Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 172-VІ ҚРЗ.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-IV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 13, 45-құжат; № 20, 96-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 10, 32-құжат):

      1) 116-бапта:

      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) дуальды оқыту – кәсіпорынның (ұйымның), оқу орнының және білім алушының тең жауапкершілігі кезінде білім беру ұйымындағы оқытуды білім алушыларға жұмыс орындарын ұсынып және өтемақы төлемін төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны;

      3) дуальды оқыту туралы шарт – білім алушы, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту шарттары мен тәртібін регламенттейтін оқу орны және өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту үшін жұмыс орнын ұсынатын кәсіпорын (ұйым) арасындағы жазбаша келісім;";

      мынадай мазмұндағы 6-1) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) өндірістік оқыту – білім беру ұйымдарының және (немесе) кәсіпорындардың (ұйымдардың) базасында білім алушылардың теориялық білім алуына, практикалық машықтануына бағытталған оқыту;";

      "8) тәлімгер – өндіріс немесе қызметтер көрсету саласы технологияларын меңгерген, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыратын кәсіпорынның (ұйымның) білікті жұмыскері.";

      2) 118-бапта:

      4-тармақтың 1) тармақшасындағы "кәсіпке," деген сөз алып тасталсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жұмыс берушілер Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сәйкес кәсіптік практикадан, сондай-ақ өндірістік оқытудан өту үшін орындар ұсынады, қауіпсіз жағдайлар жасайды және шарттарда көзделген міндеттерді орындайды.";

      3) 119-бапта:

      екінші бөліктегі "Өндірістік" деген сөз "Өндірістік оқыту мен кәсіптік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "практикадан" деген сөз "кәсіптік практикадан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөліктегі "практикадан" деген сөз "кәсіптік практикадан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Дуальды оқыту туралы шарт негізінде кәсіпорын (ұйым) өндірістік оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін білім алушыға тәлімгерді бекітіп береді.".

      2. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар; № 13, 45-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат):

      1) 1-бапта:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың бір оқу сабағының, бір оқу пәнінің және (немесе) модульдің, сондай-ақ бір біліктілік шеңберінде кәсіптік модульдердің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын оларды зерделеп бітіргеннен кейінгі меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;";

      9) тармақшадағы "тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін олардың" деген сөздер "олардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің көлемін" деген сөздермен ауыстырылсын;";

      19-1) және 29-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-1) дуальды оқыту – кәсіпорынның (ұйымның), оқу орнының және білім алушының тең жауапкершілігі кезінде білім беру ұйымындағы оқытуды білім алушыларға жұмыс орындарын ұсынып және өтемақы төлемін төлей отырып, кәсіпорындағы (ұйымдағы) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны;";

      "29-2) кәсіптік даярлау – белгілі бір жұмыс түрін орындау үшін қажет жаңа немесе өзгертілген кәсіптік дағдыны меңгеру үшін жеке адамды дамытуға бағытталған кәсіптік оқыту нысаны;";

      30) тармақша алып тасталсын;

      46) және 47) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "46) оқу бағдарламасы – әрбір оқу сабағы, әрбір оқу пәні және (немесе) модуль бойынша меңгерілуге тиіс білімнің, машықтың, дағды мен біліктіліктің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама;

      47) оқу жоспары – тиісті білім беру деңгейінде білім алушылардың оқу сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің, кәсіптік практиканың, өзге де оқу қызметі түрлерінің тізбесін, реттілігін, көлемін (еңбекті қажетсінуін) және бақылау нысандарын регламенттейтін құжат;";

      мынадай мазмұндағы 49-3) және 49-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "49-3) "Өзін-өзі тану" адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы – білім алушылардың үйлесімді зияткерлік және адамгершілік-рухани дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелеу және оқыту жүйесінің мақсатын, мазмұнын, сондай-ақ жұмыс істеуінің инновациялық тәсілдерін айқындайтын бағдарлама;

      49-4) өндірістік оқыту – білім беру ұйымдарының және (немесе) кәсіпорындардың (ұйымдардың) базасында білім алушылардың теориялық білім алуына, практикалық машықтануына бағытталған оқыту;";

      53-6), 53-7) және 53-8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "53-6) тәлімгер – өндіріс немесе қызметтер көрсету саласы технологияларын меңгерген, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыратын кәсіпорынның (ұйымның) білікті жұмыскері;

      53-7) техникалық және кәсіптік білім беру – білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын даярлауға бағытталған білім беру;

      53-8) "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін үздік ұйым" гранты – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін мемлекеттік ұйымдарға рейтингтік көрсеткіштері негізінде конкурс қорытындысы бойынша жыл сайын бөлетін ақша;";

      мынадай мазмұндағы 53-9) және 53-10) тармақшалармен толықтырылсын:

      "53-9) тыңдаушы – білім беру ұйымында қосымша білімнің және дайындық бөлімінің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан адам;

      53-10) тiрек мектеп (ресурс орталығы) – шағын жинақталған мектеп оқушыларының сапалы бiлiм алуға қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында білім алушылардың қысқа мерзiмдi сессиялық сабақтарын, аралық және қорытынды аттестатталуын өткiзу үшiн таяу маңдағы шағын жинақталған мектептердiң бiлiм беру ресурстары оның базасында шоғырланатын орта бiлiм беру ұйымы;";

      2) 5-баптың бірінші бөлігінде:

      мынадай мазмұндағы 6-5) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-5) "Өзін-өзі тану" адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасын бекітеді;";

      8-7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-7) "Орта бiлiм беретін үздiк ұйым", "Техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі білім беретін үздiк ұйым" гранттарының мөлшерін және оларды беру тәртiбiн белгiлей отырып, осы гранттарды беруге арналған конкурстарды өткiзу қағидаларын бекiтедi;";

      20) тармақша алып тасталсын;

      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) бiлiм туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiне тапсырыс берудi ұйымдастыру, оларды сақтау, есепке алу мен беру және олармен негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарын, ведомстволық бағынысты бiлiм беру ұйымдарын қамтамасыз ету жөнiндегi қағидаларды әзiрлейдi және бекiтедi, олардың пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 25-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "25-3) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін, бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктерін құрады және олардың қызметі туралы ережелерді бекітеді;";

      35) тармақшадағы "орта", "тағайындау" деген сөздер тиісінше "орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі", "орналасу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46-11) тармақшадағы "ұйымдарды" деген сөз "кәсіпорындарды (ұйымдарды)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-бапта:

      2-тармақта:

      8) тармақшадағы "техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі," деген сөздер алып тасталсын;

      8-1) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұсыныстарын ескере отырып, техникалық және кәсіптік," деген сөздер "өңірлік кәсіпкерлер палаталарының және мүдделі ұйымдардың ұсыныстарын ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-3) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бітірген адамдарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі;";

      мынадай мазмұндағы 24-9) тармақшамен толықтырылсын:

      "24-9) конкурс жеңімпаздарына – мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына "Техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі білім беретін үздiк ұйым" грантын төлейді;";

      3-тармақта:

      7) тармақшадағы "техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-3) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      25-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-1) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беруді және олармен негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын қамтамасыз етуді ұйымдастырады және олардың пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 25-9) тармақшамен толықтырылсын:

      "25-9) конкурс жеңімпаздарына – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін мемлекеттік ұйымдарға "Техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейінгі білім беретін үздiк ұйым" грантын төлейді;";

      4) 8-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "жұмысшы біліктілігінің белгіленген және жоғарылатылған деңгейін" деген сөздер "бір мамандық шеңберінде жұмысшы біліктілігін немесе жұмысшы біліктіліктерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 17-бапта:

      1-тармақтағы "қызметкерлер" деген сөз "жұмысшы кадрлар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары мазмұнына және білім алушылардың даярлық деңгейіне қарай мынадай болып бөлінеді:

      1) білікті жұмысшы кадрлар даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары.

      Білім беру бағдарламаларының мазмұны жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтуді немесе базалық және кәсіптік модульдерге интеграцияланған жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, жұмысшы біліктіліктері беріле отырып, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтуді көздейді;

      2) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары.

      Білім беру бағдарламаларының мазмұны жалпы білім беретін, әлеуметтік-экономикалық, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтуді немесе базалық және кәсіптік модульдерге интеграцияланған әлеуметтік-экономикалық, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді зерделеуді, "орта буын маманы" біліктілігі және (немесе) жұмысшы біліктіліктері беріле отырып, өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өтуді көздейді.";

      4-тармақтағы "экономикалық" деген сөз "әлеуметтік-экономикалық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "кәсіпорын", "практиканы" деген сөздер тиісінше "кәсіпорын (ұйым)", "кәсіптік практиканы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 20-бапта:

      1-тармақтағы "білікті жұмысшы кадрлар, орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын" деген сөздер "қолданбалы бакалаврларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе пәндерін енгізе отырып, модульдерге интеграцияланған техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын зерделеуді көздейді.";

      7) 28-баптың 10-тармағының бірінші бөлігі алып тасталсын;

      8) 29-баптың 2-тармағында:

      үшінші абзац "әдістемелік кабинеттеріне" деген сөздерден кейін "және бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктеріне" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктерінің оқу-әдістемелік жұмысына басшылық жасау техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесіне жүктеледі.";

      9) 32-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу процесі білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды, сондай-ақ оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигондарында – өндірістік оқыту шеберінің, практика жетекшісінің басшылығымен, кәсіпорындар (ұйымдар) базасында тәлімгердің, өндірістік оқыту шеберінің, практика жетекшісінің басшылығымен орындалатын өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы қамтиды.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыға жұмысшы біліктілігі және (немесе) "орта буын маманы" біліктілігі беріледі.";

      10) 32-1-бапта:

      2-тармақтағы "ұйымдарда" деген сөз "кәсіпорын (ұйым) базасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың үшінші бөлігіндегі "кәсіпорындарда" деген сөз "кәсіпорында (ұйымда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Біліктілік емтиханын тапсырған адамдарға нақты мамандық бойынша тиісті біліктілік деңгейі беріледі және біліктілік беру туралы куәлік (сертификат) беріледі.";

      11) 33-бапта:

      екінші бөліктегі "мамандарды" деген сөз "кадрларды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыға "қолданбалы бакалавр" біліктілігі беріледі.";

      12) 38-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөліктегі "мамандар" деген сөз "кадрлар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "ұйымдарда" деген сөз "кәсіпорындарда (ұйымдарда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      бірінші бөліктегі "ұйымдары айқындайды" деген сөздер "кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "ұйымының", "ұйымдардың" деген сөздер тиісінше "ұйымдарының", "кәсіпорындардың (ұйымдардың)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "ұйымдарда" деген сөз "кәсіпорындарда (ұйымдарда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтағы "ұйымдармен" деген сөз "кәсіпорындармен (ұйымдармен)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 39-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары білім алушылардың бір біліктілік шеңберінде кәсіптік модульдерді меңгеру қорытындысы және аралық аттестаттау нәтижелері бойынша кәсіптік даярлық туралы куәлік береді.";

      14) 43-баптың 3-тармағында:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) ұлттық бірыңғай тестілеуді қоспағанда, білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды жүргізу, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудан өткізу;";

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жұмысшы біліктіліктерін, "орта буын маманы", "қолданбалы бакалавр" біліктіліктерін беру;";

      15) 45-1-баптың 2-тармағында:

      2) тармақшадағы "кәсіпорындардың технологиялық базасын пайдалана отырып," деген сөздер "кәсіпорындардың (ұйымдардың) технологиялық базасын пайдалана және тәлімгер бекітіп беріле отырып," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-1) тармақшадағы "практикадан өту үшін ұйымдардың" деген сөздер "кәсіптік практикадан өтуі үшін кәсіпорындардың (ұйымдардың)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "мамандар" деген сөз "кадрлар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы "және түлектердің кәсіптік даярлығын бағалауға" деген сөздер алып тасталсын;

      16) 47-баптың 7-тармағының бірінші бөлігіндегі "(кәсіптік лицейлердің оқушыларынан басқа)" деген сөздер алып тасталсын;

      17) 62-баптың 5-тармағында:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "Білікті жұмысшылар мен мамандарды даярлауға, біліктілігін арттыруға және" деген сөздер "Кадрларды даярлауға, білікті жұмыскерлер мен мамандардың біліктілігін арттыруға және оларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "мамандарды" деген сөз "кадрларды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "маманды" деген сөз "білім алушыны (маманды)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші және үшінші бөліктердегі "мамандарды" деген сөз "кадрларды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      18) 64-баптың 4-тармағындағы "грантын алған мемлекеттік орта білім беру мекемелері грантты" деген сөздер ", "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін үздік ұйым" гранттарын алған орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін мемлекеттік мекемелер гранттарды" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 10, 49-құжат; № 15, 78-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 14, 53-құжат; № 22-III, 109-құжат):

      25-баптың 9) тармақшасындағы "техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді алғаш рет алса, түлектерге жұмыс біліктілігінің белгіленген және жоғары деңгейін бере отырып, осындай" деген сөздер "бір мамандық шеңберінде жұмысшы біліктілігін немесе жұмысшы біліктіліктерін алғаш рет алса, түлектерге оны (оларды) бере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап.

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года № 172-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст.151; 2016 г., № 7-I, ст.49; 2017 г., № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 13, ст.45; № 20, ст.96; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 10, ст. 32):

      1) в статье 116:

      подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

      "2) дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающей обучение в организации образования с обязательными периодами производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной ответственности предприятия (организации), учебного заведения и обучающегося;

      3) договор о дуальном обучении – письменное соглашение между обучающимся, предприятием (организацией), предоставляющим рабочее место для прохождения производственного обучения и профессиональной практики, и учебным заведением, регламентирующее условия и порядок прохождения производственного обучения и профессиональной практики;";

      дополнить подпунктами 6-1) и 8) следующего содержания:

      "6-1) производственное обучение – обучение, направленное на приобретение теоретических знаний, практических умений обучающимися, на базе организаций образования и (или) предприятий (организаций);";

      "8) наставник – квалифицированный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферы услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.";

      2) в статье 118:

      в подпункте 1) пункта 4 слово "профессию," исключить;

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Работодатели в соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании предоставляют места для прохождения профессиональной практики, а также производственного обучения, создают безопасные условия и исполняют обязанности, предусмотренные договорами.";

      3) в статье 119:

      в части второй слово "производственной" заменить словами "производственного обучения и профессиональной";

      в части третьей слово "практики" заменить словами "профессиональной практики";

      в части четвертой слово "практику" заменить словами "профессиональную практику";

      дополнить частью пятой следующего содержания:

      "На основе договора о дуальном обучении предприятие (организация) закрепляет за обучающимся наставника для осуществления руководства производственным обучением и профессиональной практикой.".

      2. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст.151; 2008 г., № 23, ст.124; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.149; 2011 г., № 1, ст.2; № 2, ст.21; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 16, ст.128; № 18, ст.142; 2012 г., № 2, ст.11; № 4, ст.32; № 15, ст.97; 2013 г., № 2, ст.7; № 7, ст.34; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 3, ст.21; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 10, ст.50; № 14, ст.72; № 20-IV, ст.113; № 21-III, ст.135; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.156, 158; № 23-II, ст.170, 172; 2016 г., № 8-II, ст.67; № 23, ст.119; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.17, 18; № 13, ст.45; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 24, ст.115; 2018г., № 9, ст.31; № 10, ст. 32):

      1) в статье 1:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации после завершения их изучения;";

      в подпункте 9) слово "дисциплин" заменить словами "предметов, учебных дисциплин и (или) модулей";

      подпункты 19-1) и 29-2) изложить в следующей редакции:

      "19-1) дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающей обучение в организации образования с обязательными периодами производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной ответственности предприятия (организации), учебного заведения и обучающегося;";

      "29-2) профессиональная подготовка – форма профессионального обучения, направленного на развитие личности для приобретения новых или измененных профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенного вида работ;";

      подпункт 30) исключить;

      подпункты 46) и 47) изложить в следующей редакции:

      "46) учебная программа – программа, определяющая по каждому учебному предмету, каждой учебной дисциплине и (или) модулю содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению;

      47) учебный план – документ, регламентирующий перечень, последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы контроля;";

      дополнить подпунктами 49-3) и 49-4) следующего содержания:

      "49-3) программа нравственно-духовного образования "Самопознание" – программа, определяющая цели, содержание, а также инновационные способы функционирования системы воспитания и обучения, обеспечивающей гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное развитие обучающихся;

      49-4) производственное обучение – обучение, направленное на приобретение теоретических знаний, практических умений обучающимися, на базе организаций образования и (или) предприятий (организаций);";

      подпункты 53-6), 53-7) и 53-8) изложить в следующей редакции:

      "53-6) наставник – квалифицированный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферы услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой;

      53-7) техническое и профессиональное образование – образование, направленное на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;

      53-8) грант "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования" – деньги, выделяемые ежегодно местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы государственным организациям технического и профессионального, послесреднего образования по итогам конкурса на основе рейтинговых показателей;";

      дополнить подпунктами 53-9) и 53-10) следующего содержания:

      "53-9) слушатель – лицо, обучающееся в организации образования по образовательным программам дополнительного образования и подготовительного отделения;

      53-10) опорная школа (ресурсный центр) – организация среднего образования, на базе которой консолидируются образовательные ресурсы близлежащих малокомплектных школ для проведения краткосрочных сессионных занятий, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в целях обеспечения доступа к качественному образованию учащихся малокомплектных школ;";

      2) в части первой статьи 5:

      дополнить подпунктом 6-5) следующего содержания:

      "6-5) утверждает программу нравственно-духовного образования "Самопознание";";

      подпункт 8-7) изложить в следующей редакции:

      "8-7) утверждает правила проведения конкурсов на присуждение грантов "Лучшая организация среднего образования", "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования" с установлением размеров грантов и порядка их присуждения;";

      подпункт 20) исключить;

      подпункт 22) изложить в следующей редакции:

      "22) разрабатывает и утверждает правила по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, подведомственных организаций образования, осуществляет контроль за их использованием;";

      дополнить подпунктом 25-3) следующего содержания:

      "25-3) создает республиканский учебно-методический совет технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям и утверждает положения об их деятельности;";

      подпункт 35) после слова "среднего" дополнить словами ", технического и профессионального, послесреднего";

      в подпункте 46-11) слово "организаций" заменить словами "предприятий (организаций)";

      3) в статье 6:

      в пункте 2:

      в подпункте 8) слова "техническим и профессиональным, послесредним," исключить;

      в подпункте 8-1) слова "с техническим и профессиональным, высшим и послевузовским образованием с учетом предложений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан" заменить словами "с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом предложений региональных палат предпринимателей и заинтересованных организаций";

      дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

      "8-3) утверждает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;";

      подпункт 20) изложить в следующей редакции:

      "20) содействует трудоустройству лиц, окончивших на основе государственного образовательного заказа организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;";

      дополнить подпунктом 24-9) следующего содержания:

      "24-9) выплачивает победителям конкурса – государственным организациям технического и профессионального, послесреднего образования грант "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования";";

      в пункте 3:

      в подпункте 7) слова "техническим и профессиональным, послесредним," исключить;

      дополнить подпунктом 7-3) следующего содержания:

      "7-3) утверждает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;";

      подпункт 25-1) изложить в следующей редакции:

      "25-1) организует заказ и обеспечение организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и осуществляет контроль за их использованием;";

      дополнить подпунктом 25-9) следующего содержания:

      "25-9) выплачивает победителям конкурса – государственным организациям технического и профессионального, послесреднего образования грант "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования";";

      4) в части первой пункта 2 статьи 8 слова "установленного и повышенного уровня рабочей квалификации" заменить словами "рабочей квалификации или рабочих квалификаций в рамках одной специальности";

      5) в статье 17:

      пункт 1 после слов "квалифицированных рабочих" дополнить словом "кадров";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Образовательные программы технического и профессионального образования в зависимости от их содержания и уровня подготовки обучающихся делятся на образовательные программы:

      1) предусматривающие подготовку квалифицированных рабочих кадров.

      Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение интегрированных в базовые и профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением рабочих квалификаций;

      2) предусматривающие подготовку специалистов среднего звена.

      Содержание образовательных программ предусматривает изучение общеобразовательных, социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики или изучение интегрированных в базовые и профессиональные модули социально-экономических, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, прохождение производственного обучения и профессиональной практики с присвоением квалификации "специалист среднего звена" и (или) рабочих квалификаций.";

      в пункте 4 слово "экономических" заменить словом "социально-экономических";

      в пункте 6 слова "практики на базе предприятия" заменить словами "профессиональной практики на базе предприятия (организации)";

      6) в статье 20:

      в пункте 1 слова "квалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего звена и прикладного бакалавра" заменить словами "прикладных бакалавров";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Содержание образовательных программ послесреднего образования предусматривает изучение интегрированных в модули образовательных программ технического и профессионального образования с включением отдельных модулей или дисциплин образовательных программ бакалавриата.";

      7) часть первую пункта 10 статьи 28 исключить;

      8) в пункте 2 статьи 29:

      абзац третий дополнить словами "и учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Руководство учебно-методической работой учебно-методических объединений технического и профессионального, послесреднего образования по профилям возлагается на республиканский учебно-методический совет технического и профессионального, послесреднего образования.";

      9) в статье 32:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Учебный процесс в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, включает теоретическое обучение в организациях образования, а также производственное обучение и профессиональную практику, выполняемые под руководством мастера производственного обучения, руководителя практики в учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах и на учебных полигонах, под руководством наставника, мастера производственного обучения, руководителя практики – на базе предприятий (организаций).";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию по освоению образовательной программы технического и профессионального образования, присваивается рабочая квалификация и (или) квалификация "специалист среднего звена".";

      10) в статье 32-1:

      в пункте 2 слова "в организации" заменить словами "на базе предприятия (организации)";

      часть третью пункта 3 после слов "на предприятии" дополнить словами "(в организации)";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Лицам, сдавшим квалификационный экзамен, присваивается соответствующий уровень квалификации по конкретной специальности и выдается свидетельство (сертификат) о присвоении квалификации.";

      11) в статье 33:

      в части второй слово "специалистов" заменить словом "кадров";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию по освоению образовательной программы послесреднего образования, присваивается квалификация "прикладной бакалавр".";

      12) в статье 38:

      в пункте 1:

      в части первой слово "специалистов" заменить словом "кадров";

      в части второй слова "в соответствующих организациях" заменить словами "на соответствующих предприятиях (в организациях)";

      в пункте 3:

      в части первой слова "определяют организации" заменить словами "определяют предприятия (организации)";

      в части второй слова "организаций образования, организаций" заменить словами "организаций образования, предприятий (организаций)";

      в пункте 4 слова "и организациями" заменить словами
"и предприятиями (организациями)";

      в пункте 5 слово "организациями" заменить словами "предприятиями (организациями)";

      13) статью 39 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, по итогам освоения обучающимися профессиональных модулей в рамках одной квалификации и результатам промежуточной аттестации выдают свидетельство о профессиональной подготовке.";

      14) в пункте 3 статьи 43:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, за исключением единого национального тестирования;";

      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) присвоение обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования рабочих квалификаций, квалификаций "специалист среднего звена", "прикладной бакалавр";";

      15) в пункте 2 статьи 45-1:

      подпункт 2) после слова "предприятий" дополнить словами "(организаций) и закреплением наставника";

      в подпункте 2-1) слова "организациями рабочих мест для прохождения" заменить словами "предприятиями (организациями) рабочих мест для прохождения профессиональной";

      в подпункте 3) слово "специалистов" заменить словом "кадров";

      в подпункте 5) слова "и оценке профессиональной подготовленности выпускников" исключить;

      16) в части первой пункта 7 статьи 47 слова "(кроме учащихся профессиональных лицеев)" исключить;

      17) в пункте 5 статьи 62:

      в части первой:

      абзац первый после слов "на подготовку" дополнить словом "кадров";

      в абзаце втором слово "специалистов" заменить словом "кадров";

      в абзаце четвертом слова "одного специалиста" заменить словами "одного обучающегося (специалиста)";

      в частях второй и третьей слово "специалистов" заменить словом "кадров";

      18) в пункте 4 статьи 64 слова "образования, получившие на конкурсной основе грант "Лучшая организация среднего образования", расходуют грант" заменить словами ", технического и профессионального, послесреднего образования, получившие на конкурсной основе гранты "Лучшая организация среднего образования", "Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования", расходуют гранты".

      3. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 10, ст.49; № 15, ст.78; № 22-I, ст.143; № 22-V, ст.152; 2016 г., № 8-ІІ, ст.67; 2017 г., № 12, ст.36; № 14, ст.53; № 22-III, ст.109):

      в подпункте 9) статьи 25 слова "установленного и повышенного уровня рабочей квалификации, если обучающийся получает его" заменить словами "рабочей квалификации или рабочих квалификаций в рамках одной специальности, если обучающийся получает ее (их)".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ