О создании института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2016 года № 192

      В целях совершенствования национальной системы защиты прав ребенка в Республике Казахстан, подтверждая приверженность государства – участника к выполнению Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, поддерживая усилия мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Создать институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных началах (далее – Уполномоченный).
      2. Установить, что основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.
      3. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 192 Жарлығы

      Қазақстан Республикасында бала құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесін жетілдіру мақсатында, қатысушы мемлекеттің Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқықтары туралы конвенциясына бейілділігін растай отырып, әлемдік қоғамдастықтың балалар өмірі үшін қолайлы және мейірімді ортаны қалыптастырудағы күш-жігерін қолдай отырып ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасында өз қызметін қоғамдық негізде жүзеге асыратын Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты (бұдан әрі – Уәкіл) құрылсын.
      2. Уәкілдің негізгі мақсаттары балалардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің кепілдіктерін қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық институттармен өзара іс-қимылда балалардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтiру болып табылады деп белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкiмшiлiгiне жүктелсін.
      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев