О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2005 года N 1583


       В целях создания единой учебной, научной и организационно-методической базы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Реорганизовать государственные учреждения" Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан", " Судебная академия при Верховном Суде Республики Казахстан" путем слияния в государственное учреждение "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" (далее - Академия) и передачи функций Дипломатической академии республиканского государственного казенного предприятия "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" вновь образуемому государственному учреждению. 

      2. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

      1) осуществить необходимые мероприятия по реорганизации государственного учреждения" Судебная академия при Верховном Суде Республики Казахстан";

      2) привести свои ранее изданные акты в соответствие с настоящим Указом;

      3) принять иные необходимые меры в соответствии с настоящим Указом.

      3. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в месячный срок внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

      1) проект Положения об Академии;

      2) предложения по приведению ранее изданных актов Главы государства в соответствие с настоящим Указом.

      4. Государственному учреждению" Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан" совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан осуществить реорганизационные мероприятия в соответствии с настоящим Указом.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
 

      Президент
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының кадрларын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруды одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 мамырдағы N 1583 Жарлығы

      Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының кадрларын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру үшін біртұтас оқу, ғылыми және ұйымдастырушылық-әдістемелік негізін жасау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы", "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттік мекемелері "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі - Академия) қосылу және "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттік университеті" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Дипломатиялық академиясының функциялары жаңадан құрылатын мемлекеттік мекемеге берілу арқылы қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру жөнінде қажетті іс-шараларды жүзеге асырсын;
      2) бұрын шығарылған өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;
      3) осы Жарлыққа сәйкес өзге де қажетті шараларды қолдансын.

      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына:
      1) Академия туралы ереженің жобасын;
      2) Мемлекет басшысының бұрын қабылданған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтіру жөнінде ұсыныстар енгізсін.

      4. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп осы Жарлыққа сәйкес қайта ұйымдастыру шараларын жүзеге асырсын.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті