О внесении изменения и дополнения в постановление акимата города Астаны от 4 марта 2015 года № 113-319 "Об утверждении Положения о Государственном учреждении "Управление финансов города Астаны"

Постановление акимата города Астаны от 21 июня 2017 года № 113-1277. Утратило силу постановлением акимата города Астаны от 28 февраля 2018 года № 113-374.

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Астаны от 28.02.2018 № 113-374 (вступает в силу по истечению 6 (шести) календарных дней после его подписания).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата города Астаны от 4 марта 2015 года № 113-319 "Об утверждении Положения о Государственном учреждении "Управление финансов города Астаны" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 890, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 21 марта 2015 года № 31 (3236), "Вечерняя Астана" от 21 марта 2015 года № 31 (3254) следующие изменение и дополнение:

      в Положении о Государственном учреждении "Управление финансов города Астаны", утвержденном вышеуказанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункт 25-1) изложить в следующей редакции:

      "25-1) Управление от имени местного исполнительного органа столицы осуществляет организацию выпуска государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета столицы, а также в виде выпуска государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ;";

      дополнить подпунктом 25-5) следующего содержания:

      "25-5) регистрация и учет государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств местного исполнительного органа;".

      2. Возложить на руководителя Государственного учреждения "Управление финансов города Астаны" направление копии настоящего постановления, в печатном и электронном виде для официального опубликования в Информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, и размещение на интернет-ресурсе акимата города Астаны. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Лукина А.И.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

      Аким города Астаны А. Исекешев

"Астана қаласының Қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 4 наурыздағы № 113-319 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 21 маусымдағы № 113-1277 қаулысы. Күші жойылды - Астана қаласы әкімінің 2018 жылғы 28 ақпандағы № 113-374 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - Астана қаласы әкімінің 28.02.2018 № 113-374 (қол қойылған күннен бастап 6 (алты) күнтізбелік күн ішінде күшіне енеді) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы, "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Астана қаласының Қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 4 наурыздағы № 113-319 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 890 болып тіркелген, 2015 жылғы 21 наурыздағы № 31 (3236) "Астана ақшамы", 2015 жылғы 21 наурыздағы № 31 (3254) "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген қаулымен бекітілген "Астана қаласының Қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      25-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-1) Басқарма астананың жергілікті атқарушы органының атынан астана бюджетiнiң тапшылығын қаржыландыру үшiн iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде, сондай-ақ мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 25-5) тармақшамен толықтырылсын:

      "25-5) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді тіркеу және есепке алу тәртібі;".

      2. "Астана қаласының Қаржы басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысына осы қаулының көшірмесін "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялау, сондай-ақ "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жазба және электрондық түрде жолдау және Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру жүктелсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары А.И. Лукинге жүктелсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Астана қаласының әкімі Ә. Исекешев