О реорганизации акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" и акционерного общества "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 493.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" путем присоединения к нему акционерного общества "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства".

      2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 264-10, исключить.

      2) Утратил силу постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 936.
      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 936.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2015 года № 478 "О принятии пакета акций акционерного общества "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения".

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" акционерлік қоғамын және "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту қоры" акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 21 тамыздағы № 493 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" акционерлік қоғамы оған "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту қоры" акционерлік қоғамын қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне" деген бөлімде:

      реттiк нөмiрi 264-10-жол алып тасталсын;

      2) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 936 қаулысымен.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 936 қаулысымен.

      4. "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры" акционерлік қоғамы акцияларының пакетін сыйға тарту шарты бойынша жекеменшіктен республикалық меншікке қабылдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 маусымдағы № 478 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев