О создании государственных учреждений в системе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года N 941

      Во исполнение Закона Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года Z990344_ "О карантине растений" и Закона Республики Казахстан от 11 ноября 1999 года Z990473_ "О республиканском бюджете на 2000 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Создать следующие государственные учреждения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в пределах лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных названному министерству:
      1) Республиканская карантинная лаборатория Министерства сельского

 

хозяйства Республики Казахстан;

     2) Республиканский интродукционно-карантинный питомник Министерства

сельского хозяйства Республики Казахстан.

     2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в

установленном законодательством порядке в месячный срок:

     1) утвердить учредительные документы указанных государственных

учреждений и обеспечить их государственную регистрацию в органах юстиции;

     2) принять иные меры по реализации настоящего постановления.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан
(Специалисты: Цай Л.Г.

         Мартина Н.А.)              

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жүйесінде мемлекеттік мекемелер құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 26 маусым N 941

      "Өсімдіктер карантині туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Z990344_ Заңын және "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 қарашадағы Z990473_ Заңын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері штат санының лимиттері шегінде, аталған министрліктің мынадай мемлекеттік мекемелері құрылсын:
      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің республикалық карантиндік зертханасы;
      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің

 

республикалық интродукциялық-карантиндік питомнигі.

     2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі заңнамада

белгіленген тәртіппен бір айлық мерзімде:

     1) көрсетілген мемлекеттік мекемелердің құрылтайшылық құжаттарын

бекітсін және олардың әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз

етсін;

     2) осы қаулыны жүзеге асыру жөнінде өзге де шараларды қабылдасын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі
     Оқығандар:

     Қасымбеков Б.А.

     Орынбекова Д.Қ.