Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 12 қарашадағы № 393-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат):

      1) мазмұнында:

      18-тарау мынадай мазмұндағы 105-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "105-1-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау";

      7-бөлімнің, 27 – 29-тараулардың, 135 – 150-баптардың тақырыптары алып тасталсын;

      2) 3-баптың 1-тармағында:

      5) және 11) тармақшалар алып тасталсын;

      12-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-4) бюджет процесi – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, мемлекеттiк органдардың бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есеп пен бюджеттік есептілікті, мемлекеттiк аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi;";

      31) тармақша "мемлекет" деген сөзден кейін "құрылтайшысы," деген сөзбен толықтырылсын;

      40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "40) қаржылық есептілік – егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, нысаны мен көлемін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау объектілерінің қаржылық жағдайы, қызметінің қаржылық нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпарат;";

      56-2) тармақша алып тасталсын;

      3) 44-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Нысаналы трансферттердің және бюджеттік кредиттердiң нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған сомалары мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға сәйкес осы трансферттер мен кредиттердi бөлген жоғары тұрған бюджетке бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға қол қойылғаннан кейiн үш айдан кешіктірілмей міндетті түрде қайтарылуға жатады.";

      4) 46-бап мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын:

      "17. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін жасалғаннан (өзгерістер енгізілгеннен, есеп жасалғаннан) кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдерді, олардағы өзгерістерді, нәтижелер туралы келісімдерге сәйкес бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкі нәтижелер туралы есептерді жібереді.";

      5) 53-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының он бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, қаржы мониторингі;";

      6) 85-бап мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:

      "11. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін бекітілгеннен (өзгерістер енгізілгеннен) кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тиісінше – республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетіне міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерді осындай өзгерістердің негіздемелерімен бірге жібереді.";

      7) 18-тарау мынадай мазмұндағы 105-1-баппен толықтырылсын:

"105-1-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау

      1. Бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды басқару және пайдалану, оның ішінде басқа, бюджетті атқаруға байланысты қызметтің тиімділігін арттыру, бюджетті атқару кезінде бұзушылықтар мен кемшіліктерді болғызбау, олардың жолын кесу, оларды анықтау мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүзеге асырылады.

      2. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізеді.

      Мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша мемлекеттік аудиторларды және сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарының өзге де лауазымды адамдарын мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелерінде көзделмеген тексерулерді жүргізу үшін тартуға жол берілмейді.";

      8) 112-баптың 5 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тоқсан сайын және жыл қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне, республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне, жергілікті атқарушы органдарға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмауы туралы ескертпе-ақпарат жібереді.

      6. Тиісті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есептің нәтижелері тиісті бюджетті әзірлеу немесе нақтылау, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорын қалыптастыру, республикалық бюджет жобасына алдына ала бағалауды жүзеге асыру кезінде ескеріледі.";

      9) 116-бап мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бухгалтерлік есепті жүргізуге және қаржылық есептілікті жасауға уәкілеттік берілген лауазымды адамдары білімдері мен дағдыларын тексеру үшін міндетті сертификаттауға жатады.

      7. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бухгалтерлік есепті жүргізуге және қаржылық есептілікті жасауға уәкілеттік берілген лауазымды адамдарын сертификаттау тәртібін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.";

      10) 120-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына ұсынады.";

      11) 125-баптың 2, 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша мемлекеттік, шоғырландырылған, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептерді ай сайын – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға, тоқсан сайын – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне ұсынады.

      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ай сайын облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы есепті әкімдікке, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарына, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары ай сайын және жыл қорытындылары бойынша осы Кодекстің 124-бабында көзделген есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      4. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша ай сайын аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы есепті, сондай-ақ осы Кодексте көзделген басқа да есептерді әкімдікке, облыстың тексеру комиссиясына, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына, облыстың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.";

      12) 127-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасайды және оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті ағымдағы жылғы 15 мамырдан кешіктірмей өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті Қазақстан Республикасының Парламентіне талқылау мен бекіту және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат үшін ұсынады.";

      13) 129-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылы үшін облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті әкімдікке, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.";

      14) 130-баптың 2-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы төрағасының облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы баяндамасын;";

      15) 131-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан кешіктірмей есепті қаржы жылы үшін аудан (облыстың маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті қосымшаларымен қоса әкімдікке, ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.";

      16) 132-баптың 2-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстың тексеру комиссиясы төрағасының немесе төраға уәкілеттік берген мүшесінің аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы баяндамасын;";

      17) 7-бөлім алып тасталсын.

      2. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат):

      557-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде қажетті мәліметтер бөлігінде сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарына береді.

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті cалық құпиясын құрайтын мәліметтерге рұқсаты бар сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдары лауазымды адамдарының тiзбесiн бекітеді.

      Салық құпиясын құрайтын, ұсынылатын мәліметтердің тізбесін және оларды ұсыну тәртібін уәкілетті орган республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен бірлесіп белгілейді;".

      3. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):

      1) мазмұнында:

      мынадай мазмұндағы 239-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "239-1-бап. Бухгалтерлерді кәсіптік сертификаттау жөніндегі ұйымдардың емтихан өткізу тәртібін бұзуы";

      246-1-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "246-1-бап. Аудиторлық ұйымның салықтар бойынша аудит, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу тәртібін бұзуы";

      723-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      2) 207-бапқа ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескертпелер.

      1. Осы бапта лауазымды адамдар деп:

      1) бiрiншi бөлiкте – мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бiрiншi басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты адамдарды және (немесе) конкурстық не аукциондық құжаттаманы әзiрлеуге тiкелей қатысатын адамдарды;

      2) екінші бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;

      3) үшiншi бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамды, не оның мiндеттерiн атқаратын адамдарды;

      4) төртінші және бесінші бөліктерде – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелері мен хатшысын;

      5) алтыншы бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамды не оның мiндетiн атқаратын адамды;

      6) жетінші бөлiкте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын;

      7) сегізінші бөлiкте – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін;

      8) сегiзiншi және тоғызыншы бөлiктерде – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамды, не оның мiндетiн атқаратын адамдарды;

      9) тоғызыншы бөлікте – конкурстық не аукциондық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық не аукциондық комиссияның мүшелерін;

      10) оныншы бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшыларын түсіну керек.

      2. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды дербес жойылған жағдайда, лауазымды адам осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.";

      3) 238-бап мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:

      "Ескертпе. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды дербес жойылған жағдайда, лауазымды адам осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.";

      4) мынадай мазмұндағы 239-1-баппен толықтырылсын:

"239-1-бап. Бухгалтерлерді кәсіптік сертификаттау жөніндегі ұйымдардың емтихан өткізу тәртібін бұзуы

      1. Бухгалтерлерді кәсіптік сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдардың Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін емтихан модульдері бойынша емтихан өткізуі, –

      бір жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет, аккредиттеу туралы куәліктен айыруға әкеп соғады.";

      5) 246-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"246-1-бап. Аудиторлық ұйымның салықтар бойынша аудит жүргізу, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу тәртібін бұзуы

      Салықтар бойынша аудиторлық қорытындыны анық емес деп тануға әкеп соғатын бұзушылықтарды қоспағанда, аудиторлық ұйымның салықтар бойынша аудит, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу тәртібін бұзуы, –

      аудиторлық ұйымға бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескертпе.

      1. Осы бапта салықтар бойынша аудит жүргізу тәртібін бұзу деп аудиторлық ұйымның аудиторлық қызмет саласындағы реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын салықтар бойынша аудит жүргізу тәртібінде белгіленген міндеттерді аудиторлық ұйымның сақтамауы түсініледі.

      2. Осы бапта квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу тәртібін бұзу деп ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті айқындайтын, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы мақсаттағы аудит бойынша тәртібінде белгіленген міндеттерді аудиторлық ұйымның сақтамауы түсініледі.";

      6) 247-бапта:

      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Аудиттелетін субъектілер атынан мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына осы ұйымдардың аудиті, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит нәтижесінде анықталған, бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы хабарламауы, –

      бірінші басшыларға бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      мынадай мазмұндағы тоғызыншы, оныншы және он бірінші бөліктермен толықтырылсын:

      "9. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдардың:

      1) аудиторлық ұйымдар – кәсіби ұйым мүшелерінің орташа санының он пайызында, бірақ кемінде бесеуінде күнтізбелік он екі ай осындай кәсіби ұйым тарапынан өтінішхатсыз аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айырылуының болуы;

      2) уәкілетті орган ескерту шығарған себептерді үш ай ішінде жоймауы;

      3) аудиторларға кандидаттарды аттестаттаудан өткізудің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес келмеуі;

      4) Аккредиттеу қағидаларын бір жыл ішінде жүйелі түрде (қатарынан екі реттен көп) бұзуы;

      5) аккредиттеуді алған кезден бастап алты ай ішінде Аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясын құрмау түрінде жасаған, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзуы, –

      аккредиттеу туралы куәліктен айыра отырып, бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең төмен талаптарға сәйкес келмейтін аудиторлық ұйымның міндетті аудит жүргізуі, –

      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      11. "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мерзімде аудиторлық ұйымның кәсіби аудиторлық ұйымға кірмеуі және (немесе) уақтылы кірмеуі, –

      лицензиядан айыра отырып, екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      7) 684-баптың бірінші бөлігінде:

      "237," деген цифрлардан кейін "239-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "247 (алтыншы бөлiгiнде)" деген сөздер "246-1 (бұл бұзушылықтарға квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу кезінде жол берілгенде), 247 (алтыншы, тоғызыншы, он бірінші бөліктерінде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 722-бапта:

      бірінші бөлікте:

      "Кодекстiң" деген сөзден кейін "207, 209," деген цифрлармен толықтырылсын:

      "және жетінші" деген сөздер ", жетінші және оныншы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:

      1) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның басшысы, оның орынбасарлары және аумақтық бөлімшелердің басшылары;

      2) аудиторлық қызмет саласындағы реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның басшысы, оның орынбасарлары және аумақтық бөлімшелердің басшылары құқылы.";

      9) 723-бап алып тасталсын;

      10) 804-баптың бірінші бөлігінде:

      27) тармақшада:

      "237," деген цифрлардан кейін "239-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "246-баптар" деген сөздер "246, 246-1 (бұл бұзушылықтарға квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу кезінде жол берілгенде), 247 (тоғызыншы және он бірінші бөліктерінде), 462-баптар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) тармақша алып тасталсын.

      4. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж. № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):

      1) 51-баптың 1-тармағында:

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің банк шоттарындағы (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) барлық шығыс операциялары "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның өкімдері бойынша тоқтатыла тұруы мүмкін.";

      төртінші, бесінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте мемлекеттік кіріс органдарының және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның өкімдері қағаз жеткізгіште немесе ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы электрондық нысанда банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберілуі мүмкін.

      Қағаз жеткізгіште жіберілетін өкімге мемлекеттік кіріс органының немесе ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бірiншi басшысы қол қоюға және сол органның мөрiмен куәландырылуға тиіс.

      Электрондық нысанда жіберілетін өкім салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен немесе ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша белгілеген форматтарға сәйкес жасалады.".

      5. "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 9, 94-құжат; 1999 ж., № 12, 398-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат):

      45-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"45-бап.Президент, Премьер-Министр мен Үкiмет мүшелерi, Ұлттық Банктiң Төрағасы, Бас Прокурор, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Мемлекеттiк хатшы, Президент Әкiмшiлiгiнiң және Премьер-Министр Кеңсесiнiң басшылары, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң Парламенттегi өкiлдерi тұрақты комитеттердiң кез келген ашық, сол сияқты жабық отырыстарына қатысуға құқылы және өз сөздерiн тыңдатуға құқығы бар.".

      6. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; № 8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 86-құжат, № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 15, 78-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 10-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-3) квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит – бюджет қаражатын пайдалану мәселесі жөніндегі аудит;";

      2) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-2) квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу;";

      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      4) 12-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы "келмесе, аккредиттеу туралы куәлігінен айырылады." деген сөздер "келмесе;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) аудиторларға кандидаттарды аттестаттауды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізбесе, аккредиттеу туралы куәлігінен айырылады.";

      5) мынадай мазмұндағы 18-3-баппен толықтырылсын:

"18-3-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу ерекшеліктері

      1. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды беру тәртібін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті айқындайды.

      Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда орналастырылады.

      2. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытындыға біліктілік куәлігінің нөмірі мен берілген күнін көрсетіп, орындаушы аудитор қол қояды, оның жеке мөрімен куәландырылады, аудиторлық ұйым басшысының қолымен бекітіледі және аудиторлық ұйымның мөрімен куәландырылады.";

      6) 20-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) аудит, салықтар бойынша аудит, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргiзуге арналған шарттың талаптарын орындау үшiн аудиттелетiн субъектiнiң қажеттi бухгалтерлiк және өзге де қаржы-шаруашылық құжаттамасын алуға және тексеруге;";

      7) 21-бапта:

      1-тармақтың 2), 2-1) және 4) тармақшаларындағы "салықтар бойынша аудит" деген сөздерден кейін ", квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:

      6) тармақшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аудиторлық ұйымдар мемлекеттік мекемелерде, мемлекеттік кәсіпорындарда, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларда аудит, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізген жағдайда аудиттелетін субъектіге бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалану кезінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпаратты да беруге міндетті;";

      мынадай мазмұндағы 9-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-2) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті айқындайтын тәртіппен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды ұсынуға;";

      8) 24-бапта:

      тақырып "аудит" деген сөзден кейін ", квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші, жетінші және сегізінші абзацтар "салықтар бойынша аудитті", "салықтар бойынша аудит" деген сөздерден кейін тиісінше ", квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудитті", ", квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең төмен талаптарға сәйкес келмейтін аудиторлық ұйымның міндетті аудит жүргізуіне тыйым салынады.";

      9) 25-бапта:

      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) аудиторлық ұйымнан Қазақстан Республикасы заңнамасының аудит, салықтар бойынша аудит, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізуге қатысты талаптары туралы қажетті ақпаратты алуға;";

      2-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) аудитті, салықтар бойынша аудитті, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудитті уақтылы және сапалы жүргізуі үшін аудиторлық ұйымға жағдай жасауға, қажетті құжаттаманы ұсынуға, ауызша немесе жазбаша нысанда түсіндірулер мен түсініктемелер беруге;

      2) егер шартта өзгеше көзделмесе, аудитке, салықтар бойынша аудитке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудитке жатқызылатын мәселелер ауқымын шектеу мақсатында аудиторлық ұйымның қызметіне араласпауға;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын заңды тұлғалар секілді аудиттелетін субъектілер өз қызметтерінің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін бір ай мерзімде, сондай-ақ квазимемлекеттік сектордың аудиттелетін субъектілері квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізілгеннен кейін бір ай мерзімде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалану кезінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпарат береді.";

      10) 27-баптың 1) және 3) тармақтарындағы "салықтар бойынша аудит" деген сөздерден кейін ", квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 24, 144-құжат):

      8-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мүдделi тұлғалардың жоғары тұрған мемлекеттік органға немесе сотқа құқықтық актiнiң күшiн жою, оны өзгерту немесе оның қолданылуын тоқтата тұру туралы өтініш беруi тиiстi шешiм қабылданғанға дейiн құқықтық актiнiң (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру және (немесе) олардан айыру, қаржы ұйымдарын консервациялауды жүргізу жөніндегі құқықтық актісін, оның жазбаша нұсқамаларын, сондай-ақ бюджет қаражатын мақсатсыз және негізсіз пайдаланудың анықталған фактілеріне байланысты мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының құқықтық актілерін қоспағанда) қолданылуын тоқтата тұрады.".

      8. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат):

      1) 6-бапта:

      1-тармақтың 9-2) тармақшасындағы "бақылау" деген сөз "мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының құзыретіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелерін бес жылға лауазымға тағайындау, сондай-ақ оларды лауазымнан босату жатады.";

      2) 21-2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мәслихат депутаттары саяси партиялардың фракциялары және өзге де қоғамдық бірлестіктер, депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құруға құқылы. Мәслихат хатшысы депутаттық бірлестіктерге кіре алмайды.";

      3) 2-1-тарау алып тасталсын.

      9. "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 4, 32-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат, № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):

      21-баптың 10-тармағының 3) тармақшасындағы "ұсынуға міндетті." деген сөздер "ұсынуға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес келетін емтихан модульдері бойынша емтихандар өткізуге міндетті.".

      10. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161, 171-құжаттар; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 22-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 138, 143-құжаттар):

      1) 1-бапта:

      16) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 24-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "24-2) нұсқама – Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылық шараларын қолдану үшін бақылау объектілеріне жіберілетін уәкілетті органның орындалуы міндетті актісі;";

      34) тармақша алып тасталсын;

      2) 10-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын біліктілік талаптары бойынша ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтауы мүмкін.";

      3) 14-бапта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды, оның ішінде камералдық бақылауды жүзеге асырады, қажет болған жағдайда, мемлекеттік сатып алуға қатысушылар беретін есептік деректердің, материалдар мен ақпараттың анықтығын тексереді;";

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушілердің және конкурстық комиссиялардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылданған шешімдерінің күшін жою туралы орындалуы міндетті шешім қабылдайды;";

      4) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"15-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылауды "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүзеге асырады.

      2. Мыналар:

      1) тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы;

      2) өткізілетін мемлекеттік сатып алулар нысанасы шегінде әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтер көрсету бойынша бірлескен орындаушылар ретінде тартылатын тұлғалар;

      3) мемлекеттік сатып алуға тауар биржалары арқылы қатысатын тұлғалар;

      4) мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор бақылау объектілері болып табылады.

      3. Уәкілетті орган мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:

      1) әлеуметті өнім берушінің, конкурсқа не аукционға қатысушының, өнім берушінің не оның уәкілетті өкілдерінің тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның, аукциондық комиссияның, сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап жазбаша өтінішпен жүгінген кезде тексеруді жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 45-бабында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;

      2) құқық қорғау органдарының қаулылары келіп түскен кезде;

      3) тәуекелдерді басқару арқылы алынған ақпаратты талдау нәтижелері бойынша тексеруді жүзеге асырады.

      4. Уәкілетті орган бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылау жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғанын анықтаған кезде мынадай шараларды қолданады:

      1) бақылау объектісіне орындалуы міндетті нұсқама, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді;

      2) міндеттемелері толық көлемде және тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып жасалған, күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінеді;

      3) бақылау объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ бақылау объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен тоқтата тұрады.

      5. Бақылау іс-шараларын жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар әрекетті (әрекетсіздікті) жасау фактісі анықталған кезде уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде көрсетілген әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалғаны туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды құқық қорғау органдарына беруге міндетті.

      6. Уәкілетті орган мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.".

      11. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат):

      8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Республикалық және коммуналдық мүліктің сақталуын тексеруді мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырады.".

      12. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар):

      15-баптың 1-тармағының 30) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "30) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті – Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жоғары органы.".

2-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының үшінші абзацын;

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 9) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заңның 1-бабының 1-тармағы 8) тармақшасының үшінші абзацы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "6. Тиісті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есептің нәтижелері тиісті бюджетті әзірлеу немесе нақтылау, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорын қалыптастыру кезінде ескеріледі.".

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного аудита и финансового контроля

Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 393-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1.Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78):

      1) в оглавлении:

      главу 18 дополнить заголовком статьи 105-1 следующего содержания:

      "Статья 105-1. Государственный аудит и финансовый контроль";

      заголовки раздела 7, глав 2729, статей 135150 исключить;

      2) в пункте 1 статьи 3:

      подпункты 5) и 11) исключить;

      подпункт 12-4) изложить в следующей редакции:

      "12-4) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;";

      подпункт 31) после слова "компании," дополнить словом "учредителем,";

      подпункт 40) изложить в следующей редакции:

      "40) финансовая отчетность – информация о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях финансового положения объектов государственного аудита и финансового контроля, формы и объемы которой определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан;";

      подпункт 56-2) исключить;

      3) пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:

      "4. Использованные не по целевому назначению суммы целевых трансфертов и бюджетных кредитов согласно аудиторскому заключению, принимаемому по результатам государственного аудита, подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, выделивший данные трансферты и кредиты, не позднее трех месяцев после подписания аудиторского заключения, принимаемого по результатам государственного аудита, в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      4) статью 46 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

      "17. Для проведения текущей оценки исполнения республиканского и местного бюджетов и формирования единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю не позднее пяти рабочих дней после заключения (внесения изменений, составления отчета) местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы направляют в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета соглашения о результатах по целевым трансфертам, предоставляемым из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, изменения в них, отчеты о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов в соответствии с соглашениями о результатах.";

      5) абзац одиннадцатый подпункта 1) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "государственный аудит и финансовый контроль, финансовый мониторинг;";

      6) статью 85 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

      "11. Для проведения текущей оценки исполнения республиканского и местного бюджетов и формирования единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю не позднее пяти рабочих дней после утверждения (внесения изменений) центральный и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета направляют в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета соответственно сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам, планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ, индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений, а также внесенные изменения в вышеуказанные документы с обоснованиями таких изменений.";

      7) главу 18 дополнить статьей 105-1 следующего содержания:

      "Статья 105-1. Государственный аудит и финансовый контроль

      1. В целях повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета деятельности, предотвращения, пресечения, выявления нарушений и недостатков при исполнении бюджета осуществляются государственный аудит и финансовый контроль.

      2. Государственный аудит и финансовый контроль проводятся органами государственного аудита и финансового контроля в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле".

      Не допускается привлечение государственных аудиторов и иных должностных лиц уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля по запросам государственных органов для проведения проверок, не предусмотренных в перечнях объектов государственного аудита на соответствующий год.";

      8) пункты 5 и 6 статьи 112 изложить в следующей редакции:

      "5. По результатам бюджетного мониторинга центральные и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета ежеквартально и по итогам года направляют в Правительство Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, местные исполнительные органы и центральный уполномоченный орган по государственному планированию аналитический отчет об исполнении республиканского и местного бюджетов, а также ежемесячно администраторам бюджетных программ информацию-напоминание о непринятых обязательствах по бюджетным программам в соответствии с планом финансирования по обязательствам и несвоевременном выполнении плана финансирования по платежам.

      6. Результаты аналитического отчета об исполнении соответствующего бюджета учитываются при разработке или уточнении соответствующего бюджета, формировании единой базы данных государственного аудита и финансового контроля, осуществлении предварительной оценки проекта республиканского бюджета.";

      9) статью 116 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. Должностные лица администраторов республиканских бюджетных программ и местных уполномоченных органов по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, уполномоченные на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности, подлежат обязательной сертификации для проверки знаний и навыков.

      7. Порядок сертификации должностных лиц администраторов республиканских бюджетных программ и местных уполномоченных органов по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности, определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.";

      10) подпункт 2) пункта 2 статьи 120 изложить в следующей редакции:

      "2) органам государственного аудита и финансового контроля Республики Казахстан.";

      11) пункты 2, 3 и 4 статьи 125 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, представляет отчеты об исполнении государственного, консолидированного, республиканского и местных бюджетов в Правительство Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по государственному планированию и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту, ежеквартально – в Администрацию Президента Республики Казахстан, отчет об исполнении республиканского бюджета – в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

      3. Местные уполномоченные органы области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, представляют отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в акимат, ревизионную комиссию области, города республиканского значения, столицы, местные уполномоченные органы области, города республиканского значения, столицы по государственному планированию, уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту.

      Местные уполномоченные органы области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета ежемесячно и по итогам года представляют отчеты, предусмотренные статьей 124 настоящего Кодекса, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

      4. Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, представляет отчет об исполнении бюджета района (города областного значения), а также другие отчеты, предусмотренные настоящим Кодексом, в акимат, ревизионную комиссию области, местный уполномоченный орган района (города областного значения) по государственному планированию, местный уполномоченный орган области по исполнению бюджета и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту.";

      12) в статье 127:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, составляет и представляет годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год в Правительство Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по государственному планированию и органы государственного аудита и финансового контроля.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета представляет для обсуждения и утверждения в Парламент Республики Казахстан и информации в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 мая текущего года отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчету Правительства Республики Казахстан.";

      13) пункт 1 статьи 129 изложить в следующей редакции:

      "1. Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы за отчетный финансовый год в акимат, местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы по государственному планированию и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту.";

      14) абзац третий пункта 2 статьи 130 изложить в следующей редакции:

      "доклад председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы;";

      15) пункт 1 статьи 131 изложить в следующей редакции:

      "1. Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, местный уполномоченный орган района (города областного значения) по государственному планированию и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту.";

      16) абзац третий пункта 2 статьи 132 изложить в следующей редакции:

      "доклад председателя или уполномоченного председателем члена ревизионной комиссии области об исполнении бюджета района (города областного значения);";

      17) раздел 7 исключить.

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78):

      пункт 3 статьи 557 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) уполномоченным органам внешнего государственного аудита и финансового контроля в части сведений, необходимых при проведении внешнего государственного аудита.

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета утверждает перечень должностных лиц уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

      Перечень представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и порядок их представления устанавливаются уполномоченным органом совместно со Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета;".

      3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79):

      1) в оглавлении:

      дополнить заголовком статьи 239-1 следующего содержания:

      "Статья 239-1. Нарушение порядка проведения экзаменов организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров";

      заголовок статьи 246-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 246-1. Нарушение аудиторской организацией порядка проведения аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора";

      заголовок статьи 723 исключить;

      2) примечание к статье 207 изложить в следующей редакции:

      "Примечания.

      1. Под должностными лицами в настоящей статье следует понимать:

      1) в части первой – первых руководителей организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок, и (или) лиц, непосредственно участвующих в разработке конкурсной либо аукционной документации;

      2) в части второй – первых руководителей организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок;

      3) в части третьей – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности;

      4) в частях четвертой и пятой – председателя конкурсной комиссии и его заместителя, а также членов и секретаря конкурсной комиссии;

      5) в части шестой – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности;

      6) в части седьмой – первых руководителей организатора государственных закупок;

      7) в части восьмой – председателя конкурсной комиссии и его заместителя, а также членов конкурсной комиссии;

      8) в частях восьмой и девятой – первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности;

      9) в части девятой – председателя конкурсной либо аукционной комиссии и его заместителя, а также членов конкурсной либо аукционной комиссии;

      10) в части десятой – первых руководителей организатора государственных закупок.

      2. Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.";

      3) статью 238 дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.";

      4) дополнить статьей 239-1 следующего содержания:

      "Статья 239-1. Нарушение порядка проведения экзаменов организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров

      1. Проведение аккредитованными организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров экзаменов по экзаменационным модулям, не соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, –

      влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет лишение свидетельства об аккредитации.";

      5) статью 246-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 246-1. Нарушение аудиторской организацией порядка проведения аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора

      Нарушение аудиторской организацией порядка проведения аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, за исключением нарушений, влекущих признание аудиторского заключения по налогам недостоверным, –

      влечет штраф на аудиторскую организацию в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Примечания.

      1. Под нарушением порядка проведения аудита по налогам в настоящей статье понимается несоблюдение аудиторской организацией обязанностей, установленных порядком проведения аудиторской организацией аудита по налогам, определяемым уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование в области аудиторской деятельности.

      2. Под нарушением порядка проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора в настоящей статье понимается несоблюдение аудиторской организацией обязанностей, установленных порядком проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, определяемым Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета по согласованию с уполномоченными органами по внутреннему государственному аудиту, по управлению государственным имуществом и центральным уполномоченным органом по государственному планированию.";

      6) в статье 247:

      часть шестую изложить в следующей редакции:

      "6. Несообщение аудируемыми субъектами в лице государственных учреждений и государственных предприятий, юридических лиц с участием государства, а также субъектами квазигосударственного сектора органам государственного аудита и финансового контроля о нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, выявленных в результате аудита данных организаций, а также аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, –

      влечет штраф на первых руководителей в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      дополнить частями девятой, десятой и одиннадцатой следующего содержания:

      "9. Нарушения законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности аккредитованными профессиональными аудиторскими организациями, совершенные в виде:

      1) наличия у десяти процентов от средней численности, но не менее пяти аудиторских организаций – членов профессиональной организации за двенадцать календарных месяцев лишения лицензии на осуществление аудиторской деятельности без ходатайства со стороны такой профессиональной организации;

      2) неустранения в течение трех месяцев причин, по которым вынесено предупреждение уполномоченного органа;

      3) несоответствия проведения аттестации кандидатов в аудиторы порядку, установленному законодательством Республики Казахстан;

      4) нарушения систематически (более двух раз подряд) в течение года Правил аккредитации;

      5) несоздания Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы в течение шести месяцев с момента получения аккредитации, –

      влекут штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей с лишением свидетельства об аккредитации.

      10. Проведение обязательного аудита аудиторской организацией, не соответствующей минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, –

      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

      11. Невступление и (или) несвоевременное вступление аудиторской организации в профессиональную аудиторскую организацию в сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности", –

      влекут штраф в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей с лишением лицензии.";

      7) в части первой статьи 684:

      после цифр "237," дополнить цифрами "239-1,";

      слова "247 (частью шестой)" заменить словами "246-1 (когда эти нарушения допущены при проведении аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора), 247 (частями шестой, девятой, одиннадцатой)";

      8) в статье 722:

      в части первой:

      после слова "статьями" дополнить цифрами "207, 209,";

      слова "и седьмой" заменить словами ", седьмой и десятой";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:

      1) руководитель уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, его заместители и руководители территориальных подразделений;

      2) руководитель уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование в области аудиторской деятельности, его заместители и руководители территориальных подразделений.";

      9) статью 723 исключить;

      10) в части первой статьи 804:

      в подпункте 27):

      после цифр "237," дополнить цифрами "239-1,";

      после цифр "246" дополнить словами ", 246-1 (когда эти нарушения допущены при проведении аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора), 247 (части девятая и одиннадцатая), 462";

      подпункт 28) исключить.

      4. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79):

      в пункте 1 статьи 51:

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Все расходные операции на банковских (за исключением корреспондентских) счетах объектов государственного аудита и финансового контроля в установленных Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" случаях могут быть приостановлены по распоряжениям уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.";

      части четвертую, пятую и шестую изложить в следующей редакции:

      "При этом распоряжения органов государственных доходов и уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту могут направляться в банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по информационно-коммуникационной сети.

      Распоряжение, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано первым руководителем и заверено печатью органа государственных доходов или уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.

      Распоряжение, направляемое в электронной форме, формируется в соответствии с форматами, установленными по согласованию с уполномоченным органом, государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет или уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 94; 1999 г., № 12, ст. 398; 2009 г., № 8, ст. 44):

      статью 45 изложить в следующей редакции:

      "Статья 45. Президент, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности, Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также Государственный секретарь, руководители Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, представители Президента и Правительства Республики Казахстан в Парламенте вправе присутствовать на любых как открытых, так и закрытых заседаниях постоянных комитетов и имеют право быть выслушанными.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 15, ст. 78):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 10-3) следующего содержания:

      "10-3) аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора – аудит по вопросу использования бюджетных средств;";

      2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

      "4-2) проведение аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора;";

      3) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      4) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) проводила аттестацию кандидатов в аудиторы не в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.";

      5) дополнить статьей 18-3 следующего содержания:

      "Статья 18-3. Особенности проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора

      1. Порядок проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора определяется Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета по согласованию с уполномоченными органами по внутреннему государственному аудиту, по управлению государственным имуществом и центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

      Аудиторское заключение по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора размещается в единой базе данных по государственному аудиту и финансовому контролю.

      2. Аудиторское заключение по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора подписывается аудитором–исполнителем с указанием номера и даты выдачи квалификационного свидетельства, заверяется его личной печатью, утверждается подписью руководителя аудиторской организации и заверяется печатью аудиторской организации.";

      6) подпункт 1) статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1) получать и проверять необходимую бухгалтерскую и иную финансово-хозяйственную документацию аудируемого субъекта для выполнения условий договора на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора;";

      7) в статье 21:

      подпункты 2), 2-1) и 4) пункта 1 после слов "аудита по налогам" дополнить словами ", аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора";

      в пункте 2:

      часть вторую подпункта 6) изложить в следующей редакции:

      "В случае проведения аудита в государственных учреждениях, государственных предприятиях, юридических лицах с участием государства, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора аудиторские организации обязаны также предоставлять аудируемым субъектам информацию о выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;";

      дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:

      "9-2) представлять в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета аудиторское заключение по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора в порядке, определяемом Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета по согласованию с уполномоченными органами по внутреннему государственному аудиту, по управлению государственным имуществом и центральным уполномоченным органом по государственному планированию;";

      8) в статье 24:

      заголовок дополнить словами ", аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора";

      абзацы первый, второй и седьмой после слов "аудита по налогам" дополнить словами ", аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Запрещается проведение обязательного аудита аудиторской организацией, не соответствующей минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит.";

      9) в статье 25:

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) получать от аудиторской организации необходимую информацию о требованиях законодательства Республики Казахстан, касающихся проведения аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора;";

      подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) создавать условия аудиторской организации для своевременного и качественного проведения аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, представлять необходимую документацию, давать разъяснения и объяснения в устной или письменной форме;

      2) не вмешиваться в деятельность аудиторской организации в целях ограничения круга вопросов, подлежащих аудиту, аудиту по налогам, аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, если иное не предусмотрено договором;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Аудируемые субъекты в лице государственных учреждений и государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в месячный срок после проведенного аудита финансовой отчетности их деятельности, а также аудируемые субъекты квазигосударственного сектора в месячный срок после проведенного аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора предоставляют в органы государственного аудита и финансового контроля информацию о выявленных нарушениях законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства.";

      10) пункты 1 и 3 статьи 27 после слов "аудита по налогам" дополнить словами ", аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора".

      7. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 24, ст. 144):

      пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "4. Подача заинтересованными лицами заявления об отмене, изменении или приостановлении действия правового акта в вышестоящий государственный орган или суд приостанавливает действие правового акта (за исключением правового акта Национального Банка Республики Казахстан по приостановлению действий и (или) лишению лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также правовых актов органов государственного аудита и финансового контроля, связанных с выявленными фактами нецелевого и необоснованного использования бюджетных средств) до принятия соответствующего решения.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 118, 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 9, ст. 46):

      1) в статье 6:

      в подпункте 9-2) пункта 1 слово "контроля" заменить словами "государственного аудита и финансового контроля";

      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

      "2-1. К компетенции маслихата области, города республиканского значения, столицы относится назначение на должности председателя и членов ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы на пять лет, а также освобождение их от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.";

      2) пункт 1 статьи 21-2 изложить в следующей редакции:

      "1. Депутаты маслихата вправе создавать депутатские объединения в виде фракций политических партий и иных общественных объединений, депутатских групп. Секретарь маслихата не может входить в депутатские объединения.";

      3) главу 2-1 исключить.

      9. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):

      пункт 10 статьи 21 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) проводить экзамены по экзаменационным модулям, соответствующим законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 94; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 4, 6, 9; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 138, 143):

      1) в статье 1:

      подпункт 16) исключить;

      подпункт 24-2) изложить в следующей редакции:

      "24-2) предписание – обязательный для исполнения акт уполномоченного органа, направляемый объектам контроля для устранения выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) причин, условий, способствующих им, а также принятия мер ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан, к лицам, допустившим эти нарушения;";

      подпункт 34) исключить;

      2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "2. Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок.";

      3) в статье 14:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок;";

      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) принимает обязательное для исполнения решение об отмене решений организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, заказчиков и конкурсных комиссий, принятых с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, до заключения договоров о государственных закупках;";

      4) статью 15 изложить в следующей редакции:

      "Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

      1. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.

      Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в пределах полномочий, установленных Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле".

      2. Объектами контроля являются:

      1) заказчик, организатор, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия, эксперт;

      2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг в пределах предмета проводимых государственных закупок;

      3) лица, участвующие в государственных закупках через товарные биржи;

      4) единый оператор в сфере государственных закупок.

      3. Проверки осуществляются уполномоченным органом при наступлении одного из следующих случаев:

      1) письменного обращения потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии, аукционной комиссии, экспертной комиссии, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьей 45 настоящего Закона;

      2) при поступлении постановлений правоохранительных органов;

      3) по результатам анализа информации, полученной посредством системы управления рисками.

      4. Уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает следующие меры:

      1) направляет объекту контроля обязательное для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

      2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены в полном объеме и надлежащим образом;

      3) приостанавливает расходные операции по кодам и счетам объектов контроля, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов контроля в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

      5. При выявлении в результате проведения контрольных мероприятий факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, уполномоченный орган и органы государственного аудита и финансового контроля обязаны в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

      6. Действия (бездействие), а также решения уполномоченного органа и органов государственного аудита и финансового контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72):

      пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "3. Проверку сохранности республиканского и коммунального имущества осуществляют органы государственного аудита и финансового контроля в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле".".

      12. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122):

      подпункт 30) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "30) Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан высший орган государственного аудита и финансового контроля.".

Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) абзаца третьего подпункта 8) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2017 года;

      2) подпункта 9) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2019 года.

      2. Установить, что абзац третий подпункта 8) пункта 1 статьи 1 настоящего Закона со дня введения в действие настоящего Закона до 1 января 2017 года действует в следующей редакции:

      "6. Результаты аналитического отчета об исполнении соответствующего бюджета учитываются при разработке или уточнении соответствующего бюджета, формировании единой базы данных государственного аудита и финансового контроля.".

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ