Об утверждении требований, предъявляемых к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности плотин

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1449. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2016 года № 224

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.04.2016 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года № 19-2/1053.


      Примечание РЦПИ!
     Вводится в действие с 1 января 2015 года.
      В соответствии с подпунктом 19-2) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности плотин.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
 
 

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

К. Масимов


Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2014 года № 1449

Требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право
проведения работ в области безопасности плотин

      1. Наличие опыта разработки проектов строительства плотин, введенных в эксплуатацию, в количестве не менее двух I класса, (или) пяти II класса, (или) десяти III класса, а также опыта работы в проектировании, строительстве, ремонте и реконструкции, эксплуатации гидротехнических сооружений.
      2. Наличие в штате специалистов с высшим профессиональным образованием в области технических наук (строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, гидрогеология, геодезия, геология, гидромелиорация), сельскохозяйственных наук (водные ресурсы и водопользование), естественных наук (гидрология), а также межотраслевых специалистов, имеющих аттестаты, сертификаты, опыт работ в проектировании строительства, ремонта и реконструкции, эксплуатации гидротехнических сооружений, со стажем работ не менее 3-х лет.
      3. Наличие нормативно-технической документации в области проектирования, строительства и эксплуатации плотин (СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования», СНиП РК 3.04-02-2008 «Плотины из грунтовых материалов», СНиП РК 3.04-03-2008 «Плотины бетонные и железобетонные»), а также другие документы, регламентирующие проведение экспертизы в области безопасности плотин.
 

Бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталатын ұйымдарға қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1449 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 224 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2016 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 2 желтоқсандағы № 19-2/1053 бұйрығын қараңыз.


      2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 36-бабының 19-2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталатын ұйымдарға қойылатын талаптар бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2014 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1449 қаулысымен      
бекітілген        

Бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу
құқығына аттестатталатын ұйымдарға қойылатын талаптар

      1. Пайдалануға берілген кемінде I класты екі бөгет, (немесе) II класты бес бөгет, (немесе) III класты он бөгет құрылысының жобаларын әзірлеу, сондай-ақ, гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу, жөндеу және реконструкциялау, пайдалану жұмыстарында тәжірибенің болуы.
      2. Штатта техникалық ғылымдар (гидротехникалық құрылыстарды салу және пайдалану, гидрогеология, геодезия, геология, гидрология, гидромелиорация), ауылшаруашылық ғылымдары (су ресурстары және суды пайдалану), жаратылыстану ғылымдары (гидрология) саласында жоғарғы кәсіби білімі бар, сондай-ақ гидротехникалық құрылыстарды салу, жөндеу және реконструкциялау, пайдалану саласындағы аттестаттары, сертификаттары, 3 жылдан кем емес еңбек өтілі бар салааралық мамандардың болуы.
      3. Бөгеттерді жобалау, салу және пайдалану саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың (ҚР ҚНжЕ 3.04-01-2008 «Гидротехникалық құрылыстар. Жобалаудың негізгі ережелері», ҚР ҚНжЕ 3.04-02-2008 «Топырақты материалдардан тұратын бөгеттер», ҚР ҚНжЕ 3.04-03-2008 «Бетонды және темірбетонды бөгеттер»), сондай-ақ бөгеттердің қауіпсіздігі саласында сараптама өткізуді регламенттейтін басқа да құжаттардың болуы.