О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 декабря 2023 года № 919

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2024.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения", (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16576) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      Прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан и Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан
Е. Саденов

  Утвержден приказом
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 21 декабря 2023 года № 919

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения

Срок

Цена без НДС (тенге)

для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

1 категория срочности – до 1 (одного) рабочего дня

3011,12

2 категория срочности – до 3 (трех) рабочих дней

1581,14

для областных центров:

1 категория срочности – до 3 (трех) рабочих дней

3011,12

2 категория срочности – до 5 (пяти) рабочих дней

1581,14

для районов и городов областей:

3 категория – до 7 (семи) рабочих дней

605,31


"Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын көрсететін жеке басты куәландыратын құжаттарды жеделдетілген тәртіппен беру бойынша көрсетілетін қызмет бағаларының прейскурантын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы № 143 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 21 желтоқсандағы № 919 бұйрығы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын көрсететін жеке басты куәландыратын құжаттарды жеделдетілген тәртіппен беру бойынша көрсетілетін қызмет бағаларының прейскурантын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы № 143 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16576 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын көрсететін жеке басты куәландыратын құжаттарды жеделдетілген тәртіппен беру бойынша көрсетілетін қызмет бағаларының прейскуранты осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон қызметі комитетіне жүктелсін.

      3. Осы бұйрық 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі
Е. Саденов

  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2023 жылғы "__" _____
№____ бұйрығымен бекітілген

Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын көрсететін жеке басын куәландыратын құжаттарды жеделдетілген тәртіппен беру бойынша көрсетілетін қызмет БАҒАЛАРЫНЫҢ ПРЕЙСКУРАНТЫ

Мерзімі

ҚҚС-сыз бағасы (теңге)

Астана, Алматы, Ақтөбе, Шымкент қалалары үшін:

1-санатты жеделдік – 1 (бір) жұмыс күніне дейін

3011,12

2- санатты жеделдік – 3 (үш) жұмыс күніне дейін

1581,14

облыс орталықтары үшін:

1-санатты жеделдік – 3 (үш) жұмыс күніне дейін

3011,12

2- санатты жеделдік – 5 (бес) жұмыс күніне дейін

1581,14

облыстардың аудандары мен қалалары үшін:

3-санат - 7 (жеті) жұмыс күніне дейін

605,31