"Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 22-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

1-бап. Осы Конституциялық заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Конституциялық заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – Орталық) – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын дәл белгіленген шекарасы бар, қаржы саласындағы ерекше құқықтық режим қолданылатын Астана қаласының шегіндегі аумақ;

      2) қор биржасы – Орталықта қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

      3) лицензиялау – лицензияның болуын талап ететін қызметті Орталықтың аумағында жүзеге асыруға рұқсат берумен байланысты іс-шаралар кешені;

      4) Орталықтың актісі – Орталықтың органы қабылдаған, Орталық қатысушыларының және (немесе) Орталық органдарының, және (немесе) олардың жұмыскерлерінің арасында туындайтын қатынастарды реттейтін жазбаша ресми құжат;

      5) Орталық қатысушылары – Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалар, сондай-ақ Орталық аккредиттеген өзге де заңды тұлғалар;

      6) Орталық қатысушысының немесе органының жұмыскері – Орталық қатысушысымен немесе органымен еңбек қатынастарында тұратын, міндеттеріне Орталық қатысушысының немесе органының негізгі міндеттерін және мақсаттарын іске асыру кіретін жеке тұлға;

      7) Орталық қатысушысы немесе органы жұмыскерінің отбасы мүшелері – Орталық қатысушысы немесе органы жұмыскерінің жұбайы (зайыбы) және олардың он сегіз жасқа толмаған балалары;

      8) Сәйкестендіру нөмірлері орталығының тізілімі – Орталықтың құрылған және қызметін тоқтатқан органдары, олардың ұйымдары және Орталықтың қатысушылары туралы мәліметтерді есепке алуға және сақтауға, берілген сәйкестендіру нөмірлері туралы мәліметтерді қалыптастыруға және сақтауға арналған ақпараттық жүйе;

      9) сәйкестендіру нөмірі – Орталықтың органдары, олардың ұйымдары және Орталықтың қатысушылары үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі нысанында қалыптастырылатын, Сәйкестендіру нөмірлері орталығының тізілімінде оларға қатысты мәліметтер туралы жазбалар жасауға мүмкіндік беретін бірегей нөмір.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2022 № 156-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2022 № 176-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

2-бап. Орталық қызметінің мақсаты, міндеттері мен қағидаттары және оны реттеу

      1. Орталықтың мақсаты жетекші халықаралық қаржылық қызметтер көрсету орталығын қалыптастыру болып табылады.

      2. Орталықтың міндеттері:

      1) қаржылық қызметтер көрсету саласына инвестициялау үшін тартымды орта жасау арқылы Қазақстан Республикасының экономикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу;

      2) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын дамыту, оның халықаралық капитал нарықтарымен интеграциялануын қамтамасыз ету;

      3) Қазақстан Республикасында сақтандыру, банктік қызметтер көрсету, исламдық қаржыландыру, қаржылық технологиялар, цифрлық активтер, электрондық коммерция және инновациялық жобалар нарығын дамыту;

      4) озық халықаралық практикалар негізінде қаржылық және кәсіби қызметтер көрсетуді дамыту;

      5) қаржы орталығы ретінде халықаралық танылуды иемдену болып табылады.

      3. Орталықтың қызметі мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) Орталық қатысушылары қызметінің тиімділігі;

      2) Орталық және оның қатысушылары қызметінің ашықтығы;

      3) Орталық қатысушыларының адалдығы;

      4) Орталық қатысушыларының қаржылық қызметтер көрсетудегі кәсібилігі;

      5) Орталық қатысушыларының қызметінде халықаралық стандарттар мен үздік халықаралық практикаларды қолдану.

      4. Орталықты реттеу Орталықтың және оның қатысушыларының тәуелсіздігі қағидатына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2022 № 176-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

3-бап. Орталықтың аумағында жүзеге асырылатын қызмет және оның қатысушылары

      1. Заңды тұлғаларға қойылатын талаптар және оларды Орталықтың қатысушылары ретінде аккредиттеу тәртібі, олардың Орталықтың аумағында жүзеге асыруға жол берілетін қызметінің түрлері, лицензиялау тәртібі және Орталықтың қатысушыларына қойылатын талаптар, сондай-ақ Орталықтың аумағында заңды тұлғаларды құру және тіркеу тәртібі, олардың ұйымдық-құқықтық нысандары Орталықтың актілерінде айқындалады.

      1-1. Орталықтың органдары, олардың ұйымдары және Орталықтың қатысушылары үшін қалыптастырылатын сәйкестендіру нөмірлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қалыптастырылатын сәйкестендіру нөмірлерімен тең танылады және қолданылады.

      1-2. Сәйкестендіру нөмірлері орталығының тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану тәртібін, Орталықтың органдары, олардың ұйымдары және Орталықтың қатысушылары үшін сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастыру тәртібін Орталықты Басқарушы айқындайды.

      2. Орталықтың аумағында бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға жіберу, сатып алу және өтеу тәртібін Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті белгілейді.

      Орналастырылуы және (немесе) айналымға жіберілуі қор биржасында жүзеге асырылатын өзге де қаржы құралдарын шығару, орналастыру, айналымға жіберу, сатып алу және өтеу тәртібін қор биржасы белгілейді.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-бап. Орталықтың қолданыстағы құқығы

      1. Орталықтың қолданыстағы құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және мыналардан:

      1) осы Конституциялық заңнан;

      2) осы Конституциялық заңмен берілген өкілеттіктер шегінде Орталықтың органдары қабылдайтын, Англия және Уэльс құқығының қағидаттарына, нормалары мен прецеденттеріне және (немесе) әлемнің жетекші қаржы орталықтарының стандарттарына негізделуі мүмкін Орталықтың осы Конституциялық заңға қайшы келмейтін актілерінен;

      3) осы Конституциялық заңмен және Орталықтың актілерімен реттелмеген бөлігінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығынан тұрады.

      2. Орталықтың актілерін әзірлеу, уәкілетті органдармен келісу, тіркеу, қолданысқа енгізу, жариялау, өзгерістер, толықтырулар енгізу, сондай-ақ олардың қолданылуын тоқтату тәртібі Орталықтың актілерінде айқындалады.

      3. Орталықтың органдары Орталық қатысушыларының және (немесе) Орталық органдарының және (немесе) олардың жұмыскерлерінің арасында туындайтын:

      1) азаматтық-құқықтық қатынастарды;

      2) азаматтық-процестік қатынастарды;

      3) қаржылық қатынастарды;

      4) әкімшілік рәсімдерді;

      5) Орталық органдарының тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерін реттейтін актілерді қабылдауға құқылы.

      Орталықтың органдары осы Конституциялық заңда тікелей көзделген жағдайларда, осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделмеген қатынастарды реттейтін актілерді қабылдайды.

      Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларды болғызбау мақсатында Орталықтың актілерінде Орталық қатысушылары үшін жекелеген шектеулер белгіленуі мүмкін.

      4. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Конституциялық заңда қамтылғаннан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

4-1-бап. Цифрлық активтер саласындағы реттеудің ерекше режимі

      1. Цифрлық активтер ұғымы және олардың түрлері, сондай-ақ Орталықта цифрлық активтерді шығару (цифрлық майнингті қоспағанда), орналастыру, айналысқа жіберу, сақтау тәртібі мен шарттары Орталық актілерінде айқындалады.

      2. Цифрлық активтер биржаларына қойылатын талаптар және оларды Орталықта лицензиялау тәртібі Орталық актілерінде айқындалады.

      3. Цифрлық активтер биржалары ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:

      1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алуға;

      2) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығын және цифрлық активтер биржасына қызметтер көрсететін ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығын өз бетінше анықталған ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғалары туралы "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілері мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде құлақтандыруға;

      3) ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларын басқару жөніндегі саясатты және олардың қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарын әзірлеуге және іске асыруға;

      4) цифрлық активтер биржаларына Орталықтың актілерінде көзделген өзге де талаптарды сақтауға тиіс.

      4. Цифрлық активтер биржалары тұтынушылардың мүддесін қорғау мақсатында жеке және заңды тұлғаларды қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді сатып алуға, иеленуге және олармен операциялар жасауға байланысты тәуекелдер туралы хабардар етуге міндетті.

      5. Қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер биржасының және (немесе) цифрлық активтерге байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар Орталық қатысушысының Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкімен өзара іс-қимыл жасау тәртібі мен тетіктері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Орталық актісінде айқындалады.

      6. Цифрлық активтер биржалары есептілігінің тізбесі, оны ұсыну мерзімдері мен тәртібі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша Орталық актісінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 4-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.12.2022 № 176-VII (01.04.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

5-бап. Орталық қатысушыларының ақшалай міндеттемелері және валюталық реттеу

      1. Орталық қатысушыларының ақшалай міндеттемелері шартта көзделген валютамен көрсетіледі және орындалады.

      2. Қор биржасының сауда-саттығына қатысушылардың ақшалай міндеттемелері қор биржасының қағидаларында айқындалатын валюталармен көрсетіледі және орындалады.

      3. Орталықтың аумағында қаржылық және кәсіби қызметтерді көрсетуге байланысты валюталық операцияларды жүргізу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша Орталықтың актілерінде белгіленеді.

      4. "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, капитал қозғалысы операциялары солардың негізінде және (немесе) орындалуы үшін жүргізілетін валюталық шарттарды есептік тіркеу, шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беру талаптары, сондай-ақ жүргізілген валюталық операциялар туралы хабардар ету жөніндегі талаптар Орталық қатысушылары оның аумағында жүргізетін валюталық операцияларға қолданылмайды.

      Мәліметтер тізбесіне және Орталық қатысушыларының тапсырмасы бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының аумағындағы банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың оларды ұсыну тәртібіне қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша Орталық актілерінде айқындалады.

      5. Орталықтың актілерінде Орталықтың қатысушыларына жүргізілетін операциялар туралы мәліметтер ұсыну бойынша қойылатын талаптар, сондай-ақ Орталықтың органдары мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл жасасу тәртібі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгіленеді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

5-1-бап. Орталықтың инвестициялық резиденті

      1. Орталықтың инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламасына сәйкес инвестицияны жүзеге асырған, сондай-ақ мынадай шарттарға сай келетін шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Орталықтың инвестициялық резиденті болып табылады:

      Орталықтың инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламасына қатысу үшін алғаш өтініш жасау алдындағы соңғы жиырма жыл ішінде "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) (бұдан әрі – Салық кодексі) мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайды;

      Орталықтың инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламасына қатысу үшін өтініш жасау алдындағы соңғы жиырма жыл ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған адам болып табылмайды.

      2. Инвестициялар тартуға бағытталған, инвестициялау көлемі мен құралдарын белгілейтін Орталық актісі Орталықтың инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламасы болып табылады. Орталықтың инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламасы ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер органдарымен, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен, салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен және инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісу бойынша қабылданады.

      Ескерту. 5-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.12.2019 № 296-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Конституциялық заңымен.

6-бап. Орталықтың аумағындағы салық режимі

      1. Осы бапта белгіленген алып қоюларды қоспағанда, Орталықтың аумағындағы салық режимі Салық кодексінде айқындалады.

      2. Орталықтың органдары мен олардың ұйымдары Орталықтың актілерінде айқындалған шарттарды сақтаған кезде корпоративтік табыс салығын төлеуден 2066 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылады.

      3. Цифрлық активтер биржасын қоспағанда, Орталық қатысушылары Орталықтың аумағында мынадай қаржылық қызметтерді көрсетуден алған кірістері бойынша корпоративтік табыс салығын төлеуден 2066 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылады:

      1) ислам банкінің банктік қызметтерін көрсету;

      2) қайта сақтандыру қызметтерін көрсету және сақтандыру брокерлік қызметтерін көрсету;

      3) инвестициялық қорлардың активтерін инвестициялық басқару, оларды есепке алу мен сақтау, сондай-ақ инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын шығаруды, орналастыруды, айналымға жіберуді, сатып алуды және өтеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету;

      4) брокерлік және (немесе) дилерлік, андеррайтингтік қызметтерді көрсету;

      5) Орталықтың, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның бірлескен актісінде айқындалатын басқа да қаржылық қызметтерді көрсету.

      4. Орталық қатысушылары Орталықтың органдарына, сондай-ақ осы баптың 3-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсететін Орталық қатысушыларына көрсетілетін заңдық, аудиторлық, бухгалтерлік, консалтингтік қызметтерді көрсетуден алған кірістері бойынша корпоративтік табыс салығын төлеуден 2066 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылады.

      5. Осы баптың 3 және 4-тармақтарының мақсаттары үшін корпоративтік табыс салығынан босатылуға жататын және салық салуға жататын кірістердің, сондай-ақ шегерімге жатқызылатын шығыстардың бөлек есебін жүргізу тәртібі Орталықтың, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның бірлескен актісінде айқындалады.

      6. Орталық қатысушысының немесе органының жұмыскерлері болып табылатын шетелдіктер осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделген қызметтерді көрсететін Орталық қатысушысымен немесе Орталықтың органымен жасалған еңбек шарты бойынша Орталықтағы қызметтен түсетін кірістері бойынша жеке табыс салығын төлеуден 2066 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылады.

      7. Жеке және заңды тұлғалар:

      1) өткізу күніне қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды өткізу кезіндегі құн өсімінен;

      2) Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген қатысушы заңды тұлғалардың акцияларын немесе Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген қатысушы заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін өткізу кезіндегі құн өсімінен;

      3) осындай дивидендтерді немесе сыйақыларды есепке жазу күніне қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақылар түрінде;

      4) Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген қатысушы заңды тұлғалардың акциялары бойынша немесе Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген қатысушы заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестері бойынша дивидендтер түрінде;

      5) егер жеке тұлғалар Орталықтың инвестициялық резиденттері болып табылса және Салық кодексінің мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті деп танылса, Қазақстан Республикасының шегінен тыс көздерден түсетін кірістері бойынша жеке және корпоративтік табыс салықтарын төлеуден 2066 жылғы 1 қаңтарға дейін босатылады.

      Осы тармақшаны қолдану мақсатында Орталықтың инвестициялық резиденті Салық кодексінің мақсатында Қазақстан Республикасының резиденттігін растайтын құжатты бергені үшін Салық кодексінде белгіленген тәртіппен және мөлшерде бюджетке міндетті төлем төлейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларын қолдану мақсаты үшін қор биржасының ресми тізімдеріндегі бағалы қағаздар деп Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес айқындалған бағалы қағаздар түсініледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 3) тармақшасының ережелері Орталықтың, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның бірлескен актісінде айқындалған өлшемшарттарға сәйкес биржада сауда-саттығы жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге қолданылады.

      8. Орталықтың органдары және осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделген қызметтерді көрсететін Орталық қатысушылары Орталықтың аумағында орналасқан объектілер бойынша мүлік салығын және жер салығын төлеуден босатылады.

      8-1. Мыналар:

      1) Орталық әкімшілігінің Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес нысаналы аударым түрінде бюджет қаражатын алуы;

      2) Орталық органдарының бюджеттен нысаналы аударым түрінде алынған ақшаны Орталық әкімшілігінен алуы қосылған құн салығы салынатын өткізу бойынша айналым болып табылмайды.

      8-2. Орталық қатысушыларының осы баптың 3-тармағында көзделген көрсететін қызметтері қосылған құн салығынан босатылады.

      8-3. Қазақстан Республикасы өткізу орны деп танылатын, бейрезидент өтеулі негізде орындаған жұмыстар, көрсеткен қызметтер, егер жұмыстар мен қызметтер Орталықтың органдарына және (немесе) олардың ұйымдарына орындалса және көрсетілсе, бейрезиденттен жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша айналым болып табылмайды.

      9. Салықтық әкімшілендіру және Орталықтың органдарына және қатысушыларына салық салу мәселелері бойынша мемлекеттік кіріс органдарының Орталықтың органдарымен және қатысушыларымен өзара іс-қимылы Орталық органдарының және мемлекеттік кіріс органдарының бірлескен актілерінде айқындалады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 30.12.2022 № 176-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Конституциялық заңдарымен.

7-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың визалық режимі

      1. Орталықта қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының аумағына келетін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар келу визасын Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінен не Қазақстан Республикасының халықаралық әуежайларына келген кезде алады.

      2. Орталық қатысушыларының немесе органдарының жұмыскерлері болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, Орталықтың инвестициялық резиденттері және олардың отбасы мүшелері бес жылға дейін қолданылу мерзімімен келу визасын алады.

      2-1. Орталықтың инвестициялық резиденттеріне визаларды беру, жою, қайта қалпына келтіру, олардың қолданылу мерзімін қысқарту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орталық әкімшілігінің өтінішхаты негізінде жүзеге асырылады.

      3. Орталық әкімшілігінің өтінішхаты бойынша осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген адамдарға визалардың қолданылу мерзімін ұзарту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс шықпай жүзеге асырылуы мүмкін.

      4. Орталықта қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасына келетін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына келу және Қазақстан Республикасынан кету шарттары мен тәртібін Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарымен келісу бойынша Орталықтың органдары айқындайды.

      5. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің, Біріккен Араб Әмірліктерінің, Малайзияның, Сингапур Республикасының және Монако Княздігінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын елдердің азаматтары Қазақстан Республикасының аумағына келген күннен бастап күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзіммен визасыз келу құқығын алады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2019 № 296-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Конституциялық заңымен.

8-бап. Шетелдік жұмыс күшін тарту

      1. Орталық қатысушылары және органдары Орталықта қызметін жүзеге асыру үшін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды рұқсат алмай тартуға құқылы.

      Орталық қатысушылары және органдары тартатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасында жұмысқа орналасуға рұқсат алу міндетінен босатылады.

      2. Орталық қатысушылары және органдары әрбір тартылған жұмыскер бойынша олардың жоғары біліктілігін растайтын құжаттарының болуы және оларды сақтауы міндетті, ал тартылған шетелдік пен азаматтығы жоқ адамның Орталық қатысушысына немесе органына оларды ұсынуы міндетті.

      Шетелдік пен азаматтығы жоқ адамның жоғары біліктілігін растайтын құжаттардың тізбесін Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті айқындайды.

      3. Орталықтың әкімшілігі Орталық қатысушылары және органдары тартқан шетелдік жұмыс күшінің есебін жүргізеді. Тартылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар туралы мәліметтерді Орталықтың әкімшілігі халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ұсынады. Халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ұсынылатын мәліметтердің құрамы, оларды ұсыну мерзімділігі мен тәртібі Орталық әкімшілігінің және халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органның бірлескен актісінде айқындалады.

      Орталықтың қатысушылары және органдары Орталық актілеріне сәйкес Орталық әкімшілігіне тартылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар туралы мәліметтер ұсынады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2019 № 296-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

9-бап. Орталықтың органдары

      1. Орталықтың органдары:

      1) Орталықты басқару жөніндегі кеңес;

      1-1) Орталықты Басқарушы;

      2) Орталықтың әкімшілігі;

      3) Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті;

      4) Орталықтың соты;

      5) Халықаралық төрелік орталығы болып табылады.

      2. Орталықтың органдары осы Конституциялық заңмен және Орталықтың актілерімен өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде өз қызметінде тәуелсіз болады.

      3. Орталық қатысушыларының қызметін бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың және жүргізудің тәртібі осы Конституциялық заңда және Орталықтың актілерінде айқындалады.

      4. Орталыққа бөлінген республикалық бюджет қаражатының нысаналы және тиімді пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі Орталықты Басқарушының және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бірлескен актісінде айқындалады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2017 № 119-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Орталықты басқару жөніндегі кеңес

      1. Орталықты басқару жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасының Президенті басқаратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады.

      2. Кеңестің негізгі міндеттері Орталық дамуының стратегиялық бағыттарын айқындау және жетекші халықаралық қаржылық қызметтер көрсету орталығын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесу болып табылады.

      3. Кеңестің мынадай өкілеттіктері болады:

      1) Орталықтың даму стратегиясын айқындайды;

      2) Орталықтың қызметі туралы жылдық есепті бекітеді;

      3) осы Конституциялық заңның 4-бабының 3-тармағында көзделген шекте осы Конституциялық заңмен өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша қаулылар түрінде Орталықтың актілерін қабылдайды;

      4) Орталық органдарының құрылымын айқындайды;

      5) Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитетінің басшылығын тағайындайды;

      6) Орталықтың мақсаты үшін өзге де органдарды құру, олардың нысанын, құзыретін және функцияларын айқындау, сондай-ақ оларды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімдерді қабылдайды;

      7) Кеңес туралы ережеде айқындалатын өзге де өкілеттіктері болады.

      4. Кеңес туралы ережені және оның құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

10-1-бап. Орталықты Басқарушы

      1. Орталықты Басқарушыны Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады.

      2. Орталықты Басқарушының өкілеттіктерін Кеңес айқындайды.

      Ескерту. Конституциялық заң 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 22.12.2017 № 119-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Орталықтың әкімшілігі

      1. Орталықтың әкімшілігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құратын, Орталық органдарының, олардың ұйымдарының және қатысушыларының қызметі, сондай-ақ олардың жұмыскерлері үшін жағдайды қамтамасыз ететін және өз құзыреті шегінде олардың мүдделерін білдіретін коммерциялық емес ұйым болып табылады.

      2. Орталық әкімшілігінің Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес нысаналы аударым түрінде республикалық бюджет қаражатынан, Орталықтың қатысушылары енгізетін алымдар мен төлемдерден, сондай-ақ Орталықтың актілерінде тыйым салынбаған өзге де көздерден қалыптастырылатын өз бюджеті болады.

      Орталықтың әкімшілігі осы тармақта көзделген қаражатты үнемдеу есебінен резервтер құруға құқылы. Резервтерді құру, сондай-ақ оларды пайдалану тәртібі мен шарттары Орталықтың актілерінде айқындалады.

      2-1. Осы баптың 2-тармағына сәйкес бюджеттен Орталықтың әкімшілігі алған нысаналы аударым, оның ішінде осы бюджеттік қаражаттан үнемдеу болған жағдайда, ұзақ мерзімді активтерді сатып алу, Орталықтың органдары мен олардың ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету және қаржыландыру мақсаттары үшін пайдаланылады.

      3. Директорлар кеңесі Орталық әкімшілігінің басқару органы болып табылады. Орталық әкімшілігінің ағымдағы қызметіне басшылықты төраға басқаратын басқарма жүзеге асырады.

      Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің), директорлар кеңесі мен басқарманың өкілеттіктерін, директорлар кеңесі мен басқарманың сандық құрамын, оларды сайлау тәртібін және мүшелерінің өкілеттік мерзімін, сондай-ақ директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшерін айқындау тәртібін Кеңес айқындайды.

      4. Орталық әкімшілігінің мынадай өкілеттіктері болады:

      1) қаржылық қызметтер көрсетуді реттеуді және Орталықтағы олармен байланысты қызметті қоспағанда, Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитетімен келісу бойынша Кеңеске Орталықтың даму стратегиясын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      2) Кеңестің алдында Орталықтың бекітілген даму стратегиясының іске асырылуы туралы есеп береді және Кеңеске Орталықтың қызметі туралы жылдық есепті бекітуге ұсынады;

      3) Кеңес айқындайтын негіздер бойынша және тәртіппен Орталық қатысушыларына қатысты шаралар қолданады;

      4) Кеңес қаулыларының жобаларын әзірлейді, оларды Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитетімен келіседі, оларды жария талқылауға шығарады және қабылдау үшін Кеңеске ұсынады;

      5) қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу саласына және Орталықтағы олармен байланысты қызметке қатысты емес мәселелер бойынша реттеу ережелері түрінде актілерді қабылдайды;

      6) Орталықтың жылдық және орта мерзімді бюджеттерін дайындайды және бекітеді;

      7) Кеңеске Орталықтың мақсаттары үшін қажетті қосалқы және өзге де органдарды құру, оларды тарату немесе қайта ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      8) Орталықтың мақсатына қол жеткізу және оның операцияларын ұйымдастыру үшін басқа да халықаралық және өңірлік қаржы орталықтарымен, даму институттарымен және басқа да ұйымдармен байланыстар орнатады және олардың дамуын қамтамасыз етеді, осыған орай, Орталықтың басқа да органдарының өкілеттіктеріне жататындарды қоспағанда, кез келген келісімдерді, шарттарды, келісімшарттарды жасасады;

      9) Орталық қатысушылары немесе органдары жұмыскерлерінің визалар алуына және Орталық қатысушыларына жұмыс күшін тартуға жәрдем көрсетеді;

      10) Кеңес қаулыларында айқындалатын өзге де өкілеттіктері болады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

12-бап. Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті

      1. Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті қаржылық қызметтер көрсетуді реттеуді және Орталықтағы олармен байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.

      2. Комитеттің Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес нысаналы аударым түрінде республикалық бюджет қаражатынан, сондай-ақ Орталықтың қатысушылары енгізетін алымдар мен төлемдерден қалыптастырылатын өз бюджеті болады.

      2-1. Осы баптың 2-тармағына сәйкес Орталықтың әкімшілігі арқылы Комитет алған нысаналы аударым Комитеттің қызметін қамтамасыз ету және қаржыландыру мақсаттары үшін пайдаланылады.

      3. Орталықтың Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті:

      1) қаржылық қызметтер көрсетуді реттеуге және Орталықтағы олармен байланысты қызметке қатысты Орталықтың органдары актілерінің жобаларын әзірлейді, оларды жария талқылауға шығарады және қабылдау үшін Орталықтың тиісті актілерін қабылдауға жауапты органға ұсынады;

      2) қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу саласына және Орталықтағы олармен байланысты қызметке қатысты мәселелер бойынша реттеу ережелері түрінде актілерді қабылдайды;

      3) Орталық қатысушыларын тіркеуді, аккредиттеуді және лицензиялауды жүзеге асырады;

      4) Орталық қатысушыларының тізілімін жүргізеді;

      5) тұтынушылардың құқықтарын қорғауды, Орталық қатысушыларының қызметін бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады, оларға қатысты шаралар қабылдайды;

      5-1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы актілерді әзірлейді, оларды жария талқылауға шығарады және оларды қабылдайды, сондай-ақ Орталық қатысушыларының оларды сақтауын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      6) Кеңес қаулыларында айқындалатын өзге де өкілеттіктері болады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.03.2017 № 52-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2022 № 176-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

13-бап. Орталықтың соты

      1. Осы баптың 4-тармағында көзделген дауларды сот қарауын Орталықтың соты ғана жүзеге асырады, оның мақсаты тараптардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау, Орталықтың қолданыстағы құқығының орындалуын қамтамасыз ету болады.

      2. Орталықтың соты өз қызметінде тәуелсіз және Қазақстан Республикасының сот жүйесіне кірмейді.

      3. Орталықтың соты екі сатыдан: бірінші сатыдағы соттан және апелляциялық соттан тұрады.

      3-1. Орталық сотының төрағасы мен судьяларын Орталықты Басқарушының ұсынымы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды және босатады.

      4. Орталықтың соты қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізуді жүзеге асырмайды және мыналарға:

      1) Орталық қатысушыларының, Орталық органдарының және (немесе) олардың шетелдік жұмыскерлерінің арасында туындайтын дауларды қарау мен шешуге;

      2) Орталықта жүзеге асырылған және Орталықтың құқығына бағынысты кез келген операцияға қатысты дауларды қарау мен шешуге;

      3) тараптардың келісімі бойынша Орталықтың сотына берілген дауларды қарау мен шешуге қатысты айрықша юрисдикцияға ие болады.

      5. Орталықтың соты өз қызметінде Англияның және Уэльстің процестік қағидаттары мен нормаларына және (немесе) әлемнің жетекші қаржы орталықтарының стандарттарына негізделуге тиіс болатын Кеңестің "Астана" халықаралық қаржы орталығының соты туралы" қаулысын басшылыққа алады.

      Кеңестің "Астана" халықаралық қаржы орталығының соты туралы" қаулысында соттың құрамы, соттың лауазымды адамдарын лауазымға тағайындау және лауазымынан босату тәртібі, судьяларға және соттың лауазымды адамдарына қойылатын біліктілік талаптары және Орталық сотының жұмыс істеуіне қатысты басқа да мәселелер айқындалады.

      6. Орталықтың соты дауларды шешу кезінде Орталықтың қолданыстағы құқығын басшылыққа алады, сондай-ақ нақты даулар бойынша Орталық сотының заңды күшіне енген шешімдерін және жалпы құқықтың басқа да юрисдикциясы соттарының күшіне енген шешімдерін ескеруі мүмкін.

      7. Орталықтың аппеляциялық сотының шешімдері түпкілікті болып табылады, шағым жасауға жатпайды және барлық жеке және заңды тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

      8. Қазақстан Республикасында Орталық сотының шешімдерін орындау Қазақстан Республикасы соттарының сот актілерін орындау сияқты сол бір тәртіппен және сол бір шарттарда жүзеге асырылады. Бұл ретте Орталық актілерінде айқындалған тәртіппен Орталық соты шешімдерінің қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы қамтамасыз етілуге тиіс.

      9. Орталықтың аумағында Қазақстан Республикасы соттарының шешімдерін орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      10. Орталықтың соты Орталық актілерінің нормаларын түсіндіру бойынша айрықша құзыретке ие болады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.12.2019 № 296-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

14-бап. Халықаралық төрелік орталығы

      1. Халықаралық төрелік орталығы тараптар арасында төрелік келісім болған жағдайда дауларды қарайды.

      2. Халықаралық төрелік орталығы Кеңестің "Халықаралық төрелік орталығы туралы" қаулысына сәйкес қалыптастырылады және жұмыс істейді.

      3. Қазақстан Республикасында Халықаралық төрелік орталығының шешімдерін тану және орындау Қазақстан Республикасындағы төреліктер шығарған төрелік шешімдерді тану және орындау сияқты сол бір тәртіппен және сол бір шарттарда жүзеге асырылады. Бұл ретте Орталықтың актілерінде айқындалған тәртіппен Халықаралық төрелік орталығы шешімдерінің қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы қамтамасыз етілуге тиіс.

      4. Орталықтың аумағында төреліктердің шешімдерін тану және орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15-бап. Орталықтың тілі

      Орталықтың бүкіл аумағында Орталық реттейтін қоғамдық қатынастардың барлық салаларында пайдаланылатын ағылшын тілі Орталықтың ресми тілі болып табылады.

16-бап. Орталық актілерінің тілі

      Орталықтың актілері ағылшын тілінде әзірленеді және қабылданады. Орталықтың актілерін қазақ немесе орыс тіліне аударуға жол беріледі. Мұндай актілердің ресми аудармасын Орталық жүзеге асырады.

17-бап. Құжаттаманы жүргізу тілі

      Орталықтың аумағында есептік-статистикалық, қаржылық, техникалық және өзге де құжаттаманы жүргізу ағылшын тілінде жүзеге асырылады.

18-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауап беру тілі

      Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне Орталық органдарының жауаптары, оның ішінде оларға қоса берілетін құжаттар ағылшын тілінде немесе өтініш жасалған тіл қазақ немесе орыс тілі болған жағдайда, өтініш жасалған тілде жазылады.

19-бап. Сот ісін жүргізу тілі

      Орталықта сот ісін жүргізу тараптардың өтініші бойынша қазақ немесе орыс тіліне аударыла отырып, ағылшын тілінде жүргізіледі.

20-бап. Мәмілелер тілі

      1. Егер тараптардың келісімімен өзгеше айқындалмаса, Орталық қатысушыларының Орталықтың аумағында жазбаша нысанда жасалатын барлық мәмілелері ағылшын тілінде жазылады.

      2. Тараптарының бірі Орталықтың қатысушысы болып табылатын, жазбаша нысанда жасалатын мәмілелер ағылшын не қазақ немесе орыс тілдерінде жазылады.

21-бап. Өтпелі ережелер

      Осы Конституциялық заңның 3-бабында, 4-бабының 2-тармағында, 5-бабының 3-тармағында, 6-бабында, 7-бабының 4-тармағында, 8-бабында, 9-бабының 3-тармағында, 11-бабының 3-тармағында, 13-бабының 5-тармағында және 14-бабының 2-тармағында көзделген Орталық актілерін Орталықтың органдары осы Конституциялық заң қолданысқа енгізілген күннен бастап екі жыл ішінде әзірлеуге және қабылдауға тиіс.

22-бап. Осы Конституциялық заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Конституциялық заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 7-баптың 5-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 10, 51-құжат; 2007 ж., № 17, 141-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 22, 128-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.Назарбаев

О Международном финансовом центре "Астана"

Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.22
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Конституционном законе

      В настоящем Конституционном законе используются следующие основные понятия:

      1) Международный финансовый центр "Астана" (далее – Центр) – территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере;

      2) фондовая биржа – юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами в Центре;

      3) лицензирование – комплекс мероприятий, связанных с выдачей разрешения на осуществление деятельности на территории Центра, требующей наличия лицензии;

      4) акт Центра – письменный официальный документ, принятый органом Центра, регулирующий отношения, возникающие между участниками Центра и (или) органами Центра, и (или) их работниками;

      5) участники Центра – юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Центра, а также иные юридические лица, аккредитованные Центром;

      6) работник участника или органа Центра – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с участником или органом Центра, в обязанности которого входит реализация основных задач и целей участника или органа Центра;

      7) члены семьи работника участника или органа Центра – супруг (супруга) работника участника или органа Центра и их дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста;

      8) реестр Центра идентификационных номеров – информационная система, предназначенная для учета и хранения сведений о созданных и прекративших деятельность органах Центра, их организациях и участниках Центра, формирования и хранения сведений о присвоенных идентификационных номерах;

      9) идентификационный номер – уникальный номер, формируемый в форме бизнес-идентификационного номера для органов Центра, их организаций и участников Центра, позволяющий произвести записи о сведениях, относящихся к ним, в реестре Центра идентификационных номеров.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 156-VІI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2022 № 176-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Цель, задачи и принципы деятельности Центра и его регулирования

      1. Целью Центра является формирование ведущего международного центра финансовых услуг.

      2. Задачами Центра являются:

      1) содействие в привлечении инвестиций в экономику Республики Казахстан путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг;

      2) развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала;

      3) развитие в Республике Казахстан рынка страховых, банковских услуг, исламского финансирования, финансовых технологий, цифровых активов, электронной коммерции и инновационных проектов;

      4) развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных практик;

      5) приобретение международного признания как финансового центра.

      3. Деятельность Центра основывается на следующих принципах:

      1) эффективности деятельности участников Центра;

      2) прозрачности деятельности Центра и его участников;

      3) добросовестности участников Центра;

      4) профессионализме участников Центра в оказании финансовых услуг;

      5) применении в деятельности участников Центра международных стандартов и лучших международных практик.

      4. Регулирование Центра осуществляется в соответствии с принципом независимости Центра и его участников.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным конституционными законами РК от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2022 № 176-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Деятельность, осуществляемая на территории Центра, и его участники

      1. Требования к юридическим лицам и порядок их аккредитации в качестве участников Центра, виды их деятельности, осуществление которых допускается на территории Центра, порядок лицензирования и предъявляемые требования к участникам Центра, а также порядок создания и регистрации юридических лиц на территории Центра, их организационно-правовые формы определяются актами Центра.

      1-1. Идентификационные номера, формируемые для органов Центра, их организаций и участников Центра, признаются и применяются наравне с идентификационными номерами, формируемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      1-2. Порядок создания, ведения и использования реестра Центра идентификационных номеров, порядок формирования идентификационных номеров для органов Центра, их организаций и участников Центра определяются Управляющим Центром.

      2. Порядок выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг на территории Центра устанавливается Комитетом Центра по регулированию финансовых услуг.

      Порядок выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения иных финансовых инструментов, размещение и (или) обращение которых осуществляются на фондовой бирже, устанавливается фондовой биржей.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Действующее право Центра

      1. Действующее право Центра основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из:

      1) настоящего Конституционного закона;

      2) не противоречащих настоящему Конституционному закону актов Центра, которые могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых органами Центра в пределах предоставленных настоящим Конституционным законом полномочий;

      3) действующего права Республики Казахстан, которое применяется в части, не урегулированной настоящим Конституционным законом и актами Центра.

      2. Порядок разработки, согласования с уполномоченными органами, регистрации, введения в действие, опубликования, внесения изменений, дополнений, а также прекращения действия актов Центра определяется актами Центра.

      3. Органы Центра вправе принимать акты, которые регулируют возникающие между участниками Центра и (или) органами Центра, и (или) их работниками:

      1) гражданско-правовые отношения;

      2) гражданско-процессуальные отношения;

      3) финансовые отношения;

      4) административные процедуры;

      5) процедуры закупок органами Центра товаров, работ и услуг.

      Органы Центра в случаях, прямо предусмотренных настоящим Конституционным законом, принимают акты, регулирующие отношения, не предусмотренные частью первой настоящего пункта.

      В целях обеспечения национальных интересов Республики Казахстан и исключения условий для возникновения угроз национальной безопасности Республики Казахстан актами Центра могут устанавливаться отдельные ограничения для участников Центра.

      4. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Конституционном законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4-1. Особый режим регулирования в сфере цифровых активов

      1. Понятие и виды цифровых активов, а также порядок и условия выпуска (за исключением цифрового майнинга), размещения, обращения, хранения цифровых активов в Центре определяются актами Центра.

      2. Требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования в Центре определяются актами Центра.

      3. Для обеспечения информационной безопасности биржи цифровых активов должны:

      1) приобрести услуги оперативного центра информационной безопасности в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан;

      2) оповещать Национальный координационный центр информационной безопасности и оперативный центр информационной безопасности, оказывающий услуги бирже цифровых активов, о самостоятельно выявленных инцидентах информационной безопасности в порядке и сроки, которые определены правилами проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

      3) разрабатывать и реализовывать политику по управлению инцидентами информационной безопасности и план обеспечения непрерывности их деятельности;

      4) соблюдать иные требования, предусмотренные актами Центра к биржам цифровых активов.

      4. Биржи цифровых активов в целях защиты интересов потребителей обязаны уведомлять физических и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с необеспеченными цифровыми активами.

      5. Порядок и механизмы взаимодействия биржи необеспеченных цифровых активов и (или) участника Центра, имеющего лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами с банком второго уровня Республики Казахстан, определяются актом Центра по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      6. Перечень, сроки и порядок представления отчетности бирж цифровых активов определяются актом Центра по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Конституционным законом РК от 30.12.2022 № 176-VII (вводится в действие с 01.04.2023).

Статья 5. Денежные обязательства участников Центра и валютное регулирование

      1. Денежные обязательства участников Центра выражаются и исполняются в валюте, предусмотренной договором.

      2. Денежные обязательства участников торгов фондовой биржи выражаются и исполняются в валютах, определяемых правилами фондовой биржи.

      3. Условия и порядок проведения валютных операций, связанных с оказанием финансовых и профессиональных услуг на территории Центра, устанавливаются актами Центра по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

      4. Требования учетной регистрации валютных договоров, на основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения капитала, присвоения учетного номера счету в иностранном банке, а также требования по уведомлению о проведенных валютных операциях, установленные Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", не распространяются на валютные операции, проводимые участниками Центра на его территории.

      Требования к перечню сведений и порядку их представления банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан, осуществляющими валютные операции по поручению участников Центра, определяются актами Центра по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

      5. Актами Центра по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан устанавливаются требования к участникам Центра по представлению сведений о проводимых валютных операциях, а также порядок информационного взаимодействия между органами Центра и Национальным Банком Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие с 01.07.2019).

Статья 5-1. Инвестиционный резидент Центра

      1. Инвестиционным резидентом Центра является иностранец или лицо без гражданства, осуществившие инвестиции в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства Центра, а также соответствующие следующим условиям:

      не является резидентом Республики Казахстан в целях Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) в течение последних двадцати лет, предшествующих первичному обращению для участия в программе инвестиционного налогового резидентства Центра;

      не является лицом, гражданство Республики Казахстан которого прекращено в течение последних двадцати лет, предшествующих обращению для участия в программе инвестиционного налогового резидентства Центра.

      2. Программой инвестиционного налогового резидентства Центра является акт Центра, направленный на привлечение инвестиций, устанавливающий объем и инструменты инвестирования. Программа инвестиционного налогового резидентства Центра принимается по согласованию с органами национальной безопасности, внутренних дел, центральным уполномоченным органом по государственному планированию, государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

      Сноска. Конституционный закон дополнен статьей 5-1 в соответствии с Конституционным законом РК от 30.12.2019 № 296-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 6. Налоговый режим на территории Центра

      1. Налоговый режим на территории Центра определяется Налоговым кодексом, за исключением изъятий, установленных настоящей статьей.

      2. Органы Центра и их организации до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога при соблюдении условий, определенных актами Центра.

      3. Участники Центра, за исключением биржи цифровых активов, до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога по доходам, полученным от оказания на территории Центра следующих финансовых услуг:

      1) банковские услуги исламского банка;

      2) услуги перестрахования и страховые брокерские услуги;

      3) услуги по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также обеспечению выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов;

      4) брокерские и (или) дилерские, андеррайтинговые услуги;

      5) другие финансовые услуги, определяемые совместным актом Центра, центрального уполномоченного органа по государственному планированию и государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      4. Участники Центра до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога по доходам, полученным от юридических, аудиторских, бухгалтерских, консалтинговых услуг, оказываемых органам Центра, а также участникам Центра, оказывающим услуги, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

      5. Для целей пунктов 3 и 4 настоящей статьи порядок ведения раздельного учета доходов, подлежащих освобождению от корпоративного подоходного налога и подлежащих налогообложению, а также расходов, подлежащих отнесению на вычеты, определяется совместным актом Центра, центрального уполномоченного органа по государственному планированию и государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      6. Иностранцы, являющиеся работниками участника или органа Центра, до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от деятельности в Центре по трудовому договору, заключенному с участником Центра, оказывающим услуги, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, или органом Центра.

      7. Физические и юридические лица до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты индивидуального и корпоративного подоходного налогов по доходам:

      1) от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, находящихся на дату реализации в официальных списках фондовой биржи;

      2) от прироста стоимости при реализации акций участников-юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим правом Центра, или долей участия в уставных капиталах участников-юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим правом Центра;

      3) в виде дивидендов и вознаграждений по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов или вознаграждений в официальных списках фондовой биржи;

      4) в виде дивидендов по акциям участников-юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим правом Центра, или по долям участия в уставных капиталах участников-юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим правом Центра;

      5) из источников за пределами Республики Казахстан, если физические лица являются инвестиционными резидентами Центра и признаются резидентом Республики Казахстан в целях Налогового кодекса.

      Для целей применения настоящего подпункта инвестиционный резидент Центра уплачивает обязательный платеж в бюджет за выдачу документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса, в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом.

      Для целей применения подпунктов 1) и 3) части первой настоящего пункта под ценными бумагами, находящимися в официальных списках фондовой биржи, понимаются ценные бумаги, определенные в соответствии с действующим правом Центра.

      Положения подпункта 3) части первой настоящего пункта применяются к дивидендам по ценным бумагам, по которым осуществлялись торги на бирже в соответствии с критериями, определенными совместным актом Центра, центрального уполномоченного органа по государственному планированию и государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

      8. Органы Центра и участники Центра, оказывающие услуги, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога по объектам, расположенным на территории Центра.

      8-1. Не является оборотом по реализации, облагаемым налогом на добавленную стоимость:

      1) получение администрацией Центра бюджетных средств в виде целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      2) получение органами Центра от администрации Центра денег, полученных в виде целевого перечисления из бюджета.

      8-2. Услуги участников Центра, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

      8-3. Выполненные работы, оказанные услуги нерезидентом на возмездной основе, местом реализации которых признается Республика Казахстан, не являются оборотом по приобретению работ и услуг от нерезидента, если работы выполнены и услуги оказаны органам Центра и (или) их организациям.

      9. Налоговое администрирование и взаимодействие органов государственных доходов с органами и участниками Центра по вопросам налогообложения органов и участников Центра определяются совместными актами органов Центра и органов государственных доходов.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2); от 30.12.2022 № 176-VII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 7. Визовый режим иностранцев и лиц без гражданства

      1. Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в Центре, получают въездную визу в загранучреждениях Республики Казахстан либо по прибытии в международные аэропорты Республики Казахстан.

      2. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся работниками участников или органов Центра, инвестиционные резиденты Центра и члены их семей получают въездную визу сроком действия до пяти лет.

      2-1. Выдача, аннулирование, восстановление, сокращение срока действия визы инвестиционным резидентам Центра осуществляются на основании ходатайства администрации Центра в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Продление срока действия виз лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, по ходатайству администрации Центра может осуществляться без выезда за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Условия и порядок въезда в Республику Казахстан и выезда из Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан для осуществления деятельности в Центре, определяются органами Центра по согласованию с соответствующими государственными органами Республики Казахстан.

      5. Граждане стран Организации экономического сотрудничества и развития, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Республики Сингапур и Княжества Монако, а также стран, определяемых Правительством Республики Казахстан, получают право на безвизовый въезд сроком до тридцати календарных дней со дня въезда на территорию Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 30.12.2019 № 296-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 8. Привлечение иностранной рабочей силы

      1. Участники и органы Центра вправе привлекать для осуществления деятельности в Центре иностранцев и лиц без гражданства без получения на то разрешения.

      Привлекаемые участниками и органами Центра иностранцы и лица без гражданства освобождены от обязанности получения разрешения на трудоустройство в Республике Казахстан.

      2. Участники и органы Центра обязаны иметь в наличии и хранить по каждому привлеченному работнику документы, подтверждающие их высокую квалификацию, а привлеченный иностранец и лицо без гражданства обязаны представить их участнику или органу Центра.

      Перечень документов, подтверждающих высокую квалификацию иностранца и лица без гражданства, определяется Комитетом Центра по регулированию финансовых услуг.

      3. Администрация Центра ведет учет привлеченной участниками и органами Центра иностранной рабочей силы. Сведения о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства администрацией Центра представляются в уполномоченный орган по вопросам миграции населения. Состав сведений, представляемых уполномоченному органу по вопросам миграции населения, периодичность и порядок их предоставления определяются совместным актом администрации Центра и уполномоченного органа по вопросам миграции населения.

      Участники и органы Центра представляют сведения о привлеченных иностранцах и лицах без гражданства в администрацию Центра в соответствии с актами Центра.

      Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Конституционным законом РК от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Органы Центра

      1. Органами Центра являются:

      1) Совет по управлению Центром;

      1-1) Управляющий Центром;

      2) администрация Центра;

      3) Комитет Центра по регулированию финансовых услуг;

      4) суд Центра;

      5) Международный арбитражный центр.

      2. Органы Центра в пределах предоставленных им настоящим Конституционным законом и актами Центра полномочий независимы в своей деятельности.

      3. Организация и порядок проведения контроля и надзора за деятельностью участников Центра определяются настоящим Конституционным законом и актами Центра.

      4. Порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета, выделенных Центру, определяется совместным актом Управляющего Центром и центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Совет по управлению Центром

      1. Совет по управлению Центром (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, возглавляемым Президентом Республики Казахстан.

      2. Основными задачами Совета являются определение стратегических направлений развития Центра и содействие в создании благоприятных условий для формирования ведущего международного центра финансовых услуг.

      3. Совет имеет следующие полномочия:

      1) определяет стратегию развития Центра;

      2) утверждает годовой отчет о деятельности Центра;

      3) принимает акты Центра в виде постановлений по вопросам, отнесенным настоящим Конституционным законом к его компетенции, в пределах, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 настоящего Конституционного закона;

      4) определяет структуру органов Центра;

      5) назначает руководство Комитета Центра по регулированию финансовых услуг;

      6) принимает решения о создании иных органов для цели Центра, определении их формы, компетенции и функций, а также их упразднении или реорганизации;

      7) имеет иные полномочия, определяемые положением о Совете.

      4. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Казахстан.

Статья 10-1. Управляющий Центром

      1. Управляющий Центром назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

      2. Полномочия Управляющего Центром определяются Советом.

      Сноска. Конституционный закон дополнен статьей 10-1 в соответствии с Конституционным законом РК от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Администрация Центра

      1. Администрацией Центра является некоммерческая организация, создаваемая Национальным Банком Республики Казахстан, обеспечивающая условия для деятельности органов, их организаций и участников Центра, также их работников и представляющая их интересы в пределах своей компетенции.

      2. Администрация Центра имеет собственный бюджет, формируемый из средств республиканского бюджета в виде целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, сборов и платежей, вносимых участниками Центра, а также иных не запрещенных актами Центра источников.

      Администрация Центра вправе создавать резервы за счет экономии средств, предусмотренных настоящим пунктом. Порядок и условия создания резервов, а также их использования определяются актами Центра.

      2-1. Целевое перечисление, полученное администрацией Центра из бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в том числе в случае образования экономии данных бюджетных средств, используется для целей приобретения долгосрочных активов, обеспечения и финансирования деятельности органов Центра и их организаций.

      3. Органом управления администрации Центра является совет директоров. Руководство текущей деятельностью администрации Центра осуществляет правление, возглавляемое председателем.

      Полномочия общего собрания акционеров (единственного акционера), совета директоров и правления, количественный состав совета директоров и правления, порядок их избрания и срок полномочий членов, а также порядок определения размера вознаграждения членов совета директоров и правления определяются Советом.

      4. Администрация Центра имеет следующие полномочия:

      1) по согласованию с Комитетом Центра по регулированию финансовых услуг вносит предложения Совету по определению стратегии развития Центра, за исключением регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Центре;

      2) отчитывается перед Советом о реализации утвержденной стратегии развития Центра и представляет Совету на утверждение годовой отчет о деятельности Центра;

      3) принимает меры в отношении участников Центра по основаниям и в порядке, определяемым Советом;

      4) разрабатывает проекты постановлений Совета, согласовывает их с Комитетом Центра по регулированию финансовых услуг, выносит их на публичное обсуждение и представляет для принятия Совету;

      5) принимает акты в виде регулятивных положений по вопросам, не относящимся к сфере регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Центре;

      6) подготавливает и утверждает годовой и среднесрочный бюджеты Центра;

      7) вносит предложения Совету по созданию вспомогательных и иных органов, необходимых для целей Центра, их упразднению или реорганизации;

      8) устанавливает и обеспечивает развитие связей с другими международными и региональными финансовыми центрами, институтами развития и другими организациями для достижения цели Центра и организации его операций, в связи с чем заключает любые соглашения, договоры, контракты, за исключением относящихся к полномочиям других органов Центра;

      9) оказывает содействие в получении виз работниками участников или органов Центра и привлечении участниками Центра рабочей силы;

      10) имеет иные полномочия, определяемые постановлениями Совета.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Комитет Центра по регулированию финансовых услуг

      1. Комитет Центра по регулированию финансовых услуг является юридическим лицом, осуществляющим регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Центре.

      2. Комитет имеет собственный бюджет, формируемый из средств республиканского бюджета в виде целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, а также сборов и платежей, вносимых участниками Центра.

      2-1. Целевое перечисление, полученное Комитетом из бюджета через администрацию Центра в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, используется для целей обеспечения и финансирования деятельности Комитета.

      3. Комитет Центра по регулированию финансовых услуг:

      1) разрабатывает проекты актов органов Центра, касающиеся регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Центре, выносит их на публичное обсуждение и представляет для принятия органу, ответственному за принятие соответствующих актов Центра;

      2) принимает акты в виде регулятивных положений по вопросам, относящимся к сфере регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Центре;

      3) осуществляет регистрацию, аккредитацию и лицензирование участников Центра;

      4) ведет реестр участников Центра;

      5) осуществляет защиту прав потребителей, контроль и надзор за деятельностью участников Центра, принимает в отношении них меры;

      5-1) разрабатывает акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, выносит их на публичное обсуждение и принимает их, а также осуществляет контроль и надзор за их соблюдением участниками Центра;

      6) имеет иные полномочия, определяемые постановлениями Совета.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 13.03.2017 № 52-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2022 № 176-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Суд Центра

      1. Судебное рассмотрение споров, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется только судом Центра, который имеет своей целью защиту прав, свобод и законных интересов сторон, обеспечение исполнения действующего права Центра.

      2. Суд Центра независим в своей деятельности и не входит в судебную систему Республики Казахстан.

      3. Суд Центра состоит из двух инстанций: суд первой инстанции и апелляционный суд.

      3-1. Председатель и судьи суда Центра назначаются и освобождаются Президентом Республики Казахстан по рекомендации Управляющего Центром.

      4. Суд Центра не осуществляет уголовное и административное судопроизводство и обладает исключительной юрисдикцией в отношении:

      1) рассмотрения и разрешения споров, возникающих между участниками Центра, органами Центра и (или) их иностранными работниками;

      2) рассмотрения и разрешения споров, касающихся любой операции, осуществленной в Центре и подчиненной праву Центра;

      3) рассмотрения и разрешения споров, переданных суду Центра по соглашению сторон.

      5. Суд Центра в своей деятельности руководствуется постановлением Совета "О суде Международного финансового центра "Астана", которое должно быть основано на процессуальных принципах и нормах Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров.

      Постановлением Совета "О суде Международного финансового центра "Астана" определяются состав суда, порядок назначения и освобождения должностных лиц суда от должности, квалификационные требования к судьям и должностным лицам суда и другие вопросы, касающиеся функционирования суда Центра.

      6. Суд Центра при разрешении споров руководствуется действующим правом Центра, а также может учитывать вступившие в законную силу решения суда Центра по конкретным спорам и вступившие в силу решения судов других юрисдикций общего права.

      7. Решения апелляционного суда Центра являются окончательными, не подлежат обжалованию и обязательны для всех физических и юридических лиц.

      8. Исполнение решений суда Центра в Республике Казахстан осуществляется в том же порядке и на тех же условиях, что и исполнение судебных актов судов Республики Казахстан. При этом должен быть обеспечен перевод решений суда Центра на казахский или русский язык в порядке, определенном актами Центра.

      9. Исполнение решений судов Республики Казахстан на территории Центра осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      10. Суд Центра обладает исключительной компетенцией по толкованию норм актов Центра.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Конституционными законами РК от 22.12.2017 № 119-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2019 № 296-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Международный арбитражный центр

      1. Международный арбитражный центр рассматривает споры в случае наличия между сторонами арбитражного соглашения.

      2. Международный арбитражный центр формируется и функционирует в соответствии с постановлением Совета "О Международном арбитражном центре".

      3. Признание и исполнение решений Международного арбитражного центра в Республике Казахстан осуществляются в том же порядке и на тех же условиях, что и признание, и исполнение арбитражных решений, вынесенных арбитражами в Республике Казахстан. При этом должен быть обеспечен перевод решений Международного арбитражного центра на казахский или русский язык в порядке, определенном актами Центра.

      4. Признание и исполнение решений арбитражей на территории Центра осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Язык Центра

      Официальным языком Центра является английский язык, используемый во всех регулируемых Центром сферах общественных отношений на всей территории Центра.

Статья 16. Язык актов Центра

      Акты Центра разрабатываются и принимаются на английском языке. Допускается перевод актов Центра на казахский или русский язык. Официальный перевод таких актов осуществляет Центр.

Статья 17. Язык ведения документации

      Ведение учетно-статистической, финансовой, технической и иной документации на территории Центра осуществляется на английском языке.

Статья 18. Язык ответов на обращения физических и юридических лиц

      Ответы органов Центра на обращения физических и юридических лиц, в том числе прилагаемые к ним документы, излагаются на английском языке или языке обращения при условии, что языком обращения является казахский или русский язык.

Статья 19. Язык судопроизводства

      Судопроизводство в Центре ведется на английском языке, по заявлению сторон с переводом на казахский или русский язык.

Статья 20. Язык сделок

      1. Все сделки участников Центра, совершаемые в письменной форме на территории Центра, излагаются на английском языке, если иное не определено соглашением сторон.

      2. Сделки, в которых одной из сторон является участник Центра, совершаемые в письменной форме, излагаются на английском либо на казахском или русском языках.

Статья 21. Переходные положения

      Акты Центра, предусмотренные статьей 3, пунктом 2 статьи 4, пунктом 3 статьи 5, статьей 6, пунктом 4 статьи 7, статьей 8, пунктом 3 статьи 9, пунктом 3 статьи 11, пунктом 5 статьи 13 и пунктом 2 статьи 14 настоящего Конституционного закона, должны быть разработаны и приняты органами Центра в течение двух лет со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

      1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 7, который вводится в действие с 1 января 2017 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года "О региональном финансовом центре города Алматы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 10, ст. 51; 2007 г., № 17, ст. 141; 2009 г., № 17, ст. 81; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 22, ст. 128; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45).


      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ