Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1999 жылғы 16 қараша N 482-I

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Z970136_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат):
      1) 5-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерiн арттыру Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жыл сайын жүргiзiледi.";
      2) 13-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезең үшiн орташа айлық табыстың мөлшерi жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары жүзеге асырылған табысқа сәйкес белгiленедi.";
      3) 63-баптың 2-тармағы "басқа да үстемақылар" деген сөздерден кейiн "(сыйлықақылардан басқа)" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Z970126_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 154-құжат; 1999 ж., N 8, 239-құжат):
      1) 1-баптың 4-тармағындағы "және толық мемлекет есебiнен қамтылмаған" деген сөздер алып тасталсын;
      2) 11-баптың 3) және 4) тармақшаларындағы "Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң" деген сөздердiң алдынан "бұрынғы" деген сөзбен толықтырылсын;
      3) 13-баптың 3-тармағындағы "Оқитындарға" деген сөз "18 жастан асқан оқитын азаматтар асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша" деген сөздермен және "төленедi" деген сөз "жәрдемақы алуға құқығы бар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 16-баптың 4-тармағы "Мемлекеттiк тергеу комитетi" деген сөздердiң алдынан "бұрынғы" деген сөзбен толықтырылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1995 жылғы 28 сәуiрдегi N 2247 U952247_ заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 6, 45-құжат; N 14, 98-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; N 22, 334-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат):
      11-баптың 32-тармағындағы "ең төменгi 35 жалақы" деген сөздер "35 айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуiрдегi Z990365_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 8, 238-құжат):
      1) 4-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабарсыз кеткен) жауынгерлердiң ата-аналары және екiншi рет некеге тұрмаған жесiрлерi;";
      3) тармақша мынадай сөздермен толықтырылсын:
      "сәуле ауруы салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған мүгедектердiң, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль атом электр станциясындағы апат және басқа да радиациялық апаттар, азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлерде болған авариялар және ядролық сынақтар әсерiне белгiленген тәртiпте байланысты болған азаматтардың отбасылары;";
      10) тармақшадағы "отбасылар" деген сөзден кейiн нүктелi-үтiр қойылып, "жатады" деген сөз алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 11) және
12) тармақшаларымен толықтырылсын:
      "11) саяси қуғын-сүргін құрбандары, мүгедек болып қалған немесе зейнеткер болып табылатын саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен адамдар;
      12) Қазақстан Республикасына сіңірген ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған адамдар жатады.";
      2) 7-баптың 6) тармақшасы "қаза тапқан адамдардың отбасыларына" деген сөздерден кейін, "сәуле ауруы салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған мүгедектердің, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль атом электр станциясындағы апат және басқа да радиациялық апаттар, азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектілерде болған авариялар және ядролық сынақтар әсеріне белгіленген тәртіпте байланысты болған азаматтардың отбасыларына"

деген сөздермен толықтырылсын";
   3) 8-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
   "4) Жәрдемақы алушылардың интернат-үйлерде тұрған кезеңіне жәрдемақы 
төлеу тоқтатыла тұрады.".
   2-бап. Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының
      Президенті 
   
   Оқығандар:
     Қасымбеков Б.А. 
     Багарова Ж.А. 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного и социального обеспечения

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 482-1

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В  Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237): 
      1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
      "3. Повышение размеров пенсионных выплат из Центра производится ежегодно в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан."; 
      2) пункт 2 статьи 13 дополнить частью второй следующего содержания: 
      "Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды."; 
      3) пункт 2 статьи 63 после слов "и другие надбавки" дополнить словами "(за исключением премии),". 
      2. В  Закон  Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст. 154; 1999 г., № 8, ст. 239): 
      1) в пункте 4 статьи 1 слова "и не находящимся на полном государственном содержании" исключить; 
      2) подпункты 3) и 4) статьи 11 после слов "внутренних дел и" дополнить словом "бывшего"; 
      3) в пункте 3 статьи 13 слова "Пособия обучающимся выплачиваются" заменить словами "Обучающиеся граждане старше 18 лет имеют право на пособие по случаю потери кормильца"; 
      4) пункт 4 статьи 16 после слов "внутренних дел и" дополнить словом "бывшего". 
      3. В  Указ  Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 28 апреля 1995 г. № 2247 "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 6, ст. 45; № 14, ст. 98; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; № 22, ст. 334; 1999 г., № 8, ст. 247): 
      в пункте 32 статьи 11 слова "минимальных заработных плат" заменить словами "расчетных показателей". 
      4. В  Закон  Республики Казахстан от 5 апреля 1999 г. "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 8, ст. 238): 
      1) в статье 4: 
      подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
      "2) родители и не вступившие в повторный брак вдовы воинов погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне;"; 
      подпункт 3) дополнить словами: 
      "семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний;"; 
      дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания: 
      "11) жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; 
      12) лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан."; 
      2) подпункт 6) статьи 7 после слов "военного назначения" дополнить словами "семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний,";
     3) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
     "4. Выплата пособия приостанавливается на период проживания получателей пособия в домах-интернатах.".

     Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2000 года.

       Президент
      Республики Казахстан