О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641

Указ Президента Республики Казахстан от 29 мая 2007 года N 336. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года N 962

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 02.04.2010 N 962.

      Подлежит опубликованию       
в Собрании актов          
Президента и Правительства     
Республики Казахстан        

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в  Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 35, ст. 480) следующее изменение:
      в Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренной вышеназванным Указом, абзац шестой пункта 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
      "прямые налоги от предприятий нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль, роялти, бонусы, доля по разделу продукции, рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, а также другие поступления от операций, проводимых предприятиями нефтяного сектора, в том числе поступления за нарушения условий нефтяных контрактов (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты). Прочие виды налогов и другие обязательные платежи в бюджет, уплачиваемые предприятиями нефтяного сектора в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты. При этом к предприятиям нефтяного сектора относятся все юридические лица, занимающиеся нефтяными операциями, а также реализующие сырую нефть и газовый конденсат, определяемые перечнем;".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 29 мамырдағы N 336 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 962 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2010.04.02 № 962 Жарлығымен

Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметі актілерінің жинағында  
жариялануға тиіс          

       ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 35, 480-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен мақұлданған, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасында 4-бөлімнің 1-тармағының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "корпорациялық табыс салығы, үстеме пайдаға салынатын салық, роялтилер, бонустар, өнімді бөлу жөніндегі үлес, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын ренталық салық, өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі жататын мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін тікелей салықтар (жергілікті бюджеттерге есептелетін салықтарды қоспағанда), сондай-ақ мұнай секторы кәсіпорындары жүргізетін операциялардан түсетін басқа да түсімдер, оның ішінде мұнай келісімшарттарының талаптарын бұзғаны үшін түсетін түсімдер (жергілікті бюджеттерге есептелетін түсімдерді қоспағанда). Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мұнай секторы кәсіпорындары төлейтін салықтардың басқа түрлері және бюджетке басқа да міндетті төлемдер тиісті бюджеттерге есептелуге жатады. Бұл ретте мұнай секторының кәсіпорындарына тізбеде айқындалатын мұнай операцияларымен айналысатын, сондай-ақ шикі мұнай мен газ конденсатын сататын барлық заңды тұлғалар жатады;".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті