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарлары» немесе «ҚІЖ» нақты объектілер үшін әзірленген, оның ішінде осы Келісімге 2-қосымшаның І.б. бөлімінің 3 (b)-тармағына сәйкес Қарыз алушы қабылдаған кез келген қысқартылған қоныс аудару жоспарларын және олардан басқа іс-шаралар бағдарламасын, өтемақылар беру және адамдардың қоныс аудару шаралары мен саясатын, оның ішінде өтемақы және қоныс аудару тетіктерін, бюджет пен шығындар сметасын, сондай-ақ әрбір объекті осы құжаттардың шарттарын сақтауды тиісінше іске асыруды және үнемі бағалауды қамтамасыз етуге бағытталған баламалы институционалдық тетіктермен және мониторинг пен есептілік тетіктерімен қатар қаржыландыру көздерін қамтитын Банкпен келісілген құжаттарды білдіреді; және «Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспары» немесе «ҚІЖ» осындай жоспарлардың біреуін білдіреді.
      19. «Қоныс аудару жөніндегі шараларды іске асыру туралы есеп» немесе «ҚІЕ» Банкті қанағаттандыратын, АЖК Қарыз алушының атынан 2012 жылғы 29 наурызда дайындаған, қабылдаған және Қарыз алушы 2 сәуірде 2012 жылы жариялаған және 3 сәуірде 2012 жылы Банктің Infoshop сайтында жарияланған, (I) Қарыз алушы осы Келісімнің күніне дейін Жобаның аумағында жерлерді сатып алу кезінде пайдаланған стандарттарды және әдістерді талдауды: (II) сатып алынған жерлерді ҚНС-ке сәйкес келтіру үшін қабылдануы тиіс шараларды анықтай отырып, олқылықтарды талдау, оның ішінде барлық шешілмеген істерді шешудің барабар қаражатының жоспары; және (III) Банктің қоныс аудару саясатының талаптарына сәйкес жерлерді сатып алу процесін жүргізу үшін осы абзацтың (II) тармағы шеңберінде анықталған олқылықтардың орнын толтыру үшін қажетті барлық іс-шаралардың тізбесін қамтитын құжатты білдіреді.
      20. «Қоныс аударудың негіздемелік саясаты» немесе «ҚНС» Қарыз алушы дайындаған және келіскен, 2008 жылғы 1 мамырда нақтылауларымен жариялаған, Қарыз алушы 2009 жылғы 18 наурызда қайталап жариялаған және 2009 жылғы 25 наурызда Infoshop сайтында жарияланған құжатты білдіреді, онда қоныс аудару рәсімдері, институционалдық тетіктері, заңды критерийі, құқықтары және өтемақылары, оның ішінде бағалау, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оларға қатысу мониторингі және бағалау рәсімдері, сондай-ақ Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу кезінде қолданылатын жария ету критерийі айқындалған.
      21. «Автожол секторын реформалау жөніндегі кеңесші» немесе «АЖСРК» Көлік және коммуникация министрінің институционалдық реформаны жүргізу және басқару іс-шараларына жауапты штаттық кеңесшісін білдіреді.
      22. «Автожол секторын реформалау жөніндегі Кеңесшінің тобы» немесе «АЖСРК тобы» ККМ автожол секторын реформалау және жол реформаларын үйлестіру мәселелері бойынша консультация беру үшін жауапты ККМ ұйымдастырған топты білдіреді. Ол АЖСРК, автожол секторын реформалау іс-шараларын өткізуге мамандандырылған халықаралық консультантты және ККМ-нің жоғары лауазымды адамдарын білдіреді.
      23. «Оңтүстік - Батыс автожолын реконструкциялау жобасы» немесе «ОБАЖРЖ» Банк пен Қарыз алушы арасындағы 2009 жылғы 13 маусымдағы № 7681К2 Қарыз туралы келісімнің шеңберінде Банк қаржыландыруды ұсынған жобаны білдіреді.
      24. «Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізі» немесе «Автожол дәлізі» солтүстік-батыста Ресей Федерациясының шекарасынан бастап Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы қалалары және оңтүстік-шығыста Қытай Халық Республикасымен шекарадағы Қорғас арқылы өтетін, Қарыз алушының бүкіл елін кесіп өтетін автожол дәлізін білдіреді.

      Осымен 2012 жылғы 10 қазанда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді («Шығыс - Батыс» автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы - Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ 1b)) осы аудармасы ағылшын тілдегі мәтініне сәйкес келетінін куәландырамын.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
Кадр жұмыстарын үйлестіру
және бақылау департаментінің
Басқарма бастығы                                      Б. Ахметжанова

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұдан әрі Келісімнің ағылшын тіліндегі мәтіні берілген.

О ратификации Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад (участок Алматы-Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития

Закон Республики Казахстан от 23 мая 2013 года № 100-V

      Ратифицировать Соглашение о займе (Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад (участок Алматы-Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, подписанное в Астане 10 октября 2012 года.

      Президент
      Республики Казахстан                        Н. НАЗАРБАЕВ

Заем № 8156-KZ

Соглашение о Займе

(Проект развития автомобильных дорог Восток - Запад (участок Алматы
- Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа -
Западный Китай (ЦАРЭС lb)

между

РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

и

МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

      Дата 10 октября 2012

Соглашение о займе

      Соглашение от 10 октября 2012 года между РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН («Заемщик») и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ («Банк»). Настоящим Заемщик и Банк договорились о следующем:

СТАТЬЯ I — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      1.01. Общие Условия (определенные в Дополнении к настоящему Соглашению) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      1.02. Если из контекста не следует иное, то используемые в данном Соглашении термины, начинающиеся с заглавных букв, имеют значения, закрепленные за ними в Общих Условиях или в Дополнении к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ II — ЗАЕМ

      2.01. Банк предоставляет Заемщику сумму, равную одному миллиарду шестидесяти восьми миллионам долларов США (1 068 000 000), которая может периодически конвертироваться посредством конвертации валют в соответствии с положениями Раздела 2.07 настоящего Соглашения («Заем»), на срок и условиях, изложенных в настоящем Соглашении, с целью оказания содействия в финансировании проекта, описание которого приведено в Приложении 1 к настоящему Соглашению («Проект»).
      2.02. Заемщик вправе снимать средства Займа в соответствии с Разделом IV Приложения 2 к настоящему Соглашению.
      2.03. Единовременная комиссия, подлежащая уплате Заемщиком, составляет одну четвертую одного процента (0,25 %) от суммы Займа. Заемщик уплачивает комиссию не позднее, чем через 60 дней после даты вступления Соглашения о займе в силу.
      2.04. Проценты, подлежащие уплате Заемщиком за каждый процентный период, будет начисляться по ставке, равной референтной ставке для валюты Займа плюс переменный спрэд; при условии, что, при Конверсии всей или любой части основной суммы Займа размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком во время периода конверсии по этой сумме, может быть определен в соответствии с положениями статьи IV Общих Условий. Несмотря на вышесказанное, в случае, если любая из частей снятого непогашенного остатка Займа остается неуплаченной своевременно и не выплачивается в течение тридцати (30) дней, то размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком, в таком случае рассчитывается в соответствии с положениями Раздела 3.02 (е) Общих Условий.
      2.05. Датами платежей являются 15 февраля и 15 августа каждого года.
      2.06. Основная сумма Займа погашается в соответствии с графиком погашения, приведенным в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
      2.07. (а) Заемщик может в любое время запросить произвести любую из следующих конверсий условий Займа с тем, чтобы обеспечить рациональное управление долгом: (i) изменение валюты Займа всей или любой части основной суммы Займа как снятой, так и неснятой на одобренную валюту; (ii) изменение базиса процентной ставки, применимого: (А) ко всей или к любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа с переменной ставки на фиксированную ставку, и наоборот, или (В) ко всей или частичной части основной суммы Займа, снятой и непогашенной с переменной ставки, основанной на референтной ставке и переменного спрэда на переменной ставку на основании фиксированной референтной ставки и переменного спрэда или наоборот, или (С) ко всей основной сумме Займа, снятой и непогашенной, с переменной ставки, основанной на переменном спрэде, на переменной ставку, основанную на фиксированном спрэде; (iii) определение пределов переменной ставки или референтной ставки, применимой ко всей или частичной части снятой и непогашенной основной суммы Займа посредством установления верхнего предела процентной ставки или нижнего предела процентной ставки для переменной ставки или референтной ставки.
      (b) Любое изменение, запрошенное в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта, которое принято Банком, будет считаться «Конверсией», как определено в Общих условиях, и вступит в силу в соответствии с положениями Статьи IV Общих условий и Руководства по Конверсии.

СТАТЬЯ III — ПРОЕКТ

      3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта. С этой целью Заемщик реализует Проект через Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в соответствии с положениями Статьи V Общих условий.
      3.02. Без ограничения для положений пункта 3.01 настоящего Соглашения и, если иное не согласовано между Заемщиком и Банком, Заемщик обеспечивает реализацию Проекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ IV — ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

      4.01. Дополнительными условиями вступления в силу являются следующие:
      (а) Заемщик через МТК обязан выбрать консультанта по финансовому управлению и консультанта по закупкам в соответствии с техническим заданием, удовлетворяющим Банк;
      (b) будет установлена система бухучета по Проекту, удовлетворяющая Банк, с адекватными встроенными средствами контроля, способная отслеживать ресурсы и расходы по Проекту и составлять финансовые отчеты, в том числе промежуточные финансовые отчеты (ПФО);
      (c) Заемщиком будет принято Руководство по реализации проекта, удовлетворяющее Банк.
      4.02. Последним сроком вступления в силу настоящего Соглашения является дата, наступающая по истечении 180 (сто восемьдесят) дней после даты подписания настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ V — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЕМЩИКА; АДРЕСА

      5.01. Представителем Заемщика является Министр финансов Республики Казахстан.
      5.02. Адрес Заемщика:

      Министерство финансов Республики Казахстан
      пр. Победы, 11,
      010000, город Астана,
      Республика Казахстан

      Телекс:                               Факс:
      265126 (FILIN)                        7(7172)717785

      5.03. Адрес Банка:

      International Bank for Reconstruction and Development
      1818 H Street, N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграф:                 Телекс:                Факс:

      INTBAFRAD                 248423(MCI) или        1-202-477-6391
      Washington, D.C.          64145(MCI)

      СОГЛАСОВАНО в городе Астана, Республика Казахстан в день и год, указанные выше.

      За РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
      Подписано:

      __________________________________________________
            Уполномоченный представитель

      Ф.И.О.:
      __________________________________________________

      Должность:
      __________________________________________________

      За МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

      Подписано:

      ___________________________________________________
      Уполномоченный представитель

      Ф.И.О:
      ___________________________________________________

      Должность:
      ___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание Проекта

      Целью данного Проекта является повышение эффективности перевозок на участке Международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай в пределах Алматинской области и усовершенствование управления автодорогами на участках автодорожного коридора Западная Европа - Западный Китай.
      Проект будет состоять из следующих компонентов:

      Компонент 1: Реконструкция и строительство участков
                    автодороги в пределах Алматинской области

      (a) Выполнение работ по реконструкции и строительству, в том числе сопутствующих объездных дорог, мостов, транспортных развязок и вспомогательных сооружений, на участке Алматы - Хоргос в составе автодорожного коридора Западная Европа - Западный Китай в пределах Алматинской области; и
      (b) предоставление услуг консультантов по управлению и надзору за строительными работами в рамках Проекта.

      Компонент 2: Совершенствование управления автодорогами на
                    участках автодорожного коридора Западная
                    Европа - Западный Китай

      (a) Предоставление товаров и консультационных услуг для поддержки схемы пилотной эксплуатации и содержания на участки автомобильного коридора, охваченного ПРАЮЗ, на основе Хартии Качества;
      (b) предоставление услуг консультантов по разработке комплексной стратегии по сбору платы в отношении Компонента 1 (а) Проекта;
      (с) предоставление услуг консультантов для поддержки мероприятий СРАДС по реализации институциональной реформы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Исполнение Проекта

      Раздел I. Механизмы реализации

      А. Институциональные механизмы

      Заемщик осуществляет Проект в соответствии со следующими институциональными и другими механизмами:
      1. Заемщик через МТК осуществляет реализацию Проекта в соответствии с требованиями, критериями, организационными механизмами и операционными процедурами, указанными в Руководстве по реализации Проекта, Плане мероприятий РППК, РПП и ОВОС, и не может передавать, вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений Руководства по реализации проекта, Плана мероприятий по РППК, РПП и ОВОС, без предварительного одобрения Банком.
      2. Комитет автомобильных дорог в составе МТК будет осуществлять ежедневные мероприятия по реализации Проекта в соответствии с требованиями, изложенными в пункте А.1 выше.
      3. Заемщик через МТК не позднее 15-го декабря каждого календарного года в течение реализации Проекта, начиная с 15-го декабря 2012 года обязан направлять в Банк предлагаемый бюджет на эксплуатацию и содержание автодорожного коридора на следующий календарный год и обязан согласовывать с Банком график мероприятий, запланированных на реализацию Компонента 2 (а) Проекта на следующий календарный год.
      4. Заемщик поручит МТК (i) не позднее 30 июня 2013 года обеспечить разработку и согласование типовой формы Хартии качества для пилотной схемы эксплуатации и содержания дорог, предусмотренной в Компоненте 2 (а) Проекта; (ii) обеспечить, чтобы стандарты эксплуатации и содержания в каждой Хартии качества, разработанные на основе формы Хартии качества соответствовали.
      5. Заемщик обеспечит, чтобы не позднее, чем по прошествии 3 месяцев после того, как каждый подучасток Автодорожного коридора в рамках ПРАДВЗ будет открыт для проезда транспорта, и в соответствии с Хартией качества, МТК начал эксплуатацию и содержание вышеуказанного подучастка, как определено в рамках пилотных мероприятий в Компоненте 2 (а) Проекта, и соответствии с Хартией качества.
      6. Заемщик через МТК не позднее 30 января 2015 года представит Банку удовлетворительную для него оценку потребностей в эксплуатации и содержании Автодорожного коридора на период не менее 15 лет с даты оценки, которая осветит потенциальные возможности финансирования недостающих работ, необходимых для достижения удовлетворительного уровня услуг вдоль всего Автодорожного коридора.
      7. В течение всего периода реализации проекта Заемщик предоставит необходимые бюджетные ресурсы в соответствии с требованиями Банка по способу и регулярности их предоставления, но не реже, чем ежеквартально, для обеспечения достаточных финансовых средств для оплаты ожидаемых расходов, связанных с финансированием мероприятий Проекта на данный квартал.
      8. Заемщик через МТК обеспечит функционирование (1) СРАДС и группы СРАДС, состав, ресурсы и техническое задание которых являются удовлетворительными для Банка; и (2) Группы по управлению автодорогами, состав, ресурсы и техническое задание которой являются удовлетворительными для Банка.

      В. Обеспечение безопасности

      1. Заемщик:
      (а) гарантирует, что все работы, выполняемые для целей реализации Проекта, соответствуют экологическим стандартам и требованиям, удовлетворяющим Банк;
      (b) гарантирует, что Проект реализуется в соответствии с положениями ОВОС и всеми применимыми ПООС; и
      (c) гарантирует полную реализацию ПООС приемлемым для Банка способом, в том числе все необходимые меры по сведению к минимуму и смягчению любого негативного экологического воздействия по причине реализации Проекта.
      2. Заемщик:
      (а) гарантирует, что МТК через КАД разработает все ПМП, требуемые пунктом 3(b) ниже, в соответствии с РПП;
      (b) гарантирует соблюдение или соблюдение МТК через КАД и опубликование или опубликование КАДом имеющихся процедур рассмотрения жалоб для рассмотрения справедливым образом в соответствии с РПП всех жалоб, возникающих в связи с реализацией ОРП и всех применимых ПМП, со стороны переселенных лиц (как этот термин определен в ПМП) и принятие всех необходимых мер по реализации действий, предусмотренных такими процедурами рассмотрения жалоб;
      (c) через МТК своевременно направит в Банк выводы и рекомендации в отношении дальнейших действий по результатам каждого такого обзора; и
      (d) через МТК реализует все такие рекомендации дальнейших действий, которые будут согласованы Банком.
      3. Заемщик через МТК:
      (а) не может начинать любые работы на участках проектной территории, где выкуп земель был осуществлен Заемщиком до даты данного Соглашения для целей реализации деятельности по Проекту, если только Заемщик и Банк не согласовали все меры, определенные в ОРП для случаев, которые не были полностью решены и реализуются на таких участках, таким образом, удовлетворяющие Банк, в соответствии с ОРП;
      (b) не может начинать любые работы по Проекту на участках проектной территории, где выкуп земли, который не предусматривался на момент подписания данного Соглашения, стал необходим, без подготовки Планов мероприятий по переселению (ПМП) удовлетворяющие Банк, в соответствии с Рамочной политикой по переселению; и обеспечит, чтобы такой выкуп земель был произведен в соответствии с Планами мероприятий по переселению;
      (c) (i) реализует Проект в соответствии с ПМП или соответствующими Планами мероприятий по переселению; и (ii) не будет вносить изменения, приостанавливать или отменять какие-либо положения ОРП или соответствующих Планов мероприятий по переселению без предварительного согласования с Банком.
      4. Заемщик через МТК:
      (а) подготовит до начала любых работ по Проекту Планы охраны окружающей среды, удовлетворяющие Банк, в соответствии с ОВОС;
      (b) будет реализовывать Проект в соответствии с такими Планами охраны окружающей среды; и
      (с) не может вносить изменения, приостанавливать или аннулировать какие-либо положения соответствующих Планов охраны окружающей среды без предварительного согласования с Банком.

      С. Мероприятия по Борьбе с Коррупцией

      Заемщик обеспечивает, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с положениями Руководства по борьбе с коррупцией и Планом мероприятий по руководству Проектом и противодействию коррупции.

Раздел II. Отчетность по мониторингу и оценка Проекта

      А. Отчеты по Проекту

      1. Заемщик осуществляет мониторинг и оценивает ход реализации Проекта, и подготавливает отчеты по Проекту в соответствии с положениями Раздела 5.08 Общих Условий и на основе индикаторов, согласованных с Банком. Каждый отчет по Проекту охватывает период одного календарного квартала, и будет представлен Банку не позднее, чем через сорок пять (45) дней после окончания периода, охватываемого данным отчетом.
      2. Не позднее 31 декабря 2012 года и каждый год в последствии Заемщик через МТК совместно с Банком проводит ежегодные обзоры хода реализации проекта. В ежегодные обзоры, помимо всего прочего, будет входить следующее:
      (а) прогресс в достижении целей Проекта;
      (b) эффективность Проекта в целом в соответствии с индикаторами эффективности Проекта; и
      (с) прогресс, достигнутый в реализации рамочных мероприятий.
      3. Заемщик через МТК подготавливает не позднее, чем за 4 (четыре) недели до ежегодного обзора и представляет в Банк отдельный отчет с описанием состояния реализации каждого компонента Проекта и сводный отчет о реализации Проекта в целом.

      В. Финансовое управление, финансовая отчетность и аудит

      1. Заемщик обязан вести или следить за ведением системы финансового управления в соответствии с положениями Раздела 5.09 Общих Условий.
      2. Без ограничения к положениям Части А данного Раздела, Заемщик готовит и представляет в Банк не позднее, чем через сорок пять (45) дней после окончания каждого календарного квартала, промежуточные неаудированные финансовые отчеты по Проекту за квартал по форме и содержанию удовлетворительные для Банка.
      3. Заемщик проводит аудит своей финансовой отчетности в соответствии с положениями Раздела 5.09 (б) Общих Условий. Каждый аудит финансовой отчетности охватывает период в 1 (один) финансовый год Заемщика. Финансовая отчетность за каждый такой период, прошедшая аудиторскую проверку, предоставляется в Банк не позднее шести (6) месяцев после окончания каждого такого периода.

      Раздел III. Закупки

      А. Общие положения

      1. Товары, работы и неконсультационные услуги. Все товары, работы и неконсультационные услуги, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I Руководства по закупкам, а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      2. Услуги консультантов. Все услуги консультантов, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I и IV Руководства по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка (Руководство по консультантам), а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      3. Определения. Термины, начинающиеся с заглавных букв, использованные ниже в настоящем Разделе для описания определенных методов закупок или методов рассмотрения банком определенных контрактов, соответствуют определениям, описанным в Разделах II и III Руководства по закупкам, или в Разделах II, III, IV и V Руководства по найму консультантов, в зависимости от конкретного случая.

      B. Специфические методы закупок товаров, работ и неконсультационных услуг

      1. Международные конкурсные торги. Если иное не предусмотрено в пункте 2 ниже, закупка товаров, работ и неконсультационных услуг осуществляется по контрактам, заключенным в соответствии с процедурами Международных конкурсных торгов.
      2. Прочие методы закупки товаров, работ и неконсультационных услуг. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Международных конкурсных торгов, которые могут быть использованы для закупки товаров, работ и неконсультационных услуг для контрактов, указанных в Плане закупок с указанием условий, при которых используется тот или иной метод.

Метод закупки

(а)

Национальные конкурсные торги, при условии наличия дополнительных условий, предусмотренных в Дополнении к данному Приложению 2

(b)

Шопинг

(с)

Заключение контракта напрямую

      C. Специфические методы закупки услуг консультантов

      1. Отбор на основе качества и стоимости. Если в пункте 2  ниже не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с процедурой отбора на основе качества и стоимости.
      2. Прочие методы закупок услуг консультантов. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме отбора на основе качества и стоимости, которые могут быть использованы при закупке услуг консультантов. В плане закупок отражаются обстоятельства, при которых использовался тот или иной метод.

Метод закупки

(а)

Отбор на основе качества

(b)

Отбор при фиксированном бюджете

(с)

Отбор при наименьшей стоимости

(d)

Отбор на основе квалификации консультантов

(е)

Закупки из одного источника

(f)

Отбор индивидуальных консультантов

      D. Рассмотрение Банком решений по закупкам

      В плане Закупок указывается перечень контрактов, которые подлежат предварительному рассмотрению Банком. Все прочие контракты являются предметом последующего рассмотрения Банком.

Раздел IV. Снятие средств Займа со счета

      А. Общие положения

      1. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями статьи II Общих Условий, данного Раздела и тех дополнительных инструкций, которые укажет Банк в уведомлении Заемщику (включая «Руководство Всемирного банка по освоению средств проектов», датированное маем 2006 года, периодически пересматриваемое Банком и применимое к настоящему Соглашению, согласно таким инструкциям), для финансирования правомочных расходов, согласно таблице пункта 2 ниже.
      2. В таблице ниже определены категории правомочных расходов, которые могут быть профинансированы из средств Займа («Категория»), выделенные суммы Займа по каждой Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию, как правомочные расходы по каждой Категории.

Категория

Выделенная сумма Займа (в долларовом эквиваленте)

Доля расходов, подлежащая финансированию (включая налоги)

(1) Товары, работы, неконсультационные услуги и услуги консультантов по Проекту

1 068 000 000

85 %

ОБЩАЯ СУММА

1 068 000 000


      В. Условия снятия; период снятия

      1. Независимо от положений Части А данного Раздела, средства не могут сниматься:
      (a) со счета Займа до тех пор, пока Банку не будет выплачена в полном объеме комиссия за резервирование средств займа; либо
      (b) по платежам, совершенным до даты настоящего Соглашения.
      2. Дата закрытия - 30 июня 2017 г.

Дополнение к

ПРИЛОЖЕНИЮ 2

      Процедуры проведения национальных конкурсных торгов соответствуют требованиям, изложенным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках» от 13 января 2012 года № 543-IV («ЗГЗ»), однако при условии, что такая процедура будет соответствовать положениям Раздела 1 и Параграфов 3.3 и 3.4 «Руководства по закупке товаров, работ и неконсультационных услуг за счет средств займов МБРР и кредитов MAP, а также грантов, предоставляемых заемщикам Всемирного банка» (январь 2011 года) («Руководство по закупке») и следующим дополнительным положениям:
      1. Закупочные учреждения используют типовую конкурсную документацию, приемлемую для Банка, которая готовится с соблюдением принципов экономии, эффективности, прозрачности и общего соответствия положениям Раздела I Руководства по закупкам.
      2. Допуск участников конкурса определяется в соответствии с Разделом I Руководства по закупкам; соответственно, ни один участник или потенциальный участник тендера не может быть признан неправомочным по контрактам, финансируемым Банком, по причинам иным, чем те, которые изложены в Разделе I Руководства по закупкам.
      3. Никаких ограничений относительно правомочности для участия в конкурсных торгах не может быть наложено из-за гражданства участника тендера и/или происхождения товаров, за исключением ограничений, вытекающих из первичных эмбарго.
      4. Иностранные участники могут быть допущены к участию в процедурах государственных конкурсных торгов без каких-либо ограничений.
      5. Отечественные участники и/или товары, произведенные внутри страны, не имеют каких-либо преимуществ.
      6. Участие в конкурсных торгах не ограничивается для предварительно зарегистрированных компаний и по отношению к иностранным компаниям-участницам не может выдвигаться требование по регистрации в местных органах в качестве условия предоставления заявок.
      7. Иностранным компаниям не могут выдвигаться требования объединяться с местными партнерами для предоставления заявки как от совместного предприятия, а партнеры, входящие в совместные предприятия, обязаны нести субсидиарную и индивидуальную ответственность за свои обязательства.
      8. Государственные предприятия Казахстана имеют право принимать участие в торгах только в том случае, если они могут подтвердить свою юридическую и финансовую независимость, способность работать в соответствии с законодательством о коммерческой деятельности и то, что они являются независимыми от Заемщика или Субзаемщика. Такие предприятия будут выполнять те же требования по предоставлению гарантии заявки и должного исполнения, что и другие участники тендера.
      9. При условии выполнения данных положений закупки производятся в соответствии с процедурами «Методов произведения конкурсных торгов», установленных «ЗГЗ».
      10. Смета расходов для целей закупок является конфиденциальной информацией и не подлежит раскрытию потенциальным участникам торгов.
      11. Процедуры предквалификации, приемлемые для Банка, используются для больших, комплексных и/или специализированных проектов.
      12. Участникам торгов предоставляется минимальный срок в тридцать (30) дней с даты приглашения к участию в торгах или даты предоставления доступа к конкурсной документации, в зависимости от того, какая дата позднее, для подготовки и предоставления заявок.
      13. Заявки подлежат предоставлению в одном конверте.
      14. Продление срока действия заявки при наличии достаточного обоснования в виде исключительных обстоятельств может быть запрошено в письменной форме всеми участниками до истечения срока и на минимальный период, необходимый для завершения оценки или присуждения контракта, но не превышающий тридцать (30) дней. Никакие другие продления не могут быть запрошены без предварительного на то согласия Банка.
      15. Заявки вскрываются публично, непосредственно после окончания срока подачи заявок в соответствии с процедурами, установленными в конкурсной документации. На момент вскрытия заявок ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением случаев опоздания.
      16. Оценка заявок проводится в строгом соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации. Оценка заявок по квалификационным критериям производится по принципу «проходит/не проходит». Критерии оценки, кроме цены, исчисляются в стоимостном выражении.
      17. Заявки, которые по большей части не соответствуют техническим спецификациям, условиям контракта или другим критически важным требованиям конкурсной документации, подлежат отклонению.
      18. Оценка заявок будет являться конфиденциальной процедурой, а заседания тендерного комитета не могут быть открыты для участников торгов и/или их представителей.
      19. Постквалификационные требования применяются только в отношении контрактов, выполненных в прошлом, а также в отношении финансового и технического потенциала участников конкурса.
      20. Контракт присуждается участнику тендера, представившим заявку, соответствующую требованиям, с самой низкой оцененной стоимостью, который определен, как имеющий достаточные квалификации для выполнения контракта согласно предварительно определенным и раскрытым критериям оценки без проведения переговоров касательно цены или содержания заявки.
      21. Если закупочное учреждение не смогло заключить контракт с участником тендера с самой низкой оцененной стоимостью заявки, контракт может быть присужден следующему по списку участнику, набравшему наибольшее количество баллов после первого и соответствующему основной части требований.
      22. Ни одна заявка (или единственная заявка, если была получена только одна заявка) не может быть отклонена, процесс закупок не может быть аннулирован и новые заявки не могут быть запрошены без предварительного на то согласия Банка.
      23. Участникам предоставляется минимальный срок в двадцать восемь (28) дней с момента получения уведомления о присуждении контракта на предоставление гарантий исполнения контракта.
      24. Каждый пакет конкурсной документации и каждый контракт, финансируемый за счет средств Займа, содержит положение о политике Банка в отношении санкций, применяемых к фирмам и физическим лицам, замешанным в мошенничестве и коррупции, как определено в Руководстве по закупкам. Банк вправе применить санкции к компании или физическому лицу в любое время в соответствии с действующими процедурами Банка о санкциях, включая такие меры, как публичное объявление такой компании или физического лица неправомочными в течение определенного или неопределенного периода времени: (i) получать финансируемые Банком контракты; и (ii) быть назначенными субподрядчиком, консультантом, производителем или поставщиком, а также провайдером услуг для другой правомочной компании, которой был присужден финансируемый Банком контракт.
      25. В соответствии с Руководством по закупкам каждый пакет конкурсной документации и каждый контракт, финансируемый за счет средств Займа, содержит положение о том, что участники торгов, поставщики и подрядчики, а также их субподрядчики, агенты, сотрудники, консультанты, провайдеры услуг или поставщики разрешают Банку проверять свои счета, учетную и другую документацию, относящуюся к подаче конкурсных заявок и исполнению контрактов, а также проводить их аудит, назначенным Банком. Действия, направленные на создание существенных трудностей для Банка при проведении проверок и аудита, предусмотренных в Руководстве по закупкам, являются обструкцией согласно определению Руководства по закупкам.
      26. Жалобы, касающиеся процесса закупок, рассматриваются в соответствии с положениями Руководства о закупках.

      E. Аннулирование тендерной процедуры

      Признание тендера несостоявшимся и проведение нового тендера возможно только с предварительного согласия Банка.

      F. Отклонение отдельных заявок

      Отдельные заявки могут быть отклонены только в следующих случаях, когда:
      (а) участник не имеет соответствующих квалификаций;
      (b) участник не соглашается с исправлениями арифметических ошибок в своей заявке, обнаруженных тендерной комиссией закупочного учреждения; и
      (c) участник не отвечает требованиям тендерных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График Погашения

      1. В следующей таблице указаны даты погашения основного долга и доля в процентах от общей основной суммы Займа, подлежащая погашению на каждую дату погашения основного долга («Доля погашения»). Если средства Займа будут полностью сняты на первую дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую дату погашения основного долга, будет определена Банком путем умножения: (а) суммы Займа, снятой на первую дату погашения основного долга, и (б) доли погашения платежа на каждую дату погашения основного долга. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости, с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется конверсия валюты.

Дата выплаты основной суммы Займа Очередной взнос (в процентах)

Ежегодно 15 февраля и 15 августа начиная с 15 августа 2017 г. до 15 августа 2030 г.

3,57 %

15 февраля 2031 г.

3,61 %

      2. Если средства Займа не будут полностью сняты на первую дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую дату погашения основного долга, будет определена следующим образом:
      (а) В той мере, в которой любые средства Займа были сняты на первую дату погашения основного долга, Заемщик погасит сумму Займа, снятую на такую дату, в соответствии с пунктом 1 данного Приложения.
      (b) Любые суммы, снятые после первой даты погашения основного долга, погашаются на каждую дату погашения основного долга после даты такого снятия в суммах, определенных Банком путем умножения суммы каждого такого снятия на дробь, числителем которой является первоначальная сумма доли погашения, указанная в таблице пункта 1 данного Приложения для этой даты погашения основного долга («Первоначальная сумма доли погашения платежа»), а знаменателем которой является сумма всех оставшихся первоначальных сумм доли погашения платежей на даты погашения основного долга на такую дату или после нее. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется конверсия валюты.
      3. (а) Суммы Займа, снятые в течение двух календарных месяцев до любой даты погашения основного долга исключительно для целей расчета сумм основного долга, подлежащих выплате на любую дату погашения основного долга, будут считаться снятыми и непогашенными на вторую дату погашения основного долга после даты снятия и будут подлежать погашению на каждую дату погашения основного долга, начиная со второй даты погашения основного долга после даты снятия.
      (b) Несмотря на положения подпункта (а) данного пункта, если в любое время Банк примет систему выставления счетов по срокам платежей, при которой счета выписываются на соответствующую дату погашения основного долга или после нее, положения этого подпункта не будут применяться к таким снятиям, совершенным после принятия такой системы выставления счетов.
      4. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 настоящего Приложения, при конверсии валюты всей или любой части займа на одобренную валюту сумма, конвертированная таким образом на одобренную валюту, которая подлежит погашению на любую дату погашения основного долга, наступающую в течение периода конверсии, будет определена Банком путем умножения такой суммы в валюте ее деноминации непосредственно перед конвертацией на: (i) обменный курс, который отражает суммы основного долга в одобренной валюте, подлежащие выплате Банком в рамках валютных хеджевых сделок, относящихся к конверсии; или (ii) валютный компонент экранной ставки, если Банк примет такое решение в соответствии с Руководством по конверсии.
      5. В случае, если заем номинирован в более, чем одной Валюте займа, положения данного графика применяются отдельно к номинированным суммам в каждой из валют займа, а также для расчета отдельных графиков погашения для каждой из сумм.

ДОПОЛНЕНИЕ

Раздел I. Определения

      1. «Руководство по противодействию коррупции» означает «Руководство по профилактике и борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, финансируемых из средств займов МБРР и кредитов и грантов MAP» от 15 октября 2006 года и их обновления в январе 2011 г.
      2. «Категория» означает категорию, описанную в таблице в Разделе IV Приложения 4 к настоящему Соглашению.
      3. «Комитет автомобильных дорог» или «КАД» означает ведомство по управлению автомобильными дорогами в составе МТК, созданное 1 января 2008 года в соответствии с Постановлением Правительства № 1193 «О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» от 6 декабря 2007 года, и отвечающее за текущую реализацию Проекта, в том числе все его правопреемники или правопреемник.
      4. «Руководство по выбору консультанта» означает «Руководство: Отбор и наем консультантов в рамках займов МБРР и кредитов MAP и грантов Всемирного банка Заемщиками», выпущенное в январе 2011 года.
      5. «Оценка воздействия на окружающую среду» или «ОВОС» означает окончательный отчет о воздействии на окружающую среду, подготовленный и опубликованный Заемщиком 13 декабря 2011 года, согласованный Банком, который содержит, среди прочего: (i) подробное описание объектов, на территории которых будут реализовываться мероприятия Проекта; (ii) потенциальное и фактическое негативное экологическое и социальное воздействие мероприятий, описанных в пункте (i) выше; и (iii) процедуры разработки ПООС для объектов с указанием мер, выполняемых в ходе реализации и эксплуатации Проекта, направленные на смягчение, устранение или иную компенсацию негативного экологического воздействия в рамках Проекта.
      6. «Планы охраны окружающей среды» или «ПООС» означают документы, разработанные для объектов, принятые Заемщиком и согласованные Банком в соответствии с ОВОС и в соответствии с пунктом 1 Раздела I. Приложения 2 к данному Соглашению в отношении работ, подлежащих выполнению Заемщиком в рамках Проекта, и подробно определяющие мероприятия по управлению возможными экологическими рисками и смягчению, уменьшению и/или предотвращению негативных экологических последствий, связанных с выполнением работ по Проекту, а также соответствующие институциональные меры, и меры по осуществлению контроля и отчетности, позволяющие обеспечить должное исполнение и постоянную обратную связь в отношении соответствия его условиям, которые могут периодически изменяться и дополняться с предварительного письменного утверждения Банком, и «ПООС» означает один из таких ПООС.
      7. «Форма Хартии качества» - документ, разработанный и принятый Заемщиком через МТК, а также удовлетворяющий Банк, устанавливающий стандарты и процедуры пилотной схемы эксплуатации и содержания в соответствии с Компонентом 2 (а) Проекта и являющийся основой для разработки каждой Хартии качества.
      8. «Рамочные мероприятия» - документ, подписанный 27 декабря 2010 года МТК, в котором подробно описана стратегия реализации институциональных реформ, финансируемых из средств ПРАДВЗ с уточнениями в дальнейшем.
      9. «План мероприятий РППК» означает план мероприятий по Руководству проектом и противодействий коррупции, удовлетворяющий требования Банка, принятый Заемщиком через МТК 16 марта 2009 года, с уточнениями от 28 марта 2012 года, направленный на усиление контроля финансового управления и обеспечение прозрачности и безупречности процедур закупок по Проекту.
      10. «Общие Условия» означает «Общие Условия Международного Банка Реконструкции и Развития по предоставлению Займов» от 12 марта 2012 года.
      11. «МТК» означает Министерство транспорта и коммуникаций Заемщика и любого его правопреемника или правопреемников.
      12. «Группа управления автодорогами» означает группу штатных сотрудников, сформированную Заемщиком в составе Комитета автомобильных дорог для управления сетями 4-х полосных автодорог.
      13. «Руководство по закупкам» означает «Руководство: закупки товаров, работ и неконсультационных услуг в рамках займов МБРР и кредитов MAP, а также грантов Всемирного банка Заемщиками», принятые в январе 2011 года.
      14. «План закупок» означает план закупок Заемщика для Проекта от 26 марта 2012 года, на который делается ссылка в параграфе 1.18 Руководства по закупкам и в параграфе 1.25 Руководства по выбору консультанта, который периодически обновляется в соответствии с положениями указанных параграфов.
      15. «Проектная территория» означает участок Автодорожного коридора между Алматы и Хоргосом на территории Алматинской области.
      16. «Руководство по реализации Проекта» означает документ, принятый Заемщиком через МТК и согласованный Банком, в котором указаны операционные и административные обязанности, процедуры и правила для реализации Проекта, в том числе пособие по финансовым процедурам, соответствующее положениям настоящего Соглашения и государственным законам и регламентам Заемщика, которые могут изменяться и дополняться время от времени при предварительном их согласовании с Банком.
      17. «Хартия качества» - это документ, удовлетворительный для Банка, который будет разработан на основе формы Хартии качества в целях обеспечения эксплуатации и содержания подучастка участка ПРАЮЗ автодорожного коридора который определяет качество выполнения, что оператор дорог обеспечивает, включая как минимум (i) качество услуг, которые будут предоставляться пользователям автодороги (доступ к дороге; безопасность дорожного движения; эффективность в плане плавности движения, зон обслуживания, работы экстренных служб и т.д.); и (ii) способы снижения выявленных рисков для персонала дорожных служб, включая определение потребностей в обучении и т.д.
      18. «Планы мероприятий по переселению» или «ПМП» означают документы, разработанные для конкретных объектов, в том числе любые сокращенные планы переселения, принятые Заемщиком в соответствии с пунктом 3 (b) Раздела I. Б. Приложения 2 к настоящему Соглашению, и согласованные с Банком, содержащие, помимо прочего, программу мероприятий, меры и политики предоставления компенсаций и переселения лиц, в том числе механизмы компенсации и переселения, бюджет и смету затрат, а также источники финансирования, наряду с адекватными институциональными механизмами и механизмами мониторинга и отчетности, направленные на обеспечение должной реализации и регулярной оценки соблюдения условий этих документов на каждом объекте; и «План мероприятий по переселению» или «ПМП» означает один из таких планов.
      19. «Отчет о реализации мер по переселению» или «ОРП» означает документ, удовлетворяющий Банк, подготовленный и принятый КАД от имени Заемщика 29 марта 2012 года, и опубликованный Заемщиком 2 апреля 2012 года на сайте Infoshop Банка 3 апреля 2012 года, содержащий (i) анализ стандартов и методов, использованных Заемщиком при выкупе земель на территории Проекта до даты настоящего Соглашения; (ii) анализ пробелов с выявлением мер, которые могут быть приняты для того, чтобы привести произведенный выкуп земель в соответствие с РПП, в том числе план адекватных средств разрешения всех нерешенных дел; и (iii) перечень всех мероприятий, которые необходимы, чтобы заполнить пробелы, выявленные в рамках пункта (ii) данного абзаца, чтобы привести процесс выкупа земель в соответствие с требованиями политики переселения Банка.
      20. «Рамочная политика переселения» или «РПП» означает документ, подготовленный и согласованный Заемщиком и опубликованный 1 мая 2008 года с уточнениями, повторно опубликованный Заемщиком 18 марта 2009 года и на сайте Infoshop 25 марта 2009 года, в котором определены процедуры переселения, институциональные механизмы, критерии правомочности, права и компенсации, в том числе процедуры оценки, проведения общественных слушаний и участия в них, мониторинга и оценки, а также критерии обнародования, которые применяются при разработке Плана мероприятий по переселению.
      21. «Советник по реформированию автодорожного сектора» или «СРАДС» означает штатного советника Министра Транспорта и коммуникаций, отвечающего за проведение институциональной реформы и мероприятия по управлению.
      22. «Группа Советника по реформированию автодорожного сектора» или «Группа СРАДС» означает группу, организованную МТК, которая отвечает за консультирование МТК по вопросам реформирования автодорожного сектора и координацию дорожных реформ. Она включает СРАДС, международного консультанта, специализирующегося на проведении мероприятий реформирования автодорожного сектора, и высших должностных лиц МТК.
      23. «Проект реконструкции автодороги Юг - Запад» или «ПРАЮЗ» означает проект, по которому финансирование предоставлено Банком в рамках Соглашения о займе № 7681 KZ от 13 июня 2009 года между Банком и Заемщиком.
      24. «Автодорожный коридор Западная Европа - Западный Китай» или «Автодорожный коридор» означает автодорожный коридор, который пересекает всю страну Заемщика от границы с Российской Федерацией на северо-западе, проходит через города Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы и Хоргос на границе с Китайской Народной Республикой на юго-востоке.

      Настоящим удостоверяю, что данный перевод соответствует тексту Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог «Восток - Запад» (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС lb)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития на английском языке, совершенное в городе Астана 10 октября 2012 года.

      Начальник Управления
      Департамента координации
      кадровой работы и контроля
      Министерства финансов
      Республики Казахстан                        Б. Ахметжанова

      Примечание РЦПИ!
      Далее следует текст Соглашения на английском языке.