О привлечении займа Азиатского Банка Развития для финансирования отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года N 54

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Осуществить в установленном законодательством порядке правительственное заимствование путем привлечения займа Азиатского Банка Развития (далее - Кредитор) в форме заключения Соглашения о займе на сумму не более 34600000 (тридцать четыре миллиона шестьсот тысяч) долларов США для финансирования отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий".

      2. Уполномочить Министра финансов Республики Казахстан - Досаева Ерболата Аскарбековича подписать от имени Республики Казахстан Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития по проекту "Водоснабжение и канализация сельских территорий".

      3. Установить, что софинансирование проекта из республиканского бюджета не превысит 14435000 (четырнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч) долларов США, включая оплату налога на добавленную стоимость.

      4. Принять к сведению, что софинансирование проекта каждого из областных бюджетов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей не превысит 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) долларов США.

      5. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить обслуживание и погашение привлекаемого займа за счет средств, предусмотренных в Законе Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

      6. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить целевое и эффективное использование средств привлекаемого займа.

      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

"Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiздеу" салалық жобасын қаржыландыру үшiн Азия Даму Банкiнiң қарызын тарту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 54 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Заңнамада белгіленген тәртiппен "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiздеу" салалық жобасын қаржыландыру үшiн 34600000  (отыз төрт миллион алты жүз мың) АҚШ долларынан аспайтын сомаға Қарыз туралы келiсiмдi жасасу нысанында Азия Даму Банкiнiң (бұдан әрi - Кредит берушi) қарызын тарту жолымен үкiметтiк қарыз алу жүзеге асырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрi Ерболат Асқарбекұлы Досаевқа Қазақстан Республикасының атынан "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiз салу" жобасы бойынша Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiмге қол қоюға өкiлеттiк берілсiн.

      3. Жобаны республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру қосылған құн салығын төлеудi қоса алғанда, 14435000 (он төрт миллион төрт жүз отыз бес мың) АҚШ долларынан аспайды деп белгiленсiн.

      4. Ақмола, Солтүстiк Қазақстан, Оңтүстiк Қазақстан облыстарының әр облыстық бюджетiнен жобаны бiрлесiп қаржыландыру 1350000 (бiр миллион үш жүз елу мың) АҚШ долларынан аспайтыны назарға алынсын.

      5. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi заңнамада белгіленген тәртiппен тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қаражат есебiнен тартылатын қарызға қызмет көрсетудi және оны өтеудi қамтамасыз етсiн.

      6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Су ресурстары жөнiндегi комитетi тартылатын қарыз қаражатының мақсатты және тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз етсін.

      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi