Прокуратура туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2022 жылғы 5 қарашадағы № 155-VII ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!

      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      Мазмұны

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Конституциялық заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 48-баптан қараңыз.

      Осы Конституциялық заң Қазақстан Республикасы прокуратурасының құзыретін, қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Прокуратураның мақсаты

      Прокуратура мемлекет атынан заңда белгіленген шектерде және нысандарда Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

2-бап. Прокуратура органдары қызметінің құқықтық негізі

      Прокуратура органдары қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Конституциялық заң, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері құрайды.

3-бап. Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және олардың қызметінің қағидаттары

      1. Прокуратура өз өкілеттіктерін заңдылық, басқа мемлекеттік органдардан және лауазымды адамдардан тәуелсіз болу, Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп беру, жариялылық қағидаттарында жүзеге асырады.

      2. Прокуратура органдары өз функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде олардың қызметіне қандай да бір араласуға тыйым салынады.

      3. Прокуратура кәсіпкерлік субъектілерінің, ұйымдардың және мемлекеттік органдардың қызметіне араласуға, олардың қызметін тексеруді тағайындауға, заңда көзделмеген негіздер бойынша ақпарат не құжаттар сұратуға құқылы емес.

      4. Прокуратура органдары Қазақстан Республикасының адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бөлігіндегі, мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау туралы заңдарының талаптарына қайшы келмейтіндей шамада жария түрде әрекет етеді.

4-бап. Прокуратураның мақсаттары мен міндеттері

      Прокуратура адамды, оның өмірін, құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылықтары ретінде қорғау, Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықты қамтамасыз ету мақсатында мынадай міндеттерді:

      1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауды және бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіруді;

      2) заңдылықтың бұзылуын, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың салдарларын анықтауды және жоюды;

      3) құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалатын өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

2-тарау. ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ МЕН ҚҰЗЫРЕТІ

5-бап. Прокуратура органдарының жүйесі

      1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, оған бағынысты ведомстволар, білім беру ұйымы, әскери прокуратура және көлік прокуратурасы органдары, облыстардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратуралар, аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокуратуралар прокуратура органдарының бірыңғай орталықтандырылған жүйесін құрайды.

      Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделмеген өзге де прокуратура органдары құрылуы мүмкін.

      2. Прокуратура органдарының қызметі төмен тұрған прокурорлардың жоғары тұрған прокурорларға және Бас Прокурорға бағынуы негізінде жүзеге асырылады.

      Прокурорлардың бағыныстылығы мыналарды қамтиды:

      1) төмен тұрған прокуратуралар үшін жоғары тұрған прокурорлардың жұмысты және қызметті ұйымдастыру мәселелері жөніндегі нұсқауларын орындау міндеттілігі;

      2) төмен тұрған прокурорлардың қызметтік міндеттерін орындағаны үшін жоғары тұрған прокурорлар алдында жауапты болуы;

      3) төмен тұрған прокурорлардың өкілеттіктерін қажет болған жағдайларда жоғары тұрған прокурорлардың жүзеге асыруы;

      4) жоғары тұрған прокурорлардың төмен тұрған прокурорлар актілерінің күшін жоюы, оларды кері қайтарып алуы, тоқтата тұруы немесе өзгертуі;

      5) жоғары тұрған прокурорлардың төмен тұрған прокурорлардың шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), актілеріне жасалған шағымдарды шешуі.

      3. Бас Прокурор осы Конституциялық заңда белгіленген тәртіппен төмен тұрған прокурорлардың бағыныстылығының өзге де нысандарын белгілеуі мүмкін.

      4. Прокуратура органдары қадағалауды жүзеге асыру кезінде өзге мемлекеттік органдардың функцияларын алмастырмайды.

      5. Прокуратураның ведомстволарын, мекемелерін, білім беру ұйымын құру, қайта ұйымдастыру және тарату, олардың мәртебесі мен құзыретін айқындау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      6. Прокуратура органдарының қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де ұйымдар құрылуы мүмкін.

      7. Прокуратура органдарының өз нышандары болады, олардың сипаттамасын Бас Прокурор бекітеді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

6-бап. Прокуратура органдарының құзыреті

      Прокуратура органдары жүктелген міндеттер шегінде:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, осы Конституциялық заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес:

      мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мекемелер, олардың лауазымды адамдары, меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдар қызметінің, сондай-ақ олар қабылдайтын актілер мен шешімдердің;

      әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізудің;

      сотқа дейінгі тергеп-тексерудің, қылмыстық қудалаудың, жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметінің;

      атқарушылық іс жүргізудің;

      заңды күшіне енген сот актілерінің;

      қылмыстық жазаларды орындаудың және мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолданудың;

      мемлекеттік құқықтық статистиканың және арнайы есепке алудың;

      Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін сақтаудың заңдылығын жоғары қадағалауды;

      2) сотта мемлекет мүдделерін білдіруді;

      3) қылмыстық қудалауды;

      3-1) заңсыз иемденілген активтерді анықтау және мемлекетке қайтару жөніндегі қызметті (бұдан әрі – активтерді қайтару);

      4) қылмыстық-құқықтық салада халықаралық ынтымақтастықты, шет мемлекеттердің құзыретті органдарында және халықаралық ұйымдарда қылмыстық қудалау, активтерді қайтару мәселелері бойынша, шетелдік және халықаралық соттарда (төреліктерде) прокуратураның құзыретіне жататын, оның ішінде активтерді қайтаруға байланысты азаматтық талап қоюды шетелдік соттарға беру жөніндегі мәселелер бойынша мемлекеттің мүдделерін білдіруді, халықаралық шарттар жасасуды, қылмыстық-құқықтық саладағы және активтерді қайтару саласындағы халықаралық шарттардың жобаларын келісуді;

      5) нормашығармашылық қызметке қатысуды;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де құзыретті жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

7-бап. Бас прокуратура

      1. Бас прокуратураны Бас Прокурор басқарады.

      2. Бас прокуратура:

      1) прокуратура органдарының функцияларды тиімді орындауын қамтамасыз ету мақсатында прокуратура органдарына жүктелген функциялар мен өкілеттіктер шегінде олардың қызметін ұйымдастырады және үйлестіреді;

      2) заңдардың қолданылуын, заңдылықтың жай-күйін қадағалау практикасын, оның ішінде құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланған ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалана отырып талдайды;

      3) прокуратура органдарының қызметін жетілдіреді;

      4) нормашығармашылық қызметке қатысады;

      5) шет мемлекеттердің құзыретті органдарында және халықаралық ұйымдарда қылмыстық қудалау, активтерді қайтару мәселелері бойынша, шетелдік және халықаралық соттарда (төреліктерде) прокуратураның құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттің мүдделерін білдіреді, халықаралық шарттар жасасады, қылмыстық-құқықтық саладағы және активтерді қайтару саласындағы халықаралық шарттардың жобаларын келіседі;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, оның ішінде жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдармен өзара іс-қимыл жасайды;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

8-бап. Бас Прокурор және оның орынбасарлары

      1. Бас Прокурорды:

      1) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының келісуімен Қазақстан Республикасының Президенті бес жыл мерзімге лауазымға тағайындайды;

      2) Қазақстан Республикасының Президенті лауазымнан босатады;

      3) ол Қазақстан Республикасының Президентіне есеп береді;

      4) қылмыс орнында ұстап алынған немесе ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа, өз өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының келiсуінсіз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен қолданылатын әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.

      2. Бас Прокурордың бірінші орынбасары және орынбасарлары болады.

      3. Бас Прокурордың бірінші орынбасары мен орынбасарларын Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

9-бап. Бас Прокурордың өкілеттіктері

      Бас Прокурор:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды заңда белгіленген шектерде және нысандарда жүзеге асырады;

      2) прокуратура органдарының бүкіл жүйесінің қызметіне басшылық жасайды;

      3) Қазақстан Республикасының Президентіне Бас прокуратура туралы ережені, оның құрылымын, прокуратура органдарының жалпы штат санын бекіту туралы ұсыныстар енгізеді;

      4) Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен, прокуратура органдарының жалпы штат санының лимиті шегінде прокурорлардың және прокуратура органдарының өзге де жұмыскерлерінің штат санын белгілейді;

      5) Қазақстан Республикасының Президентіне прокуратура органдары ведомстволарының бірінші басшыларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босату туралы ұсынулар енгізеді;

      6) Қазақстан Республикасы Президентінің келісуімен білім беру ұйымының басшысын, Бас әскери прокурорды, Бас көлік прокурорын, облыстардың прокурорларын және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорларды лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      7) прокурорларды және прокуратура органдарының өзге де жұмыскерлерін, зейнеткерлерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтауға және құрметті атақтарын беруге ұсынады, оларды ведомстволық наградалармен наградтайды;

      8) Қазақстан Республикасы Президентінің алдында елдегі заңдылықтың жай-күйі және прокуратура органдарының қызметі туралы есеп береді;

      9) Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің төрағасы болып табылады;

      10) бас әскери және көлік прокуратураларының, облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратуралардың жанынан құрылатын үйлестіру кеңестері туралы ережелерді бекітеді;

      11) Бас Прокурордың Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде тікелей көзделген өкілеттіктерін қоспағанда, прокуратура органдары жүйесінде өз өкілеттіктерін беретін лауазымды адамдарды айқындайды;

      12) Бас прокуратураның алқасы мен консультативтік-кеңесші органдарын құрады, олардың құрамы мен жұмыс регламентін айқындайды;

      13) ведомстволардың, білім беру ұйымының, әскери прокуратура және көлік прокуратурасы органдарының, облыстардың прокуратуралары мен оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратуралардың, аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокуратуралардың, сондай-ақ прокуратура органдары жүйесіне кіретін мемлекеттік мекемелер мен өзге де ведомстволық бағынысты ұйымдардың құрылымдарын бекітеді;

      14) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін ережелерді қоспағанда, прокуратура органдары жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен білім беру ұйымының ережелерін (жарғыларын) бекітеді;

      15) барлық прокурорлардың және өзге де жұмыскерлердің орындауы үшін міндетті болатын бұйрықтар, өкімдер шығарады, прокуратура органдарын ұйымдастыру және олардың қызметі мәселелерін реттейтін ережелерді, нұсқаулықтарды, регламенттерді және өзге де құқықтық актілерді бекітеді;

      16) Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотына жүгінеді;

      17) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін заңды күшіне енген сот актілеріне, негіздер болған кезде, наразылық білдіреді;

      18) азаматтық, қылмыстық, әкімшілік істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сот практикасының мәселелері жөнінде соттарға түсіндірме беру туралы ұсыныспен Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына жүгінеді;

      19) Қазақстан Республикасының процестік заңнамасында көзделген тәртіппен сот актісінің орындалуын тоқтата тұрады;

      20) Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолсұғылмаушылық құқығы бар адамдарды одан айыру және әкімшілік, қылмыстық жауаптылыққа тарту мәселелері бойынша ұсыну енгізеді;

      21) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметi және жасырын тергеу әрекеттері мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актiлерді келіседі;

      22) мынадай:

      Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасымен және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасымен реттелмеген бөлікте прокуратура органдарында жеке тұлғалардың және заңды тұлғалар өкілдерінің жолданымдарын қарау және оларды жеке қабылдау;

      прокуратура органдары жүзеге асыратын, заңдылықтың сақталуын тексеруді, заңдылықтың жай-күйін талдауды, күшіне енген актілерді бағалауды жүргізу;

      прокуратура органдарында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру;

      Қазақстан Республикасы қылмыстық-процестік заңнамасының, Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамасының нормаларын қолдану;

      мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу;

      құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен мәліметтерді қалыптастыру, оларға қол жеткізу, оларды пайдалану, сақтау, қорғау және жою тәртібін айқындау;

      Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын және (немесе) онымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша тағайындалатын лауазымдарды қоспағанда, прокурорларды және өзге де жұмыскерлерді лауазымға тағайындау және лауазымнан босату;

      ақшалай үлес, жәрдемақылар және өзге де төлемдер төлеу;

      құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми зерттеулер жүргізу, оларды үйлестіру және мониторингтеу тәртібін айқындау;

      прокуратура органдарының білім беру ұйымына оқуға қабылдау тәртібін айқындау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

      23) осы Конституциялық заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес басқа да нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

      24) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

10-бап. Прокурордың өкілеттіктері

      1. Прокурор өз құзыретіне сәйкес:

      1) заңдылықтың сақталуын тексеруді, заңдылықтың жай-күйін талдауды, күшіне енген актілерді бағалауды жүргізуге;

      1-1) активті иемдену (пайда болу) көздерінің заңдылығын тексеруді, активтерді заңсыз иемденуге, шығаруға қарсы іс-қимыл жасау және оларды қайтару үшін ақпаратқа мониторинг пен талдауды жүргізуге;

      2) осы Конституциялық Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында айқындалатын, сондай-ақ Бас Прокурор айқындайтын тәртіппен прокуратура актілерін енгізуге;

      3) Үкіметтің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мекемелердің және олардың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне қайшы келетін құқықтық актілеріне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектерде наразылық білдіруге;

      4) меншік нысандарына қарамастан ұйымдардың Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне қайшы келетін актілеріне, егер бұл актілер физиологиялық ерекшеліктеріне, психикалық ауытқуларына және өзге де мән-жайларға байланысты өз құқықтарын қорғауды өз бетінше жүзеге асыра алмайтын адамдарға, кәмелетке толмаған адамдарға, сондай-ақ адамдардың шектелмеген тобына қатысты болса, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектерде наразылық білдіруге;

      5) Қазақстан Республикасының заңында көзделген негіздер болған кезде және тәртіппен, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың дереу күшін жоюды, заңсыз актінің қолданысын толығымен немесе ішінара тоқтата тұруды талап етуге;

      6) прокуратура органдарындағы материалдар, жолданымдар бойынша сараптамалар тағайындауға, уәкілетті органдардан тексеру жүргізуді талап етуге және олардың нәтижелері туралы хабарлауды міндеттеуге;

      7) өзге де органдар мен ұйымдардың мамандарын заңдылықтың сақталуын тексеруге қатысуға және қорытынды беруге тартуға;

      8) қауіпсіздікті және қадағалау қызметін қамтамасыз ету үшін басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлерін заңдылықтың сақталуын тексеруді жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тартуға;

      9) жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау және қаралатын жолданым мәселелері бойынша лауазымды адамдарды, жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін шақыруға және олардан түсініктер алуға;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпті сақтай отырып, жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау, сондай-ақ жолданымды қарау мәселелері бойынша ақпаратты, материалдар мен құжаттарды, сондай-ақ азаматтық, әкімшілік, қылмыстық істерді, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді, атқарушылық іс жүргізуді талап етіп алдыруға және алуға;

      11) дербес деректерді және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, ақпаратқа, мәліметтер мен құжаттарға, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істерге, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерге, атқарушылық іс жүргізуге және өзге де материалдарға, сондай-ақ құқық қорғау органдарының және өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелері мен ресурстарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол жеткізуге;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтай отырып, қадағалау қызметін жүзеге асыру барысында техникалық тіркеу құралдарын қолдануға;

      13) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, жедел-іздестіру қызметін, жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыратын органдардың басшылары мен қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болатын, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел-іздестіру қызметі және жасырын тергеу әрекеттері мәселелері бойынша нұсқаулар беруге;

      14) қылмыстық құқық бұзушылықтар жасады деген күдік бойынша адамдарды, әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды жеткізудің, ұстаудың, сондай-ақ күзетпен қамауда отырған не бас бостандығы өзге де шектелген адамдарды ұстау тәртібі мен шарттарының заңдылығын тексеруге;

      15) күзетпен қамауда отырған, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдардың құқықтық жағдайына әсер ететін, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері әкімшілігі актілерінің заңдылығын тексеруге, заңсыз шешімдерінің күшін жоюға;

      16) қылмыстық-атқару жүйесі органдарының сотталғандарды басқа мекемеге ауыстыру туралы актілерін Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасына сәйкес қарауға;

      17) тергеп-тексеру органдарының күдікті адамдарға қатысты бұлтартпау шарасын таңдау туралы өтінішхаттарын Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сәйкес қарауға;

      18) заңды күшіне енбеген сот актісін қайта қарау туралы жоғары тұрған сотқа өтінішхат келтіруге;

      19) наразылық білдіру өз құзыретінің шегінен шыққан жағдайларда, заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтінішхатпен жоғары тұрған прокурорға жүгінуге;

      20) қадағалауды жүзеге асыру кезінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуіне бастамашылық жасауға;

      21) қадағалауды жүзеге асыру кезінде жасырын тергеу әрекеттері, жедел есепке алу істерін, материалдарды, құжаттарды, ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді, құпия көмекшілердің және штаттағы жасырын қызметкерлердің жеке басы туралы мәліметтерді қоспағанда, басқа да қажетті мәліметтерді сұратуға және алуға;

      22) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда, жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шараларын жүргізуді санкциялауға, арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын, оның ішінде байланыс желілерінде жүзеге асырудың заңдылығына тексеру жүргізуге;

      23) қадағалауды жүзеге асыру кезінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында заңдылықтың бұзылуын анықтау және оның жолын кесу мақсатында прокуратура органдарының мамандарын және өзге де мамандарды арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамасына сәйкес тартуға;

      24) заңдылықтың бұзылуын жою мақсатында жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың басшыларынан өздеріне бағынысты органдарда тексеру жүргізуді талап етуге;

      25) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғауға және тоқтатуға;

      26) атқарушылық құжаттарды жазып берудің және оларды орындаудың заңдылығын тексеруге;

      27) активтерді қайтару мақсатында халықаралық-құқықтық ынтымақтастық жөніндегі қызметті үйлестіруге және жүзеге асыруға;

      28) адамдарды ұстап беру, қылмыстық істер бойынша, активтерді қайтару туралы істер бойынша, өзара құқықтық көмек көрсету, сотталғандарды не психикалық бұзушылықтары (ауруы) бар адамдарды беру туралы халықаралық шарттарды, сондай-ақ олармен байланысты құқықтық актілерді орындауға, прокуратура органдарының құзыретіне жататын қылмыстық-құқықтық саладағы халықаралық шарттардың жобаларын келісуге;

      29) шет мемлекеттердің құзыретті органдарында және халықаралық ұйымдарда қылмыстық қудалау, активтерді қайтару мәселелері бойынша, шетелдік және халықаралық соттарда (төреліктерде) прокуратураның құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекет мүдделерін білдіруге;

      30) осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Прокурор:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

      2) заңдылықтың бұзылуын жою жөнінде шаралар қабылдай отырып, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға;

      3) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін іске асыру үшін негізсіз кедергі келтіретін әрекеттерге (әрекетсіздікке) және прокуратура актілерінің қабылдануына жол бермеуге;

      4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, өз қызметін жүзеге асыру барысында алынған құжаттардың, мәліметтердің және өзге де ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге;

      5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға;

      6) заңды күшіне енген сот актілерімен келіспеу туралы өтінішхаттарды Қазақстан Республикасының процестік заңнамасында көзделген тәртіппен қарауға;

      7) қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу кезінде заңдылықтың сақталуын тексеруге;

      8) заңсыз жедел-іздестіру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін тоқтатуға;

      9) заңсыз ұстап алынған және құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың үй-жайларындағы және жеке бас бостандығын шектейтін өзге де орындардағы, гауптвахталардағы, мәжбүрлеу сипатындағы шараларды орындайтын мекемелердегі, арнаулы мекемелердегі және қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелеріндегі адамдарды дереу босатуға;

      10) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын адамдардың заңсыз қаулылары мен шешімдерінің күшін жоюға;

      11) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен.

11-бап. Прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосы

      Ескерту. 11-баптың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

      1. Прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосы Бас прокуратураның құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыруды және арнайы есепке алуды жүргізуді;

      2) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәлiметтерiнiң тұтастығын, объективтiлiгiн, анықтығын, жеткiлiктiлiгiн қадағалауды, сондай-ақ осы саладағы ақпаратты жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жиынтықтау және сақтау әдiстемесiн айқындауды;

      3) қылмыстық істерді тергеп-тексеру, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген мемлекеттік бақылау және қадағалау нысандарын тіркеу және есепке алу процестеріне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ендіруді;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосының, оның аумақтық және оларға теңестірілген органдарының құрылымын Бас Прокурор бекітеді.

      3. Осы салада мемлекеттік құқықтық статистиканы жүзеге асырудың, арнайы есепке алуды жүргізудің және қадағалаудың құқықтық негізі мен қағидаттары осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында айқындалады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

11-1-бап. Прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы

      1. Прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы осы Конституциялық заңға және Қазақстан Республикасының заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңнамасына сәйкес халықаралық-құқықтық ынтымақтастықты қоса алғанда, активтерді қайтару жөніндегі қызметті мемлекет атынан және оның мүддесі үшін жүзеге асырады.

      2. Прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы жүргізетін активті иемдену (пайда болу) көздерінің заңдылығын тексеру оның басшысының шешімі бойынша "Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Активтерді қайтару жөніндегі ведомствоның құрылымын Бас Прокурор бекітеді.

      4. Активтерді қайтару жөніндегі қызметті жүзеге асырудың құқықтық негізі мен қағидаттары осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында айқындалады.

      Ескерту. 11-1-баппен толықтырылды – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Конституциялық заңымен.

12-бап. Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы

      Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы прокуратура органдарының білім беру ұйымы болып табылады және:

      1) ішкі істер және азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына қызметке алғаш рет кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлауды ұйымдастыруды және жүргізуді;

      2) құқық қорғау органдары қызметкерлерін, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған қызметкерлерін кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, олардың біліктілігін және кәсіптік деңгейін арттыруды;

      3) құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми зерттеулерді үйлестіруді және жүргізуді;

      4) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыруды;

      5) құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, құқық қорғау қызметі саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және тәжірибе алмасу мәселелері бойынша шетелдік және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

13-бап. Әскери прокуратура органдары

      1. Әскери прокуратура органдары осы Конституциялық заңда көзделген қадағалау шектері мен нысандарын сақтай отырып:

      1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың;

      2) мемлекеттің қорғанысы мен әскери қауіпсіздігі саласындағы өзге де мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұйымдардың қызметіндегі заңдылықты қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Әскери прокуратура органдарының өзге де құзыреті осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалады.

14-бап. Көлік прокуратурасы органдары

      1. Көлік прокуратурасы органдары осы Конституциялық заңда көзделген қадағалау шектері мен нысандарын сақтай отырып, көлік саласындағы мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мекемелердің, олардың лауазымды адамдарының, өзге де ұйымдардың қызметінде, сондай-ақ көлік пен көліктік инфрақұрылым объектілеріне қатысты заңдылықты қадағалауды жүзеге асырады.

      2. Көлік прокуратурасы органдарының өзге де құзыреті осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалады.

15-бап. Облыстық және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлар мен прокуратуралар

      1. Облыстардың прокуратураларын және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратураларды тиісті прокурорлар басқарады.

      2. Облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлар:

      1) облыстық және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратуралардың қызметіне басшылық жасайды;

      2) барлық бағынысты прокурорлар мен өзге де жұмыскерлер үшін міндетті болатын бұйрықтар, өкімдер шығарады;

      3) прокуратура алқасын құрады, оның жұмыс регламентін және алқа мүшелерінің мәртебесін айқындайды;

      4) заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі тиісті үйлестіру кеңестерін басқарады;

      5) осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16-бап. Аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) өзге де прокурорлар мен прокуратуралар

      1. Аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокуратураларды Бас Прокурор тағайындайтын тиісті прокурорлар басқарады.

      2. Аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлар:

      1) аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокуратуралардың қызметіне басшылық жасайды;

      2) барлық бағынысты прокурорлар мен өзге де жұмыскерлер үшін міндетті болатын өкімдер шығарады;

      3) осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3-тарау. ЖОҒАРЫ ҚАДАҒАЛАУ ШЕКТЕРІ МЕН НЫСАНДАРЫ. СОТТА МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІН БІЛДІРУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ. ЖОЛДАНЫМДАРДЫ ҚАРАУ. ПРОКУРОР ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІ

17-бап. Жоғары қадағалау шектері мен нысандары

      1. Қазақстан Республикасының атынан жоғары қадағалау заңдылықтың сақталуын тексеруді, заңдылықтың жай-күйін талдауды, күшіне енген актілерді бағалауды жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Заңдылықтың сақталуын тексеруді, заңдылықтың жай-күйін талдауды, күшіне енген актілерді бағалауды тағайындау және жүргізу тәртібі осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Бас Прокурордың актілерінде айқындалады.

      3. Қарсы барлау қызметі, күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету салаларындағы жоғары қадағалау Қазақстан Республикасының қарсы барлау қызметі туралы заңнамасының және Қазақстан Республикасының күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі заңнамасының ерекшеліктері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

18-бап. Заңдылықтың сақталуын тексеру

      1. Заңдылықтың сақталуын тексеру:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы;

      2) Бас Прокурордың тапсырмасы;

      3) осы баптың 2-тармағында көзделген негіздер бойынша тағайындалады.

      2. Бас Прокурордың орынбасарларының, әскери прокуратура және көлік прокуратурасы органдары басшыларының, облыстар прокурорларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлардың, аудандық және оларға теңестірілген (қалалардың, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлардың заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау және жүргізу туралы шешімдері:

      1) физиологиялық ерекшеліктеріне, психикалық ауытқуларына және өзге де мән-жайларға қарай құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауды өз бетінше жүзеге асыра алмайтын адамдардың;

      2) кәмелетке толмаған адамдардың;

      3) адамдардың шектелмеген тобының;

      4) егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардапты болғызбауға қажет болса, адамдардың, қоғамның және мемлекеттің;

      5) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, олардың лауазымды адамдары тарапынан жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне араласу фактілері бойынша олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қабылданады.

      Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты заңдылықтың сақталуын тексеру Қазақстан Республикасы Президентінің, Бас Прокурордың тапсырмасы бойынша не олармен келісу бойынша жүргізіледі.

      3. Прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосы жүргізетін заңдылықтың сақталуын тексеру осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген шектерде ведомство мен оның аумақтық және оларға теңестірілген органдары басшыларының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

      4. Заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізу туралы қаулы шығарылады, ол құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі мемлекеттік органда тіркеледі.

      Заңдылықтың сақталуын тексеру отыз жұмыс күнінен аспайтын уақыт ішінде жүргізіледі.

      Қосымша материалдарды талап етіп алдыру қажет болған кезде, сондай-ақ заңдылықтың сақталуын тексеру көлемінің ауқымды болуына байланысты оны жүргізу мерзімі ерекше жағдайларда отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

      Сараптама тағайындалған жағдайларда, сондай-ақ шет мемлекеттерден мәліметтер мен құжаттар алу қажет болған кезде – оларды алғанға дейін, сондай-ақ тексеру жүргізуге кедергі келтіретін өзге де жағдайларда заңдылықтың сақталуын тексеру тоқтатыла тұруы мүмкін.

      Заңдылықтың сақталуын тоқтатыла тұрған тексеруді жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап жалғасады.

      Заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулыларды тіркеу тәртібі және оны жүргізу мерзімдері Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасы, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасы, Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасы, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасы, Қазақстан Республикасының жедел іздестіру және қарсы барлау қызметі салаларындағы заңнамасы шеңберінде жүргізілетін тексеруге қолданылмайды.

      5. Заңдылықтың сақталуын тексеруді жүзеге асыру кезінде прокурор:

      1) егер құжаттар, ақпарат заңдылықтың сақталуын тексеру нысанасына жатпаса, оларды беруді талап етуге;

      2) заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асыруға;

      3) заңдылық пен қоғамдық тәртіпке, өңірдегі әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін орны толмас зардаптың туындауымен қатер төндіретін жағдайларды қоспағанда, тексерілетін субъектінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіруге құқылы емес.

      6. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасының заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңнамасына сәйкес прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы жүргізетін активті иемдену (пайда болу) көздерінің заңдылығын тексеруге қолданылмайды.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Конституциялық заңымен.

19-бап. Тексерілетін субъектілердің құқықтары мен міндеттері

      1. Тексерілетін субъектілер не олардың уәкілетті өкілдері прокурорлардың заңдылықтың сақталуын тексеруді жүзеге асыруы кезінде:

      1) заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізу үшін келген адамдарды:

      тексерілетін субъектіге заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулы бермеген;

      құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі мемлекеттік органда тіркеу міндетті болатын кезде мұндай тіркеусіз заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізген;

      осы Конституциялық заңның 18-бабының 4-тармағында көрсетілген мерзімдер өткен;

      заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулыда көрсетілмеген адамдар заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізген;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген кезде мемлекеттік құпияларға жіберу туралы рұқсатты растайтын құжат болмаған жағдайларда объектіге кіргізбеуге;

      2) мынадай:

      жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру нысанасына немесе заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулыда көрсетілген кезеңге қатысы жоқ;

      мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын мәліметтермен және құжаттармен танысуға құқық беретін тиісті рұқсат немесе құжат болмаған кезде осындай мәліметтер мен құжаттарды ұсынбауға;

      3) заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулыға, сондай-ақ прокуратура органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.

      2. Тексерілетін субъектілер не олардың уәкілетті өкілдері прокурорлардың заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізуі кезінде:

      1) прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тексерілетін субъектінің аумағына және үй-жайларына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге міндетті.

      Прокуратура органдарының лауазымды адамдарының режимдік объектілердің аумағына және үй-жайларына кіруі тексерілетін ұйымда белгіленген өткізу және объектішілік режимдер туралы талаптар ескеріле отырып қамтамасыз етіледі;

      2) мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, прокуратура органдарының лауазымды адамдарына заңдылықтың сақталуын тексеру нәтижелері туралы анықтамаға қоса тіркеу үшін қағаз және электрондық жеткізгіштердегі құжаттарды (мәліметтерді) не олардың көшірмелерін ұсынуға;

      3) заңдылықтың сақталуын тексеруді тағайындау туралы қаулымен және оның нәтижелері туралы анықтамамен танысуға және оларды қол қойып алуға;

      4) заңдылықтың сақталуын тексеруді жүзеге асыратын адамдар үшін қажетті жағдайларды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы талаптарға сәйкес қамтамасыз етуге міндетті.

20-бап. Заңдылықтың жай-күйін талдау

      Заңдылықтың жай-күйін талдау прокурорлар субъектілерге (объектілерге) бармай, мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының статистикалық деректерін, мәліметтерін, азаматтық және қылмыстық істердің, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істердің материалдарын, сондай-ақ өзге де ақпарат көздерін зерделеу арқылы жүргізіледі.

      Заңдылықтың жай-күйін талдау нәтижелері анықтама түрінде ресімделеді. Заңдылықтың жай-күйін талдау нәтижелері бойынша осы Конституциялық заңға сәйкес прокурорлық қадағалау не ден қою шаралары қабылданады.

      Прокурор мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан және меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдардан заңдылықтың жай-күйін талдауды жүргізуге байланысты ақпаратты, құжаттар мен өзге де материалдарды талап етіп алдыруға құқылы.

21-бап. Күшіне енген актілерді бағалау

      1. Прокуратура күшіне енген актілерді бағалауды:

      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мекемелердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, олардың лауазымды адамдарының актілері мен шешімдерін;

      2) меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдерін, егер бұл актілер мен шешімдер физиологиялық ерекшеліктеріне, психикалық ауытқуларына және өзге де мән-жайларға қарай өз құқықтарын қорғауды өз бетінше жүзеге асыра алмайтын адамдарға, кәмелетке толмаған адамдарға, сондай-ақ адамдардың шектелмеген тобына қатысты болса не жария сипатқа ие болса;

      3) сот (судья) үкімдерін, шешімдерін, қаулыларын және өзге де актілерін, сондай-ақ қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер мен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді зерделеу арқылы жүргізеді.

      2. Заңды күшіне енген сот актілерін бағалау Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

22-бап. Сотта мемлекет мүддесін білдіру

      1. Прокуратура органдары Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен сотта мемлекет мүддесін білдіреді.

      2. Прокуратура органдары, егер құқықтарын қорғауды өз бетінше жүзеге асыра алмайтын адамның және азаматтың құқықтарын қорғау осыны талап етсе, сондай-ақ қоғамның немесе мемлекеттің Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа талап қоюмен (арызбен) жүгінуге құқылы.

      3. Заңды күшіне енбеген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхат келтіру негіздері мен тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында айқындалады.

23-бап. Қылмыстық қудалау

      Прокуратура Қазақстан Республикасының қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнамасына сәйкес мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

24-бап. Жолданымдарды қарау

      1. Прокуратура органдары жолданымдарды:

      1) егер олар физиологиялық ерекшеліктеріне, психикалық ауытқуларына және өзге де мән-жайларға байланысты өз құқықтарын қорғауды өз бетінше жүзеге асыра алмаса, адамның және азаматтың, кәмелетке толмаған адамдардың, сондай-ақ адамдардың шектелмеген тобының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру үшін;

      2) адамның және азаматтың, қоғамның немесе мемлекеттің құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру үшін, егер бұл мүдделерді қорғауды құзыретіне тиісті өкілеттіктер жатқызылған уәкілетті орган тиісті түрде қамтамасыз етпесе не мұндай орган болмаған жағдайларда;

      3) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мекемелер, олардың лауазымды адамдары, меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдар тарапынан жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне араласу фактілері бойынша олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру үшін;

      4) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысына және ұлттық қауіпсіздігіне төнген қатерді болғызбау мақсатында;

      5) жойылмауы адамның өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге алып келетін заңдылықтың бұзылу фактілері бойынша;

      6) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша;

      7) Бас Прокурордың тапсырмалары бойынша қарайды.

      2. Прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосы мен оның аумақтық және оларға теңестірілген органдары жолданымдарды осы Конституциялық заңның 11-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген құзырет шеңберінде қарайды.

      3. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, жолданымды қарау мерзімі ол прокуратура органдарына келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнін құрайды.

      4. Жолданымды дұрыс шешу үшін маңызы бар нақты мән-жайларды анықтау, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардан, мекемелерден, меншік нысандарына қарамастан ұйымдардан ақпарат алу қажет болған жағдайларда жолданымды қарау мерзімі прокуратура органы басшысының не оның орынбасарының уәжді шешімімен ақылға қонымды, бірақ екі айдан аспайтын мерзімге ұзартылады.

      Жолданым бойынша заңдылықтың сақталуын тексеру тағайындалған жағдайда қарау мерзімдері оны жүргізу мерзімі ескеріле отырып айқындалады. Жолданым иесіне аралық жауап жіберіледі. Түпкілікті жауап жолданым иесіне тексеру нәтижелері бойынша ол аяқталғаннан кейін он жұмыс күні ішінде хабарланады.

      5. Жолданымды қарау мерзімінің ұзартылғаны туралы жолданым иесіне мерзім ұзартылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарланады.

      6. Иесі бүркемеленген жолданымда дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы не ұлттық, оның ішінде қоғамдық қауіпсіздікке төнетін қатер туралы мәліметтер қамтылған жағдайларды қоспағанда, мұндай жолданымдар прокуратура органдарында қаралуға жатпайды.

      7. Жолданымға берілетін жауап жолданым иесіне оның қабылданған шешімге шағым беру құқығы түсіндіріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сілтеме жасалып, мемлекеттік тілде немесе жолданым берілген тілде мазмұны жағынан негізделген және уәжделген болуға тиіс.

      8. Егер қайта берілген жолданымдарда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтірілмесе, ал алдыңғы жолданымның материалдары бойынша жолданым иесіне белгіленген тәртіппен жауаптар берілсе, жолданымдарды қарау тоқтатылады.

      9. Осы баптың талаптары қаралу тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының қарсы барлау және жедел-іздестіру қызметі салаларындағы заңнамасында, Қазақстан Республикасының заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңнамасында белгіленген жолданымдарға қолданылмайды.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

25-бап. Прокуратура шешімдеріне, актілеріне және прокуратура органдары лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдарды сотқа дейін реттеу

      1. Прокуратура шешімдеріне, актілеріне не прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым шешімнің, актінің қабылданғаны немесе әрекеттің жасалғаны (әрекетсіздік) туралы адамға белгілі болған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей прокуратура органдарына беріледі және оны жоғары тұрған прокурор қарайды.

      Шағымды қарау мерзімі жиырма жұмыс күнін құрайды.

      Шағым жасау мерзімін дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда, шағымды қарайтын прокуратура органы мерзімді шағым берген адамның өтінішхаты бойынша, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қалпына келтіруі мүмкін.

      2. Шағымды сотқа дейінгі тәртіппен қарау нәтижелері прокурордың шешіміне, актісіне және әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген тәртіппен сотқа шағым жасау үшін негіз болып табылады.

      3. Осы баптың 1-тармағының талаптары қаралу тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының қарсы барлау және жедел-іздестіру қызметі салаларындағы заңнамасында белгіленген шағымдарға қолданылмайды.

      4. Осы баптың талаптары "Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген шағымдарға қолданылмайды.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

26-бап. Прокурор қызметінің құқықтық кепілдіктері

      1. Прокурорға өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына кедергі келтіру немесе оған заңсыз шешім қабылдату мақсатында қандай да бір нысанда ықпал ету Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      2. Прокурордың жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау, қаралатын жолданымдар және өзінің өзге де өкілеттіктерін жүзеге асыру шеңберіндегі талаптары мен сұрау салулары жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде мемлекеттік органдардың, мекемелердің, меншік нысандарына қарамастан ұйымдардың, олардың лауазымды адамдарының орындауы үшін міндетті.

      3. Жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру, заңдылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді бағалау және қаралатын жолданымдар мәселелері бойынша мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мекемелер, олардың лауазымды адамдары, меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдар прокурордың талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге белгіленген талаптарды сақтай отырып, прокурор белгілеген, бірақ үш жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде қажетті ақпаратты, құжаттарды және өзге де материалдарды беруге міндетті.

      Прокурор мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      4. Адам өмірі, денсаулығы, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің заңды мүдделері, қоғам мен мемлекет мүдделері үшін орны толмас зардапты, заңдылық пен құқықтық тәртіптің жаппай бұзылуын, өңірдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қатерді болғызбау мақсатында сұратылатын ақпарат, құжаттар мен өзге де материалдар дереу беріледі.

      5. Прокурордың талап етуі бойынша органдар, ұйымдар және лауазымды адамдар тексеруге және қорытынды беруге қатысу үшін мамандар бөлуге міндетті.

      6. Прокурор өзінің іс жүргізуіндегі материалдардың, актілердің, сот істерінің және жолданымдардың мәні бойынша қандай да бір түсініктеме бермейді. Материалдарды танысу үшін біреуге ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ғана жүзеге асырылады.

      Іс жүргізуінде жатқан прокурордың рұқсатынсыз заңдылықтың сақталуын тексеру мен істердің материалдарын жария етуге ешкімнің құқығы жоқ.

      7. Жүргізілетін заңдылықтың сақталуын тексеру, күшіне енген актілерді бағалау, қаралатын жолданымдар шеңберінде прокурордың талап етуі бойынша өзі белгілеген уақытта жеке және лауазымды адамдар, сондай-ақ мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мекемелердің, олардың лауазымды адамдарының, меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдардың өзге де өкілдері түсініктемелер беру үшін келуге міндетті.

      8. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар, дағдарыстық ахуал немесе осындай жағдайлар кезінде алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар туындаған жағдайларды қоспағанда, прокуратура органдарына шақыру уақтылы келу үшін жеткілікті мерзімдерде хабарлама (хабархат) жіберу арқылы жүргізіледі.

      9. Хабарлама (хабархат) телефонограммамен, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша мәтіндік хабармен, телеграммамен немесе оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен не хабархаттың немесе шақырудың тіркеліп-бекітілуін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберіледі.

      10. Шақырылған адам шақыру бойынша белгіленген мерзімде келуге кедергі келтіретін себептер туралы шақырған прокурорды алдын ала хабардар етуге міндетті.

      11. Жеке және лауазымды адамдар, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, мекемелердің және меншік нысандарына қарамастан ұйымдардың өзге де өкілдері дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда Бас Прокурордың, оның орынбасарларының, прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы, прокуратура органдарының мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы ведомствосы мен оның аумақтық және оларға теңестірілген органдары, әскери прокуратура және көлік прокуратурасы органдары басшыларының, облыстар прокурорларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлардың, олардың орынбасарларының, аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлардың, олардың орынбасарларының уәжді қаулысы бойынша күштеп әкелінуі (мәжбүрлеп жеткізілуі) мүмкін.

      12. Прокурордың күштеп әкелу (мәжбүрлеп жеткізу) туралы қаулысын ішкі істер органы орындайды.

      13. Күштеп әкелу (мәжбүрлеп жеткізу) түнгі уақытта жүргізілмейді.

      14. Он төрт жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар және он сегіз жасқа толмаған адамдар олардың заңды өкілі хабардар етілмей, жүкті әйелдер, сондай-ақ дәрігердің куәландыруы тиіс денсаулық жағдайына байланысты өзінің болатын орнын тастап кете алмайтын немесе тастап кетпеуге тиісті адамдар күштеп әкелінуге жатпайды.

      15. Прокурордың заңды талаптарын орындамау не прокурордың талап етуі бойынша дәлелсіз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді.

      Ескерту. 26-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

27-бап. Прокуратура органдарының жауапкершілігі

      1. Прокурорлар өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      2. Прокурорлардың және өзге де жұмыскерлердің әрекеттерімен келтірілген залал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өтеледі.

4-тарау. ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҮЙЛЕСТІРУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ. ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНДАҒЫ АЛҚАЛАР. НОРМАШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСУ

28-бап. Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіру

      1. Құқық қорғау органдары мен өзге де мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді прокуратура органдары осы органдардың өзара іс-қимылын, өзара ақпарат алмасуды және ортақ міндеттерді іске асыру кезінде олардың іс-қимылдарының келісілуін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады. Прокуратура органдары көрсетілген қызметті Бас прокуратураның, бас әскери және көлік прокуратураларының, облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокуратуралардың жанынан құрылатын тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестерінің шеңберінде жүзеге асырады.

      2. Үйлестіру кеңестерінің шешімдерін қатысушы мемлекеттік органдар бірлескен, ведомстволық құқықтық актілер шығару және (немесе) тиісті іс-шараларды жүзеге асыру арқылы іске асырады.

      3. Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

29-бап. Прокуратураның адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру жөніндегі өзара іс-қимылы

      1. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын мүдделерін қорғау және бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру мақсатында прокуратура:

      1) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдармен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, мекемелермен, олардың лауазымды адамдарымен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен және меншік нысандарына қарамастан өзге де ұйымдармен;

      2) Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілмен өзара іс-қимыл жасайды және оның қызметіне жәрдем көрсетеді.

      2. Прокуратура органдарының шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылы қылмыстық-құқықтық ынтымақтастық шеңберінде, сондай-ақ активтерді қайтару, оның ішінде қылмыстық процестен тыс қайтару мәселелері бойынша мемлекеттің мүдделерін білдіру шеңберінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

30-бап. Прокуратура органдарындағы алқалар

      1. Прокуратура органдарында алқалар құрылады.

      2. Алқа жұмысының регламентін, оның құрамын прокуратура органдарының бірінші басшылары айқындайды.

      3. Алқа отырыстарында прокуратура органдары қызметінің мәселелері, сондай-ақ Бас Прокурордың, прокуратура органдары бірінші басшыларының қалауы бойынша мүдделі адамдардың қатысуымен алқалы түрде қарауды талап ететін, заңдылықты бұзушылықтардың анықталуына байланысты өзге де мәселелер қаралады.

      4. Алқаның шешімдері оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады және бағынысты прокурорлар мен өзге де жұмыскерлер үшін міндетті болып табылады.

31-бап. Нормашығармашылық қызметке қатысу

      Прокуратура органдары заңдылықты қамтамасыз ету мақсатында:

      1) өз құзыреті шегінде уәкілетті және өзге де мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру туралы ұсыныстар енгізеді;

      2) прокуратураның құзыреті мен функцияларын қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келіседі;

      3) нормашығармашылық қызметте Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды орындайды.

5-тарау. ПРОКУРАТУРА АКТІЛЕРІ

32-бап. Прокуратура актілерінің жүйесі

      1. Прокуратура актілерінің жүйесін мыналар құрайды:

      1) прокурорлық қадағалау актілері: наразылық, санкция, нұсқау, ұсыну, қаулы;

      2) прокурорлық ден қою актілері: өтінішхат, арыз (талап қою), жолданым, Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуына жол берілмейтіні туралы түсіндірме;

      3) прокуратура органдарын ұйымдастыру және олардың қызметі мәселелерін реттейтін актілер: бұйрықтар, өкімдер, ережелер, нұсқаулықтар, регламенттер және басқалар.

      2. Прокурорлық қадағалау және ден қою актілері заңдылықтың сақталуын тексеруді, заңдылықтың жай-күйін талдауды, күшіне енген актілерді бағалауды жүргізу, жолданымдарды қарау және осы Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де функцияларды орындау нәтижелері бойынша енгізіледі және олар жіберілген органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың қарауы, орындауы үшін міндетті.

      3. Прокуратура актілерін қарамау, сол сияқты тиісінше қарамау, орындамау не прокурордың заңды талаптарын орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      4. Прокурорлық қадағалау және ден қою актілері енгізілгеннен кейін бұзушылық жасаған адамдарды жауаптылыққа тарту мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалатын тәртіппен осы акт бойынша шешім қабылданғанға дейін тоқтатыла тұрады.

33-бап. Наразылық

      1. Прокурор Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне қайшы келетін заңды күшіне енген актілерге, мемлекеттік органдардың, мекемелердің, ұйымдардың, лауазымды және өзге де уәкілетті адамдардың шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) наразылық келтіреді.

      2. Наразылық заңсыз акт, шешім қабылдаған мемлекеттік органға, мекемеге, ұйымға, лауазымды немесе өзге де уәкілетті адамға немесе жоғары тұрған органға не жоғары тұрған лауазымды адамға келтіріледі. Мемлекеттік органның, мекеменің, ұйымның, лауазымды немесе өзге де уәкілетті адамның заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) наразылық осындай тәртіппен білдіріледі.

      3. Прокурордың наразылығы күнтізбелік он күн ішінде тиісті органның немесе лауазымды адамның қарауына жатады.

      Прокурор наразылық бойынша шешім дайындау және қабылдау қажеттілігіне қарай оны қараудың өзге де мерзімін, бірақ үш жұмыс күнінен кем болмайтын мерзім белгілеуге құқылы.

      Наразылықты қарау нәтижелері туралы прокурорға жазбаша нысанда дереу хабарланады. Наразылық қаралғанға дейін оны келтірген не жоғары тұрған прокурор кері қайтарып алуы мүмкін.

      Орган немесе лауазымды адам наразылықтың қаралатын уақыты мен орны туралы прокурорды хабардар етуге міндетті.

      4. Наразылықта прокурор заңсыз актінің күшін жоюды не оны Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес келтіруді, сондай-ақ лауазымды адамның заңсыз әрекетін (әрекетсіздігін) тоқтатуды және бұзылған құқықты қалпына келтіруді талап етеді.

      5. Наразылық бойынша шешім қабылданғанға дейін Бас Прокурор, Бас Прокурордың орынбасарлары, әскери және көлік прокуратуралары органдарының басшылары, облыстық және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлар, аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлар наразылық білдірілген актінің не әрекеттің орындалуын тоқтата тұруға құқылы.

      6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының, Жоғары аудиторлық палатаның актілері (жүргізілген тексеру қорытындылары бойынша) прокурорлардың наразылық білдіруіне жатпайды.

      7. Заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру, сондай-ақ олардың орындалуын тоқтата тұру негіздері, тәртібі, мерзімдері Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында айқындалады.

34-бап. Санкция (келісім)

      1. Прокурор заңда белгіленген жағдайларда құқықты шектейтін сипаттағы жекелеген әрекеттерді жасауға, заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді алуға санкция (келісім) береді.

      2. Санкцияны (келісімді) не оны беруден бас тартуды прокурор санкция (келісім) сұратуға негіз болған материалдар зерделенгеннен кейін лауазымды адамның қаулысына бұрыштама және қол қойып ресімдейді.

      Санкция (келісім) беруден бас тартылған жағдайда оның себептері мен негіздері көрсетіледі.

      3. Заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді алуға байланысты жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін қоспағанда, осы бапта көрсетілген әрекеттерге санкция (келісім) Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы да куәландырылуы мүмкін.

35-бап. Нұсқау

      1. Прокурор:

      1) сотқа дейінгі тергеп-тексеру;

      2) жедел-іздестіру қызметі және жасырын тергеу әрекеттері;

      3) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қосымша тексеру жүргізу;

      4) атқарушылық іс жүргізу;

      5) жазаларды орындау;

      6) прокуратураның талап етуі бойынша жүргізілетін тексерулер;

      7) мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелері бойынша;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де мәселелер бойынша жазбаша нұсқаулар береді.

      2. Прокурордың өз құзыреті шегінде берген нұсқаулары орындау үшін міндетті.

36-бап. Ұсыну

      1. Прокурор өз құзыреті шегінде:

      1) заңдылықтың бұзылуын жою туралы;

      2) қылмыстық және өзге де құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де жағдайларда ұсыну енгізеді.

      2. Ұсыну онда көрсетілген заңдылықтың бұзылуын жою жөніндегі шараларды қабылдай отырып, лауазымды адамның немесе органның – күнтізбелік отыз күн ішінде, ал адамның және азаматтың өмірі мен денсаулығы, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптың басталуы мүмкін болған жағдайларда прокурор белгілеген мерзімде қарауына жатады.

      Прокурор ұсыну қаралған кезде қатысуға құқылы. Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам прокурорды ұсынудың қаралатын уақыты мен орны туралы ұсыну қаралатын күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.

      Ұсынуды қарау нәтижелері және қабылданған шаралар туралы ұсыну қаралған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде прокуратураға хабарланады.

37-бап. Қаулы

      1. Прокурор:

      1) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген жағдайларда;

      2) тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы;

      3) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы;

      4) жедел-іздестіру іс-шараларын және жасырын тергеу әрекеттерін тоқтату туралы;

      5) актінің қолданысын тоқтата тұру туралы;

      6) заңдылықтың сақталуын тексеруді жүргізу туралы;

      7) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ олардың лауазымды және өзге де адамдары негізсіз жүзеге асыратын тыйым салу не шектеу сипатындағы әрекеттер мен шаралардың күшін жою туралы;

      8) күзетпен ұсталатын, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан, сондай-ақ пробация қызметтерінің есебіне алынған адамдарға қатысты қылмыстық-атқару жүйесінің органдары қолданған тәртіптік жазалар мен көтермелеулердің күшін жою туралы;

      9) лауазымды және өзге де адамның актісін немесе әрекетін үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімге тоқтата тұру туралы;

      10) сот орындаушыларының заңсыз актілерінің күшін жою туралы;

      11) прокурорлық қадағалау актісін мәжбүрлеп орындату туралы;

      12) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда қаулы шығарады.

      2. Прокурордың қаулысы онда белгіленген мерзімдерде міндетті түрде орындалуға жатады. Қаулыға шағым жасау оның қолданысын тоқтата тұрмайды.

38-бап. Өтінішхат

      Заңды күшіне енбеген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхатты прокурор Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізеді.

39-бап. Арыз (талап қою)

      1. Прокурор Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және негіздерде арызбен (талап қоюмен) сотқа жүгінуге құқылы.

      2. Прокурорлық қадағалау актілері қабылданбаған не олар қараусыз қалдырылған кезде прокурор органдардың және лауазымды адамдардың актілерін, шешімдерін және әрекеттерін (әрекетсіздігін) заңсыз деп тану туралы арызбен сотқа жүгінеді.

40-бап. Үндеу

      Бас Прокурор және оның орынбасарлары, әскери прокуратура және көлік прокуратурасы органдарының басшылары, облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) прокурорлар, аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлар заңдылықты және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында лауазымды адамдарға, мемлекеттік органдарға, жеке және заңды тұлғаларға үндеу жасауға құқылы.

      Үндеу бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып немесе өзге де жария тәсілмен таратылады.

41-бап. Заңды бұзуға жол берілмейтіні туралы түсіндіру

      Құқық бұзушылықтардың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында немесе дайындалып жатқан құқыққа қарсы іс-әрекеттер туралы мәліметтер болған кезде прокурор жеке тұлғаларға және заңды тұлғалардың өкілдеріне Қазақстан Республикасының заңдарын бұзуға жол берілмейтіні туралы жазбаша немесе ауызша нысанда түсіндіреді және оларға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылық туралы ескертеді.

42-бап. Прокуратура актілерін жариялау

      1. Бас Прокурордың азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілері Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау туралы заңнамасының талаптары сақтала отырып, ресми жариялануға жатады.

      2. Прокуратура органдары өз қызметінің жариялылығын қамтамасыз ету үшін адамның және азаматтың конституциялық және заңмен қорғалатын өзге де құқықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттің мүдделерін бұзатын органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне прокуратура актілерін бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғау туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жариялай алады.

43-бап. Прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне шағым жасау

      1. Прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне жоғары тұрған прокурорға не сотқа осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

      2. Прокурордың актілері мен әрекеттеріне шағым жасау олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.

      Сот не жоғары тұрған прокурор прокурордың актілеріне немесе оның әрекеттеріне шағым бойынша шешім шығарғанға дейін олардың орындалуын тоқтата тұруға құқылы.

      3. Жоғары тұрған прокурор жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымы бойынша не өз бастамасымен төмен тұрған прокурордың актілерінің күшін жоя алады, оларды кері қайтара алады, тоқтата тұра алады немесе өзгерте алады.

      4. Прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосы мен оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және актілеріне шағым жасау "Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 43-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

6-тарау. ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ КАДРЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

44-бап. Прокуратура органдары кадрларының құрамы

      1. Прокуратура органдарының кадрларын прокурорлар және өзге де жұмыскерлер құрайды.

      2. Прокуратура органдары жүйесінде қызметте тұрған, офицерлік құрамның сыныптық шені немесе әскери атағы берілген Қазақстан Республикасының азаматы прокурор болып табылады.

      3. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер, қатардағы және сержанттық құрамдардың әскери қызметшілері, азаматтық қызметшілер өзге де жұмыскерлерге жатады.

      4. Прокуратура органдары жүйесінің сыныптық шендер немесе әскери атақтар, сондай-ақ оларға сәйкес келетін шекті сыныптық шендер немесе әскери атақтар берілетін лауазымдарының тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      5. Прокурорлар осы Конституциялық заңда көзделген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі туралы заңнамасына сәйкес қызмет өткереді.

      6. Әскери прокуратура органдарының прокурорлары, қатардағы және сержанттық құрамдардың әскери қызметшілері осы Конституциялық заңда көзделген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес қызмет өткереді, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілері үшін белгіленген мәртебеге ие болады және құқықтар мен жеңілдіктерді пайдаланады.

      7. Прокуратура органдарының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері қызметін Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      8. Әскери міндетті прокурорлар прокуратура органдарында арнайы есепте тұрады.

45-бап. Прокуратура органдарын қаржылық қамтамасыз ету

      1. Прокуратура органдарының жүйесін қаржылық қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      2. Прокуратура органдарының қазынашылық органдарында тиісті шоттары болуы мүмкін.

      3. Прокуратура органдарының активтерді қайтару жөніндегі ведомствосын қаржылық жағынан қамтамасыз ету бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңнамасында айқындалған Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 45-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

46-бап. Прокурорларды және өзге де жұмыскерлерді материалдық қамтамасыз ету және әлеуметтік қамсыздандыру

      1. Прокурорлар мен өзге де жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасы Конституциясының 66-бабының 9-1) тармақшасында белгіленген тәртіппен бекітілетін, бюджет есебінен қамтылатын органдар жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленеді.

      2. Прокурорларды зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Прокуратура органдарынан еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығымен шығарылған прокуратура органдары зейнеткерлерінің, сондай-ақ қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертіккен (жараланған, жарақаттанған, контузия алған) және қызметке жарамсыз деп танылған прокурорлардың салтанатты іс-шаралар мен ресми қабылдауларда нысанды киім киіп жүруіне құқығы бар.

47-бап. Қызметтік куәліктер және мөр

      1. Бас Прокурорға, Бас Прокурордың орынбасарларына, прокуратура органдары ведомстволарының бірінші басшыларына белгіленген үлгідегі қызметтік куәліктерді Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі береді.

      2. Бас Прокурор, прокуратура органдарының басшылары бағынысты прокурорларға белгіленген үлгідегі қызметтік куәліктерді береді.

      3. Қызметтік куәлік прокурордың жеке басын, оның сыныптық шенін немесе әскери атағын, лауазымын, атыс қаруын және өзге де қаруды алып жүру және сақтау құқығын растайтын құжат болып табылады.

      4. Прокуратура органдарының Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік тілде және басқа да тілдерде өз атауы жазылған мөрлері болады.

      Ескерту. 47-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.07.2023 № 22-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

48-бап. Осы Конституциялық заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Конституциялық заң, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 9-баптың 16) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Конституциялық заңның 11-бабының 1-тармағы 3) тармақшасының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "3) қылмыстық істерді тергеп-тексеру, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген мемлекеттік бақылау және қадағалау нысандарын тіркеу және есепке алу процестеріне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ендіруді;".

      3. "Прокуратура туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О прокуратуре

Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года № 155-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 48

      Вниманию пользователей!
Для удобства пользования ИЗПИ создано СОДЕРЖАНИЕ

      Настоящий Конституционный закон определяет компетенцию, организацию и порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение прокуратуры

      Прокуратура от имени государства в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Статья 2. Правовая основа деятельности органов прокуратуры

      Правовую основу деятельности органов прокуратуры составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Конституционный закон, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Статья 3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры

      1. Прокуратура осуществляет свои полномочия на принципах законности, независимости от других государственных органов и должностных лиц, подотчетности лишь Президенту Республики Казахстан, гласности.

      2. Запрещается какое-либо вмешательство в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими своих функций и полномочий.

      3. Прокуратура не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, организаций и государственных органов, назначать проверки их деятельности, запрашивать информацию либо документы по основаниям, не предусмотренным законом.

      4. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законов Республики Казахстан в части охраны прав и свобод человека и гражданина, о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Статья 4. Цели и задачи прокуратуры

      Прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод как высших ценностей государства, обеспечения законности на территории Республики Казахстан осуществляет следующие задачи:

      1) защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;

      2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

      3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      4) иные задачи, определяемые законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 2. СИСТЕМА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 5. Система органов прокуратуры

      1. Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура Республики Казахстан, подчиненные ей ведомства, организация образования, органы военной и транспортной прокуратур, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

      По решению Президента Республики Казахстан могут быть образованы иные органы прокуратуры, не предусмотренные частью первой настоящего пункта.

      2. Деятельность органов прокуратуры осуществляется на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам и Генеральному Прокурору.

      Подчиненность прокуроров включает:

      1) обязательность исполнения указаний вышестоящих прокуроров по вопросам организации работы и деятельности для нижестоящих прокуратур;

      2) ответственность нижестоящих прокуроров перед вышестоящими прокурорами за выполнение служебных обязанностей;

      3) осуществление вышестоящими прокурорами в необходимых случаях полномочий нижестоящих прокуроров;

      4) отмену, отзыв, приостановление или изменение актов нижестоящих прокуроров вышестоящими прокурорами;

      5) разрешение вышестоящими прокурорами жалоб на решения, действия (бездействие), акты нижестоящих прокуроров.

      3. Генеральным Прокурором могут быть установлены иные формы подчиненности нижестоящих прокуроров в порядке, установленном настоящим Конституционным законом.

      4. При осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

      5. Образование, реорганизация и ликвидация ведомств, учреждений, организации образования прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      6. Для обеспечения деятельности органов прокуратуры могут быть образованы иные организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Органы прокуратуры имеют свои символы, описание которых утверждается Генеральным Прокурором.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция органов прокуратуры

      Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют:

      1) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан высший надзор за законностью:

      деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

      производства по делам об административных правонарушениях;

      досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

      исполнительного производства;

      судебных актов, вступивших в законную силу;

      исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения;

      государственной правовой статистики и специальных учетов;

      соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;

      2) представительство интересов государства в суде;

      3) уголовное преследование;

      3-1) деятельность по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов (далее – возврат активов);

      4) международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере, представление интересов государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры, в том числе по предъявлению в иностранные суды гражданских исков, связанных с возвратом активов, заключение международных договоров, согласование проектов международных договоров в уголовно-правовой сфере и сфере возврата активов;

      5) участие в нормотворческой деятельности;

      6) иную компетенцию, предусмотренную законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Генеральная прокуратура

      1. Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный Прокурор.

      2. Генеральная прокуратура:

      1) организует и координирует деятельность органов прокуратуры в пределах возложенных на них функций и полномочий в целях обеспечения эффективного выполнения функций органами прокуратуры;

      2) анализирует практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в информационных системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      3) совершенствует деятельность органов прокуратуры;

      4) участвует в нормотворческой деятельности;

      5) представляет интересы государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры, заключает международные договоры, согласовывает проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере и сфере возврата активов;

      6) взаимодействует с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, досудебное расследование, в том числе негласные следственные действия, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Генеральный Прокурор и его заместители

      1. Генеральный Прокурор:

      1) назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Сената Парламента Республики Казахстан сроком на пять лет;

      2) освобождается от должности Президентом Республики Казахстан;

      3) подотчетен Президенту Республики Казахстан;

      4) в течение срока своих полномочий не может быть задержан, подвергнут содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената Парламента Республики Казахстан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

      2. Генеральный Прокурор имеет первого заместителя и заместителей.

      3. Первый заместитель и заместители Генерального Прокурора назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан.

Статья 9. Полномочия Генерального Прокурора

      Генеральный Прокурор:

      1) в пределах и формах, установленных законом, осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан;

      2) руководит деятельностью всей системы органов прокуратуры;

      3) вносит предложения Президенту Республики Казахстан об утверждении положения о Генеральной прокуратуре, ее структуры, общей штатной численности органов прокуратуры;

      4) в пределах лимита общей штатной численности органов прокуратуры, утвержденного Президентом Республики Казахстан, устанавливает штатную численность прокуроров и иных работников органов прокуратуры;

      5) вносит представления Президенту Республики Казахстан о назначении на должность и освобождении от должности первых руководителей ведомств органов прокуратуры;

      6) с согласия Президента Республики Казахстан назначает на должность и освобождает от должности руководителя организации образования, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров (городов республиканского значения и столицы);

      7) представляет к награждению государственными наградами Республики Казахстан и присвоению почетных званий прокуроров и иных работников, пенсионеров органов прокуратуры, награждает их ведомственными наградами;

      8) отчитывается перед Президентом Республики Казахстан о состоянии законности в стране и деятельности органов прокуратуры;

      9) является председателем Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      10) утверждает положения о координационных советах, образуемых при главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы);

      11) определяет в системе органов прокуратуры должностных лиц, которым делегирует свои полномочия, за исключением полномочий Генерального Прокурора, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

      12) образует коллегию и консультативно-совещательные органы Генеральной прокуратуры, определяет их состав и регламент работы;

      13) утверждает структуры ведомств, организации образования, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуратур, а также государственных учреждений и иных подведомственных организаций, входящих в систему органов прокуратуры;

      14) утверждает положения (уставы) государственных учреждений и организации образования системы органов прокуратуры, за исключением положений, утверждаемых Президентом Республики Казахстан;

      15) издает обязательные для исполнения всеми прокурорами и иными работниками приказы, распоряжения, утверждает положения, инструкции, регламенты и иные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры;

      16) обращается в Конституционный Суд Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Конституции Республики Казахстан;

      17) при наличии оснований опротестовывает судебные акты, вступившие в законную силу, противоречащие Конституции Республики Казахстан, законам Республики Казахстан;

      18) обращается в Верховный Суд Республики Казахстан с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях;

      19) приостанавливает исполнение судебного акта в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      20) вносит представление по вопросам лишения неприкосновенности и привлечения к административной, уголовной ответственности лиц, обладающих этим правом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан;

      21) в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях согласовывает нормативные правовые акты по вопросам досудебного расследования, оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий;

      22) принимает нормативные правовые акты по вопросам:

      рассмотрения обращений и личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в органах прокуратуры в части, не урегулированной законодательством Республики Казахстан об административных процедурах и законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве;

      проведения проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, осуществляемых органами прокуратуры;

      организации досудебного расследования в органах прокуратуры;

      применения норм уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

      государственной правовой статистики и специальных учетов;

      определения порядка формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      назначения на должности и освобождения от должностей прокуроров и иных работников, за исключением должностей, назначаемых Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ним, а также с Администрацией Президента Республики Казахстан;

      выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат;

      определения порядка проведения межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, их координации и мониторинга;

      определения порядка приема на обучение в организацию образования органов прокуратуры;

      23) принимает другие нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан;

      24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Полномочия прокурора

      1. Прокурор в соответствии со своей компетенцией вправе:

      1) проводить проверку соблюдения законности, анализ состояния законности, оценку актов, вступивших в силу;

      1-1) проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов;

      2) вносить в порядке, определяемом настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан, а также Генеральным Прокурором, акты прокуратуры;

      3) опротестовывать противоречащие Конституции Республики Казахстан, законам Республики Казахстан и актам Президента Республики Казахстан правовые акты Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений и их должностных лиц в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

      4) опротестовывать противоречащие Конституции Республики Казахстан, законам Республики Казахстан и актам Президента Республики Казахстан акты организаций независимо от форм собственности, если данные акты касаются лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних лиц, а также неограниченного круга лиц, в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

      5) требовать незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан;

      6) назначать экспертизы, требовать от уполномоченных органов производства проверок по находящимся в органах прокуратуры материалам, обращениям и обязывать сообщать об их результатах;

      7) привлекать специалистов иных органов и организаций к участию в проверке соблюдения законности и даче заключения;

      8) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, привлекать к осуществлению проверки соблюдения законности сотрудников других правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной деятельности;

      9) вызывать и получать пояснения от должностных, физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и рассматриваемого обращения;

      10) с соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка истребовать и получать по вопросам проводимой проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, а также рассмотрения обращения информацию, материалы и документы, а также гражданские, административные, уголовные дела, дела об административных правонарушениях, исполнительные производства;

      11) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке получать доступ к информации, сведениям и документам, уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, исполнительным производствам и иным материалам, а также к информационным системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций с соблюдением требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны;

      12) с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан требований применять технические средства фиксации в ходе осуществления надзорной деятельности;

      13) давать указания по вопросам досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий, обязательные для исполнения руководителями и сотрудниками органов, осуществляющих досудебное расследование, оперативно-розыскную деятельность, негласные следственные действия;

      14) проверять законность доставления, задержания лиц по подозрению в совершении уголовных правонарушений, лиц, совершивших административные правонарушения, а также порядок и условия содержания лиц, находящихся под стражей либо иным ограничением свободы;

      15) проверять законность актов, отменять незаконные решения администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, влияющие на правовое положение лиц, содержащихся под стражей, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

      16) рассматривать акты органов уголовно-исполнительной системы о переводе осужденных в другое учреждение в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан;

      17) рассматривать ходатайства органов расследования об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых лиц в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      18) приносить ходатайство в вышестоящий суд о пересмотре судебного акта, не вступившего в законную силу;

      19) обращаться с ходатайством о принесении протеста на судебные акты, вступившие в законную силу, к вышестоящему прокурору в случаях, когда опротестование выходит за пределы его компетенции;

      20) при осуществлении надзора инициировать проведение оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

      21) при осуществлении надзора запрашивать и получать дела негласных следственных действий, оперативного учета, материалы, документы, ведомственные нормативные правовые акты, другие необходимые сведения, за исключением сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

      22) в случаях, установленных законами Республики Казахстан, санкционировать проведение оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, проводить проверки законности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на сети связи;

      23) при осуществлении надзора привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств в целях выявления и пресечения нарушений законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

      24) требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений законности;

      25) возбуждать и прекращать производство по делу об административном правонарушении;

      26) проверять законность выписки и приведения в исполнение исполнительных документов;

      27) координировать и осуществлять деятельность по международно-правовому сотрудничеству в целях возврата активов;

      28) исполнять международные договоры о выдаче лиц, оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, по делам о возврате активов, передаче осужденных либо лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), а также связанные с ними правовые акты, согласовывать проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере, относящихся к компетенции органов прокуратуры;

      29) представлять интересы государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры;

      30) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан.

      2. Прокурор обязан:

      1) соблюдать Конституцию Республики Казахстан и законодательство Республики Казахстан;

      2) защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы юридических лиц, общества и государства с принятием мер по устранению нарушений законности;

      3) не допускать действий (бездействия) и принятия актов прокуратуры, создающих необоснованные препятствия для реализации прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства;

      4) обеспечивать сохранность документов, сведений и иной информации, полученных в ходе осуществления своей деятельности, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах и иной охраняемой законом тайне;

      5) в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, осуществлять досудебное расследование;

      6) рассматривать ходатайства о несогласии с судебными актами, вступившими в законную силу, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      7) проверять соблюдение законности при приеме и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях;

      8) прекращать незаконные оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия;

      9) незамедлительно освобождать лиц, незаконно задержанных и находящихся в помещениях правоохранительных и специальных государственных органов и иных местах, ограничивающих их личную свободу, гауптвахтах, учреждениях, исполняющих меры принудительного характера, специальных учреждениях и учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      10) отменять незаконные постановления и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, оперативно-розыскную деятельность;

      11) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 11. Ведомство органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов

      Сноска. Заголовок статьи 11 – в редакции Конституционного закона РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Ведомство органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов в пределах компетенции Генеральной прокуратуры осуществляет:

      1) формирование государственной правовой статистики и ведение специальных учетов;

      2) надзор за целостностью, объективностью, достоверностью, достаточностью сведений государственной правовой статистики и специальных учетов, представляемых субъектами правовой статистики и специальных учетов, а также определение методики сбора, регистрации, обработки, накопления, свода и хранения информации в данной сфере;

      3) внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и учета форм государственного контроля и надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      4) иные функции и полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      2. Структуру ведомства органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, его территориальных и приравненных к ним органов утверждает Генеральный Прокурор.

      3. Правовая основа и принципы осуществления государственной правовой статистики, ведения специальных учетов и надзора в данной сфере определяются настоящим Конституционным законом и иным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11-1. Ведомство органов прокуратуры по возврату активов

      1. Ведомство органов прокуратуры по возврату активов от имени и в интересах государства осуществляет деятельность по возврату активов, включая международно-правовое сотрудничество, в соответствии с настоящим Конституционным законом и законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.

      2. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая ведомством органов прокуратуры по возврату активов, осуществляется по решению его руководителя в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

      3. Структуру ведомства по возврату активов утверждает Генеральный Прокурор.

      4. Правовая основа и принципы осуществления деятельности по возврату активов определяются настоящим Конституционным законом и иным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 11-1 в соответствии с Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 12. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре

      Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре является организацией образования органов прокуратуры и осуществляет:

      1) организацию и проведение первоначальной профессиональной подготовки для лиц, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы Республики Казахстан, за исключением сотрудников органов внутренних дел и гражданской защиты;

      2) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;

      3) координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;

      4) реализацию программ послевузовского образования;

      5) взаимодействие с иностранными и международными организациями по вопросам переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, проведения научных исследований и обмена опытом в сфере правоохранительной деятельности;

      6) иные виды деятельности, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 13. Органы военной прокуратуры

      1. Органы военной прокуратуры с соблюдением пределов и форм надзора, предусмотренных настоящим Конституционным законом, осуществляют надзор за законностью в деятельности:

      1) Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

      2) иных государственных органов, учреждений и организаций в сфере обороны и военной безопасности государства.

      2. Иная компетенция органов военной прокуратуры определяется настоящим Конституционным законом, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 14. Органы транспортной прокуратуры

      1. Органы транспортной прокуратуры с соблюдением пределов и форм надзора, предусмотренных настоящим Конституционным законом, осуществляют надзор за законностью в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций в сфере транспорта, а также в отношении объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.

      2. Иная компетенция органов транспортной прокуратуры определяется настоящим Конституционным законом, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 15. Областные и приравненные к ним прокуроры и прокуратуры (городов республиканского значения и столицы)

      1. Прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы) возглавляются соответствующими прокурорами.

      2. Прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры (городов республиканского значения и столицы):

      1) руководят деятельностью областных и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы);

      2) издают приказы, распоряжения, обязательные для всех подчиненных прокуроров и иных работников;

      3) образуют коллегию прокуратуры, определяют регламент ее работы и статус членов коллегии;

      4) возглавляют соответствующие координационные советы по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

      5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 16. Районные и иные приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуроры и прокуратуры

      1. Районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами, назначаемыми Генеральным Прокурором.

      2. Районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуроры:

      1) руководят деятельностью районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуратур;

      2) издают распоряжения, обязательные для всех подчиненных прокуроров и иных работников;

      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 3. ПРЕДЕЛЫ И ФОРМЫ ВЫСШЕГО НАДЗОРА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В СУДЕ. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ. ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА

Статья 17. Пределы и формы высшего надзора

      1. Высший надзор от имени Республики Казахстан осуществляется посредством проведения проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу.

      2. Порядок назначения и проведения проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, определяется настоящим Конституционным законом, законами Республики Казахстан и актами Генерального Прокурора.

      3. Высший надзор в сферах контрразведывательной деятельности, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов осуществляется с учетом особенностей законодательства Республики Казахстан о контрразведывательной деятельности и законодательства Республики Казахстан по вопросам обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов.

Статья 18. Проверка соблюдения законности

      1. Проверка соблюдения законности назначается по:

      1) поручению Президента Республики Казахстан;

      2) поручению Генерального Прокурора;

      3) основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.

      2. Решения заместителей Генерального Прокурора, руководителей органов военной и транспортной прокуратур, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуроров о назначении и проведении проверки соблюдения законности принимаются для защиты прав, свобод и законных интересов:

      1) лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

      2) несовершеннолетних лиц;

      3) неограниченного круга лиц;

      4) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан;

      5) субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

      Проверка соблюдения законности в отношении субъектов частного предпринимательства проводится по поручению Президента Республики Казахстан, Генерального Прокурора либо по согласованию с ними.

      3. Проверка соблюдения законности, проводимая ведомством органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, осуществляется по решению руководителей ведомства и его территориальных и приравненных к ним органов в пределах, установленных настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан.

      4. О проведении проверки соблюдения законности выносится постановление, которое регистрируется в государственном органе по правовой статистике и специальным учетам.

      Проверка соблюдения законности проводится в течение не более тридцати рабочих дней.

      При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки соблюдения законности срок ее проведения в исключительных случаях может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

      Проверка соблюдения законности может быть приостановлена в случаях назначения экспертизы, а также при необходимости получения сведений и документов от иностранных государств – до их получения, а также в иных случаях, препятствующих проведению проверки.

      Исчисление срока проведения приостановленной проверки соблюдения законности продолжается со дня ее возобновления.

      Порядок регистрации постановлений о назначении проверки соблюдения законности и сроки ее проведения не распространяются на проверки, проводимые в рамках уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательства Республики Казахстан в сферах оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

      5. При осуществлении проверки соблюдения законности прокурор не вправе:

      1) требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки соблюдения законности;

      2) превышать установленные сроки проведения проверки соблюдения законности;

      3) препятствовать нормальному функционированию проверяемого субъекта, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

      6. Положения настоящей статьи не распространяются на проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимые ведомством органов прокуратуры по возврату активов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 19. Права и обязанности проверяемых субъектов

      1. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при осуществлении прокурорами проверки соблюдения законности вправе:

      1) не допускать лиц, прибывших для проведения проверки соблюдения законности, на объект в случаях:

      непредставления проверяемому субъекту постановления о назначении проверки соблюдения законности;

      проведения проверки соблюдения законности без регистрации в государственном органе по правовой статистике и специальным учетам, когда такая регистрация обязательна;

      истечения сроков, указанных в пункте 4 статьи 18 настоящего Конституционного закона;

      проведения проверки соблюдения законности лицами, не указанными в постановлении о назначении проверки соблюдения законности;

      отсутствия документа, подтверждающего разрешение о допуске к государственным секретам, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

      2) не представлять сведения и документы:

      не относящиеся к предмету проводимой проверки соблюдения законности или периоду, указанному в постановлении о назначении проверки соблюдения законности;

      содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну при отсутствии соответствующего допуска или документа, дающего право на ознакомление с такими сведениями и документами;

      3) обжаловать постановление о назначении проверки соблюдения законности, а также действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      2. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении прокурорами проверки соблюдения законности обязаны:

      1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения проверяемого субъекта.

      Доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения режимных объектов обеспечивается с учетом требований о пропускном и внутриобъектном режимах, установленных в проверяемой организации;

      2) с соблюдением требований по охране государственных секретов или иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов прокуратуры документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки соблюдения законности;

      3) ознакомиться и получить под роспись постановление о назначении проверки соблюдения законности и справку о ее результатах;

      4) в соответствии с требованиями о безопасности и охране труда обеспечить необходимые условия для лиц, осуществляющих проверку соблюдения законности.

Статья 20. Анализ состояния законности

      Анализ состояния законности проводится без посещения прокурорами субъектов (объектов) путем изучения статистических данных, сведений государственных и международных организаций, средств массовой информации, материалов гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях, а также иных источников информации.

      Результаты анализа состояния законности оформляются в виде справки. По результатам анализа состояния законности принимаются меры прокурорского надзора либо реагирования в соответствии с настоящим Конституционным законом.

      Прокурор вправе истребовать от государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности информацию, документы и иные материалы, связанные с проведением анализа состояния законности.

Статья 21. Оценка актов, вступивших в силу

      1. Прокуратура проводит оценку актов, вступивших в силу, путем изучения:

      1) актов и решений Правительства Республики Казахстан, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, их должностных лиц;

      2) актов и решений иных организаций независимо от форм собственности, если данные акты и решения касаются лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних лиц, а также неограниченного круга лиц либо носят публичный характер;

      3) приговоров, решений, постановлений и иных актов суда (судьи), а также уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях.

      2. Оценка судебных актов, вступивших в законную силу, осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

Статья 22. Представительство интересов государства в суде

      1. Органы прокуратуры представляют интересы государства в суде на основании и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

      2. Органы прокуратуры вправе обратиться в суд с иском (заявлением), если этого требует защита прав человека и гражданина, которые самостоятельно не могут осуществлять их защиту, а также для защиты охраняемых законами Республики Казахстан интересов общества или государства.

      3. Основания и порядок принесения ходатайства о пересмотре судебных актов, не вступивших в законную силу, определяются уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

Статья 23. Уголовное преследование

      Прокуратура от имени государства осуществляет уголовное преследование в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Статья 24. Рассмотрение обращений

      1. Органы прокуратуры рассматривают обращения:

      1) для защиты и восстановления прав и законных интересов человека и гражданина, если они в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, несовершеннолетних лиц, а также неограниченного круга лиц;

      2) для защиты и восстановления прав и законных интересов человека и гражданина, общества или государства, если защита этих интересов должным образом не обеспечивается уполномоченным органом, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, либо в случаях отсутствия такого органа;

      3) для защиты и восстановления прав и законных интересов субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности;

      4) в целях предотвращения угрозы конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан;

      5) по фактам нарушений законности, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

      6) по поручениям Президента Республики Казахстан;

      7) по поручениям Генерального Прокурора.

      2. Ведомством органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов и его территориальными и приравненными к ним органами рассматриваются обращения в рамках компетенции, установленной статьей 11 настоящего Конституционного закона и иными законами Республики Казахстан.

      3. Срок рассмотрения обращения составляет пятнадцать рабочих дней со дня его поступления в органы прокуратуры, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

      4. В тех случаях, когда необходимо установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения обращения, а также получение информации из других государственных органов, учреждений, организаций независимо от форм собственности, срок рассмотрения обращения продлевается мотивированным решением руководителя органа прокуратуры либо его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев.

      В случае назначения проверки соблюдения законности по обращению сроки рассмотрения определяются с учетом срока ее проведения. Заявителю направляется промежуточный ответ. Окончательный ответ сообщается заявителю по результатам проверки в течение десяти рабочих дней после ее окончания.

      5. О продлении срока рассмотрения обращения сообщается заявителю в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

      6. Анонимные обращения в органах прокуратуры рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе национальной, в том числе общественной, безопасности.

      7. Ответ на обращение должен быть по содержанию обоснованным и мотивированным со ссылкой на законодательство Республики Казахстан на государственном языке или языке обращения с разъяснением заявителю его права на подачу жалобы на принятое решение.

      8. Рассмотрение обращений прекращается, если в повторных обращениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а по материалам предыдущего обращения заявителю в установленном порядке давались ответы.

      9. Требования настоящей статьи не распространяются на обращения, порядок рассмотрения которых установлен уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательством Республики Казахстан в сферах контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.

      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 25. Досудебное урегулирование жалоб на решения, акты прокуратуры и действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры

      1. Жалоба на решения, акты прокуратуры либо действия (бездействие) прокурора подается в органы прокуратуры не позднее трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о принятии решения, акта или совершении действия (бездействии), и рассматривается вышестоящим прокурором.

      Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней.

      В случае пропуска по уважительной причине срока для обжалования срок по ходатайству лица, подавшего жалобу, может быть восстановлен органом прокуратуры, рассматривающим жалобу, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

      2. Результаты рассмотрения жалобы в досудебном порядке являются основанием для обжалования решения, акта и действия (бездействия) прокурора в суд в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

      3. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на жалобы, порядок рассмотрения которых установлен уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, законодательством Республики Казахстан в сферах контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.

      4. Требования настоящей статьи не распространяются на жалобы, поданные в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Правовые гарантии деятельности прокурора

      1. Воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий или принятия им незаконного решения влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Требования и запросы прокурора в рамках проводимой проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, рассматриваемых обращений и осуществления иных своих полномочий обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, в том числе государственными органами, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, их должностными лицами.

      3. По вопросам проводимой проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и рассматриваемых обращений государственные, местные представительные и исполнительные органы, органы местного самоуправления, учреждения, их должностные лица, иные организации независимо от форм собственности обязаны по требованию прокурора с соблюдением установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, предоставить в установленный прокурором срок, но не менее трех рабочих дней необходимую информацию, документы и иные материалы.

      Прокурор несет установленную законами Республики Казахстан ответственность за разглашение государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

      4. В целях предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья человека, законных интересов субъектов частного предпринимательства, интересов общества и государства, массового нарушения законности и правопорядка, угрозы социально-экономической стабильности региона либо безопасности Республики Казахстан запрашиваемая информация, документы и иные материалы предоставляются незамедлительно.

      5. По требованию прокурора органы, организации и должностные лица обязаны выделять специалистов для участия в проверке и даче заключения.

      6. Прокурор не дает каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве материалов, актов, судебных дел и обращений. Представление материалов кому-либо для ознакомления осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Никто не вправе разглашать материалы проверки соблюдения законности и дел без разрешения прокурора, в производстве которого они находятся.

      7. В рамках проводимой проверки соблюдения законности, оценки актов, вступивших в силу, рассматриваемых обращений по требованию прокурора в установленное им время физические и должностные лица, а также иные представители государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности обязаны явиться для дачи объяснений.

      8. Вызов в органы прокуратуры производится в сроки, достаточные для своевременной явки, за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций социального характера, кризисных ситуаций или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, путем направления уведомления (извещения).

      9. Уведомление (извещение) направляется телефонограммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или адресу электронной почты, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о его вручении либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

      10. О причинах, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, вызываемое лицо обязано уведомить вызывающего прокурора заблаговременно.

      11. В случае неявки без уважительных причин физические и должностные лица, а также иные представители государственных органов, учреждений и организаций независимо от форм собственности могут быть по мотивированному постановлению Генерального Прокурора, его заместителей, руководителей ведомства органов прокуратуры по возврату активов, ведомства органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов и его территориальных и приравненных к ним органов, органов военной и транспортной прокуратур, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров (городов республиканского значения и столицы), их заместителей, районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуроров, их заместителей подвергнуты приводу (принудительному доставлению).

      12. Постановление прокурора о приводе (принудительном доставлении) исполняется органом внутренних дел.

      13. Привод (принудительное доставление) не может производиться в ночное время.

      14. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет и лица, не достигшие восемнадцати лет, без уведомления их законного представителя, беременные женщины, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

      15. Неисполнение законных требований прокурора либо неявка по требованию прокурора без уважительных причин влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Ответственность органов прокуратуры

      1. Прокуроры при осуществлении своей деятельности несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Ущерб, причиненный действиями прокуроров и иных работников, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ. КОЛЛЕГИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ. УЧАСТИЕ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 28. Координация деятельности по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью

      1. Координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры в целях обеспечения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий при реализации общих задач. Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих координационных советов, образуемых при Генеральной прокуратуре, главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы).

      2. Решения координационных советов реализуются государственными органами – участниками путем издания совместных, ведомственных правовых актов и (или) осуществления соответствующих мероприятий.

      3. Положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью утверждается Президентом Республики Казахстан.

Статья 29. Взаимодействие прокуратуры по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина

      1. В целях защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законами Республики Казахстан интересов юридических лиц, общества и государства прокуратура взаимодействует:

      1) с государственными, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, их должностными лицами, субъектами квазигосударственного сектора и иными организациями независимо от форм собственности;

      2) с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и оказывает содействие его деятельности.

      2. Взаимодействие органов прокуратуры с компетентными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в рамках уголовно-правового сотрудничества, а также в рамках представления интересов государства по вопросам возврата активов, в том числе вне уголовного процесса.

      Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30. Коллегии в органах прокуратуры

      1. В органах прокуратуры образуются коллегии.

      2. Регламент работы коллегии, ее состав определяются первыми руководителями органов прокуратуры.

      3. На заседаниях коллегии рассматриваются вопросы деятельности органов прокуратуры, а также иные вопросы, связанные с выявленными нарушениями законности, требующие по усмотрению Генерального Прокурора, первых руководителей органов прокуратуры коллегиального рассмотрения с участием заинтересованных лиц.

      4. Решения коллегии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов и являются обязательными для подчиненных прокуроров и иных работников.

Статья 31. Участие в нормотворческой деятельности

      Органы прокуратуры в целях обеспечения законности:

      1) в пределах своей компетенции вносят уполномоченным и иным государственным органам предложения о совершенствовании законодательства Республики Казахстан;

      2) согласовывают проекты нормативных правовых актов, затрагивающих компетенцию и функции прокуратуры;

      3) выполняют иные функции в нормотворческой деятельности, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Глава 5. АКТЫ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 32. Система актов прокуратуры

      1. Систему актов прокуратуры составляют:

      1) акты прокурорского надзора: протест, санкция, указание, представление, постановление;

      2) акты прокурорского реагирования: ходатайство, заявление (иск), обращение, разъяснение о недопустимости нарушений законов Республики Казахстан;

      3) акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры: приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие.

      2. Акты прокурорского надзора и реагирования вносятся по результатам проведения проверки соблюдения законности, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, рассмотрения обращения и выполнения иных функций, предусмотренных настоящим Конституционным законом, законами Республики Казахстан, и обязательны для рассмотрения, исполнения органами, организациями и должностными лицами, которым они адресованы.

      3. Нерассмотрение, а равно ненадлежащее рассмотрение, неисполнение актов прокуратуры либо невыполнение законных требований прокурора влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      4. После внесения актов прокурорского надзора и реагирования сроки для привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушения, приостанавливаются до принятия решения по данному акту в порядке, определяемом законами Республики Казахстан.

Статья 33. Протест

      1. Прокурор приносит протест на противоречащие Конституции Республики Казахстан, законам Республики Казахстан, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и актам Президента Республики Казахстан акты, вступившие в законную силу, решения и действия (бездействие) государственных органов, учреждений, организаций, должностных и иных уполномоченных лиц.

      2. Протест приносится в государственный орган, учреждение, организацию, должностному или иному уполномоченному лицу, принявшим незаконные акт, решение, или в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу. В таком же порядке опротестовываются незаконные действия (бездействие) государственного органа, учреждения, организации, должностного или иного уполномоченного лица.

      3. Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в течение десяти календарных дней.

      Прокурор вправе установить иной срок рассмотрения протеста, обусловленный необходимостью подготовки и принятия по нему решения, но не менее трех рабочих дней.

      О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его либо вышестоящим прокурором.

      Орган или должностное лицо обязаны известить прокурора о времени и месте рассмотрения протеста.

      4. В протесте прокурор требует отмены незаконного акта либо приведения его в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами, а также прекращения незаконного действия (бездействия) должностного лица и восстановления нарушенного права.

      5. До принятия решения по протесту Генеральный Прокурор, заместители Генерального Прокурора, руководители органов военной и транспортной прокуратур, областные и приравненные к ним прокуроры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуроры вправе приостановить исполнение опротестованного акта либо действия.

      6. Опротестованию прокурорами не подлежат законодательные акты Республики Казахстан, акты Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Конституционного Суда Республики Казахстан, Высшей аудиторской палаты (по итогам проведенных проверок).

      7. Основания, порядок, сроки принесения протестов на вступившие в законную силу судебные акты, а также приостановления их исполнения определяются уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

Статья 34. Санкция (согласие)

      1. Прокурор в установленных законом случаях дает санкцию (согласие) на совершение отдельных действий правоограничительного характера, получение сведений, содержащих охраняемую законом тайну.

      2. Санкция (согласие) либо отказ в ее (его) даче оформляется прокурором резолюцией и подписью на постановлении должностного лица после изучения материалов, на основании которых испрашивается санкция (согласие).

      В случае отказа в даче санкции (согласия) указываются его причины и основания.

      3. Санкция (согласие) на действия, указанные в настоящей статье, за исключением оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и негласных следственных действий, связанных с получением сведений, содержащих охраняемую законом тайну, также может быть удостоверена (удостоверено) посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Статья 35. Указание

      1. Прокурор дает письменные указания по вопросам:

      1) досудебного расследования;

      2) оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий;

      3) проведения дополнительной проверки по делу об административном правонарушении;

      4) исполнительного производства;

      5) исполнения наказаний;

      6) проводимых по требованию прокуратуры проверок;

      7) государственной правовой статистики и специальных учетов;

      8) по иным вопросам, установленным законами Республики Казахстан.

      2. Указания прокурора, данные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения.

Статья 36. Представление

      1. Прокурор в пределах своей компетенции вносит представление:

      1) об устранении нарушений законности;

      2) об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений;

      3) в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан.

      2. Представление подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений законности должностным лицом или органом в течение тридцати календарных дней, а в случаях, если могут наступить необратимые последствия для жизни и здоровья человека и гражданина, безопасности государства, – в срок, установленный прокурором.

      Прокурор вправе участвовать при рассмотрении представления. О времени и месте рассмотрения представления прокурор должен быть уведомлен государственным органом или должностным лицом не позднее трех рабочих дней до дня рассмотрения представления.

      О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщается в прокуратуру в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения представления.

Статья 37. Постановление

      1. Прокурор выносит постановление:

      1) в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      2) о возбуждении дисциплинарного производства;

      3) о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

      4) о прекращении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

      5) о приостановлении действия акта;

      6) о проведении проверки соблюдения законности;

      7) об отмене действий и мер запретительного либо ограничительного характера, необоснованно осуществляемых государственными, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления, организациями, субъектами квазигосударственного сектора, а также их должностными и иными лицами;

      8) об отмене дисциплинарных взысканий и поощрений, налагаемых органами уголовно-исполнительной системы в отношении лиц, содержащихся под стражей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также подучетных службам пробации;

      9) о приостановлении акта или действия должностного и иного лица на срок не более трех рабочих дней;

      10) об отмене незаконных актов судебных исполнителей;

      11) о принудительном исполнении акта прокурорского надзора;

      12) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      2. Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению в установленные им сроки. Обжалование постановления не приостанавливает его действие.

Статья 38. Ходатайство

      Ходатайство о пересмотре судебных актов, не вступивших в законную силу, вносится прокурором в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

Статья 39. Заявление (иск)

      1. Прокурор вправе обратиться с заявлением (иском) в суд в порядке и на основаниях, которые установлены законами Республики Казахстан.

      2. При отклонении актов прокурорского надзора либо оставлении их без рассмотрения прокурор обращается с заявлением в суд о признании актов, решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц незаконными.

Статья 40. Обращение

      Генеральный Прокурор и его заместители, руководители органов военной и транспортной прокуратур, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуроры вправе выступить с обращением к должностным лицам, государственным органам, физическим и юридическим лицам в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина.

      Обращение распространяется с использованием средств массовой информации или иным публичным способом.

Статья 41. Разъяснение о недопустимости нарушений закона

      В целях предупреждения правонарушений, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина или при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор разъясняет в письменной или устной форме физическим лицам и представителям юридических лиц о недопустимости нарушений законов Республики Казахстан и предупреждает их об установленной законами Республики Казахстан ответственности.

Статья 42. Опубликование актов прокуратуры

      1. Нормативные правовые акты Генерального Прокурора, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, подлежат официальному опубликованию с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

      2. Для обеспечения гласности своей деятельности органы прокуратуры могут публиковать в средствах массовой информации акты прокуратуры на незаконные действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, нарушающие конституционные и иные охраняемые законом права человека и гражданина, интересы юридических лиц и государства, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Статья 43. Обжалование действий (бездействия) и актов прокурора

      1. Действия (бездействие) и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору либо в суд в случаях и порядке, которые установлены настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан.

      2. Обжалование актов и действий прокурора не приостанавливает их исполнения.

      Суд либо вышестоящий прокурор до вынесения решения по жалобе на акты прокурора или его действия вправе приостановить их исполнение.

      3. Вышестоящий прокурор по жалобе физических и (или) юридических лиц либо по своей инициативе может отменить, отозвать, приостановить или изменить акты нижестоящего прокурора.

      4. Обжалование решений, действий (бездействия) и актов ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его должностных лиц осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

      Сноска. Статья 43 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. КАДРЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 44. Состав кадров органов прокуратуры

      1. Кадры органов прокуратуры составляют прокуроры и иные работники.

      2. Прокурором является гражданин Республики Казахстан, состоящий на службе в системе органов прокуратуры, которому присвоен классный чин или воинское звание офицерского состава.

      3. К иным работникам относятся административные государственные служащие, военнослужащие рядового и сержантского составов, гражданские служащие.

      4. Перечень должностей системы органов прокуратуры, которым присваиваются классные чины или воинские звания, а также соответствующие им предельные классные чины или воинские звания, утверждается Президентом Республики Казахстан.

      5. Прокуроры проходят службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правоохранительной службе с особенностями, предусмотренными настоящим Конституционным законом.

      6. Прокуроры органов военной прокуратуры, военнослужащие рядового и сержантского составов проходят службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих с особенностями, предусмотренными настоящим Конституционным законом, обладают статусом и пользуются правами и льготами, установленными для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан.

      7. Административные государственные служащие органов прокуратуры осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

      8. Военнообязанные прокуроры состоят на специальном учете в органах прокуратуры.

Статья 45. Финансовое обеспечение органов прокуратуры

      1. Финансовое обеспечение системы органов прокуратуры осуществляется за счет бюджетных средств.

      2. Органы прокуратуры могут иметь соответствующие счета в органах казначейства.

      3. Финансовое обеспечение ведомства органов прокуратуры по возврату активов осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.

      Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 46. Материальное и социальное обеспечение прокуроров и иных работников

      1. Оплата труда прокуроров и иных работников устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов, содержащихся за счет бюджета, утверждаемой в порядке, установленном подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции Республики Казахстан.

      2. Пенсионное обеспечение прокуроров, выплата государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Пенсионеры органов прокуратуры, уволенные из органов прокуратуры с правом на получение пенсионных выплат за выслугу лет, а также прокуроры, получившие увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении служебных обязанностей и признанные не годными к службе, имеют право ношения форменной одежды на торжественных мероприятиях и официальных приемах.

Статья 47. Служебные удостоверения и печать

      1. Генеральному Прокурору, заместителям Генерального Прокурора, первым руководителям ведомств органов прокуратуры служебные удостоверения установленного образца выдаются Администрацией Президента Республики Казахстан.

      2. Генеральный Прокурор, руководители органов прокуратуры выдают служебные удостоверения установленного образца подчиненным прокурорам.

      3. Служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность прокурора, его классный чин или воинское звание, должность, право на ношение и хранение огнестрельного и иного оружия.

      4. Органы прокуратуры имеют печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и своим наименованием на государственном и других языках.

      Сноска. Статья 47 с изменениями, внесенными Конституционным законом РК от 12.07.2023 № 22-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

      1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 16) статьи 9, который вводится в действие с 1 января 2023 года.

      2. Приостановить до 1 января 2023 года действие подпункта 3) пункта 1 статьи 11 настоящего Конституционного закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "3) внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и учета форм государственного контроля и надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;".

      3. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года "О прокуратуре".

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ