О некоторых вопросах акционерного общества "Компания по реабилитации и управлению активами"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2278

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.

      В целях оказания государственной поддержки развитию ирригационной и дренажной систем сельскохозяйственных предприятий Республики Казахстан и развития орошаемого земледелия Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и акционерным обществом "Компания по реабилитации и управлению активами" (по согласованию) обеспечить проведение реструктуризации задолженностей конечных заемщиков, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее - Заемщики), по кредитам, привлеченным в рамках соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР) по Проекту усовершенствования ирригационной и дренажной систем и в соответствии с законодательством Республики Казахстан в месячный срок заключить с Заемщиками дополнительные соглашения (далее - Дополнительные соглашения) к договорам о возврате средств рефинансирования займа МБРР в республиканский бюджет (далее - Договоры), в которых предусмотреть:
      1) исключение пункта 5.2. из Договоров и подписание с Заемщиками новых графиков платежей к Договорам;
      2) применение со дня подписания Дополнительных соглашений к Договорам ставки вознаграждения 4,55 (четыре целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых и курс доллара 124 (сто двадцать четыре) тенге 66 (шестьдесят шесть) тиын за 1 (один) доллар США;
      3) осуществление перерасчета долга Заемщиков в соответствии с настоящим постановлением со дня подписания Дополнительных соглашений к Договорам;
      4) отмену части штрафных санкций, начисленных с учетом пункта 5.2. Договоров, после погашения Заемщиками всех просроченных платежей по основному долгу и вознаграждению, начисленным на дату подписания новых графиков платежей к Договорам.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2009 года № 2278

Перечень конечных заемщиков

      1. Крестьянское хозяйство «Алмаз»
      2. Крестьянское хозяйство «Айгерим»
      3. Крестьянское хозяйство «Арман»
      4. Крестьянское хозяйство «Дусупова»
      5. Коммандитное товарищество «Кереев и К»
      6. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кайсар»
      7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фрегат-Сервис»
      8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шынар»
      9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Приречное»

"Оңалту және активтерді басқару компаниясы" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2278 Қаулысы

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жерді суландыру мен дренаж жүйелерін дамытуға және суармалы жер шаруашылығын дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен және "Оңалту және активтерді басқару компаниясы" акционерлік қоғамымен (келісім бойынша) бірлесіп, Жерді суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру жобасы бойынша Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі (бұдан әрі - ХҚДБ) арасындағы қарыз туралы келісім шеңберінде тартылған кредиттер бойынша осы қаулыға қосымшада көрсетілген түпкі қарыз алушылардың (бұдан әрі - Қарыз алушылар) берешектерін қайта құрылымдау жүргізуді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір ай мерзімде Қарыз алушылармен ХҚДБ қарыздарын қайта қаржыландыру қаражатын республикалық бюджетке қайтару туралы шарттарға (бұдан әрі - Шарттар) қосымша келісімдер (бұдан әрі - Қосымша келісімдер) жасассын, онда:
      1) Шарттардан 5.2-тармақты алып тастау және Қарыз алушылармен Шарттарға жаңа төлем кестелеріне қол қою;
      2) Шарттарға Қосымша келісімдерге қол қойылған күнінен бастап 4,55 (төрт бүтін жүзден елу бес) пайыз жылдық сыйақы ставкасын және 1 (бір) АҚШ долларына 124 (бір жүз жиырма төрт) теңге 66 (алпыс алты) тиын доллар бағамын қолдану;
      3) осы қаулыға сәйкес Шарттарға Қосымша келісімдерге қол қойылған күнінен бастап Қарыз алушылардың борыштарын қайта есептеуді жүзеге асыру;
      4) Қарыз алушылар негізгі борыш пен Шарттарға жаңа төлем кестелеріне қол қойылған күніне есептелген сыйақы бойынша мерзімі өтіп кеткен барлық төлемдерді өтегеннен кейін, Шарттардың 5.2-тармағын ескере отырып есептелген айыппұл санкцияларын жою көзделсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ө.Е.Шөкеевке жүктелсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 2278 қаулысына 
қосымша      

Түпкі қарыз алушылардың тізбесі

      1. «Алмаз» шаруа қожалығы
      2. «Әйгерім» шаруа қожалығы
      3. «Арман» шаруа қожалығы
      4. «Дүсіпова» шаруа қожалығы
      5. «Кереев және К» командиттік серіктестігі
      6. «Қайсар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
      7. «Фрегат-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
      8. «Шынар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
      9. «Приречное» агрофирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі