О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 1996 года N 711

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1125. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики казахстан от 6 июня 1996 года N 711 P960711_  "Об утверждении Порядка залога земельных участков и прав землепользования в обеспечение ипотечных кредитов" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 27, ст. 229) следующие изменения:
      в преамбуле:
      слова "Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона, от 22 декабря 1995 г. N 2717 "О земле" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 159) и" заменить словами "Законом Республики казахстан от 24 января 2001 года Z010152_  "О земле" и Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона";
      в Порядке залога земельных участков и прав землепользования в обеспечение ипотечных кредитов, утвержденном указанным постановлением:
      абзацы первый и второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "Предметом залога может быть земельный участок, принадлежащий залогодателю на праве частной собственности или праве землепользования";

     в пункте 11 слова "Государственного комитета Республики Казахстан по земельным отношениям и землеустройству" заменить словами "центрального уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

  

     

     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 6 маусымдағы N 711 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2001 жылғы 29 тамыз N 1125. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Ипотекалық кредиттерді қамтамасыз ету үшін жер учаскелері және жер пайдалану құқығы кепілінің тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 6 маусымдағы N 711 қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 27, 229-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      кіріспедегі: 
      "Жер туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2717 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Ведомостары, 1995 ж., N 24, 159-бап) және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2723 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Ведомостары, 1995 ж., N 24, 165-бап) Заң күші бар Жарлықтарына" деген сөздер "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы  Заңына  және Қазақстан Республикасы Президентінің "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2723 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Ведомостары, 1995 ж., N 24, 165-бап) Заң күші бар Жарлығына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ипотекалық кредиттерді қамтамасыз ету үшін жер учаскелері және жер пайдалану құқығы кепілінің тәртібіндегі:
      2-тармақтың бірінші және екінші абзацтары мынадай редакцияда  жазылсын: 
      "Кепіл берушіге жеке меншік құқығымен немесе жер пайдалану құқығымен тиесілі жер учаскесі кепіл болуы мүмкін";
      11-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік комитетінің" деген сөздер "жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі