"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 93-VII ҚРЗ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) мынадай толықтыру енгізілсін:

      616-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "21-1) Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл – өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша талап қою берген кезде;".

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года № 93-VII ЗРК

      Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) следующее дополнение:

      часть первую статьи 616 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

      "21-1) Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан – при подаче исков по вопросам, входящим в его компетенцию;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ