Прокуратура туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VІ ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!

      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасы прокуратурасының мәртебесін, құзыретін, қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Прокуратураның мақсаты

      Прокуратура мемлекет атынан Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген шекте және нысандарда жоғары қадағалауды жүзеге асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

2-бап. Прокуратура қызметінің құқықтық негіздері

      Прокуратураның құзыреті, қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібі Конституцияда және заңда айқындалады.

3-бап. Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және олардың қызметiнiң қағидаттары

      1. Прокуратура төмен тұрған прокурорлар жоғары тұрған прокурорларға және Бас Прокурорға бағынатын бiрыңғай орталықтандырылған жүйені құрайды.

      2. Прокуратура өз өкілеттіктерін заңдылық, басқа мемлекеттiк органдардан, лауазымды адамдардан тәуелсiз болу және Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп беру қағидаттарында жүзеге асырады.

      3. Прокуратура органдары өз функциялары мен өкiлеттiктерiн жүзеге асырған кезде олардың қызметiне араласуға тыйым салынады.

      4. Прокуратура кәсіпкерлік субъектілерінің, ұйымдардың және мемлекеттік органдардың қызметіне араласуға, олардың қызметіне тексеріс тағайындауға, заңда көзделмеген негіздер бойынша ақпарат не құжаттар сұратуға құқылы емес.

      5. Прокуратура органдары адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы, мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтау туралы заңнама талаптарына қайшы келмейтiндей деңгейде жария әрекет етеді.

4-бап. Прокуратураның міндеттері

      Прокуратура заңда белгіленген шекте мынадай міндеттерді:

      1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғауды және қалпына келтіруді;

      2) заңдылықты бұзуды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың зардабын анықтауды және жоюды;

      3) құқық қорғау органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді;

      4) заңда және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалған өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

2-тарау. ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ САЛАЛАРЫ

5-бап. Прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттары

      Прокуратура заңда белгіленген шекте және тәртіппен:

      1) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдар қызметінің, сондай-ақ олар қабылдайтын актілер мен шешімдердің;

      2) заңды күшіне енген сот актілерінің;

      3) атқарушылық іс жүргізудің және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің;

      4) құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың:

      сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел іздестіру және қарсы барлау қызметі;

      қылмыстық жазаларды орындау және мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолдану;

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын сақтау салаларындағы қызметінің;

      5) мемлекеттік құқықтық статистиканың және арнайы есепке алудың заңдылығын;

      6) заңда айқындалатын өзге де бағыттар бойынша заңдылықты жоғары қадағалауды (бұдан әрі - қадағалауды) жүзеге асырады.

6-бап. Қадағалау нысанасы, нысандары және шегі

      1. Прокуратура - мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, ал айрықша жағдайларда Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Бас Прокурордың тапсырмасы бойынша меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың актілерінің, әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Қадағалау тексерістер және заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізу, сондай-ақ күшіне енген актілерді бағалау арқылы жүзеге асырылады.

      3. Прокурор заңдылықтың сақталуын тексеруді өзінің құзыреті шегінде:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің;

      2) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының тапсырмалары негізінде тағайындайды және жүргізеді.

      4. Бас Прокурор орынбасарларының, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың, аудандар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының қызметіне тексерісті тағайындау және жүргізу туралы шешімдері:

      1) физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты өз құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың;

      2) шектелмеген адамдар қатарының;

      3) егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптың алдын алуға қажет болса, адамдардың, қоғамның және мемлекеттің;

      4) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен олардың лауазымды адамдары тарапынан жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне араласу фактілері бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін қабылданады.

      5. Алып тасталды – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6. Прокуратура органдары қадағалауды жүзеге асырған кезде өзге де мемлекеттік органдардың функцияларын алмастырмайды.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Тексерістер жүргізу тәртібі

      1. Прокурор, мына жағдайларды:

      1) осы Заңның 6-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайды, сондай-ақ құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметінде заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру кезінде жүргізілетін тексерістерді;

      2) алып тасталды – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) тексеріс тағайындауға осы органның не оның лауазымды адамының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жасалған шағым себеп болған жағдайды қоспағанда, құзыретіне тексеріс жүргізу кіретін уәкілетті мемлекеттік органға тексеріс жүргізуді тапсырады.

      Құзыретті орган прокурорға тексеріс нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде хабарлауға міндетті.

      2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тексерісті прокурор жүргізеді.

      Прокурор осы Заңның 6-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда тексерісті тағайындауға және жүргізуге құқылы.

      3. Тексеріс жүргізу туралы қаулы шығарылады, ол құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органда тіркеледі.

      Заңдылықтың сақталуын тексеру отыз жұмыс күнінен аспайтын уақыт ішінде жүргізіледі.

      Қосымша материалдарды талап етіп алдыру қажет болған кезде, сондай-ақ тексеріс көлемінің ауқымдылығына байланысты айрықша жағдайларда оны жүргізу мерзімі отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге және Бас Прокурормен, оның орынбасарымен, облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен келісу бойынша ғана ұзартылуы мүмкін.

      Сараптама тағайындалған, сондай-ақ шет мемлекеттерден мәліметтер мен құжаттар алу қажет болған жағдайларда - оларды алғанға дейін, сондай-ақ тексеріс жүргізуге кедергі келтіретін өзге де жағдайларда тексеріс тоқтатыла тұруы мүмкін.

      Тоқтатыла тұрған тексерісті жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап жалғасады.

      Тексерістерді тағайындау туралы қаулыларды тіркеудің осы тәртібі және оларды жүргізу мерзімдері қылмыстық процестік, қылмыстық-атқару заңнамасы, атқарушылық іс жүргізу, әкімшілік құқық бұзушылық, жедел іздестіру және қарсы барлау қызметі туралы заңнама шеңберінде жүргізілетін тексерістерге қолданылмайды.

      4. Тексерісті тағайындау туралы қаулыда көрсетілген адамдар ғана тексеріс жүргізе алады.

      5. Тексерісті жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) егер құжаттар, ақпарат тексеріс объектісі болып табылмаса немесе тексеріс нысанасына жатпаса, олардың берілуін талап етуге;

      2) тексеріс жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асыруға;

      3) тексерілетін субъектінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруге құқылы емес.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Заңдылықтың жай-күйін талдау

      1. Заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізудің, оның ішінде құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелер мен ресурстарға қолжетімділікті пайдалана отырып талдау жүргізудің тәртібі осы заңда, өзге де заңнамалық актілерде және Бас Прокурордың актілерінде айқындалады.

      2. Заңдылықтың жай-күйін талдау прокурорлардың субъектілерге (объектілерге) бармастан статистикалық деректерді, мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтерін, азаматтық және қылмыстық істердің, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің материалдарын, сондай-ақ өзге де ақпарат көздерін зерделеу арқылы жүргізіледі.

      Заңдылықтың жай-күйін талдау нәтижелері анықтама түрінде ресімделеді. Заңдылықтың жай-күйін талдау нәтижелері бойынша осы Заңға сәйкес прокурорлық қадағалау не ден қою шаралары қабылданады.

      Прокурор мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан және меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардан заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізуге байланысты ақпаратты, құжаттар мен өзге де материалдарды талап етіп алдыруға құқылы.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Тексерілетін субъектілердің құқықтары мен міндеттері

      1. Тексерілетін субъектілер не олардың уәкілетті өкілдері прокурорлар тексеріс жүргізген кезде:

      1) мынадай:

      тексерілетін субъектіге тексеріс тағайындау туралы қаулыны бермеген;

      құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарында тіркеу міндетті болатын кезде, мұндай тіркеусіз тексеріс жүргізілген;

      осы Заңның 7-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өтіп кеткен;

      тексеріс тағайындау туралы қаулыда көрсетілмеген адамдар тексеріс жүргізген;

      заңнамада көзделген жағдайда мемлекеттік құпияларға қолжетімділігі туралы рұқсатын растайтын құжаты болмаған жағдайларда, объектіге тексеріс жүргізу үшін келген адамдарды жібермеуге;

      2) мынадай:

      жүргізілетін тексеріс нысанасына немесе тексеріс тағайындау туралы қаулыда көрсетілген кезеңге жатпайтын;

      мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтермен және құжаттармен танысуға құқық беретін тиісті рұқсаты немесе құжаты болмаған кезде осындай мәліметтер мен құжаттарды бермеуге;

      3) тексеріс тағайындау туралы қаулыға, сондай-ақ прокуратура органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) заңда белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

      2. Тексерілетін субъектілер не олардың уәкілетті өкілдері прокурорлар тексеріс жүргізген кезде:

      1) прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тексерілетін субъектінің аумағына және үй-жайларына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге міндетті.

      Прокуратура органдарының лауазымды адамдарының режимдік объектілердің аумағына және үй-жайларына кіруі тексерілетін ұйымда белгіленген өткізу және объектішілік режимдер туралы талаптар ескеріле отырып қамтамасыз етіледі;

      2) мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, прокуратура органдарының лауазымды адамдарына тексеріс нысанасы шегінде қағаз және электрондық жеткізгіштегі құжаттарды (мәліметтерді) не олардың көшірмелерін тексеріс нәтижелері туралы анықтамаға қоса тіркеу үшін беруге, сондай-ақ органдар мен ұйымдардың құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелері мен ресурстарына қолжетімділік жасауға;

      3) тексеріс тағайындау туралы қаулымен және оның нәтижелері туралы анықтамамен танысуға және оларды қол қойып алуға;

      4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы талаптарға сәйкес тексерісті жүзеге асыратын адамдар үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті.

10-бап. Үкіметтің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалау

      1. Прокуратура:

      1) осы Заңның 24-бабының 2-тармағында көрсетілген актілерді қоспағанда, Үкіметтің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының актілері мен шешімдерінің;

      2) меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдері физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдарға, шектелмеген адамдар қатарына қатысты болса не жария сипатқа ие болса, олардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Осы бапта көзделген қадағалауды прокуратура қабылданған актілер мен шешімдерді Бас Прокурордың актісімен айқындалған тәртіппен бағалау арқылы жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудегі заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Прокуратура қылмыстық-процестік заңнамада айқындалған өкілеттіктерге сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүзеге асырады.

12-бап. Жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметі және жасырын тергеу әрекеттері заңдылығының сақталуын қадағалау

      1. Жедел-іздестіру қызметі және жасырын тергеу әрекеттері заңдылығының сақталуын қадағалау қылмыстық-процестік заңнамада, осы Заңда, "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Бас Прокурордың актілерінде және онымен келісілген құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Қарсы барлау қызметі заңдылығының сақталуын қадағалау "Қарсы барлау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Бас Прокурор мен қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      2. Қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) заңнамада белгіленген жағдайларда жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларының жүргізілуін санкциялайды, оларды жүргізудің заңдылығын, сондай-ақ жасырын тергеу әрекеттерін жүргізудің заңдылығын тексереді;

      2) жедел-іздестіру іс-шараларының жүргізілуіне бастамашылық жасайды;

      3) заңдылықты, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзушылықтар анықталған кезде, жедел-іздестіру іс-шараларын тоқтатады;

      4) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.12.2017 № 118-VI Заңымен (01.03.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерінің заңдылығын қадағалау

      Заңды күшіне енген сот актілерін қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор заңда белгіленген тәртіппен және шекте:

      1) соттан сот актілері заңды күшіне енген қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істерді және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді, сондай-ақ үкімнің орындалу мәселелері бойынша материалдарды сұратады, қабылданған актілердің заңдылығын зерделейді және негіздер болған кезде оларға наразылық білдіреді;

      2) заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтінішхаттарды қарайды;

      3) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалау

      Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) осы Заңның 6-бабының 3 және 4-тармақтарында көзделген жағдайларда сот орындаушысы әрекеттерінің заңдылығын тексереді;

      1-1) заңда белгіленген жағдайларда сот орындаушыларының қаулыларын санкциялайды;

      2) заңда белгіленген жағдайларда сот орындаушысының іс жүргізуінен атқарушылық құжатты алады және оны басқа сот орындаушысына беру үшін "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аумағы бойынша тиісті әділет органына немесе жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына береді;

      3) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 21.01.2019 № 217-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.06.2020 № 349-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Жазаларды орындаудың және мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолданудың заңдылығын қадағалау

      1. Жазаларды орындаудың және мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолданудың заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) ұстап алудың, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде, арнайы мекемелерде және гауптвахталарда күзетпен ұстаудың заңдылығын;

      2) ұстап алынғандардың, күзетпен ұстаудағы және қылмыстық жазасын өтеп жатқан адамдардың құқықтарының, оларды ұстау жағдайларының сақталуын, сондай-ақ аталған адамдардың өздеріне заңмен жүктелген міндеттерді орындауын;

      3) бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазаны орындаудың заңдылығын тексеруді жүзеге асырады.

      2. Қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) бас бостандығынан айыру орындарына және жазалар мен мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын орындайтын басқа да мекемелерге тексеру мақсатымен кез келген уақытта баруға;

      2) жазаларды орындайтын мекемелер әкімшілігінің актілерін заңда белгіленген жағдайларда келісуге;

      3) күзетпен ұстаудағы, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарға заңды бұза отырып қолданылған тәртіптік жазалар мен көтермелеулердің күшін жоюға, өзінің қаулысымен оларды тәртіптік изолятордан, жалғыз адамдық камерадан босатуға;

      4) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді орындауға құқылы.

16-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының сақталуын қадағалау

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының сақталуын қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысуға;

      2) ұстап беру, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек, сотталғандарды және психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды беру туралы, сондай-ақ шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын заңнамада белгіленген тәртіппен жасасуға;

      3) ұстап беру, бас бостандығынан айыруға сотталғандарды одан әрі жазасын өтеу үшін беру, сондай-ақ психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды мәжбүрлеп емдеу жүргізу үшін беру туралы, адамдар транзиті, процестік әрекеттерді жүргізу жөніндегі тапсырмаларды жіберу және орындау туралы өтінішхаттарды қарауға;

      4) шет мемлекеттердің құзыретті органдарында қылмыстық қудалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруге;

      5) заңда және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындауға құқылы.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалау

      Прокуратура "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, осы Заңда және өзге де заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалауды жүзеге асырады.

3-тарау. СОТТА МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕЛЕРІН БІЛДІРУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ

18-бап. Сотта мемлекет мүдделерін білдіру

      Прокуратура Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен сотта мемлекет мүдделерін білдіреді.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Қылмыстық қудалау

      Прокуратура мемлекет атынан қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнамаға сәйкес қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

4-тарау. ПРОКУРАТУРА ҚЫЗМЕТІНІҢ ӨЗГЕ ДЕ БАҒЫТТАРЫ

20-бап. Заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіру

      1. Құқық қорғау органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді прокуратура органдары осы органдардың өзара іс-қимылын, өзара ақпарат алмасуды және ортақ міндеттерді іске асыру кезінде олардың келісілген әрекеттерін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады. Аталған қызметті прокуратура органдары Бас прокуратураның, облыстардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың жанынан құрылатын тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестерінің шеңберінде жүзеге асырады.

      2. Үйлестіру кеңестері өз қызметін Конституцияға, заңдарға, Заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

21-бап. Өтініштерді қарау

      1. Прокуратура органдары өтініштерді осы Заңның 6-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ заңдылықты бұзушылықтар не олардың басталу қаупі туралы өтініштерді осы Заңның 6-бабы 4-тармағында және 7-бабы 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда қарайды.

      2. Прокурорлар өтініштерді Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген мерзімдерде қарайды.

      Өтінішті қарауға байланысты тексеру тағайындалған жағдайда, оны жүргізу тәртібі мен мерзімдері осы Заңның 7-бабында айқындалады.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптары қарау тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік сот ісін жүргізу туралы, сондай-ақ жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметі саласындағы заңнамасында белгіленген өтініштерге қолданылмайды.

      4. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, анонимдік өтініштер прокуратура органдарында қаралуға жатпайды. Прокурор өтініш жасаған адамның мүддесi үшін ақпарат көзiн жария етпеуге құқылы.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.06.2020 № 351-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бап. Прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының қызметі Прокуратураның ведомстволары, мекемелері және білім беру ұйымы:

      1) статистикалық көрсеткіштердің тұтастығын, объективтілігін және жеткіліктілігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастырады және арнайы есепке алуды жүргізеді, процестерді автоматтандырады;

      2) ішкі істер органдары қызметкерлерін қоспағанда, заңнамада көзделген жағдайларда құқық қорғау қызметіне алғаш орналасатын адамдарды кәсіптік даярлауды, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, оның ішінде Президенттік резервте тұрған Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары басшылығының қызметкерлерін кәсіптік қайта даярлауды, олардың біліктілігін арттыруды, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыруды, сондай-ақ құқық қорғау қызметі саласындағы ведомствоаралық ғылыми зерттеулерді үйлестіру мен жүргізуді ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      3) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

5-тарау. ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТIЛЕРI

23-бап. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесi

      1. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесiн:

      1) прокурорлық қадағалау актiлерi: наразылық, санкция, нұсқау, ұсыну, қаулы;

      2) прокурорлық ден қою актілері: өтінішхат, арыз, үндеу, заңды түсіндіру;

      3) прокуратураны ұйымдастыру және оның қызметі мәселелерiн реттейтiн актiлер: бұйрықтар, өкiмдер, ережелер, нұсқаулықтар, регламенттер және басқалар құрайды.

      2. Заңда белгіленген негізде, тәртіппен және шекте енгізілген прокурорлық қадағалау актілері олар жіберілген органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың қарауы, орындауы үшін міндетті. Заңда белгіленген негізде, тәртіппен және шекте енгізілген прокурорлық қадағалау актілерін қарамау, орындамау не прокурордың заңды талаптарын орындамау заңда белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

24-бап. Наразылық

      1. Прокурор Конституцияға, заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актiлерiне және Республика ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келетiн нормативтiк және өзге де құқықтық актiлерге және мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) наразылық келтіреді.

      2. Заңнамалық актілер, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Президентi Әкімшілігінің, Конституциялық Кеңестің актілері, Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары, Жоғары Сот Кеңесінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (жүргізілген тексеріс қорытындылары бойынша) актілері, техникалық сипаттағы нормативтік актілер прокурорлардың наразылық білдіруіне жатпайды.

      3. Наразылық заңсыз актіні, шешімді қабылдаған органға немесе лауазымды адамға, немесе жоғары тұрған органға не жоғары тұрған лауазымды адамға келтіріледі. Органның немесе лауазымды адамның заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) наразылық осындай тәртiппен білдіріледі.

      4. Прокурордың наразылығын тиiстi орган немесе лауазымды адам күнтізбелік он күн ішінде қарауға тиiс.

      Наразылық бойынша шешім дайындау және қабылдау қажеттілігіне байланысты прокурор оны қараудың өзге де мерзімін белгілеуге құқылы, бірақ бұл күнтізбелік он күннен кем болмауға тиіс.

      Орган немесе лауазымды адам наразылықтың қаралатын уақыты мен орны туралы прокурорды хабардар етуге міндетті.

      5. Прокурор наразылықта заңсыз актiнiң күшiн жоюды не оны Конституцияға, заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне және Республика ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес келтiрудi, сондай-ақ лауазымды адамның заңсыз әрекетін (әрекетсіздігін) тоқтатуды және бұзылған құқықты қалпына келтiрудi талап етедi.

      6. Орындалуы физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты өздерін қорғауды дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың, шектелмеген адамдар қатарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзуға, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардапқа алып келсе не алып келуі мүмкін болса, Бас Прокурор, Бас Прокурордың орынбасарлары, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар наразылық келтірілген құқықтық актінің не әрекеттің орындалуын наразылық бойынша шешім қабылданғанға дейін тоқтата тұруға құқылы.

      7. Заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру негіздері, тәртібі, мерзімдері, сондай-ақ олардың орындалуын тоқтата тұру қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамада және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада айқындалады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

25-бап. Санкция

      1. Прокурор заңда белгіленген жағдайларда құқықты шектейтін сипаттағы жекелеген әрекеттерді жасауға, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді алуға санкция (келісім) береді.

      2. Санкция (келісім) беруді не оны беруден бас тартуды прокурор санкция сұратуға негіз болған материалдар зерделенгеннен кейін лауазымды адамның қаулысына бұрыштама және қол қойып ресімдейді.

      Санкция (келісім) беруден бас тартылған жағдайда оның себептері мен негіздері көрсетіледі.

      Санкция (келісім) беру электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамаға сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы да куәландырылуы мүмкін.

26-бап. Нұсқау

      1. Прокурор:

      1) сотқа дейінгі тергеп-тексеру;

      2) жедел-іздестіру қызметі және жасырын тергеу әрекеттері мәселелері бойынша;

      3) заңда белгіленген өзге де жағдайларда жазбаша нұсқаулар береді.

      2. Прокурордың өз құзыреті шегінде берілген нұсқаулары сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, жедел-іздестіру қызметін, жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдардың басшылары мен қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті.

27-бап. Ұсыну

      1. Прокурор өз құзыреті шегінде:

      1) заңдылықты бұзушылықты жою туралы;

      2) қылмыстық және өзге де құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес қол сұғылмаушылық құқығына ие адамдарды осы құқықтан айыру мәселелері бойынша;

      4) заңда белгіленген өзге де жағдайларда ұсыну енгізеді.

      2. Ұсынуды лауазымды адам немесе орган – күнтізбелік отыз күн ішінде, ал адамның және азаматтың өмірі мен денсаулығы, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін орны толмас зардап басталуы мүмкін болған жағдайларда прокурор белгілеген мерзімде заңдылықтың онда көрсетілген бұзушылықтарын жою жөніндегі шараларды қабылдай отырып қарауға тиіс.

      Прокурор ұсынуды қарау кезінде оған қатысуға құқылы. Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам прокурорға ұсынуды қараудың уақыты мен орны туралы ұсыну қаралатын күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға тиіс.

      Ұсынуды қараудың нәтижелері және қабылданған шаралар туралы прокуратураға ұсыну қаралған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарланады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

28-бап. Қаулы

      1. Прокурор тәртіптік іс жүргізуді қозғау, тексеріс жүргізу, күштеп әкелу, құқықтық актінің қолданысын тоқтата тұру туралы, мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың лауазымды адамдары қолданған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жою туралы Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген қаулылар, сондай-ақ заңда көзделген өзге де жағдайларда қаулылар шығарады.

      2. Прокурордың қаулысы уәкілетті органның немесе лауазымды адамның міндетті орындауына жатады. Қаулыға шағым жасау оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Өтінішхат

      Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен прокурор заңды күшіне енбеген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхат келтіруге құқылы.

      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

30-бап. Арыз

      1. Прокурор заңда белгіленген тәртіппен және негіздерде сотқа арызбен (талап қою арызымен) жүгінуге құқылы.

      2. Прокурорлық қадағалау актілері қабылданбаған не олар қараусыз қалдырылған кезде прокурор органдардың және лауазымды адамдардың актілерін, шешімдерін және әрекеттерін (әрекетсіздігін) заңсыз деп тану туралы арызбен сотқа жүгінеді.

31-бап. Үндеу

      Бас Прокурор, Бас Прокурордың орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар заңдылықты және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында лауазымды адамдарға, мемлекеттік органдарға, заңды және жеке тұлғаларға үндеу жасауға құқылы.

      Үндеу бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып немесе өзге де жария тәсілмен таратылады.

32-бап. Заңды түсіндіру

      Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында немесе дайындалып жатқан құқыққа қайшы іс-әрекеттер туралы мәліметтер болған кезде, прокурор жеке тұлғаларға және заңды тұлғалардың өкілдеріне заңдылықты бұзушылықтарға жол бермеу туралы және заңда белгіленген жауаптылық туралы жазбаша және (немесе) ауызша нысанда түсіндіреді.

33-бап. Прокурорлық қадағалау актілерін және прокурорлық ден қою актілерін жариялау

      Прокуратура органдары өз қызметінің жариялылығын қамтамасыз ету үшін заңнамада белгіленген шектеулерді сақтай отырып бұқаралық ақпарат құралдарында органдар мен лауазымды адамдардың адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын заңсыз әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне прокурорлық қадағалау және ден қою актілерін жариялауға құқылы.

34-бап. Прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне шағым жасау

      1. Прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне жоғары тұрған прокурорға, сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

      2. Сот не жоғары тұрған прокурор прокурордың әрекеттеріне немесе актілеріне арыз (шағым) бойынша шешім шығарылғанға дейін олардың орындалуын тоқтата тұра алады.

      3. Жоғары тұрған прокурор мүдделі адамдардың өтініштері бойынша не өз бастамасы бойынша төмен тұрған прокурор актілерінің күшін жоя алады, оларды кері қайтара алады, тоқтата тұра алады немесе өзгерте алады.

      Ескерту. 34-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).

6-тарау. ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ

35-бап. Прокуратура органдарының жүйесі

      1. Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының бiрыңғай жүйесiн Бас прокуратура, облыстардың прокуратуралары және оларға теңестірілген прокуратуралар (республикалық маңызы бар қалалар мен Қазақстан Республикасы астанасының прокуратуралары, бас әскери және көлік прокуратуралары), аудандық және оларға теңестірілген қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған прокуратуралар (әскери, табиғат қорғау, көлік, арнайы объектілер прокуратуралары) құрайды.

      2. Прокуратура жанынан прокуратура органдарының бірыңғай жүйесіне кіретін ведомстволар, мекемелер, білім беру ұйымдары құрылуы мүмкін.

      3. Прокуратура органдарының өз нышандары болады, олардың сипаттамасын Бас Прокурор бекітеді.

      4. Прокуратура органдарын, мекемелерін, ведомстволарын, білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату, олардың мәртебесі мен құзыретін айқындау заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

36-бап. Бас Прокурор және оның орынбасарлары

      1. Бас Прокурорды:

      1) Парламент Сенатының келiсуiмен Қазақстан Республикасының Президентi бес жыл мерзiмге лауазымға тағайындайды;

      2) Қазақстан Республикасының Президентi лауазымнан босатады;

      3) ол Қазақстан Республикасының Президентiне есеп бередi;

      4) қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа кезде, өз өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде Парламент Сенатының келiсімінсіз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын әкiмшiлiк жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.

      2. Бас Прокурордың бiрiншi орынбасары мен орынбасарларын Қазақстан Республикасының Президентi лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

37-бап. Бас Прокурордың өкілеттіктері

      Бас Прокурор:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген шекте және нысандарда жоғары қадағалауды жүзеге асырады, Конституцияға, заңдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне және Республика ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келетiн нормативтік және өзге де құқықтық актiлерге наразылық білдіреді;

      2) төмен тұрған прокуратуралардың қызметіне басшылық жасайды;

      3) Бас прокуратура жанындағы Заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің төрағасы болып табылады;

      4) прокуратура органдарының, ведомстволарының, мекемелерiнiң және білім беру ұйымының барлық қызметкерлерi мен жұмыскерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар, өкiмдер шығарады;

      5) Бас Прокурордың заңнамалық актілерде және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде тікелей көзделген өкілеттіктерін қоспағанда, прокуратура органдарының жүйесінде өз өкілеттіктерін беретін лауазымды адамдарды айқындайды;

      6) өз құзыретi шегiнде:

      қылмыстық-процестік заңнама, жедел-iздестiру қызметі туралы заңнама нормаларын қолдану мәселелерi бойынша;

      құқықтық статистиканың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша;

      құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде мәліметтерді қалыптастыру, оларға қол жеткізу, оларды пайдалану, сақтау, қорғау және жою мәселелері бойынша;

      прокуратура органдары лауазымды адамдарының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау тәртібін айқындайтын;

      прокуратураның білім беру ұйымына оқуға қабылдау тәртібін айқындайтын;

      құқық қорғау қызметі саласындағы ведомствоаралық ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың үйлестірілуі және мониторингі тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілер;

      заңнамаға сәйкес басқа да нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды;

      7) заңда көзделген жағдайларда сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел-iздестiру және қарсы барлау қызметiнің мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актiлерді келіседі;

      8) Қазақстан Республикасының Президентіне прокуратура ережесін, құрылымын және жалпы штат санын бекіту туралы ұсыныстар енгізеді;

      9) облыстардың, аудандардың прокуратуралары, оларға теңестірілген прокуратуралар, прокуратура мекемелері мен білім беру ұйымының ережесін (жарғысын) бекітеді;

      10) Қазақстан Республикасының Президентіне прокуратура ведомстволары мен білім беру ұйымы басшыларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босату туралы ұсыныс енгізеді;

      11) Қазақстан Республикасы Президентінің келісуімен облыстардың прокурорлары мен оларға теңестiрiлген прокурорларды лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      12) еңбек қатынастары мәселелері заңға сәйкес жоғары тұрған лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, мекемелер басшыларын, ведомстволар, мекемелер және білім беру ұйымы басшыларының орынбасарларын, облыстар прокурорларының және оларға теңестiрiлген прокурорлардың орынбасарларын, сондай-ақ аудандардың прокурорларын және оларға теңестірілген прокурорларды лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. Аталған адамдарды лауазымға тағайындау кезінде оларға үш айға дейінгі мерзімге сынақ мерзімін белгілеуге құқылы;

      13) Қазақстан Республикасының Президентiне жоғары басшы құрамның сыныптық шендері мен жоғары офицерлік құрамның әскери атақтарын беру үшiн кандидатуралар ұсынады;

      14) құқық қорғау қызметі туралы заңнамада белгiленген тәртiппен прокуратура органдарының қызметкерлерiне сыныптық шендер мен әскери атақтар бередi;

      15) Қазақстан Республикасының Президентi алдында елдегі заңдылықтың жай-күйі және прокуратура органдарының қызметi туралы есеп бередi;

      16) прокуратура органдарының қызметкерлерi мен жұмыскерлерін Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградаларымен наградтауға және құрметтi атақтарын беруге ұсынады, ведомстволық наградалармен наградтайды;

      17) прокуратура органдарында, ведомстволарында, мекемелерінде және білім беру ұйымында қаруды, оқ-дәрiні және арнайы құралдарды алу, есепке алу, сақтау, алып жүру, беру, тасымалдау тәртiбiн айқындайды;

      18) өзiне заңмен және Қазақстан Республикасы Президентiнің актілерімен берiлген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

38-бап. Бас прокуратура

      1. Бас прокуратураны Бас Прокурор басқарады.

      2. Бас прокуратура:

      1) прокуратура органдары қызметiнiң бағыттары бойынша олардың іс-қимылын бақылауды, үйлестiруді және келісуді қамтамасыз етедi;

      2) заңдардың қолданылуын, заңдылықтың жай-күйiн қадағалау практикасына талдау, оның ішінде құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалана отырып талдау жасайды;

      3) прокуратура органдарының қызметін жетілдіреді;

      4) жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн, жасырын тергеу әрекеттерін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын органдармен заңнамада белгіленген шекте өзара іс-қимыл жасайды;

      5) прокуратура органдары қызметкерлерінің бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады және жүргiзедi;

      6) норма шығарушылық қызметке қатысады;

      7) халықаралық ынтымақтастық саласында прокуратура органдарының атынан өкiлдiк етедi және қылмыстық-процестік саладағы халықаралық шарттардың жобаларын әзірлейді, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдар бастама жасаған прокуратура қызметіне қатысты халықаралық шарттардың жобаларын келіседі.

39-бап. Облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар мен прокуратуралар

      1. Облыстардың прокуратураларын және оларға теңестiрiлген прокуратураларды тиісті прокурорлар басқарады.

      2. Облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар:

      1) облыстық, аудандық және оларға теңестiрiлген өзге де прокуратуралардың қызметiне басшылық жасайды;

      2) барлық бағынысты қызметкерлер мен жұмыскерлер үшiн мiндеттi бұйрықтар, өкiмдер шығарады;

      3) Заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі тиісті үйлестіру кеңестерін басқарады.

40-бап. Аудандық және оларға теңестiрiлген өзге де прокурорлар мен прокуратуралар

      1. Аудандық және оларға теңестiрiлген прокуратураларды Бас Прокурор тағайындайтын тиiстi прокурорлар басқарады.

      2. Аудандық және оларға теңестiрiлген прокурорлар:

      1) аудандық және оларға теңестiрiлген өзге де прокуратуралардың қызметіне басшылық жасайды;

      2) барлық бағынысты қызметкерлер мен жұмыскерлер үшiн мiндеттi өкiмдер шығарады.

41-бап. Төмен тұрған прокурорлардың жоғары тұрған прокурорларға бағыныстылығы

      1. Прокурорлардың бағыныстылығы:

      1) жоғары тұрған прокурорлардың ұйымдастыру және қызмет мәселелерi жөнiндегi нұсқауларының төмен тұрған прокуратуралар үшiн мiндеттiлiгiн;

      2) төмен тұрған прокурорлардың жоғары тұрған прокурорлар алдында қызметтік мiндеттерiн орындауы үшiн жауаптылығын;

      3) жоғары тұрған прокурорлардың қажет болған жағдайларда төмен тұрған прокурорлардың өкiлеттiктерiн жүзеге асыруын;

      4) жоғары тұрған прокурорлардың төмен тұрған прокурорлар актiлерiнiң күшiн жоюын, қайтарып алуын, тоқтата тұруын немесе өзгертуiн;

      5) төмен тұрған прокурорлардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актiлерiне жасалған шағымдарды жоғары тұрған прокурорлардың шешуiн қамтиды.

      2. Бас Прокурор осы Заңда белгіленген тәртіппен төмен тұрған прокурорлар бағыныстылығының өзге де нысандарын белгiлеуi мүмкiн.

42-бап. Прокуратура органдарындағы алқалар

      1. Бас прокуратура, ведомстволар, облыстардың прокуратуралары мен оларға теңестiрiлген прокуратуралар алқаларын құру туралы шешімді Бас Прокурор қабылдайды.

      2. Алқа отырыстарында прокуратура органдары қызметiнiң мәселелерi, сондай-ақ Бас Прокурордың, ведомство басшысының, облыс прокурорының немесе оған теңестiрiлген прокурордың ұйғаруы бойынша мүдделі адамдардың қатысуымен алқалы түрде қарауды талап ететiн, заңдылықты анықталған бұзушылықтармен байланысты өзге де мәселелер қаралады.

      3. Алқа шешiмдерi оның мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiгінің даусымен қабылданады және прокуратура органдарының бағынысты қызметкерлері мен жұмыскерлері үшін міндетті болып табылады.

      4. Бас прокуратурадағы, ведомстволардағы, облыстар прокуратураларындағы және оларға теңестiрiлген прокуратуралардағы алқа жұмысының регламентi мен оның құрамын олардың бірінші басшылары айқындайды.

7-тарау. ПРОКУРОРДЫҢ МӘРТЕБЕСІ, ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ КЕПІЛДІГІ

43-бап. Прокурор

      1. Прокурор - прокуратура функцияларын іске асыру мақсатында осы Заңда белгіленген өкілеттіктерді жүзеге асыратын прокуратура органдарының қызметкері.

      Мыналар прокурор болып табылады: Бас Прокурор, оның бірінші орынбасары және орынбасарлары, аға көмекшілер мен көмекшілер, ерекше тапсырмалар жөніндегі аға көмекшілер, прокуратура органдары қызметтерінің, департаменттерінің, басқармаларының және бөлімдерінің басшылары, олардың орынбасарлары, бас әскери прокурор, бас көлік прокуроры, облыстар, аудандар прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары, басқармалар мен бөлімдердің аға прокурорлары мен прокурорлары, облыстар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың аға көмекшілері мен көмекшілері, аудандар прокуратуралары мен оларға теңестірілген прокуратуралардың аға прокурорлары мен прокурорлары, сондай-ақ әскери, уәкілетті және арнайы прокурорлар.

      2. Сыныптық шендер немесе әскери атақтар берілетін прокуратура органдары жүйесі лауазымдарының тізбесін, сондай-ақ оларға сәйкес келетін шекті сыныптық шендерді немесе әскери атақтарды Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      3. Прокуратураның әскери міндетті қызметкерлері прокуратура органдарында арнайы есепте тұрады.

44-бап. Прокурордың өкiлеттiктері

      1. Прокурор өз құзыретіне сәйкес:

      1) қылмыстық-процестік заңда белгіленген негіздерде және тәртіппен әрекеттерді жүзеге асыруға және процестік шешімдер қабылдауға;

      2) заңнамада көзделген жағдайларда және тәртіппен жедел-іздестіру қызметінің материалдарын, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді талап етуге, басшылардан және басқа да лауазымды адамдардан заңдылықтың жай-күйі және оны қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы қажетті құжаттарды, материалдарды, статистикалық ақпаратты және өзге де мәліметтерді алуға;

      3) заңда көзделген негіздерде және тәртіппен сот отырысына қатысуға және іс бойынша қорытынды беруге, соттан сот істерін сұратуға, сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхат және наразылықтар келтіруге;

      4) заңда көзделген тәртіппен тексерістер жүргізуге, оларға қатысу және қорытындылар беру үшін мамандарды тартуға, сондай-ақ қауіпсіздікті және қадағалау қызметін қамтамасыз ету үшін басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлерін тексеруді жүзеге асыруға тартуға;

      5) сараптамалар тағайындауға, прокуратураға келіп түскен материалдар, өтініштер бойынша уәкілетті органдардан тексерістер жүргізуді талап етуге және олардың нәтижелері туралы хабарлауды міндеттеуге;

      6) құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелер мен ресурстарда қамтылған мәліметтерге заңнамада белгіленген негіздерде және тәртіппен қол жеткізуге;

      7) жүргізілетін тексеріс, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау және қаралатын жолданым мәселелері бойынша лауазымды адамдарды, жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін түсініктемелер алу үшін шақыртуға;

      8) негіздер болған кезде және заңда көзделген тәртіппен, лауазымды адамдар қолданған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың дереу күшін жоюды, заңсыз актінің қолданысын толығымен немесе ішінара тоқтата тұруды талап етуге;

      9) әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғауға және тоқтатуға;

      10) тексерістер жүргізуге, заңдылықтың жай-күйін талдауға, күшіне енген актілерді бағалауға, жолданымдар мен прокурорлық қадағалау актілерін қарауға байланысты ақпарат пен материалдарға заңнамада белгіленген тәртіппен қол жеткізуге;

      11) нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеуге және қарауға қатысуға;

      12) басқа мемлекеттердің мекемелерімен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жасауға;

      13) заңдылықты және құқық тәртібін, қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету мақсатында құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ақпараттық жүйелерді құруға және жетілдіруге қатысуға;

      14) заңда көзделген өзге де әрекеттерді орындауға құқылы.

      2. Прокурор:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;

      2) мінез-құлықтың әдептілік нормаларын сақтауға;

      3) өз құзыретіне сәйкес адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғауға;

      4) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қараумен байланысты құжаттар мен материалдарды заңнамада көзделген шекте оларға танысуға ұсынуға;

      5) заңдылықты бұзушылықтардың, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың алдын алу және анықтау, сондай-ақ кінәлі адамдарды жауаптылыққа тарту үшін заңда белгіленген тәртіппен прокурорлық ден қою актілерін және прокурорлық қадағалау актілерін қабылдауға;

      6) тексерілетін субъектілердің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін әрекеттерге (әрекетсіздікке) және актілердің қабылдануына жол бермеуге;

      7) тексеріс барысында алынған құжаттар мен мәліметтердің сақталуын, мемлекеттік құпиялар және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

      8) заңсыз ұстап алынған және бас бостандығынан айыру орындарында, арнайы мекемелерде, мәжбүрлеу сипатындағы шараларды орындайтын мекемелерде, қызметтік үй-жайларда заңсыз ұсталатын адамдарды дереу босатуға;

      9) өзінің қызметін халықтың сенімін арттыру басымдығымен жетілдіруге;

      10) заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 44-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

45-бап. Прокурор қызметiнiң құқықтық кепiлдiктерi

      1. Прокурорға өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына кедергi келтiру немесе заңсыз шешiм қабылдату мақсатында қандай да болсын нысанда ықпал ету заңда белгiленген жауаптылыққа алып келеді.

      2. Прокурордың талап етуi бойынша органдар, ұйымдар және лауазымды адамдар:

      1) мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді сақтай отырып, жүргізілетін тексеріс, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау және осы Заңның 21-бабына сәйкес қаралатын жолданымдар мәселелері бойынша қажетті ақпаратты, құжаттар мен өзге де материалдарды прокурор белгілеген, бірақ үш жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде беруге міндетті.

      Прокурор мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін заңда белгіленген жауаптылықта болады;

      2) тексерiске қатысу және қорытынды беру үшiн мамандар бөлуге мiндетті.

      Қажет болған жағдайларда адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптарды болғызбау мақсатында сұратылатын ақпарат, құжаттар және өзге де материалдар дереу беріледі.

      Мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері және өзге де адамдар тексеріске мамандар ретінде шарттық негізде тартылады.

      3. Жүргізілетін тексеріс, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау немесе қаралатын жолданым мәселелері бойынша прокурордың осы баптың 2-тармағында көзделген талаптары органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті.

      4. Сұратылатын ақпарат, құжаттар мен өзге де материалдар прокуратура органдарына заңнамада белгіленген нысанда және тәртіппен беріледі.

      5. Лауазымды адамдар мен азаматтар жүргізілетін тексеріс немесе қаралатын өтініш мәселелері бойынша түсініктер беру үшiн прокурордың шақыруы бойынша ол белгiлеген уақытта келуге мiндеттi.

      Лауазымды адамдар мен азаматтарды прокуратура органдарына шақырту, төтенше жағдайлар немесе бұл кезде алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар туындаған жағдайларды қоспағанда, прокурордың мәртебесі мен құзыретін сақтай отырып, шақырылатын адамның уақтылы келуі және түсініктеме беруге дайындалуы үшін жеткілікті мерзім болатындай есеппен жүргізіледі.

      Шақыру бойынша тағайындалған мерзiмде келуге кедергi келтiретiн себептер туралы шақырылған адам шақырған прокурорды хабардар етуге мiндеттi.

      Дәлелді себептерсіз келмеген жағдайда лауазымды адамдар мен азаматтар Бас Прокурордың, оның орынбасарларының, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлардың, олардың орынбасарларының, аудандық және оларға теңестірілген прокурорлардың уәжді қаулысы бойынша күштеп әкелуге (мәжбүрлі түрде жеткізілуге) ұшырауы мүмкін.

      Прокурордың күштеп әкелу туралы қаулысын iшкi iстер органы орындайды.

      Күштеп әкелу түнгi уақытта жүргiзiлмейдi.

      Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар және он сегiз жасқа толмаған адамдар олардың заңды өкiлдерiне хабарланбастан, жүктi әйелдер, сондай-ақ дәрiгердiң куәландыруына жататын денсаулық жағдайы бойынша өзiнiң тұрып жатқан орнын тастап кете алмайтын немесе тастап кетпеуге тиiсті адамдар күштеп әкелуге жатпайды.

      6. Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талап етуі бойынша дәлелді себептерсіз келмей қалу заңда белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      Прокурорлардың тексеріс жүргізу барысында заңдарда көзделмеген талаптарды қоюы заңда белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      7. Прокурор заңда көзделген жағдайлар мен тәртiптен басқа кезде, өзiнің іс жүргiзуіндегі iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр түсiнiктемелер беруге, сондай-ақ оларды кiмге де болсын танысу үшiн беруге мiндеттi емес. Іс жүргізіп жатқан прокурордың рұқсатынсыз тексерістер мен iстердiң материалдарын жария етуге ешкімнің құқығы жоқ.

      Ескерту. 45-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 02.07.2021 № 62-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

46-бап. Прокуратура органдарының жауаптылығы

      1. Прокуратура қызметкерлері өз қызметін жүзеге асыру кезінде заңда белгіленген жауаптылықта болады.

      2. Прокуратура органдарының әрекеттерімен келтірілген залал заңнамада көзделген тәртіппен өтеледі.

47-бап. Прокуратура органдарында еңбекті құқықтық реттеу

      Мыналардың:

      1) прокуратура қызметкерлерінің еңбек қатынастары "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерімен, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында реттеледі;

      2) прокуратураның әскери қызметшілерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында реттеледі;

      3) прокуратураның өзге жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында реттеледі.

48-бап. Прокуратура органдарындағы қызмет

      Прокуратура органдарындағы қызмет – Конституцияға, осы Заңға және өзге де заңнамаға сәйкес прокурорлар жүзеге асыратын құқық қорғау қызметінің бір түрі.

      Прокуратура органдарында қызмет өткеру тәртібі мен ерекшеліктері "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

49-бап. Қызметтік куәліктер және мөр

      1. Бас Прокурорға, Бас Прокурордың орынбасарларына белгіленген үлгідегі қызметтік куәліктерді Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі береді.

      2. Бас Прокурор, прокуратура ведомстволарының, мекемелерінің және білім беру ұйымының басшылары, облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар бағынысты қызметкерлеріне белгіленген үлгідегі қызметтік куәліктер береді.

      3. Бас прокуратураның, оған бағынысты прокуратуралардың және прокуратура ведомстволарының, мекемелері мен білім беру ұйымының Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және қазақ және орыс тілдерінде өз атауы жазылған мөрлері болады.

50-бап. Прокуратура органдарын қаржылық қамтамасыз ету

      Прокуратура органдарының жүйесін қаржылық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Прокуратура органдарының қазынашылық органдарда тиісті шоттары болуы мүмкін.

51-бап. Прокуратура органдарының қызметкерлерін материалдық және әлеуметтік қамтамасыз ету

      1. Прокуратура органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасы Конституциясының 66-бабының 9-1) тармақшасында белгіленген тәртіппен бекітілетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын органдар жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленеді.

      2. Прокуратура органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектігіне байланысты және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

8-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

52-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Прокуратура туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 16, 128-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2015 ж., № 20-I, 111-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 24, 126-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ

О прокуратуре

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Настоящий Закон определяет статус, компетенцию, организацию и порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение прокуратуры

      Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Статья 2. Правовые основы деятельности прокуратуры

      Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются Конституцией и законом.

Статья 3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры

      1. Прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору.

      2. Прокуратура осуществляет свои полномочия на принципах законности, независимости от других государственных органов, должностных лиц и подотчетности лишь Президенту Республики Казахстан.

      3. Запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих функций и полномочий.

      4. Прокуратура не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, организаций и государственных органов, назначать проверки их деятельности, запрашивать информацию либо документы по основаниям, не предусмотренным законом.

      5. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства об охране прав и свобод человека и гражданина, о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Статья 4. Задачи прокуратуры

      Прокуратура в пределах, установленных законом, осуществляет следующие задачи:

      1) защиту и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства;

      2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

      3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      4) иные задачи, определяемые законом и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 2. СФЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Статья 5. Основные направления прокурорского надзора

      В пределах и порядке, установленных законом, прокуратура осуществляет высший надзор (далее – надзор) за законностью:

      1) деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

      2) судебных актов, вступивших в законную силу;

      3) исполнительного производства и производства по делам об административных правонарушениях;

      4) деятельности правоохранительных и специальных государственных органов в сферах:

      досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

      исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения;

      соблюдения международных договоров Республики Казахстан;

      5) государственной правовой статистики и специальных учетов;

      6) иных направлений, определяемых законом.

Статья 6. Предмет, формы и пределы надзора

      1. Прокуратура осуществляет надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а в исключительных случаях, по поручению Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора, – иных организаций независимо от формы собственности.

      2. Надзор осуществляется путем проведения проверок и анализа состояния законности, а также оценки актов, вступивших в силу.

      3. Проверка соблюдения законности назначается и проводится прокурором в пределах его компетенции на основании поручений:

      1) Президента Республики Казахстан;

      2) Генерального Прокурора Республики Казахстан.

      4. Решения заместителей Генерального Прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, прокуроров районов и приравненных к ним прокуроров о назначении и проведении проверки деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц принимаются для защиты прав, свобод и законных интересов:

      1) лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

      2) неограниченного круга лиц;

      3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан.

      4) субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

      5. Исключен Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. При осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Порядок проведения проверок

      1. Прокурор поручает проверку уполномоченному государственному органу, в компетенцию которого входит ее проведение, за исключением случаев:

      1) предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 6 настоящего Закона, а также проверок, проводимых при осуществлении надзора за соблюдением законности в деятельности правоохранительных и специальных государственных органов;

      2) Исключен Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3) когда поводом для назначения проверки послужила жалоба на решения и действия (бездействие) данного органа либо его должностных лиц.

      Компетентный орган обязан сообщить прокурору о результатах проверки в установленный законом срок.

      2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, проверка проводится прокурором.

      Прокурор вправе назначить и провести проверку в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 настоящего Закона.

      3. О проведении проверки выносится постановление, которое регистрируется в уполномоченном государственном органе по правовой статистике и специальным учетам.

      Проверка соблюдения законности проводится в течение не более тридцати рабочих дней.

      При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки срок ее проведения в исключительных случаях может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней и только по согласованию с Генеральным Прокурором, его заместителем, прокурором области и приравненным к нему прокурором.

      Проверка может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, а также необходимости получения сведений и документов от иностранных государств – до их получения, а также в иных случаях, препятствующих проведению проверки.

      Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

      Данный порядок регистрации постановлений о назначении проверок и сроки их проведения не распространяются на проверки, проводимые в рамках уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об исполнительном производстве, административных правонарушениях, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

      4. Проверка может проводиться только теми лицами, которые указаны в постановлении о назначении проверки.

      5. При осуществлении проверки прокурор не вправе:

      1) требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

      2) превышать установленные сроки проведения проверки;

      3) препятствовать нормальному функционированию проверяемого субъекта.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Анализ состояния законности

      1. Порядок проведения анализа состояния законности, в том числе с использованием доступа к информационным системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, определяется настоящим законом, иными законодательными актами и актами Генерального Прокурора.

      2. Анализ состояния законности проводится без посещения прокурорами субъектов (объектов) путем изучения статистических данных, сведений государственных и международных организаций, средств массовой информации, материалов гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях, а также иных источников информации.

      Результаты анализа состояния законности оформляются в виде справки. По результатам анализа состояния законности принимаются меры прокурорского надзора либо реагирования в соответствии с настоящим Законом.

      Прокурор вправе истребовать от государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от формы собственности информацию, документы и иные материалы, связанные с проведением анализа состояния законности.

      Сноска. Статья 8 - в редакции Закона РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Права и обязанности проверяемых субъектов

      1. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при осуществлении прокурорами проверки вправе:

      1) не допускать лиц, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

      непредоставления проверяемому субъекту постановления о назначении проверки;

      проведения проверки без регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;

      истечения сроков, указанных в пункте 3 статьи 7 настоящего Закона;

      проведения проверки лицами, не указанными в постановлении о назначении проверки;

      отсутствия документа, подтверждающего разрешение о допуске к государственным секретам, когда это предусмотрено законодательством;

      2) не предоставлять сведения и документы:

      не относящиеся к предмету проводимой проверки или периоду, указанному в постановлении о назначении проверки;

      содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну при отсутствии соответствующего допуска или документа, дающего право на ознакомление с такими сведениями и документами;

      3) обжаловать постановление о назначении проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры в порядке, установленном законом.

      2. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении прокурорами проверок обязаны:

      1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения проверяемого субъекта.

      Доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения режимных объектов обеспечивается с учетом требований о пропускном и внутриобъектном режимах, установленных в проверяемой организации;

      2) с соблюдением требований по охране государственных секретов или иной охраняемой законом тайны предоставлять должностным лицам органов прокуратуры документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки, а также доступ к информационным системам и ресурсам органов и организаций, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в пределах предмета проверки;

      3) ознакомиться и получить под роспись постановление о назначении проверки и справку о ее результатах;

      4) в соответствии с требованиями о безопасности и охране труда обеспечить необходимые условия для лиц, осуществляющих проверку.

Статья 10. Надзор за соответствием Конституции, законам и актам Президента Республики Казахстан актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций

      1. Прокуратура осуществляет надзор за соответствием Конституции, законам и актам Президента Республики Казахстан:

      1) актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, за исключением актов, указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Закона;

      2) актов и решений иных организаций независимо от формы собственности, если данные акты и решения касаются лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, свобод и законных интересов, неограниченного круга лиц либо носят публичный характер.

      2. Предусмотренный настоящей статьей надзор осуществляется прокуратурой путем оценки принятых актов и решений в порядке, определяемом актом Генерального Прокурора.

      Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Закона РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Надзор за соблюдением законности в досудебном расследовании

      Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в ходе досудебного расследования в соответствии с полномочиями, определенными уголовно-процессуальным законодательством.

Статья 12. Надзор за соблюдением законности оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

      1. Надзор за соблюдением законности оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, настоящим Законом, Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности", актами Генерального Прокурора и согласованными с ним нормативными правовыми актами правоохранительных и специальных государственных органов.

      Надзор за соблюдением законности контрразведывательной деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О контрразведывательной деятельности", совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора и органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность.

      2. При осуществлении надзора прокурор:

      1) в случаях, установленных законодательством, санкционирует проведение оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, проверяет законность их проведения, а также законность проведения негласных следственных действий;

      2) инициирует проведение оперативно-розыскных мероприятий;

      3) прекращает оперативно-розыскные мероприятия при выявлении нарушений законности, прав и свобод человека и гражданина;

      4) выполняет иные полномочия, предусмотренные законом.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными Законом РК от 21.12.2017 № 118-VI (вводится в действие с 01.03.2018).

Статья 13. Надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях

      При осуществлении надзора за законностью вступивших в законную силу судебных актов прокурор в порядке и пределах, установленных законом:

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 1) предусмотрен в новой редакции в соответствии с Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

      1) запрашивает из суда уголовные, гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях, по которым судебные акты вступили в законную силу, а также материалы по вопросам исполнения приговора, изучает законность принятых актов и при наличии оснований опротестовывает их;

      2) рассматривает ходатайства о принесении протеста на вступившие в законную силу судебные акты;

      3) выполняет иные полномочия, предусмотренные законом.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 14. Надзор за законностью исполнительного производства

      При осуществлении надзора за законностью исполнительного производства прокурор:

      1) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6 настоящего Закона, проверяет законность действий судебного исполнителя;

      1-1) в установленных законом случаях санкционирует постановления судебных исполнителей;

      2) в установленных законом случаях изымает из производства судебного исполнителя исполнительный документ и передает его в соответствующий орган юстиции или в региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" для передачи другому судебному исполнителю;

      3) выполняет иные полномочия, предусмотренные законом.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 21.01.2019 № 217-VI (вводится в действие по истечении трех месяцев со дня его первого официального опубликования); . от 26.06.2020 № 349-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Надзор за законностью исполнения наказаний и применения иных мер государственного принуждения

      1. При осуществлении надзора за законностью исполнения наказаний и применения иных мер государственного принуждения прокурор в порядке, установленном законодательством, осуществляет проверку:

      1) законности задержания, содержания под стражей лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях и на гауптвахтах;

      2) соблюдения прав задержанных, лиц, содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание, условий их содержания, а также выполнения указанными лицами возложенных на них законом обязанностей;

      3) законности исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.

      2. При осуществлении надзора прокурор вправе:

      1) посещать с целью проверки в любое время места лишения свободы и другие учреждения, исполняющие наказания и иные меры государственного принуждения;

      2) в установленных законом случаях согласовывать акты администрации учреждений, исполняющих наказания;

      3) отменять дисциплинарные взыскания и поощрения, примененные с нарушением закона к лицам, содержащимся под стражей, отбывающим наказание в местах лишения свободы, освобождать их своим постановлением из дисциплинарного изолятора, одиночной камеры;

      4) выполнять иные полномочия, предусмотренные законом.

Статья 16. Надзор за соблюдением международных договоров Республики Казахстан

      При осуществлении надзора за соблюдением международных договоров Республики Казахстан прокурор вправе:

      1) участвовать в разработке проектов международных договоров Республики Казахстан;

      2) в установленном законодательством порядке заключать международные договоры Республики Казахстан о выдаче, правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных и лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), а также о взаимодействии и сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств и международными организациями;

      3) рассматривать ходатайства о выдаче, передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, а также лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), для проведения принудительного лечения, транзите лиц, направлении и исполнении поручений о проведении процессуальных действий;

      4) представлять интересы Республики Казахстан в компетентных органах иностранных государств по вопросам уголовного преследования;

      5) выполнять иные полномочия, предусмотренные законом и международными договорами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Надзор за законностью в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов

      Прокуратура осуществляет надзор за законностью в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах", настоящим Законом и иным законодательством.

Глава 3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В СУДЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Статья 18. Представительство интересов государства в суде

      Прокуратура представляет интересы государства в суде на основании и в порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, административном судопроизводстве.

      Сноска. Статья 18 - в редакции Закона РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 19. Уголовное преследование

      Прокуратура от имени государства осуществляет уголовное преследование в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным законодательством.

Глава 4. ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 20. Координация деятельности по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью

      1. Координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры в целях обеспечения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий при реализации общих задач. Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих координационных советов, которые создаются при Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах.

      2. Координационные советы осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами, Положением о Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

      3. Положение о Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью утверждается Президентом Республики Казахстан.

Статья 21. Рассмотрение обращений

      1. Органы прокуратуры рассматривают обращения в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 6 настоящего Закона, а также о нарушениях законности либо угрозы их наступления в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 и подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

      2. Обращения рассматриваются прокурорами в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

      В случае назначения проверки в связи с рассмотрением обращения порядок и сроки ее проведения определяются статьей 7 настоящего Закона.

      3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на обращения, порядок рассмотрения которых установлен уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, административном судопроизводстве, а также в сфере оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

      4. Анонимные обращения в органах прокуратуры рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законом. Прокурор вправе не разглашать источник информации в интересах обратившегося лица.

      Сноска. Статья21 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021); от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Деятельность ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры

      Ведомства, учреждения и организация образования прокуратуры:

      1) формируют государственную правовую статистику и ведут специальные учеты, автоматизируют процессы с целью обеспечения целостности, объективности и достаточности статистических показателей;

      2) в случаях, предусмотренных законодательством, организуют и осуществляют профессиональную подготовку лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу, за исключением сотрудников органов внутренних дел, профессиональную переподготовку, повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализацию программ послевузовского образования, а также координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;

      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законом.

Глава 5. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 23. Система правовых актов прокуратуры

      1. Систему правовых актов прокуратуры составляют акты:

      1) прокурорского надзора: протест, санкция, указание, представление, постановление;

      2) прокурорского реагирования: ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона;

      3) регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры: приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие.

      2. Акты прокурорского надзора, внесенные на основании, в порядке и пределах, установленных законом, обязательны для рассмотрения, исполнения органами, организациями и должностными лицами, которым они адресованы. Нерассмотрение, неисполнение актов прокурорского надзора, внесенных на основании, в порядке и пределах, установленных законом, либо невыполнение законных требований прокурора влекут ответственность, установленную законом.

      Сноска. Статья 23 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Протест

      1. Прокурор приносит протест на противоречащие Конституции, законам, актам Президента Республики Казахстан и ратифицированным Республикой международным договорам нормативные и иные правовые акты и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц.

      2. Опротестованию прокурорами не подлежат законодательные акты, акты Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Конституционного Совета, нормативные постановления Верховного Суда, акты Высшего Судебного Совета, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (по итогам проведенных проверок), нормативные акты технического характера.

      3. Протест приносится в орган или должностному лицу, принявшему незаконный акт, решение, или в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу. В таком же порядке опротестовываются незаконные действия (бездействие) органа или должностного лица.

      4. Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в течение десяти календарных дней.

      Прокурор вправе установить иной срок рассмотрения протеста, обусловленный необходимостью подготовки и принятия по нему решения, но не менее десяти календарных дней.

      Орган или должностное лицо обязаны известить прокурора о времени и месте рассмотрения протеста.

      5. В протесте прокурор требует отмены незаконного акта либо приведения его в соответствие с Конституцией, законами, актами Президента Республики Казахстан и ратифицированными Республикой международными договорами, а также прекращения незаконного действия (бездействия) должностного лица и восстановления нарушенного права.

      6. До принятия решения по протесту Генеральный Прокурор, заместители Генерального Прокурора, областные и приравненные к ним прокуроры вправе приостановить исполнение опротестованного правового акта либо действия, если их исполнение привело либо может привести к нарушению прав, свобод и законных интересов лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту, неограниченного круга лиц, субъектов частного предпринимательства, а также необратимым последствиям для жизни и здоровья людей либо для безопасности Республики Казахстан.

      7. Основания, порядок, сроки принесения протестов на вступившие в законную силу судебные акты, а также приостановления их исполнения определяются уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях.

      Сноска. Статья 24 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 25. Санкция

      1. Прокурор в установленных законом случаях дает санкцию (согласие) на совершение отдельных действий правоограничительного характера, получение сведений, содержащих охраняемую законом тайну.

      2. Санкция (согласие) либо отказ в ее (его) даче оформляется прокурором резолюцией и подписью на постановлении должностного лица после изучения материалов, на основании которых испрашивается санкция.

      В случае отказа в даче санкции (согласия) указываются его причины и основания.

      Санкция (согласие) также может быть удостоверена (удостоверено) посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Статья 26. Указание

      1. Прокурор дает письменные указания по вопросам:

      1) досудебного расследования;

      2) оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий;

      3) в иных случаях, установленных законом.

      2. Указания прокурора, данные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководителями и сотрудниками органов, осуществляющих досудебное расследование, оперативно-розыскную деятельность, негласные следственные действия.

Статья 27. Представление

      1. Прокурор в пределах своей компетенции вносит представление:

      1) об устранении нарушений законности;

      2) об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений;

      3) по вопросам лишения неприкосновенности лиц, обладающих этим правом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;

      4) в иных случаях, установленных законом.

      2. Представление подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений законности должностным лицом или органом в течение тридцати календарных дней, а в случаях, если могут наступить необратимые последствия для жизни и здоровья человека и гражданина, безопасности государства, – в срок, установленный прокурором.

      Прокурор вправе участвовать при рассмотрении представления. О времени и месте рассмотрения представления прокурор должен быть уведомлен государственным органом или должностным лицом не позднее трех рабочих дней до дня рассмотрения представления.

      О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщается в прокуратуру в течение трех рабочих дней со дня его рассмотрения.

      Сноска. Статья 27 с изменением, внесенным Законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Постановление

      Сноска. Статья 28 - в редакции Закона РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Прокурор выносит постановления, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, о возбуждении дисциплинарного производства, проведении проверки, приводе, приостановлении действия правового акта, об отмене мер запретительного или ограничительного характера, наложенных государственными, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

      2. Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом. Обжалование постановления не приостанавливает его исполнения.

Статья 29. Ходатайство

      В порядке, установленном уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, административном судопроизводстве, прокурор вправе принести ходатайство о пересмотре не вступивших в законную силу судебных актов.

      Сноска. Статья 29 - в редакции Закона РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 30. Заявление

      1. Прокурор вправе обратиться с заявлением (исковым заявлением) в суд в порядке и на основаниях, установленных законом.

      2. При отклонении актов прокурорского надзора либо оставлении их без рассмотрения прокурор обращается с заявлением в суд о признании актов, решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц незаконными.

Статья 31. Обращение

      Генеральный Прокурор, заместители Генерального Прокурора, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры вправе выступить с обращением к должностным лицам, государственным органам, юридическим и физическим лицам в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина.

      Обращение распространяется с использованием средств массовой информации или иным публичным способом.

Статья 32. Разъяснение закона

      В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений или при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор в письменной и (или) устной форме разъясняет физическим лицам и представителям юридических лиц о недопустимости нарушений законности и об установленной законом ответственности.

Статья 33. Опубликование актов прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования

      Для обеспечения гласности своей деятельности органы прокуратуры вправе публиковать в средствах массовой информации акты прокурорского надзора и реагирования на незаконные действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, общества и государства, с соблюдением ограничений, установленных законодательством.

Статья 34. Обжалование действий (бездействия) и актов прокурора

      1. Действия (бездействие) и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору, в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      2. Суд либо вышестоящий прокурор может до вынесения решения по заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить их исполнение.

      3. Вышестоящий прокурор по обращениям заинтересованных лиц либо по своей инициативе может отменить, отозвать, приостановить или изменить акты нижестоящего прокурора.

      Сноска. Статья 34 с изменением, внесенным Законом РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Глава 6. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 35. Система органов прокуратуры

      1. Единую систему органов прокуратуры Республики Казахстан образуют Генеральная прокуратура, прокуратуры областей и приравненные к ним (прокуратуры городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан, главные военная и транспортная прокуратуры), районные и приравненные к ним городские, межрайонные, а также специализированные прокуратуры (военные, природоохранные, транспортные, прокуратуры специальных объектов).

      2. При прокуратуре могут быть образованы ведомства, учреждения, организации образования, которые входят в единую систему органов прокуратуры.

      3. Органы прокуратуры имеют свои символы, описание которых утверждается Генеральным Прокурором.

      4. Образование, реорганизация и ликвидация органов, учреждений, ведомств, организаций образования прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Статья 36. Генеральный Прокурор и его заместители

      1. Генеральный Прокурор:

      1) назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Сената Парламента сроком на пять лет;

      2) освобождается от должности Президентом Республики Казахстан;

      3) подотчетен Президенту Республики Казахстан;

      4) в течение срока своих полномочий не может быть подвергнут задержанию, содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

      2. Первый заместитель и заместители Генерального Прокурора назначаются и освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан.

Статья 37. Полномочия Генерального Прокурора

      Генеральный Прокурор:

      1) в пределах и формах, установленных законом, осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, опротестовывает нормативные и иные правовые акты, противоречащие Конституции, законам, актам Президента Республики Казахстан и ратифицированным Республикой международным договорам;

      2) руководит деятельностью нижестоящих прокуратур;

      3) является председателем Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре;

      4) издает обязательные для исполнения всеми сотрудниками и работниками органов, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры приказы, распоряжения;

      5) определяет в системе органов прокуратуры должностных лиц, которым делегирует свои полномочия, за исключением полномочий Генерального Прокурора, прямо предусмотренных законодательными актами и актами Президента Республики Казахстан;

      6) в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты:

      по вопросам применения норм уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности;

      по вопросам правовой статистики и специальных учетов, обязательные для всех субъектов правовой статистики;

      по вопросам формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      определяющие порядок личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры;

      определяющие порядок приема на обучение в организацию образования прокуратуры;

      определяющие порядок проведения межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, их координации и мониторинга;

      другие нормативные правовые акты в соответствии с законодательством;

      7) в предусмотренных законом случаях согласовывает нормативные правовые акты по вопросам досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

      8) вносит предложения Президенту Республики Казахстан об утверждении положения, структуры и общей штатной численности прокуратуры;

      9) утверждает положение (устав) прокуратур областей, районов, приравненных к ним прокуратур, учреждений и организации образования прокуратуры;

      10) вносит представление Президенту Республики Казахстан о назначении на должности и освобождении от должностей руководителей ведомств и организации образования прокуратуры;

      11) с согласия Президента Республики Казахстан назначает на должность и освобождает от должности прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров;

      12) за исключением сотрудников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законом отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц, назначает на должности и освобождает от должностей руководителей учреждений, заместителей руководителей ведомств, учреждений и организации образования, заместителей прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также прокуроров районов и приравненных к ним прокуроров. При назначении указанных лиц вправе установить им испытательный срок до трех месяцев;

      13) представляет Президенту Республики Казахстан кандидатуры для присвоения классных чинов высшего начальствующего состава и воинских званий высшего офицерского состава;

      14) в установленном законодательством о правоохранительной службе порядке присваивает классные чины и воинские звания сотрудникам органов прокуратуры;

      15) отчитывается перед Президентом Республики Казахстан о состоянии законности в стране и деятельности органов прокуратуры;

      16) представляет к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий Республики Казахстан сотрудников и работников органов прокуратуры, награждает ведомственными наградами;

      17) определяет порядок приобретения, учета, хранения, ношения, передачи, перевозки оружия, боеприпасов и специальных средств в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры;

      18) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законом и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 38. Генеральная прокуратура

      1. Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный Прокурор.

      2. Генеральная прокуратура:

      1) обеспечивает контроль, координацию и согласованность действий органов прокуратуры по направлениям их деятельности;

      2) анализирует практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      3) совершенствует деятельность органов прокуратуры;

      4) взаимодействует с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, негласные следственные действия, досудебное расследование в пределах, установленных законодательством;

      5) организует и проводит повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры;

      6) участвует в нормотворческой деятельности;

      7) представляет органы прокуратуры в области международного сотрудничества и разрабатывает проекты международных договоров в уголовно-процессуальной сфере, а также согласовывает проекты международных договоров, инициируемых иными государственными органами, касающиеся деятельности прокуратуры.

Статья 39. Областные и приравненные к ним прокуроры и прокуратуры

      1. Прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами.

      2. Прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры:

      1) руководят деятельностью областных, районных и иных приравненных к ним прокуратур;

      2) издают приказы, распоряжения, обязательные для всех подчиненных сотрудников и работников;

      3) возглавляют соответствующие координационные советы по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Статья 40. Районные и иные приравненные к ним прокуроры и прокуратуры

      1. Районные и приравненные к ним прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, назначаемыми Генеральным Прокурором.

      2. Районные и приравненные к ним прокуроры:

      1) руководят деятельностью районных и иных приравненных к ним прокуратур;

      2) издают распоряжения, обязательные для всех подчиненных сотрудников и работников.

Статья 41. Подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим

      1. Подчиненность прокуроров включает:

      1) обязательность указаний вышестоящих прокуроров по вопросам организации и деятельности для нижестоящих прокуратур;

      2) ответственность нижестоящих прокуроров перед вышестоящими за выполнение служебных обязанностей;

      3) осуществление вышестоящими прокурорами в необходимых случаях полномочий нижестоящих;

      4) отмену, отзыв, приостановление или изменение актов нижестоящих прокуроров вышестоящими;

      5) разрешение вышестоящими прокурорами жалоб на действия (бездействие) и акты нижестоящих.

      2. Генеральным Прокурором могут быть установлены иные формы подчиненности нижестоящих прокуроров в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 42. Коллегии в органах прокуратуры

      1. Решение об образовании коллегии Генеральной прокуратуры, ведомств, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур принимается Генеральным Прокурором.

      2. На заседаниях коллегии рассматриваются вопросы деятельности органов прокуратуры, а также иные вопросы, связанные с выявленными нарушениями законности, требующие, по усмотрению Генерального Прокурора, руководителя ведомства, прокурора области или приравненного к нему прокурора, коллегиального рассмотрения с участием заинтересованных лиц.

      3. Решения коллегии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов и являются обязательными для подчиненных сотрудников и работников органов прокуратуры.

      4. Регламент работы коллегии и ее состав в Генеральной прокуратуре, ведомствах, прокуратурах областей и приравненным к ним прокуратурах определяются их первыми руководителями.

Глава 7. СТАТУС, ПОЛНОМОЧИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА

Статья 43. Прокурор

      1. Прокурор – это сотрудник органов прокуратуры, осуществляющий установленные настоящим Законом полномочия в целях реализации функций прокуратуры.

      Прокурорами являются: Генеральный Прокурор, его первый заместитель и заместители, старшие помощники и помощники, старшие помощники по особым поручениям, начальники служб, департаментов, управлений и отделов органов прокуратуры, их заместители, главный военный прокурор, главный транспортный прокурор, прокуроры областей, районов и приравненные к ним, их заместители, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, старшие помощники и помощники прокуроров областей и приравненных к ним, старшие прокуроры и прокуроры прокуратур районов и приравненных к ним прокуратур, а также военные, уполномоченные и специальные прокуроры.

      2. Перечень должностей системы органов прокуратуры, которым присваиваются классные чины или воинские звания, а также соответствующие им предельные классные чины или воинские звания утверждаются Президентом Республики Казахстан.

      3. Военнообязанные сотрудники прокуратуры состоят на специальном учете в органах прокуратуры.

Статья 44. Полномочия прокурора

      1. Прокурор в соответствии со своей компетенцией вправе:

      1) осуществлять действия и принимать процессуальные решения на основаниях и в порядке, установленных уголовно-процессуальным законом;

      2) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, истребовать материалы оперативно-розыскной деятельности, дела об административных правонарушениях, получать от руководителей и других должностных лиц необходимые документы, материалы, статистическую информацию и иные сведения о состоянии законности и принимаемых мерах по ее обеспечению;

      3) на основаниях и в порядке, установленных законом, участвовать в судебном заседании и давать заключение по делу, запрашивать из суда судебные дела, приносить ходатайства и протесты о пересмотре судебных актов;

      4) в порядке, предусмотренном законом, проводить проверки, привлекать специалистов для участия в них и дачи заключений, а также привлекать к осуществлению проверок сотрудников других правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной деятельности;

      5) назначать экспертизы, требовать от уполномоченных органов производства проверок по поступившим в прокуратуру материалам, обращениям и обязывать сообщать об их результатах;

      6) на основаниях и в порядке, установленных законодательством, получать доступ к сведениям, содержащимся в информационных системах и ресурсах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      7) по вопросам проводимой проверки, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и рассматриваемого обращения вызывать должностных, физических лиц и представителей юридических лиц для получения объяснений;

      8) требовать незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, наложенных должностными лицами, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом;

      9) возбуждать и прекращать производство по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях;

      10) в установленном законодательством порядке получать доступ к информации и материалам, связанным с проведением проверок, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, рассмотрением обращений и актов прокурорского надзора;

      11) участвовать в разработке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов;

      12) сотрудничать с учреждениями других государств и международными организациями;

      13) участвовать в создании и совершенствовании информационных систем в сфере правовой статистики и специальных учетов в целях обеспечения законности и правопорядка, борьбы с преступностью;

      14) выполнять иные действия, предусмотренные законом.

      2. Прокурор обязан:

      1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;

      2) соблюдать этические нормы поведения;

      3) защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина, общества и государства в соответствии со своей компетенцией;

      4) в пределах, предусмотренных законодательством, представлять на ознакомление физическим и юридическим лицам документы и материалы, связанные с рассмотрением их обращений;

      5) в установленном законом порядке для предупреждения и выявления нарушений законности, способствующих им причин и условий, а также привлечения к ответственности виновных лиц принимать акты прокурорского реагирования и акты прокурорского надзора;

      6) не допускать действий (бездействия) и принятие актов, создающих препятствия для нормального функционирования проверяемых субъектов;

      7) обеспечивать сохранность документов и сведений, полученных в ходе проверки, соблюдение требований законодательства о государственных секретах и иной охраняемой законом тайне;

      8) незамедлительно освобождать лиц, незаконно задержанных и незаконно содержащихся в местах лишения свободы, специальных учреждениях, учреждениях, исполняющих меры принудительного характера, служебных помещениях;

      9) совершенствовать свою деятельность с приоритетом повышения доверия населения;

      10) выполнять иные полномочия, предусмотренные законом.

      Сноска. Статья 44 с изменением, внесенным законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45. Правовые гарантии деятельности прокурора

      1. Воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий или принятия им незаконного решения влечет ответственность, установленную законом.

      2. По требованию прокурора органы, организации и должностные лица обязаны:

      1) с соблюдением установленных законом требований и ограничений к разглашению государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, предоставить в установленный прокурором срок, но не менее трех рабочих дней необходимую информацию, документы и иные материалы по вопросам проводимой проверки, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и рассматриваемых в соответствии со статьей 21 настоящего Закона обращений.

      Прокурор несет установленную законом ответственность за разглашение государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

      2) выделять специалистов для участия в проверке и даче заключения.

      В необходимых случаях в целях предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан запрашиваемая информация, документы и иные материалы предоставляются незамедлительно.

      Работники негосударственных организаций и иные лица привлекаются к проверке в качестве специалистов на договорной основе.

      3. Предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи требования прокурора по вопросам проводимой проверки, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, или рассматриваемого обращения обязательны для исполнения органами, организациями и должностными лицами.

      4. Запрашиваемая информация, документы и иные материалы предоставляются в органы прокуратуры в форме и порядке, установленном законодательством.

      5. Должностные лица и граждане обязаны явиться по приглашению прокурора в установленное им время для дачи объяснений по вопросам проводимой проверки или рассматриваемого обращения.

      Вызов должностных лиц и граждан в органы прокуратуры производится с соблюдением статуса и компетенции прокурора с таким расчетом, чтобы вызываемое лицо имело достаточный срок для своевременной явки и подготовки для дачи объяснений, за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

      О причинах, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, вызываемое лицо обязано уведомить вызывающего прокурора.

      В случае неявки без уважительных причин должностные лица и граждане могут быть по мотивированному постановлению Генерального Прокурора, его заместителей, областных и приравненных к ним прокуроров, их заместителей, районных и приравненных к ним прокуроров подвергнуты приводу (принудительному доставлению).

      Постановление прокурора о приводе исполняется органом внутренних дел.

      Привод не может производиться в ночное время.

      Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет и лица, не достигшие восемнадцати лет, без уведомления их законного представителя, беременные женщины, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

      6. Неисполнение законных требований прокурора либо неявка по требованию прокурора без уважительных причин влечет ответственность, установленную законом.

      Предъявление прокурорами в ходе проведения проверок требований, не предусмотренных законами, влечет установленную законом ответственность.

      7. Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом. Никто не вправе разглашать материалы проверок и дел без разрешения прокурора, в производстве которого они находятся.

      Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными законом РК от 02.07.2021 № 62-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 46. Ответственность органов прокуратуры

      1. Сотрудники прокуратуры при осуществлении своей деятельности несут ответственность, установленную законом.

      2. Ущерб, причиненный действиями органов прокуратуры, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 47. Правовое регулирование труда в органах прокуратуры

      Трудовые отношения:

      1) сотрудников прокуратуры регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе";

      2) военнослужащих прокуратуры регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих";

      3) иных работников прокуратуры регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

Статья 48. Служба в органах прокуратуры

      Служба в органах прокуратуры – вид правоохранительной службы, осуществляемая прокурорами в соответствии с Конституцией, настоящим Законом и иным законодательством.

      Порядок и особенности порядка прохождения службы в органах прокуратуры определяются Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

Статья 49. Служебные удостоверения и печать

      1. Генеральному Прокурору, заместителям Генерального Прокурора служебные удостоверения установленного образца выдаются Администрацией Президента Республики Казахстан.

      2. Генеральный Прокурор, руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры выдают служебные удостоверения установленного образца подчиненным сотрудникам.

      3. Генеральная прокуратура, подчиненные ей прокуратуры и ведомства, учреждения и организация образования прокуратуры имеют печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и своим наименованием на казахском и русском языках.

Статья 50. Финансовое обеспечение органов прокуратуры

      Финансовое обеспечение системы органов прокуратуры осуществляется за счет бюджетных средств.

      Органы прокуратуры могут иметь соответствующие счета в органах казначейства.

Статья 51. Материальное и социальное обеспечение сотрудников органов прокуратуры

      1. Оплата труда сотрудников органов прокуратуры устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой в порядке, установленном подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции Республики Казахстан.

      2. Пенсионное обеспечение сотрудников органов прокуратуры, выплата государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца осуществляются в соответствии с законодательством.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 15, ст. 208; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 774; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 3; № 16, ст. 128; № 19, ст. 145; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2014 г., № 16, ст. 90; 2015 г., № 20-І, ст. 111; № 20-VII, ст. 115; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 7-I, cт.47; № 24, ст. 126).

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ