Кеден одағы және Біртұтас экономикалық кеңістік туралы шартты бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 24 маусымдағы N 403-I Заңы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Келісім қолданысын тоқтатты - ҚР 24.12.2014 N 266-V Заңымен.

      Мәскеуде 1999 жылғы 26 ақпанда жасалған Кеден одағы және Біртұтас экономикалық кеңістік туралы шарт бекітілсін.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіКеден одағы және біртұтас
экономикалық кеңістік туралы
Шарт

      Бұдан былай Тараптар деп аталатын осы Шартқа қатысушы мемлекеттер;

      Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы Экономикалық және гуманитарлық салалардағы интеграцияны тереңдету туралы 1996 жылғы 29 наурыздағы шартты, бұдан былай 1996 жылғы 29 наурыздағы Шарт деп аталады, оны iске асыру жөнiндегi бұрын жасалған келiсiмдердi Басшылыққа ала отырып, сондай-ақ интеграцияны басқару органдары қабылдаған шешiмдердi Ескере отырып;

      Еркiн сауда туралы, сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбi туралы, Кеден одағы туралы, ұлттық валюталардың өзара өтiмдiлiгi мен олардың бағамдарын тұрақтандыруды қамтамасыз ету туралы, қос салық салуды және табыстар мен капиталға салықтар төлеуден жалтаруды болдырмау туралы Тараптар арасында қол қойылған келiсiмдердi Орындай отырып;

      Қалыптасқан өндiрiстiк және ғылыми-технологиялық байланыстарды, экономиканың өзара тәуелдiлiлiгiн және өзара толықтыратынын Негізге ала отырып;

      Әлеуметтiк прогресс және халықтардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында анағұрлым тығыз интеграцияны дамытуға, қатысушы мемлекеттердiң экономикаларын жақындастыруға жаңа серпiн беруге Бекем бел байлап;

      Қазiргi кедергiлер мен шектеулердi жою келiсiлген iс-қимылдарды, мемлекеттердiң нарықтық қатынастарының үйлесiмдi дамуын және шаруашылық жүргізушi субъектiлерге тең жағдайлар мен мүмкiндiктер туғызуды талап ететiнiн Тани отырып;

      Мемлекеттер мен халықтарды байланыстыратын достық қатынастарды Қуаттай отырып, Бiрiккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы Жарғысының 1993 жылғы 24 қыркүйектегi Экономикалық одақ құру туралы, шарттың принциптерiне, халықаралық құқықтың нормалары мен принциптерiне сүйенiп, мемлекеттер мен халықтардың гүлденуiн қамтамасыз етуге Тілек білдіре отырып;

      Тараптардың Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымының мүшелерi болуға ұмтылысын Ескере отырып;

      Мемлекеттердің егемендiгiн, аумақтық тұтастығын Құрмет тұта отырып және бiр-бiрiнiң iшкi iстерiне араласпауға Кепілдік бере отырып;

      Кеден одағын қалыптастыруды аяқтауға және Бiртұтас экономикалық кеңiстiк құруға Бекем бел байлағандығын білдіре отырып, төмендегiлер туралы келiстi:

I тарау. Ұғымдар мен терминдер

1-бап

      Осы Шарттың мақсаттары үшiн төменде келтiрiлетiн ұғымдар мен терминдердiң мынадай мағынасы бар:

      1) Бiртұтас экономикалық кеңестiк - нарықтық принциптерге және үйлестiрiлген құқықтық нормаларды қолдануға негізделген экономиканы реттеудiң бiр үлгідегi тетiктерi жұмыс iстейтiн, бiрыңғай инфрақұрылымы бар және тауарлардың, көрсетiлетiн қызметтердiң, капиталдың, сондай-ақ жұмыс күшiнiң еркiн айналысын қамтамасыз ететiн келiсiлген салық, ақша-несие, валюта-қаржы, сауда және кеден саясаты жүргiзiлетiн, Тараптардың аумақтарынан тұратын кеңiстiк;

      2) бiртұтас кеден аумағы - Тараптар Ортақ кеден тарифiн белгілеген, тарифтiк емес реттеудiң бiрыңғай шаралары қолданылатын, бiр жүйеге келтiрiлген кеден ережелерi жұмыс iстейтiн, кеден қызметтерiн бiрыңғай басқару қамтамасыз етілген және iшкi кеден шекарасында кедендiк бақылау алынып тасталған, Тараптардың кедендiк аумақтарынан тұратын аумақ;

      3) ортақ (ішкі) рынок - бiртұтас кеден аумағындағы экономикалық қатынастардың жиынтығы;

      4) ортақ кеден тарифi - Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының сыртқы экономикалық қызметiнiң Бiрыңғай тауар номенклатурасына сәйкес жүйеленген, Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң кедендiк аумақтарына үшiншi елдерден әкелiнетiн тауарларға қолданылатын, әкелiнудегі кеден баждарының бiрыңғай ставкаларының келiсiлген тiзбесi;

      5) iшкi кеден шекарасы - бiр мезгiлде екiншi Тараптың кедендiк аумағының шектерi болып табылатын, Тараптардың әрқайсысының кедендiк аумағының шектерi;

      6) сыртқы кеден шекарасы (сыртқы периметрi) - Кеден одағына кiрмейтiн мемлекеттердiң аумақтарын Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң аумақтарынан бөлетiн, осы мемлекеттердiң бiртұтас кеден аумағының шектерi;

      7) жанама салықтар - қосымша құнға салынатын салық және тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтерге арналған акциздер.

II тарау. Жалпы ережелер

2-бап

      Осы Шарттың ережелерiне сәйкес Тараптар Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау және соның негiзiнде Бiртұтас экономикалық кеңiстiк құру туралы өздерiне мiндеттеме алады.

3-бап

      Бiртұтас экономикалық кеңістiктi қалыптастырудың негізгі мақсаттары мыналар болып табылады:

      тауарлардың, қызмет көрсетудiң, капитал мен еңбектiң ортақ (ішкі) рыногының тиiмдi жұмыс iстеуi;

      халықтардың тұрмыс деңгейiн арттыру мүддесiнде Тараптардың экономикасын құрылымдық қайта құруды тұрақтылықпен дамытуға жағдайлар туғызу;

      келiсiлген салық, ақша-несие, валюта-қаржы, сауда, кеден және тариф саясатын жүргiзу;

      бiртұтас көлiктiк, энергетикалық және ақпараттық жүйелердi дамыту;

      экономиканың басым салаларын, өндiрiстiк және ғылыми-технологиялық кооперацияны дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсету шараларының ортақ жүйесiн жасау.

4-бап

      Бiртұтас экономикалық кеңiстiктi қалыптастырудың аса маңызды принциптерi мыналар болып табылады:

      кемсiтпеушiлiк принципi;

      өзара тиiмдiлiк принципi;

      өзара көмек, ерiктiлiк, тең құқылық, қабылдаған мiндеттемелер үшiн жауапкершiлiк, ашықтық сияқты ортақ (әмбебап) принциптер.

5-бап

      Кеден одағын және Бiртұтас экономикалық кеңiстiктi қалыптастыруды интеграцияны басқарудың төмендегiдей органдары қамтамасыз етедi:

      - Мемлекетаралық Кеңес,

      - Үкiмет басшыларының Кеңесi,

      - Интеграциялық Комитет,

      - Парламентаралық Комитет.

      Интеграцияны басқарудың әрбiр органы осы орган туралы Ережеде белгiленген өкiлеттiктерiнiң шеңберiнде жұмыс iстейдi.

      Мемлекетаралық Кеңестiң шешiмi бойынша интеграцияны басқарудың басқа да органдары құрылуы мүмкiн.

6-бап

      Қатысушы мемлекеттер Кеден одағын және Бiртұтас экономикалық кеңiстiктi қалыптастыру жөнiндегі экономикалық саясатты 1996 жылғы 29 наурыздағы Шарттың ережелерiне, Тараптар арасында жасалған келiсiмдердiң және оны iске асыру жөнiндегi қабылданған шешiмдерге сәйкес келiседi.

      Тараптар осы Шарттың мақсаттарына қол жеткiзуге қатер төндiруi мүмкiн кез келген iс-әрекеттен тартынуға мiндеттенедi.

7-бап

      Бiртұтас экономикалық кеңiстiк кезең-кезеңiмен қалыптасады. Кезендердiң ұзақтығын, осы кезеңдердiң әрқайсысындағы iс-шаралардың жиынтығын және оларды iске асыруды Мемлекетаралық Кеңес айқындайтын болады.

      Бiр кезеңнен екiншi кезеңге көшу осы Шарттың ерекшелiгi бар мақсаттарына iс жүзiнде қол жеткiзуге және ол бойынша Тараптар қабылдаған мiндеттемелердiң орындалуына байланысты болады.

      Алғашқы кезең Кеден одағын және бiртұтас кеден аумағын қалыптастыруды аяқтауды мақсат етедi.

      Екiншi кезең тауарлардың, қызмет көрсетудiң, капитал мен еңбектiң ортақ (iшкi) рыногын қалыптастыруды, ортақ экономикалық саясат жүргiзудi және бiрыңғай инфрақұрылымды құруды, Бiртұтас экономикалық кеңiстiктiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн Тараптардың заңдарын үйлестiрудi аяқтауды қамтитын Бiртұтас экономикалық кеңiстiктi құруды көздейдi.

      Экономикалық ынтымақтастықтың келесi кезеңдерiнде Тараптар негізгi макроэкономикалық көрсеткiштердің параметрлерiн келiсуге ұмтылатын болады.

III тарау. Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау
I бөлім. Тауарлармен еркін сауда режимі

8-бап

      Тараптар өзара сауда-саттықта еркiн сауда туралы Тараптар арасындағы қолданылып жүрген екi жақты және көп жақты келiсімдердiң негiзiнде алып тастауларсыз және шектеулерсiз тауарлармен еркiн сауда режимiн толық көлемде iске асыруды қамтамасыз етедi.

9-бап

      Тараптар тауарлармен еркiн сауда режимiнде жұмыс iстеудің төмендегідей мақсаттарын жариялайды:

      а) бiр Тараптың кедендiк аумағынан шыққан және екiншi Тараптың кедендiк аумағына әкетiлетiн (әкелiнетiн), сондай-ақ Тараптардың кедендiк аумағында еркiн айналысқа арналған тауарларға қатысты тарифтiк және сандық шектеулердi қолданбау;

      б) жанама салықтарды өндiріп алудың бiрыңғай жүйесiн қолдану;

      в) жалпыға бiрдей қабылданған нормалар мен ережелерге немесе ұлттық заңдарына сәйкес бiр Тараптың екiншi Тараптан тауарлар әкелуiне қатысты қорғау шараларын уақытша қолдануына ештеңе де кедергі келтiрмейдi;

      г) Тараптардың келiсiмiнсiз олардың бiр-бiрiне өзара жасайтынынан анағұрлым қолайлы сауда режимiн осы Шарттың қатысушысы болып табылмайтын кез келген үшiншi мемлекетке жасамауы;

      д) шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң әрекетiнен туындаған немесе жалпы мемлекеттiк және аумақтық органдардың араласуынан туындаған бәсекелестiктi шектеудi - бұл Тараптардың шаруашылық жүргізушi субъектiлерiнiң өзара саудасына қаншалықты ықпал ететiн болса, соншалықты деңгейде жою;

      е) екiншi Тараптың кедендiк аумағынан шығатын ұқсас тауарлармен салыстырып қарағанда Тараптардың бiрiнiң кедендiк аумағынан шығатын тауарға қатысты тiкелей немесе жанама түрде кемсiтушiлiкке әкелiп соғуы мүмкiн шектеу не фискалдық сипаттағы қандай да болсын шараларды (оның iшiнде ұжымдық) Тараптардың өзара қолданбауы.

10-бап

      Тараптар өз аумақтарындағы жергiлiктi не аймақтық сипаты бар және тауарлармен еркiн сауда жасау режимiнiң қалыпты жұмыс iстеуiне қиындық келтiретiн әкiмшiлiк, фискалдық кедергiлердi жою үшiн қажеттi күш-жiгер жұмсайды.

      Аталмыш Шарттың осы бабының мақсаттары үшiн келуге, болуға, жұмысқа, фирмалар, компаниялар құруға, жеке және заңды тұлғалардың қызмет көрсетуiн жүзеге асыруға қатысты Тараптардың ұлттық заңдарын қолдануына ештеңе де кедергі келтiрмейдi. Бұл орайда олар режимдi осы Шартқа байланысты кез келген Тарап алатын артықшылықтың күшiн жоюға немесе шектеуге әкелiп соқпайтындай сипатта қолданады.

II бөлiм. Тауарлардың сыртқы саудасын реттеу

11-бап

      Тараптар Кеден одағы туралы келiсiмдер жөнiндегі мiндеттемелерi шеңберiнде және осы Шарттың күшiне енетiн күнi Тараптар арасында қолданылып жүрген, сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбi туралы екi жақты келiсiмдерде көзделген нормалар мен ережелердi үйлестiру арқылы сыртқы сауда қызметiн реттеудiң бiрыңғай тәртiбiн белгiлейдi.

12-бап

      Сыртқы сауда қызметiн реттеудің бiрыңғай тәртiбi және оның үйлесiмдi сипатта өзгеруi мен толықтырылуы жөнiндегi келiсілген шешiмдердi қабылдау мынадай салаларды қамтиды:

      1) сыртқы сауда қызметiн тарифтiк реттеу;

      2) үшiншi елдермен сауданы реттеудiң тарифтiк емес шаралары;

      3) үшiншi елдермен қарым-қатынаста сауда режимiн белгiлеу;

      4) үшiншi елдермен сыртқы сауда операцияларына жанама салық салу;

      5) сыртқы сауда операцияларын валюталық реттеу.

13-бап

      Тараптар Үкiмет басшылары кеңесiнiң "Кеден одағы туралы келiсiмдерге қатысушы мемлекеттердiң ортақ кеден тарифi туралы" 1998 жылғы 22 қаңтардағы N 2 Шешiмiн дамыту үшiн тиiстi келiсiмдер жасасады.

      Тараптар, үшiншi елдермен сауда-саттықта тарифтiк жеңiлдiктердiң және тарифтiк артықшылықтардың келiсiлген жүйесiн, оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудiң бiрыңғай тәртiбiн қоса алғанда қолданады.

      Тараптар барабар күшi бар кедендiк баждарды, салықтарды және алымдарды өндiрiп алу мен олардың түсiмдерiнiң тәртiбi жекелеген келiсiмдермен анықталатын болады деп уағдаласты.

      Жоғарыда аталған келiсiмдердi әзiрлеу кезiнде Тараптар қабылданған шешiмдердi және осы мәселелер бойынша екi жақты сондай-ақ көп жақты негізде Тараптар қол жеткiзетiн кейiнгi уағдаластықтарды ескеретiн болады.

14-бап

      Тараптар үшiншi елдермен сауда-саттық жасауда тарифтiк емес реттеу шараларының бiрыңғай тәртiбiн қолдануды сақтайды және осы мақсаттарда 1997 жылғы 22 қазанда Кеден одағын қалыптастыру кезiнде тарифтiк емес реттеудiң бiрыңғай шаралары туралы келiсiмдi толық көлемде қолданады.

      Сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбi Тараптардың қару-жарақпен, әскери техникамен және әскери мақсаттағы өзге де өнiмдермен, ядролық материалдармен, жабдықтармен, арнайы ядролық емес материалдармен және тиiсiнше технологиялармен, сондай-ақ Кеден одағын қалыптастыру кезiндегi тарифтiк емес реттеудiң бiрыңғай шаралары туралы келісiмнiң 5-бабында көрсетiлген қосарланған мақсаттағы тауарлармен және технологиялармен сауда-саттығына қолданылмайды. Осы мақсатта Тараптар жеке Келiсiм жасасады.

15-бап

      Yшiншi елдермен тауарлармен сауда-саттық жасауға қатысты Тараптар бiрыңғай сауда режимiн кезең-кезеңiмен белгілеу жөнiнде келiсiлген iс-қимыл қолданады.

      Уақытша шектеулер енгiзу немесе оларды алып тастауды қоса алғанда, үшiншi елдерге қатысты сауда режимiн өзгертудi, тауарлармен сауда-саттықта тарифтiк және тарифтiк емес шектеулердi енгізудi не алып тастауды Тараптар, әдетте, бiр мезгілде жүргізедi. Осы мақсатта Тараптар тиiстi хаттамаларға қол қояды.

      Тараптардың бiрiнiң еркiн сауда режимi туралы келісiмi бар елдермен сауда-саттығы болса, ол Тарап осы Шарттың басқа да Тараптарымен еркiн сауда режимiндегi тауарларды алып тастау және шектеу тiзбесiн не сауда режимдерiнiң қалыптасқан сәйкессiздiгiнен туындайтын өтемақылардың нысандарын келiседi.

      Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына қосылу жөнiндегi Тараптардың дербес келiссөздерi, олардың халықаралық экономикалық және қаржылық құрылымдарға кiрiгу процесi сауда режимдерiн кезең-кезеңiмен үйлестiрудi қамтамасыз етудегi ұмтылыстарында еңсерiлмес кедергі болмауға тиiс.

      Келiссөздер айқындамаларын қажеттi деңгейде келiсуге қол жеткiзу мақсатында Тараптар 1997 жылғы 3 маусымдағы Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына кiру кезiндегi Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң халықаралық сауда келiссөздерi туралы хаттамасында және Мемлекетаралық Кеңестiң 1998 жылғы 28 сәуiрдегі N 27 шешiмiнде көзделген тұрақты консультациялар тетiгiн тиiмдi пайдаланатын болады.

16-бап

      Тараптар үшiншi елдермен сауда-саттықта жанама салықтарды өндiрiп алудың бiрыңғай жүйесiн қолданады.

      Экспортталатын және импортталатын тауарларға арналған жанама салықтардың ставкалары ұлттық өндiрiс тауарларына салынатын осы тақылеттi ставкалардан артық болмайды.

      Тараптар үшiншi елдермен сауда-саттықта тауар тағайындалатын елдiң принципiн негiзге алып, жанама салықтарды өндiрiп алуға көшедi.

      Үшiншi елдермен сауда-саттықта тауарлар әкелу және әкету кезiнде Тараптар қосымша құнға арналған ставкаларға және одан салық өндiрiп алудың тәртiбiне, сондай-ақ акциздiк тауарлар жөнiндегi акциздерге қатысты бөлiгiнде жеке дара салық жеңiлдiктерiн беруден тартынатын болады.

      Үшiншi елдердiң тауарларымен сауда операцияларын жүзеге асыратын резиденттерге және резидент еместерге салық ставкаларын қолдануға және салықтарды өндiрiп алуға, берiлетiн салық жеңiлдiктерiне қатысты Тараптардың кез келгенi екiншi Тараптан ақпарат талап етуге және оны отыз күнтiзбелiк күн iшiнде алуға құқылы.

17-бап

      Тараптар төлем балансының ағымдағы және күрделi операциялары жөнiндегi басқа да ақпаратты қоса алғанда, осы салада қатысушы мемлекеттердiң қолданылып жүрген заңдарының мониторингiне, орталық (ұлттық) банктердiң арасындағы тұрақты ақпарат алмасуға негізделген сыртқы сауда операцияларын валюталық реттеудiң келiсiлген тәртiбiн қолданады.

      Одан әрi Тараптар валюталық бақылаудың ортақ жүйесiн қолдану туралы жеке келiсiмдi талдап жасайды.

18-бап

      Тараптар сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбi Тараптардың ағымдағы және ұзақ мерзiмдi сыртқы сауда-саттықтағы, экономикалық мүдделерiн және әлеуеттерiн ескере отырып, заңдарды бiр жүйеге келтiру деңгейiне қарай белгіленетiн болады деп қуаттайды.

      Осы Шарттың 12-бабында көрсетiлген салаларда сыртқы экономикалық қызметтi реттеудің бiрыңғай тәртiбiнiң барлық өзгерiстерi мен толықтырулары Тараптар үкiметтерi шешiмдерiнiң жобалары кезеңiнде Тараптардың келiсiмi бойынша енгiзiледi.

      Тараптар жалпы жұрт таныған халықаралық нормаларға және ережелерге сәйкес үшiншi елдермен сауда-саттықта жеке дара уақытша шектеулер енгізуге құқылы.

      Мұндай шаралардың уақытша сипаты болады және Тараптар белгiлеген рәсiмдерге сәйкес қолданылады.

19-бап

      Тараптар алып тастауларсыз және шектеулерсiз өзара негiзде еркiн сауда режимiн орнықтыру үшiн маңызды негіз және қажеттi шарт ретiнде сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбiн қолдануды қарастырады.

      Осы Шарттың 11-18 баптарында көзделген сыртқы экономикалық қызметтi реттеудiң бiрыңғай тәртiбi режимiнен Тараптардың бiрiнiң шығуын Тарап немесе Тараптар осы Тарапқа қатысты алып тастауларсыз және шектеулерсiз еркiн сауда режимінiң қолданысын тоқтату туралы мәселенi қозғау үшiн негіз ретiнде қарастыруы мүмкiн.

3 бөлiм. Кеден одағы

20-бап

      Тараптар Кеден одағын қалыптастыруды аяқтауды қамтамасыз етудегi өздерiнiң ұмтылысы еркiн сауда режимiнiң жұмыс iстеуiнiң базасына, сыртқы сауда қызметiн реттеудiң бiрыңғай тәртiбiн кезең-кезеңiмен орнықтыруға және Кеден одағы туралы келiсiмнiң принциптерi мен ережелерiнен туындайтын мiндеттемелердi орындауға негізделедi деп қуаттайды.

21-бап

      Тараптар жалпы жұрт таныған халықаралық нормалар мен ережелерге сәйкес сауда-экономикалық бiрлестiк ретiнде Кеден одағын құрады, оның құрамында мыналар болады:

      а) бiртұтас кеден аумағы;

      б) ортақ кеден тарифi;

      в) осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, өзара сауда-саттықта қандай да болсын тарифтiк және тарифтiк емес шектеулерге (лицензиялауға, квоталауға) жол бермейтiн режим;

      г) iшкi кеден шекараларында кедендiк бақылауды жеңiлдету және кейiнiрек одан бас тарту;

      д) шаруашылық жүргiзудiң жан-жақты нарықтық принциптерiне және үйлестiрiлген экономикалық заңдарға негізделетiн экономикалар мен сауданы реттейтiн бiр үлгідегi тетiктер;

      е) басқару органдары;

      ж) бiрыңғай кеден саясатын және бiрыңғай кеден режимдерiн қолдану.

      Кеден одағын қалыптастыру кезеңiнде оның атқарушы органы Интеграциялық Комитет болып табылады.

22-бап

      21-бапта көзделген ережелердi орындағаннан кейiн бiрыңғай кеден аумағына үшiншi елдерден әкелiнген және қатысушы елдердің бiрiнде еркiн айналыс үшiн шығарылған тауарлардың iшкi кеден шекаралары арқылы орын ауыстыруы шектелмейтiн болады.

      Тараптар үшiншi елдерден шығатын тауарларға қатысты кедендiк ресiмдеу мен бақылаудың нормалары мен ережелерiн бiр жүйеге келтiредi және iшкi кеден шекараларында кедендiк ресiмдеу мен бақылауды жеңiлдету және кейiн оларды алып тастау туралы тиiстi құжаттарға қол қояды.

      Кеден одағының iшкi шекарасы арқылы жеке тұлғалар алып өтетiн тауарларды кедендiк ресiмдеу кезiнде Тараптар 1998 жылғы 22 қаңтардағы Кедендiк ресімдеудің жеңiлдетiлген тәртiбi туралы хаттаманы басшылыққа алатын болады және одан әрi iшкi кеден шекараларында тауарларды кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылауды алып тастайды. Осы мақсатта Тараптар тиiстi құжаттарға қол қояды.

23-бап

      Тараптар жалпы жұрт таныған нормалар мен ережелердi ескере отырып, Кеден одағын қалыптастыруды аяқтаудың уақыт шектерiн қосымша уағдаластықтарымен айқындайды.

      Үшiншi елдермен сауда режимдерiн орнатқан жағдайда Тараптар Кеден одағын қалыптастыратын Тараптардың пайдасына анағұрлым қолайлы режимнен алып тастау жолымен бiр-бiрiне артықшылық берiлетiн режимдi қамтамасыз етедi.

24-бап

      Тараптар Тараптардың кедендiк аумақтарын ол үшiн қажеттi құқықтық, экономикалық және халықаралық жағдайлар жасауды аяқтағаннан кейiн бiртұтас кеден аумағына бiрiктiрудi қамтамасыз етедi.

      Осы мақсатта Тараптар бiртұтас кеден аумағының жұмыс iстеу тетiктерiн реттейтiн Кеден одағын құруды аяқтау туралы шарт жасасуға уағдаласты.

IV тарау. Біртұтас экономикалық кеңістік құру

4 бөлiм. Ортақ экономикалық саясат және
инфрақұрылымды дамыту

25-бап

      Тараптар өндiрiстiк әлеуеттi тиiмдi пайдалануды, қолайлы инвестициялық ахуалды қалыптастыруды, тиiмдiлiгi жоғары өндiрiстердi қолдауды, монополияға қарсы, салықтық және қаржылық келiсiлген саясат жүргiзудi, сондай-ақ Бiртұтас экономикалық кеңiстiк шеңберiнде адал ниеттi бәсекелестiк үшiн жағдайлар туғызуды қамтамасыз ететiн қатысушы мемлекеттер экономикаларының негiзгі бағыттарын және оларды құрылымдық қайта құру кезеңдерiн келiседi.

26-бап

      Тараптар осы Шартқа қатысушы мемлекеттердiң тұрақты экономикалық дамуы үшiн қажеттi жағдайлар жасайды, өздерiнің басымдық берiлетiн салалары мен өндiрiстерiн келiсiлген мемлекеттiк қолдауды, қорғаныс кешенi кәсiпорындарын тиiмдi түрде конверсиялауды және реформалауды жүзеге асырады.

27-бап

      Кейбiр кәсiпорындарға немесе тауарлардың жекелеген түрлерiнiң өндiрiсiне анағұрлым қолайлы жағдайлар жасау жолымен бәсекелестiктiң тәртiбiн бұзатын немесе бұзу қаупiн туғызатын қатысушы мемлекет дотация түрiнде немесе мемлекеттiк ресурстар есебiнен табыс ететiн жәрдемақының (көмектiң) түрлi нысандары Тараптардың арасындағы сауда-саттыққа қаншалықты ықпал етсе, соншалықты деңгейде Бiртұтас экономикалық кеңiстiк принциптерiне сыйыспайтын әрекет ретiнде қаралады, оған мына жағдайлар жатпайды:

      кемсiтушiлiксiз берiлетiн жағдайда жеке дара тұтынушыларға көрсетiлетiн әлеуметтiк сипаттағы көмектер;

      табиғи апаттар және қандай да болсын табиғи немесе техногендiк сипаттағы басқа да төтенше оқиғалар келтiрген зиянның орнын толтыру мақсатындағы көмектер;

      әрбiр Тарап белгiлейтiн, тиiстi мемлекеттегі күнкөрiстiң ең төменгi деңгейiнен төмен аймақтарды немесе жұмыспен аз қамтылған аймақтарды әлеуметтiк-экономикалық дамытуға жәрдемдесу мақсатындағы жәрдемақылар;

      мемлекетаралық маңызы бар немесе қатысушы мемлекеттiң экономикасындағы елеулi бұрмалаушылықты түзетуге қызмет ететiн жобаны жүзеге асыруға жәрдемдесу мақсатындағы жәрдемақылар;

      Мемлекетаралық Кеңестiң шешiмiмен белгіленуi мүмкiн жәрдемақылардың (көмектердің) басқа да түрлерi.

28-бап

      Тараптар өзара сауда-саттықта тағайындалатын ел принципi бойынша жанама салықтарды өндiрiп алудың бiрыңғай жүйесiн қолданатын болады, ол үшiн тиiстi келiсiм жасасады.

      Өзара сауда-саттықтағы импортталатын тауарларға жанама салықтардың ставкалары iшкi өндiрiстiң осы тақылеттi тауарларына салынатын салықтардың ставкаларынан артық болмауға тиiс.

29-бап

      Келiсiлген акциздiк саясатты жүргізу мақсатында Тараптар қатысушы мемлекеттердің кедендiк аумақтарында өндiрiлетiн және оларға әкелiнетiн, акцизделуге жататын тауарлардың базалық тiзбесiн ұстанатын болады.

30-бап

      Тараптар салықтарды жинаудың толықтығын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы Шартқа қатысушы мемлекеттердiң салық органдары арасында ақпарат алмасу мақсатында 1998 жылғы 25 наурыздағы Ынтымақтастық пен Тараптардың салық заңдарын сақтау мәселелерi бойынша өзара көмек туралы келiсiмнiң және Үкiмет басшылары кеңесiнiң 1998 жылғы 22 қаңтардағы N 4 Шешiмiнiң ережелерiн 1996 жылғы 29 наурыздағы Шартқа қатысушы мемлекеттердiң салық қызметтерiнiң өзара iс-әрекетiнiң принциптерi негiзiнде жүзеге асырады.

31-бап

      Тараптардың экономикаларын мемлекеттiк реттеу институционалдық қайта құруларды жүргiзуге, меншiктi тиiмдi басқаруға, экономика салаларының банк секторымен қарым-қатынастарын реттеуге, қаржы құралдарын тартудың жаңа тетiктерiн жасауға, мемлекетаралық есеп айырысуларды тәртiпке келтiруге бағытталады.

32-бап

      Тараптар мемлекеттердiң экономикалық мүдделерiн ескере отырып, тиiмдi өзара толықтыратын өндiрiстердi жасауға жәрдемдесетiн болады.

33-бап

      Тараптар бiр немесе бiрнеше шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң өз басым жағдайын терiс пайдалануына жол бермеу үшiн шаралар қабылдайды, олар:

      жосықсыз бәсекелестiк әдiстерiн пайдалануға;

      өндiрiстi, рыноктарды немесе техникалық дамуды тұтынушыларға зиян келтiретiндей шектеуге;

      сауда-саттық жүргiзетiн басқа әрiптестермен бағасы теңдей мәмiлелерге бiрдей емес шарттарды, оларды осылайша тиiмсiз жағдайларға мәжбүр ете отырып, қолдануға кедергі болады.

      Демпингтiк практика анықталған жағдайда жәбiр көрген Тарап Тараптармен келiсе отырып, ұлттық заңдарда белгiленген тиiстi қорғану шараларын қабылдауға құқы бар.

34-бап

      Тараптар 1998 жылғы 22 қаңтардағы Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы Көлiк одағын құру туралы келiсiмге сәйкес Көлiк одағын құрады.

      Тараптар Көлiк одағын өзара келісiлген технологиялар мен өлшемдер негiзiнде және бiр жүйеге келтiрілген нормативтiк-құқықтық базаның негізiнде қызмет атқаратын, Тараптардың көлiк кешендерiнiң интеграцияланған жүйесi ретiнде белгiлейдi.

      Көлiк одағын құру интеграциялық процестердiң тереңдеуiне қарай кезең-кезеңiмен жүзеге асырылады және Тараптар арасында көлiк құралдарының кедергiсiз қозғалуы, жолаушылар мен жүк тасымалдарын және олардың аумақтары арқылы тауарлар транзитiн жүзеге асыру үшiн құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайларды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыруды көздейдi.

      Қатысушы мемлекеттердiң Көлiк одағын қалыптастыру екiншi кезең iшiнде аяқталады.

-бап

      Тараптар транзиттi 1998 жылғы 22 қаңтардағы Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң аумақтары арқылы Транзиттiң бiрыңғай шарттары туралы келiсiмге сәйкес жүзеге асыратын болады.

36-бап

      Қатысушы мемлекеттер келiсiлген аграрлық саясатты жүргiзедi, Тараптармен келiсiлген тiзiлiмге сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмдерi мен шикiзат өндiрудi дамытуды қамтамасыз ететiн бағдарламалар мен жобаларды бiрлесiп қаржыландыруды жүзеге асырады.

      Ортақ аграрлық саясатты жүргізу кезiнде Тараптар:

      - Шартқа қатысушы мемлекеттердiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қажеттiлiгін;

      - ауыл шаруашылығының өндiрiстiк және әлеуметтiк құрылымына, сондай-ақ Тараптардың табиғи ерекшелiктерiне байланысты ауыл шаруашылығы қызметiнiң айрықша сипатын;

      - ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң құрылымын жетiлдiру қажеттiгiн ескередi.

5 бөлiм. Қызмет көрсетулердің ортақ рыногы

37-бап

      Қатысушы мемлекеттер бiр бiрiне өзара негiзде қызмет көрсетулер рыногына шығудың ұлттық режимiн жасауға ұмтылатын болады.

      Тараптар осы Шартқа қатысушы мемлекеттердiң заңды және жеке тұлғалары үшiн Бiртұтас экономикалық кеңiстiк шеңберiнде ұлттық рыноктарға шығуға қазiргі бар шектеулердi бiртiндеп жояды.

      Тараптар осы мақсаттарда Бiртұтас экономикалық кеңiстiк шеңберiнде қызмет көрсетулердiң сауда-саттығын дамытудың ортақ бағдарламасын қабылдайды, оны дайындау кезiнде олар жалпы жұрт таныған халықаралық нормалар мен ережелердi ұстанатын болады.

38-бап

      Тараптар үшiншi елдерге қатысты қызмет көрсетулер сауда саттығының келiсiлген саясатын жүргізетiн болады.

      Yшiншi елдермен қызмет көрсетулер саудасының режимiн орнату кезiнде Тараптар Кеден одағын қалыптастыратын,

      Тараптардың пайдасына қарай әлдеқайда қолайлы режимнен алып тастаулар жолымен бiр-бiрiне преференциялдық режим жасайды.

6 бөлім. Еңбектің ортақ рыногы және әлеуметтік саясат

39-бап

      Тараптар қатысушы мемлекеттер азаматтарының Бiртұтас экономикалық кеңiстiк iшiнде еркiн жүріп-тұруларын қамтамасыз етедi.

      Еркiн жүрiп-тұру Тараптардың азаматтарына қатысты кез келген кемсiтушiлiктi болдырмауды және жұмысқа орналастыру, сыйақы, еңбек және жұмыспен қамтудың басқа да жағдайлары бөлiгiнде бiр жүйеге келтiрiлген құқықтық режимдi жасауды көздейдi.

      Бұл:

      - еңбек ете жүрiп Тараптардың аумақтары арқылы еркiн жүрiп-тұрудың;

      - азаматтықты қабылдау мен одан шығу процедураларын мейлiнше оңайлатудың;

      - Тараптардың кез келгенiнiң аумағында тұрақты тұратын Тараптар азаматтарына тұрақты тұратын ел азаматтарының мәртебесiне барынша жақындастырылған құқықтық мәртебе берудiң;

      - Тараптардың бiрiнiң азаматының паспорты бойынша олардың шекараларын еркiн кесiп өтудi және аумақтарында болудың;

      - қатысушы мемлекеттер шекаралары арқылы шетел валютасын және жүктi бажсыз алып өту жөнiнде бiрыңғай нормаларды белгілеудiң;

      - олардың шекараларын кесiп өту кезiнде қатысушы мемлекеттердiң азаматтарына қатысты ұлттық режимдердi қолданудың;

      - қатысушы мемлекеттердің бiрiнде, осы мемлекет азаматтарының жұмыспен қамтамасыз етiлуiн реттейтiн заңдарына сәйкес еңбек ете жүрiп, сонда болудың;

      - қатысушы мемлекеттердiң бiрiнiң аумағында осы мемлекеттегi жұмысты аяқтағаннан кейiн қалудың мүмкiндiктерiн көздейдi.

      Осы мақсаттарда Тараптар тиiстi келiсiмдерге қол қояды.

40-бап

      Тараптар қатысушы мемлекеттер аумақтарында еңбек ететiн азаматтардың еңбек өтiлi жалпы еңбек өтiлiне, соның iшiнде зейнетақы мен жәрдемақылар да есептелетiнiне уағдаласты.

41-бап

      Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптармен келiсiмсiз осы Шартқа қол қойылған күннен бастан басқа қатысушы мемлекеттердiң азаматтары үшiн олардың аумақтарында тұрақты мекенiн таңдау және экономикалық қызмет жүзеге асыру құқығына қосымша шектеулердi енгiзбеу мiндеттемелерiн алады.

      Тараптар қатысушы мемлекеттер азаматтарының бiр-бiрiнiң аумақтарында заңды тұлға құру құқығын қоса алғанда, олардың тұрақты мекенiн таңдау және экономикалық қызметтi жүзеге асыру құқығына шектеулердi кезең-кезеңiмен жоятын болады.

42-бап

      Тараптар үшінші елдерге қатысты, соның ішінде бақылаусыз көшi-қонды болдырмау мақсатында бiрыңғай визалық саясатты жүргiзетiн болады. Бұл мақсаттарда Тараптар тиiстi келiсімдер жасасады.

43-бап

      Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптардың азаматтарына осы мемлекеттердiң аумақтарында болған кезде тегiн жедел медициналық жәрдем көрсететiн болады. Тараптар осы мақсатта тиiстi келiсiмдер жасасады.

44-бап

      Интеграциялық Комитет Тараптардың үкiметтерiмен бiрлесiп iс-әрекет жасау барысында, әлеуметтiк салаға қатысы бар проблемаларды зерделейдi және талдайды, ал нәтижелерi бойынша Үкiмет басшылары кеңесiне мынадай мәселелер бойынша қорытындылар мен ұсынымдар бередi: - жұмыспен қамту;

      - еңбек заңдары мен еңбек жағдайлары;

      - кәсiби бiлiм беру мен бiлiктiлiктi арттыру;

      - әлеуметтiк қорғаудың ең төменгi стандарттарын әзiрлеу;

      - өндiрiстегі жазатайым оқиғалар мен кәсiби науқастардың алдын алу;

      - еңбек гигиенасы;

      - кәсiби бiрлестiктер құруға және ұжымдық шарттарды жасасуға құқықтар.

45-бап

      Тараптар бiлiм берудiң, бiлiктiлiктi арттырудың, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың келiсiлген жүйесiн, жалпы бiлiм беру және кәсiби даярлау мектептерiне, жоғары оқу орындарына, аспирантураларға түсудiң бiрыңғай ережелерi мен шарттарын жасауды, сондай-ақ бiлiм, ғылыми атақтар мен дәрежелер туралы құжаттарды өзара тану мен баламалылығын қамтамасыз етедi.

7 бөлiм. Капиталдың қозғалысы

46-бап

      Тараптар ұлттық валюталардың өзара өтiмдiлiгі жөнiндегi келiсiмдердi iске асыра отырып, ағымдағы операциялар бойынша басқа мемлекеттердiң валюталарын пайдалануға шектеулердi алып тастау, төлем балансының ағымдағы операциялары бойынша ұлттық валютаның бiрыңғай айырбастау бағамын енгiзу, резидент емес банктердi iшкi валюта рыноктарына жiберу, өкiлеттi банктердiң ұлттық валютаны әкелуi және әкетуi үшiн шектеулердi алып тастау бөлiгiнде валюта саясатын дәйектiлiкпен ырықтандыруды жалғастырады және Халықаралық Валюта Қоры Жарғысының 8-бабына қосылады. Ұлттық валюта-қаржы жүйелерiнiң өзара iс-қимылын қамтамасыз ету жөнiндегі шараларды iске асыру және осы iс-шараларды аяқтау мақсатында Тараптар тиiстi хаттамаларға қол қояды.

47-бап

      Тараптар қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы келiсiмнiң ережелерiн iске асырады.

48-бап

      Тараптар ұлттық валюталардың валюталық бағамын белгiлеудiң тетiгiн келiседi.

49-бап

      Тараптар мемлекетаралық және кәсiпкерлiк салалардағы тауар айналымы, саудаға жатпайтын операциялар, көлiк, байланыс және басқа салалардың қызмет көрсетулердегі тауар айналымы бойынша, сондай-ақ мемлекеттік, банктiк және коммерциялық несиелер, валюталық айырбастау операциялары жөнiндегi есеп айырысуларға қызмет көрсетулер үшiн қатысушы мемлекеттердiң төлем жүйесiн қалыптастырады.

50-бап

      Тараптардың әрқайсысы капиталдың қозғалысы саласында, егер капиталдың қазiргі қозғалысы капиталдың iшкi рыногының қызметiнде жолсыздық тудыратын болса, Шарттың басқа қатысушыларына тез арада мәлiмдеумен, уақытша қорғау шараларын қабылдауға құқылы.

51-бап

      Тараптар қатысушы мемлекеттер экономикалық жағдайының жақсаруына қарай капиталдың қозғалысын ырықтандыру дәрежесiн арттыруға ұмтылатын болады.

      Тараптар капиталдың қозғалысын және осыған байланысты ағымдағы төлемдердi қиындатуы мүмкiн валюталық операциялар саласындағы қазiргi бар жаңа шектеулерге қосымша шектеулердi енгiзбейдi, сондай-ақ қазiргі бар ережелердегi шектеулердi ұлғайтпайтын болады.

      Осы бап ережелерiн уақытша қолданбаудың мүмкiндiгi жекелеген келiсiмдермен реттелетiн болады.

8 бөлiм. Ғылыми-технологиялық және ақпараттық даму

52-бап

      Тараптар келiсiлген ғылыми-техникалық саясатты жүзеге асыратын болады. Осы мақсаттарда қатысушы мемлекеттердiң ғылыми-техникалық әлеуеттерiн интеграциялау және әрi қарай дамыту мақсатында ұлттық ғылыми зерттеулердi, технологиялық әзiрлемелердi және тәжiрибелiк өндiрiстердi iске асырудың басым бағыттары бойынша бiрлескен бағдарлама қабылдайды.

53-бап

      Бiрлескен бағдарлама iс-қимылдың негiзгi бағыттары бойынша жасалған нақты бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады. Әрбiр бағдарламада оны iске асырудың тәсiлдерi айқындалады, мерзiмдерi белгiленедi және қаржыландыру көздерi қарастырылады.

      Ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестiру және бiрлескен бағдарламаларды орындау ұлттық деңгейде Интеграциялық Комитетпен бiрлесе iс-қимыл жасаумен жүзеге асырылады.

54-бап

      Мемлекетаралық бағдарламалар мен жобалар бойынша iске асырылатын iргелi және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулердi қаржыландыру мемлекеттiк тапсырыс негізiнде және коммерциялық шарттармен, сондай-ақ бiрлескен қаржыландыру есебiнен орындалады.

      Тараптар ғылыми-техникалық, экономикалық және құқықтық ақпараттың бiрыңғай жүйесiн және тиiстi мәлiметтер банктерiн жасайды.

55-бап

      Тараптар өздерiнiң аумақтарында радио және телебағдарламалармен, бұқаралық ақпараттың басқа да құралдарымен алмасуды және таратуды, Тараптардың ұлттық мүдделерiн ескере отырып, заңды және жеке тұлғалардың телекоммуникациялар жүйелерiн пайдалануға еркiндiктi, үшiншi елдермен ақпарат алмасуды кеңейтудi қамтамасыз етедi және тиiстi келiсiмдер жасасады.

V тарау. Заңдарды жақындастыру және бір ізге салу

56-бап

      Тараптар осы Шарттың ережелерiн Тараптардың орындауына тiкелей ықпал ететiн, Тараптардың заң және өзге де актiлерiн жақындастыру және бiр iзге салу жөнiнде келiсiлген шаралар (бұдан әрi заңдарды үйлестiру шаралары деп аталатын) қабылдайды.

      Заңдарды жақындастыру және бiр iзге салу мақсатында Тараптар мына төмендегілердi қамтитын шараларды қабылдайды:

      а) заңдар мен өзге актiлерге түзетулер енгізу туралы құқықтық актiлердің жобаларын қоса алғанда, заң және өзге актiлердiң жобаларын дайындау жөнiндегі iс-қимылды үйлестiру;

      б) халықаралық шарттарды жасасу;

      в) модельдiк актілердi қабылдау;

      г) Мемлекетаралық Кеңестiң не Үкiмет басшылары кеңесiнің тиiстi шешiмдерiн қабылдау;

      д) мұндай шараларды Мемлекетаралық Кеңес бекiткен жағдайда Тараптар орынды және мүмкін деп тапқан өзге де шаралар.

57-бап

      Мемлекетаралық Кеңес осы Шарттың объектiсi мен мақсаттарын ескере отырып, Тараптардың қандай заңдары мен өзге құқықтық актiлерi жақындастыруға және бiр iзге салуға жататындығы туралы шешiмдер қабылдайды, заңдарды үйлестiру жөнiндегi тиiстi шараларды жүзеге асырудың жүйелiлiгiн белгілейдi. Мұндай шешiмдер Тараптардың аумақтарында қолданылатын нақты актiлерге, сондай-ақ құқықтық реттеудiң белгілi бiр салаларына да қатысты заңдарды үйлестiру жөнiндегi шараларды қабылдауды қарастыруы мүмкiн.

      Мемлекетаралық Кеңес сондай-ақ Тараптардың тиiстi заң және өзге актiлерiне қатысты заңдарды үйлестiру жөнiнде немесе Мемлекетаралық Кеңес қабылдаған шешiмдердi ескере отырып, құқықтық реттеудiң тиiстi саласында қандай шараларды қабылдау керек екендiгi туралы мәселенi де шешедi.

58-бап

      Тараптардың ортақ пiкiрi бойынша бұл қажет әрi үмiттi ақтайтын болып табылған жағдайда, Мемлекетаралық Кеңес:

      а) қатысушы мемлекеттер үшiн барлық бөлiктерiнде мiндеттi болып табылатын және олардың тiкелей қолдануына жататын, осы Шартқа қатысушы мемлекеттер үшiн бiрыңғай ережелердi белгiлейтiн шешiмдердi;

      б) Тараптар органдарына iс-қимылдың нысандары мен әдiстерiн таңдау еркiндiгін қалдыра отырып, тiлекке сай нәтижеге қатысты қатысушы мемлекет немесе қатысушы мемлекеттер үшiн мiндеттi болып табылатын, олардың атына жолданған қарарларды;

      мiндеттi болып табылмайтын ұсыныстарды қабылдауға құқылы.

59-бап

      Осы Шарттың 57 және 58-баптарында көзделген шешiмдердi Интеграциялық Комитеттiң Парламентаралық Комитетпен консультацияларынан кейiн енгізiлетiн және Үкімет басшылары кеңесi мақұлдаған ұсыныстары негiзiнде Мемлекетаралық Кеңес қабылдайды.

      Парламентаралық Комитет енгiзетiн заңдарды үйлестiру жөнiндегі шараларды қабылдау туралы ұсыныстар Интеграциялық Комитеттің алдын ала қарауына жатады, ол Парламентаралық Комитетпен консультациялардан кейiн Үкiмет басшыларының кеңесiне тиiстi ұсыныстар енгiзедi. Бұл ереже Парламентаралық Комитеттiң 1996 жылғы 29 наурыздағы Шарттың 22-бабында көзделгенiндей ұсыныстық сипаты бар модельдiк актiнi қабылдау құқын шектемейдi.

      Заңдарды үйлестiру жөнiндегi шараларды қабылдау туралы ұсыныстар қатысушы мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастар және осы Шарттың мақсаттары мен принциптерiн жүзеге асыруға орай пайда болатын проблемалар тұрғысында құқықтық реттеудің тиiстi саласындағы ахуалға әдiл және жан-жақты баға беруге негiзделуi тиiс.

60-бап

      Мемлекетаралық Кеңестiң оған осы Шарттың 57-бабының және 58-бабының б) және в) тармақтары негізiнде берiлетiн өкiлеттiктерi Мемлекетаралық Кеңес тиiстi шешiмдер қабылдаған жағдайда Yкiмет басшылары кеңесiне берiлуi мүмкiн.

VI тарау. Қорытынды ережелер

61-бап

      Шартқа қатысушы мемлекеттердiң бiреуiне немесе бiрнешеуiне үшiншi елдер тарапынан экономикалық зиян келтiре алатын iс-әрекет немесе iс-әрекет қаупi болған жағдайында, үкiметтер Тараптардың бiреуiнiң немесе бiрнешеуiнiң ұсынысы бойынша экономикалық зиянды немесе осындай зиянды келтiрудің қаупін болдырмау жөнiндегi келiсiлген шараларды әзiрлеу үшiн тез арада консультацияларға кiрiседi.

62-бап

      Осы Шарт Тараптардың үшiншi мемлекеттермен, соның ішінде Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы шеңберiнде бұрынырақ жасаған халықаралық шарттарындағы мiндеттемелерiн қозғамайды.

63-бап

      Осы Шарт оның принциптерiн мойындайтын және осы Шарттан туындайтын мiндеттемелердi толық көлемде өзiне қабылдауға дайындығын мәлiмдеген және Мемлекетаралық Кеңеске депозитарий арқылы тиiстi өтiнiш жiберген кез келген мемлекеттiң қосылуы үшiн ашық. Шартқа үшiншi мемлекеттiң қосылуының шарттары Мемлекетаралық Кеңестiң тиiстi шешiмiмен белгіленедi.

64-бап

      Тараптар Мемлекетаралық Кеңеске осы Шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы ұсыныстар бере алады. Мемлекетаралық Кеңес осы Шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмдердi бiрауыздан қабылдайды, олар барлық қатысушы мемлекеттер бекiткеннен кейiн күшiне енедi.

65-бап

      Осы Шарт БҰҰ Хатшылығында тiркелуi тиiс.

66-бап

      Тараптар өздерiнiң мiндеттемелерiн орындау, осы Шарттың ережелерiн түсiндiру және қолдану кезiнде туындайтын даулы мәселелердi консультациялар, келiссөздер жүргізу жолымен немесе олар уағдаласатын өзге де тәсiлмен шешедi.

      Тараптар өздерiнiң осы Шарттан туындайтын мiндеттемелерiн орындамағаны үшiн жауапкершiлiк туралы Келісiм жасайды.

67-бап

      Интеграцияны басқару органдарының орналасатын орнын Мемлекетаралық Кеңес белгiлейдi. Басқару органдары қатысушы мемлекеттердiң аумағында болу шарттары туралы жекелеген келісiмдерге сәйкес қызмет атқарады.

68-бап

      Осы Шарттың депозитарийi Интеграциялық Комитет болып табылады.

69-бап

      Әрбір Тарап шығатын күніне дейін бұл туралы 12 айдан кешіктірмей жазбаша хабарлай отырып, осы Шарттан шыға алады.

70-бап

      Осы Шарт бекітілуге жатады және оны бекіткен мемлекеттер үшін үшінші қатысушы мемлекеттен бекіту грамотасын депозитарийге сақтауға алынған күннен бастап күшіне енеді.

      Қалған Шартқа қатысушы мемлекеттердің әрқайсысы үшін ол оның бекіту грамотасын депозитарийге сақтауға алынған күннен бастап күшіне енеді.

      Тәжікстан Республикасы үшін осы шарт Тәжікстан Республикасының осы Шартты бекіткендігі туралы грамотаны депозитарий алғаннан және оның 1995 жылғы 6 және 20 қаңтардағы Кеден одағы туралы келісімдерге қосылғандығын құқықтық ресімдеу аяқталғаннан кейін күшіне енеді.

      Москва қаласында 1999 жылғы 26 ақпан қазақ, беларусь, қырғыз, орыс және тәжік тілдерінде бір дана болып жасалды және де барлық мәтіндердің күші бірдей. Осы Шарттың мәтіні бойынша Тараптардың пікір алшақтықтары туындаған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді пайдаланатын болады.

      Шарттың түпнұсқа данасы оның расталған көшірмесін осы Шартқа қол қойған әрбір мемлекетке жіберетін Интеграциялық Комитетте сақталады.

      Қазақстан Беларусь Қырғыз Ресей Тәжікстан

      Республикасы Республикасы Республикасы Федерациясы Республикасы

      үшін үшін үшін үшін үшін

О ратификации Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве

Закон Республики Казахстан от 24 июня 1999 г. N 403.

      Примечание РЦПИ!
      Действие Договора прекращено Законом РК от 24.12.2014 № 266-V.

      Ратифицировать Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, совершенный в Москве 26 февраля 1999 года.

Президент
Республики КазахстанДоговор
о таможенном союзе и едином
экономическом пространстве

      Сноска. Вступает в силу 23 декабря 1999 года.

      Государства-участники настоящего Договора, в дальнейшем именуемые Сторонами;

      Руководствуясь Договором между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года, далее именуемым Договором от 29 марта 1996 года, ранее заключенными соглашениями по его реализации, а также учитывая решения, принятые органами управления интеграцией;

      Выполняя соглашения, подписанные между Сторонами о свободной торговле, о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности, о Таможенном союзе, об обеспечении взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют, о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов на доход и капитал;

      Исходя из сложившихся производственных и научно-технологических связей, взаимозависимости и взаимодополняемости экономик;

      Исполненные решимости придать новый импульс развитию более тесной интеграции, сближению экономики государств-участников в целях социального прогресса и улучшения благосостояния народов;

      Признавая, что устранение существующих барьеров и ограничений требует согласованных действий, гармоничного развития рыночных отношений государств и создания равных условий и возможностей хозяйствующим субъектам;

      Подтверждая дружественные отношения, связывающие государства и народы, желая обеспечить их процветание, основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций, Устава Содружества Независимых Государств, Договора о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 года, нормах и принципах международного права;

      Учитывая стремление Сторон стать членами Всемирной Торговой Организации;

      Уважая суверенитет, территориальную целостность государств и гарантируя невмешательство во внутренние дела;

      Выражая решимость завершить формирование Таможенного союза и создать Единое экономическое пространство, договорились о нижеследующем:

Глава I. Понятия и термины

Статья 1

      Для целей настоящего Договора, приводимые ниже понятия и термины имеют следующее значение:

      1) Единое экономическое пространство - пространство, состоящее из территорий Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы;

      2) единая таможенная территория - территория, состоящая из таможенных территорий Сторон, применительно к которой Сторонами установлен Общий таможенный тариф, применяются единые меры нетарифного регулирования, действуют унифицированные таможенные правила, обеспечено единство управления таможенными службами и отменен таможенный контроль на внутренней таможенной границе;

      3) общий (внутренний) рынок - совокупность экономических отношений на единой таможенной территории;

      4) общий таможенный тариф - согласованный перечень единых ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенные территории государств-участников Таможенного союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств;

      5) внутренняя таможенная граница - пределы таможенной территории каждой из Сторон, одновременно являющиеся пределами таможенной территории другой Стороны;

      6) внешняя таможенная граница (внешний периметр) - пределы единой таможенной территории государств-участников Таможенного союза, разделяющие территории этих государств и территории государств, не входящих в Таможенный союз;

      7) косвенные налоги - налог на добавленную стоимость и акцизы на товары и услуги.

Глава II. Общие положения

Статья 2

      В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство завершить формирование Таможенного союза и создать на его основе Единое экономическое пространство.

Статья 3

      Основными целями формирования Единого экономического пространства являются:

      эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда;

      создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики Сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения;

      проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;

      развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;

      создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.

Статья 4

      Важнейшими принципами формирования Единого экономического пространства являются:

      принцип недискриминации;

      принцип взаимной выгоды;

      общие (универсальные) принципы: взаимопомощь, добровольность, равноправие, ответственность за принятые обязательства, открытость.

Статья 5

      Формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства обеспечиваются следующими органами управления интеграцией:

      - Межгосударственным Советом,

      - Советом глав правительств,

      - Интеграционным Комитетом,

      - Межпарламентским Комитетом.

      Каждый орган управления интеграцией действует в рамках полномочий, определенных Положением об этом органе.

      По решению Межгосударственного Совета могут создаваться и другие органы управления интеграцией.

Статья 6

      Государства-участники согласовывают экономическую политику по формированию Таможенного союза и Единого экономического пространства в соответствии с положениями Договора от 29 марта 1996 года, заключенными между Сторонами соглашениями и принятыми решениями по его реализации.

      Стороны обязуются воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу достижение целей настоящего Договора.

Статья 7

      Единое экономическое пространство формируется поэтапно. Продолжительность этапов, совокупность мероприятий в каждом из этапов и их реализация будут определяться Межгосударственным Советом.

      Переход от этапа к этапу будет обусловлен фактическим достижением специфических целей настоящего Договора и выполнением Сторонами принятых по нему обязательств.

      Первый этап имеет целью завершение формирования Таможенного союза и единой таможенной территорий.

      Второй этап предполагает создание Единого экономического пространства, включающего формирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение общей экономической политики и создание единой инфраструктуры, завершение гармонизации законодательства Сторон, обеспечивающего функционирование Единого экономического пространства.

      На последующих этапах экономического сотрудничества Стороны будут стремиться к согласованию параметров основных макроэкономических показателей.

Глава III. Завершение формирования таможенного союза
Раздел 1. Режим свободной торговли товарами

Статья 8

      Стороны во взаимной торговле обеспечивают реализацию в полном объеме режима свободной торговли товарами без изъятий и ограничений на основе действующих между Сторонами двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле.

Статья 9

      Стороны провозглашают следующие цели функционирования режима свободной торговли товарами:

      а) неприменение тарифных и количественных ограничений в отношении товаров, происходящих с таможенной территории одной Стороны и вывозимых (ввозимых) на таможенную территорию другой Стороны, и предназначенных для свободного обращения на таможенной территории Сторон;

      б) применение единой системы взимания косвенных налогов;

      в) ничто не препятствует одной Стороне временно применять защитные меры в отношении ввоза товаров из другой Стороны в соответствии с общепринятыми международными нормами и правилами или национальным законодательством;

      г) не предоставление без согласия Сторон любому третьему государству, не являющемуся участником настоящего Договора, торгового режима, более благоприятного, чем Стороны взаимно предоставляют друг другу;

      д) устранение ограничений конкуренции, вызванных поведением хозяйствующих субъектов или вызванных вмешательством общегосударственных и территориальных органов, в той мере, в какой это может воздействовать на взаимную торговлю хозяйствующих субъектов Сторон;

      е) взаимное неприменение Сторонами каких-либо мер (в том числе и коллективных) ограничительного либо фискального характера, которые прямо или косвенно могут привести к дискриминации в отношении товара, происходящего с таможенной территории одной из Сторон, по сравнению с аналогичными товарами, происходящими с таможенной территории другой Стороны.

Статья 10

      Стороны предпринимают необходимые усилия для устранения на своих территориях административных, фискальных препятствий, имеющих местный либо региональный характер и затрудняющих нормальное функционирование режима свободной торговли товарами.

      Для целей данной статьи настоящего Договора ничто не препятствует Сторонам применять национальное законодательство, касающееся въезда, пребывания, работы, учреждения фирм, компаний, осуществления услуг физическими и юридическими лицами. При этом они применяют режим таким образом, чтобы не аннулировать или не ограничивать преимущества, получаемые любой Стороной в силу настоящего Договора.

Раздел 2. Регулирование внешней торговли товарами

Статья 11

      Стороны устанавливают единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности в рамках обязательств по соглашениям о Таможенном союзе и посредством гармонизации норм и правил, предусмотренных двусторонними соглашениями о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности, действующих между Сторонами на дату вступления в силу настоящего Договора.

Статья 12

      Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности и принятия согласованных решений по его синхронному изменению и дополнению включает следующие области:

      1) тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

      2) нетарифные меры регулирования в торговле с третьими странами;

      3) установление торгового режима в отношениях с третьими странами;

      4) косвенное налогообложение внешнеторговых операций с третьими странами;

      5) валютное регулирование внешнеторговых операций.

Статья 13

      Стороны в развитие Решения Совета глав правительств от 22 января 1998 года N 2 "Об Общем таможенном тарифе государств-участников соглашений о Таможенном союзе" заключат соответствующие соглашения.

      Стороны применяют согласованную систему тарифных льгот и тарифных преференций в торговле с третьими странами, включая единый порядок внесения в нее изменений и дополнений.

      Стороны договорились о том, что порядок взимания и поступления таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, будет определен отдельными соглашениями.

      При подготовке вышеуказанных соглашений Стороны будут учитывать принятые решения и последующие договоренности, которые будут достигнуты Сторонами по данному вопросу на двусторонней и многосторонней основе.

Статья 14

      Стороны соблюдают единый порядок применения мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и в этих целях применяют в полном объеме Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза от 22 октября 1997 года.

      Единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности не распространяется на торговлю Сторонами вооружением, военной техникой и иной продукцией военного назначения, ядерными материалами, оборудованием, специальными неядерными материалами и соответствующими технологиями, а также товарами и технологиями двойного назначения, указанными в статье 5 Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза. В этих целях Стороны заключат отдельное Соглашение.

Статья 15

      В отношении торговли товарами с третьими странами Стороны предпринимают согласованные действия по поэтапному установлению единого торгового режима.

      Изменение торгового режима в отношении третьих стран, введение либо отмену тарифных и нетарифных ограничений в торговле товарами, включая введение или отмену временных ограничений, Стороны производят, как правило, одновременно. В этих целях Стороны подпишут соответствующие протоколы.

      В торговле со странами, с которыми одна из Сторон имеет соглашение о режиме свободной торговли, эта Сторона согласовывает с другими Сторонами настоящего Договора перечни изъятий и ограничений из режима свободной торговли либо формы компенсации, вытекающие из сложившегося несовпадения торговых режимов.

      Самостоятельные переговоры Сторон по присоединению к Всемирной Торговой Организации, процесс их интеграции в международные экономические и финансовые структуры не должны являться непреодолимым препятствием в их стремлении обеспечить поэтапную гармонизацию торговых режимов.

      В целях достижения необходимого уровня согласования переговорных позиций Стороны будут эффективно использовать механизм регулярных консультаций, предусмотренный Протоколом о международных торговых переговорах государств-участников Таможенного союза при вступлении во Всемирную Торговую Организацию от 3 июня 1997 года и решением Межгосударственного Совета от 28 апреля 1998 года N 27.

Статья 16

      Стороны применяют единую систему взимания косвенных налогов в торговле с третьими странами.

      Ставки косвенных налогов на экспортируемые и импортируемые товары не превышают аналогичные ставки, которыми облагаются товары национального производства.

      В торговле с третьими странами Стороны переходят на взимание косвенных налогов, исходя из принципа страны назначения.

      При ввозе и вывозе товаров в торговле с третьими странами Стороны воздерживаются от предоставления индивидуальных налоговых льгот в части, касающейся ставок и порядка взимания налога на добавленную стоимость и акцизов по подакцизным товарам.

      Любая из Сторон вправе затребовать информацию относительно применения ставок и механизма взимания налогов, предоставляемых налоговых льгот для резидентов и нерезидентов, осуществляющих торговые операции с товарами из третьих стран, у другой Стороны и получить ее в течение тридцати календарных дней.

Статья 17

      Стороны применяют согласованный порядок валютного регулирования, во внешнеторговых операциях, основанный на мониторинге действующего в государствах-участниках законодательства в данной области, на регулярном обмене информацией между центральными (национальными) банками, включая другую информацию по текущим и капитальным операциям платежного баланса.

      В дальнейшем Стороны разработают отдельное Соглашение о применении общей системы валютного надзора.

Статья 18

      Стороны подтверждают, что единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности будет установлен по мере унификации законодательства с учетом текущих и долговременных внешнеторговых, экономических интересов и потенциалов Сторон.

      Все изменения и дополнения в единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности в областях, указанных в статье 12 настоящего Договора, вносятся по согласованию Сторон на этапе проектов решений правительств Сторон.

      Стороны вправе вводить индивидуальные временные ограничения в торговле с третьими странами в соответствии с общепризнанными международными нормами и правилами.

      Такие меры носят временный характер и будут применяться в соответствии с установленными Сторонами процедурами.

Статья 19

      Стороны рассматривают применение единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности в качестве важнейшего основания и необходимого условия для установления на взаимной основе режима свободной торговли без изъятий и ограничений.

      Выход одной из Сторон из режима единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, предусмотренного статьями 11-18 настоящего Договора, может рассматриваться Стороной либо Сторонами основанием для возбуждения вопроса о прекращении действия режима свободной торговли без изъятий и ограничений в отношении данной Стороны.

Раздел 3. Таможенный союз

Статья 20

      Стороны подтверждают, что их стремление обеспечить завершение формирования Таможенного союза основывается на базе функционирования режима свободной торговли, поэтапного установления единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности и исполнения обязательств, вытекающих из принципов и положений соглашений о Таможенном союзе.

Статья 21

      Стороны в соответствии с общепризнанными международными нормами и правилами создают Таможенный союз в качестве торгово-экономического объединения, имеющего:

      а) единую таможенную территорию;

      б) общий таможенный тариф;

      в) режим, не допускающий каких-либо тарифных и нетарифных ограничений (лицензирование, квотирование) во взаимной торговле, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором;

      г) упрощение и последующую отмену таможенного контроля на внутренних таможенных границах;

      д) однотипные механизмы регулирования экономики и торговли, базирующиеся на универсальных рыночных принципах хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве;

      е) органы управления;

      ж) единую таможенную политику и применение единых таможенных режимов.

      На этапе формирования Таможенного союза его исполнительным органом будет являться Интеграционный Комитет.

Статья 22

      После выполнения условий, предусмотренных в статье 21, товары, ввезенные из третьих стран на единую таможенную территорию и выпущенные для свободного обращения в одном из государств участников, не будут ограничены к перемещению через внутренние таможенные границы.

      Стороны унифицируют нормы и правила таможенного оформления и контроля в отношении товаров, происходящих из третьих стран, и подпишут соответствующие документы об упрощении и последующей отмене таможенного оформления и контроля на внутренних таможенных границах.

      При таможенном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через внутренние границы Таможенного союза, Стороны будут руководствоваться Протоколом об упрощенном порядке таможенного оформления от 22 января 1998 года и в дальнейшем отменят таможенное оформление и таможенный контроль товаров на внутренних таможенных границах. В этих целях Стороны подпишут соответствующие документы.

Статья 23

      Стороны определят дополнительными договоренностями временные рамки завершения формирования Таможенного союза с учетом общепризнанных международных норм и правил.

      При установлении торговых режимов с третьими странами Стороны обеспечат друг другу преференциальный режим путем изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, формирующих Таможенный союз.

Статья 24

      Стороны обеспечат объединение таможенных территорий Сторон в единую таможенную территорию после завершения создания для этого необходимых правовых, экономических и международных условий.

      В этих целях Стороны договорились заключить договор о завершении создания Таможенного союза, регулирующий механизм функционирования единой таможенной территории.

Глава IV. Создание единого экономического пространства
Раздел 4. Общая экономическая политика и развитие инфраструктуры

Статья 25

      Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики государств-участников, обеспечивающие эффективное использование производственного потенциала, формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержку высокоэффективных производств, проведение согласованной антимонопольной, налоговой и финансовой политики, а также создание условий для добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства.

Статья 26

      Стороны создают необходимые условия для стабильного экономического развития государств-участников настоящего Договора, осуществляют согласованную государственную поддержку их приоритетных отраслей и производств, эффективную конверсию и реформирование предприятий оборонного комплекса.

Статья 27

      Различные формы субсидий (помощи), предоставляемые государством-участником в виде дотаций или за счет государственных ресурсов, которые нарушают или грозят нарушить конкуренцию путем создания более благоприятных условий некоторым предприятиям или производству отдельных видов товаров, рассматриваются как несовместимые с принципами Единого экономического пространства в той мере, в какой они затрагивают торговлю между Сторонами, кроме случаев:

      помощи социального характера, оказываемой индивидуальным потребителям при условии, что она предоставляется без

      дискриминации;

      помощи, имеющей целью возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями и какими-либо другими чрезвычайными происшествиями природного или техногенного характера;

      субсидий, имеющих целью содействовать социально-экономическому развитию регионов, в которых уровень жизни в соответствующем государстве ниже прожиточного минимума, определяемого каждой Стороной, или в которых отмечается низкая занятость;

      субсидий, имеющих целью содействовать осуществлению проекта межгосударственного значения или призванных выправить серьезное нарушение в экономике государства-участника;

      другие виды субсидий (помощи), которые могут быть определены решением Межгосударственного Совета.

Статья 28

      Стороны будут применять единую систему взимания косвенных налогов во взаимной торговле по принципу страны назначения, для чего заключат соответствующее соглашение.

      Ставки косвенных налогов на импортируемые товары во взаимной торговле не должны превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары внутреннего производства.

Статья 29

      В целях проведения согласованной акцизной политики Стороны будут придерживаться базового перечня подакцизных товаров, производимых и ввозимых на таможенные территории государств-участников.

Статья 30

      Стороны в целях обеспечения полноты собираемости налогов, а также обмена информацией между налоговыми органами государств-участников настоящего Договора реализуют положения Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства Сторон от 25 марта 1998 года и Решения Совета глав правительств от 22 января 1998 года N 4 на основе принципов взаимодействия налоговых служб государств- участников Договора от 29 марта 1996 года.

Статья 31

      Государственное регулирование экономики Сторон направляется на проведение институциональных преобразований, эффективное управление собственностью, регулирование отношений сфер экономики с банковским сектором, создание новых механизмов привлечения финансовых средств, упорядочение межгосударственных расчетов.

Статья 32

      Стороны будут способствовать созданию эффективных взаимодополняемых производств с учетом экономических интересов государств.

Статья 33

      Стороны примут меры к недопущению злоупотреблений своим доминирующим положением одним или несколькими хозяйствующими субъектами с тем, чтобы воспрепятствовать:

      использованию методов недобросовестной конкуренции;

      ограничению производства, рынков или технического развития в ущерб потребителям;

      применению неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими торговыми партнерами, ставя их, таким образом, в невыгодные условия конкуренции.

      В случае выявления демпинговой практики, пострадавшая Сторона вправе принять соответствующие меры защиты, которые определены национальным законодательством, по согласованию со Сторонами.

Статья 34

      Стороны создают Транспортный союз в соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о формировании Транспортного союза от 22 января 1998 года.

      Стороны определяют Транспортный союз как интегрированную систему транспортных комплексов Сторон, функционирующих на основе взаимосогласованных технологий и параметров и унифицированной нормативно-правовой базе.

      Создание Транспортного союза будет осуществляться поэтапно, по мере углубления интеграционных процессов, и предполагает реализацию мер по обеспечению правовых, экономических и организационных условий для беспрепятственного передвижения транспортных средств, осуществления перевозок пассажиров и грузов между Сторонами и транзита товаров по их территориям.

      Формирование Транспортного союза государств-участников завершается в течение второго этапа.

Статья 35

      Стороны будут осуществлять транзит в соответствии с Соглашением о единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного союза от 22 января 1998 года.

Статья 36

      Государства-участники будут проводить согласованную аграрную политику, осуществлять совместное финансирование программ и проектов, обеспечивающих развитие производства сельскохозяйственной продукции и сырья в соответствии с согласованным Сторонами перечнем.

      При проведении общей аграрной политики Стороны учитывают:

      - необходимость обеспечения продовольственной безопасности государств-участников Договора;

      - особый характер сельскохозяйственной деятельности, обусловленный производственной и социальной структурой сельского хозяйства, а также природными особенностями Сторон;

      - необходимость совершенствования структуры сельскохозяйственного производства.

Раздел 5. Общий рынок услуг

Статья 37

      Государства-участники будут стремиться предоставлять друг другу на взаимной основе национальный режим доступа на рынок услуг.

      Стороны постепенно устраняют имеющиеся ограничения доступа на национальные рынки услуг в рамках Единого экономического пространства для юридических и физических лиц государств-участников настоящего Договора.

      В этих целях Стороны примут общую программу развития торговли услугами в рамках Единого экономического пространства, при подготовке которой они будут придерживаться общепризнанных международных норм и правил.

Статья 38

      Стороны будут проводить в отношении третьих стран согласованную политику торговли услугами.

      При установлении режима торговли услугами с третьими странами, Стороны предоставят друг другу преференциальный режим путем изъятия из режима наибольшего благоприятствования в пользу Сторон, формирующих Таможенный союз.

Раздел 6. Общий рынок труда и социальная политика

Статья 39

      Стороны обеспечат свободное передвижение граждан государств-участников внутри Единого экономического пространства.

      Свободное передвижение предполагает отмену любой дискриминации в отношении граждан Сторон и создание унифицированного правового режима в части трудоустройства, вознаграждения, других условий труда и занятости.

      Это предполагает возможность:

      - свободно передвигаться, занимаясь трудовой деятельностью, по территории Сторон;

      - максимально упрощать процедуры принятия и выхода из гражданства;

      - предоставление гражданам Сторон, постоянно проживающим на территории любой из Сторон, правового статуса, максимально приближенного к статусу граждан страны проживания;

      - свободно пересекать границы и находиться на территории Сторон по паспорту гражданина одной из них;

      - устанавливать единые нормы по провозу через границы государств-участников иностранной валюты и беспошлинного провоза багажа;

      - применять национальные режимы в отношении граждан государств-участников при пересечении их границ;

      - находиться в одном из государств-участников, занимаясь трудовой деятельностью в соответствии с законодательством, регулирующим занятость граждан данного государства;

      - оставаться на территории одного из государств-участников после завершения трудовой деятельности в этом государстве.

      В этих целях Стороны подпишут соответствующие соглашения.

Статья 40

      Стороны договорились о том, что трудовой стаж граждан, занятых трудовой деятельностью на территории государств-участников, засчитывается в общий трудовой стаж, в том числе при начислении пенсий и пособий.

Статья 41

      Каждая из Сторон берет на себя обязательства не вводить без согласования с другими Сторонами дополнительные ограничения на право выбора места жительства и осуществление экономической деятельности на их территории для граждан других государств-участников со дня подписания настоящего Договора.

      Стороны будут поэтапно отменять ограничения на право выбора места жительства и осуществления экономической деятельности, включая право на создание юридических лиц гражданами государств-участников на территориях друг друга.

Статья 42

      Стороны будут проводить единую визовую политику в отношении третьих стран, в том числе в целях предупреждения неконтролируемой миграции. В этих целях Стороны заключат соответствующие соглашения.

Статья 43

      Каждая из Сторон будет предоставлять гражданам других Сторон бесплатную неотложную медицинскую помощь при нахождении на территориях этих государств. С этой целью Стороны заключат соответствующие соглашения.

Статья 44

      Интеграционный Комитет во взаимодействии с правительствами Сторон будет изучать и анализировать проблемы, касающиеся социальной сферы, а по результатам представлять Совету глав правительств заключения и рекомендации по вопросам:

      - занятости;

      - трудового законодательства и условий труда;

      - профессионального обучения и повышения квалификации;

      - разработки минимальных стандартов социальной защиты;

      - предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

      - гигиены труда;

      - прав на создание профессиональных объединений и заключение коллективных договоров.

Статья 45

      Стороны обеспечат создание согласованной системы образования, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, единых правил и условий поступления в общеобразовательные и профессиональные школы, высшие учебные заведения, аспирантуры, а также взаимное признание и эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях.

Раздел 7. Движение капитала

Статья 46

      Стороны, реализуя соглашения по взаимной конвертируемости национальных валют, продолжат последовательную либерализацию валютной политики в части отмены ограничений на использование валюты других государств по текущими операциям, введения единого обменного курса национальной валюты по текущим операциям платежного баланса, допуска банков-нерезидентов на внутренние валютные рынки, отмены ограничений на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками и присоединяться к 8-й статье Устава Международного Валютного Фонда. В целях реализации мер по обеспечению взаимодействия национальных валютно-финансовых систем и по завершению этих мероприятий Стороны подпишут соответствующие протоколы.

Статья 47

      Стороны реализуют положения соглашений об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.

Статья 48

      Стороны согласуют механизм установления валютных курсов национальных валют.

Статья 49

      Стороны формируют платежную систему государств-участников для обслуживания расчетов по товарообороту в межгосударственной и предпринимательской сферах, неторговым операциям, услугам транспорта, связи и других отраслей, а также по государственным, банковским и коммерческим кредитам, обменным валютным операциям.

Статья 50

      Каждая из Сторон вправе принимать в области движения капитала временные защитные меры с немедленным уведомлением других участников Договора, если существующее движение капитала вызывает нарушения в функционировании внутреннего рынка капитала.

Статья 51

      Стороны будут стремиться повысить степень либерализации движения капитала по мере улучшения экономического положения государств-участников.

      Стороны не будут вводить в дополнение к существующим новые ограничения в области валютных операций, которые затруднили бы движение капитала и связанные с этим текущие платежи, а также не увеличивать ограничения в существующих правилах.

      Возможность временного неприменения положений настоящей статьи будет регулироваться отдельными соглашениями.

Раздел 8. Научно-технологическое и информационное развитие

Статья 52

      Стороны будут осуществлять согласованную научно-технологическую политику. В этих целях примут совместную программу по приоритетным направлениям реализации национальных научных исследований, технологических разработок и опытных производств с целью интеграции и дальнейшего развития научно-технологических потенциалов государств-участников.

Статья 53

      Совместная программа реализуется через конкретные программы, разработанные по основным направлениям деятельности. В каждой программе определяются способы ее реализации, устанавливаются сроки и предусматриваются источники финансирования.

      Координация научно-исследовательских работ и выполнение совместных программ осуществляется на национальном уровне во взаимодействии с Интеграционным Комитетом.

Статья 54

      Финансирование научных исследований фундаментального и прикладного характера, реализуемых по межгосударственным программам и проектам, выполняется на основе государственного заказа и на коммерческих условиях, а также за счет совместного финансирования.

      Стороны создадут единую систему научно-технической, экономической и правовой информации и соответствующие банки данных.

Статья 55

      Стороны обеспечат свободу обмена и распространения радио и телепрограмм, других средств массовой информации на территории Сторон, доступ юридических и физических лиц к системам телекоммуникаций с учетом национальных интересов Сторон, расширения обмена информацией с третьими странами и заключат соответствующие соглашения.

Глава V. Сближение и унификация законодательства

Статья 56

      Стороны принимают согласованные меры по сближению и унификации законодательных и иных правовых актов Сторон (далее именуемые мерами по гармонизации законодательства), которые оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами положений настоящего Договора.

      В целях сближения и унификации законодательства Стороны будут принимать меры, включающие:

      а) координацию деятельности по подготовке проектов законодательных и иных правовых актов, включая проекты правовых актов о внесении поправок в законы и иные акты;

      б) заключение международных договоров;

      в) принятие модельных актов;

      г) принятие соответствующих решений Межгосударственным Советом либо Советом глав правительств;

      д) иные меры, которые Стороны сочтут целесообразными и возможными, при условии утверждения таких мер Межгосударственным Советом.

Статья 57

      Межгосударственный Совет принимает решения о том, какие законодательные и иные правовые акты Сторон, с учетом объекта и целей настоящего Договора, подлежат сближению и унификации, устанавливает последовательность осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства. Такие решения могут предусматривать принятие мер по гармонизации законодательства как в отношении конкретных актов, действующих на территориях Сторон, так и в отношении определенных областей правового регулирования.

      Межгосударственный Совет также разрешает вопрос о том, какие меры по гармонизации законодательства следует применить в отношении соответствующих законодательных и иных правовых актов Сторон либо, с учетом принятых Межгосударственным Советом решений, соответствующей области правового регулирования.

Статья 58

      В случаях, когда по общему мнению Сторон это является необходимым и оправданным, Межгосударственный Совет вправе принимать:

      а) решения, устанавливающие единые для государств-участников настоящего Договора правила, которые являются обязательными во всем своих частях и подлежат непосредственному применению государствами-участниками;

      б) резолюции, являющиеся обязательными для государства-участника или государств-участников, которым они адресованы, в том, что касается ожидаемого результата, при сохранении за органами Сторон свободы выбора форм и методов действий;

      в) рекомендации, не являющиеся обязательными.

Статья 59

      Решения, предусмотренные в статьях 57 и 58 настоящего Договора, принимаются Межгосударственным Советом на основании предложений Интеграционного Комитета, вносимых после консультаций с Межпарламентским Комитетом и одобренных Советом глав правительств.

      Предложения о принятии мер по гармонизации законодательства, вносимые Межпарламентским Комитетом, подлежат предварительному рассмотрению Интеграционным Комитетом, который после консультаций с Межпарламентским Комитетом вносит в Совет глав правительств соответствующие рекомендации. Данное положение не ограничивает право Межпарламентского Комитета принимать модельные акты, носящие рекомендательный характер, как это предусматривается в статье 22 Договора от 29 марта 1996 года.

      Предложения о принятии мер по гармонизации законодательства должны основываться на беспристрастной и всесторонней оценке ситуации в соответствующей области правового регулирования в контексте отношений между государствами-участниками и проблем, возникающих в этой связи, для осуществления целей и принципов настоящего Договора.

Статья 60

      Полномочия Межгосударственного Совета, предоставляемые ему на основании статьи 57 и пунктов б) и в) статьи 58 настоящего Договора, могут делегироваться Совету глав правительств, при условии принятие Межгосударственным Советом соответствующего решения.

Глава VI. Заключительные положения

Статья 61

      В случае действия или угрозы действия со стороны третьих стран, способных нанести экономический ущерб одному или нескольким государствам-участникам Договора, правительства по предложению одной или нескольких Сторон немедленно приступают к консультациям для выработки согласованных мер по предотвращению экономического ущерба или угрозы нанесения такого ущерба.

Статья 62

      Настоящий Договор не затрагивает обязательств Сторон по ранее заключенным ими международным договорам с третьими государствами, в том числе в рамках Содружества Независимых Государств.

Статья 63

      Настоящий Договор открыт для присоединения к нему любого государства, признающего его принципы и заявившего о готовности принять на себя в полном объеме обязательства, вытекающие из настоящего Договора, и направившего соответствующую просьбу в Межгосударственный Совет через депозитария. Условия присоединения к Договору третьего государства определяются соответствующим решением Межгосударственного Совета.

Статья 64

      Стороны могут представлять Межгосударственному Совету предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор.

      Межгосударственный Совет единогласно принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор, которые вступают в силу после их ратификации всеми государствами-участниками.

Статья 65

      Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате ООН.

Статья 66

      Стороны решают спорные вопросы, возникающие при исполнении обязательств Сторон, толковании и применении положений настоящего Договора, путем проведения консультаций, переговоров или иным способом, о котором они договорятся.

      Стороны заключат Соглашение об ответственности Сторон за невыполнение принятых обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

Статья 67

      Местопребывание органов управления интеграцией устанавливается Межгосударственным Советом. Органы управления функционируют на территории государств-участников в соответствии с отдельными соглашениями об условиях пребывания.

Статья 68

      Депозитарием настоящего Договора является Интеграционный Комитет.

Статья 69

      Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, письменно, уведомив об этом депозитария не позднее, чем за 12 месяцев до даты выхода.

Статья 70

      Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу, для государств его ратифицировавших, с даты получения депозитарием на хранение ратификационной грамоты от третьего государства-участника.

      Для каждого из остальных государств-участников Договора он вступает в силу с даты получения депозитарием на хранение его ратификационной грамоты.

      Для Республики Таджикистан настоящий Договор вступает в силу после получения депозитарием грамоты о ратификации Республикой Таджикистан настоящего Договора и завершения правового оформления ее присоединения к соглашениям о Таможенном союзе от 6 и 20 января 1995 года.

      Совершено в г. Москве 26 февраля 1999 года в одном экземпляре на белорусском, казахском, кыргызском, русском и таджикском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий Сторон по тексту настоящего Договора Стороны будут использовать текст на русском языке.

      Подлинный экземпляр Договора хранится в Интеграционном Комитете, который направляет каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.