"Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 390-VI ҚРЗ

      1-бап. "Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 68-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 19-20, 86-құжат; № 24-I, 118-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 11-1), 14-1) және 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "11-1) астық нарығы жөніндегі оператор – астық нарығында тұрақтандыру функциясын және астықтың резервтік қорын басқару жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру арқылы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компания;";

      "14-1) астықтың резервтік қоры – табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған, төтенше жағдай енгізілген кезде елді азық-түліктік астықпен кепілдендірілген түрде қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ қажет болған кезде ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету мақсатында пайдаланылатын азық-түліктік астық қоры;

      14-2) астықтың резервтік қорын басқару – астық нарығы жөніндегі оператордың бюджет қаражаты есебінен астық қабылдау кәсіпорындарында астықтың резервтік қорын сақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ астықтың резервтік қорын сатып алуға және өткізуге бағытталған қызметі;";

      2) 3-баптың 9) тармақшасындағы "алдын алу болып табылады." деген сөздер "алдын алу;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) астықтың резервтік қорын ұстап тұруды қамтамасыз ету болып табылады.";

      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-3) астықтың резервтік қорын сақтау бойынша шығыстарды өтеу;";

      4) 6-бап мынадай мазмұндағы 1-2), 32-6) және 32-7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-2) астық нарығы жөніндегі операторды айқындау;";

      "32-6) астықтың резервтік қорын басқару жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      32-7) астық нарығы жөніндегі операторға астықтың резервтік қорын сақтау бойынша шығыстарды өтеу;";

      5) мынадай мазмұндағы 6-4-баппен толықтырылсын:

      "6-4-бап. Астық нарығы жөніндегі оператор

      Астық нарығы жөніндегі оператор:

      1) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      2) астықтың резервтік қорын ұстап тұруды қамтамасыз етеді;

      3) астық сатып алуды жүзеге асырады;

      4) ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету мақсатында ұн тарту ұйымдарына азық-түліктік астық жеткізуді қамтамасыз етеді;

      5) тұқымдық және жемдік қорларды қалыптастыруға қатысады;

      6) азық-түліктік астық сатып алу және жеткізу арқылы азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға жәрдемдеседі.".

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "О зерне"

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 390-VI ЗРК

      Статья 1. Внести следующие дополнения в Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст.12; № 15-16, ст.232; 2003 г., № 19-20, ст.148; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 1, ст.5; № 24, ст.148; 2007 г., № 2, ст.18; № 3, ст.20; № 9, ст.67; № 18, ст.145; 2008 г., № 13-14, ст.58; № 20, ст.89; 2009 г., № 18, ст.84; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 15, ст.71; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 2, ст.14; № 14, ст.94; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 4-5, ст.24; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.52; № 20-IV, ст.113; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.68; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; 2019 г., № 19-20, ст.86; № 24-I, ст.118):

      1) статью 1 дополнить подпунктами 11-1), 14-1) и 14-2) следующего содержания:

      "11-1) оператор по зерновому рынку – национальная компания в сфере агропромышленного комплекса, участвующая в обеспечении продовольственной безопасности посредством осуществления стабилизационной функции на зерновом рынке и полномочий по управлению резервным запасом зерна;";

      "14-1) резервный запас зерна – запас продовольственного зерна, используемый в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, введении чрезвычайного положения, а также при необходимости в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;

      14-2) управление резервным запасом зерна – деятельность оператора по зерновому рынку, направленная на обеспечение хранения резервного запаса зерна на хлебоприемных предприятиях за счет бюджетных средств, а также на закуп и реализацию резервного запаса зерна;";

      2) статью 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) обеспечение поддержания резервного запаса зерна.";

      3) статью 4 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

      "4-3) возмещения расходов по хранению резервного запаса зерна;";

      4) статью 6 дополнить подпунктами 1-2), 32-6) и 32-7) следующего содержания:

      "1-2) определение оператора по зерновому рынку;";

      "32-6) разработка и утверждение правил по управлению резервным запасом зерна;

      32-7) возмещение оператору по зерновому рынку расходов по хранению резервного запаса зерна;";

      5) дополнить статьей 6-4 следующего содержания:

      "Статья 6-4. Оператор по зерновому рынку

      Оператор по зерновому рынку:

      1) участвует в реализации государственной политики в области зернового рынка;

      2) обеспечивает поддержание резервного запаса зерна;

      3) осуществляет закуп зерна;

      4) обеспечивает поставку продовольственного зерна мукомольным организациям в целях регулирующего воздействия на внутренний рынок;

      5) участвует в формировании семенного и фуражного фондов;

      6) содействует формированию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров путем закупа и поставки продовольственного зерна.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ