Об Агентстве Республики Казахстан по защите прав потребителей

Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2013 года № 691

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Реорганизовать Министерство здравоохранения Республики Казахстан путем выделения Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей (далее – Агентство) с передачей ему функций и полномочий в области:
      1) защиты прав потребителей – от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольного агентства);
      2) санитарно-эпидемиологического благополучия населения – от Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
      3) осуществления контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации, – от Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) упразднить Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Комитет);
      2) обеспечить передачу соответствующей штатной численности упраздняемого Комитета и вышеуказанных государственных органов вновь образованному Агентству;
      3) определить Агентство правопреемником по правам и обязанностям упраздняемого Комитета;
      4) определить Агентство уполномоченным органом по защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также наделить его функциями по осуществлению межотраслевой координации государственных органов по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
      5) до конца 2013 года выработать предложения по совершенствованию основных направлений государственной политики в сфере защиты прав потребителей;
      6) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.
      3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее дополнение:
      пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
      «Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей».
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 13 қарашадағы № 691 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігін (бұдан әрі – Агенттік) бөлу жолымен оған:

      1) Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінен (Монополияға қарсы агенттік) – тұтынушылардың құқықтарын қорғау;

      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінен – халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы;

      3) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен – тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттермен және нормативтік құжаттармен белгіленген талаптардың сақталуын, сондай-ақ тағам өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздігі саласын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктер беріле отырып, қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнің Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiн (бұдан әрі – Комитет) таратсын;

      2) таратылатын Комитеттің және жоғарыда көрсетілген мемлекеттік органдардың тиісті штат санын жаңадан құрылған Агенттікке беруді қамтамасыз етсін;

      3) таратылатын Комитеттің құқықтары мен міндеттері бойынша Агенттікті құқықтық мирасқоры деп белгілесін;

      4) Агенттікті тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган деп белгілесін, сондай-ақ оған тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіруді жүзеге асыру жөніндегі функциялар берілсін;

      5) 2013 жылдың соңына дейін тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар тұжырымдасын;

      6) осы Жарлықты іске асыру жөніндегі өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі".

      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев