О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года № 1641

Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2009 года № 725. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 02.04.2010 N 962.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года № 1641 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 35, ст. 480; 2007 г., № 17, ст. 186) следующие изменения:
      в Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренной названным Указом:
       раздел 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Управление активами Национального фонда
      Основными целями инвестиционных операций при управлении Национальным фондом являются:
      сохранность активов Национального фонда;
      поддержание достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда;
      обеспечение доходности активов Национального фонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.
      Организационная структура активов Национального фонда определяется в соответствии с целями Национального фонда.
      Обеспечение доходности активов Национального фонда в долгосрочной перспективе предусматривает краткосрочные колебания доходности.
      Управление активами Национального фонда должно осуществляться с учетом мирового опыта управления аналогичными фондами с использованием передовых практик и с учетом конъюнктуры мировых финансовых рынков. Доверительное управление активами Национального фонда осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.
      Порядок осуществления инвестиционных операций Национального фонда определяется Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан.
      Размещение активов Национального фонда должно осуществляться в финансовые инструменты, определенные Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан по предложению Совета по управлению Национальным фондом. Совет по управлению Национальным фондом - косультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, вырабатывающий предложения по эффективному использованию Национального фонда и его размещению в финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов.";
      в приложении к указанной Концепции таблицу "Основные показатели Национального фонда на среднесрочный период (2007-2009 гг.)" исключить.
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 19 қаңтардағы N 725 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 962 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2010.04.02 № 962 Жарлығымен

       ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 35, 480-құжат; 2007 ж., N 17, 186-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған Жарлықпен мақұлданған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасында :
      5-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Ұлттық қордың активтерін басқару
      Ұлттық қорды басқару кезінде инвестициялық операциялардың негізгі мақсаттары:
      Ұлттық қор активтерінің сақталуы;
      Ұлттық қордың активтері өтімділігінің жеткілікті деңгейін ұстап тұру;
      тәуекелдің қалыпты деңгейі жағдайында ұзақ мерзімді перспективада Ұлттық қор активтерінің кірістілігін қамтамасыз ету болып табылады.
      Ұлттық қор активтерінің ұйымдық құрылымы Ұлттық қордың мақсаттарына сәйкес айқындалады.
      Ұзақ мерзімді перспективада Ұлттық қор активтерінің кірістілігін қамтамасыз ету кірістіліктің қысқа мерзімді ауытқуын көздейді.
      Ұлттық қордың активтерін басқару алдыңғы қатарлы практикаларды пайдаланумен осындай қорларды басқарудың әлемдік тәжірибесі ескеріле отырып және әлемдік қаржы нарықтарының конъюнктурасы ескеріле отырып жүзеге асырылуы тиіс. Ұлттық қордың активтерін сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
      Ұлттық қордың инвестициялық операцияларын жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайды.
      Ұлттық қордың активтерін орналастыру Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін қаржы құралдарына жүзеге асырылуы тиіс. Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңес - материалдық емес активтерді қоспағанда, Ұлттық қорды тиімді пайдалану және оны қаржы құралдарына орналастыру жөнінде ұсыныстар әзірлейтін Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы консультативтік-кеңес органы.";
      көрсетілген Тұжырымдаманың қосымшасында "Ұлттық қордың орта мерзімді кезеңге арналған негізгі көрсеткіштер (2007-2009 жж.)" деген кесте алып тасталсын.
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                      Н. Назарбаев