О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли других категорий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 682.

      В соответствии со статьей 130 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и статьей 51 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Перевести земельные участки государственного учреждения "Сузакское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Туркестанской области общей площадью 654,845 гектара для добычи урана из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Товариществу с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО" в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного и сельского хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс учреждения.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 31.07.2019 № 556.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б.Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 октября 2018 года № 682

Экспликация земель,

переводимых из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи,

для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного

несельскохозяйственного назначения

Наименование
землепользователя

Общая площадь, гектаров

в том числе:

покрытая лесом

не покрытая лесом

пастбища

прочие земли

Государственное учреждение "Сузакское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Туркестанской области


490,705
 


201,761
 


-


288,944


-


164,14
 


164,14
 


-


-


-

Всего

654,845

365,901

-

288,944

-


Орман қоры жерлерінің жекелеген учаскелерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 682 қаулысы.

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 130-бабына және 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексінің 51-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Түркістан облысының әкімдігі табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Созақ орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" мемлекеттік мекемесінің жалпы ауданы 654,845 гектар жер учаскелері уран өндіру үшін орман қорының жерлері санатынан өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жер санатына ауыстырылсын.

      2. "КАТКО" Қазақстандық-француздық бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес орман алқаптарын орман және ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін алып қоюдан туындаған орман шаруашылығы өндірісінің шығасыларын республикалық бюджеттің кірісіне өтесін және алынған сүректі мекеменің балансына бере отырып, алаңды тазарту жөнінде шаралар қабылдасын.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 31.07.2019 № 556 қаулысымен.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 26 қазандағы
№ 682 қаулысына
қосымша

Орман қоры жерлері санатынан өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жерлерге ауыстырылатын жерлердің экспликациясы

Жер пайдаланушының атауы

Жалпы ауданы, гектар

оның ішінде:

орман көмкерген

орман көмкермеген

жайылымдар

өзге жерлер

Түркістан облысының әкімдігі табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Созақ орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" мемлекеттік мекемесі

490,705
 

201,761

-

288,944

-

164,14

164,14

-

-

-

Барлығы

654,845

365,901

-

288,944

-