Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы N 101 Заңы.

      МАЗМҰНЫ

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Сенаттың және Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi, сондай-ақ Парламенттiң бiрлескен комиссиялары Қазақстан Республикасы Парламентiнiң жұмыс органдары болып табылады.

      2-бап. Сенат пен Мәжiлiс тұрақты комитеттерiнiң және Палаталар комиссияларының өкiлеттiгi мен қызмет тәртiбi Қазақстан Республикасының Конституциясымен, "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiмен, Парламенттiң және оның Палаталарының регламенттерiмен белгiленедi.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.05.19. № 384 Заңымен.

      3-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi тиiстi Палатаның депутаттары арасынан Парламенттiң бiрiншi сессиясында құрылады.

      Сенат пен Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерiнiң саны, олардың атауы Сенат пен Мәжiлiстiң отырыстарында тиiстi Палаталар депутаттарының ұсынысы бойынша белгiленедi.

      Қажет болған жағдайда жаңа тұрақты комитеттер құрылуы, бұрын құрылғандарының таратылуы және қайта ұйымдастырылуы мүмкiн.

2-тарау. Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері
мен комиссияларын құру тәртібі

      4-бап. Сенат пен Мәжiлiс құратын тұрақты комитеттердiң саны әрбiр Палатада жетiден аспауға тиiс.

      5-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң тиiстi тұрақты комитеттерi мүшелерiнiң санын Палата анықтайды.

      6-бап. Сенат пен Мәжiлiс тұрақты комитеттерiнiң төрағалары комитеттердiң саны мен атауы белгiленгеннен кейiн сайланады.

      7-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағалары Сенат, Мәжiлiс отырысында депутаттар арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен сайланады.

      Парламенттік оппозиция өз депутаттарының арасынан Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің төрағалары лауазымына кандидатуралар ұсынуға құқылы.

      Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің бірінің төрағасы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен парламенттік оппозициядан (ол бар болса) ұсынылған депутаттар арасынан сайланады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.06.2020 № 340-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 05.11.2022 № 157-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      8-бап. Тиiстi тұрақты комитет төрағасының қызметiне кандидатураларды Палата депутаттары ұсынады.

      9-бап. Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитетi төрағасының қызметiне кандидатқа Палата депутаттары алдында сөз сөйлеу құқығы берiледi. Кандидат сөз сөйлеп болғаннан кейiн депутаттардың оған сұрақтар қоюына, кандидатура жөнiнде өз пiкiрiн айтуға құқығы бар. Палатаның комитетi төрағасының қызметiне кандидатқа депутаттар сұрақтарына жауап қайтару үшiн уақыт бөлiнедi. Кандидаттарды талқылау Палаталар регламенттерiмен белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.

      10-бап. Егер тұрақты комитет төрағасының қызметiне екiден көп кандидат ұсынылса және дауыс беру кезiнде олардың ешқайсысы Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусын ала алмаса, ең көп дауыс санын алған екi кандидат бойынша қайта дауыс беру өткiзiледi.

      Қайта дауыс беру кезiнде тұрақты комитеттiң төрағасы қызметiне ең көп дауыс алған кандидат сайланды деп есептеледi.

      11-бап. Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитетiнiң төрағасы тиiстi Палата Бюросының құрамына кiредi.

      12-бап. Тұрақты комитеттiң төрағасы тұрақты комитет мүшелерi жалпы санының кем дегенде үштен екiсiнiң бастамасы бойынша тиiстi Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен қызметiнен керi шақырылып алынуы мүмкiн.

      13-бап. Тұрақты комитеттiң төрағасы қызметтен кетуге құқылы, егер Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiгi мұны жақтап дауыс берсе, ол қабылданды деп есептеледi.

      14-бап. Сенат пен Мәжiлiс тұрақты комитеттерiнiң төрағалары сайланғаннан кейiн Палата отырысында комитеттердiң мүшелерi сайланады.

      15-бап. Палаталар тұрақты комитеттерiнiң құрамын қалыптастырған кезде депутаттың белгiлi бiр комитетте жұмыс iстеуге тiлек бiлдiру құқығы ескерiледi.

      16-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң Төрағалары және олардың орынбасарлары Палаталар тұрақты комитеттерiнiң құрамына кiре алмайды.

      17-бап. Республика Парламентiнiң депутаты бiр тұрақты комитеттiң ғана мүшесi бола алады.

      Депутат бiр тұрақты комитеттен екiншiсiне ауысуға құқылы. Депутаттың бiр тұрақты комитеттен екiншiсiне ауысуы туралы шешiм Палата қаулысымен, оның Регламентi белгiлеген тәртiппен қабылданады.

      18-бап. Парламент депутаты Парламенттiң өзi құрамына кiрмейтiн тұрақты комитеттерi мен комиссияларының отырыстарына кеңесшi дауыс құқығымен қатысуға құқылы.

      19-бап. Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитетiнiң хатшысы тиiстi тұрақты комитеттiң отырысында оның мүшелерi арасынан ашық дауыс беру арқылы Палатаның комитетi мүшелерi жалпы санының көпшiлiк даусымен сайланады.

      Парламенттік оппозиция өз депутаттарының арасынан Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің хатшылары лауазымына кандидатуралар ұсынуға құқылы.

      Парламент Мәжілісінің екі тұрақты комитетінің хатшысы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен парламенттік оппозициядан (ол бар болса) ұсынылған депутаттар арасынан сайланады.

      Осы Заңның 7-бабының үшінші бөлігіне және осы баптың үшінші бөлігіне сәйкес парламенттік оппозициядан ұсынылған депутаттар арасынан сайланған Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің төрағасы мен хатшылары Парламент Мәжілісінің әртүрлі тұрақты комитетіне сайланады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 02.06.2020 № 340-VI Заңымен (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20-бап. Тұрақты комитет төрағасының, комитет мүшелерiнiң ұсынысы бойынша тұрақты комитеттiң хатшысы, егер комитет мүшелерi жалпы санының көпшiлiгi мұны жақтап дауыс берсе, қызметiнен керi шақырылып алынуы мүмкiн.

      21-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерi өз қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша қосымша комитеттер құруы мүмкiн.

      Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағасы мен хатшысы Палаталар комитетi қосымша комитеттерiнiң құрамына ене алмайды.

      22-бап. Палаталардың бiрлескен қызметiне қатысты мәселелердi шешу үшiн Сенат пен Мәжiлiс тепе-теңдiк негiзде бiрлескен комиссиялар құруға құқылы. Парламенттiң бiрлескен комиссияларының сан құрамы Палаталар арасындағы келiсiм бойынша белгiленедi. Бiрлескен комиссиялардың мүшелерiн сайлауды әрбiр Палата дербес жүзеге асырады.

      23-бап. Қаралатын заң жобалары бойынша туындаған келiспеушiлiктердi еңсеру үшiн Сенат пен Мәжiлiс әрбiр Палата депутаттарының бiрдей санымен келiсiм комиссияларын құрады.

      Келiсiм комиссияларын құру қажеттiгi туралы және олардың құрамына Сенат пен Мәжiлiс депутаттарын сайлау туралы шешiмдi Палаталардың отырыстарында Сенат, Мәжiлiс депутаттары жалпы санының көпшiлiгi қабылдайды.

      24-бап. Қазақстан Республикасы Конституциясы 47-бабының 1-тармағында көзделген өкiлеттiктi жүзеге асыру мақсатында Парламент әрбiр Палатадан тең мөлшерде алынған депутаттардан және медицинаның тиiстi салаларындағы мамандардан тұратын арнаулы уақытша комиссия құрады.

      25-бап. Қазақстан Республикасы Конституциясы 47-бабының 2-тармағында көзделген Сенат өкiлеттiгiн жүзеге асыру мақсатында Сенат арнаулы уақытша комиссия құрады.

      26-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң Қазақстан Республикасы Конституциясы 57-бабының 5) және 6)-тармақшаларында көзделген өкiлеттiгiн жүзеге асыру мақсатында Парламент Палаталары арнаулы комиссиялар құруы мүмкiн.

      27-бап. Парламенттiң және оның Палаталарының бiрлескен, келiсiм, арнаулы және өзге де комиссияларын құру, сондай-ақ олардың төрағаларын сайлау және Палаталардың бірлескен комиссияларының төрағаларын қызметтен босату тәртiбi Парламент Регламентiмен, Сенат пен Мәжiлiстiң регламенттерiмен белгiленедi.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріc енгізілді - ҚР 2009.04.29. № 154-IV Заңымен.

      28-бап. Бiрлескен, келiсiм және арнаулы комиссиялардың қызметi уақытша сипатта болады, ол белгiлi бiр мерзiммен және (немесе) нақты мiндетпен шектеледi.

3-тарау. Қазақстан Республикасы Парламенті комитеттері мен комиссияларының өкілеттігі

      29-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi заң жобаларымен жұмыс жүргiзу, Палатаның қарауына жататын мәселелердi алдын ала қарау және әзiрлеу үшiн құрылады.

      Өз өкiлеттiгiн жүзеге асыру үшiн Палатаның тұрақты комитетi:

      1) заң актiлерiне қорытындылар жасайды, тиiстi Палатаның Бюросына заң актiсi жобасын отырыстың күн тәртiбiне енгiзу не онымен жұмысты жалғастыру немесе дәлелдi негiздеме келтiре отырып, оны қабылдамау туралы ұсыныстар енгiзедi;

      2) тиiстi Палатаның немесе оның Бюросының тапсырмасы бойынша нақты заң жобасы немесе Палатаның қарауына жататын басқа мәселе жөнiндегi бас комитет қызметiн атқарады;

      3) енгiзiлген заң жобаларын қарау жөнiндегi жұмыс топтарын құрады, олардың құрамына заң жобасы бастамашыларын, мемлекеттiк органдар мен қоғамдық бiрлестiктер, ғылыми мекемелер өкiлдерiн, мамандарды, шаруашылық жүргiзушi субъектiлер басшыларын тартады;

      4) заң актiлерi жобаларын әзiрлеу үшiн жұмыс топтарының құрамы жөнiнде тиiстi Палатаның Бюросына ұсыныстар енгiзедi;

      5) осы заң актiсiне қатысты мәселелер бойынша заң жобасының бастамашыларын тыңдайды;

      6) енгiзiлген заң жобаларының, қаулылар, Парламент пен оның Палаталары қабылдайтын басқа да актiлер жобаларының мәтiнiн өзгерту және (немесе) толықтыру жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi;

      7) өзiн заң жобасы немесе басқа мәселе бойынша бас комитет деп белгiлеген жағдайда Палата тұрақты комитеттерiнiң, депутаттарының ескертпелерi мен ұсыныстарын жинақтайды, қорытынды және материалдар, сондай-ақ қосымша баяндама дайындайды;

      8) Палаталар Республиканың лауазымды адамдарын қызметке тағайындауға Президентке келісім беру, оларды сайлау, тағайындау, қызметтен босату және ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру жөнiндегi өкiлеттiгiн жүзеге асыру мақсатында өз отырысында ұсынылған кандидатураларды талқылайды және қарау нәтижесi бойынша қорытынды шығарады;

      9) Парламент комиссияларының құрамына жіберілетін Палаталар депутаттарының кандидатуралары бойынша ұсыныстар енгізеді;

      10) (алып тасталды - 2009.04.29. № 154-IV Заңымен);

      11) тиiстi Палата Бюросының шешiмiмен өз құзыретiндегi мәселелер бойынша парламенттiк тыңдаулар өткiзедi;

      12) өз қарауындағы мәселелер бойынша Палаталардың басқа тұрақты комитеттерiнiң, мемлекеттiк органдардың және олардың лауазымды адамдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ғылыми мекемелердiң, мамандардың пiкiрлерiн сұрауы мүмкiн;

      13) Парламент Палаталарына есеп беретiн лауазымды адамдардың есебiн немесе хабарын Парламент сессиясында тыңдау туралы ұсыныстар енгiзедi;

      14) депутаттар енгiзген мәселелер мен ұсыныстарды қарайды, олар бойынша шешiм қабылдайды, қабылданған шешiмдердiң жүзеге асуын ұйымдастырады, сондай-ақ олардың орындалуына бақылау жасайды;

      15) Палатаның қарауына сыртқы және iшкi саясаттың жалпы және жекелеген мәселелерi бойынша декларациялар, үндеулер мен мәлiмдемелер қабылдау туралы ұсыныстар енгiзедi;

      16) Палата Бюросына шет мемлекеттерге жiберiлетiн ресми парламенттiк делегациялардың құрамы жөнiнде ұсыныс енгiзедi.

      Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.04.29. № 154-IV Заңымен.

      29-1-бап. Республика Президентінің ұсынысы бойынша Парламент Сенатының және (немесе) Мәжілісінің тұрақты комитеттері өзге де мәселелерді қарайды және мемлекет Басшысына тиісті қорытындыларды табыс етеді.

      Ескерту. 29-1-баппен толықтырылды - ҚР 1999.05.19. № 384 Заңымен.

      30-бап.

      Ескерту. 30-бап алып тасталды - ҚР-ның 2009.04.29. № 154-IV Заңымен.

      31-бап. Бiрлескен комиссиялардың өкiлеттiгiн депутаттар Парламент Палаталарының бiрлескен отырыстарында оларды құрған кезде белгiлейдi.

      32-бап. Келiсiм комиссияларының өкiлеттiгi олардың қарауына енгiзiлген мәселелер ауқымымен шектеледi.

      33-бап. Парламенттiң арнаулы комиссияларының өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының Конституциясымен белгiленедi.

4-тарау. Қазақстан Республикасы Парламент комитеттері мен комиссияларының қызметін ұйымдастыру

      34-бап. Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитетiнiң төрағасы:

      1) тұрақты комитеттiң жұмысына басшылық жасайды;

      2) тұрақты комитеттiң жұмыс жоспарын және оның отырысы күн тәртiбiнiң жобасын жасайды;

      3) комитеттiң, Палата Бюросының, Палатаның шешiмi бойынша тұрақты комитет мүшелерiне берiлген тапсырмалардың орындалуын ұйымдастырады;

      4) өзiне Палатаның Регламентiмен жүктелген басқа да мiндеттердi орындайды.

      35-бап. Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитетiнiң хатшысы:

      1) тұрақты комитеттiң iс жүргiзуiн және оның отырыстарының хаттамаға түсiрiлуiн ұйымдастырады;

      2) тұрақты комитеттiң төрағасы болмаған жағдайда оның мiндеттерiн атқарады;

      3) өзiне Палатаның Регламентiмен жүктелген басқа да мiндеттердi атқарады.

      36-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң мүшелерi комитеттердiң қызметiне белсене қатысуға, олардың тапсырмаларын орындауға мiндеттi.

      Сенаттың, Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерiнiң мүшелерi комитет отырыстарында қаралатын барлық мәселелер бойынша шешушi дауыс құқығын пайдаланады.

      Тұрақты комитеттiң мүшесi:

      1) сайлауға және комитет төрағалығына, хатшылығына сайлануға, осы кандидатуралар бойынша ұсыныс енгiзуге;

      2) комитет отырысында қарау үшiн мәселелер ұсынуға, күн тәртiбi, талқыланатын мәселелердi қарау тәртiбi мен олардың мәнi бойынша ұсыныстар мен ескертпелер енгiзуге;

      3) комитет отырыстарында комитет құзыретiне жататын мәселелер бойынша лауазымды адамдарды тыңдау туралы ұсыныс енгiзуге;

      4) заңдардың, қаулылардың, комитет отырысында әзiрленiп жатқан басқа да актiлердiң жобаларына түзетулер енгiзуге;

      5) комитет отырысында баяндама жасаушыларға, төрағалық етушiге сұрақтар қоюға;

      6) өз ұсыныстарын негiздеп сөйлеуге, анықтамалар беруге;

      7) комитет мүшелерiн азаматтардың, қоғамдық бiрлестiктердiң өтiнiштерiмен таныстыруға;

      8) комитет отырыстарының стенограммалары мен хаттамаларынан депутаттардың сөйлеген сөздерiнiң мәтiндерiмен танысуға;

      9) заңдарға сәйкес басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асыруға құқылы.

      37-бап. Ұсыныстары тұрақты комитеттiң қолдауын таппаған депутат оларды регламенттерге сәйкес Парламент Палатасының отырыстарында осы мәселенi талқылаған кезде енгiзе алады немесе олар жайында төрағалық етушiге жазбаша түрде хабарлай алады.

      38-бап . Депутаттар өз ынтасымен немесе тұрақты комитеттiң тапсыруы бойынша өздерiнiң аймақтары мен сайлау округтерiнде комитеттiң құзыретiндегi мәселелердi зерделейдi, мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, сондай-ақ азаматтардың ұсыныстарын жинақтайды, өз қорытындылары мен ұсыныстарын комитетке хабарлайды.

      39-бап. Тұрақты комитеттер өз шешiмдерi мен тапсырмаларын орындауға комитеттер мүшелерiнiң қатысуы туралы олардың хабарламаларын тыңдауға құқылы.

      40-бап. Тұрақты комитеттiң мүшесi комитеттiң отырыстарына дәлелсiз себептермен қатыспаған жағдайда оған "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен, сондай-ақ Парламент пен оның Палаталарының регламенттерiмен белгiленген тәртiппен жазалау шаралары қолданылады.

      Ескерту. 40-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.05.19. № 384 Заңымен.

      41-бап. Сенат пен Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi өздерiнiң құзыретiндегi мәселелер бойынша қызмет нысандары мен әдiстерiн еркiн таңдап алады, мемлекеттiк органдармен және қоғамдық бiрлестiктермен өзара қарым-қатынас жасайды, қоғамдық пiкiрдi зерделейдi және ескерiп отырады.

      42-бап. Сенат пен Мәжiлiс тұрақты комитеттерiнiң отырыстары қажетiне қарай, бiрақ айына кемiнде екi рет өткiзiлiп тұрады.

      43-бап. Тұрақты комитеттiң төрағасы отырыстарды өз бастамасы бойынша да, сондай-ақ комитет депутаттарының, Палата Төрағасының ұсынысы бойынша да шақырады.

      44-бап. Тұрақты комитеттердiң отырыстары ашық өткiзiледi. Парламент пен оның Палаталарының регламенттерiнде көзделген жағдайларда жабық отырыстар өткiзiлуi мүмкiн.

      45-бап. Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасы Үкiметінің мүшелерi, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң Төрағасы, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы, Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Президенті Әкiмшiлiгiнiң және Қазақстан Республикасы Үкіметі Аппаратының басшылары, Қазақстан Республикасы Президентi мен Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң Парламенттегi өкiлдерi тұрақты комитеттердiң кез келген ашық, сол сияқты жабық отырыстарына қатысуға құқылы және өз сөздерiн тыңдатуға құқығы бар.

      Ескерту. 45-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      46-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары Парламент Палаталарында тiркелген жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдерi тұрақты комитеттердiң ашық отырыстарына қатыса алады.

      47-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң отырыстары олардың мүшелерi жалпы санының кемiнде үштен екiсi қатысқан жағдайда заңды болады.

      48-бап. Тұрақты комитеттiң отырыстарында комитеттiң төрағасы немесе хатшысы төрағалық етедi.

      Комитеттердiң отырыстары хаттамалармен ресiмделедi. Тұрақты комитеттер отырыстарының хаттамаларына төрағалық етушi қол қояды.

      49-бап . Тұрақты комитеттер өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша комитет мүшелерi жалпы санының көпшiлiк дауысымен қаулылар қабылдайды.

      50-бап. Бiрнеше тұрақты комитеттердiң құзыретiне жататын мәселелердi комитеттердiң өз бастамасы бойынша, сондай-ақ Палатаның тапсырмасымен, не Палата Бюросының ұсынысымен комитеттердiң бiрлесiп әзiрлеуiне және қарауына болады. Бұл орайда жұмысты үйлестiру, Палата Бюросының ұсыныстары мен есептерiн қорыту үшiн сол мәселе бойынша тұрақты бас комитет айқындалады. Егер ондай шешiм қабылданбаса, қаулыда бiрiншi болып аталған комитет бас комитет болып есептеледi.

      51-бап. Тұрақты комитеттер бiрлескен отырыстар өткiзуге құқылы, оларды комитеттердiң төрағалары өзара келiсе отырып жүргiзедi. Бұл орайда қаулы әрбiр тұрақты комитеттiң жалпы құрамының көпшiлiк даусымен қабылданады.

      52-бап. Тұрақты комитеттер өз құзыретiне жататын мәселелердi қараған кезде тең құқықтарды пайдаланып, тең мiндеттер атқарады.

      Тұрақты комитеттердiң белгiлi бiр мәселе бойынша айқындамаларында келiспеушiлiк болған жағдайда олар келiспеушiлiктердi еңсеру жөнiнде шаралар қолданады. Егер комитеттер келiсiмге келе алмаса, олар өз пiкiрiн бұл мәселемен одан әрi жүргiзiлетiн жұмыс нысаны туралы шешiм қабылдайтын Палаталар Бюросына дейiн жеткiзедi.

      Палаталар отырысында комитеттердiң келiспеушiлiгі еңсерiлмеген мәселелер қаралған кезде келiспеушiлiктердiң мәнiсi, Палаталар Бюросының келiспеушiлiктердi еңсеру жөнiнде қолданылатын шаралары және олар ұсынатын шешiм депутаттарға хабарланады. Мұндай мәселелер бойынша дауыс беру Палаталар регламенттерiне сәйкес жүргiзiледi.

      53-бап. Тұрақты комитеттердiң өкiлдерi өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша Парламент пен оның Палаталарының пленарлық отырыстарында баяндамалар мен қосымша баяндамалар жасай алады.

      Тұрақты комитеттер өздерi алдын ала немесе қосымша қарауға берген, Палаталардың қарауына енгiзген мәселелер бойынша өздерiнiң баяндамашыларын немесе қосымша баяндамашыларын бөледi.

      Тұрақты комитеттердiң бiрлесiп әзiрлеген мәселелерi бойынша комитеттер бiрлескен баяндамалар және қосымша баяндамалар жасай алады не өздерiнiң ескертпелерiн, ұсыныстарын, қорытындыларын жеке табыс ете алады.

      54-бап. Тұрақты комитеттер қаралатын мәселелердi әзiрлеу үшiн Палата депутаттарын, министрлiктердiң, мемлекеттiк комитеттердiң және өзге де орталық атқарушы органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, ғылыми мекемелердiң өкiлдерiн, сондай-ақ мамандар мен ғалымдарды тарта отырып, жұмыс топтарын құра алады.

      Тұрақты комитеттер өз жұмысына әртүрлi саланың мамандарын сарапшылар ретiнде тартуға, сондай-ақ заң жобаларының тәуелсiз сараптамасын тағайындауға құқылы.

      55-бап. Тұрақты комитеттер:

      өз қызметi үшiн қажеттi материалдар мен құжаттарды мемлекеттiк, қоғамдық бiрлестiктерден, ұйымдардан және лауазымды адамдардан сұратып алуға;

      лауазымды адамдарды өз отырыстарына шақыруға және комитеттердiң құзыретiне жататын мәселелер бойынша оларды тыңдауға құқылы.

      Мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар тұрақты комитеттерге сұратылған материалдар мен құжаттарды заңмен қорғалатын құпияны ескере отырып беруге мiндеттi.

      56-бап. Тұрақты комитет қарайтын мәселелер бойынша қорытындылар әзiрлеу үшiн қажеттi мерзiм Палатаның шешiмi бойынша берiлген тапсырмада көрсетiледi немесе Палаталардың регламенттерiнде белгiленедi.

      Республика Президентінің заңдар жобаларын қараудың басымдығын белгiлеуге құқығы бар, бұл тиісті заң жобалары бірінші кезектегі тәртіппен екі ай ішінде қабылдануға тиіс екенін бiлдiредi.

      Ескерту. 56-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      57-бап. Парламент пен оның Палаталарының бiрлескен, келiсiм және арнаулы комиссияларының қызметiн ұйымдастыру Палаталар тұрақты комитеттерiнiң қызметiн ұйымдастырумен ұқсас.

      58-бап. Қазақстан Республикасы Конституциясы 57-бабының 5) тармақшасына сәйкес Парламент Палаталары өз құзыретiндегi мәселелер бойынша парламенттiк тыңдаулар өткiзедi.

      Парламенттiң Палаталарындағы парламенттiк тыңдауларды Палаталар Бюросының шешiмi бойынша Палаталардың тұрақты комитеттерi өткiзедi.

      Парламенттiк тыңдауларды ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбi Парламент Палаталарының регламенттерiнде белгiленедi.

      Ескерту. 58-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.04.29. № 154-IV Заңымен.

5-тарау. Қорытынды ережелер

      59-бап. Тұрақты комитеттердiң қызметiн үйлестiру Палаталардың Бюросына жүктеледi.

      60-бап. Тұрақты комитеттер мен олардың мүшелерінің қызметiн ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және өзге де жағынан қамтамасыз етудi Парламент Палаталарының тиiстi аппараттары жүзеге асырады.

      61-бап. Тұрақты комитеттерде iс жүргiзу Регламентке және Қазақстан Республикасы Парламентiнде Құжаттармен жұмыс iстеу жөнiндегi нұсқаулыққа сәйкес ұйымдастырылады.

      Қазақстан Республикасының
Президентi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады